2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN 1650-7965"

Transkript

1 29:2 ISSN Västsverige Skåne -5 En rapport om kollektivtrafiken

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare 2 7 västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Väst sverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Författare: Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 29. Citera oss gärna, men ange källa. Foto: Skånetrafiken / Kasper Dudzik Västtrafik / Thomas Harrysson / BLR-fotograferna

3 Förord Näringslivet är i stort behov av fungerande persontransporter för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Bättre pendlingsmöjligheter innebär att det område inom vilket företaget kan förväntas rekrytera personal ökar. Urvalet för både arbetsgivare och arbetstagare blir därmed större och matchningen på arbetsmarknaden förbättras. Om en stor andel av pendlingen sker med kollektivtrafik minskar dessutom miljöbelastningen och trängseln. Just nu händer det mycket inom kollektivtrafiken. En statlig utredning har nyligen lämnat förslag om hur resenärsfokus ska öka inom kollektivtrafiken. Utredarens recept är att konkurrensutsätta stora delar av trafiken. Svensk kollektivtrafik har nyligen lagt fram sitt förslag om hur antalet kollektivtrafikresenärer ska fördubblas till 22. Det förslaget innebär inte marknadsanpassning i samma utsträckning men är ändå ett steg i riktning mot att öppna sektorn för nya initiativ. Även specifikt i Västsverige sker det kontinuerligt förändringar för att öka resenärsinflytandet. Från handelskammarens sida tycker vi att det är mycket positivt om förändringstakten inom kollektivtrafiksektorn ökar. Vår bedömning är att viljan att förnya sig inom sektorn har varit ganska låg under många år. Malmös arbetsmarknadsregion är idag ungefär lika stor som Göteborgs dito. Under åren ökade Malmös arbetsmarknadsregion med nästa 7 invånare. Under samma period ökade Göteborgs arbetsmarknadsregion med endast knappt 3 invånare. En av förklaringarna till detta är kollektivtrafikens utveckling i Skåne Vår uppfattning är att Skåne har kommit förhållandevis långt när det gäller utvecklingen av kollektivtrafiken och är ur många aspekter ett föredöme. Vi har av det skälet valt att jämföra kollektivtrafiken i Västsverige med densamma i Skåne. För en stor andel av företagen i Västsverige gör sig den globala konkurrensen påmind dagligen. Många pusselbitar måste stämma för att de enskilda företagen även fortsättningsvis ska kunna sälja sina produkter till kunder runt om i världen. En sådan pusselbit är att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. För detta krävs en mycket attraktiv kollektivtrafik, helst i världsklass. För ett företag i Falköping kan det vara livsviktigt att kollektivtrafiken är attraktiv från Skara och Skövde. För ett annat kan det vara mellan Borås och Göteborg som det måste stämma. Johan Trouvé VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 6 Jämförelse mellan kollektivtrafiken i Västsverige och kollektivtrafiken i Skåne 8 Resandeutvecklingen -1 8 Kundnöjdhet -2 9 Kostnader för pendlaren -3 9 Hastigheten på kollektivtrafiken för pendlaren Samhällets kostnader Sammanställning över jämförande statistik mellan Västra Götaland och Skåne 16 Framgångsfaktorer för kollektivtrafiken i Skåne 17 Varför jämföra kollektivtrafiken i Västsverige och Skåne? 18 Bilaga 1 - Kartor 19 Bilaga 2 - Tabeller 2 5

6 Sammanfattning och slutsatser Kollektivtrafiken har en viktig roll att spela för att skapa bättre pendlingsmöjligheter. Det viktiga är att minimera restiden och samtidigt maximera pålitligheten, det vill säga att resenären kommer fram vid den planerade tidpunkten. Kollektivtrafiken skall också erbjudas till konkurrenskraftiga priser. God kollektivtrafik innebär fler valmöjligheter, men också att tiden för lite längre pendlingsavstånd kan kortas främst via goda tågförbindelser. Samtidigt innebär en högre kollektivtrafikandel i storstäderna en bättre stadsmiljö och därmed en mer attraktiv stad. Minskad trängsel till följd av ökad kollektivtrafik leder till bättre framkomlighet för övrig trafik. Från näringslivets sida tror vi att det finns en stor förbättringspotential för kollektivtrafiken i Västsverige. Kollektivtrafiken i Skåne har nöjdare kunder, lägre priser, högre kostnadstäckningsgrad samt bättre resandeutveckling än kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under de senaste fem åren (24-28) var det nästan 2 procent fler nöjda kunder till kollektivtrafiken i Skåne jämfört med i Västra Götaland 1. Kostnaden för att pendla med kollektivtrafiken är betydligt högre i Västra Götaland jämfört med Skåne. Kostnaden för månadskort på de 45 vanligaste pendlingsrelationerna är 24 procent högre i Västra Götaland om 1 Kollektivtrafikbarometern, 75% av kunderna i Skåne var nöjda eller ganska nöjda mot 63% av västtrafiks kunder. Det motsvarar 18 % fler nöjda kunder i Skåne. man tar hänsyn till skillnader i avstånd 2. Dessutom har kollektivtrafiken på dessa sträckor en lägre genomsnittshastighet i Västra Götaland, 64 km/h mot 77,5 km/h i Skåne. 3 Antalet mil som varje invånare i genomsnitt åker kollektivt är betydligt mindre i Västra Götaland än i Skåne, 128 mil mot 182 mil. Ökningen i resande har varit betydligt mer positiv i Skåne jämfört med i Västsverige. De senaste tio åren har resandet ökat med 73 procent i Skåne mot 24 procent i Västra Götaland. 4 Kostnadstäckningsgraden, det vill säga hur stor andel av kollektivtrafikens kostnader som täcks av kommersiella intäkter, är betydligt större i Skåne än i Västsverige. 5 Bidraget från det offentliga per invånare såväl som per personkilometer är betydligt högre i Västra Götaland än i Skåne 6. Vi tror att dessa skillnader inte 2 och bortser man från avståndsskillnaden är det 27 procent dyrare i Västsverige. 3 och beräkningen bygger på avståndet (bilvägen) mellan centra på respektive pendlingsrelation dividerat med tiden enligt tidtabellen i rusningstrafik. 4 Skånetrafiken, trafikförsörjningsplan 29 respektive Västtrafik, verksamhetsplan Skånetrafikens siffra räknat i personkilometer är 12 procent. Eftersom Västtrafik bara har beräknat antalet personkilometer sedan 26, har vi här istället angett ökningen räknat i antalet resor. Vi anser att det är mest relevant att räkna i personkilometer. Personkilometer är det totala antalet resor multiplicerat med den genomsnittliga reslängden i kilometer. 5 Skånetrafiken och Västtrafik. 6 Skånetrafiken, trafikförsörjningsplan 29 respektive Västtrafik, verksamhetsplan

7 bara beror på olika demografiska förutsättningar såsom befolkningstäthet och ortsstruktur. Handelskammaren är övertygad om att kollektivtrafiken i Västra Götaland kan bli bättre på samtliga ovanstående områden. För att öka kvaliteten i kollektivtrafiksystemet tror vi att det krävs ökat resenärsfokus, mer av nytänk, mindre detaljstyrning från politiskt håll, ökade resurser och mer fokus på trafikstarka stråk. De konkreta förändringar handelskammaren skulle vilja se när det gäller kollektivtrafiken i Västsverige är: Öka fokuseringen på att stärka de trafikstarka stråken. Det innebär att i det korta perspektivet försämras tillgängligheten på vissa trafiksvaga områden. På sikt kan det dock öka efterfrågan på att resa kollektivt även i trafiksvaga områden då attraktiviteten i systemet ökar totalt sett. Det ger också ökade intäkter och ökad kostnadstäckningsgrad för kollektivtrafiken vilket ökar möjligheterna till att i förlängningen förbättra servicen i systemet ytterligare. Gör entreprenörerna/operatörerna mer delaktiga i arbetet med en effektivare kollektivtrafik. Operatörens förmåga att skapa värde för resenärerna måste vara avgörande för dess framgång. Konkret handlar det om att skapa fler incitamentsavtal för entreprenörerna, i vissa fall rena nettoavtal, det vill säga där operatören enbart lever på biljettintäkterna. Det är också viktigt att låta entreprenörernas kunskap komma in tidigt i planering av trafik och fysiska åtgärder i trafikmiljön. Sätt upp målen med kollektivtrafiken och låt operatören föreslå lösningar utifrån kundernas behov istället för att detaljstyra trafiken i upphandlingen. Kort och gott: Låt marknaden, det vill säga kunderna, styra utbudet i större utsträckning än vad som är fallet idag. Förändra ägandet av Västtrafik genom att kommunerna släpper sin ägarandel till Västra Götalandsregionen som då blir ensam ägare. Vi tror att det skulle leda till en mer övergripande styrning av Västtrafik och därmed en ökad självständighet att utforma trafiken utifrån vad som är bäst för majoriteten av resenärerna. Därmed finns en möjlighet till ökat inflytande från resenärer och utförare av kollektivtrafiken. Aktieägaravtalet för Västtrafik är komplicerat och fördelning av intäkter och kostnader mellan de 5 ägarna tar mycket kraft i organisationen vilket i sin tur tar fokus från affärsmässigheten och resenärsperspektivet. Effektiviseringar, omprioriteringar och övriga förändringar påverkar många ägare och riskerar därför att bli onödigt komplicerade med följden att hela verksamheten blir stel och ineffektiv. Förbättra infrastrukturen i Västsverige. I Västsverige behöver vi till att börja med lösa kapacitetsproblemen vid Göteborgs centralstation, förbättra järnvägen mellan Västsveriges två största städer Göteborg och Borås, utöka kapaciteten på Västra stambanan samt bygga fler bussfiler och förbättra vägnätet för bättre framkomlighet för bussarna. Det har, enligt våra beräkningar, satsats väldigt lite på järnvägsinvesteringar i Västsverige sedan Särskilt i Göteborg är det lönsamt för samhället att satsa, där är resandeunderlaget stort och trängseln omfattande. Se över målsättningarna för kollektivtrafiken och prioritera tydligare affärsmässighet, kundorientering, beläggningsgrad och kostnadseffektivitet. Då ökar chanserna för att komma in i en positiv spiral där mer resurser skapas vilket i sin tur möjliggör bättre trafik och därmed ännu mer resurser. 7 Västsveriges andel av statens satsningar på järnvägar understiger vår andel av den svenska ekonomin. Under perioden rör det sig om över 1 miljarder. Se beräkning i handelskammarens rapport 26:9 Vägar till världen. 7

8 Jämförelse mellan kollektivtrafiken i Västsverige och kollektivtrafiken i Skåne Skillnaderna mellan kollektivtrafiken i Västsverige och Skåne är slående och få faktorer talar till Västsveriges fördel. Resandeutveckling -1 Skillnaden i resandeutveckling med kollektivtrafik i Skåne kontra Västra Götaland är stor. I Västsverige har kollektivresandet med Västtrafik ökat med 24 procent på tio år. Motsvarande siffra för Skånetrafiken är 73 procent. 8 Per invånare åkte man i genomsnitt 182 mil kollektivt i Skåne mot endast 126 mil i Västra Götaland. 9 Kollektivtrafikandelen, det vill säga hur många kilometer kollektivtrafik som människor åker i förhållande till hur mycket bil de åker, blir därmed lägre i Västsverige än i Skåne. 8 Skånetrafiken, trafikförsörjningsplan 29 respektive Västtrafik, verksamhetsplan Skånetrafikens siffra räknat i personkilometer är 12 procent. Eftersom Västtrafik bara har beräknat antalet personkilometer sedan 26, har vi här istället angett ökningen räknat i antalet resor. Vi anser att det är mest relevant att räkna i personkilometer. Personkilometer är det totala antalet resor multiplicerat med den genomsnittliga reslängden i kilometer. 9 Västtrafik respektive Skånetrafiken. Kilometer Antal kilometer med kollektivtrafik per invånare Västra Götaland Skåne Figur 1: Antal kilometer med kollektivtrafik per invånare. Beräknat genom att dividera totalt antal personkilometer med antalet invånare i respektive region. 8

9 Kundnöjdhet -2 Kunderna till kollektivtrafiken i Västsverige är mindre nöjda än kunderna i Skåne. Av Västtrafiks kunder var det i genomsnitt 63,7 procent som var nöjda under de senaste fem åren medan motsvarande siffra för Skånetrafikens är 75,1 procent. Det innebär nästan 2 procent fler nöjda kunder i Skåne än i Västsverige. Att ligga så långt bakom Skåne är inte acceptabelt. Procent % Andel nöjda eller ganska nöjda kunder Västtrafik 8 Skånetrafiken Figur 2: Andel nöjda kunder med kollektivtrafiken hos Västtrafik och Skånetrafiken. Kostnader för pendlaren Att pendla med kollektivtrafiken är dyrare i Västsverige än i Skåne. Vi har räknat på kostnaden för pendling på de 45 vanligaste pendlingsrelationerna i Västsverige, (vilket motsvarar antalet med mer än tusen pendlare per dag) och jämfört med de 45 vanligaste i Skåne 1. Om man utgår från att pendlarna använder sig av månadskort är det 27 procent dyrare att pendla i Västsverige än i Skåne. I pengar rör det sig om i genomsnitt cirka 2 2 kronor om året 11. Om man tar hänsyn till avstånden i kilometer så är det 24 procent dyrare att pendla i Västsverige. Samtidigt som det är dyrare i Västsverige är kollektivtrafiken också långsammare. 1 Det är endast pendlingsrelationer över kommungränserna inom Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 11 Räknat på att man köper 11 månadskort om året. Månadskostnad för en pendlare i Västra Götaland och Skåne Kronor Västra Götaland Skåne Figur 3: Kostnad för ett genomsnittligt månadskort för de 45 vanligaste mellankommunala pendlingsrelationerna. Vid pendling inom en kommun är det inte lika självklart vad som är dyrast. För kommuner utanför storstadsregionerna beror det på vilken typ av sträcka man pendlar. Är det inom tätorten/staden kan man köpa ett månadskort i Skåne för 32 kronor. Motsvarande kort i Västra Götaland kostar 36 kronor. Det finns dock bara för ett 2-tal centralorter. I övriga kommuner i Västra Götaland krävs en så kallad kommunladdning som kostar 565 kronor. I merparten av kommunerna är det alltså betydligt billigare i Skåne. Pendlar man mellan huvudorten och en mindre ort inom kommunen så räcker det oftast med tre zoner i Skåne och då kostar det 53 kr/månad. I Västra Götaland kostar en kommunladdning 565 kr. Återigen är det dyrare i Västsverige, dock är skillnaden inte så stor. I några enstaka fall krävs ett kort för fyra zoner i Skåne vilket innebär en kostnad på 69 kronor, alltså klart dyrare än i Västsverige För ett resonemang om kostnaden för pendling inom Göteborgs respektive Malmös kommuner se nedanstående avsnitt. Räknar man totalt på hur mycket en resenär i genomsnitt betalar per kilometer, oaktat om det är pendling eller ej, kan man konstatera att västsvenskarna får betala i storleksordningen 25 till 3 procent mer. En kilometer kostar i genomsnitt 1,5 kronor i Västsverige mot 82 öre i Skåne. 9

10 Göteborgsområdet Om vi utgår från en pendlare i respektive storstadsregion så är det dyrare i Göteborgsområdet än i Malmöområdet. Väljer man ett månadskort eller 3-dagarskort för Göteborg med omnejd, (i princip motsvarande Göteborgsregionens kommunalförbund GR) så kostar det kr. Malmöpendlaren får ett månadskort för 1 6 kronor som gäller för hela Skåne. Det är alltså 195 kronor billigare i månaden, vilket motsvarar över 2 kronor om året, för pendlaren i Skåne än för pendlaren i Västra Götaland. Om personen endast behöver åka inom respektive stad kostar månadskortet 435 kronor i Göteborg och 425 i Malmö, alltså i princip samma kostnad. Det kan dock bli dyrare för resenären i Skåne om man bor eller arbetar utanför själva stadszonen i Malmö. Då krävs det ett månadskort för två zoner vilket kostar 53 kr. I gengäld kostar det betydligt mer att pendla från de två områden som rent bebyggelsemässigt sitter ihop med Göteborg nämligen Mölndal och Partille än motsvarande i Malmöregionen. Det kostar 77 kronor i månaden i Göteborg mot endast 53 kronor i Skåne. Om vi väljer att titta på de vanligaste pendlingsrelationerna inom samt till och från storstadsområdet Göteborg 12 respektive Malmö-Lund 13 kan vi återigen konstatera att det är betydligt dyrare i Göteborg. Utav de 45 vanligaste pendlingsrelationerna i Västsverige respektive Skåne är 23 respektive 27 stycken inom eller till och från storstadsområdena. Den genomsnittliga kostnaden för ett månadskort för dessa sträckor är 1 27 kronor respektive 793 kronor. Det är alltså cirka 3 procent dyrare att pendla inom samt till och från 12 Storstadsområdet definieras som GR. 13 Storstadsområdet definieras som fd Sydvästra Skånes kommunalförbund enligt SCB Stormalmö. Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna Kronor Göteborgsområdet Malmöområdet Figur 4: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna. Göteborgsområdet än motsvarade i Malmöområdet. Det motsvarar cirka 235 kronor i månaden och 25 kronor på ett år. Pendlingssträckorna är i genomsnitt något längre i Västsverige. Kostnaden per kilometer är dock fortfarande mycket högre i Göteborg än i Malmö, cirka 27 procent. Kostnad för månadskort i förhållande till avstånd Göteborgsområdet Malmöområdet Figur 5: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna i förhållande till avstånd. Värdena är beräknade genom att dividera kostnaden för månadskort med den genomsnittliga längden i km på de aktuella pendlingsrelationerna. Kronor Trots att det är dyrare i Göteborgsområdet är kollektivtrafiken snabbare i Malmöområdet. Genomsnittshastigheten vid pendling inom samt till och från Göteborgsområdet jämfört med motsvarande i Malmö är 61,9 km/h mot 74,4 km/h. 14 Resan är ungefär 2 procent snabbare i Malmöområdet. Vid en jämförelse mellan två ungefär lika långa pendlingsresor, Lerum-Göteborg och Lund-Malmö, båda medelst tåg, kan man konstatera att det är betydligt dyrare i väst. Om man gör den resan fem gånger tur och retur i veckan förutom under semestern behöver man köpa in 11 månadskort. För resan Lerum-Göteborg krävs kortet Göteborg++ och för resan Lund-Malmö krävs ett månadskort för fem zoner. Kostnaden för Göteborg++ är 99 kronor och för ett månadskort som omfattar fem zoner i Skåne 69 kronor. På ett år blir det en skillnad på 3 3 kronor. Med Göteborg++ kan man visserligen åka till ett något större område än de fem zonerna mellan Malmö och Lund men utifrån ett näringslivsperspektiv är det pendlingsmöjligheten som är mest relevant. Skulle man ändå vilja kunna resa inom ett större område kan man utöka sitt kort till nio zoner i Skåne och 14 Beräkningen bygger på avståndet (bilvägen) mellan centra på respektive pendlingsrelation dividerat med tiden på den snabbaste resmöjligheten med kollektivtrafik enligt tidtabellen under högtrafik. 1

11 fortfarande kostar det bara 86 kronor vilket är 13 kronor billigare än kortet Göteborg++. På ett år blir det 1 4 kronors skillnad. Om resenären betalar med laddningsbart rabattkort 15 så är återigen resan i Västsverige dyrast, 38,6 16 kronor mot 33,6 kronor för en enkel resa. Om man gör den resan tre gånger fram och tillbaka varje vecka, 45 veckor om året (det är då fortfarande billigare att ha rabattkort än månadskort) så blir det en skillnad på 1 35 kronor om året. 15 Laddningsbara kort. 16 Enligt reseplaneraren på Västtrafiks hemsida. Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna Kronor Figur 6: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna. Kostnad för månadskort i förhållande till avstånd Kronor Fyrbodal Fyrbodal Västsverige (utanför GBGområdet) Västsverige (utanför GBGområdet) Skåne (utanför Malmö- Lundområdet) Skåne (utanför Malmö- Lundområdet) Figur 7: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna i förhållande till avstånd. Värdena är beräknade genom att dividera kostnaden för månadskort med den genomsnittliga längden i km på de aktuella pendlingsrelationerna. Fyrbodal De pendlingssträckor som har fler än tusen pendlare om dagen inom eller till/ från Fyrbodal är: Trollhättan-Vänersborg, Trollhättan-Uddevalla, Göteborg-Uddevalla, Göteborg-Trollhättan, Uddevalla- Vänersborg, Trollhättan-Lilla Edet, Göteborg-Lilla Edet, Göteborg-Orust, Uddevalla-Munkedal, Stenungsund-Orust, Göteborg-Tjörn och Stenungsund-Tjörn. Genomsnittskostnaden för att pendla på dessa sträckor är 1 8 kronor per månad. Det är högre än för snittet av de 45 sträckor vi har tittat på över hela regionen där kostnaden är 94 kronor. Det genomsnittliga avståndet är dock betydligt längre i Fyrbodal. Tar man hänsyn till det, är det billigare att pendla inom samt till och från Fyrbodal än genomsnittet i Västra Götaland. Jämfört med Skåne utanför Malmö-Lundområdet (vi har undantagit de relationer som är inom Malmö-Lund-området, vi har dock med de sträckor som innebär pendling mellan Malmö-Lund och övriga Skåne 17 ) är det i Fyrbodal cirka 225 kronor dyrare i månaden om man bortser från avståndsskillnaden. Det motsvarar cirka 2 5 kronor om året räknat på 11 månader. 17 Vi jämför med vanligaste pendlingssträckorna i Skåne. Vi har undantagit de som är inom Malmö-Lund-området, vi har dock med de sträckor som innebär pendling mellan Malmö-Lund och övriga Skåne. Det innebär att av de 45 vanligaste pendlingssträckorna återstår 33 stycken utanför Malmö-Lundområdet respektive till och från Malmö-Lundområdet. 11

12 Tar man hänsyn till att den genomsnittliga resan är längre i Fyrbodal än i Skåne blir kostnadsskillnaden betydligt mindre, endast cirka tio procent. Resan i Fyrbodal går dock i genomsnitt långsammare, 64 km/h mot 83 km/h i Skåne 18, vilket innebär att resan går 26 procent snabbare i Skåne. Inom Fyrbodal är en av de vanligaste pendlingsrelationerna Uddevalla-Trollhättan (31,5 km). Vi jämför med Helsingborg-Ängelholm (28,5 km) som är en av de viktigaste pendlingssträckorna i nordvästra Skåne. Om man pendlar dagligen och köper ett månadskort 11 månader om året blir kostnaden 85 kronor i månaden och 9 35 kronor om året för den västsvenska pendlaren och 69 kronor i månaden respektive 7 59 kronor om året för den skånske pendlaren. Det innebär att det skiljer 1 76 kronor om året. Även om man åker den sträckan mindre ofta 18 Se not 14. och använder sig av rabattkort är resan mycket dyrare i Västra Götaland. Priset 43,9 kronor mot 33,6 kronor gör att resan i väst är cirka 3 procent dyrare. Utan rabattkort kostar det 67 kronor respektive 42 kronor för en enkel resa. Att pendla mellan Vänersborg-Trollhättan, som är den vanligaste pendlingsrelationen i Fyrbodal, är däremot väldigt billigt. Månadskortet ToV-laddning kostar bara 4 kronor och är billigare än alla andra kort både i Skåne och Västra Götaland. Att pendla från centralorterna i Fyrbodal, Trollhättan och Uddevalla, till Göteborg är också dyrare än motsvarande i Skåne. Månadskortet i Skåne kostar 1 6 kronor medan det i Västra Götaland kostar kronor. Den jämförelsen gäller bland annat mot sträckorna Kristianstad-Malmö, Helsingborg-Malmö eller Ystad-Malmö. 12

13 Sjuhärad De vanligaste pendlingsrelationerna inom, till respektive från Sjuhärad är Borås-Mark, Borås-Ulricehamn, Göteborg-Mark, Borås-Bollebygd, Borås- Svenljunga och Göteborg-Bollebygd. De ingår bland de 45 vanligaste i Västsverige. Den genomsnittliga kostnaden för ett månadskort för dessa sträckor är 985 kronor mot 94 kronor för Västra Götaland. Vi jämför med vanligaste pendlingssträckorna i Skåne utanför Malmö- Lundområdet 19. Den genomsnittliga kostnaden för dessa sträckor i Skåne är cirka 78 kronor i månaden. Det kostar alltså 2 kronor mer i månaden i Sjuhärad. På ett år blir det ungefär 2 2 kronor dyrare i Sjuhärad än i Skåne, räknat på 11 månader. Den genomsnittliga pendlingssträckan är längre för de sex sträckorna i Sjuhärad än dem vi har jämfört med i Skåne, men räknat per kilometer är det dock fortfarande dyrare i Sjuhärad än i Skåne, närmare bestämt 7 procent. Trots det högre priset är dock kollektivtrafikresan betydligt snabbare i Skåne än i Sjuhärad, 83 km/h mot 68 km/h, vilket innebär 22 procents snabbare resa i Skåne Se not 9. 2 Se not 14. Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna Kronor Sjuhärad Västsverige (utanför GBGområdet) Skåne (utanför Malmö- Lundområdet) Figur 8: Genomsnittlig kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna. Kostnad för månadskort i förhållande till avstånd Kronor Sjuhärad Västsverige (utanför GBGområdet) Skåne (utanför Malmö- Lund området) Figur 9: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna i förhållande till avstånd. Värdena är beräknade genom att dividera kostnaden för månadskort med den genomsnittliga längden i km på de aktuella pendlingsrelationerna. Den vanligaste pendlingsrelationen i Sjuhäradsområdet är Mark-Borås (32,4 km). Vi jämför den med relationen Simrishamn-Ystad (39 km) som trafikeras med tåg. Ur näringslivets perspektiv är det mest intressant att jämföra vad det kostar att pendla. Om man pendlar relativt frekvent, det vill säga mer är fyra enkelresor per vecka, är det lönsamt att inhandla ett månadskort. För relationen Mark-Borås krävs ett kranskommunkort, det kostar 85 kronor i månaden. Ett månadskort för sträckan Simrishamn- Ystad kostar 69 kronor. Skillnaden på ett år, givet att man pendlar 11 månader om året, blir 1 76 kronor. Om man åker sträckan två gånger i veckan tur och retur och använder rabattkort kostar det kronor mer för sträckan Mark-Borås under ett år baserat på 48 veckor. En enkelbiljett med rabattkort kostar 43,9 för den aktuella sträckan i Sjuhärad och 33,6 för sträckan i Skåne. Utan rabattkort kostar det 67 kronor respektive 42 kronor. Om vi istället jämför vad det kostar att pendla från den delregionala huvudorten in till de respektive regionernas storstäder d v s sträckorna Borås-Göteborg (63,3 km) och en motsvarande sträcka i Skåne till exempel Ystad-Malmö (6,8 km) så visar det sig återigen att det är dyrare i Västsverige. För en frekvent pendlare som innehar månadskort blir årskostnaden (11 månader) mot 11 66, alltså nästan 4 kronor dyrare i Västra Götaland. Exakt samma blir förhållandet om man jämför med de något längre sträckorna Helsingborg-Malmö eller Kristianstad-Malmö. 13

14 Skaraborg Även i Skaraborg är det dyrare att pendla än i Skåne. Kostnaden är 85 kronor i månaden för de vanligaste mellankommunala sträckorna. De sträckor vi har räknat på är de tio vanligaste: Lidköping- Götene, Skövde-Falköping, Skövde- Mariestad, Skövde-Tibro, Skövde-Skara, Lidköping-Skara, Lidköping-Vara, Skara-Götene, Mariestad-Töreboda, och Skövde-Hjo. Vi jämför med vanligaste pendlingssträckorna i Skåne. Den genomsnittliga kostnaden för dessa sträckor i Skåne är cirka 78 kronor i månaden. Det motsvarar en skillnad på 77 per år, räknat på 11 månader. Anledningen till att skillnaden i kostnad är låg mellan just Skaraborg och Skåne om man bortser från avstånd är att i jämförelsen ingår inga pendlingssträckor som inkluderar Göteborgsområdet. Det beror på att de är för få pendlare till Göteborg för att de ska kvalificera sig som de 45 vanligaste i Västra Götaland. Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna Kronor Figur 1: Genomsnittlig kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna. Kostnadsskillnaden blir dock mycket större om man tar hänsyn till avståndet i kilometer på sträckorna, då är det hela 4 procent dyrare i Skaraborg än i Skåne. Trots det högre priset går det långsammare i Skaraborg jämfört med Skåne, cirka 65 km/h mot cirka 83 km/h. 21 Resan går därmed cirka 26 procent snabbare i Skåne än i Skaraborg. Vi jämför en av Skaraborgs vanligaste pendlingssträckor, Skövde-Skara (26,5 km) med Kristianstad-Hässleholm (32,5 21 Se not 14. Skaraborg Västsverige (utanför GBGområdet) Skåne (utanför Malmö- Lundområdet) Kostnad för månadskort i förhållande till avstånd Kronor Skaraborg Västsverige (utanför GBGområdet) Skåne (utanför Malmö- Lund området) Figur 11: Kostnad för månadskort för de vanligaste pendlingsrelationerna i förhållande till avstånd. Värdena är beräknade genom att dividera kostnaden för månadskort med den genomsnittliga längden i km på de aktuella pendlingsrelationerna. km). Om man pendlar dagligen och köper ett månadskort krävs en flerkommunsladdning hos Västtrafik för 85 kronor och ett kort för fyra zoner i Skåne för 69 kronor. Skillnaden blir 16 i månaden och 1 76 kronor om året vilket motsvarar 23 procent dyrare i Västra Götaland. Åker man mer sällan kan man antingen välja att köpa enkelbiljett eller ett rabattkort. Kostnaden för en enkelbiljett är 67 kronor för Skara-Skövde mot 36 kronor för resan Kristianstad-Hässleholm. Har man ett rabattkort kostar resan i Skåne 28,8 kronor mot 43,9 kronor för resan i Västra Götaland. Resan är därmed mer än 5 procent dyrare i Västra Götaland. Resan i Skåne sker med tåg vilket gör att den dessutom är snabbare än den något kortare resan i Skaraborg. Kostnaden för att pendla mellan Skövde och Göteborg är också hög. Det billigaste är regionen runt-kort för i månaden. En pendlingsrelation med motsvarande långa avstånd finns inte riktigt i Skåne med slutdestination Malmö. Det närmaste är Osby-Malmö som är 12 mil mot sträckan Skövde-Göteborg som är 15,4 mil. Ett månadskort för hela regionen i Skåne kostar 1 6 kronor. Det innebär att det är 4 kronor dyrare eller cirka 33 procent dyrare att pendla från Skövde till Göteborg. På ett år blir det 4 4 kronor. Köper man enkelbiljett är det också betydligt dyrare och Västtrafiks laddningskort gäller inte på dessa tåg på grund av att de körs av SJ. 14

15 Hastigheten på kollektivtrafiken för pendlaren -4 Trots att priset är högre i Västsverige så är kollektivresan snabbare i Skåne, återigen räknat på de 45 vanligaste pendlingsrelationerna i respektive region. I genomsnitt är resan räknat i kilometer per timme 22 procent snabbare i Skåne. Resan går med en genomsnittshastighet på 63 km/h i Västra Götaland mot 77 km/h i Skåne. Beräkningen bygger på avståndet (bilvägen) mellan centra på respektive pendlingsrelation dividerat med tiden på den snabbaste resmöjligheten med kollektivtrafik enligt tidtabellen under högtrafik. I beräkningen för Västsverige exklusive Göteborgsområdet (GR) ingår pendlingssträckor till och från Göteborgsområdet men ej inom området. Samma princip gäller för beräkningen för Skåne exklusive Malmö-Lundområdet. För de delregionala beräkningarna ingår både pendling inom samt till och från respektive område. Genomsnittshastighet för kollektivtrafiken Km/h Västsverige GBG-området Skåne Malmöområdet Skåne (exkl Malmö- Lundomr.) Fyrbodal Västsverige (exkl. GBG-omr.) Skaraborg Figur 12: Genomsnittshastighet för de vanligaste pendlingsrelationerna i respektive region. Sjuhärad Samhällets kostnader -5 Följden av ett lägre resande, vilket innebär färre personer i bussar och tåg blir, trots högre biljettpriser, att kostnaden för skattebetalarna blir större i Västsverige än i Skåne. Ägarna till Västtrafik, det vill säga kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen stödde verksamheten med miljoner kronor under 28. Region Skåne, som är ensam ägare till Skånetrafiken, sköt till 929 miljoner under 28. Skattebidrag per personkilometer är 1,12 kronor i Västsverige och endast 44 öre i Skåne. Skånetrafiken har i större utsträckning lyckats skapa en produkt som många resenärer är villiga att betala för än vad som är fallet i Västsverige. I Skåne täcker biljettintäkterna (TG2) 57 procent av kostnaderna, i Västra Götaland endast 44 procent. Om man tar med samtliga intäkter och kostnader förutom sjuk- och färdtjänstresor är täckningsgraden 54 procent i Västra Götaland och 61 procent i Skåne (TG1). Kostnaden per kilometer för att framföra ett kollektivtrafikfordon är i genomsnitt 4,4 kronor i Västra Götaland mot 4,7 kronor i Skåne. Spårfordon är generellt mycket dyrare i drift och har en mycket högre investeringskostnad. Skånetrafik har betydligt större andel tågtrafik men i gengäld har Västtrafik spårvagnar som är mycket dyra i inköp och drift. Kostnadstäckningsgrad Procent % TG1 TG2 Västtrafik Skånetrafiken Figur 13: Kostnadstäckningsgrad, det vill säga intäkter i förhållande till kostnader. 15

16 Sammanställning över jämförande statistik mellan Västra Götaland 22 och Skåne Västsverige Skåne Antal resor (miljoner) Antal personkm exkl. SJ (miljoner) Omsättning inkl ägartillskott Biljettintäkter 2139 mkr 1661 mkr Övriga kommersiella intäkter (ej serviceresor) 363 mkr 82 mkr Ägartillskott (från kommun och region) mkr 117 mkr Biljetternas kostnadstäckningsgrad i % TG % (27) 57% (27) Kostnadstäckningsgrad i % TG % (27) 61% (27) Ägartillskott per personkm. (exkl. SJ) 1,12 kr,49 kr Ägartillskott per invånare Genomsnittlig biljettintäkt per resa (totala biljettintäkter/antal resor) 9,7 kr 12,9 kr Genomsnittlig kostnad per personkilometer 28 (kostnader/personkm) 2,4 kr 1,3 kr Genomsnittlig kostnad per fordonskilometer 29 (kostnader/fordonskm) 4,4 kr 4,7 Genomsnittligt antal personer som åker med varje fordon vid en - given plats (personkm/fordonskm) 17 3 Resandeökning sedan i personkm 3 24% 14% Personkilometer med kollektivtrafiken per invånare och år Andel av resta km med tåg (personkm) exkl. SJ 32% 66% Genomsnittligt pris för månadskort för de 45 vanligaste - pendlingsrelationerna/år (11 mån) kr 815 kr Resenärskostnad per rest kilometer (biljettintäkter/personkm) 1,5 kr,82 kr Hastighet i förhållande till avstånd för de 45 vanligaste - pendlingsrelationerna km/h km/h 75 km/h Andel nöjda kunder (genomsnitt 24-28) 33 63,7% 75,1% Ägare VGR 5% Kommuner 5% Region Skåne 1% 22 Inklusive Kungsbacka. 23 Västtrafiks årsredovisning 28. Trafikförsörjningsplan Skånetrafik Västtrafiks årsredovisning 28. Trafikförsörjningsplan Skånetrafik Västtrafiks årsredovisning 28. Trafikförsörjningsplan Skånetrafik Västtrafik respektive Skånetrafiken, biljettintäkter dividerat med totala kostnader minus kostnader för serviceresor. 27 Totala intäkter minus intäkter för serviceresor/ totala kostnader minus kostnader för serviceresor, Källa: Jämförande studie av Västtrafik och Skånetrafiken gjord 27 av Västtrafik. 28 Totala kostnader minus kostnader för serviceresor dividerat med totala antalet personkm. 29 Totala kostnader minus kostnader för serviceresor dividerat med totala antalet fordonskm. 3 Västtrafiks årsredovisning 28 trafikförsörjningsplan Skånetrafik Västtrafik respektive Skånetrafikens hemsida. 32 Västtrafik respektive Skånetrafikens hemsida. 33 Kollektivtrafikbarometern. 16

17 Framgångsfaktorer för kollektivtrafiken i Skåne I Skåne har man en tydlig strategi som går ut på att satsa på de trafikstarka stråken. Det har ökat attraktiviteten för kollektivtrafiken markant i Skåne med en ökning av resandet på cirka 12 procent de senaste tio åren. Det har också inneburit ökade intäkter och ökad kostnadstäckningsgrad för kollektivtrafiken vilket har möjliggjort nya satsningar för att förbättra servicen i systemet och därmed öka attraktiviteten ytterligare. I Skånetrafikens trafikförsörjningsplan för 29 konstaterar man: Som framgår ovan bygger kollektivtrafiken i Skåne på en avvägning mellan krav på effektivitet och ökat resande å ena sidan samt trafikförsörjning å andra sidan. Vi upprätthåller trafik på ett stort antal linjer med litet resande och svag ekonomi. Men trafiken gör nytta först när någon reser med den. Vi ser därför kravet på kundorientering, ökat resande och effektiv resursanvändning som det utan tvekan viktigaste av dessa mål. Att göra entreprenörerna mer delaktiga tycker man är viktigt och är något som man har satsat på i Skåne. I trafikförsörjningsplanen för 29 skriver man: Målet är att dels uppnå låga kostnader i trafiken, dels göra entreprenörerna mer delaktiga i den gemensamma affären genom medverkan i planeringen och incitament till ökat resande och hög kvalitet. Till skillnad från i Västra Götaland har regionen gått in som ensam ägare till trafikhuvudmannen (Skånetrafiken). Därmed finns en möjlighet till ökat inflytande från resenärer och utförare av kollektivtrafiken. För Skånetrafiken genomfördes detta 1999 och där är man övertygad om att det är en framgångsfaktor. Följande skrivning om avtalet för kollektivtrafikens organisation går att läsa i Skånetrafikens trafikförsörjningsplan 29. Slutsatsen som dras i utvärderingen är att avtalet är en stor framgång och någon förändring i kollektivtrafikansvaret föreslås inte. Staten och regionen har satsat kraftigt på infrastrukturen i Skåne. Särskilt har satsningen på järnväg varit stor. I Skåne har man satsat på Öresundsbron, nya Västkustbanan, Ystadbanan och Citytunneln. Totalt motsvarar dessa investeringar närmare 5 miljarder kronor. Förbättringen av infrastrukturen har möjliggjort en högre pålitlighet och högre hastighet i kollektivtrafiken. Det har också ökat kapaciteten. I Västsverige har det satsats betydligt mindre, särskilt på järnvägen. Om vi jämför den andel av ekonomin som Västra Götaland utgör med den andel av järnvägsinvesteringarna som genomförts de senaste åren har det satsats lite i Västsverige. Under åren handlar det om tio miljarder som Västsverige gått miste om Västsveriges andel av statens satsningar på järnvägar understiger vår andel av den svenska ekonomin. Se beräkning i handelskammarens rapport 26:9 Vägar till världen. Beräkningar utförda bygger på utfall medan bygger på Framtidsplan för järnvägen, Satsningar på järnvägsinfrastruktur i Västsverige i förhållande till andel av BNP. Procent % Västsvensk andel av BNP (lönesumma) Västsvensk andel av statens investeringar i järnvägsinfrastruktur Figur 14: Västra Götalands andel av statens satsningar på järnvägsinfrastruktur i förhållande till Västra Götalands andel av Sveriges BNP. Skånetrafiken har tydligare mål och skrivningar om affärsmässighet, kundorientering, beläggningsgrad och kostnadseffektivitet än Västtrafik. Skånetrafiken har dessutom lyckats öka biljettintäkternas andel av kostnaderna med cirka 1 procentenheter eller cirka en femtedel. Kostnadstäckningsgraden är därmed betydligt högre i Skånetrafiken än i Västtrafik. 17

18 Varför jämföra kollektivtrafiken i Västsverige och Skåne? Vi vet att en bra kollektivtrafik är viktigt för ett näringsliv i världsklass. Sveriges och Västsveriges glesa befolkningsstruktur gör det ännu mer avgörande med en bra kollektivtrafik för att kunna förstora arbetsmarknadsregionerna och därmed skapa en god tillgång på kompetens för företagen. Våra medlemsföretag måste vara av världsklass för att klara konkurrensen ute i världen. Om inte Astra Zenecas forskning, SKF:s tjänster, Volvos lastbilar eller Vitrolifes medicinska instrument är av världsklass så försvinner företagen. Det gäller även alla mindre företag som exporterar eller är utsatta för importkonkurrens. Vi tycker att det är självklart att även kollektivtrafiken i Västsverige ska sträva efter att vara av världsklass. Vi har valt att jämföra med Skåne därför att vi tror att Skåne har Sveriges bästa kollektivtrafik. Det finns skillnader i förutsättningar mellan Skåne och Västsverige för att skapa en god kollektivtrafik. Det ändrar dock inte det faktum att det är relevant att titta på dem som gör saker och ting bra. De största skillnaderna mellan Skåne och Västsverige som påverkar kollektivtrafiken, men som är svåra att ändra på i det korta perspektivet, är demografiska. Två av de viktigaste skillnaderna är befolkningstätheten och ortsstrukturen. Det är en högre befolkningstäthet i Skåne vilket gör det lättare att få en hög beläggningsgrad i trafiken. Det är också en annan ortsstruktur i Skåne med fler jämnstora städer än i Västsverige. Det har medfört en mer dubbelriktad pendling i Skåne. Samtidigt är trängseln betydligt större i Göteborgsområdet än i Malmöområdet och vägarna är bättre i Malmöområdet än i Göteborgsområdet. Det är två faktorer som borde göra kollektivtrafiken mer attraktiv, i förhållande till bilen, i Göteborgsområdet än i Malmöområdet. En annan komplicerande faktor vid en sådan här benchmarking är att statistiken inte alltid är framtagen på samma sätt. Vi har dock ansträngt oss för att få fram så rättvisande statistik som det går. Vi välkomnar dock om någon annan intressent har möjlighet att ta fram bättre statistik. Vi vill också påpeka att det inte är en jämförelse mellan Skånetrafiken och Västtrafik utan mellan kollektivtrafiken i respektive region. Näringslivet är intresserade av en bra kollektivtrafik och alla beslut som leder till det är relevanta att se över. Det gäller allt från stadsplanering/bebyggelseplanering och infrastrukturbyggande till hur effektiva olika organisationer och företag är. Handelskammaren är dock inte experter på att bedriva kollektivtrafik och våra tankar och idéer är därför av övergripande karaktär. Vi hoppas att våra tankar kan leda till en ökad debatt kring kollektivtrafiken och till slut en förändring till det bättre. 18

19 Bilaga 1 Västra Götalands kommuner + Kungsbacka Skånes kommuner 19

20 Bilaga 2 Pendlingen i Västra Götaland Sträcka Antal pendlare 27 Avstånd km Restid minuter Genomsnittshastighet km/h Månadskort Typ av månadskort kr/km 1 Göteborg-Mölndal , 77 Göteborg+ 77, 2 Göteborg-Partille ,7 7 91,7 77 Göteborg+ 72, 3 Göteborg-Härryda ,4 3 4,8 77 Göteborg+ 37,7 4 Göteborg-Kungälv 147 2, ,1 995 Göteborg++ 49, 5 Göteborg-Lerum , , 995 Göteborg++ 45,4 6 Göteborg-Ale , ,2 995 Göteborg++ 4,4 7 Trollhättan-Vänersborg , ,3 4 ToV 3,1 8 Göteborg-Stenungsund , , Göteborg+++ 26,4 9 Göteborg-Alingsås , Göteborg+++ 26,7 1 Göteborg-Borås , , Regionen Runt 21,7 11 Göteborg-Öckerö , ,8 77 Göteborg+ 35,5 12 Trollhättan-Uddevalla ,5 3 61, 85 Flerkommun 27,9 13 Borås-Mark , ,5 85 Flerkommun/Viskadals 26,2 14 Mölndal-Härryda , ,8 77 Göteborg+ 4,3 15 Lidköping-Götene , ,5 85 Flerkommun 42,9 16 Skövde-Falköping , ,3 85 Flerkommun 25,4 17 Borås-Ulricehamn , ,1 85 Flerkommun 23, 18 Göteborg-Mark ,5 7 53, Göteborg+++ 2,1 19 Stenungsund-Tjörn ,8 2 56,4 85 Kranskommun 45,2 2 Alingsås-Vårgårda , ,5 85 Flerkommun 37,4 21 Skövde-Mariestad ,3 4 57,5 85 Flerkommun 22,2 22 Skövde-Tibro ,4 2 61,2 85 Flerkommun 41,7 23 Göteborg-Uddevalla , , Regionen Runt 16,2 24 Göteborg-Tjörn , , 1255 Göteborg+++ 21,5 25 Göteborg-Trollhättan , , Regionen Runt 18,6 26 Skövde-Skara , ,9 85 Flerkommun 32,1 27 Stenungsund-Kungälv ,8 4 46,2 85 Kranskommun 27,6 28 Uddevalla-Vänersborg , 85 Flerkommun 27,4 29 Ale-Kungälv 155 9, , 85 Kranskommun 93,4 3 Lidköping-Skara ,3 23 6,8 85 Flerkommun 36,5 31 Lidköping-Vara ,5 23 9, 85 Flerkommun 24,6 32 Borås-Bollebygd , ,3 85 Flerkommun 34,3 33 Trollhättan-Lilla Edet ,2 23 6,5 85 Flerkommun 36,6 34 Göteborg-Lilla Edet , , Göteborg+++ 23,3 35 Alingsås-Lerum , ,9 85 Kranskommun 31,7 36 Göteborg-Orust , , Göteborg+++ 16,6 37 Mölndal-Partille , ,8 77 Göteborg+ 49,7 38 Lerum-Partille , , 85 kranskommun 64,4 39 Uddevalla-Munkedal , ,2 85 Flerkommun 31,8 4 Göteborg-Bollebygd , , Göteborg+++ 29,6 41 Skara-Götene , ,2 85 Flerkommun 48, 42 Stenungsund-Orust , ,4 85 kranskommun 27,2 43 Mariestad-Töreboda 137 2,4 2 61,2 85 Flerkommun 41,7 44 Borås-Svenljunga ,8 41 5,9 85 Flerkommun 24,4 45 Skövde-Hjo 132 3,8 4 46,2 85 Flerkommun 27,6 2

21 Pendlingen i Skåne Sträcka Antal pendlare 25 Avstånd km Restid minuter Genomsnittshastighet km/h Månadskort Typ av månadskort kr/km 1 Malmö-Lund , zoner 34,7 2 Malmö-Vellinge zoner 4,6 3 Malmö-Trelleborg , zoner 26,5 4 Malmö-Svedala , zoner 31,2 5 Malmö-Burlöv (Åkarp) , zoner 52,5 6 Helsingborg-Höganäs , zoner 32,1 7 Lund-Kävlinge , zoner 4,2 8 Malmö-Staffanstorp , zoner 47,9 9 Helsingborg-Ängelholm , zoner 24,5 1 Malmö-Lomma , zoner 4,2 11 Lund-Eslöv , zoner 32,2 12 Lund-Staffanstorp , zoner 54,6 13 Malmö-Kävlinge , zoner 3,1 14 Malmö-Helsingborg , >1 16,4 15 Kristianstad-Hässleholm , zoner 21,2 16 Helsingborg-Landskrona , zoner 24,9 17 Helsingborg-Bjuv , zoner 33, 18 Lund-Lomma , zoner 43,1 19 Helsingborg-Åstorp , zoner 3,8 2 Malmö-Eslöv 28 39, zoner 22,3 21 Malmö-Skurup , zoner 22,4 22 Kristianstad-Östra Göinge (Broby) , zoner 23,6 23 Ängelholm-Båstad , zoner 23,5 24 Helsingborg-Lund , >1 19,1 25 Malmö-Ystad , >1 17,4 26 Kristianstad-Bromölla , zoner 19,9 27 Malmö-Landskrona , >1 24,1 28 Trelleborg-Vellinge , zoner 39,2 29 Lund-Burlöv , zoner 4,2 3 Lund-Sjöbo , zoner 24,6 31 Landskrona-Svalöv , zoner 35,8 32 Lund-Landskrona , zoner 25,2 33 Malmö-Sjöbo , >1 2,7 34 Simrishamn-Tomelilla , zoner 18,3 35 Ystad-Tomelilla 11 19, zoner 26,8 36 Malmö-Kristianstad 17 96, >1 11, 37 Helsingborg-Klippan 18 33, zoner 2,7 38 Lund-Svedala , zoner 19,9 39 Höörby-Lund , zoner 23, 4 Eslöv-Höör , zoner 28,2 41 Lund-Höör , zoner 24,6 42 Skurup-Ystad 95 24, zoner 28,4 43 Landskrona-Kävlinge , zoner 28, 44 Simrishamn-Ystad 88 39, zoner 17,6 45 Klippan-Ängelholm , zoner 25,2 21

22 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapporterna finns att ladda ner på Rapport 22:1 Västsverige - en tyst del av Sverige. Rapport 22:2 Skola - Näringsliv: Från skilda världar till gemenskap Rapport 22:3 Position Väst 22 - det som mäts blir gjort Rapport 22:4 Vad tycker du om flyget? Rapport 22:5 Västsverige - en tyst del av Sverige. Rapport 23:1 Bygg färdigt Västsveriges vägar och järnvägar. Rapport 23:2 Värdeskapande IT-universitet Rapport 23:3 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg Rapport 23:4 Betyg på Västsveriges ekonomi 23 Rapport 23:5 Kan vägavgifter påskynda utbyggnaden av de västsvenska motorvägarna? Rapport 24:1 Västsvenska entreprenörer på jakt efter såddkapital Rapport 24:2 Från bra till bäst. Om det livslånga lärandet i Västsverige Rapport 24:3 Kampen om kompetensen 1. Attraherar vi kompetens via våra högskolor? Rapport 24:4 Kampen om kompetensen 2. Flyttar företagens makt från regionen? Rapport 24:5 Betyg på Västsveriges ekonomi 24 Rapport 25:1 Västsverige - en tyst del av Sverige 24 Rapport 25:2 Sårbarhetsindex 24 Rapport 25:3 Affärsrelevant forskning Rapport 25:4 Kampen om kompetensen 3. Flyttar våra företag? Rapport 25:5 Ny förbindelse över Göta älv Rapport 25:6 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg 25 Rapport 25:7 Värdeskapande kompetens Rapport 25:8 Fokus Attityd 25 Rapport 25:9 Bygg ut E 2 till motorväg Rapport 25:1 Svenska nav Rapport 26:1 Fokus Attityd Skolledare Rapport 26:2 Värdeskapande persontransporter Rapport 26:3 Har vi en industri i världsklass? Rapport 26:4 Förtroendet för välfärdens leverantörer Rapport 26:5 Bryr sig västsvenskar i riksdagen om Västsverige? Rapport 26:6 En tyst del av Sverige 26 Rapport 26:7 Fokus Attityd 26 Rapport 26:8 Vägar till världen Rapport 27:1 Making West Sweden a Better Location for International Companies Rapport 27:2 Ett viktigt stråk för svenskt gods Rapport 27:3 Sårbarhetsindex Rapport 27:4 Tillväxt Göteborg Rapport 27:5 Farliga förbindelser. Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem Rapport 27:6 Fokus Attityd 27 Rapport 28:1 Västsverige på väg Rapport 28:2 Göteborg vs Gothenburg Rapport 28:3 Vem blir känd i Göteborg? Rapport 28:4 Hur stort är västsverige? Rapport 28:5 Svenska nav 28 Rapport 28:6 Konsekvenserna av ökat utländskt ägande i det svenska näringslivet Rapport 28:7 Fokus Attityd 28 Rapport 28:8 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Rapport 28:9 Små och medelstora företags situation under krisens 28 Rapport 29:1 En tyst del av Sverige 29 22

23

24 Västsvenska Industri- och Handelskammaren Mässans Gata 18 Box Göteborg Tel Fax

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965 Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Bostadsbristens pris är publicerad av Västsvenska Handelskammaren och HSB Göteborg 2014. Undersökningen är gjord

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag?

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:2 ISSN 1650-7965 Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Idag finns det ingen enhetlig

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet 2008:8 ISSN 1650-7965 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Från näringslivets sida är det av oerhört stor betydelse att myndigheter och politiker gör vad de kan för att hindra kriminaliteten.

Läs mer

Hur stort är Västsverige?

Hur stort är Västsverige? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:4 ISSN 1650-7965 Hur stort är Västsverige? Regionindelning för näringsliv och offentliga organisationer bör utgå från det som är mest effektivt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965 Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Framsidan medlem nr 9584 preera göteborg Managementkonsultföretaget Preera grundades 1997 och består

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Förord 2 Sammanfattning och reflektioner 3 1 Inledning 6

Förord 2 Sammanfattning och reflektioner 3 1 Inledning 6 !"#$ Innehåll Förord 2 Sammanfattning och reflektioner 3 1 Inledning 6 1.1 Regionförstoring för ökad tillväxt och stärkt stabilitet på arbetsmarknaden 6 1.2 Kraftigt skilda utvecklingsförlopp i Västra

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-06-24 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Onsdagen den 18 juni kl (09.00) 10.00 12.30 i Skövde Närvarande: Regionala ägarrådet

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum 2014-06-02 Diarienummer STK-2014-308 Kommunstyrelsen Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer STK-2014-308

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne Handelskammarens rapport nr 1.2011 Ett närmare sydöstra Skåne 2 Handelskammarens rapport nr 1.2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 1.0 HANDELSKAMMAREN Ägs av näringslivet, inga offentliga medel. 2600 medlemsföretag i 51 kommuner. Kontor i Borås, Göteborg,

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik 1.1 och ärendefördelning - personbilstrafik Den rikstäckande resvaneundersökningen RES 0506 genomfördes under perioden hösten 2005 till hösten 2006. Samtliga resultat för 2006 är framtagna ur RES 0506.

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013 Del 1: Innehåll Utvecklas kollektivtrafiken i riktning mot uppsatta mål 2013?... 2 Trafikförsörjningsprogrammet styr verksamheten...

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer