Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6"

Transkript

1 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN

2 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. Kartor sid 4 & 5 Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2010/

3 Förord Jag besökte Malmö för ett par veckor sedan och slogs återigen av att vägar och järnvägar var så väl utvecklade samtidigt som förberedelserna för invigningen av Citytunneln, ännu en stor satsning i Malmöområdet, var i sitt slutskede. Malmö uppfattades för år sedan som en stad på nedgång med hög arbetslöshet och minskande befolkning. Idag är Malmöregionen en stad full av optimism och känslan av att mycket händer är ständigt närvarande. Jag tror att den nya infrastrukturen har haft en avgörande betydelse för förändringen. Samma dag som jag skriver detta har Malmö stad dessutom en bilaga i Dagens Industri, med rubriken det nya malmö med underrubriken Öresundsregionen 10 år bron gjorde den möjlig. Utvecklingen av infrastrukturen påverkar dessutom möjligheterna till smidigare godsflöden och större arbetsmarknadsregioner. Från att ha varit hälften så stor som Göteborgs 1970, räknat i befolkning, har Malmös arbetsmarknadsregion vuxit och är idag lika stor. Vi ställde oss frågan om det enbart är en känsla att vägarna och järnvägarna i Malmöregionen är väl utvecklade jämfört med Göteborgsregionen eller om det stämmer, även vid en något djupare genomgång. Vi jämförde elva områden, Malmö är bättre på sex stycken mot Göteborgs ett. På fyra områden är det jämnt. Järnvägen in till Malmö från de viktigaste delregionala centra är bättre, järnvägstunneln invigs i december i år, snabbjärnväg är byggd till flygplatsen, ringled finns runt staden etcetera. Ser man till dagens planer dröjer det minst 17 år innan vi är ikapp Malmö. Och då ska vi komma ihåg att Malmö som stad bara har hälften så många invånare som Göteborg. Västsverige 1 med Göteborg som nav är en av landets viktigaste tillväxtregioner. Mer än en fjärdedel av industrins investeringar görs här. Här finns också en stor del av landets högteknologiska industri och de tjänster som följer av den. Mer än en fjärdedel av det svenska näringslivets forskning bedrivs i Västsverige. Göteborg är också landets logistiska centrum med Göteborgs Hamn i spetsen. Samtidigt produceras 25 procent av landets varuexport i Västsverige. Vi måste satsa i Västsverige om vi i längden ska hänga med i den globala konkurrensen och utvecklas i den takt vi från näringslivet förväntar oss. Vi kan absolut inte sitta stilla i Västsverige och gnälla. Västsverige måste agera, vi måste vara effektivare, vi måste hitta alternativa finansieringsformer och vi måste vara ännu tydligare mot regeringen. Johan Trouvé VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Vi gör Västsverige starkare 1 Med Västsverige avses Västra Götaland 3

4 4

5 Rapport 2010:8 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Innehållsförteckning Inledning 6 Resultat Järnvägskapacitet i navet 0-1 Ringled 0-2 Vägförbindelse till Stockholm 0-3 Järnvägsförbindelse till Stockholm 0-3 Spårväg 1-3 Väg till och från andrastaden och till och från delregionala centra 1-3 Järnväg till och från andrastaden och till och från delregionala centra 1-4 Väg till internationell flygplats 1-4 Järnväg till internationell flygplats 1-5 Göteborgs väg till Oslo, Malmös väg till Köpenhamn 1-5 Göteborgs järnväg till Oslo, Malmös järnväg till Köpenhamn Varför jämföra infrastrukturen i Göteborgsregionen med Malmöregionen? 14 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie 15 5

6 Inledning Infrastrukturens kapacitet och standard är avgörande för en regions utveckling. Det handlar om människors möjligheter att pendla till arbeten, om godsets möjligheter att nå fram till tillverkning respektive slutkund, om smidiga tjänsteresor inom regionen och ut i världen samt fungerande nyttotrafik. När det gäller arbetspendling handlar det om att så många människor som möjligt ska uppleva att det är lätt att pendla till en stor mängd potentiella arbetsplatser. Ju fler möjligheter som finns, desto bättre fungerande arbetsmarknad. Precis som arbetstagarna får ett större utbud av olika arbeten så får arbetsgivarna ett större urval. Tillsammans gör det att det är större möjlighet att rätt kompetens hamnar på rätt ställe. Västsverige är landets viktigaste exportregion samtidigt som en stor del av godset från andra regioner går via Göteborgs Hamn och Västsverige. Lika viktigt som att nå kunderna i rätt tid är det att varor som ska in i produktion kommer till rätt plats vid rätt tid. Om så inte sker, accentueras den nackdel som det innebär att ligga vid sidan om de stora befolkningskoncentrationerna i Centraleuropa. Tillgängligheten till Europa och övriga världen möjliggörs av flyget. Näringslivet behöver lätt kunna träffa sina kunder och leverantörer som ofta finns utanför Sveriges gränser. Över 50 procent av Västsveriges produktion går på export. Tillgängligheten till flygplatsen är därför viktig. I Göteborgsregionen och Västsverige satsas det och har det satsats för lite på infrastruktur. Enligt en beräkning vi gjorde i rapport 2006:8 Vägar till världen, satsades det klart mindre i Västsverige än i landet som helhet i förhållande till storleken på Västsveriges ekonomi. Det har lett till en eftersatt infrastruktur i Västsverige. För att illustrera hur trögt det går och hur eftersatt infrastrukturen är, har vi jämfört med Malmöregionen. Vi förlorar med 6-1. Från Malmöregionen har man bättre tillgänglighet ut i regionen via tåg, vägen är bättre till Stockholm, snabbjärnväg finns till flygplatsen, ringled med hög hastighetsstandard finns runt staden, Öresundsbron innebär väg och järnväg av högsta klass till Köpenhamn, och i december invigs järnvägstunneln under Malmö som möjliggör tät trafik i alla riktningar ut från Malmö. Västsverige ligger minst 17 år efter på samtliga de sex områden där man förlorar mot Malmö. Den enda åtgärd som finns med i nuvarande plan som sträcker sig till slutet av 2021 är Västlänken som ska stå klar Inom övriga områden saknas tillräckliga satsningar inom nuvarande plan för att komma ikapp Malmö. Om man ponerar att övriga åtgärder planeras in direkt efter nuvarande plans utgång, det vill säga 2022, och lägger till fem år i byggtid kan vi konstatera att det tar minst 17 år innan vi är ikapp Malmö. Vi har tittat på elva olika områden inom den fysiska infrastrukturen och jämfört Göteborg med Malmö. Vi har försökt bedöma hur väl utbyggd infrastrukturen är på respektive område. Vi har på så sätt försökt bortse från det geografiska läget för Malmö respektive Göteborg eftersom det är svårt att göra någonting åt. Ta till exempel Malmös läge nära Köpenhamn vilket gör att de har tillgång till en mycket stor flygplats i form av Kastrup. Vi har därför inte jämfört flygplatsernas storlek eller utbud utan hur väl infrastrukturen till flygplatsen från respektive stad är utbyggd. Vi har valt de elva områden som vi tycker är viktiga utifrån vårt perspektiv. Det finns säkert andra områden som vi har missat och vi tar gärna en diskussion om dem. I vissa fall är det svårt att jämföra eller så är skillnaderna små mellan städerna. Vi har då konstaterat att det blir oavgjort och inte delat ut någon poäng. 6

7 Resultat Järnvägskapacitet i navet 0-1 För att pendlingen och fjärrtrafiken med järnväg in till Göteborgs respektive Malmös centrum ska fungera och kunna öka måste kapaciteten i respektive nav vara väl utbyggd. Båda städerna lider av att de är säckstationer, det vill säga att tågen måste in och ut samma väg. Men i december i år, 2010, invigs Citytunneln igenom Malmö. Det innebär genomgående tåg igenom staden och därmed en markant ökning av kapaciteten. Projektet har kostat cirka nio miljarder. I Göteborg är det fortfarande en säckstation som innebär stora kapacitetsproblem på Göteborgs central. Planen är att en lösning, i form av en tunnel, ska vara färdig Vi ligger 17 år efter i Göteborgsregionen. Att Malmö tar ledningen är uppenbart. Ringled 0-2 I och med att Öresundsbron byggdes färdigställdes en ringled runt Malmö som går utanför staden och därmed motorvägshastighet, 110 km/tim. I Göteborg finns endast genomfartsleder med 70 km/tim, vilket utöver ringled även finns i Malmö. Norr-, väst- och söderleden i Göteborg är stadsmotorvägar och därför inte skyltade med 110 km/tim. I Göteborg diskuterades en förbifart öster om staden på och 90-talen. Den lades i malpåse bland annat på grund av politisk oenighet och motstånd från boende samt brist på pengar. Sedan dess har inget hänt på den fronten. Tyvärr måste vi konstatera att Malmö därmed leder med två poäng totalt. Idag finns det inte med något förslag till en ringled eller förbifart öster om Göteborg och planen sträcker sig tolv år framåt i tiden. Lägger man till att det är minst fem års byggtid för en förbifart tar det minst 17 år innan vi är ifatt Malmö på den här punkten 7

8 Vägförbindelse till Stockholm 0-3 En vägförbindelse till Stockholm är viktig. Sveriges ekonomiska centrum är koncentrerat till Stockholm. För näringslivet är det viktigt att kunna ta sig till Stockholm med bil för att besöka kunder och i princip ha med sig kontoret och/eller produktprover i bilen. Mycket av det som produceras i Västsverige ska konsumeras i Stockholm och delar av det transporteras med lastbil till Stockholm och övriga Mälardalen. Vägen mellan Malmö och Stockholm är, sånär som på en kort sträcka förbi Ljungby, motorväg hela vägen. Den sträcka som inte är motorväg är mötesfri motortrafikled med planskilda korsningar och har hastighetsgräns på 100 km. Bästa vägen mellan Göteborg och Stockholm är idag riksväg 40 och E4 via Jönköping. Den vägen har en sträcka som är omväxlande 60 och 80 km/tim på riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn. Den sträckan ska förhoppningsvis byggas om till motorväg och stå klar om cirka fyra år. Även efter det kommer en sträcka om cirka fem mil vara vanlig mötesfri väg, det vill säga utan planskilda korsningar och därmed upprepade hastighetsnedsättningar. Vi tvingas ge Malmö ytterligare en poäng. Planskilda korsningar och därmed en jämn standard med 100 km/tim finns inte med i nuvarande plan fram till Lägg till fem års byggtid och vi är 17 år efter i väst. 8

9 Järnvägsförbindelse till Stockholm 0-3 För möten i Stockholm är tåget ofta den bästa lösningen. Båda städerna har X2000 till Stockholm på en bana med dubbelspår. Det blir oavgjort. På Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg är det tidvis stora förseningar särskilt under vintern. Kapaciteten är ansträngd särskilt på sträckan Göteborg-Skövde där snabba X2000-tåg konkurrerar om platsen på spåren med betydligt långsammare regiontåg. Ännu långsammare är pendeltågen och de långsammaste av alla är godstågen till och från Göteborgs Hamn. Så även om vi bedömer att det blir oavgjort så är en förbättring av kapaciteten på stambanan mycket angelägen. Fortsatt underläge för Göteborg, 0-3. Spårväg 1-3 Att Göteborg har en spårtrafik inne i staden kan uppfattas som en fördel även om kostnaderna för driften är stora. Spårvägen medger vanligtvis en högre kapacitet än ett system med enbart bussar, och större resandeströmmar möjliggörs därför inne i centrala Göteborg än i centrala Malmö. Eftersom Malmö kommun vill bygga spårväg konstaterar vi att Göteborg ligger före. Poäng till Göteborg, 1-3. Här ligger Göteborg många år före. 9

10 Väg till och från andrastaden och till och från delregionala centra 1-3 En bra infrastruktur mellan regioncentra och andra viktiga städer i regionen ökar möjligheten till arbetsmarknadsförstoring. Fler arbetsgivare får tillgång till mer relevant arbetskraft och fler arbetstagare får ett större utbud av arbetsplatser. Regionen blir också mer attraktiv för unga människor som vill göra karriär. Allra viktigast är en bra vägförbindelse till den näst största staden i regionen i det här fallet Borås respektive Helsingborg. Det är tydligt att det blir oavgjort då det är motorväg Göteborg-Borås och Malmö-Helsingborg. Vi har utvidgat jämförelsen och inkluderat ytterligare tre städer. För att avgöra vilken infrastruktur som är bäst har vi mätt genomsnittlig hastighetsstandard mellan regioncentra, i det här fallet Göteborg respektive Malmö och fyra delregionala centra i respektive region. Förutom Borås och Helsingborg har vi valt de tre största städerna utanför Stor-Malmö respektive Stor-Göteborg med undantag för Ängelholm i Skåne. I Skåne har vi i stället valt Ystad för att tydligare avspegla olika riktningar utifrån Malmö. Skulle vi ta Ängelholm så innebär det att vi i stor utsträckning bedömer samma infrastruktur två gånger då Helsingborg och Ängelholm ligger utmed samma väg och järnväg. Eftersom vi valt de största städerna utanför storstadsområdena kommer inte Mölndal, Lund, Trelleborg eller Landskrona med. Utifrån vårt urvalskriterium blir det, förutom Borås-Göteborg, även Göteborg-Uddevalla, Göteborg-Trollhättan och Göteborg Skövde. Motsvarande i Skåne blir det förutom Malmö-Helsingborg, även Malmö-Hässleholm, Malmö-Kristianstad och Malmö-Ystad. Genomsnittshastigheten för de fyra relationerna från stadsgräns till stadsgräns är cirka 100 km/tim för både Göteborg och Malmö. Det förutsätter dock på att man räknar på hastigheterna som kommer att gälla på E45 mellan Göteborg och Trollhättan när den står klar. Vi bedömer det som oavgjort. 10

11 Järnväg till och från andrastaden och till och från delregionala centra 1-4 På samma sätt som vägförbindelser är viktiga för att utveckla arbetsmarknadsregionen är också järnvägsförbindelserna det. Återigen är det viktigast att koppla samman de två största städerna i respektive region, Göteborg med Borås och Malmö med Helsingborg. Det har inte varit helt lätt att bestämma hur vi ska bedöma kvaliteten på banan. Det vi slutligen fastnade för var andelen dubbelspår. Vi kan konstatera att järnvägen Malmö- Helsingborg är dubbelspår hela vägen emedan Göteborg-Borås är enkelspår. Tåget mellan Malmö och Helsingborg är betydligt snabbare. På sträckan Göteborg-Borås är till och med bussen snabbare än tåget. Vi kan också konstatera att Helsingborg, enligt SCB:s definition, är en del av Malmös arbetsmarknadsregion medan Borås inte är en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. En utbyggnad av en ny dubbelspårig järnväg mellan städerna, tror vi, skulle leda till att Borås blir den del av Göteborgs arbetsmarknad. Om vi utvidgar jämförelsen och inkluderar samma sträckor som i vägjämförelsen i föregående kapitel blir det sträckorna Göteborg- Uddevalla, Göteborg-Trollhättan och Göteborg-Skövde. Motsvarande sträckor i Skåne är Malmö-Hässleholm, Malmö-Kristianstad och Malmö-Ystad. I Västsverige är sträckan Göteborg- Uddevalla och, som konstaterat, sträckan Göteborg-Borås enkelspår. I Skåne är sträckan Malmö-Ystad och en del av sträckan Malmö-Kristianstad enkelspår. Det innebär att andelen dubbelspår på sträckorna in till Göteborg är cirka 70 procent när järnvägen till Trollhättan är klar, vilket den är inom några år. Motsvarande in till Malmö är 80 procent dubbelspår. Alltså vinner Malmö oavsett om vi tittar på endast andrastaden eller om vi även tar med de tre andra städerna. Det ger ytterligare ett poäng till Malmö och ställningen är 1-4. Järnvägen till Borås respektive till Uddevalla finns inte med i den plan som sträcker sig fram till Utgår vi från 5 års byggtid så kommer Göteborg, med dagens planer, att vara ikapp först om tidigast 17 år. 11

12 Väg till internationell flygplats 1-4 Möjligheten att kunna flyga ut i världen för att träffa kunder och leverantörer är viktigt för näringslivet i ett så exportberoende land som Sverige, likaså möjligheten att få hit kunder och investerare. Flyget är dessutom avgörande för möjligheten att locka hit evenemang, mässor och turister, vilket gynnar näringslivet i regionen. Både Göteborg och Malmö har motorväg till respektive internationella flygplats, Göteborg-Landvetter samt Kastrup. Således bedömer vi det som oavgjort. Järnväg till internationell flygplats 1-5 För att kunna genomföra kundmöten eller delta på konferenser är det en klar fördel om man kan åka ner på morgonen med direktflyg och hem direkt på eftermiddagen. Ju fler resenärer desto fler direktlinjer möjjliggörs. Att det går smidigt att ta sig till en flygplats med tåg ökar flygplatsens attraktivitet. Flygplatsens upptagningsområde av resenärer utökas också vid bättre och snabbare kommunikationer vilket leder till fler resenärer och därmed möjlighet till fler direktlinjer. Göteborg saknar järnväg till Landvetter flygplats. I Malmö går det snabbt med järnvägen över bron till Kastrup. Malmö plockar en poäng till. Ställningen är förkrossande 5-1 i Malmös favör. Järnväg mellan Göteborg och Landvetter flygplats finns inte heller med i nuvarande plan fram till Med en byggtid på minst 5 år är vi 17 år efter även på den punkten i Västsverige. 12

13 Göteborgs väg till Oslo, Malmös väg till Köpenhamn 1-5 Oslo är Göteborgs viktigaste internationella handelspartner och den region som är mest ekonomiskt integrerad med Göteborgsregionen. Köpenhamn är motsvarande för Malmö om än i mycket större grad. Avståndsskillnaden är det svårt att göra något åt, men infrastrukturens tillstånd kan vi påverka. Motorvägen är beslutad och i det närmaste klar till Oslo. Mellan Malmö och Köpenhamn har man som bekant byggt en motorvägsbro. Vi bedömer att skillnaden är såpass liten att det blir oavgjort. Göteborgs järnväg till Oslo, Malmös järnväg till Köpenhamn 1-6 Om vägen mellan Göteborg och Oslo håller på att bli bra så är järnvägen desto sämre. Standarden är dålig och hastigheten är låg, idag tar tågresan cirka fyra timmar. En bra järnväg till Oslo skulle kunna innebära att restiden halverades. Det skulle leda till ytterligare affärer och pendling mellan städerna vilket gynnar tillväxten. Järnvägen till Köpenhamn från Malmö är av högsta klass. Skillnaden i avstånd gör det svårt att jämföra men vi tycker ändå det är relevant. Göteborg förlorar igen och slutställningen blir, för Göteborg, problematiska 1-6. En upprustning av järnvägen till Oslo saknas i den 12-åriga planen som sträcker sig till och med Om den mot förmodan byggstartas 2022 och tar minst fem år att bygga är vi även här 17 år efter. 13

14 Varför jämföra infrastrukturen i Göteborgsregionen med Malmöregionen? Bra infrastuktur skapar möjligheter till utveckling för en region, dålig infrastruktur kan innebära hinder för utvecklingen. Göteborgs respektive Malmös arbetsmarknadsregioner är av ungefär samma storlek, närmare bestämt cirka en miljon invånare, varför vi tycker det är intressant att jämföra infrastrukturens kvalitet i just dessa två regioner. Det finns garanterat områden inom infrastruktur som vi har missat och borde haft med i denna jämförelse. Vi har valt ut faktorer som vi anser har stor betydelse för näringslivet och pendlingen. Vi är också övertygade om att den mängd faktorer vi har tagit med är tillräckliga för att visa på det faktum att Malmöregionen har betydligt bättre infrastruktur än Göteborgsregionen. Vi har fokuserat på väg och järnväg då de planeras och beslutas på ett likartat sätt. Man hade kunnat ta med hamnarnas respektive flygplatsernas storlek. Det hade gett ett poäng var och därmed inte påverkat det övergripande resultatet. I diskussionen om hur Göteborgsregionen ska kunna komma ikapp blir det fruktlöst när det gäller flygplatsen. Samma sak blir det om man tittar på hamnen utifrån Malmös perspektiv. Vad gäller bedömningen så bygger den på ett flertal antaganden som i alla utredningar. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt och dessutom försökt göra rimliga antaganden. Vi har också försökt vara tydliga i vilka antaganden vi har gjort så det är upp till läsaren att bedöma om hon eller han tycker det är rimligt. Om du som läsare anser att ett eller flera områden borde varit med, kontakta gärna Handelskammaren. 14

15 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapporterna finns att ladda ner på 2002:1 Västsverige - en tyst del av Sverige. 2002:2 Skola - Näringsliv: Från skilda världar till gemenskap 2002:3 Position Väst det som mäts blir gjort 2002:4 Vad tycker du om flyget? 2002:5 Västsverige - en tyst del av Sverige. 2003:1 Bygg färdigt Västsveriges vägar och järnvägar. 2003:2 Värdeskapande IT-universitet 2003:3 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg 2003:4 Betyg på Västsveriges ekonomi :5 Kan vägavgifter påskynda utbyggnaden av de västsvenska motorvägarna? 2004:1 Västsvenska entreprenörer på jakt efter såddkapital 2004:2 Från bra till bäst. Om det livslånga lärandet i Västsverige 2004:3 Kampen om kompetensen 1. Attraherar vi kompetens via våra högskolor? 2004:4 Kampen om kompetensen 2. Flyttar företagens makt från regionen? 2004:5 Betyg på Västsveriges ekonomi :1 Västsverige - en tyst del av Sverige :2 Sårbarhetsindex :3 Affärsrelevant forskning 2005:4 Kampen om kompetensen 3. Flyttar våra företag? 2005:5 Ny förbindelse över Göta älv 2005:6 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg :7 Värdeskapande kompetens 2005:8 Fokus Attityd :9 Bygg ut E 20 till motorväg 2005:10 Svenska nav 2006:1 Fokus Attityd Skolledare 2006:2 Värdeskapande persontransporter 2006:3 Har vi en industri i världsklass? 2006:4 Förtroendet för välfärdens leverantörer 2006:5 Bryr sig västsvenskar i riksdagen om Västsverige? 2006:6 En tyst del av Sverige :7 Fokus Attityd :8 Vägar till världen 2007:1 Making West Sweden a Better Location for International Companies 2007:2 Ett viktigt stråk för svenskt gods 2007:3 Sårbarhetsindex 2007:4 Tillväxt Göteborg 2007:5 Farliga förbindelser. Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem 2007:6 Fokus Attityd :1 Västsverige på väg 2008:2 Göteborg vs Gothenburg 2008:3 Vem blir känd i Göteborg? 2008:4 Hur stort är västsverige? 2008:5 Svenska nav :6 Konsekvenserna av ökat utländskt ägande i det svenska näringslivet 2008:7 Fokus Attityd :8 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet 2008:9 Små och medelstora företags situation under krisens :1 En tyst del av Sverige :2 Västsverige-Skåne :3 Klimatet och affärerna 2010:1 Turismen i Västsverige 2010:2 Reversibla körfält i Göteborgsområdet 2010:3 The Neverending Story 2010:4 Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer 2010:5 Risky Business 2010:6 Dags att rensa upp bland bolagen 2010:7 Svenska Nav

16 Vi är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare. Göteborg Mässans gata 18 Box Göteborg Telefon Borås Kungsgatan Borås Telefon Skövde Varnhemsgatan 16A Skövde Telefon Stockholm Kungsträdgården Volvohuset, Box Stockholm Telefon Trollhättan Åkersjövägen 10 Box Trollhättan Telefon Uddevalla Museigatan Uddevalla Telefon

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965 Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Bostadsbristens pris är publicerad av Västsvenska Handelskammaren och HSB Göteborg 2014. Undersökningen är gjord

Läs mer

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag?

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:2 ISSN 1650-7965 Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Idag finns det ingen enhetlig

Läs mer

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet 2008:8 ISSN 1650-7965 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Från näringslivets sida är det av oerhört stor betydelse att myndigheter och politiker gör vad de kan för att hindra kriminaliteten.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN 1650-7965

2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN 1650-7965 29:2 ISSN 165-7965 Västsverige Skåne -5 En rapport om kollektivtrafiken Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare 2 7 västsvenska företag är medlemmar. På

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Hur stort är Västsverige?

Hur stort är Västsverige? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:4 ISSN 1650-7965 Hur stort är Västsverige? Regionindelning för näringsliv och offentliga organisationer bör utgå från det som är mest effektivt

Läs mer

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965 Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Framsidan medlem nr 9584 preera göteborg Managementkonsultföretaget Preera grundades 1997 och består

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

The Neverending Story II Två år senare: Har vi fått en effektivare tillståndsprövning?

The Neverending Story II Två år senare: Har vi fått en effektivare tillståndsprövning? VÄSTSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN VÄSTSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN VÄSTSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN The Neverending Story II Två år senare: Har vi fått en effektivare tillståndsprövning?

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar Rapport 2012:1 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012. Citera oss gärna, men ange källa. Författare

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland 2 I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland Vision Halland ligger i topp i Sverige när det gäller tillväxt. För att stanna kvar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden

Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden Reversibla körfält i Göteborgsområdet En teknik för framtiden Rapport 2010:2 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av Västsvenska Industri-

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

TROLLHÄTTAN EN STOLT OCH INNOVATIV STAD MED PLATS FÖR FRAMTIDEN

TROLLHÄTTAN EN STOLT OCH INNOVATIV STAD MED PLATS FÖR FRAMTIDEN TROLLHÄTTAN EN STOLT OCH INNOVATIV STAD MED PLATS FÖR FRAMTIDEN Innovatum är en av Trollhättans viktigaste mötesplatser som bland annat länkar samman näringsliv, forskning och utbildning. Foto: Högskolan

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer