Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor"

Transkript

1 SWEDAC DOC 04:4 Datum ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

2 INTRODUKTION För ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor har Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) tagit fram denna vägledning för de företag som ämnar utarbeta en kvalitetsmanual i samband med ackreditering. Avsikten är att visa på ett sätt uppfylla kraven på dokumentation av kvalitetssystemet i form av en kvalitetsmanual i vissa punkter. Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vägledningen följer de krav på kontrollverksamheten som ställs i SWEDAC:s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan. Föreskrifterna är baserade på kraven i SS-EN allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll. Företag som redan har ett kvalitetssystem, t.ex. enligt SS-ISO 9000, behöver inte dubblera sin dokumentation i de avsnitt som uppfyller kraven för ackrediterade kontrollorgan. Dock bör tydlig referens göras till den dokumentation man hänvisar till i kvalitetssystemet för ISO Några råd inför arbetet Vägledningen är inget kravdokument utan en rekommendation. Det innebär att annan disposition och andra rubriker i kvalitetsmanualer godtas inför en ackreditering under förutsättning att det system som beskrivs uppfyller kraven i SWEDAC:s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan samt de tillämpliga särskilda föreskrifter som SWEDAC utfärdar. Råd och ytterligare förklaringar ges i SWEDAC DOC 02:6 som är EA:s allmänna råd vid tillämpning av EN Kvalitetsmanualen kan även innehålla avsnitt för den övriga verksamheten utöver själva kontrollverksamheten. Användare är i första hand berörd personal på det egna företaget. Vid utarbetandet av kvalitetsmanualen är det viktigt att komma ihåg att denna endast skall innehålla dokument som är upprättade enligt de regler som ni anger under avsnittet dokumentstyrning. Varje dokument ska ha en identitet och omfattas av den rutin för dokumentstyrning som fastställs. Det är därför olämpligt att förvara föreskrifter, utbildningsbevis etc. i manualen. Sådana dokument bör förvaras på annat ställe. I manualen ska endast en hänvisning göras till vart dessa dokument förvaras. Dock bör en förteckning över sådana föreskrifter etc. finnas i kvalitetssystemet (t.ex. i en bilaga). Har du frågor? Ring då och fråga efter någon av de tekniska handläggarna på enheten för anläggningar och installationer.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa krav 1.1 Företagsuppgifter 1.2 Ackrediteringens omfattning Ackrediteringsområden, cisternkontroll Återkommande kontroll av gasflaskor 1.3 Ansvarsförsäkring 1.4 Villkor för verksamheten 2 Oberoende, opartiskhet och integritet 2.1 Allmänt 3 Sekretess 3.1 Allmänt 4 Ledning och organisation 4.1 Organisation 4.2 Tekniskt ansvarig 4.3 Behörig personal för kontroll av cisterner för kontroll av gasflaskor 4.4 Ansvarsfördelning för kontroll av cisterner för kontroll av gasflaskor 4.5 Befattningsbeskrivning och krav på kompetens 5 Kvalitetssystem 5.1 Kvalitetspolicy 5.2 Kvalitetsansvarig 5.3 Dokumentstyrning 5.4 Kvalitetskontroll 5.5 Avvikelserapportering 5.6 Kvalitetsrevision 5.7 Kvalitetssystemgenomgång (ledningens genomgång) 5.8 SWEDAC:s gällande föreskrifter, Svensk standard m.m Cisterner Gasflaskor

4 6 Personal 6.1 Utbildnings- och meritförteckning 6.2 Utbildningsprogram 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande 6.4 Ersättning till personalen 7 Lokaler och utrustning 7.1 Kontrollplatser 7.2 Utrustningsförteckning 7.3 Underhållsrutiner med journaler 7.4 Kalibreringsrutiner med journaler 7.5 Defekt kontrollutrustning 8 Kontrollmetoder och kontrollrutiner 8.1 Föreskrifter för kontroll av cisterner för kontroll av gasflaskor 8.2 Kontrollmetoder 9 Dokumentation 10 Kontrollrapport och kontrollintyg 10.1 Kontrollrapporter med hanteringsrutiner för kontroll av cisterner för kontroll av gasflaskor 11 Underleverantörer 11.1 Underleverantörsregister 12 Klagomål och omprövning 12.1 Handhavande av klagomål Exempel på förteckning över klagomål 12.2 Omprövning av kontrollresultat

5 Kapitel Utgåva nr Sidnr Utfärdandedatum Innehålls förteckning Sid

6 1 Administrativa krav (pkt 3) 1 ) 1.1 Företagsuppgifter (pkt 3.1) Namn: Adress: Postadress: Besöksadress: E-postadress: 2 ) Hemsida: Telefonnummer: Telefaxnummer: Ackrediteringsnummer: Organisationsnummer: Juridisk status: 3 ) ID-beteckning: 4 ) 1 Uppgifter inom parentes anger referens till kravelement i standarden SS-EN (Om inget avsnitt specificerats avses pkt 7.3.) 2 Anges om möjligt 3 Ange om företaget är aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, statlig myndighet, kommun, eller avdelning inom samma juridiska person. 4 Tilldelad beteckning som godkänt/anmält organ, används för märkning av kontrollerade objekt (gasflaskor)

7 1.2 Ackrediteringens omfattning (pkt 3.3, 10.5a) Cisternkontroll Ange de kontrollområden för vilka företaget önskar ackreditering. De områden som företaget för närvarande kan ansöka om är: konstruktionskontroll (område a) tillverkningskontroll (område b) installationskontroll (område c) revisionskontroll (område d) återkommande kontroll (område e) kontroll av målningssystem (område f) kontroll av behandlings- och inklädnadssystem (område g) kontroll av yttre katodiskt skydd (område h) revisionskontroll av tankar i depåvagnar (område 7) återkommande kontroll av tankar i depåvagn (område 9) Konstruktionskontroll av rörledningar, objektgrupp 5 (p x DN = (bar x mm) När det är relevant anges objektgrupperna för respektive ackrediteringsområde. Objektgrupperna anges enligt SÄIFS 1997:9 eller NFS 2000:4. Här skall också listas upp eventuella begränsningar i ackrediteringen. Exempel: Återkommande kontroll av öppna cisterner objektgrupp 1, 3, 5 i mark objektgrupp 3, 5 ovan mark (objektgrupp 3 och 5 = 1-50 m 3, objektgrupp 1 = >50 m 3 ) Kontroll av målningssystem får endast ske inomhus i egna lokaler Återkommande kontroll av gasflaskor Nedanstående objektområden enligt SRVFS 2000:4 kan ingå i ackrediteringen. Gasflaskor och gasflaskpaket av metalliskt material (objektområde 3). Gasflaskor och gasflaskpaket av kompositmaterial (objektområde 4). Gasflaskor och gasflaskpaket för acetylen (objektområde 5).

8 1) 2) 1.3 Ansvarsförsäkring (pkt 3.4) Beskriv uppgifter enligt nedan samt ange var aktuellt försäkringsbrev, eller en kopia av brevet, är arkiverat. Bolag: Försäkringsbrev förvaras i 3) 1.4 Villkor för verksamheten Gäller inte för kontrollorgan typ B. T.ex.: Verksamheten bedrivs som uppdragsverksamhet. 1) 2) 3) Försäkringen bör omfatta skydd mot ekonomiskt skadestånd. Om kontrollorganet är en del av en kommun eller statlig myndighet anges istället hur ersättning till skadelidande sker. Hänvisning kan även göras till lagrum eller motsvarande där företeelsen regleras. Här kan också försäkringsnumret anges, observera att vid förändring av försäkringsnummer måste också det ändras under 1.3.

9 2 Oberoende, opartiskhet och integritet (pkt 4) 2.1 Allmänt Beskriv i en rutin på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal vid kontrollarbete följer gällande regler och att personer eller organisationer utanför kontrollorganet inte kan påverka resultatet av de utförda kontrollerna. Upprätta lämpligen en lista på vilken varje person som utför kontroll genom sin namnteckning försäkrar - att följa gällande regler och rutiner för kontrollverksamheten - att man inte låter sig påverkas av utomstående vid utförandet av kontrollarbetet eller vad avser resultatet av kontrollen. - att man gör skillnad på serviceåtgärder och rollen som kontrollant hos det - ackrediterade kontrollorganet. Ange även var listan arkiveras, specificera t.ex. lokal, pärmetikett etc. Listan kan samordnas med sekretessförsäkran enligt avsnitt 3. Det ska dock tydligt framgå av dokumentet vad förbindelsen avser. Det kan vara praktiskt att ha en försäkran/dokument per individ.

10 3 Sekretess ( pkt 5) 3.1 Allmänt Beskriv i en rutin på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal inte för utomstående röjer uppgifter om kontrollerade objekt. Upprätta lämpligen en lista på vilken varje person som har tillgång till den information som framkommer i samband med kontroller försäkrar att inte för utomstående lämna uppgifter om kontrollobjekt som kan vålla skada för objektets ägare eller innehavare. Ange var listan arkiveras, specificera t.ex. lokal, pärmetikett etc. Kan med fördel samordnas med försäkran enligt avsnitt 2.1.

11 4 Ledning och organisation ( pkt 3.1, 6) 4.1 Organisation Visa med ett organisationsschema eller beskriv på annat sätt företagets ordinarie organisation. Samtliga ledande befattningar som kan påverka kontrollverksamheten ska namnges. Visa på liknande sätt kontrollorganets organisation samt var i den ordinarie organisationen kontrollverksamheten bedrivs. Beskriv hur kontrollorganet fyller kraven på oberoende enligt de olika bilagorna till SS-EN (A, B eller C ) Exempel : Ordinarie organisation VD SERVICE-/MARKNADSCHEF VERKSTADSCHEF VERKMÄSTARE Kontrollorganets organisation TEKNISKT ANSVARIG och dennes ersättare KVALITETSANSVARIG och eventuell ersättare (område se 1.2) MEKANIKER Ange antalet anställda mekaniker! Av schemat ovan bör framgå vilka befattningar i den ordinarie organisationen som innehas av personal med nyckelpositioner inom kontrollorganet (t.ex. tekniskt ansvarig, dennes ersättare, behörig kontrollant med godkänd kompetens, kvalitetsansvarig etc.) REVISORER (intern kvalitetsrevision)

12 4.2 Tekniskt ansvarig (pkt 6.3) Ange vem som är tekniskt ansvarig. Om företaget har utsett flera tekniskt ansvariga (t.ex. för olika ackrediteringsområden) ska detta framgå. Observera att den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för hela den ackrediterade kontrollverksamheten. Denne måste därför ha lämpliga befogenheter och kompetens för uppgiften. Om den tekniskt ansvarige eller dennes ersättare inte har en odiskutabel auktoritet genom en ledande befattning i den ordinarie organisationen bör dennes ansvar och formella befogenheter dokumenteras, t.ex. i dennes befattningsbeskrivning eller i annat formellt dokument. Namnge ordinarie tekniskt ansvarig och dennes ersättare. Namn: 1) Ersättare: 1) Behörig personal Namnge behöriga personal/kontrollanter under respektive rubrik. I de fall kompletta uppgifter redan angivits i avsnitt 4.1 behöver avsnitten inte beskrivas För kontroll av cisterner Namnge den personal som har befogenhet att utföra kontroll och inom vilka ackrediteringsområden, se För kontroll av gasflaskor Namnge den personal som har befogenhet att utföra angiven kontroll och inom vilka objektområden, se Ansvarsfördelning (pkt 6.2) Beskriv relativt kortfattad och i tidsföljd vem som ansvarar för respektive delmoment under ett kontrollärendes handläggning (flödet). Här anges de mest väsentliga administrativa och praktiska delmomenten (t.ex. ordermottagning, utfärdande av arbetsorder, utfärdande av kontrollrapport osv.) För kontroll av cisterner Ange t.ex. i förekommande fall vem som; tar emot kund och dennes beställning, bedömer om ärendet inryms i meddelad ackreditering (ackrediteringsområden, ackrediteringens omfattning och krav på oberoende). 1) I de fall uppgifter om tekniskt ansvarig och dennes ersättare redan angivits i avsnitt 4.1 kan detta avsnitt utgå.

13 4.4.2 För kontroll av gasflaskor Ange t.ex. förekommande fall, vem som tar emot kund och gasflaska, bedömer om ärendet inryms i meddelad ackreditering (objektområde och krav på oberoende). 4.5 Befattningsbeskrivning och krav på kompetens (pkt 6.6) Dokumentera företagets krav på kompetens för samtliga befattningar som förekommer inom kontrollorganet (tekniskt ansvarig, kvalitetsansvarig, kontrollanter för olika ackrediteringsområden). Beskriv även kompetenskrav för den personal som ska utföra interna revisioner (revisorer). Beskrivningarna ska minst innefatta specificerade krav på yrkes- och vidareutbildning, intern introduktion och upplärning, teknisk kunskap och erfarenheter. Kraven kan behöva kompletteras med företagets egna krav och andra särskilda behov. Observera även de krav som kan framgå direkt i föreskrifter, t.ex. i SÄIFS 2000:7 och SRVFS 2000:4 1) Skilj på vad som är beskrivning av ansvar och befogenheter för en viss befattning och de krav som gäller vid tillsättning av ny personal till en viss funktion inom kontrollorganet. Beträffande en individs specifika utbildning och kompetens se kapitel 6. 1) SÄIFS 2000:7, föreskrift om kompetens och utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. SRVFS 2000:4, föreskrifter om tryckbärande anordningar.

14 5 Kvalitetssystem (pkt 7) 5.1 Kvalitetspolicy (pkt 7.1) Definiera och dokumentera kontrollorganets policy, målsättning och utfästelser vad gäller kvalitet i den ackrediterade kontrollverksamheten och hur man säkerställer att policyn förstås, tillämpas och upprätthålls på varje nivå i organisationen. 5.2 Kvalitetsansvarig (pkt 7.4) Ange vem som utsetts till kvalitetsansvarig. Denne ska ha - nödvändig kompetens och fastställda befogenheter för uppgiften - direktkontakt med ledningen för företaget/kontrollorganet - ansvar för kvalitetssäkringen och att kvalitetssystemet fortlöpande hålls relevant och aktuellt. Namn: 1) 5.3 Dokumentstyrning (pkt 7.6) Beskriv hur uppdateringar av kvalitetsmanualen genomförs. Ange vilka uppgifter som ska finnas på varje dokumenthuvud samt vem som godkänner 2) (signerar) kvalitetsdokument i manualen. Om bilagor till manualen saknar formellt dokumenthuvud uppges de identitetsuppgifter som minst ska framgå. Ett exempel på hur dokumenthuvudet kan se ut syns överst på sidorna i denna vägledning. Vid uppdatering av manualen ska en ny manual skrivas ut. Dokumenten kan fastställas genom signering av sidförteckning. Beskriv hur man kan kontrollera giltigheten hos de dokument som ingår i manualen. I detta exempel har samtliga aktuella manualblad förtecknats, med uppgift om kapitel/sidnummer och utgåva/datum, i en sidförteckning. Förteckningen ligger som försättsblad till vägledningen/manualen. Vid ändring av ett eller flera dokument i manualen registreras de nya eller ändrade dokumenten på sidförteckningssidan. Registrering/listning av giltiga dokument kan även göras på andra sätt, t.ex. med hjälp av ett pärmkontrollblad eller motsvarande. Manualen ska bara innehålla de dokument som framgår av sidförteckningen. Alla dokument ska ha en egen identitet och hanteras enligt företagets rutin för dokumentstyrning. Det anses olämpligt att förvara t.ex. föreskrifter, utbildningsbevis, meritförteckningar etc. i manualen. Dessa arkiveras med fördel på annan angiven plats. 1) Finns ersättare till kvalitetsansvarig utsedd bör även denne namnges. I de fall uppgifter enligt ovan redan angivits i avsnitt 4.1 kan detta avsnitt utgå. 2) För en liten organisation kan det räcka med att ange vem som får godkänna kvalitetsdokument medan det i en större organisation kan vara lämpligt att även ange författaren.

15 Ange var originalet till kvalitetsmanual finns förvarat. Förteckna de personer, eller befattningar, man avser distribuerar manualkopior till samt var dessa finns att tillgå för kontrollpersonalen. Beskriv hur makulerade dokument hanteras och ange var de arkiveras. Ett exemplar ska sparas angiven tid. Det ska vara möjligt att följa förändringar som sker under tillsynsintervallet. Vissa dokument kan behöva arkiveras en längre tid (pkt 7.6c). 5.4 Kvalitetskontroll (pkt 6.4) Kontrollorganet ska ha ett effektivt system för övervakning av de kontroller som utförs. Uppföljningen ska omfatta såväl tekniska som administrativa rutiner. Kvalitetskontrollerna utgör en del av de revisioner kontrollorganet har att utföra för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Syftet är att stickprovsvis följa upp att kontrollanterna använder rätt metoder och utrustning och att det kontrollerade objektet uppfyller gällande krav vad avser de system/komponenter som kontrollerats. Valet av kontrollpunkter bör göras så att väsentliga funktioner som är av betydelse för kontrollresultatet säkerställs. Beskriv omfattning och frekvens av kvalitetskontroller för aktuellt ackrediteringsområde. Antalet kvalitetskontroller anpassas så att kontrollorganets ledning får det bekräftat att kontrollverksamheten bedrivs korrekt. Ett riktvärde kan vara att minst 5 % av den totala volymen kontrolleras. Varje kontrollant bör bevittnas vid kontrollarbete enligt en uppgjord plan. Vid bevittningen bedöms minst kontrollantens kompetens och insikt i reglerna samt överensstämmelsen mellan det praktiska kontrollutförandet och dokumenterad metodbeskrivning. Inom cisternkontrollområdet utförs förnyade praktiska prov minst en gång vart fjärde år per behörig. Rutinen bör även innehålla en beskrivning på hur man säkerställer kompetensen inom ackrediteringsområden där det utförs väldigt få kontroller. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder till brister följs upp i efterhand. Observera att kvalitetskontrollens omfattning vad gäller innehåll bör varieras. Förutom vad som sägs nedan i bör kontrollorganet även försäkra sig om att eventuellt tidigare upptäckta avvikelser inte upprepas i kontrollverksamheten. Innehållet i kontrollerna ska hållas levande och anpassas efter de behov som finns. Ange vem eller vilka som ska utföra kvalitetskontrollerna. Kontrollen bör normalt utföras av den tekniskt ansvarige (om denne är insatt i det aktuella ackrediteringsområdet) eller av annan namngiven kompetent person. Uppföljningen måste utföras av personer som är bekanta med kontrollmetoder och rutiner. Observera att ingen bör få utföra stickprov på egen kontroll.

16 Beskriv hur utförda kontroller dokumenteras. Det kan vara lämpligt att upprätta ett särskilt protokoll för kvalitetskontrollerna som konkret anger vad som ska kontrolleras. Ange även var dokumentation från genomförda kontroller förvaras. Det kan vara lämpligt att upprätta en checklista på kvalitetskontroller för de olika ackrediteringsområdena, se kap Avvikelserapportering (pkt 7.8) Beskriv på vilket sätt kontrollorganet tar hand om upptäckta avvikelser i kvalitetssystemet eller i kontrollverksamheten. Ange till vem man rapporterar avvikelser som upptäckts. Ange hur avvikelsen dokumenteras, hur korrigerande åtgärder hanteras samt var resultaten förvaras. Av beskrivningen ska även framgå att den bakomliggande orsaken till bristerna analyseras, vem som utför bedömningen, hur/var anledningen till bristerna dokumenteras innan lämplig åtgärd beslutas samt hur/när man avser att följa upp att tidigare konstaterade brister åtgärdats på varaktigt sätt, dvs. att de inte uppträder på nytt. 5.6 Kvalitetsrevision (pkt 7.7) Beskriv syfte, omfattning och frekvens för interna revisioner. En fullständig revision, dvs. en granskning av kontrollorganets kvalitetssystem, dess aktualitet och tillämpning, ska utföras minst en gång per år. Vid revisionen kontrolleras om krav och rutiner i kvalitetssystemet och därtill kopplade styrande dokument/instruktioner tillämpas i praktiken. Den personal som utses till revisorer ska namnges 1), ha lämpliga kvalifikationer och vara fristående från de avsnitt som de ska revidera. För vissa organisationer kan det vara svårt att hitta någon i personalen som uppfyller båda dessa kriterier. I sådana fall bör förmågan att kunna utföra ändamålsenliga och effektiva revisioner kunna ges viss prioritet framför kravet på opartiskhet. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder till brister följs upp i efterhand. Beskriv hur interna revisioner dokumenteras. Upprätta ett särskilt protokoll för anteckningar om funna avvikelser. Ange även var dokumentation från utförda revisioner arkiveras. Upprätta plan för revisioner samt ange var planen finns att tillgå. För mindre kontrollorgan kan det räcka med att ange när revisionen ska vara genomförd. För större verksamheter kan revisionen behöva genomföras etappvis. Ange i sånt fall tidpunkter för när de olika etapperna ska vara genomförda. 1) I de fall uppgifter redan angivits i avsnitt 4.1 behöver utsedda revisorer inte namnges på nytt.

17 5.7 Kvalitetssystemgenomgång (ledningens genomgång) (pkt 7.9) Beskriv syfte 1), omfattning 2) och frekvens för ledningens genomgångar. Beskriv hur ledningens kvalitetssystemgenomgångar dokumenteras och var dokumentation från tidigare genomförda genomgångar förvaras. Vid ledningens kvalitetssystemgenomgång, lämpligen efter fullständig intern revision, beslutas om eventuella korrigeringar som föranletts av vid revisionen funna avvikelser 3). Tidpunkten för när avvikelser senast ska vara åtgärdade och vem som ska genomföra åtgärderna fastställs vid kvalitetssystemgenomgången 5.8 SWEDAC:s gällande föreskrifter, Svensk standard 4) 5) m.m. Skriv en förteckning över SWEDAC:s gällande föreskrifter, SS-EN och var dokumenten finns arkiverade Cisterner Gällande föreskrifter finns förtecknade i blankett B55 som kan hämtas på SWEDAC:s hemsida Gasflaskor Gällande föreskrifter finns förtecknade i blankett B56 som kan hämtas på SWEDAC:s hemsida 1) Syftet med denna rutin är att ledningen för kontrollorganet, med lämpliga tidsintervaller, ska utvärdera kvalitetssystemet för att försäkra sig om det fortfarande är lämpligt och effektivt. 2) Genomgången bör göras systematiskt och kan ske med hjälp av en dagordning. Denna kan t.ex. innehålla följande punkter. a) genomgång av föregående protokoll b) rapporter från tillsyn eller förnyad bedömning (SWEDAC) c) rapporter från interna kvalitetsrevisioner d) rapporter från kvalitetskontroller (stickprov) e) uppgifter om inkomna klagomål f) behov av förbättringar i kvalitetssystem eller i manual g) beslut om åtgärder och tidplan för genomförandet h) behov av ytterligare personal, utbildning eller utrustning 3) 4) 5) Beslut om åtgärder kan i vissa fall vara fattade redan i samband med kvalitetsrevisionen. Gällande föreskrifter kan beställas av SWEDAC. Svensk standard beställs hos SIS eller hämtas på SWEDAC:s hemsida Övriga myndighetsföreskrifter tas upp under avsnitt 8.

18 6 Personal (pkt 8) 6.1 Utbildnings- och meritförteckning (pkt 8.4) Upprätta ett register över utbildning och meriter för kontrollorganets personal. I registret ska förtecknas uppgifter om relevanta yrkes- och vidareutbildningar och erfarenheter/anställningar. Det är tillräckligt om det i manualen finns en hänvisning till den plats och det dokument där uppgifterna finns att tillgå. Ange även var kopior på utbildningsbevis arkiveras. 6.2 Utbildningsprogram (pkt 8.3) Upprätta ett utbildningsprogram för kontrollorganet. Programmet bör omfatta introduktion av ny personal och rutiner för hur upplärning, fort- och vidareutbildning samt hur löpande information ska bedrivas. Programmet ska säkerställa att personalen har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter och att kompetensen vidmakthålls under anställningen. Exempel på information som kan behöva fångas upp och föras vidare till berörd personal kan vara ändrade föreskrifter eller branschnormer, ändrade kontrollmetoder, meddelanden från SWEDAC, sektormyndigheter eller andra organisationer. Av beskrivningen ska även framgå hur man avser dokumentera innehållet i genomförda informations- eller utbildningsinsatser samt var uppgifterna arkiveras. Programmen ska vara anpassade för samtliga de typer av befattningar som kan förekomma. Det är t.ex. mycket viktigt att den tekniskt ansvarige får en omfattande introduktion. Den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för att kontrollverksamheten bedrivs enligt kraven i standarden SS-EN Denne måste därför vara väl bevandrad i företagets kvalitetssystem och i gällande föreskrifter från SWEDAC, Räddningsverket, Naturvårdsverket etc. och bör även ha eller ges motsvarande teoretiska kunskaper som för kontrollpersonalen inom ett eller flera av de områden för vilket företaget har ackreditering. 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande (pkt 8.5) Beskriv hur personalen skall uppträda i samband med kontroll. 6.4 Ersättning till personalen (pkt 8.6) Beskriv personalens ersättningsformer under utförande av kontrollarbete. Observera att direkta ackord eller beting inte får förekomma.

19 7 Lokaler och utrustning (pkt 9) 7.1 Kontrollplatser Om kontrollen måste utföras på speciell plats ska platsen anges. Om speciellt utrymme finns för kontroll av utrustning eller lagring av kontrollutrustning ange detta. 7.2 Utrustningsförteckning Beskriv den utrustning som används i kontrollverksamheten. Mätområde, mätosäkerhet etc. anges i förekommande fall under respektive rubrik. I de fall verkstaden har tillgång till flera utrustningar av samma typ ska de utrustningar som används i kontrollverksamheten vara tydligt utmärkta. Exempel på uppgifter som kan behövas på kontrollutrustning. Utrustning: Fabrikat, typbeteckning: Identifiering. (ange t.ex. serienummer eller annan unik numrering/märkning) Mätosäkerhet: All utrustning som används i samband med ackrediterad kontroll och som kan påverka kontrollresultat skall noteras i utrustningsförteckningen. (SÄIFS 2000:7 anger miniminivån på utrustning som ett kontrollorgan måste ha tillgång till i samband med cisternkontroll, för kontroll av gasflaskor se separat beslut från SRV). 7.3 Underhållsrutiner med journaler Beskriv detaljerat vilken utrustning som kräver underhåll, vad som ingår i underhållet och hur ofta det ska utföras. Ange hur underhåll dokumenteras samt upprätta journaler som är anpassade efter respektive utrustning och ange var dessa finns att tillgå. Ange var instruktioner för underhåll och användarmanualer för utrustningen finns förvarad. Observera att uppgift om utförd kalibrering av utrustning bör vara noterad i underhållsjournalen. När det är relevant ange vad som är godkänt värde vid en kontroll.

20 7.4 Kalibreringsrutiner med journaler Beskriv rutin för kalibrering 1) samt ange eventuell utrustning som används för kalibrering. Om inte rutinen beskrivs i kvalitetsmanualen kan istället hänvisning göras till det dokument som innehåller rutinen. Betryggande dokumentstyrning bör dock tillämpas, dvs. i manualen anges såväl identitet som utgåva/datum för kalibreringsrutinen samt var den finns att tillgå. Upprätta kalibreringsjournaler som är anpassade för respektive utrustning, ange var journalblanketter finns att tillgå samt var dokumentation från tidigare utförda kalibreringar arkiveras. För mät- och provningsutrustning ska även anges de största avvikelser som kan accepteras vid kalibrering/kontroll av utrustningen i fråga. I vissa fall finns dessa uppgifter i myndigheternas föreskrifter eller branschnormer, i andra fall måste kontrollorganet själv ange dessa värden. Ange med vilken periodicitet kalibreringen ska utföras. Observera att utrustning ska kalibreras innan den tas i bruk och därefter enligt fastställt program. Om kalibrering utförs av externt företag kan hänvisning ske till eventuellt avtal. I avtalet ska rutiner för kalibrering beskrivas. Utförd kalibrering ska noteras i kalibreringsjournal. Av journalen ska framgå mot vilken "referens" kalibreringen sker. 7.5 Defekt kontrollutrustning Beskriv hur man hanterar defekt utrustning, eventuell märkning, dokumentation i underhållsjournal. Hur hanteras kontrollobjekt som eventuellt har kontrollerats med den defekta utrustningen. Ange vem ansvar för besluten t.ex. om en ny kontrollrapport behöver utfärdas. 1) Med kalibrering menas en jämförelse mellan ett mätdon och en referens. Vid kalibreringen bestäms skillnaden mellan referensens kända värde och mätdonets visade värde. (Se vidare Svensk standard SS ). Om mätdonets visade värde inte ryms inom tillåtna toleranser/avvikelser måste mätdonet justeras/ repareras innan det får användas i kontrollverksamheten. Efter justering utförs en förnyad kalibrering.

21 8 Kontrollmetoder och kontrollrutiner (pkt 10.4) 8.1 Föreskrifter 1) För kontroll av cisterner Ange var relevanta dokument enligt nedan finns förvarade. Gällande föreskrifter finns förtecknade på blankett B55 som kan hämtas på SWEDAC:s hemsida För kontroll av gasflaskor Gällande föreskrifter finns förtecknade på blankett B56 som kan hämtas på SWEDAC:s hemsida Kontrollmetoder Beskriv här kontrollmetoderna som används för respektive kontrollområde. Hänvisning kan göras till Används andra kontrollmetoder än de som anges under ska dessa fullständigt beskrivas här (icke standardiserade metoder). Icke standardiserade metoder skall godkännas av föreskrivande myndighet innan de tillämpas första gången. 1) Förteckning över vilka myndighetsföreskrifter som är aktuella för visst ackrediteringsområde kan beställas av SWEDAC eller hämtas från SWEDAC:s hemsida på Internet, adressen är

22 9 Dokumentation (pkt 12) Beskriv för respektive ackrediteringsområde hur relevanta dokument för kontroll arkiveras. Specificera vilka typer av dokument som ska arkiveras, minsta arkiveringstid och var dokumenten förvaras. Av rutinen ska även framgå vilket system som gäller för sökning/ insortering av dokument, t.ex. löpnummerordning, eller annan angiven ordning. Även felaktiga/makulerade kontrollrapporter ska arkiveras. All dokumentation ska vara lättillgänglig i samband med SWEDAC:s tillsyn. Arkiveringstiden är 13 år för dokumentation inom cisternkontrollområdet. För kontroll av gasflaskor är arkiveringstiden ett år längre än tidpunkten för nästa återkommande kontroll.

23 10 Kontrollrapport och kontrollintyg (pkt 13) 10.1 Kontrollrapporter med hanteringsrutiner Kontrollrapporter i original överlämnas alltid till ägaren/brukaren. Samtliga kontrollrapporter ska vara försedda med löpnummerserie. Löpnummer bör åsättas i förväg. Av rutinen ska även framgå hur man går tillväga om man upptäcker att utfärdade och utlämnade kontrollrapporter innehåller vilseledande eller oriktig information, t.ex. om kontrollresultatet är felaktigt. Ange anledningen till indragningen, vem som handlägger dem och ansvarar för kontakter med cistern/flaskägare, samt hur anteckningar om indragningen/återkallandet förs och var de arkiveras För kontroll av cisterner Alla kontrollrapporter som används vid ackrediterad kontroll skall vara godkända av Räddningsverket. Godkända kontrollrapporter kan beställas från SWEDAC För kontroll av gasflaskor Intyg skall vara försedda med ackrediteringsmärke och kontrollorganets tilldelade IDbeteckning.

24 11 Underleverantörer (pkt 14) 1) Kontrollorganet ska normalt självt utföra de kontroller som det åtagit sig att utföra Underleverantörsregister 1) Följande underleverantörer kommer att användas. 2) Område Företag Organisationsnummer 1) Om kontrollorganet inte anlitar underleverantörer kan rubriken/avsnittet utgå. 2) Ange om underleverantören är ackrediterad för visst kontrollområde.

25 12 Klagomål och omprövning (pkt 15) 12.1 Handhavande av klagomål (pkt 15.1) Beskriv rutin för handhavande av klagomål. Ange vem som handlägger inkomna klagomål samt var förteckning över dessa finns att tillgå. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder till brister följs upp i efterhand Exempel på förteckning över klagomål (pkt 15.3) Diarienummer : Kontrollrapportsnummer: Anledning/avvikelse: Analys/orsak: Åtgärd: Handlagt av: 12.2 Omprövning av kontrollresultat (pkt 15.2) Då ett klagomål avser kontrollresultatet och kunden anser att kontrollorganets beslut om kontrollobjektets status, dvs. om objektet uppfyller gällande krav eller inte, är felaktigt ska kontrollorganet ompröva beslutet. Beskriv syftet med omprövning, hur den hanteras samt vem som fattar beslut i omprövningsärenden. Ange även hur omprövningar dokumenteras samt var handlingarna arkiveras efter utförd åtgärd. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder till brister följs upp i efterhand.

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M.

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Sammanställd av branschorganen

Sammanställd av branschorganen METOD- HANDBOK För kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverkets gällande föreskrifter.

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan 2011-09-27 ISSN 1400-6138 Interna revisioner och ledningens genomgång Vägledning för laboratorier och kontrollorgan Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till

Läs mer

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012 Stockholm 4 december Göteborg 6 december Presentation, vi och ni Tomas Holm, chef Enheten för fordon TFO Dick Nummelin, handläggare

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 12:72012-08-281 Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 ISO/IEC 17020:2012

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Utgåva 6 Datum 2010-09-24 ISSN 1400-6138 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Mål Målet med denna vägledning är att minimera olikheter i bedömningar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter om kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder Ändring införd

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-09-15 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 januari 2009 Myndigheten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner 1 Företagspresentation 2 Allmänt om auktorisationen 3 Krav på kundfokus 4 Krav på ansvarsförsäkring 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner Kvalitetsmanualen är upprättad av: Företag: KV Företagen

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning övervakning, rapportering och verifiering Kopplingen mellan MRR och AVR Övervakning

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Godkänd av:...... Åke Skarendahl Ordförande snämnd Jan Alemo Ansvarig Vattenfall Utveckling

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer