Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Maria Fälth (KD), vice ordförande Jan-Olof Halldén (M), tj. ersättare Leif Berglund (S) Eila Bromme (FP) tj. ersättare Ersättare: Övriga deltagande Maria Lindeberg, projektkoordinator, Stöd & Process 19 Torgny Hagelin, chef Stöd & Process 18, Magnus Walldie, chef IT-enheten Stöd & Process Emma Kaumheimer, sekr. Stöd & Process Utses att justera Leif Berglund Justeringens plats och tid Kanslienheten måndagen den 14 april 2014 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Utredning om hur barnperspektivet kan tillgodoses i politiska beslut (KS/2013:413) Allmänna utskottets beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en barnchecklista. Beskrivning av ärendet Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) bygger på fyra grundprinciper. Alla barn har samma rättigheter Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad Upplands Väsby kommun har ansvaret för att samtliga barn och ungdomar upp till 18 år, i både kommunal och privat verksamhet, får sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunledningskontoret utreder hur vi tillgodoser barnperspektivet i skolprojektet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över hur barnperspektivet tillgodoses i skolprojektet i Upplands Väsby.

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Omvärldsanalys - april (KS/2013:102) Allmänna utskottets beslut Informationen noteras till protokollet. Beskrivning av ärendet Ny EU-förordning när det gäller dataskydd Den nya förordningen beräknas bli antagen i slutet av 2014 eller i början på När förordningen är antagen har kommunen två år på sig se till att vi sköter personuppgifterna på det sätt som förordningen säger. Förordningen kan bland annat komma att föreskriva: Kommunen ska anmäla incidenter inom 74h Sanktioner 5 procent av årsomsättningen eller 100 miljoner euro Redogöra för compliance program i kommunen Rätten att bli glömd Prop. 2013/14:112 Bestämmelser ska införas i skollagen (2010:800) om att en nyetablering av en fristående skola ska föregås av ett samråd mellan den enskilde huvudmannen och den kommun där utbildningen ska bedrivas. Det förtydligas att den kommun där en fristående skola är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn. Förtydliganden i skollagen I propositionen föreslås att det ska förtydligas i skollagen (2010:800) att kommuner, rektorer och förskolechefer ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Surfplattor får barn att samarbeta bättre Barn blir bättre på att samspela och lösa problem genom att använda surfplattor i förskolan. Det säger man på Kärrspirans förskola i Tumba, en av de förskolor i Botkyrka som deltagit i ett forskningsprojekt med surfplattor i unga åldrar.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Svaga resultat i ny PISA-rapport Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Denna förmåga har en stark koppling till bland annat kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet. Alla måste med på skolans IT-resa Elevernas resultat kan förbättras med hjälp av IT i undervisningen. Men bara om kommunens och skolans ledning tar ett helhetsgrepp om digitaliseringen i skolan. Det visar aktuell forskning om en dator per elev. Strategi för skolans digitalisering Nationellt forum för digitaliseringen i skolan startar nu arbetet med att ta fram en nationell vision och strategi för skolans digitalisering. Förslaget ska vara klart till 1 juli. Digital kompetens ska in i läroplanen Skolvärlden måste bli bättre på IT. Nu föreslås en satsning så att rektorer får högre digital kompetens. Blivande lärare behöver också bli bättre på it och de nationella proven föreslås bli digitala. Nyinstiftad utmärkelse ska inspirera till digitalisering av skolan Sveriges Kommuner och Landsting lanserar nu tillsammans med stiftelsen DiU utmärkelsen Guldstegen. Genom utmärkelsen vill man uppmärksamma kommuner som gått i bräschen för digitaliseringen av skolan. Priset presenteras närmare i samband med konferensen Framtidens Lärande april och första vinnaren koras Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända Nyanlända elever tycker inte att ämnena i sig är svåra men både ämnesspecifika begrepp och vardagsuttryck ställer till problem. Lärarna glömmer ofta att förklara dem, särskilt i så kallade vanliga klasser.

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Unik och mer individuell SFI i Kalmar I Kalmar införs ett helt nytt sätt att arbeta kring svenska för invandrare (SFI). Det nya arbetssättet bygger på att elever som går SFI får en möjlighet att välja ett av fyra spår baserat på deras bakgrund, tidigare kunskaper och önskemål. 1. Yrkesspåret (vård, fordon, service, m.m.) 2. Akademiska spåret (ett snabbt spår från dag ett för akademiker) 3. Språkspåret (insatser kring de allra mest språksvaga) 4. Näringslivsspåret (det egna företaget) Skolinspektionen kräver bättre stöd för nyanlända Stockholms skolor ger inte nyanlända elever tillräcklig handledning för att ge dem en likvärdig skolgång, enligt Skolinspektionen. Det är viktigt att kommunen tar reda på vad de nyanlända kan. Vilka ämnen kan de delta i direkt, och i vilka ämnen behöver de vara i en liten grupp för att komma ikapp. Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet.

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd & process förutsättningar till flerårsplan med budget (KS/2014:145) Allmänna utskottets beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förutsättningar till flerårsplan med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Stöd & process arbetar kontinuerligt med att främja en ökad helhetssyn och kvalitet i alla kommungemensamma stödprocesser och system som kontoret stödjer och arbetar i. Effektivitet och professionalitet skall vara riktlinjen för alla medarbetare samt att vara goda budbärare av den övergripande koncernnyttan och de fyra perspektiven. Målet är att kunderna ska få konkurrenskraftiga tjänster som stärker deras verksamheter. Viktigt är det goda samarbetet med kund där ett gott resultat skapas med hög kundnöjdhet. Stöd & process har här en unik position i och med att finnas med i alla verksamheter i kommunen och att goda exempel snabbt kan förmedlas mellan kontor och enheter. Miljö är ett av kommunens prioriterade områden och här ser sig Stöd & process ha ett ansvar att uppmuntra kunder till ett energisparande beteende enligt övergripande kommunmål. Stöd & process arbetar strategiskt med att kompetensutveckla sin personal för att kunna leverera ett proaktivt och konsultativt stöd till kunderna. Gemensam kompetensutveckling sker inom områden som rör kundrelationer och kundkommunikation samt dialoger som möjliggör intäkts- och kostnadsmedvetenhet vid varje arbetsplats. Förändringstakten och viljan till att snabbt ta tag i uppkomna möjligheter och behov är hög inom koncernen. För att möta detta arbetar Stöd & process med att skapa en större kvalitetsberedskap i form av tre förstärkande inriktningar under de kommande tre åren; en systemplattform, ekonomisk plattform och bemötande. Som framåtblickande och viktiga områden för kontoret ses utökat samarbete med processägarna och det konsultativa förhållningssättet. Ytterligare viktiga områden framåt är samverkan med andra aktörer och intressenter, exempelvis närliggande kommuner och andra aktörer som idag inte finns inom koncernen men är av stor vikt för Väsbybons service och välfärd.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förutsättningar till flerårsplan med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag 1. Förutsättningar till flerårsplan med budget Stöd & Process Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd & Process månadsrapporter 2014 (KS/2014:23) Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapport för mars. Beskrivning av ärendet Resultatet per mars är positivt och uppgår till 1,9 miljoner kronor. Resultatet uppkommer beroende av att kostnader som avser lönerevision 2014 och semestersättning uppkommer senare under året 0,6 miljoner kronor. Oförbrukade projektmedel står för 0,5 miljoner kronor. Intäkterna är 0,7 miljoner kronor högre än budget och förklaras främst av att ökad försäljning av verksamhet 0,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas bli 0,5 miljoner kronor främst avseende beräknat överskott för IT-arbetsplatser. Förslag till beslut Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapport för mars. Beslutsunderlag Månadsrapport för Stöd & Process mars 2014

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-20 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP)

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2012-01-31 Tid 2012-01-31, Kl 19:00 Plats Xenter Konferensrummet Ärenden Justering 1 Muntlig information om studieresa till Wales 2 Muntlig information om

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn Kommunstyrelsen 2010-03-08 1 Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M)

Läs mer