Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring"

Transkript

1 Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen kan hävda sig i en internationell konkurrens. I grunden handlar det om fyra strategiska frågor nämligen innovationskraft, kvalitet, juridiska spelregler och kostnadsläge. I stort har Sverige varit framgångsrikt i alla dessa områden och mycket tyder på att så blir fallet även i framtiden. Detta innebär att på ett makroplan kommer den svenska befolkningen att få en sakta men säker höjning av levnadsstandarden. Detta förutsätter självfallet kloka politiker och ansvarsfull politik. Samtidigt kommer de regionala omställningarna att bli stora vilket ju tydligt beskrivits i den underliggande skriften. Den generella trenden att storstadsregionerna växer på glesbygdens bekostnad kommer nog också att fortsätta även om det till och från kommer att vara brott i kurvan. Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring För Fyrbodal och dess olika kommuner finns det dock ett antal faktorer som kan modifiera det generella mönstret. Givet dock att politiker och beslutsfattare inom utbildningssystemet gör de insatser som behövs dvs framför allt höja standarden på utbildningarna så att de blir attraktiva och kan konkurrera med andra kommuner och regioner. Utbildningarnas kvalitet kommer att bli en allt viktigare konkurrensfaktor och här har Fyrbodal en hel del att ta igen. De medel som kommuner och staten måste satsa på utbildning inom regionen i form av högre lärarlöner, moderna lokaler och utbildningar som binder samman teori och praktik är en ständig stigande spiral. De geografiska möjligheterna Rent geografiskt ligger Fyrbodal i ett mycket intressant läge med många möjligheter och utmaningar. En sådan är närheten till Norge. Norge har i dag en BNP per individ som är ca 35 % högre än Sveriges.

2 Klyftan i ekonomiskt hänseende kommer enligt alla bedömningar att öka under många år framåt. Nya fyndigheter av olja och gas och klok ekonomisk politik kommer att leda till att köpkraft och välståndshöjningen i Norge kommer att fortsätta. Detta kommer i sin tur att leda till omställningsproblem som man inte helt vet hur man skall tackla. Ett sådant uppenbart problem är brist på arbetskraft inom i stort sett alla näringsgrenar. Eftersom den högre levnadsstandarden i Norge till stor del innebär en ökning av inköp av tjänster privata och offentliga dvs produkter som inte så lätt går att importera utan skall finnas nära konsumenten kommer hela tiden behovet av fler anställda att öka. I klassisk ekonomisk teori skulle detta lösas genom stor invandring vilket dock stöter på politiskt motstånd om detta skulle ske med människor från andra kulturmiljöer ske. Den troliga lösningen blir därför att man genom hög lönebildning gör det lockande för svenskar och danskar och inte minst människor i Fyrbodal och Värmland att pendla dagligen eller veckovis till Norge. Detta förfarande kan uppfattas som ett problem i berörda regioner dvs att man misslyckats med att kunna erbjuda arbete i närheten av hemmet men långpendling har alltid varit vanlig i Sverige och bör ses som en naturlig företeelse som bör stimuleras. Här kommer också frågan om bättre kommunikationer in i bilden bl a en väsentligt förbättrad järnvägsförbindelse. Närheten till Norge har också andra konsekvenser nämligen att det höga kostnadsläget i Norge stimulerar till gränshandel och bosättning i Sverige. Även här gäller det att vilja och kunna utnyttja en situation som med all säkerhet kommer att bli än mer markant i framtiden. Här finns juridiska och skattemässiga problem men i stort tjänar det svenska samhället och även Fyrbodal på att norrmännen handlar i Sverige. Till denna bild hör också att den köpstarka befolkningen i Norge och särskilt i Osloområdet till betydande del tillbringar sin fritid längs kusten och även i Fyrbodals inland. Även om detta kan skapa konflikter och en hög prisbild på fastigheter är det ändå så att det bär upp en betydande del av servicenäringen och härigenom skapar sysselsättning. Den kustnära regionen

3 I takt med ökad levnadsstandard som är en global process kommer människor att ägna mer tid och pengar på turism. Detta gäller inte minst människor i de länder som nu börjar få en högre levnadsstandard såsom Kina, Indien, Turkiet, Brasilien m fl. Det intressanta med dessa länder är att de ligger i tropiska eller subtropiska regioner dvs där det är varmt. Man har följaktligen i allmänhet inte behov att åka till värmen utan till områden som skiljer sig från den egna hembygden. Detta kommer att kunna bli en stor fördel för Sverige som är rent, stabilt, fredligt och vackert. Här skulle Fyrbodal kunna bli en än viktigare turismregion än vad man är i dag. För detta krävs innovationer, driftiga entreprenörer och en ökad förståelse från politiken. Inte minst krävs ett samlat agerande inom Fyrbodal och inte att varje kommun springer åt var sitt håll. Även invånare i europeiska länder skulle kunna uppleva det västsvenska landskapet i väsentligt högre grad än vad man gör i dag. Man skall inte underskatta den effekt som följer av att många av dagens och inte minst morgondagens pensionärer inte är semestertidsberoende utan kan resa bort när de finner något intressant oberoende av när det är semestertider. Närheten till Göteborgsregionen Delar av Fyrbodal har Göteborgsregionen inom pendlingsavstånd vilket är en oerhört viktig faktor när nu arbetstillfällena växer i storstadsområdena. Till bilden hör den brist på bostäder som finns inte minst i Göteborg. Samtidigt ställer detta krav på de enskilda kommunerna i fråga om service, attraktiva bostadsområden och rent allmänt trivsam miljö. Vad kan få en person från Stockholm som fått ett jobb i Göteborg att bosätta sig tex i Vänersborg? Han eller hon är säkert van vid restiden men hur är det med skola, nöjen, kultur och meningsfull närmiljö? Det är frågor som dessa som politikerna i Fyrbodal nu måste ställa sig när konkurrensen mellan regioner och kommuner kommer att öka. Göteborgsregionen har i sig en lång rad med problem som gör att omgivande kommuner kan vara attraktiva om de kan motsvara de krav som välutbildade yrkesverksamma ställer i form av barnomsorg, service och kultur. Här finns mycket att göra för de politiker och näringslivsmänniskor som ser möjligheter i ett totalt sett expanderande Västsverige.

4 Servicesektorns och informationssektorns expansion Framtidens arbetsmarknad är svår att säkert förutse eftersom den globala konkurrensen ger både möjligheter och är ett hot. Fyrbodal har historiskt sett varit en industriregion kopplad till verkstadsindustri och skogsindustri. Relativt har större företag dominerat och någon småföretagartradition har inte förelegat på samma sätt som på en del andra platser i Sverige. Även här behövs ett nytänkande som bör genomsyra utbildningssystemet dvs inte utbilda till att få ett jobb utan till att skapa jobb. Småföretagarutbildningar och vidareutbildningar i ekonomi, redovisning och marknadsföring är viktiga sådana beståndsdelar. Det går inte att räkna med att några externa företag, med några få undantag, kommer att etablera tillverkning i Fyrbodal utan allt kommer att hänga på den egna initiativkraften och förmågan. Den mån utländska företag kommer att etablera sig i Fyrbodal kommer de sannolikt att vara norskägda och lägga sig i Fyrbodal eftersom här finns relativt sett billig arbetskraft. Detta förutsätter samtidigt att arbetskraften har rätt kompetens och villighet att kanske pendla inom området och även längre sträckor. Den industriella tradition som finns inom Fyrbodal har till stor del varit inriktad mot basindustrier baserad på lokal råvaruförsörjning. Expansionen i framtiden kommer att finnas inom informationsteknologi, miljöindustrier, ekologisk förädling av livsmedel och som tidigare nämnts upplevelseindustrin. Allt detta kräver en anpassning av utbildningar och även attityder. Sammanfattning Fyrbodal kommer att stå inför stora utmaningar. Det gäller framför allt Dalsland med dess relativt små kommuner och stort avstånd till storstadsområdena Göteborg och Oslo. Samtidigt har hela Fyrbodal möjligheter till en gynnsam utveckling i ett större sammanhang eftersom hela Västsverige på sikt kommer att kunna hävda sig väl om kommuner samarbetar i fråga om strategiska frågor såsom utbildning, kommunikationer och marknadsföring. Utifrån sett är inte Fyrbodal ännu ett samlat och gemensamt begrepp som har en gemensam strategi och agerande. En väg skulle kunna vara sammanslagning av kommunerna till några få. En annan och kanske mer möjlig väg är en väsentlig starkare gemensam planering tex i en regionplan som tar i praktiken över den kommunala planeringen i

5 strategiska frågor som utbildning, bostadsförsörjning, kommunal service och inte minst infrastrukturen. Vidare måste ett nära samarbete etableras mellan Fyrbodals beslutsystem och högskolorna i Västra Götaland och Värmland. Förutsättningarna för Fyrbodal beläget mellan Oslo och Göteborg och med en god tradition till anpassning till ändrade förutsättningar är goda, men det kräver samtidigt ett långsiktigt strategiskt tänkande. Det kräver också ett energiskt agerande i bl a Västra Götalandsregionen för att kunna hävda sina berättigade krav på bl a bättre infrastruktur.

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Regionalpolitik recept mot avfolkning?

Regionalpolitik recept mot avfolkning? Regionalpolitik recept mot avfolkning? LILLEMOR SAHLBERG När den yngre delen av befolkningen flyttar från landsbygd och småorter och de kvarboende blir allt äldre, utarmas service och välfärd. Politiskt

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen

Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen ATT BYGGA NÅGONTING STORT TILLSAMMANS Två städer. Syskon, som i grund och botten inte är helt lika varandra och har vandrat lite olika vägar

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne Markanvändning i Skåne 3 Sammanfattning Från markens jordlager erhåller vi nödvändigt livsmedel, råmaterial och biomassa. Eftersom jordmånsbildning är en mycket långsam process som påverkas av geologiska

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Uppsala Tillväxt. Planeringsunderlag 2030/2050

Uppsala Tillväxt. Planeringsunderlag 2030/2050 Uppsala Tillväxt Planeringsunderlag 2030/2050 November 2013 1 Innehåll MEGATRENDER SOM SÄTTER RAMEN 1. Globaliseringen... 5 2. Växande städer... 6 3. Från väst till öst... 7 4. Fler blir äldre... 8 5.

Läs mer

Genuint sårbara kommuner

Genuint sårbara kommuner Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag Rapport 0112 Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag

Läs mer