Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner"

Transkript

1

2 1 Företagspresentation 2 Allmänt om auktorisationen 3 Krav på kundfokus 4 Krav på ansvarsförsäkring 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner Kvalitetsmanualen är upprättad av: Företag: KV Företagen - DEMO Adress: Box : : Stockholm Krav på personal Krav på lokaler och utrustning Krav på kontroll- och arbetsmetoder 9 Krav på dokument och intyg 10 Krav på journalföring av köldmedieanvändning 11 Ackreditering trycksättning med gas

3 /2 Innehållsförteckning 1 Företagspresentation 1.1 Om företaget 1.2 Affärsidé 1.3 Policy - allmänt Kvalitetspolicy Energi- och miljöpolicy 2 Allmänt om auktorisationen 2.1 Kvalitetssystem 2.2 Omfattning 3 Krav på kundfokus 3.1 Kunden i centrum 3.2 Klagomål och omprövning Handhavande av klagomål Omprövning 4 Krav på ansvarsförsäkring 4.1 Allmänt 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner 5.1 Allmänt Ledningens åtagande 5.2 Organisation Organisationsschema Organisationsschema exempel 5.3 Interna kvalitetsrevisioner 5.4 Externa kvalitetsrevisioner 6 Krav på personal 6.1 Personal, allmänt Ansvarsområden - exempelmall Befattningsbeskrivning - exempelmall Meritförteckning - exemplemall 6.2 Utbildningsplan Utbildningsplan exempelmall 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande 6.4 Ersättning till personalen 7 Krav på lokaler och utrustning 7.1 Allmänt 7.2 Utrustningsförteckning Utrustningsförteckning exempelmall 7.3 Underhållsrutiner med journaler 7.4 Kontrollrutiner med journaler Kontroll av tryckmätare - exempelmall 7.5 Defekt kontrollutrustning

4 /2 Innehållsförteckning 8 Krav på kontroll- och arbetsmetoder 8.1 Allmänt 8.2 Kontrollmetoder 8.3 Hanteringsrutin för köldmedier - endast köldmediekontroll 8.A Bilaga A - Program för provning med gas 8.B Bilaga B Kopplingsschema tryckprovning 9 Krav på dokument och intyg 9.1 Allmänt 9.2 Kontrollrapporter för Köldmediekontroll 9.3 Riskbedömningar trycksättning med gas 10 Krav på journalföring av köldmedieanvändning 10.1 Allmänt 11 Ackreditering trycksättning med gas 11.1 Ackrediteringens omfattning 11.2 Oberoende, opartiskhet och integritet Försäkran om oberoende, opartiskhet och integritet 11.3 Sekretess Sekretessförsäkran 11.4 Behörig personal 11.5 SWEDAC:s gällande föreskrifter

5 1 1 Företagspresentation 1:1.1 Om företaget 1:1.2 Affärsidé 1:1.3 Policy - allmänt 1:1.3.1 Kvalitetspolicy 1:1.3.2 Energi- och miljöpolicy

6 Johan Landé Om företaget En företagspresentation ska helst vara kort och tydlig, beskriva företaget, dess verksamhet och dess visioner så att det väcker intresse hos den som läser. Nedan finns en enkel "mall" som kan vara bra att hålla sig till. Inledning Liksom vilken inledning som helst bör inledningen av en företagspresentation väcka intresse hos läsaren. Här förklaras kortfattat vad det rör sig om för företag. Intressant här kan alltså vara: Företagets namn, vad det sysslar med och något speciellt eller unikt för företaget. Något för första intrycket, helt enkelt. Historia Ett kortfattat genomdrag av företagets historia kan skapa en bättre känsla av helheten för den det presenteras för. Det kan räcka med när det startades, av vem och med vilket syfte, men även milstolpar, om sådana finns, är sådant som kan tas med. Nutid Därefter finns utrymme för en mer ingående förklaring av vad som presenteras av företaget, dvs. vilka produkter eller tjänster som säljs, med mer ingående information än den första anblicken som gavs i inledningen. Exempel på information: lokalisering, eventuella policys, vilka som jobbar i företaget eller annat relevant. Vad som även kan vara intressant är information om kunderna. Vilka de är, vad de tycker om företaget, och givetvis - är de nöjda eller inte? Statistik kan också presenteras i denna del. Framtid Denna sektion kan handla om företagets visioner, eller kort och gott planer om framtiden. Avslut Liksom inledningen vill man att avslutet ska vara tydligt, och självklart är det bra om det lämnar läsaren med en positiv känsla av företaget. Avslutet kan alltså anpassas väldigt mycket efter i vilket sammanhang presentationen görs, och är alltid till bästa nytta då det är väl genomtänkt. Mallen kommer från: Gratis mallar:

7 /2 Affärsidé Affärsidén är ju själva grunden till att ett företag startas. Att med få ord formulera företagets affärsidé så att den blir tydlig är ofta en utmaning. Det kan vara värt att fundera över en bra formulering. Det är också viktigt att anställda i företaget är inbegripna med företagets affärsidé. Nedan finns funderingar, tips och råd för vad det handlar om. De är hämtade från Företagande handlar i hög grad om att organisera resurser och kompetens för att tillfredställa kundernas behov. Det handlar om att bättre än konkurrenterna erbjuda varor och tjänster med högt kundvärde och helst överträffa kundens förväntningar. Detta ska helst göras snabbt, flexibelt och med liten resursförbrukning. För att lyckas med allt detta måste företaget ha en verkningsfull affärsidé. Ett företags affärsidé brukar indelas i tre delar: 1. Övergripande affärsidé (övergripande mån, inriktning och filosofi) 2. Yttre affärsidé (precisering av kunder och produkter, vad företaget ska erbjuda) 3. Inre affärsidé (hur företaget ska genomföra den yttre affärsidén) Övergripande affärsidé Exempelvis Tetra Paks övergripande affärsidé är "att förpacka världens produktion av flytande livsmedel". Dessa få ord preciserar såväl verksamhetens inriktning som syfte. Inre och yttre affärsidé En konkret affärsidé brukar bestå av en kombination av en yttre och en inre affärsidé. Den yttre affärsidén anger vilka företaget är till för, vad företaget har att erbjuda och vilket behov hos kunderna som företaget ska uppfylla. Den inre affärsidén anger hur företaget ska uppfylla dessa behov och hur man ska erbjuda kunderna det som anges i den yttre affärsidén. Vad är egentligen en bra affärsidé? Din affärsidé är det du har bestämt att ditt företag ska syssla med. Det är ganska vanligt att man börjar med en specifik affärsidé och låter den förändras över tiden eftersom man snart märker vad man kan bidra med bäst och vad marknaden vill ha. En affärsidé kan kännas jättekul, smart och bra från början, men om marknaden inte vill betala för den så blir den värdelös som affärsidé - så enkelt är det. Om du skulle be mig att analysera om din affärsidé skulle bli lönsam så skulle jag ställa de här tio frågorna till dig: 1. Älskar du det du tänker göra så mycket att du tänker på det ofta? 2. Vet du allt som är värt att veta om området för din affärsidé? 3. Har du undersökt om det finns ett behov av din affärsidé? 4. som någon vill betala för att få tillfredsställt? 5. Vet du redan vilken målgrupp du ska vända dig till med din affärsidé? 6. Är det lätt att nå din målgrupp? 7. Blir det lätt för kunderna att se fördelarna med det du erbjuder? 8. Blir det lätt för kunderna att skilja det du erbjuder från andra som erbjuder samma sak, liknande eller en ersättning för det du erbjuder? 9. Kommer du att kunna sälja fler gånger till varje kund i framtiden? 10. Är du beredd att jobba aktivt med marknadsföringen av din affärsidé? Jag tjatar som en galning varje dag om att den som ska starta ett företag måste göra det för kundernas skull, inte sin egen. Det är helt avgörande för din framgång att det finns tillräckligt många som vill betala för det du säljer. Glöm aldrig aldrig aldrig det. Var hård mot dig själv och gasa inte iväg på ren entusiasm eller

8 /2 Affärsidé önsketänkande. Men det är inte hela sanningen (lyckligtvis). Sanningen är att det bästa företaget för dig att starta är ett som inte bara tillfredsställer kunderna, utan också ligger nära ditt eget hjärta. Affärsidé = Vad du ska tjäna pengar på En oroväckande sak med affärsidéer Jag har upptäckta att de flesta jag känner som är anställda inte kan säga vilken affärsidé företaget de jobbar på har. Det är sant. Fråga några runt dig får du se själv. Jättekonstigt - om man inte vet vilken affärsidé ett företag har - hur vet man då vad man ska göra? Och hur ska kunderna veta varför de ska handla av det företaget? Några exemple på kända företags affärsidéer: Skanska - (år 2002) Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Billerud (år 2002) Billerud ska förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Verksamheten ska ge en god och stabil lönsamhet, baserat på kostnads- effektiva och miljöriktiga processer. Clas Ohlson (år 2002) Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.

9 /2 Policy - allmänt En policy är en avsiktsförklaring och ska ge riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. En policy vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. En policy kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de får för konsekvens för organisationen. Huvudpolicy Beskriv här företagets övergripande policy.

10 Kvalitetspolicy Kvalitetspolicy Beskriv den av företagets ledning fastställda kvalitetspolicyn. Kontrollorganet skall definiera och dokumentera sin policy, sin målsättning och sina utfästelser vad gäller kvalitet i den ackrediterade verksamheten och skall säkerställa att denna policy förstås, tillämpas och upprätthålls på varje nivå i organisationen. Ett av målen ska vara att varken personal eller utrustning tar skada. Kvalitetspolicy skall upprättas. Kvalitetspolicyn bör lägga fast de övergripande långsiktiga kvalitetsmålen. Dessa ligger sedan till grund för ledningens mer detaljerade och kvantifierbara kvalitetsmål som används för att styra verksamheten. Skapa en kvalitetspolicy som: Är lämplig för företaget och kundernas behov. Beskriver vilka krav som skall uppfyllas Talar om att företaget ständigt förbättrar sig. Hur kvalitetsmål skall sättas. Beskriv och förklara kvalitetspolicyn för företagets personal med hjälp av t.ex. utbildning, anslagstavlor, informationskampanjer. Kvalitetstänkandet, som är betydligt mer än policyn, skall genomsyra företaget och vara en naturlig del av företagets kultur. Kolla kvalitetspolicyn med jämna mellanrum och förändra denna om det behövs. Exempel Vår kvalitetspolicy är: Alt.1: Vi ska genom lyhörda och kompetenta medarbetare erbjuda miljöanpassade kyl- och värmepumpanläggningar till X-industrin/våra kunder inom X. Alt.2: Vår kvalitetspolicy är att erbjuda våra kunder funktionella kyl- och värmepumplösningar genom lyhördhet, noggrann dimensionering och väl utförda installationer. Alt.3: Vi skall aktivt medverka till att minimera risken för skada på personal, miljö och utrustning genom att: använda tillförlitlig utrustning följa myndigheternas krav och betämmelser fortlöpande utveckla och utbilda medarbetare vara lyhörd för marknadens krav ständigt förbättra vårt arbete

11 Energi- och miljöpolicy Energi- och miljöpolicy Det är företagsledningen som ansvarar för att fastställa en energi- och miljöpolicy. Energi- och miljöpolicyn anger den ambitionsnivån och de riktlinjer som företaget har när det gäller miljöarbete och energieffektivitet. Det är värt att lägga ner tid på att göra policyn lättförståelig. Det skapar både trovärdighet och underlättar för medarbetarna att förstå innehållet. En lättförståelig policy är kort och tydlig samt enkel att följa upp. Huvudkrav på energi- och miljöpolicy: Energi- och miljöpolicyn ska ta fasta på företagets omfattning och inriktning, så att den verkligen täcker den aktuella verksamheten. Energi- och miljöpolicyn ska innehålla ett åtagande om ständig förbättring om att företaget ska arbeta i förebyggande syfte, dvs förebygga föroreningar. Energi- och miljöpolicyn ska innehålla ett åtagande om att företaget kommer att följa gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk. Innehållet och innebörden i energi- och miljöpolicyn ska kunna följas upp och jämföras med vad som verkligen görs. Exempel Vi ska leverera energieffektiva anläggningar som tar hänsyn till inre och yttre miljö. Material, utrustning och metoder ska vara kretsloppsanpassade. Genom kontinuerlig utbildning och information har våra medarbetare hög kompetens inom teknik och miljö. För att tillfredsställa detta har vi inarbetade rutiner för utformning av anläggningar som tar hänsyn till de totala miljöproblemen och anläggningarnas energieffektivitet. Vi eftersträvar att, i vårt dagliga arbete, använda material och metoder som är skonsamma mot miljön. Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människa och miljö. Vår personal informeras och utbildas i miljöfrågor så att ett miljömedvetet beteende möjliggörs och uppmuntras. Vi strävar efter att utforma enkla och lättskötta tekniska kyl- och värmepumpanläggningar, varudeklarera material samt bedöma anläggningarnas energieffektivitet.

12 2 2 Allmänt om auktorisationen 2:2.1 Kvalitetssystem 2:2.2 Omfattning

13 Kvalitetssystem Kvalitetssystemet är ett hjälpmedel för att säkerställa att företagets åtaganden och uppdrag utförs enligt fastställda krav för auktoriserat kyl- och värmepumpföretag och för att möta kundens krav och förväntningar. Samla huvuddelarna i en "manual" och hänvisa från den till annan information inom företaget. Komplettera gärna med en korsreferens mot ISO 9001:2000 för att underlätta för en eventuell certifieringsrevisor. Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001 samt ISO 14001, där kvalitets och -miljömanualen är huvuddokument. I kvalitets- och miljömanualen finns hänvisningar till andra dokument, pärmar. Anpassa systemet efter det egna företagets storlek, arbetsområden, de metoder företaget använder och efter personalens kunnande och utbildning. Bygg upp ett system som känns naturligt och användbart för just ert företag. I kvalitetssystemet ska rutiner och arbetssätt beskrivas samt förklaring ske hur företaget säkerställer att dessa efterlevs. Faktabaserade beslut Processer och dokumentation för stöd och huvudprocesser - Dokumenterade rutiner - Mallar - Checklistor - Kvalitetsplan - Miljöplan Kunden i centrum Fokusering på ständiga förbättringar (rutiner, teknik och kompetens) Engagemang (engagerad ledning och engagerad personal)

14 Omfattning Omfattningen av kvalitets- och miljöledningssystemet gäller för: Företag, Org nr: med säte Företaget är certifierat av Incert enligt F-gasförordningen EG 303/2008, certifikat nr: Manualen innefattar även rutiner i ackreditering för trycksättning med gas. Företaget är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17020(C), ackrediteringsnr: Företaget är auktoriserat kyl- och värmepumpföretag, auktorisationsnr:

15 3 3 Krav på kundfokus 3:3.1 Kunden i centrum 3:3.2 Klagomål och omprövning 3:3.2.1 Handhavande av klagomål 3:3.2.2 Omprövning

16 Kunden i centrum Beskriv hur företaget arbetar med fokus på kunderna. Styr företaget mot väl identifierade kundönskemål. Glöm inte konkurrentperspektivet! Företagets ledning skall se till att man känner kundernas behov och förväntningar och använda dem för att kunna bestämma vilka krav som måste uppfyllas för att kunden skall bli nöjd. Beskriv hur kundtillfredställelsen utvärderas och dokumenteras. Kan exempelvis utgöras av kundenkäter. Utveckla rutiner för att tillvarata och återföra resultatet från denna dokumentation så att kundtillfredställelsen ökas. Skapa en rutin så att företaget alltid vet vilka rättsliga krav företaget måste uppfylla. Exempel Vårt mål är nöjda kunder. Det når vi genom genom att: Hålla tidplaner Leverans i enlighet med ingångna avtal Uppföljning av gjorda åtaganden Vid avvikelser - åtgärda, återkoppla, justera bristande rutiner etc Hela tiden vara uppdaterad när det gäller myndighetskrav som vi och kunden är skyldiga att följa genom abonnemang av KV företagens Regelförteckning och Svensk Kylnorm Genom att säkra medarbetarnas kompetens och deras vidare utveckling Hög servicenivå

17 Klagomål och omprövning Samtliga avvikelser, erfarenheter och klagomål sammanställs (antal) gånger om året. Då analyseras orsaker och trender och hur vi kan förhindra eventuella framtida problem. Sammanställningen är underlag vid ledningens genomgång. Där fattas, efter att förslagen bedömts med hänsyn till ekonomi, kundkrav, myndighetskrav med mera, beslut om åtgärd. Om åtgärd har vidtagits, dokumenteras det och följs upp på nästa genomgång med ledningen för att se om åtgärden fick avsedd effekt.

18 Handhavande av klagomål Beskriv rutin för handhavande av klagomål. Ange vem som handlägger inkomna klagomål samt var förteckning över dessa finns att tillgå. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till eventuellt funna brister analyseras och dokumenteras, samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder följs upp i efterhand. Exempel Företaget har en förteckning över inkomna klagomål som innehåller följande uppgifter: Datum Anledning Åtgärd Handlagt av Förteckningen förvaras i/på ( ).

19 Omprövning Då ett klagomål avser kontrollresultatet och kunden anser att kontrollorganets beslut om kontrollobjektets status är felaktigt skall kontrollorganet ompröva beslutet. Med beslut i dessa avseenden avses kontrollorganets ställningstagande till huruvida kontrollobjektet vid kontrollens utförande uppfyller gällande krav eller inte. Beskriv hur omprövning hanteras och vem som fattar beslut i omprövningsärenden.

20 4 4 Krav på ansvarsförsäkring 4:4.1 Allmänt

21 Allmänt Ange försäkringsbolag och försäkringsnummer för företagets ansvarsförsäkring samt var försäkringsbrevet förvaras. (OBS! Försäkringen bör omfatta skydd mot ekonomiskt skadestånd.) Bolag Försäkringsnummer Försäkringsbrev finns hos (xx) i pärm (xx)

22 5 1/2 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner 5:5.1 Allmänt 5:5.1.1 Ledningens åtagande 5:5.2 Organisation 5:5.2.1 Organisationsschema 5:5.2.1 Organisationsschema exempel 5:5.3 Interna kvalitetsrevisioner 5:5.4 Externa kvalitetsrevisioner

23 /2 Allmänt Ange vem som är tekniskt ansvarig. Om företaget har utsett flera tekniskt ansvariga (för olika ackrediteringseller certifieringsområden) skall detta anges. Observera att den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för den ackrediterade respektive certifierade kontrollverksamheten. Denna måste därför ha lämpliga befogenheter och kompetens för uppgiften. Ange eventuell ersättare för den tekniskt ansvarige. Ersättare skall även anges för alla chefer som ansvarar för ackrediterade kontrolltjänster. Inför varje nytt uppdrag eller åtagande upprättas en projektplan och utses en ansvarig projektledare som också ansvarar för framtagning av projektdokument. Distribution, utbyte, information och gallring När en ändring genomförts, skall registrerade mottagare erhålla information på den nya versionen. I samband med avveckling av dokument skall alltid information om detta lämnas skriftligen till de registrerade mottagarna. Ersatta versioner eller avvecklade dokument skall omgående avlägsnas från alla platser där de använts. Ogiltigt dokuments original arkiveras i särskild ändringspärm, kopior förstörs. Ändringspärmen förvaras på kontoret. All dokumentation ska sparas i minst fem år. Kopiering av instruktioner skall godkännas av Kvalitets- och miljöansvarig. Förteckning över redovisande dokument finns i dokumentförteckning.

24 Ledningens åtagande Ledningen skall aktivt leda kvalitets- och miljöarbetet. Det finns ingen möjlighet att få en väl fungerande organisation om inte ledningen på ett tydligt sätt visar vilken väg företaget skall ta. Se organisationschema 5.2.1, attestplan finns hos, samt affärsidé 1.2 Kommunikation är avgörande för ett lyckat resultat. Ledningen skall regelbundet se över uppsatta mål och mäta uppfyllelsen mot målen. Ledningen skall även initiera och leda kvalitets- och miljösystemgenom-gångarna samt utveckla de interna kvalitets- och miljörevisionerna. Ledningen ansvarar för att kvalitets- och miljöledningssystemet utvecklas genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Kvalitets- och miljömålen finns dokumenterade under bilaga Kundkrav klargörs via skriftlig beställning/arbetsorder, avvikelserapport samt via kundenkät. Skapa en kvalitetsoch miljöpolicy. Ledningens genomgång genomförs 1 ggr/år för att säkerställa att ledningssystemet fungerar. Ledningen säkerställer att tillgängliga resurser finns beroende på beläggningsläget som styr behovet av personal för att utföra det som företaget åtagit sig. Bestäm hur företagets ledning skall göra för att vara medvetna om vikten att uppfylla kundernas krav. Skapa en kvalitetspolicy. Bestäm hur ledningen skall genomföra genomgångar av systemet för att se att det fungerar som tänkt. Bestäm hur ledningen skall göra för att se till att rätt resurser finns för att utföra det som företaget åtagit sig. Exempel Kvalitets- och miljömanualen är tillgänglig för alla medarbetare. Endast kvalitetsansvarig kan ändra i manualen. På varje dokumentsida finns företagsnamn, rubrik och kapitelnummer. Dessutom finns information om vem som framställt dokumentet, utgåvenummer, datum samt sidnummer. För framtagning/upprättande av dokument i kvalitets- och miljömanualen ansvarar kvalitets och miljöansvarig. Godkända dokument har en handskriven signatur av kvalitets och miljöansvarig om dessa är utskrivna i pappersform. Externa dokument t ex lagar, myndighetsföreskrifter, standarder som berör verksamheten förvaras i (xx) år. Ansvarig för att externa dokument hålls aktuella är:. Nedan angivna dokument förvaras hos i pärm på kontoret: Service avtal Säkerhetsklassade ritningar/handlingar för projekt Entreprenad kontrakt Leverantörsavtal Anställningsavtal Leasing avtal Hyresavtal lokalen Nyckelförteckning till externa nycklar Inför varje nytt uppdrag/åtagande upprättas en projektplan och utses en ansvarig projektledare som också ansvarar för framtagning av projektdokument.

25 Organisation Visa med schema eller beskriv företagets ordinarie organisation. Samtliga ledande befattningar som kan påverka kontrollverksamheten skall anges. Visa på ett tydligt sätt i ett schema eller beskrivning, kontrollorganets organisation för köldmediekontroll och för trycksättning med gas. Observera att organisationen för köldmediekontroll och för trycksättning av gas kan vara olika. Visa med schema eller beskriv kontrollverksamheten för köldmediekontroll beskriv på samma sätt (kontrollorganets) organisation samt var i den ordinarie organisationen kontrollverksamheten bedrivs. Upprätta befattningsbeskrivningar för alla funktioner som förekommer inom kontrollorganet (tekniskt ansvarig, kvalitetsansvarig, kontrollanter för olika ackrediteringsområden). Beskrivningarna skall innefatta krav på utbildning, upplärning/introduktion, teknisk kunskap och erfarenhet. Moment som kan ingå i en sådan kravspecifikation är: Grundutbildning och relevant erfarenhet Introduktionsperiod Specialutbildning inom området Arbetsperiod tillsammans med erfaren och ansvarig person Befogenheter Skyldigheter Kraven kan behöva kompletteras med företagets egna krav och andra särskilda behov.

26 Organisationsschema Av organisationsschemat ska framgå varje persons befattning och ansvarsområde

27 Organisationsschema exempel Ledning Administration Service Installation Kontroll Vägledning auktorisation utgåva 1 Datum

28 Interna kvalitetsrevisioner Revision skall granska hur arbetssätt, arbetsmiljö, externmiljö, och miljölagar styrs via systemet. Systemet granskas avseende uppbyggnad, effektivitet samt efterlevnad. Revision utförs minst en gång per år. Med kvalitetsrevision avses en granskning av de rutiner som finns angivna i manualen, att dessa tillämpas och är kända av personalen och tillämpas på alla nivåer i verksamheten. Eventuella avvikelser från det i manualen angivna noteras och dokumenteras i en avvikelserapport som senare behandlas vid ledningens genomgång (se avsnitt 5.1.1). Revisionen skall även kontrollera att alla standarder och föreskrifter som är angivna i manualen är de faktiskt gällande. Detta upprätthålls enklast genom abonnemang på Regelförteckning (utges av KV Företagen) Beskriv omfattning och frekvens av revisioner. Upprätta plan för revisioner samt ange var planen finns att tillgå. En fullständig revision av kvalitetssystemet skall utföras årligen men kan delas upp i mindre delar. Beskriv vilka moment man har tittat på, vad som har upptäckts och vilka korrigerande åtgärder som har utförts. Beskriv hur revisioner dokumenteras och var dokumenten arkiveras. Dokumentation från revisioner bör lämpligen arkiveras tillsammans med SWEDAC:s bedömningsrapport. Exempel Ansvarig för initiering av revision: Kvalitetsansvarig, miljöansvarig och ledningsgruppen Utförare av revision: Kvalitetsansvarig Revisionsavvikelser: Noteras på revisionsavvikelserapport. Sammanställs på sammanställning revisionsavvikelser. Ansvar för beslut kring revisionsavvikelser: Ledningsgruppen Ansvarig för fastställande av slutdatum för korrigerande åtgärder: Ledningsgruppen Uppföljning av avvikelser: På revisionsavvikelserapporten noteras att korrigerande åtgärd är utförd. Kvalitetsansvarig rapporterar om utvecklingen.

29 Externa kvalitetsrevisioner För att säkerställa kvalitetssystemets effektivitet måste det periodiskt och systematiskt gås igenom och vid behov utvecklas och förbättras. Det är viktigt att bedöma om kvalitetsresultatet överensstämmer med uppställda mål och vid behov utveckla och effektivisera arbetsformer. För att få underlag för detta genomförs så kallade externa kvalitetsrevisioner. Externa kvalitetsrevisioner utförs av speciellt utbildad person som är oberoende av den verksamhet som ska revideras. Revisioner ska göras regelbundet enligt uppsatta regler för autoriserat kyl- och värmepumpföretag. Resultatet av dessa externa kvalitetsrevisioner ska spridas till företagsledningen, de ansvariga och övriga berörda inom de funktioner som undersökts. Resultatet ska dokumenteras i protokoll eller rapporter. I dessa beskrivs de brister som påträffats samt åtgärder för att rätta till bristerna. Man bör även ange vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska vara genomförda. Uppföljning av att föreslagna åtgärder vidtagits ska också genomföras och dokumenteras.

30 6 6 Krav på personal 6:6.1 Personal, allmänt 6:6.1.1 Ansvarsområden - exempelmall 6:6.1.2 Befattningsbeskrivning - exempelmall 6:6.1.3 Meritförteckning - exemplemall 6:6.2 Utbildningsplan 6:6.2.1 Utbildningsplan exempelmall 6:6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande 6:6.4 Ersättning till personalen

31 Personal, allmänt Företaget har tillräckligt med fast anställd personal med nödvändiga kunskaper för att kunna bedriva sin normala verksamhet. I dokumentationen ska framgå vem som har ansvaret för att all berörd personal hålls uppdaterad gällande regler och utförande av bedömning. Allt kontrollarbete som genomförs ersätts med fast tim- eller månadslön. Exempel All personal har lämplig kvalifikation, utbildning, erfarenhet och kunskap, för det arbete som personen utför. Företaget dokumenterar varje anställds grundutbildning, vidareutbildning och genomgångna kurser i pärm märkt hos personalansvarig. Företaget dokumenterar varje anställds ansvars- och befattningsbeskrivning samt meritförteckning i pärm märkt hos personalansvarig. Plan för varje persons framtida utveckling för ökad kompetens och erfarenhet förvaras i pärm märkt hos personalansvarig. Varje ny medarbetare får en introduktion på företaget som omfattar ( t ex checklista för "Riskbedömning inför tryckprovning").

32 Ansvarsområden Med ansvar följer därtill hörande befogenheter. Ansvarsom råde Ansvarig Ställföreträdande Övrigt Administration Personal Ekonomi Kontakt med försäkringsbolag Kundkontakt Planering installation Planering service Inköp förbrukning Inköp maskiner Inköp köldmedia Inköp verktyg Inköp material service Inköp material till installationer Hantering av kundreklamationer Befogenhet att gå in i MAKCI Personalutvecklingssamtal Uppdatering kompetensprofil Investeringar Introduktion nyanställda Back-up av nätverket Externmiljöansvar Arbetsmiljöansvar Kvalitetsansvarig Bedömning av yrkeskunskap Verkstad All verksamhet Installation Projektledare Service All verksamhet Övrigt Initiering av interna revisioner Uppföljning av avvikelserapporter Leverantörsbed./värdering, godk. av lev. Leverantörsregister

33 /2 Befattningsbeskrivning Befattning / funktion Montör Ansvars- och arbetsområde Befogenheter Arbetsuppgifter Befattningsinnehavare

34 /2 Befattningsbeskrivning Befattning / funktion VD / Företagsledare Ansvars- och arbetsområde Befogenheter Arbetsuppgifter Befattningsinnehavare

35 Meritförteckning Namn Johan Landé Yrkeserfarenhet Verkstadsarbete - 3 år Försäljning - 2 år Etc - 5 år Utbildning / Kurs Grundskola Utbildning / Kurs Gymnasium Utbildning / Kurs Högskola Examination / Prov ABC 123 Funktion Assistent Funktion Ansvarig

36 Utbildningsplan Plan för varje persons framtida utveckling för ökad kompetens och erfarenhet förvaras hos personalansvarig. Företaget skall dokumentera rutiner för hur dess personal introduceras i verksamheten. Beskrivningen skall även innehålla rutiner för hur upplärning och fort- och vidareutbildning avses att bedrivas för ingående personal för att säkerställa att kompetensen hålls aktuell. Exempel på information som kan behöva fångas upp och föras vidare till berörd personal kan vara ändrade föreskrifter eller branschnormer, ändrade kontrollmetoder, meddelanden från SWEDAC eller Arbetsmiljöverket. Av beskrivningen skall även framgå hur man dokumenterar genomförd utbildning eller information, samt var uppgifterna arkiveras. En alltför stor del av olyckorna drabbar nyanställda. En genomgång av arbetsmiljön, risker och skyddsåtgärder är därför speciellt viktig för dem. Exempel Behovet av utbildning styrs av (t ex verksamhetens utveckling, den tekniska utvecklingen, marknadens krav, föreskrifter från myndigheter, personliga önskemål). Varje medarbetares behov av utbildning gås igenom vid årliga (medarbetare-/utvecklingssamtal) och planläggs för att bibehålla och utveckla kompetensen. Information om förändringar som berör det ackrediterade respektive certifierade arbetet delges medarbetarna vid företagets schemalagda möten/träffar. Dessa informationsmöten dokumenteras och de närvarande signerar en närvarolista som säkerställer att de mottagit informationen. Ansvarig för att utbildning genomförs och/eller att information delges är Varje ny medarbetare får en introduktion av

37 Utbildningsplan Anst.nummer Nam n Johan Landé Utbildning Tidplan Genomf. datum Ant. timmar Kos tnad Introduktionskurs i Pow erpoint

38 Riktlinjer för personalens uppträdande Beskriv företagets anvisningar till personalen angående personlig säkerhet och andra erforderliga rutiner. (Kan även ingå i kontrollorganets kvalitetspolicy.) Exempel Personalen följer gällande regler från myndigheter och sunt förnuft, samt företagets policy. Följer lagar och förordningar Använder avsedd skyddsutrustning Följer företagets policy om droger och alkohol Håller utsatta tider Ärligt och vänligt bemötande mot både arbetskamrater och kunder

39 Ersättning till personalen Allt kontrollarbete som genomförs ersätts med fast tim- eller månadslön.

40 7 7 Krav på lokaler och utrustning 7:7.1 Allmänt 7:7.2 Utrustningsförteckning 7:7.2.1 Utrustningsförteckning exempelmall 7:7.3 Underhållsrutiner med journaler 7:7.4 Kontrollrutiner med journaler 7:7.4.1 Kontroll av tryckmätare - exempelmall 7:7.5 Defekt kontrollutrustning

41 Allmänt Beskriv hur företaget säkerställer att utrustning underhålls, kontrolleras och dokumenteras så att arbetet sker säkert, med god noggrannhet och möjlighet till uppföljning finns. Beskriv hur dokumentering lagras i datorer och vilka backup-rutiner som finns. Det auktoriserade företagets lokaler ska vara ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Utrustning ska vara klart identifierad med varaktig identifikationsmärkning. Kommentar: Utrustningsförteckning finns beskrivet i Faktablad 10. Tillkommande utrustning för energianalys finns beskrivet i Faktablad 12, och då för de två specificerade områdena, Klass 1 och klass 2. Det auktoriserade företaget ska ha instruktioner för hantering av defekt utrustning. Eventuell påverkan av den defekta utrustningens på tidigare utförda arbeten ska undersökas för eventuell åtgärd. Exempel Vi säkerställer att utrustning vi använder är processduglig genom att regelbundet göra utrustningskontroll enligt tillverkarens anvisningar, eller efter föreskrivna krav på utrustningen enligt Svensk Kylnorm. Utrustningförteckningen och journal för kontroll av utrustning förvaras i hos i pärm märkt. Beskrivning av datorer och backup-rutiner: Säkerhetskopiering sker varje arbetsdag. Vi utför kontroll i form av trycksättning med gas, i fält och/eller på vår verkstad. Vid trycksättning med gas definieras provningsplats, riskområde och den skyddade platsen från gång till gång. Kontrollplatsen omfattar hela det påverkade området, provningsplatsen, riskområdet och den skyddade platsen. Krav på provningsplats och riskområde finns i 5 respektive 6 och i kommentarerna till dessa paragrafer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.

42 Utrustningsförteckning Ange den utrustning som används vid kontroller. Krav på föreskriven utrustning finns bland annat i Svensk Kylnorm faktablad 10 för köldmediekontroll och i AFS 2006:8 för trycksättning med gas samt för energieffektivisering i Svensk Kylnorm faktablad 12 Utrustning: Fabrikat: Id-nummer: I förekommande fall skall även utrustningens mätområde och mätosäkerhet anges. Ange var hanterings/bruksanvisningar till utrustning förvaras. All utrustning skall vara identitetsmärkt med ett eget id-nummer Exempel All utrustning som vi har tillgång till är upptagen i en utrustningsförteckning där fabrikat, typ och id-nummer klart framgår. Utrustningsförteckningen finns hos i pärm märkt

43 Utrustningsförteckning Ansvarig: Johan Landé Utrustning Beteckning Benämning Antal Typ Tillverkare/leverantör Kontrollintervall SGÖ Skyddsglasögon 3 45gf766 Good Eyes Årligen

44 Underhållsrutiner med journaler Vägledning auktorisation Beskriv detaljerat vad som ingår i underhållet och hur ofta det skall utföras. Beskriv företagets rutiner för att följa tillverkarens (respektive Svensk Kylnorm) på drift- och underhållsinstruktioner Ange hur underhåll och kalibrering dokumenteras samt upprätta journaler som är anpassade efter respektive utrustning och ange var dessa finns att tillgå. Ange var instruktioner/användarmanualer för utrustning finns att tillgå. Underhållet för tryckprovningsutrustningen skal följa kraven 2006:8 samt kraven i AFS 2002:1, Användning av trycksatta anordningar. Exempel Kontroll och underhåll av utrustningen sker med jämna intervaller enligt underhållsrutin för utrustning som finns hos i pärm märkt Utfört underhåll och kontroll dokumenteras i underhållsjournal. Journalerna förvaras hos i pärm märkt. Instruktioner för kontroll och underhåll av utrustning förvaras hos i pärm märkt

45 Kontrollrutiner med journaler Beskriv rutin för kalibrering och kontroll av utrustningen. Se även AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar. Upprätta kontrolljournaler som är anpassade för respektive utrustning, samt ange var dokumentation från tidigare utförda kalibreringar och egenkontroller finns att tillgå. För mätutrustning skall anges den största mätosäkerhet som kan accepteras vid kalibrering/kontroll av utrustningen i fråga. Ange med vilken periodicitet kalibrering och kontroll skall utföras. Utförd kalibrering och kontroll skall noteras i kontrolljournal. Av journalen skall framgå mot vilken "normal" kontrollen sker. Ange vilken kontroll av utrustningen som ska utföras före trycksättning. (Se 12 och kommentarerna till denna paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.). Referensnormaler ska vara kalibrerade av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. Kontrolltryckmätare enligt svensk kylnorm, faktablad 10. Redovisa hur spårbarhet hanteras

46 Kontroll av tryckmätare KONTROLL Kontrollorganets tryckmätare:, Kontrolldatum: Typ/Fabrikat: Mätområde: 0 - Kontroll utförd av: Skalindelning: Noggrannhetsklass: Kontrollvärden (bar) Inställt värde (bar) Try ckmätare Avläst värde (bar) Ref erenstry ckmätare Avvikelse (bar) Avvikelse i % av skalområde Krav : 1,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X Tryckmätaren uppfyller krav Tryckmätaren uppfyller ej krav

47 Defekt kontrollutrustning Beskriv hur man hanterar defekt utrustning, eventuell märkning och dokumentation i underhållsjournal. Exempel Utrustning som är defekt/felaktig tas omedelbart ur bruk. Den märks med texten defekt och läggs undan/låses in i i väntan på skrotning/reparation. Om defekt kontrollutrustning används vid genomförda kontroller och kontrollresultatet kan ha påverkats av den defekta utrustningen, görs kontrollen om. Blir kontrollresultatet förändrat vid den nya kontrollen återkallas den felaktiga kontrollrapporten och en ny kontrollrapport upprättas.

48 8 8 Krav på kontroll- och arbetsmetoder 8:8.1 Allmänt 8:8.2 Kontrollmetoder 8:8.3 Hanteringsrutin för köldmedier - endast köldmediekontroll 8:8.A Bilaga A - Program för provning med gas 8:8.B Bilaga B Kopplingsschema tryckprovning

49 Allmänt Exempel Som auktoriserat företaget utför vi kontroll och arbete enligt de metoder och rutiner som anges i Svensk Kylnorm. Föreskrifter, instruktioner, standarder eller skriftliga rutiner, arbetsblanketter, checklistor och referensdata nödvändiga finns lätttillgängliga för personalen (förslag finns i personalpärm). Som auktoriserat företag använder vi systemet för styrning av kontrakt och arbetsorder (t ex Svensk Dataförvaltnings entreprenad- och serviceprogram), vilka tillsammans med arbetsledaren säkerställer: Att de uppdrag som accepteras ligger inom företagets kompetensområde och att företaget har erforderliga resurser för att tillgodose kundens krav. Att krav ställda av kunden är tillfredsställande dokumenterade och att särskilda villkor förståtts, så att entydiga instruktioner kan lämnas till den personal som ska utföra det aktuella arbetet. Att utförda uppdrag regelbundet stickprovskontrolleras och att eventuella korrigerande åtgärder vidtas. Att avslutat arbete granskas för att säkerställa att kundens krav är uppfyllda. Att alla anbud som lämnas uppfyller krav enligt faktablad 6, och att offererad anläggnings TEWI effekt redovisas (beräkningshjälp finns på KV Företagens hemsida Drift & underhållsinstruktioner skall vara upprättade enligt Faktablad 1. Drifttagning och prestandamätning utförs enligt Faktablad 12 Vid arbeten som medför risk för personskada ska dokumenterad riskbedömning utföras.

50 Kontrollmetoder Beskriv kontrollmetoder. Då kontrollmetoder finns beskrivna i föreskrifter eller normer t.ex. från Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket eller i Svensk Kylnorm, faktablad 10 (köldmediekontroll) får hänvisning till dessa ske. För trycksättning med gas kan hänvisning ske till det tryckprovningsprogram som användes vid det tidigare tillståndet för tryckprovning. Exempel Kontrollmetoder utförs enligt Svensk Kylnorm, faktablad 10, metodbeskrivningar. Kontroller som genomförs är (installation-, återkommande, vid ingrepp). Köldmediekontroll, F-gas Följande kontrollmetoder används vid de olika kontrollerna: Installationskontroll Svensk Kylnorm, faktablad 10 Återkommande kontroll Svensk Kylnorm, faktablad 10, 12 Kontroll vid ingrepp Svensk Kylnorm, faktablad 10 För trycksättning med gas Tryckontroll Svensk Kylnorm, Faktablad 10 Samt i enlighet med tryckprovningsprogrammet i bilaga 8.A och kopplingsschema i bilaga 8.B.

51 Hanteringsrutin för köldmedier - endast köldmediekontroll Beskriv hur företaget hanterar köldmedier samt hur inköpt, förbrukat och återtagen mängd köldmedier redovisas och sammanställs i kvartalsrapport. Detta finns beskrivet i Svensk kylnorm faktablad 4, SFS 2007/846 Köldmediejournal förvaras hos i pärm märkt

52 Bilaga A - Program för provning med gas Program för provning med gas av kyl- och värmepumpinstallationer 8 8.A 1 Provning med gas med ett tryck över 0,03 bar av stationära och mobila kyl- och värmepumpsinstallationer utförs enligt detta program. Följande allmänna instruktioner skall alltid följas; 1. Riskbedömning görs före varje provning. Denna riskbedömning ligger till grund för de åtgärder som behövs för att säkerheten under provningen skall bli betryggande. Tillämpliga anvisningar i AFS 2006:8, Provning med över- eller undertryck, i AFS 1997:7, Gaser följs. Exempel på riskbedömning finns i Svens Kylnorm, Faktablad 10A. 2. Arbetsmetoder och tillhörande provningsutrustning för tryckprovningen samt rutiner för underhåll och kontroll, är beskrivet i kvalitetssäkringssystemets vars omfattning framgår av SWEDACs kravställning för ackrediterade kontrollorgan typ C och av SS-EN Provningen leds och ansvaras av sakkunnig person inom företaget. Med sakkunnig person avses att personen dels har kunskap i gällande regler och standarder inom området provning med gas, dels har erfarenhet inom området samt kännedom om de risker som kan uppstå vid sådan provning. 4. Provningen kommer att utföras inom ett särskilt avgränsat område (det s.k. provningsområde). För provningsområdet gäller nedanstående anvisningar. För provningsområdet gäller alltid följande; 5. Provningsområdet avspärras och markeras på ett tydligt sätt (t.ex. genom skyltar och band). Detta gäller även platsen för reglering och avläsning av tryck. Platsen för reglering och avläsning av tryck är avspärrat och väl skyddat. 6. Endast provningspersonal får befinna sig inom området (riskzon). 7. För undvikande av risk för olycksfall får riskzonen under inga förhållanden beträdas så länge provtrycket överstiger beräkningstrycket alternativt högsta tillåtet tryck. Innan riskzonen beträds för kontroll efter en provtryckning (1,43*P s ) skall en tryckreducering med mer än 30 % av den valda provtrycksnivån genomföras, så att trycknivån inte är högre än högsta tillåtna tryck (avsäkringstrycket) när riskzonen beträds. ( Se även punkt 11 ) Provningen med gas skall utföras enligt följande arbetsmetod; 8. Trycket höjs långsamt så att eventuella defekter (t.ex. deformationer och försvagningar i material, packningar eller liknande) kan upptäckas. 9. Tryckupptagning sker först till halva provtrycket sedan i etapper om 0 av provtrycket och med lämplig tid (5-15 minuter) för tryckstabilisering mellan etapperna. 10. Vänta i 15 till 30 minuter. Konstatera att trycket ej sjunker. OBS! Inga arbetsmoment som kan orsaka skador på den trycksatta anordningen får utföras. Exempel på sådana arbetsmoment kan vara vissa typer av efterdragningar, instansningar eller liknande. 11. Efter tryckprovningen utförs en täthetskontroll samt en kontroll om kvarstående formförändringar föreligger. Innan dessa kontroller får utföras och innan riskzonen härmed får beträdas, måste trycknivån

53 Bilaga A - Program för provning med gas A 2 sänkas varvid följande särskilt skall beaktas; Trycket, efter trycksänkning får under inga förhållanden överstiga högsta tillåtna tryck (enligt AFS 1999:4 och AFS 2006:8). För god säkerhetsmarginal skall trycket, efter en provtryckning, sänkas med minst 30 % av den valda provtrycksnivån. 12. Trycken mäts med tillförlitlig tryckmätare från skyddad plats. Krav på tryckmätare och provutrustning framgår av nedanstående anvisningar. Provutrustningen och rutiner för kontroll och underhåll 13. Kopplingsschema finns över hela provningsutrustningen. 14. Kontroll- och underhållsåtgärder journalförs. 15. Säkerhetsanordningar består av en reduceringsventil och två av varandra oberoende tryckavsäkringsanordningar (t.ex. säkerhetsventiler). Öppningstrycket för dessa säkerhetsventiler får inte vara högre än 1,15 ggr aktuellt provtryck. Avsäkringsutrustningens (t. ex. säkerhetsventilernas) öppningstryck kontrolleras med avseende på det tryck som gäller för respektive provning. Före varje provning ska okulärkontroll och funktionskontroll av avsäkringstryck utföras. För säkerhetsventil med fast inställt värde kontrolleras att det tryck som ventilen är märkt med överensstämmer med det tryck ventilen öppnar. Kontrollen dokumenteras i journal för kontroll och underhåll av utrustning. 16. Påfyllningsledningar/-slangar är försedda med anordning som begränsar slangrörelse vid eventuellt slangbrott i form av säkerhetswire (bilaga 3A) eller slangbrottsventil (bilaga 3B). Ingående slangar bör vid konstruktionsprövningar (provtrycknigar) uppfylla kraven i SS-EN 856 (stålarmerade) medan textilarmerade slangar kan används vid lägre trycknivåer vid exempelvis täthetskontroller och läcksökningar. Okulärkontroll av slangar utförs före varje provning och dokumenteras i journal för kontroll och underhåll av utrustning. 17. Ingående tryckmätare har ett erforderligt skalområde med hänsyn till aktuellt provtryck samt minst noggrannhetsklass 1,0. Okulärkontroll och funktionskontroll av ingående tryckmätare i provutrustningen skall ske före varje provning. Kontrollen dokumenteras i journal för kontroll och underhåll av utrustning och i blanketten kontroll av tryckmätare. Denna kontroll följer de anvisningar som finns i Svensk Kylnorm, Faktablad 10A. Dokumentation av provning med gas skall omfatta minst följande; 18. Varje provning dokumenteras genom en dokumenteras riskbedömning. Av dokumentationen skall framgå datum för provning, provningsplats, provningsobjekt, använt provtryck och om någon avvikelse eller störning uppstått under provningen.

54 utgåva 1 Datum

55 9 9 Krav på dokument och intyg 9:9.1 Allmänt 9:9.2 Kontrollrapporter för Köldmediekontroll 9:9.3 Riskbedömningar trycksättning med gas

56 Allmänt Beskriv hur relevanta dokument för kontroll arkiveras. Ange även vilka dokument som skall arkiveras, arkiveringstiden och var dokumenten arkiveras. Efter utförd kontroll skall kontrollrapport utfärdas. Samtliga kontrollrapporter skall vara försedda med löpnummer som är i en obruten nummerserie. Detta för att säkerställa att inga kontrollrapporter förkommit. Det skall också finnas en rutin för hur man återkallar felaktigt upprättade kontrollrapporter. För trycksättning med gas skall dokumenterad riskbedömning genomföras innan varje trycksättning. Det skall även framgå vem som gjort riskbedömning respektive trycksättning. Företaget är ackrediterat i ISO/IEC 17020(C) med ackrediteringsnummer: för trycksättning med gas. Arbets- och kontrollintyg dokumenteras i därför avsedda blanketter, och ska på begäran kunna uppvisas för: Tillsynsmyndighet Tillsynsman kontrakterad av KV Auktorisation Uppdragsgivare Resultatdokumentation innehåller information för att möjliggöra en tillfredsställande utvärdering av arbetet. All resultatdokumentation förvaras hos i pärm märkt under 5 år. Redovisande dokumentation uppfyller EU-krav, nationella krav från lag, förordning och föreskrift men även genom annan dokumentation i enlighet med Svensk Kylnorm. Företaget säkerställer att man har aktuell information genom abonnemang på: Svensk Kylnorm Regelförteckning Redovisning sker exempelvis med hjälp av de av KV Företagen framtagna blanketter för tryckprovning och riskbedömning.

57 Kontrollrapporter för Köldmediekontroll Rapporten signeras av certifierad personal På kontrollrapporten skall certifikatnummer för både företaget och den certifierade personen anges. Kontrollrapporter skall alltid i original överlämnas till beställare. För rutin om hur kontrollrapporterna skall fyllas i kan hänvisning göras till Svensk Kylnorm Faktablad 10 "Läsanvisningar för kontrollrapporter". Arkiveringstiden för kontrollrapporter är fem år. Exempel Kontrollrapport för köldmediekontroll: Kontrollrapporterna fylls i enligt läsanvisning i Faktablad 10, som förvaras hos i pärm märkt. Den person som genomfört kontrollen signerar kontrollrapporten på avsedd plats och lämnar ett exemplar till beställaren senast i samband med faktureringstillfället. Om en stationär anläggning inte uppfyller krav vid kontroll skickas en kopia till berörd tillsynsmyndighet (oftast kommunens miljö- och hälsoskyddskontor). Följande kontrollrapporter används: Kontrollrapport för stationära kyl-/värmepumpanläggningar/aggregat samt kylanläggningar i fartyg för HCFC/HFC- köldmedier Aggregatförteckning Kontrollrapport för mobil kylanläggning/aggregat med HCFC/HFC-köldmedier För kontroll vid ingrepp används (företagets egen blankett) som innehåller punkterna: Avtappning av olja Tätning av köldmedieläckage Avtappning av köldmedium Påfyllning av köldmedium

58 Riskbedömningar trycksättning med gas På resultatredovisningen skall företagets ackrediteringsnummer och typ anges Samtliga riskbedömningar / kontrollrapporter skall vara försedda med löpnummerserie. Löpnummer bör åsättas i förväg. Riskbedömningar / kontrollrapport, inklusive eventuella arbetsdokument, skall arkiveras hos kontrollorganet. Riskbedömningen signeras av den person som utfört riskbedömningen samt av den person som genomfört trycksättningen. Signeringen av riskbedömningen innebär ett intygande att trycksättning bedöms kunna utföras säkert. Riskbedömningen är en intern handling och överlämnas normalt inte till extern part men kan överlämnas om kunden specifikt köpt riskbedömningen/trycksättningen. Kopia av riskbedömningen skall i så fall arkiveras internt. Riskområdet, identiteten, datum, typ av trycksättning (läcksökning, täthetskontroll eller tryckproning), ackrediteringsmärke, ackrediteringsnr, ackrediteringstyp (typ C) och aktuellt provtryck skall framgå av riskbedömningen. Arkiveringstiden för riskbedömningar är lämpligen fem år.

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Regler. Auktorisation av Kyl och Värmepumpföretag 2013 09 24/EL

Regler. Auktorisation av Kyl och Värmepumpföretag 2013 09 24/EL Regler Auktorisation av Kyl och Värmepumpföretag 2013 09 24/EL Innehållsförteckning Avsnitt 1 Grundläggande förutsättningar... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Auktorisationens syfte... 3 1.1.2 Rollen för KV Auktorisation

Läs mer

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor SWEDAC DOC 04:4 Datum 2004-08-31 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor INTRODUKTION För ackrediteringsområdena

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING TRYCKPROVNING. Utfärdad den 17 oktober 1985 (Ändringar införda t. o. m )

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING TRYCKPROVNING. Utfärdad den 17 oktober 1985 (Ändringar införda t. o. m ) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:14 Utkom från trycket den 7 november 1985 TRYCKPROVNING Utfärdad den 17 oktober 1985 (Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15) AFS 1985:14 2 TRYCKPROVNING

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Provning med över- eller undertryck

Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer