Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)"

Transkript

1 Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut till min sammanställning av olika modeller. Lycka till! / Måns Konsumenters (B2C) & Producenters köp (B2B) 2. Segmentering/Positionering/Nätverk 3. Marknadsföringsstrategier och konkurrens 4. Företags etik, CSR, regelföljande och risk management 1. Konsumenters (B2C) & Producenters köp (B2B) Behandlar frågorna Vem köper? Hur köper man? När och varför köper man? Konsumenters köpbeteende Business to consumer B2C Fyra faktorer marknadsförare ej kan påverka, men som de bör ha i bakhuvudet: - Kulturella faktorer - Grundvärderingar, preferenser, religion, socialklass m.m. - Sociala faktorer - Medlemsgrupper (familj, vänskapskrets m.m.), referensgrupp (grupp som påverkar personens köp utan personen själv tillhör gruppen), aspirantgrupp (grupp personen vill tillhöra). - Personliga faktorer - Ålder, stadium i livet, yrke, ekonomi, livsstil o.s.v. - Psykologiska faktorer - Motivation (viljan att tillfredsställa behovet), perception, inlärning, uppfattning/attityd. Varför köper man? Personen har ett behov/problem/brist. Upplevt behov eller undermedvetet. Maslows behovshieararki i stigande ordning: Fysiologi, säkerhet, tillhörighet och kärlek, självförtroende och status, självförverkligande. Hur köper man? DMP - Privata köp: Problemupptäckt - Kunden upplever ett problem behov. Informationssökande - Samlar information och ser över olika alternativ. Utvärdering av alternativ -Kunden utvärderar de olika alternativen. Märke, färg, pris m.m. Köpbeslut - Personen köper produkten. Efterköpsbeteende - Här utvärderar kunden köpet. Nöjd/missnöjd givet förväntningarna.

2 Vem köper? DMU Deltagare i köpprocessen av privata köp Initivativtagaren Påverkaren Beslutaren Köparen Användare - Den som föreslår ett köp. - Personer vars åsikter påverkar köpet. - Den som slutligen tar köpbeslutet. - Den som utför köpet. - Den som konsumerar produkten. Lågt engagemang -Vaneköpsbeteende, väldigt ytlig DMP -Begränsad problemlösning -Top-of-mind awareness; positiv förstärkning -Hög repetition, TV-reklam, exponering vid köpsituationen Olika engagemang Högt engagemang -Viktigt köp, fördjupad DMP -Utvecklad problemlösning -Rationellt agerade -Högt informationsinnnehåll i kommunikation -Tryckta medier, personlig försäljning Inflytande på köpbeteende Personliga -information processing -motivation -värderingar och attityder -personlighet -livsstil -livscykel Sociala -kultur -social klass -geodemografi -referensgrupper

3 Producenters köpbeteende Business to consumer B2C Kännetecken för organisatoriska marknader Storlek - Få men viktiga kunder, paretoregeln, inga mellanhänder, nära kontakt Ekonomi - Viktigt inköpsansvar, köp ska kunna motiveras till ledningen Risker - Lova för mycket, ej kunna leverera. Stämning? Kunden får problem? Beräknad efterfrågan - Beräknar inköp efter egen produktion, om kundens försäljning går ner så gör säljarens det också. Acceleratorprincipen innebär att information förs över snabbare, mindre lager och färre led ger lägre risk! Komplexitet - Många krav, många personer i båda företagen Motköp - Vi köper denna om ni köper detta av oss, vanligt i det militära Förhandlingar - Säljaren måste förstå köparen och tvärt om, väga priset mot andra kostnader och nyttor såsom kvalitet och leveranssäkerhet. Man kan sänka priserna med några procent varje år för att tillfredställa. Inköpare gör tre olika typer av köp: - Nytt köp - Första köp, problem som ska lösas, stort informationsutbyte. - Modifierade återköp - Inköparen vill ändra något, tex. produkt/pris. - Rent återköp - Rutinmässigt återköp. Troligtvis nöjd kund, nästan inget informationsutbyte. Dessa köp kan kategoriseras ytterligare: Just-in-time purchasing - Snabbt och smidigt i alla processer från tillverkning till kund, inga lager och minimering av kostnader, tex. Dell. Centralised purchasing - Ökad köpkraft och förhandlingsstyrka, dock blir det svårt att anpassa sig till användarnas olika behov. Online purchasing - Auktioner och vertikala marknader. Reverse marketing - Köparen tar initiativet att kontakta säljaren för att få en viss vara eller pris. Leasing - Öka fokus på servicen, tex. så levererar Canon tjänster och inte produkter.

4 Företagens inköpsmodell Industriella köpprocessen Problemupptäckt - Ett problem/behov hittas. Fixas genom köp av produkt. Behovsbeskrivning - Här ser företagen till karaktärsdragen av produkten, volym m.m. Produktspecifikation - Företagen specificerar vilka tekniska egenskaper man vill ha. Leverantörssökning - Söker efter de bästa leverantörerna, som sedan får lämna anbud. Val av leverantör - Företaget granskar anbuden och väljer leverantör. Specifikation/best. - Beställer ordern. Upprättande av kontrakt. Efteranalys - Hur nöjd man är med leverantören. Fortsätta eller byta? Likheter/Skillnader i B2B/B2C Båda bygger på behov, value for money och nytto/vinstmaximering. Men framförallt bygger B2B på större volymer, färre kunder och mer omfattning av relationer och nätverk. Företagens inköpsmodell 1. Problemupptäckt 2. Behovsbeskrivning 3. Produktspecifikation 4. Leverantörssökning 5. Val av leverantör 6. Specifikation beställning 7. Efteranalys Privat inköpsmodell 1. Problemupptäckt 2. Informations sökande 3. Utvärdering av alternativ 4. Köpbeslut 5. Efterköpsbeteende. Deltagare i företagsinköp DMU: Användare De som använder produkten Influencer Hjälper till med info och utvärderar alt. Buyer Den som utför köpet Decider Formell beslutsfattare Gatekeeper Kontroll över informationsflödet Deltagare i den privatinköp - DMU: Initiativtagaren -Den som föreslår köp Användaren Den som använder produkten. Påverkaren Person som påverkar köpet. Beslutaren Den som tar beslutet att köpa. Köparen Den som utför köpet. Beslutsfattaren Den som konsumerar prod.

5 2. Segmentering/Positionering/Nätverk Nedanstående gäller främst marknadsföring mot konsumenter Business to consumer B2C Det är omöjligt (ytterst svårt) för ett företag att vända sig till exakt alla människor, då vi är för olika. Istället väljer vi ut en del av kunderna som man kan tillfredsställa bäst. Vi väljer bort de kundgrupper som är mindre relevanta. Detta kallas segmentering. 1. Geografisk segmentering Geografisk indelning. Regioner, städer m.m. 2. Demografisk segmentering Kön, åldersstruktur, yrke, utbildning. Behov! 3. Psykologisk segmentering Social grupp, livsstil, personlighet. 4. Beteendemässig segmentering Kunskap, attityd/respons, inställning till en produkt. Viktigt att tänka på när man segmenterar är att man skall kunna mäta storleken, segmentet skall vara möjligt att nå samt det måste finns möjlighet till lönsamhet (bärkraft). Val av målgrupp När man delat in ens marknad i olika segment, är det dags att välja vilka segment man skall satsa på. Viktigt att tänka på är att individerna inom ett segment skall vara så lika som möjligt, samt så olika som möjligt segmenten emellan. Positionering Först gäller det att finna sin kundgrupp, genom differentiering, och sedan genom positionering sätta sig i kundens medvetande. Differentiering Differentiera sig. Pris, produkt, personal, kvalitet, image m.m. Odifferentierad Samma marknadsmix till hela marknaden (ingen segmentering) Differentierad Separat marknadsmix till flera segment Fokuserad Separat marknadsmix till ett segment. Skräddarsydd Separat marknadsmix till varje kund. Positionering En produktpositionering innebär hur man vill att produkten skall uppfattas av kunderna. Strategin är olika beroende på vilka fördelar man vill framhäva. Produktens egenskaper, fördelar, användningstillfället, personlighet. Hur vill vi uppfattas av målmarknaden? Vad handlar den positionen om, och varför är den positionen värdefull för en kund? Hur uppfattas vi av kunden? Hur kommer kunden i kontakt med oss? Hur kan vi genomföra positioneringen och få alla anställda delaktiga i att förverkliga den? Hur uppfyller man allas önskemål?

6 Hur många fördelar skall man promota? En, hade många marknadsförare svarat. Och på så vis utveckla en Unik Säljande Poäng (USP). Vissa har svårt att hitta en USP och koncentrerar sig istället till en ESP (Unique Emotionell Selling Position) där man istället försöker koppla unika känslor till varumärket. T.ex. Ferrari, Rolex. Viktigt är att företaget håller vad man lovar. Positionerar man sin produkt genom hög kvalitet måste kvaliteten hålla måttet. Annars riskerar man att rasera hela sin position. Det kan ta månader eller år att bygga upp en positionering men bara några dagar att rasera den. Det handlar alltså om att göra sig trovärdig, konkurrenskraftig, konsistent och tydlig. (Clear, Credible, Consistent, Competitive) Nedanstående gäller marknadsföring mot organisationer Business to business B2B Det är vanligast att företag använder sig av nätverksteori mellan företag och mikroanpassad marknadsmix mot konsumenter. Företagen går ofta in i varandra och har ett stort informationsutbyte. När t.ex. en kund beställer en dator på Dells hemsida så får leverantörerna av komponenter information samtidigt, företagen har alltså ett informationsutbytande nätverk. Allting ser lite annorlunda ut när vi tittar på organisatoriska köp, egenskaper för dessa: -Starka och långvariga utbytesrelationer med leverantörer och kunder -Starka beroendeförhållanden (bindningar) -Företaget har behov av andras resurser -Oklara roller -Oklara gränser -Komplexa, varierande och föränderliga maktförhållanden Utbytesrelationer Aktörsband (Skapar förtroende, engagemang och förståelse) Sociala bindningar (Skapar tillit över tid) Kunskapsmässiga bindningar (Skapar kunskap om motparten) Ekonomiska/juridiskabindningar (Skapar kunskap mellan formella aktörer) Resursberoenden - tekniska bindningar Vissa investeringar som företag gör är relationsspecifika Sådana anpassningar skapar ömsesidiga beroenden Aktivitetslänkar - tidsmässiga bindningar Att göra affärer kräver att beteenden länkas till varandra. Över tid uppstår rutiner för samordning av aktiviteter

7 Med vilka andra har de utbytesrelationer -Kunder -Leverantörer -Kompletterande företag (strategiska partners, joint ventures, konsulter, etc. ibland konkurrenter) -Branschorganisationer, lobbygrupper, statliga myndigheter, internationella organ, NGOs Varför har företag relationer? -Ökad produktivitet (teknisk effektivitet) genom ömsesidig anpassning, lägre produktions- och transaktionskostnader - Reducerad osäkerhet. Relationer bidrar till en mer stabil omgivning. Tillgång till resurser, t.ex. kunskaper och färdigheter sominte lätt kan överföras genom enstaka transaktioner. - Information om och tillgång till tredje part, vilkas förmågor kan vara svåra att komma åt utifrån. Innovation, genom att kombinera tidigare orelaterade kunskapsområden. Hur utvecklas relationerna? -Flera utbytesepisoder -Produkt-, informations-, finansiella, och sociala utbyten -Komplexa transaktioner -Produkter + kringtjänster + råd + logistik + speciella anpassningar, etc. -Mångfacetterad interaktion -Båda parter är aktiva, många funktions kan vara involverade Traditionellt har var vi Producent Bransch Kosument Utbyte i en relation kan påverka, och påverkas av, utbyte i andra relationer. Positiv koppling när utbyte i en relation leder till utbyte i andra relationer. Negativ koppling när utbyte i en relation reducerar utbyte i andra relationer. Nätverksrelationer är inte enbart länkar i en kedja. De är sammankopplade, kunder och leverantörer varierar i storlek, men har också tillgång till olika resurser, agerar olika, etc.

8 Aktörer -Kontrollerar resurser -Utför aktiviteter - Har viss kunskap om nätverket (aktörer, aktiviter och resurser) - Varierar i skala - individer, grupper, avdelningar, divisioner, koncerner Resurser -Prylar, pengar och människor -Kontrolleras av aktörer -Aktiveras genomaktiviteter -Är heterogena, deras egenskaper och värde beror på vad de används till och hur de kombineras Aktiviteter -Utförs av aktörer -Transformation ( skapa, kombinera och förändra resurser) -Transaktion (utbyte, är sammanlänkade i aktivitetskedjor) -Kan rutiniseras Nätverkets struktur Grad av strukturering Hur specialiserade är aktörerna, hur stor grad av ömsesidigt beroende finns mellan dem? Homogenitet hur lika är företagen i termer av relationer, relativ betydelse, och funktioner? Hierarki är några aktörer mer centrala och andra mer perifera i nätverket? Exklusivitet är nätverket relativt isolerat från eller tätt kopplat till andra nätverk? Marknadsföring i nätverk Att investera i sin nätverksposition: -Utveckla nuvarande relationer (ökad volym, intensifierad interaktion, nya områden) -Etablera nya relationer -Avveckla relationer Vilka mål ska vi prioritera? Efficiency eller effectiveness? Efficiency - Producera saker på rätt sätt Input/output. Produktionskostnader. Hur mycket av produkten X kan vi tillverka av en given mängd insatsvaror? Effectiveness - Producera rätt saker Hur kan vi producera värde för våra kunder? Vad är X? Hur ska vi uppträda? Maktspel, sätta hårt mot hårt vs. win-win, skapa värde Tre roller för professionellt inköp - Rationalisering (Löpande arbetet för att reducera direkta och indirekta kostnader) -Utveckling (Utnyttja leverantörernas resurser & kompetens för att skapa värde) -Strukturering (Påverka leverantörsmarknadernas struktur)

9 3. Marknadsföringsstrategier och konkurrens Vilka är våra konkurrenter och vad för typ av produkt erbjuder de? - Liknande produkt - Produkt som fungerar som substitut - Produkt som löser problemet på ett annorlunda sätt - Nya inträden, tekniskt lika eller olika med helt olik produkt Vilka är konkurrenternas styrkor och svagheter? - Finansiellt - Tekniskt - Styrning och ledning - Marknadsföringstillgångar - Övriga styrkor och svagheter Vad har konkurrenterna för strategisk huvudinriktning? - Växa (Build) Attraktivt: Tillväxtmarknad, konkurrenssvaghet, egna styrkor, tillräckliga tillgångar. Strategisk fokus: Expansion, innovation, ta marknadsandelar, M&A, strategisk allians. - Behålla (Hold) Attraktivt: Marknadsledare i en mättad marknad, lönar sig ej investera i tillväxt. Strategisk fokus: Hålla koll på konkurrens och motarbeta den. - Nischa Attraktivt: Liten budget, dominanta konkurrenter Strategisk fokus: Segmentering och differentiering - Skörda (Harvest) Attraktivt: Mättad marknad, lojala kunder, lönar sig ej att behålla. Strategisk fokus: Maximera kortsiktig vinst genom att minimera kostnader för utveckling och support, eventuellt höja priset. - Frigöra (Divest in) Attraktivt: Förlustbringande produkt som ej är kopplad till övriga, lönar sig ej med turnaround. Strategisk fokus: Stäng ner snabbt, minimera kostnaderna. Vad har konkurrenterna för strategier? - Segmentering - Differentiella fördelar (Pris, produkt, placering, PR) - Konkurrensutrymme (kan tillämpa många speciella strategier) - Kostnadsledare (Skalfördelar, policy, kapacitet, integration, värdekedjan)

10 Vilka är konkurrenternas responsmönster? - Hämndaktion (Stor konflikt) - Tillfredställelse med situationen (gör ingenting) - Omringning (Behåll gamla produkten, skapa nya som är bättre och billigare för att slå ut konkurrenten) - Selektiv väntad respons (standardscenario) - Oförutsägbar oväntad respons (kan vara vad som helst) Hurdana är relationerna mellan konkurrenterna? -Conflict. -Competition. -Co-existence. -Co-operation. -Collusion.

11 5. Företags etik, CSR och risk management Etik: Moraliska principer och värderingar som styr en individ eller grupps handlingar och beslut Företags etik: Moraliska principer och värderingar som styr ett företags handlingar och beslut Etisk markandsföring: Moraliska och principer inom marknadsföring berör bland annat produktsäkerhet, trovärdighet i kommunikationen, ärlighet i relationer med kunder och distributörer, prissättningar samt inverkan på miljö och samhälle. Vad måste man ta hänsyn till? -Hur påverkar marknadsföringens kunder (etisk konsmumption etc)? -Politiska frågor -Miljöfrågor (globalisering, exploaetering) -Sociala frågor (materialism, kortsiktiga intressen) Vad är kopplat till etiken? -CSR -Lagar och regler -Konsument och miljöorganisationer. Vilka element är viktiga för ett företag? -Ägarna -Personalen -Kunderna -Leverantörerna -Övriga organisationer Hur prioriterar företag? (i stigande ordning) - Ekonomiskt ansvar - Juridiskt ansvar, - Etiskt ansvar - Filantropiskt ansvar Vilka delar kan företag påverka och hur? -Miljön (Hållbar marknadsföring) -Sociala instanser (Händelserelaterad marknadsföring) -Konsumenter (Social marknadsföring) -Produktionskedjan (Fair Trade marknadsföring) -Personalrelationer (Intern marknadsföring) Vilka steg kan företagen ta i mot att bli miljövänliga (i fallande ordning)? -Miljömedveten policy -En miljövänlig produkt -En miljövänlig produktlinje -All produktion miljövänlig -Alla led i hela företaget miljövänliga

12 CSR (Corporate Social Responsibility) = Den etiska princip som bygger på att en organisation ska stå till svars för hur dess beteende kan påverka samhället och miljön. Fördelar med CSR -Kan leda till förbättrat rykte och image -Kan leda till nya marknadsföringsmöjligheter -Kan reducera kostnader i en del led -Kan öka möjligheterna till att attrahera och behålla personal. -Kan ses som en typ av riskhantering -Ökar tillgången på kapital Nackdelar med CSR - Kan användas på fel sätt och vara vilseledande - Kan vara dyrt - Kan leda till överdriven cynism och ifrågasättande. Regulation av marknadsföring -Konkurrensregler och regulationer inom EU -Konsumentskyddande lagar inom EU -Nationella lagar för att skydda konsumenternas intressen -Frivilliga organisationer skapade av industrin för att skapa gemensemma regelverk. Det nya regelsamhället Den nyttomaximerande -Vilka är mina preferenser? (Utifrån dessa väljs optimala segment, produkter och leverantör) -Vilka är handlingsalternativen? -Vilket handlingsalternativ stämmer bäst överens med mina preferenser? -Välj det optimala alternativet! - Handla! Den regelföljande: -Vad finns det för regler? -Vilka företag regleras av olika regler? -Vilka regler bör ett företag som vi följa?

13 -Vad är det här för situation? -Vilken roll har en jag i denna situation? -Vad bör en sån som jag göra i den här typen av situation? -Handla! Regler som företag följer Direktiv (Tvingande med sanktioner) - t ex marknadsförings- och konkurrenslagstiftning, LOU Standarder (Normaliserade men frivilliga ) -t ex branschkoder, ISO-standarder Normer (Informella, kognitiva och normativa) -Kortsiktiga trender och moden, t ex outsourcing och kvalitetssäkring -Långsiktiga institutioner i moderniteten, t ex effektivitet och individualitet Varför följer de frivilliga regler? -Undvika lagstiftning (jfr Boddewyn) -Reglerna är institutionaliserade i samhället -Reglerna är rationaliserade, dvs de säljs in med förnuftiga argument. -Reglerna är för-givet-tagna -Att följa reglerna är nödvändigt för att uppfattas som ett legitimt företag! Moderna företags framgång och överlevnad beror inte bara på deras förmåga att producera och distribuera de varor som marknaden efterfrågar på ett effektivt sätt. Företagen måste också följa en mängd institutionaliserade regler (standarder & normer) som utvecklas och finns i samhället. Företag förväntas ta ansvar för - Jämställdhet, - Etniskt mångfald, - Hållbar utveckling (miljöansvar), - Mänskliga rättigheter, - Goda arbetsförhållanden i hela produktionskedjan etc etc

14 -Hur vet företaget vad som är gott? Regler (FN, ISO, Clean Clothes) -Vem bestämmer vad som är gott? Regelproducenter (Ovanstående organisationer, regering, företag) -Hur maximera såväl godhet som lönsamhet? Exemplet Plats som produkt Maximera vinsten men ta ansvar för alla handlingar! -Hur kan företag ta ansvar för alla goda dimensioner samtidigt? Vanligt att regler krockar, därför används särkoppling och olika regler i: Prat och handling (marknadsföring vs produktion) Företagets olika delar (huvudkontoret vs fabriken) Över tiden (idag vs vårt mål är att ) Det nya regelsamhället försvårar verklig avreglering. Avskaffande av tvingande regler medför inte att aktörer blir helt fria. Avreglering innebär omreglering: -Vissa regler, direktiv tas bort -Många regler, standarder och normer finns kvar - Nya nya regler kommer ständigt till I marknadsföringen ska man gå till väga som vanligt för att vinstmaximera, hitta rätt segment, produkt och marketingmix. Men även ansvarstagandet kommer in i bilden, får man marknadsföra på ett visst sätt? Vem kan eventuellt påverkas av att vi saluför varan? Hur kan vi ta ansvar för eventuella negativa effekter? Nedanstående berör företags risk management Traditionellt Integrerat - Många leverantörer - Separata aktörer och processer - Specialiserade roller - Fokus på (lågt) pris - Köparen spelar ut leverantörer mot varandra, konkurrens mellan leverantörer - Få leverantörer - Kedja av aktörer,med kopplade processer - Bredare och mer varierande roller - Fokus på gemensam nytta, samarbete mellan köpare och leverantörer

15 Utvidgat företag - Ännu mer integration än vid integrerade inköp, som vanligtvis fokuserar på koordination av arbetsflöden och logistik - Idé om att vidga gränserna för företaget, extended enterprise, till att rymma även - Informationsöverföring (och kontroll/uppföljning) - Kunskapsöverföring - Lärande (och innovation) - Ledningssystem som premierar tvärfunktionellt och interorganisatoriskt tänkande Också många nackdelar Flödesrelaterade risker - Varuflöden - Kapacitetsproblem, kvalitetsproblem, oväntade produktionsstörningar (tex naturkatastrofer) - Informationsflöden - Felaktig information, bristfällig insyn i informations/ledningssystem - Pengaflöden - Varierande finansiell styrka bland medlemmarna (jfr Runyan om små företags sårbarhet), valutaomräkningsproblem.,. - Tillit minskar transaktionskostnader - Men även om idén är win-win, kan enskilda medlemmar försöka utnyttja systemet till sin egen fördel. Risk för olika former av free-riding. - Kan hanteras med ökad kontroll - Finns dock även forskning som tyder på att ökad kontroll, t.ex. hårdare corporate governance, kan öka snarare än minska risken för opportunistiskt beteende! CSR Relaterade risker - Ett utvidgat företag rymmer fler aktörer som kan bete sig oansvarigt. Ökad risk att drabbas av negativ publicitet. - Fler och fler områden företag förväntas ta ansvar för, för att betraktas som ansvariga och goda (jfr även förra veckan om Marknadsföring i regelsamhället) Säkerhetsrisker - Ju flera led i kedjan och ju högre integration av allt fler områden, desto större risk för att informationsläckor av olika slag uppstår - Ju mer komplexa ömsesidiga beroenden, desto högre risk att infoläckor blir mycket kostsamma - Teknisk utveckling underlättar inte bara för företagen själva, ökar även risken för att drabbas av hackers och andra intrångsgörare -Till detta kommer risker för stölder -Och risken för terrordåd och liknande upplevs som höga i samtiden

16 Risk Management blir allt viktigare, risker finns överallt i alla led! - Undvika ( tex farliga ämnen i produktionen) - Minska (tex välja kända leverantörer framför okända) - Överföra (jfr deniability ) - Dela (inom extended enterprise) - Och/eller ta risken! (tex försäkringsbolag, riskkapitalister) När krisen är ett faktum - Har sannolikhet blivit verklighet och riskhantering övergår i krishantering - Riskhantering och hantering av en akut kris kan också pågå parallellt - Även vid akuta kriser kan man behöva tänka på hur ens agerande påverkar risken för andra problem på lite längre sikt - Det är inte säkert att alla uppfattar situationen som samma kris. - En kris för en underleverantör är inte självklart synonym med en kris för alla andra i det utvidgade företaget (jfr Weick) Weick förespråkar Vad krisen är, är inte givet. Hur aktörerna tolkar och skapar sin omgivning påverkar vad krisen blir. Proaktiv krishantering blir viktig eftersom riskhantering och akut krishantering blir överlappande processer. -Pre-assessment - Prevention - Preparation - Coping Krishantering präglas av förväntningar - Om tex orsak-verkan samband - Commitment - Till tex sitt företags strategi, sin avdelning - Kapacitet - Tillgänliga kompetenser och resurser Commitment skapar handlingskraft - Utan handling, ingen krishantering - Jfr voice snarare än exit - Men, commitment skapar också problem: - Blinda fläckar ( Marketing Myopia, Levitt) - Bristande kritisk granskning av handlingsalternativ, risk för sk groupthink,

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Fördjupning kring personliga värderingar

Fördjupning kring personliga värderingar Fördjupning kring personliga värderingar Värderingar är något som styr vårt handlande och som vi inte alltid är medvetna om. Värderingar har olika vikt och betydelse för var och en över tid. Värderingarna

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Organisationer och det omgivande samhället

Organisationer och det omgivande samhället Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur,

Läs mer

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf Managementhandboken leda, styra och utveckla Bengt Karlöf 1 2006 SIS Förlag AB Managementhandboken leda, styra och utveckla Författare Bengt Karlöf Redaktör Joachim Bowin ISBN 91-7162-673-5 ISSN 0347-2019

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering?

Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering? Hur hittar vi de rätta argumenten för energieffektivisering? 9 maj 2012 Susanna Göransson susanna.goransson@mdh.se 070-553 71 84 Vi skapar aktivt mening av det vi ser, hör och upplever Bygger tankenätverk-

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer