Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)"

Transkript

1 Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut till min sammanställning av olika modeller. Lycka till! / Måns Konsumenters (B2C) & Producenters köp (B2B) 2. Segmentering/Positionering/Nätverk 3. Marknadsföringsstrategier och konkurrens 4. Företags etik, CSR, regelföljande och risk management 1. Konsumenters (B2C) & Producenters köp (B2B) Behandlar frågorna Vem köper? Hur köper man? När och varför köper man? Konsumenters köpbeteende Business to consumer B2C Fyra faktorer marknadsförare ej kan påverka, men som de bör ha i bakhuvudet: - Kulturella faktorer - Grundvärderingar, preferenser, religion, socialklass m.m. - Sociala faktorer - Medlemsgrupper (familj, vänskapskrets m.m.), referensgrupp (grupp som påverkar personens köp utan personen själv tillhör gruppen), aspirantgrupp (grupp personen vill tillhöra). - Personliga faktorer - Ålder, stadium i livet, yrke, ekonomi, livsstil o.s.v. - Psykologiska faktorer - Motivation (viljan att tillfredsställa behovet), perception, inlärning, uppfattning/attityd. Varför köper man? Personen har ett behov/problem/brist. Upplevt behov eller undermedvetet. Maslows behovshieararki i stigande ordning: Fysiologi, säkerhet, tillhörighet och kärlek, självförtroende och status, självförverkligande. Hur köper man? DMP - Privata köp: Problemupptäckt - Kunden upplever ett problem behov. Informationssökande - Samlar information och ser över olika alternativ. Utvärdering av alternativ -Kunden utvärderar de olika alternativen. Märke, färg, pris m.m. Köpbeslut - Personen köper produkten. Efterköpsbeteende - Här utvärderar kunden köpet. Nöjd/missnöjd givet förväntningarna.

2 Vem köper? DMU Deltagare i köpprocessen av privata köp Initivativtagaren Påverkaren Beslutaren Köparen Användare - Den som föreslår ett köp. - Personer vars åsikter påverkar köpet. - Den som slutligen tar köpbeslutet. - Den som utför köpet. - Den som konsumerar produkten. Lågt engagemang -Vaneköpsbeteende, väldigt ytlig DMP -Begränsad problemlösning -Top-of-mind awareness; positiv förstärkning -Hög repetition, TV-reklam, exponering vid köpsituationen Olika engagemang Högt engagemang -Viktigt köp, fördjupad DMP -Utvecklad problemlösning -Rationellt agerade -Högt informationsinnnehåll i kommunikation -Tryckta medier, personlig försäljning Inflytande på köpbeteende Personliga -information processing -motivation -värderingar och attityder -personlighet -livsstil -livscykel Sociala -kultur -social klass -geodemografi -referensgrupper

3 Producenters köpbeteende Business to consumer B2C Kännetecken för organisatoriska marknader Storlek - Få men viktiga kunder, paretoregeln, inga mellanhänder, nära kontakt Ekonomi - Viktigt inköpsansvar, köp ska kunna motiveras till ledningen Risker - Lova för mycket, ej kunna leverera. Stämning? Kunden får problem? Beräknad efterfrågan - Beräknar inköp efter egen produktion, om kundens försäljning går ner så gör säljarens det också. Acceleratorprincipen innebär att information förs över snabbare, mindre lager och färre led ger lägre risk! Komplexitet - Många krav, många personer i båda företagen Motköp - Vi köper denna om ni köper detta av oss, vanligt i det militära Förhandlingar - Säljaren måste förstå köparen och tvärt om, väga priset mot andra kostnader och nyttor såsom kvalitet och leveranssäkerhet. Man kan sänka priserna med några procent varje år för att tillfredställa. Inköpare gör tre olika typer av köp: - Nytt köp - Första köp, problem som ska lösas, stort informationsutbyte. - Modifierade återköp - Inköparen vill ändra något, tex. produkt/pris. - Rent återköp - Rutinmässigt återköp. Troligtvis nöjd kund, nästan inget informationsutbyte. Dessa köp kan kategoriseras ytterligare: Just-in-time purchasing - Snabbt och smidigt i alla processer från tillverkning till kund, inga lager och minimering av kostnader, tex. Dell. Centralised purchasing - Ökad köpkraft och förhandlingsstyrka, dock blir det svårt att anpassa sig till användarnas olika behov. Online purchasing - Auktioner och vertikala marknader. Reverse marketing - Köparen tar initiativet att kontakta säljaren för att få en viss vara eller pris. Leasing - Öka fokus på servicen, tex. så levererar Canon tjänster och inte produkter.

4 Företagens inköpsmodell Industriella köpprocessen Problemupptäckt - Ett problem/behov hittas. Fixas genom köp av produkt. Behovsbeskrivning - Här ser företagen till karaktärsdragen av produkten, volym m.m. Produktspecifikation - Företagen specificerar vilka tekniska egenskaper man vill ha. Leverantörssökning - Söker efter de bästa leverantörerna, som sedan får lämna anbud. Val av leverantör - Företaget granskar anbuden och väljer leverantör. Specifikation/best. - Beställer ordern. Upprättande av kontrakt. Efteranalys - Hur nöjd man är med leverantören. Fortsätta eller byta? Likheter/Skillnader i B2B/B2C Båda bygger på behov, value for money och nytto/vinstmaximering. Men framförallt bygger B2B på större volymer, färre kunder och mer omfattning av relationer och nätverk. Företagens inköpsmodell 1. Problemupptäckt 2. Behovsbeskrivning 3. Produktspecifikation 4. Leverantörssökning 5. Val av leverantör 6. Specifikation beställning 7. Efteranalys Privat inköpsmodell 1. Problemupptäckt 2. Informations sökande 3. Utvärdering av alternativ 4. Köpbeslut 5. Efterköpsbeteende. Deltagare i företagsinköp DMU: Användare De som använder produkten Influencer Hjälper till med info och utvärderar alt. Buyer Den som utför köpet Decider Formell beslutsfattare Gatekeeper Kontroll över informationsflödet Deltagare i den privatinköp - DMU: Initiativtagaren -Den som föreslår köp Användaren Den som använder produkten. Påverkaren Person som påverkar köpet. Beslutaren Den som tar beslutet att köpa. Köparen Den som utför köpet. Beslutsfattaren Den som konsumerar prod.

5 2. Segmentering/Positionering/Nätverk Nedanstående gäller främst marknadsföring mot konsumenter Business to consumer B2C Det är omöjligt (ytterst svårt) för ett företag att vända sig till exakt alla människor, då vi är för olika. Istället väljer vi ut en del av kunderna som man kan tillfredsställa bäst. Vi väljer bort de kundgrupper som är mindre relevanta. Detta kallas segmentering. 1. Geografisk segmentering Geografisk indelning. Regioner, städer m.m. 2. Demografisk segmentering Kön, åldersstruktur, yrke, utbildning. Behov! 3. Psykologisk segmentering Social grupp, livsstil, personlighet. 4. Beteendemässig segmentering Kunskap, attityd/respons, inställning till en produkt. Viktigt att tänka på när man segmenterar är att man skall kunna mäta storleken, segmentet skall vara möjligt att nå samt det måste finns möjlighet till lönsamhet (bärkraft). Val av målgrupp När man delat in ens marknad i olika segment, är det dags att välja vilka segment man skall satsa på. Viktigt att tänka på är att individerna inom ett segment skall vara så lika som möjligt, samt så olika som möjligt segmenten emellan. Positionering Först gäller det att finna sin kundgrupp, genom differentiering, och sedan genom positionering sätta sig i kundens medvetande. Differentiering Differentiera sig. Pris, produkt, personal, kvalitet, image m.m. Odifferentierad Samma marknadsmix till hela marknaden (ingen segmentering) Differentierad Separat marknadsmix till flera segment Fokuserad Separat marknadsmix till ett segment. Skräddarsydd Separat marknadsmix till varje kund. Positionering En produktpositionering innebär hur man vill att produkten skall uppfattas av kunderna. Strategin är olika beroende på vilka fördelar man vill framhäva. Produktens egenskaper, fördelar, användningstillfället, personlighet. Hur vill vi uppfattas av målmarknaden? Vad handlar den positionen om, och varför är den positionen värdefull för en kund? Hur uppfattas vi av kunden? Hur kommer kunden i kontakt med oss? Hur kan vi genomföra positioneringen och få alla anställda delaktiga i att förverkliga den? Hur uppfyller man allas önskemål?

6 Hur många fördelar skall man promota? En, hade många marknadsförare svarat. Och på så vis utveckla en Unik Säljande Poäng (USP). Vissa har svårt att hitta en USP och koncentrerar sig istället till en ESP (Unique Emotionell Selling Position) där man istället försöker koppla unika känslor till varumärket. T.ex. Ferrari, Rolex. Viktigt är att företaget håller vad man lovar. Positionerar man sin produkt genom hög kvalitet måste kvaliteten hålla måttet. Annars riskerar man att rasera hela sin position. Det kan ta månader eller år att bygga upp en positionering men bara några dagar att rasera den. Det handlar alltså om att göra sig trovärdig, konkurrenskraftig, konsistent och tydlig. (Clear, Credible, Consistent, Competitive) Nedanstående gäller marknadsföring mot organisationer Business to business B2B Det är vanligast att företag använder sig av nätverksteori mellan företag och mikroanpassad marknadsmix mot konsumenter. Företagen går ofta in i varandra och har ett stort informationsutbyte. När t.ex. en kund beställer en dator på Dells hemsida så får leverantörerna av komponenter information samtidigt, företagen har alltså ett informationsutbytande nätverk. Allting ser lite annorlunda ut när vi tittar på organisatoriska köp, egenskaper för dessa: -Starka och långvariga utbytesrelationer med leverantörer och kunder -Starka beroendeförhållanden (bindningar) -Företaget har behov av andras resurser -Oklara roller -Oklara gränser -Komplexa, varierande och föränderliga maktförhållanden Utbytesrelationer Aktörsband (Skapar förtroende, engagemang och förståelse) Sociala bindningar (Skapar tillit över tid) Kunskapsmässiga bindningar (Skapar kunskap om motparten) Ekonomiska/juridiskabindningar (Skapar kunskap mellan formella aktörer) Resursberoenden - tekniska bindningar Vissa investeringar som företag gör är relationsspecifika Sådana anpassningar skapar ömsesidiga beroenden Aktivitetslänkar - tidsmässiga bindningar Att göra affärer kräver att beteenden länkas till varandra. Över tid uppstår rutiner för samordning av aktiviteter

7 Med vilka andra har de utbytesrelationer -Kunder -Leverantörer -Kompletterande företag (strategiska partners, joint ventures, konsulter, etc. ibland konkurrenter) -Branschorganisationer, lobbygrupper, statliga myndigheter, internationella organ, NGOs Varför har företag relationer? -Ökad produktivitet (teknisk effektivitet) genom ömsesidig anpassning, lägre produktions- och transaktionskostnader - Reducerad osäkerhet. Relationer bidrar till en mer stabil omgivning. Tillgång till resurser, t.ex. kunskaper och färdigheter sominte lätt kan överföras genom enstaka transaktioner. - Information om och tillgång till tredje part, vilkas förmågor kan vara svåra att komma åt utifrån. Innovation, genom att kombinera tidigare orelaterade kunskapsområden. Hur utvecklas relationerna? -Flera utbytesepisoder -Produkt-, informations-, finansiella, och sociala utbyten -Komplexa transaktioner -Produkter + kringtjänster + råd + logistik + speciella anpassningar, etc. -Mångfacetterad interaktion -Båda parter är aktiva, många funktions kan vara involverade Traditionellt har var vi Producent Bransch Kosument Utbyte i en relation kan påverka, och påverkas av, utbyte i andra relationer. Positiv koppling när utbyte i en relation leder till utbyte i andra relationer. Negativ koppling när utbyte i en relation reducerar utbyte i andra relationer. Nätverksrelationer är inte enbart länkar i en kedja. De är sammankopplade, kunder och leverantörer varierar i storlek, men har också tillgång till olika resurser, agerar olika, etc.

8 Aktörer -Kontrollerar resurser -Utför aktiviteter - Har viss kunskap om nätverket (aktörer, aktiviter och resurser) - Varierar i skala - individer, grupper, avdelningar, divisioner, koncerner Resurser -Prylar, pengar och människor -Kontrolleras av aktörer -Aktiveras genomaktiviteter -Är heterogena, deras egenskaper och värde beror på vad de används till och hur de kombineras Aktiviteter -Utförs av aktörer -Transformation ( skapa, kombinera och förändra resurser) -Transaktion (utbyte, är sammanlänkade i aktivitetskedjor) -Kan rutiniseras Nätverkets struktur Grad av strukturering Hur specialiserade är aktörerna, hur stor grad av ömsesidigt beroende finns mellan dem? Homogenitet hur lika är företagen i termer av relationer, relativ betydelse, och funktioner? Hierarki är några aktörer mer centrala och andra mer perifera i nätverket? Exklusivitet är nätverket relativt isolerat från eller tätt kopplat till andra nätverk? Marknadsföring i nätverk Att investera i sin nätverksposition: -Utveckla nuvarande relationer (ökad volym, intensifierad interaktion, nya områden) -Etablera nya relationer -Avveckla relationer Vilka mål ska vi prioritera? Efficiency eller effectiveness? Efficiency - Producera saker på rätt sätt Input/output. Produktionskostnader. Hur mycket av produkten X kan vi tillverka av en given mängd insatsvaror? Effectiveness - Producera rätt saker Hur kan vi producera värde för våra kunder? Vad är X? Hur ska vi uppträda? Maktspel, sätta hårt mot hårt vs. win-win, skapa värde Tre roller för professionellt inköp - Rationalisering (Löpande arbetet för att reducera direkta och indirekta kostnader) -Utveckling (Utnyttja leverantörernas resurser & kompetens för att skapa värde) -Strukturering (Påverka leverantörsmarknadernas struktur)

9 3. Marknadsföringsstrategier och konkurrens Vilka är våra konkurrenter och vad för typ av produkt erbjuder de? - Liknande produkt - Produkt som fungerar som substitut - Produkt som löser problemet på ett annorlunda sätt - Nya inträden, tekniskt lika eller olika med helt olik produkt Vilka är konkurrenternas styrkor och svagheter? - Finansiellt - Tekniskt - Styrning och ledning - Marknadsföringstillgångar - Övriga styrkor och svagheter Vad har konkurrenterna för strategisk huvudinriktning? - Växa (Build) Attraktivt: Tillväxtmarknad, konkurrenssvaghet, egna styrkor, tillräckliga tillgångar. Strategisk fokus: Expansion, innovation, ta marknadsandelar, M&A, strategisk allians. - Behålla (Hold) Attraktivt: Marknadsledare i en mättad marknad, lönar sig ej investera i tillväxt. Strategisk fokus: Hålla koll på konkurrens och motarbeta den. - Nischa Attraktivt: Liten budget, dominanta konkurrenter Strategisk fokus: Segmentering och differentiering - Skörda (Harvest) Attraktivt: Mättad marknad, lojala kunder, lönar sig ej att behålla. Strategisk fokus: Maximera kortsiktig vinst genom att minimera kostnader för utveckling och support, eventuellt höja priset. - Frigöra (Divest in) Attraktivt: Förlustbringande produkt som ej är kopplad till övriga, lönar sig ej med turnaround. Strategisk fokus: Stäng ner snabbt, minimera kostnaderna. Vad har konkurrenterna för strategier? - Segmentering - Differentiella fördelar (Pris, produkt, placering, PR) - Konkurrensutrymme (kan tillämpa många speciella strategier) - Kostnadsledare (Skalfördelar, policy, kapacitet, integration, värdekedjan)

10 Vilka är konkurrenternas responsmönster? - Hämndaktion (Stor konflikt) - Tillfredställelse med situationen (gör ingenting) - Omringning (Behåll gamla produkten, skapa nya som är bättre och billigare för att slå ut konkurrenten) - Selektiv väntad respons (standardscenario) - Oförutsägbar oväntad respons (kan vara vad som helst) Hurdana är relationerna mellan konkurrenterna? -Conflict. -Competition. -Co-existence. -Co-operation. -Collusion.

11 5. Företags etik, CSR och risk management Etik: Moraliska principer och värderingar som styr en individ eller grupps handlingar och beslut Företags etik: Moraliska principer och värderingar som styr ett företags handlingar och beslut Etisk markandsföring: Moraliska och principer inom marknadsföring berör bland annat produktsäkerhet, trovärdighet i kommunikationen, ärlighet i relationer med kunder och distributörer, prissättningar samt inverkan på miljö och samhälle. Vad måste man ta hänsyn till? -Hur påverkar marknadsföringens kunder (etisk konsmumption etc)? -Politiska frågor -Miljöfrågor (globalisering, exploaetering) -Sociala frågor (materialism, kortsiktiga intressen) Vad är kopplat till etiken? -CSR -Lagar och regler -Konsument och miljöorganisationer. Vilka element är viktiga för ett företag? -Ägarna -Personalen -Kunderna -Leverantörerna -Övriga organisationer Hur prioriterar företag? (i stigande ordning) - Ekonomiskt ansvar - Juridiskt ansvar, - Etiskt ansvar - Filantropiskt ansvar Vilka delar kan företag påverka och hur? -Miljön (Hållbar marknadsföring) -Sociala instanser (Händelserelaterad marknadsföring) -Konsumenter (Social marknadsföring) -Produktionskedjan (Fair Trade marknadsföring) -Personalrelationer (Intern marknadsföring) Vilka steg kan företagen ta i mot att bli miljövänliga (i fallande ordning)? -Miljömedveten policy -En miljövänlig produkt -En miljövänlig produktlinje -All produktion miljövänlig -Alla led i hela företaget miljövänliga

12 CSR (Corporate Social Responsibility) = Den etiska princip som bygger på att en organisation ska stå till svars för hur dess beteende kan påverka samhället och miljön. Fördelar med CSR -Kan leda till förbättrat rykte och image -Kan leda till nya marknadsföringsmöjligheter -Kan reducera kostnader i en del led -Kan öka möjligheterna till att attrahera och behålla personal. -Kan ses som en typ av riskhantering -Ökar tillgången på kapital Nackdelar med CSR - Kan användas på fel sätt och vara vilseledande - Kan vara dyrt - Kan leda till överdriven cynism och ifrågasättande. Regulation av marknadsföring -Konkurrensregler och regulationer inom EU -Konsumentskyddande lagar inom EU -Nationella lagar för att skydda konsumenternas intressen -Frivilliga organisationer skapade av industrin för att skapa gemensemma regelverk. Det nya regelsamhället Den nyttomaximerande -Vilka är mina preferenser? (Utifrån dessa väljs optimala segment, produkter och leverantör) -Vilka är handlingsalternativen? -Vilket handlingsalternativ stämmer bäst överens med mina preferenser? -Välj det optimala alternativet! - Handla! Den regelföljande: -Vad finns det för regler? -Vilka företag regleras av olika regler? -Vilka regler bör ett företag som vi följa?

13 -Vad är det här för situation? -Vilken roll har en jag i denna situation? -Vad bör en sån som jag göra i den här typen av situation? -Handla! Regler som företag följer Direktiv (Tvingande med sanktioner) - t ex marknadsförings- och konkurrenslagstiftning, LOU Standarder (Normaliserade men frivilliga ) -t ex branschkoder, ISO-standarder Normer (Informella, kognitiva och normativa) -Kortsiktiga trender och moden, t ex outsourcing och kvalitetssäkring -Långsiktiga institutioner i moderniteten, t ex effektivitet och individualitet Varför följer de frivilliga regler? -Undvika lagstiftning (jfr Boddewyn) -Reglerna är institutionaliserade i samhället -Reglerna är rationaliserade, dvs de säljs in med förnuftiga argument. -Reglerna är för-givet-tagna -Att följa reglerna är nödvändigt för att uppfattas som ett legitimt företag! Moderna företags framgång och överlevnad beror inte bara på deras förmåga att producera och distribuera de varor som marknaden efterfrågar på ett effektivt sätt. Företagen måste också följa en mängd institutionaliserade regler (standarder & normer) som utvecklas och finns i samhället. Företag förväntas ta ansvar för - Jämställdhet, - Etniskt mångfald, - Hållbar utveckling (miljöansvar), - Mänskliga rättigheter, - Goda arbetsförhållanden i hela produktionskedjan etc etc

14 -Hur vet företaget vad som är gott? Regler (FN, ISO, Clean Clothes) -Vem bestämmer vad som är gott? Regelproducenter (Ovanstående organisationer, regering, företag) -Hur maximera såväl godhet som lönsamhet? Exemplet Plats som produkt Maximera vinsten men ta ansvar för alla handlingar! -Hur kan företag ta ansvar för alla goda dimensioner samtidigt? Vanligt att regler krockar, därför används särkoppling och olika regler i: Prat och handling (marknadsföring vs produktion) Företagets olika delar (huvudkontoret vs fabriken) Över tiden (idag vs vårt mål är att ) Det nya regelsamhället försvårar verklig avreglering. Avskaffande av tvingande regler medför inte att aktörer blir helt fria. Avreglering innebär omreglering: -Vissa regler, direktiv tas bort -Många regler, standarder och normer finns kvar - Nya nya regler kommer ständigt till I marknadsföringen ska man gå till väga som vanligt för att vinstmaximera, hitta rätt segment, produkt och marketingmix. Men även ansvarstagandet kommer in i bilden, får man marknadsföra på ett visst sätt? Vem kan eventuellt påverkas av att vi saluför varan? Hur kan vi ta ansvar för eventuella negativa effekter? Nedanstående berör företags risk management Traditionellt Integrerat - Många leverantörer - Separata aktörer och processer - Specialiserade roller - Fokus på (lågt) pris - Köparen spelar ut leverantörer mot varandra, konkurrens mellan leverantörer - Få leverantörer - Kedja av aktörer,med kopplade processer - Bredare och mer varierande roller - Fokus på gemensam nytta, samarbete mellan köpare och leverantörer

15 Utvidgat företag - Ännu mer integration än vid integrerade inköp, som vanligtvis fokuserar på koordination av arbetsflöden och logistik - Idé om att vidga gränserna för företaget, extended enterprise, till att rymma även - Informationsöverföring (och kontroll/uppföljning) - Kunskapsöverföring - Lärande (och innovation) - Ledningssystem som premierar tvärfunktionellt och interorganisatoriskt tänkande Också många nackdelar Flödesrelaterade risker - Varuflöden - Kapacitetsproblem, kvalitetsproblem, oväntade produktionsstörningar (tex naturkatastrofer) - Informationsflöden - Felaktig information, bristfällig insyn i informations/ledningssystem - Pengaflöden - Varierande finansiell styrka bland medlemmarna (jfr Runyan om små företags sårbarhet), valutaomräkningsproblem.,. - Tillit minskar transaktionskostnader - Men även om idén är win-win, kan enskilda medlemmar försöka utnyttja systemet till sin egen fördel. Risk för olika former av free-riding. - Kan hanteras med ökad kontroll - Finns dock även forskning som tyder på att ökad kontroll, t.ex. hårdare corporate governance, kan öka snarare än minska risken för opportunistiskt beteende! CSR Relaterade risker - Ett utvidgat företag rymmer fler aktörer som kan bete sig oansvarigt. Ökad risk att drabbas av negativ publicitet. - Fler och fler områden företag förväntas ta ansvar för, för att betraktas som ansvariga och goda (jfr även förra veckan om Marknadsföring i regelsamhället) Säkerhetsrisker - Ju flera led i kedjan och ju högre integration av allt fler områden, desto större risk för att informationsläckor av olika slag uppstår - Ju mer komplexa ömsesidiga beroenden, desto högre risk att infoläckor blir mycket kostsamma - Teknisk utveckling underlättar inte bara för företagen själva, ökar även risken för att drabbas av hackers och andra intrångsgörare -Till detta kommer risker för stölder -Och risken för terrordåd och liknande upplevs som höga i samtiden

16 Risk Management blir allt viktigare, risker finns överallt i alla led! - Undvika ( tex farliga ämnen i produktionen) - Minska (tex välja kända leverantörer framför okända) - Överföra (jfr deniability ) - Dela (inom extended enterprise) - Och/eller ta risken! (tex försäkringsbolag, riskkapitalister) När krisen är ett faktum - Har sannolikhet blivit verklighet och riskhantering övergår i krishantering - Riskhantering och hantering av en akut kris kan också pågå parallellt - Även vid akuta kriser kan man behöva tänka på hur ens agerande påverkar risken för andra problem på lite längre sikt - Det är inte säkert att alla uppfattar situationen som samma kris. - En kris för en underleverantör är inte självklart synonym med en kris för alla andra i det utvidgade företaget (jfr Weick) Weick förespråkar Vad krisen är, är inte givet. Hur aktörerna tolkar och skapar sin omgivning påverkar vad krisen blir. Proaktiv krishantering blir viktig eftersom riskhantering och akut krishantering blir överlappande processer. -Pre-assessment - Prevention - Preparation - Coping Krishantering präglas av förväntningar - Om tex orsak-verkan samband - Commitment - Till tex sitt företags strategi, sin avdelning - Kapacitet - Tillgänliga kompetenser och resurser Commitment skapar handlingskraft - Utan handling, ingen krishantering - Jfr voice snarare än exit - Men, commitment skapar också problem: - Blinda fläckar ( Marketing Myopia, Levitt) - Bristande kritisk granskning av handlingsalternativ, risk för sk groupthink,

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1 Att påverka efterfrågan Fem synsätt på företagets relation till marknaden: Produktionsorientering Produktorientering Försäljningsorientering Marknadsföringsorientering Samhällsorientering Massmarknadsföring

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering 2007-10-11 Helena Lindh och Christina Skjöldebrand En hårdnande riskmiljö Ökad konkurrens Minskade marginaler Nya aktörer Kamp

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Kap 6: Marknadsstrategier

Kap 6: Marknadsstrategier Kap 6: Marknadsstrategier För a& nå företagets långsik1ga mål planerar ledningen en strategi. Det finns flera vägar a& välja mellan för a& nå fram 1ll målet. Alla marknadsstrategier tar avstamp i resultatet

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Ekonomi behandlar beteende i förhållande till mål och knapphet på resurser som har en alternativ användning.

Ekonomi behandlar beteende i förhållande till mål och knapphet på resurser som har en alternativ användning. F1 ekonomiskt perspektiv Ekonomi behandlar beteende i förhållande till mål och knapphet på resurser som har en alternativ användning. Rationalitetsantagande Knapphetsbegreppet Alternativkostnad: kostnaden

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Introduktion Författarna menar att teori och praktik inom marknadsföring tidigare har fokuserat på utbytet mellan köpare och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning:

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning: Informationsteknologi och etik Introduktion Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Avd. för människa-datorinteraktion Kursen Registrering Föreläsningar, grupparbete, seminarier Litteratur: Bynum-Rogersson,

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004)

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004) Industriell marknadsföring & Supply Chain Management, 722A29 Seminarium 2013-11- 22 Grupp 10: Åsa Andersson, Johanna Byström, Emelie Frejd och Hanna Prosén Artikel 2. Business relationships alignment:

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 5 Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1tr 070-662

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Helhetslösningar Varför låter det så bra men är så svårt? Christian Kowalkowski Tekn. dr, docent i industriell marknadsföring

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf Managementhandboken leda, styra och utveckla Bengt Karlöf 1 2006 SIS Förlag AB Managementhandboken leda, styra och utveckla Författare Bengt Karlöf Redaktör Joachim Bowin ISBN 91-7162-673-5 ISSN 0347-2019

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

Ekonomistyrning Göran Nilsson

Ekonomistyrning Göran Nilsson Ekonomistyrning Göran Nilsson goran.nilsson@fek.uu.se Ägarperspektivet Ägarna har den legala makten över företaget och tar den största risken Företagets huvudsakliga syfte är att ge ägarna avkastning

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson MARKNADSFÖRING Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson Universitetslektor Centrum för Tjänsteforskning 054-700 21 32 E-post: peter.magnusson@kau.se 8 9 Peter Magnusson B2B Marketing

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Organisationer och det omgivande samhället

Organisationer och det omgivande samhället Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer