Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Maria Fälth (C), vice ordförande Per-Erik Kanström (M) Mathias Bohman (S) Lars Valtersson (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Maria Fälth (C), vice ordförande Per-Erik Kanström (M) Mathias Bohman (S) Lars Valtersson (MP)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 14 maj 2014, klockan 8:30-09:10 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Maria Fälth (C), vice ordförande Per-Erik Kanström (M) Mathias Bohman (S) Lars Valtersson (MP) Ersättare: Sabina Brogård (C) Ibrahim Abdallah (S) Övriga deltagande Sara Svanfält, Enhetschef HR och löner, 30 Annette Granlund, Redovisningschef, 30 Emma Kaumheimer, sekr. Stöd & Process Emma Rauf-Otworowski, sekr. Stöd & Process Utses att justera Mathias Bohman (S) Justeringens plats och tid Kanslienheten tisdagen den 20 maj 2014 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen allmänna utskott Bidrag till föreningar 2014 (KS/2014:20) Allmänna utskottet beviljar föreslagna bidrag. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljar bidrag till handikapp- och frivilligorganisationer samt vissa intresseorganisationer. Frivillig- och intresseorganisationerna ska vara ett komplement eller ett alternativ till socialtjänsten. Verksamheterna ska ha kommuninvånare i Upplands Väsby som medlemmar/deltagare. Bidrag utgår inte till enskilda medlemmar/deltagare och till organisationer som får bidrag från annan nämnd, styrelse eller utskott i kommunen. Enstaka organiserade projekt samt engångsbelopp för speciella ändamål, t.ex. föreningars jubileum eller liknande kan också bli beviljade bidrag. I budgeten för 2014 finns totalt kronor att fördela varav kronor har använts till annonskostnader. I den totala summan ingår lokalhyran för HSO med kr. Enligt följande förslag kommer kronor att beviljas som föreningsbidrag. Organisation Lokala handikapporganisationer Hjärt- och lungsjukas förening i Upplands Väsby Handikapporganisationer i grannkommunerna Afasiföreningen i Sollentuna Upplands Väsby Reumatikerförbundet i Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna Neuroförbundet Norrort Astma- och allergiföreningen i Upplands Väsby Övriga handikapporganisationer Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO i Upplands Väsby kommun Förslag på bidrag kronor kronor kronor kronor kronor kronor i lokalhyra kr

3 Kommunstyrelsen allmänna utskott Lokala frivilligorganisationer AMD - Anhöriga mot droger, Upplands Väsby Föreningen Fadderbyn Future Health Sweden (FHS) Röda korset i Upplands Väsby Kvinnojouren Klara Brottsofferjouren Norrort Frivilligorganisationer i Stockholms län Barnens rätt i samhället BRIS region Mitt Bryggan Stockholm Totalt: kronor kronor 0 kronor 0 kronor 0 kronor kronor kronor kronor kronor (inkluderat annonseringskostnader på kronor) Allmänna utskottet beviljar föreslagna bidrag. Beslutet skickas till: Samtliga ansökande föreningar

4 Kommunstyrelsen allmänna utskott Utdelning ur stiftelsen Adolf Stafs fond 2014 (KS/2014:95) - Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att dela ut följande bidrag för år 2014 ur Stiftelsen Adolf Stafs Fond: PRO Upplands Väsby SPF i Upplands Väsby PRO Upplands Väsby Finska Väsbypensionärernas bridgeförening Uppl. Väsby Finska Förenings Pensionärs. SeniorNet Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor - Röda Korset i Upplands Väsby får ett bidrag på kronor. Sammanfattning av ärendet Pensionären Adolf Staf testamenterade i slutet av 1960-talet en större del av sin kvarlåtenskap till kommunen. Enligt ändamålsbestämmelserna ska stiftelsen användas till att främja vården av behövande ålderstigna inom Upplands Väsby kommun. För sådant ändamål kan utdelning ske till trivselfrämjande åtgärder, såsom hobbyverksamhet eller utflykter. Under en längre tid har huvuddelen av stiftelsens avkastning, efter avdrag för omkostnader, delats ut som driftbidrag till pensionärsföreningar i kommunen. Medlen har betalats ut som ett generellt driftbidrag och inte varit kopplat till någon enskild person eller verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008, 175, om ändrade regler för utdelning av nettoavkastningen från Stiftelsen Adolf Stafs Fond. Reglerna innebär att 85 procent av nettoavkastningen, året före bidragsåret, delas ut till pensionärsorganisationer/föreningar/sektioner, som har minst 50 ålderspensionärer som medlemmar. Resterande 15 procent av nettoavkastningen är tillgängligt för utdelning av kommunstyrelsens allmänna utskott. Dessa medel kan sökas av pensionärsföreningar och/eller andra ideella organisationer och ska användas till fritidsverksamhet i första hand för pensionärer i särskilt boende eller annat

5 Kommunstyrelsen allmänna utskott Nettoavkastningen år 2013, som utgör det utdelningsbara beloppet 2014, uppgick till 0 kronor. Därför används kr av överskjutande medel från tidigare år. Av den summan avser kronor (85 procent) bidrag till pensionärsföreningar och kronor (15 procent) övriga bidrag. Enligt kommunledningskontorets förslag till beslut utdelas totalt kronor som driftbidrag till pensionärsföreningar och kronor utdelas som övrigt bidrag. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att dela ut följande bidrag för år 2014 ur Stiftelsen Adolf Stafs Fond: PRO Upplands Väsby SPF i Upplands Väsby PRO Upplands Väsby Finska Väsbypensionärernas bridgeförening Uppl. Väsby Finska Förenings Pensionärs. SeniorNet Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Röda Korset i Upplands Väsby får ett bidrag på kronor. Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande , Dnr KS/2014:95 2. Beräkning av bidrag till pensionärsföreningar 2014 Beslutet skickas till: Ekonomienheten, Stöd & Process

6 Kommunstyrelsen allmänna utskott Ny pensionspolicy (KS/2014:39) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet den 5 februari 2014 att uppdatera kommunens pensionspolicy efter förändringarna i AKAP-KL. Den nuvarande policyn gäller till och med den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är dock ännu ej färdiga med all information om de alternativa lösningar som erbjuds. En ny, uppdaterad och helt komplett pensionspolicy kommer därför arbetas fram under hösten 2014 och redovisas i kommunstyrelsens allmänna utskott. Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet.

7 Kommunstyrelsen allmänna utskott Barnchecklista (KS/2013:413) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kortfattad checklista som stöd för att införliva barnperspektivet i kommunens beslut. Checklistan bygger på Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter. Formatet är ett vikt A4. Checklistan presenteras till kommunstyrelsens allmänna utskott den 15 oktober Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Beslutet skickas till: Kontorschefer, Kommunledningskontoret

8 Kommunstyrelsen allmänna utskott Arbetsmarknadsforum (KS/2013:363) Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet På Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9:e mars 2014 beslutades att arbeta fram en ansökan för att äska medel för en ungdomscoach med syfte att nå arbetslösa ungdomar till Yrkesintroduktionsanställningar. Satsningen avsågs att delfinansieras från Arbetsförmedlingen. Nya riktlinjer i den staten för delfinansiering av denna karaktär har gjort att arbetet med projektansökan skjutits framåt. Arbetsmarknadsforum avser att återkomma med ansökan så fort Arbetsförmedlingens nya riktlinjer kommer. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att notera informationen till protokollet.

9 Kommunstyrelsen allmänna utskott Slutrapport av Ung i Väsby 2014 (KS/2013:18) Allmänna utskottet godkänner rapporten och redovisningen av informationen. Beskrivning av ärendet Onsdagen den 12 februari 2014 genomfördes det elfte Ung i Väsby-forumet i Upplands Väsby. På forumet deltog ca 180 ungdomar plus ett tjugotal vuxna. I år samarbetade projektet med ett annat projekt i kommunen; projektet för framtagandet av kommunens nya översiktsplan. Temat för i år var framtidens Väsby då ungdomarna fick till uppgift att komma med sina idéer om hur Väsby ska se ut i framtiden. Samarbetet var mycket bra och gav ungdomarna en konkret uppgift som ungdomarna enkelt tog till sig. Enligt enkätsvar från deltagande ungdomar uppfylldes syftet med projektet - att ge ungdomarna möjlighet att delta och påverka i beslutsfattandet i kommunen. Enligt svaren ökade intresset att påverka i Väsby bland ungdomar efter forumet. Slutsatsen kan sägas att i år visade ungdomarna att de är en resurs som är mycket användbar i kommunen, både vad gäller utveckling av kommunen samt som arena för att pröva nya arbetssätt. För att möjliggöra vidareutveckling och förbättring av projektet i framtiden, har en rapport om projektet Ung i Väsby 2014 gjorts. Allmänna utskottet godkänner rapporten och redovisningen av informationen. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Styrelsen för Väsby Välfärd Samtliga grundskolor i Upplands Väsby Samtliga fritidsgårdar i Upplands Väsby Projektet - Ett lärande Väsby Deltagande tjänstemän på speed-datingen

10 Kommunstyrelsen allmänna utskott Preventionssamordnaren Elevråden i Upplands Väsby

11 Kommunstyrelsen allmänna utskott Omvärldsanalys - maj (KS/2013:102) Informationen noteras till protokollet. Beskrivning av ärendet Företagsamheten Stockholms län En gång om året gör Svenskt Näringsliv en mätning av den svenska företagsamheten. Statistiken hämtas vid årsskiftet av det aktuella året. Syftet är att studera om antalet företagsamma personer det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Den här undersökningen mäter företagsamma människor inte registrerade företag. Tillväxt av antal företagsamma människor i Upplands Väsby (2013) (2012) vilket är en ökning med 3,2% vilket i sin tur placerar oss på en tredjeplats i länet. Tjänstesektorn växlar ned Inköpschefsindex för tjänster sjönk till 53,5 i mars, ned från 56,8 i februari. En notering över 50 indikerar tillväxt. "Avslutningen av det första kvartalet indikerar en viss nedväxling för den privata tjänstesektorn", skriver Swedbank och Silf, som tar fram index. Delindex för orderingången drog mest nedåt. Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, maj 2014 Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, maj Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Väsby hade 6,5% inskrivna arbetslösa. Antalet nystartade företag har minskat med nio stycken sedan samma tid Bostadsbristen hämmar tillväxten Mag Interactive är en snabbväxande spelutvecklare med ett stort behov av nya medarbetare. Hittills har de kunnat lösa sina nyrekryteringar på ett bra sätt, men vd Daniel Hasselgren ser

12 Kommunstyrelsen allmänna utskott bostadsfrågan som ett av bolagets viktigaste hinder för att fortsätta växa. "För att arbetskraftsinvandring ska funka så måste hyresmarknaden funka. Som det är nu så blir det som en hög mur runt Stockholm", säger Daniel Hasselberg, vd på Mag Interactive. Bostadsbristen handikappar start-up bolag Innan it-bubblan brast i början av 2000-talet var Stockholm en av världens främsta it-städer. I dag finns det återigen flera framgångsrika it-bolag i huvudstaden, men allt är inte frid och fröjd på horisonten. En ny rapport lyfter fram bostadsbristen som ett stort hinder för tillväxten. Bostadsbristen som ett stort hinder för tillväxten av nya startup-bolag. Det är Fastighetsägarna Stockholm som tagit fram rapporten Stockholm som startupstad tillsammans med analysföretaget United Minds. I rapporten har de bland annat intervjuat sex internationella experter samt 43 startupbolag i huvudstaden för att få bättre insyn i vilka som är Stockholms styrkor respektive svagheter för startupbolag. Världsbanken: Svårt att starta företag i Sverige Trots uttalad politisk vilja att göra det lättare att starta företag är det i dag mycket svårare i Sverige än i många andra länder. Vi tappar dessutom gentemot många länder, enligt en undersökning utförd av Världsbanken. Sverige hamnar först på plats 61 av 189 när det gäller hur lätt det är att starta företag. Andra länder har blivit bättre än vi på att skapa riktiga förutsättningar för nya företag, visar Världsbankens årliga undersökning Doing Business. Lönsamheten minskar hos småföretagen Sedan 2008 har lönsamheten hos Sveriges småföretag minskat stadigt, visar en undersökning från LRF Konsult. Orsaken är stigande kostnader. Lönsamheten har minskat från 17,5 till cirka 14 procent sedan krisåret 2008, visar LRF Konsults undersökning. Det är dock stora skillnader mellan olika branscher och regioner. Bäst har det gått för småföretag i fastighetsbranschen, följt av industri och tillverkning. Sämst marginaler har handeln som fått ökad konkurrens från köpcentrum och nätet liksom nöje, kultur och media. Det går också bättre för företagen i södra Sverige, följt av Norrland och därefter Mellansverige. Undersökningen bygger på boksluten hos småföretag med färre än 15 anställda. Utförsbacke för svensk export Västmanland exporterar mest per invånare. Gotland minst. Men gemensamt för 19 av 21 län i Sverige är att deras varuexport minskade i fjol, skriver Svenska Dagbladet och hänvisar till statistik som Statistiska Centralbyrån tagit fram på uppdrag av Utrikesdepartementet. Den totala varuexporten i Sverige minskade med sju procent 2013, vilket i pengar innebär nära 1

13 Kommunstyrelsen allmänna utskott miljarder kronor. Procentuellt var nedgången störst i Blekinge (-24 procent) och Kalmar (-18) medan Stockholm tappade mest i kronor (-42 miljarder). Almi och Länsstyrelsen fördubblar mentorprogrammet Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB och Länsstyrelsen har ingått ett samarbete som innebär en fördubbling av Almis mentorskapsprogram i Stockholms län. Samarbetet möjliggör extra satsningar på kvinnor som leder företag, unga företagare och företagare med utländsk bakgrund. Dessutom kommer vi att kunna genomföra ett antal riktade insatser inom branscher som life science, film, mode och scenkonst, säger Mats Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen. Informationen noteras till protokollet.

14 Kommunstyrelsen allmänna utskott Stöd & Process delårsrapport 1, april 2014 (KS/2014:24) Allmänna utskottet godkänner Stöd & process delårsrapport 1 för Beskrivning av ärendet Stöd & process första delårsrapport sammanfattas enklast med att konstatera att vi har gjort en kraftsamling kring våra mål i verksamhetsplanen för 2014 och det pågår mycket arbete på olika håll inom kontoret. Kontinuerlig uppföljning av kontorets resultat sker på alla resultatenheter. Många av kontorets nyckeltal redovisas för första gången i T2 eftersom det finns beroenden till externa undersökningar. Däremot har vi tagit många första steg i kontorets egen utveckling vad gäller överenskommelser och uppföljning med våra kunder samt interna styrverktyg som debiteringsgrad och att fråga våra kunder vad de tycker om vårt arbete. Det ekonomiska resultatet efter per april är positivt och uppgår till 2,4 mkr. Överskottet avser främst vakanser och föräldraledigheter. Projektmedel förbrukas inte linjärt under året och kostnadsökningar avseende årliga licens- och underhållsavtal för it-driften uppstår under hösten. Ersättningen från våra kunder löper linjärt över året vilket medför att ett överskott på intäktssidan. Resultatet för 2014 prognostiseras till plus 0,5 mkr vilket är 0,5% av kontorets omsättning. Stöd & process arbetar strategiskt med att kompetensutveckla sin personal för att kunna leverera ett proaktivt och konsultativt stöd till kunderna. Gemensam kompetensutveckling sker inom områden som rör kundrelationer och kundkommunikation samt dialoger som möjliggör intäkts- och kostnadsmedvetenhet vid varje arbetsplats. Under första tertial har Väsby Direkt börja arbeta i ett nytt ärendehanteringsverktyget vilket möjliggör bättre mätning och uppföljning av både statistik och ärenden som kommer in till kommunen. Arbetet fortsätter med att sprida verktyget och nyttjandet av detta inom andra enheter på SP samt vidare till Väsby Direkts kunder som redan i dag tar emot ärenden på olika sätt. Med enhetlig process och arbetssätt hoppas vi hitta effektivitetsvinster, men framförallt möjliggör det bättre kvalitet gentemot kund. Allmänna utskottet godkänner Stöd & process delårsrapport 1 för 2014.

15 Kommunstyrelsen allmänna utskott Beslutsunderlag 1. Stöd & process delårsrapport KS/2014:24

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan 8.30 10.10

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan 8.30 10.10 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-16 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan 8.30 10.10 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Årsredovisning INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsens ordförande 2 Omvärldsanalys, vår utveckling 3 Kommunövergripande utvecklingsområden 11 Övergripande mål 17 Välfärdsbokslut 24 God ekonomisk

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Omslagsbild: Örnen (lat. Aquila) är Upplands landskapsstjärnbild. Den finns på norra stjärnhimlen

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 INNEHÅLL INLEDNING 3 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 4 Arvsfondsdelegationen 4 Ärendehantering 5 Projektstöd 5 Lokalstöd 6 Krav på redovisning 6 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer