Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Anders Clark (Informatör) Lena Tebring (Kanslichef) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Bengt Sävström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

2 KSAU 94 Föredragningslistan 94 Föredragningslistan 95 Val av justerare 96 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige 97 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden 2011/ / Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande 99 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. 2011/ / Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration 2011/ Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 Begäran 2012/ Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad Utställning 103 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm Utställning 2010/ /24 fortsättning

3 KSAU 94, forts 104 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner 2010/ Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby För mer information, se även: 106 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm 107 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB 2012/ / / Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn 2011/ Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete Förslag till yttrande till förvaltningsrätten Trafikplanen 2012/ / Bostadsförsörjningsplan / Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag 2012/ Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag 2012/ Kulturhus i Ängelholm 2009/ Yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession från Eon 116 Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade, ingivna / /116 fortsättning

4 KSAU 94, forts 117 Förteckning över medborgarförslag, redovisning 2012/ Åsikter inkomna rapport 2012/ Ombudgetering av drift och investeringar från 2011 till 2012 Komplettering till Länsstyrelsen avseende strandsskyddsispens för Össjö 26: / / Deltagande i utvecklingsprojekt för medborgardialog 2012/ Principer vid inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Förfarandet kring överföring av fastigheter till AB Ängelholmslokaler 124 Finansiering och genomförande av pågatågsstation norr om Ängelholm 2009/ / Utmaning om IT-drift från IT-gården Yttrande från Skåne Nordväst över regionalt trafikförsörjningsprogram / /28

5 KSAU 95 Val av justerare Bengt Sävström (S) utses att justera protokollet.

6 KSAU 96 Dnr 2011/498 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige Stig Andersson (EP) m fl. har inkommit med en motion den 27 oktober Syftet med motionen är att underlätta för privatpersoner, företag och organisationer att via medborgarlinjen lämna skrivelser till de olika politiska partierna i kommunfullmäktige. Förslaget är att antalet postfack i Stadshuset skall utökas så att alla i fullmäktige representerade partier har ett eget postfack. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Stig Anderssons (EP) m fl. motion om införande av postfack för de olika politiska partierna i kommunfullmäktige.

7 KSAU 97 Dnr 2011/186 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarandeoch skötselplan för klitterna och stranden Motionen inkom den 13 april 2011 från Stig Andersson m.fl. (EP). Motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljönämnden, parallellt med medborgarförslaget från Dag Thulin, i samma ämne (dnr 2011/79), för yttrande. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret, daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse motionen besvarad.

8 KSAU 98 Dnr 2011/79 Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande Ett medborgarförslag inkom från Dag Thulin den 8 februari 2011 där förslagsställaren önskar att kommunen tar fram en långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande. Dessutom inkom en motion den 13 april 2011 från Stig Andersson (EP) m.fl där motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. Medborgarförslag från Dag Thulin. föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse medborgarförslaget besvarat.

9 KSAU 99 Dnr 2012/47 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. arbetsutskott har den 23 februari 2011, 82 beslutat att uppdra åt upphandlingsenheten att färdigställa upphandlingsunderlag för kopierings- och tryckeritjänster, att genomföra upphandlingen och att avtalstiden skall anges from Genom detta beslut har verksamheten vid kommunens kontorsvaktmästeri upphört vilket har inneburit att de föreningar som tidigare har kopierat där inte längre har den möjligheten. Amnestygruppen Ängelholm/Båstad, Naturskyddsföreningen i Ängelholm, Kultursällskapet i Ängelholm, Världsbutiken Klotet samt Ängelholms Filmstudio har den 23 januari 2012 författat en gemensam skrivelse till Ängelholms kommun där de föreslår ett bibehållande av föreningstryckservicen och där de ideella föreningarna får tryckservice på samma företag, på samma sätt och till samma kostnad som kommunen har upphandlat. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat Yrkanden Eva Kullenberg (FP) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå föreningarnas begäran att via kommunens avtal med Bjäre Grafiska AB få tillgång till tryckservice på samma företag och till samma kostnad som kommun.

10 KSAU 100 Dnr 2011/469 Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration Logica AB har inkommit med en utmaning om att ta över kommunens lön- och personaladministration. Utmaning från Logica, daterad beslutar att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 maj 2012 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att komma med förslag på revidering av policy för utmaningsrätten där utmanad förvaltning inte handlägger utmaningen, samt att anmäla inkommen utmaning till kommunstyrelsen Personalutskottet Hans-Börje Andersson Lena Tebring

11 KSAU 101 Dnr 2012/86 Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 - Begäran Ansökan avser fastigheten Vilhelmsfält 2:7. Fastigheten används idag som plantskola, med försäljning och bostadsbyggnad. Avsikten är att omvandla fastigheten till bostadsområde för att skapa ett modernt och tidlöst boende där fokus ligger på kvalitet och inte på kvantitet. Grönskan ska även fortsättningsvis prägla miljön. I kommunens översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som utredningsområde. Området omfattas av fördjupad översiktsplan för södra Ängelholm. Där anges att befintlig markanvändning kvarstår, d v s bostäder och vardagsservice.den norra delen av fastigheten är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av DP 70. Där utpekas området som allmän platsmark och mark för reningsverk. I kommunens bevaringsprogram är området utpekat som en värdefull kulturmiljö, klass 1. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, bedömer att området är väl beläget för bostadsbebyggelse. Planerad bebyggelse är belägen vid befintlig infrastruktur i form av vägar, GC-vägar och kollektivtrafik. Det har närhet till centrala Ängelholm med den handel och service som finns där. Vid detaljplanering krävs dock att den fortsatta utvecklingen av södra Ängelholm beaktas som helhet. Planerat idrottsområde kan påverka omgivningen. Stråket i söder kommer att nyttjas i större grad än tidigare och risken för störningar behöver beaktas. Likaså behöver ställning till lämplig exploateringsgrad och till plantskolans eventuella framtid tas.. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 6 mars 2012 Bedömningsunderlag från kommunledningskontoret, daterat den 2 mars 2012 Översiktskarta Detaljkarta Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att uppdra till byggnadsnämnden att pröva förutsättningarna för upprättande av detaljplan. Fortsättning

12 KSAU 101, forts föreslår kommunstyrelsen besluta: att uppdra åt byggnadsnämnden att genom upprättande av detaljplan pröva förutsättningarna för bebyggelse för bostäder på fastigheten Vilhelmsfält 2:7.

13 KSAU 102 Dnr 2010/67 Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Willan 7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 30 hyreslägenheter inom fastigheten. Inriktningen ska bestå av i huvudsak mindre lägenheter i ett miljövänligt och energisnålt utförande. Uthyrningsformen kommer att vara med inriktning på trygghetsboende. Den befintliga bebyggelsen befästs och ges rätt beteckning. Planen ställs ut en andra gång då bullerdämpande åtgärder vidtagits för husets fasader och en kompletterande bestämmelse om bullerskärmar införts mot Kristian II:s väg. Efter dessa kompletteringar har en studie visat att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. I gällande översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som ett område för befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser. Området är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av dels av en detaljplan från 1947 och dels av en detaljplan från Sol- och ljusförhållande bedöms inte påverkas nämnvärt. Vårdboendet intill kan få en viss avskuggning, men de negativa konsekvenserna anses inte vara större än att de kan accepteras. Området ingår i hindersfri yta för flygplatsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte antas medför betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms inte behöva upprättas. Inga värden för de i miljökvalitetsnormen ingående ämnena bedöms överskridas och inga vattenförekomster bedöms påverkas negativt. Fortsättning

14 KSAU 102, forts. Det finns behov av hyreslägenheter och trygghetsboenden i Ängelholm. Det är positivt att bostäderna avses byggas hållbart. Föreslagen bebyggelse är belägen nära till service och kommunikationer. Infrastruktur finns i området och området är beläget nära grönområden. Föreslagna bulleråtgärder medför att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har därför inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Willan 7: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Samrådsredogörelse Utlåtande Bullerutredning Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker yrkar bifall till tillstyrkande av förslaget. föreslås besluta: att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Willan 7. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

15 KSAU 103 Dnr 2011/24 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att utveckla områdets stadsmässighet och attraktivitet genom uppförande av ny bebyggelse för flerbostadshus med ca 150 lägenheter. Planförslaget möjliggör även s k centrumändamål såsom kontor, butik eller service ut mot Kullavägen och Kristian II:s väg. Vidare redovisas markområde för anläggande av en ny kombinerad gång-, cykel- och busstunnel i Södra vägens förlängning. En ny gång- och cykelbro föreslås över Kristian II:s väg. Det aktuella området utgör en viktig länk för att stärka sambanden mellan framtida nya stadsdelar i söder (Fridhem-Vilhelmsfält) och de centrala delarna av staden. Planen var på samråd 25 november januari Under samrådet framförde kommunstyrelsens arbetsutskott att bullernivån särskilt bör beaktas. En reviderad bullerutredning har genomförts efter samrådet. Utredningen visar att man med föreslagna bulleråtgärder kommer att klara de nationella riktvärdena för trafikbuller. Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats vad gäller: Genomförandebeskrivningen kompletteras angående hur fastighetsbildning är tänkt. Syftet med planbestämmelsen Marken får bebyggas under. är att dessa för bebyggas med bjälklag men ej över. Minst tre gemensamma uteplatser ska placeras inom gårdsområde markerat uteplatser. Yttervägg till bostadsbebyggelse ska utföras med ljudreduktion minst R w (vägt reduktionstal) 55 dba. Bostadsbebyggelse ska förses med bullerskyddsskärm av glas monterad utanför fönster/fasad så att minst ett fönster till varje rum kan öppnas och samtidigt innehålla riktvärdet 55 dba samt maximalvärdet 70 dba. I bostadskvartersmarkens gräns mot Kristian II:s väg samt mot Kullavägen ska kontinuerlig bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,9 meter över marknivån på gården. Längs bostadskvartersmarken mot bussgatan ska bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,5 meter över marknivån på gården. Anslutning mot Skansgatan rätas upp. Fortsättning

16 KSAU 103, forts. I översiktsplan, ÖP 2004, redovisas området som ett utredningsområde. Gällande översiktsplan för området är dock den fördjupade översiktsplanen för Södra Ängelholm. Där redovisas området som ett utvecklingsområde. Det pekas särskilt på hur viktigt det är att utveckla området för att stärka kontakten mellan södra Ängelholm och staden/centrum. Området är detaljplanelagt sedan tidigare. Området omfattas av detaljplanerna DP 61, B 339 och B 302. Området omfattas av riksintresse för kommunikationer och järnväg. Området omfattas av hindersfrihet för flyget. De frågor som är viktiga att ta hänsyn till i detaljplanen är trafikbuller och risk för olyckor med transport med farligt gods. Planbestämmelser reglerar att bulleråtgärder genomförs enligt trafikbullerutredning, se ovan. En planbestämmelse reglerar även att riskreducerande vall ska anordnas. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av miljökvalitetsnormer. Översiktlig planering Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har inget att erinra mot förslaget. Genomförandefrågor Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, framförde i samrådet att genomförandetiden bör ändras till 10 år. Denna synpunkt kvarstår. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Illustrationer Samrådsredogörelse Fortsättning

17 KSAU 103, forts. beslutar att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. att ändra genomförandetiden till 10 år. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

18 KSAU 104 Dnr 2010/222 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner Sydvatten AB ägs av 15 kommuner. Kommunfullmäktige fattade beslut om att ansluta sig till Sydvatten AB. Kommunfullmäktige godkände ett avtal om delägarinträde med Sydvatten och anvisade pengar för insatsen om 27 mkr. Det konsortialavtal som tecknats mellan tidigare medlemskommuner behöver nu justeras i anledning av Ängelholms inträde. Sydvatten har överlämnat Tilläggsavtal IV till konsortialavtalet till samtliga delägarkommuner, inkl. Ängelholm, för godkännande. Avsikten är att på ordinarie årsstämma den 1 juni 2012 i Sydvatten besluta om nyemission av akter våren Sydvatten önskar därför handlingarna i retur från samtliga kommuner senast 13 april Ängelholms kommun behöver även ut se ombud att personligen företräda kommunen på stämman samt ge ombudet skriftlig fullmakt att teckna aktierna. Aktiekapitalet uppgår till :-. Inträdesavgiften uppgår till :-. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Tilläggsavtal IV till Konsortialavtal med övriga 15 kommuner. Yrkanden Liss Böcker (C) och Bengt Sävström (S) yrkar bifall till tilläggsavtalet. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet upprättat tilläggsavtal IV. att utse NN att företräda Ängelholms kommuns aktier i Sydvatten AB samt teckna dessa aktier vid ordinarie årsstämma 2012, intill ett belopp om högst kronor.

19 KSAU 105 Dnr 2012/81 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby Höganäs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby. Den har varit på samråd mars april 2011 och är nu på utställning. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är utifrån befintliga kvaliteter skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar ändmålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. Ängelholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över utställningshandlingen. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 februari 2012 Följebrev Samrådsredogörelse Utställningshandling Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande utställningshandling föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända yttrandet till Höganäs kommun.

20 Sammanträdesdatum KSAU 106 Dnr 2012/101 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm Hit hämtas sammanfattning om ärendet från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till eventuellt kommande beslutsdokument Hit hämtas beslutsunderlag från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument. Förslag till beslut Hit hämtas förslag till beslut från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument.

21 KSAU 107 Dnr 2012/102 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget; att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att nå målen. att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster samt en sund konkurrens. att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall. att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt och utveckling för näringsliv. Gemensamma underlag har utarbetats för delägarkommunerna i NSR. I enlighet med tidigare beslut föreligger förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande områden: 1. Avfallsminimering 2. Materialåtervinning 3. Avgifta kretsloppen 4. God arbetsmiljö och hygien 5. Kostnadseffektivitet 6. God service Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga samhällsnytta och uppfylla ovanstående tidigare beslut. För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner, vilka beskrivs i skrivelse om Sopsamarbete I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen samt uppdaterad bolagsordning. Fortsättning

22 KSAU 107, forts. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 mars Övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1. Skrivelse om Sopsamarbete 2012, bilaga 2. Reviderade ägardirektiv, bilaga 3. Reviderad bolagsordning, bilaga4. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1, att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner enligt bilagt förslag, bilaga 2, att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3, samt att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.

23 KSAU 108 Dnr 2011/567 Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn Kommunfullmäktige godkände upplåtelse av Vejbystrands hamn till en nybildad hamnförening. Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening har därefter drivit hamnen. Inför övertagande var bl a konsumtionsavgifterna inte kända. Vidare planerade kommunen utbyggnad av båtplatser och muddring samt ny servicebyggnad med toaletter m.m. för att ge föreningen bättre förutsättningar att driva hamnen ekonomiskt. I avvaktan på ombyggnad och erfarenheter av kostnader kom parterna överens om att föreningen inte skulle betala något arrende samt att föreningen fick rätt att påkalla förhandlingar med kommunen ifall föreningens driftbudget kom att visa underskott. Den gemensamma intentionen är att avtalet efter ombyggnaden ska förlängas på fem år utan någon specialregel om förhandlingar vid underskott. Ombyggnaden av hamnen har försenats och inleds först under november Utökning av antalet hamnplatser beräknas vara klara till sommarsäsongen Servicebyggnaden beräknas vara klar under Förslag till förlängning av nyttjanderättsavtalet med Vejbystrands Hamnförening har upprättas för perioden I avtalet förutsätts att kommunens ordningsföreskrifter och taxa för hamnen upphävs. Dessa kommer att ersättas av ordningsföreskrifter resp. prislista som beslutas av hamnföreningen på föreningsstämma. Protokollsutdrag KFN den 24 januari 2012, 7 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 30 december Lägesrapport av tekniska kontoret, daterad den 11 november föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fortsättning

24 KSAU 108, forts. att upphäva ordningsföreskrifter för Vejbystrands småbåtshamn samt taxa för Vejbystrands småbåtshamn att upphöra gälla fr. o. m föreslår samtidigt kommunstyrelsen besluta att godkänna förlängning av nyttjanderättsavtal med Vejbystrands Hamnförening, ek. för. För perioden

25 KSAU 109 Dnr 2012/72 Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete 2011 Nämnderna har lämnat sin uppföljning av internkontrollarbetet avseende Revisionen har under året genomfört en granskning av vissa nämnders interna kontroll och lämnat förslag till förbättringar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av granskningen, ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av nämndernas internkontrollarbete. Respektive nämnds beslut rörande uppföljning av internkontrollarbetet 2011 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 6 mars 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas återrapportering av internkontrollarbetet för 2011.

26 KSAU 110 Dnr 2008/352 Förslag till yttrande till förvaltningsrätten - Trafikplanen Trafikplan för Ängelholm är en översiktlig vägledning för hur trafiken bör utvecklas i Ängelholms stad de närmaste åren. Ambitionen är att få en mer heltäckande bild av den önskvärda utvecklingen av alla trafikslagen; biltrafik, kollektivtrafik och cykel- gångtrafik. Kommunfullmäktige beslöt att till kommunstyrelsen återremittera förslag till Trafikplan Ängelholm för fördjupad utredning. Kommunfullmäktige beslöt om folkomröstning i ärendet. Denna genomfördes Parallellt med förberedelserna för folkomröstningen i ärendet har beredningen av ärendet fortsatt. Kompletterande utredningar har tillförts ärendet, som togs upp i kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av Stig Andersson (EP) i tre separata skrivelser och kommunledningskontoret har förberett förslag till yttrande där kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå förvaltningsrätten att avslå överklagandena. Förvaltningsrätten har gett kommunen anstånd med yttrandet till Bengt Sävström (S) avstår från att delta i beslutet. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret Överklaganden av Stig Andersson (EP). Förslag till yttrande över överklagandena. Yrkanden Liss Böcker (C) och Åsa Herbst (M) yrkar bifall till yttrandet. Fortsättning

27 KSAU 110, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

28 KSAU 111 Dnr 2012/10 Bostadsförsörjningsplan Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har uppdaterat och reviderat gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden I den nyligen upprättade byggprognosen är den långsiktiga målsättningen avseende befolkningsökningen närmare 400 personer årligen, baserat på en produktion av ca 250 bostäder per år. För att få detta utfall krävs i sin tur en detaljplanering som medger ca 400 nya byggrätter per år, tills utbud och efterfrågan har kommit i balans. Vid prioritering av nya planuppdrag är det viktigt att lägga fokus på de områden där det är brist på tomtmark, på bekostnad av de områden där det redan finns tillgång till byggbar tomtmark. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 1 februari 2012 Bostadsförsörjningsprogram föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna upprättat förslag till bostadsförsörjningsplanen att årligen uppdatera bostadsförsörjningsplanen.

29 KSAU 112 Dnr 2012/90 Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag Ewa Fjäll och Jan Gustavsson från Ljungabolets Intresseförening har inkommit med ansökan om bidrag för genomförande av Västersjöns Visfestival Visfestivalen kommer att genomföras den 14 juli Enligt ansökan blir formatet som tidigare år med ett utbud som tilltalar en bred publik, allt från familjen till de som turistar i Ängelholms kommun. Ljungabolets Intresseförening ansöker om kronor för genomförande och utveckling av festivalen. Bidraget kommer att gå till kostnader för artistgager och ljud. Övriga kostnader kommer att täckas av biljettförsäljning samt eventuella sponsorer. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 mars 2012 Ansökan om bidrag från Ljungabolets intresseförening inkommen den 27 februari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Västersjöns Visfestival 2012, att anslå kronor i bidrag för genomförandet och utveckling av festivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang.

30 KSAU 113 Dnr 2012/44 Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen, har inkommit med förslag till samarbete under Ekebofestivalen Ekebofestivalen vill fortsätta samarbetet med Ängelholms kommun inför genomförandet av den 17:e Ekebofestivalen. Liksom tidigare år kommer Ekebofestivalen att genomföra ett centrumevenemang. För att kunna genomföra detta evenemang ansöker Ekebofestivalen om ekonomiskt stöd om kronor. Kommunens avsikt med deltagande är folkhälsoarbete (bland annat genom kampanjen varannan vatten), marknadsföring och att Ekebofestivalen ska locka människor till kommunen också genom sitt gästspel i centrum av Ängelholm. Genom att marknadsföra kommunen i festivaltidningen och på plats under festivalen räknar kommunen med att nå delvis nya målgrupper. Ekebofestivalens tidning trycks i exemplar och är därför en bra kanal att sprida information om kommunen i. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 9 mars Förslag till samarbete från Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen daterat den 25 januari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Ekebofestivalen 2012, att anslå kronor i marknadsföringsbidrag och ytterligare kronor i bidrag avseende centrumevenemang till Ekebofestivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang. Fortsättning

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M), 103-134 Göran Larsson (M) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 18 februari 2009 klockan 08.30 11.00 Beslutande: Lennart Engström (KD), tjg. ordförande BrittMarie Hansson (S) Liss Böcker (C) Carl-Gustaf

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden!

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden! 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl 10.15 OBS Tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Cecilia Thell Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-09-27 klockan 13:00 15:35 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer