Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Anders Clark (Informatör) Lena Tebring (Kanslichef) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Bengt Sävström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

2 KSAU 94 Föredragningslistan 94 Föredragningslistan 95 Val av justerare 96 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige 97 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden 2011/ / Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande 99 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. 2011/ / Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration 2011/ Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 Begäran 2012/ Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad Utställning 103 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm Utställning 2010/ /24 fortsättning

3 KSAU 94, forts 104 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner 2010/ Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby För mer information, se även: 106 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm 107 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB 2012/ / / Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn 2011/ Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete Förslag till yttrande till förvaltningsrätten Trafikplanen 2012/ / Bostadsförsörjningsplan / Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag 2012/ Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag 2012/ Kulturhus i Ängelholm 2009/ Yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession från Eon 116 Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade, ingivna / /116 fortsättning

4 KSAU 94, forts 117 Förteckning över medborgarförslag, redovisning 2012/ Åsikter inkomna rapport 2012/ Ombudgetering av drift och investeringar från 2011 till 2012 Komplettering till Länsstyrelsen avseende strandsskyddsispens för Össjö 26: / / Deltagande i utvecklingsprojekt för medborgardialog 2012/ Principer vid inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Förfarandet kring överföring av fastigheter till AB Ängelholmslokaler 124 Finansiering och genomförande av pågatågsstation norr om Ängelholm 2009/ / Utmaning om IT-drift från IT-gården Yttrande från Skåne Nordväst över regionalt trafikförsörjningsprogram / /28

5 KSAU 95 Val av justerare Bengt Sävström (S) utses att justera protokollet.

6 KSAU 96 Dnr 2011/498 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige Stig Andersson (EP) m fl. har inkommit med en motion den 27 oktober Syftet med motionen är att underlätta för privatpersoner, företag och organisationer att via medborgarlinjen lämna skrivelser till de olika politiska partierna i kommunfullmäktige. Förslaget är att antalet postfack i Stadshuset skall utökas så att alla i fullmäktige representerade partier har ett eget postfack. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Stig Anderssons (EP) m fl. motion om införande av postfack för de olika politiska partierna i kommunfullmäktige.

7 KSAU 97 Dnr 2011/186 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarandeoch skötselplan för klitterna och stranden Motionen inkom den 13 april 2011 från Stig Andersson m.fl. (EP). Motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljönämnden, parallellt med medborgarförslaget från Dag Thulin, i samma ämne (dnr 2011/79), för yttrande. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret, daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse motionen besvarad.

8 KSAU 98 Dnr 2011/79 Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande Ett medborgarförslag inkom från Dag Thulin den 8 februari 2011 där förslagsställaren önskar att kommunen tar fram en långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande. Dessutom inkom en motion den 13 april 2011 från Stig Andersson (EP) m.fl där motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. Medborgarförslag från Dag Thulin. föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse medborgarförslaget besvarat.

9 KSAU 99 Dnr 2012/47 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. arbetsutskott har den 23 februari 2011, 82 beslutat att uppdra åt upphandlingsenheten att färdigställa upphandlingsunderlag för kopierings- och tryckeritjänster, att genomföra upphandlingen och att avtalstiden skall anges from Genom detta beslut har verksamheten vid kommunens kontorsvaktmästeri upphört vilket har inneburit att de föreningar som tidigare har kopierat där inte längre har den möjligheten. Amnestygruppen Ängelholm/Båstad, Naturskyddsföreningen i Ängelholm, Kultursällskapet i Ängelholm, Världsbutiken Klotet samt Ängelholms Filmstudio har den 23 januari 2012 författat en gemensam skrivelse till Ängelholms kommun där de föreslår ett bibehållande av föreningstryckservicen och där de ideella föreningarna får tryckservice på samma företag, på samma sätt och till samma kostnad som kommunen har upphandlat. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat Yrkanden Eva Kullenberg (FP) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå föreningarnas begäran att via kommunens avtal med Bjäre Grafiska AB få tillgång till tryckservice på samma företag och till samma kostnad som kommun.

10 KSAU 100 Dnr 2011/469 Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration Logica AB har inkommit med en utmaning om att ta över kommunens lön- och personaladministration. Utmaning från Logica, daterad beslutar att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 maj 2012 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att komma med förslag på revidering av policy för utmaningsrätten där utmanad förvaltning inte handlägger utmaningen, samt att anmäla inkommen utmaning till kommunstyrelsen Personalutskottet Hans-Börje Andersson Lena Tebring

11 KSAU 101 Dnr 2012/86 Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 - Begäran Ansökan avser fastigheten Vilhelmsfält 2:7. Fastigheten används idag som plantskola, med försäljning och bostadsbyggnad. Avsikten är att omvandla fastigheten till bostadsområde för att skapa ett modernt och tidlöst boende där fokus ligger på kvalitet och inte på kvantitet. Grönskan ska även fortsättningsvis prägla miljön. I kommunens översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som utredningsområde. Området omfattas av fördjupad översiktsplan för södra Ängelholm. Där anges att befintlig markanvändning kvarstår, d v s bostäder och vardagsservice.den norra delen av fastigheten är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av DP 70. Där utpekas området som allmän platsmark och mark för reningsverk. I kommunens bevaringsprogram är området utpekat som en värdefull kulturmiljö, klass 1. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, bedömer att området är väl beläget för bostadsbebyggelse. Planerad bebyggelse är belägen vid befintlig infrastruktur i form av vägar, GC-vägar och kollektivtrafik. Det har närhet till centrala Ängelholm med den handel och service som finns där. Vid detaljplanering krävs dock att den fortsatta utvecklingen av södra Ängelholm beaktas som helhet. Planerat idrottsområde kan påverka omgivningen. Stråket i söder kommer att nyttjas i större grad än tidigare och risken för störningar behöver beaktas. Likaså behöver ställning till lämplig exploateringsgrad och till plantskolans eventuella framtid tas.. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 6 mars 2012 Bedömningsunderlag från kommunledningskontoret, daterat den 2 mars 2012 Översiktskarta Detaljkarta Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att uppdra till byggnadsnämnden att pröva förutsättningarna för upprättande av detaljplan. Fortsättning

12 KSAU 101, forts föreslår kommunstyrelsen besluta: att uppdra åt byggnadsnämnden att genom upprättande av detaljplan pröva förutsättningarna för bebyggelse för bostäder på fastigheten Vilhelmsfält 2:7.

13 KSAU 102 Dnr 2010/67 Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Willan 7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 30 hyreslägenheter inom fastigheten. Inriktningen ska bestå av i huvudsak mindre lägenheter i ett miljövänligt och energisnålt utförande. Uthyrningsformen kommer att vara med inriktning på trygghetsboende. Den befintliga bebyggelsen befästs och ges rätt beteckning. Planen ställs ut en andra gång då bullerdämpande åtgärder vidtagits för husets fasader och en kompletterande bestämmelse om bullerskärmar införts mot Kristian II:s väg. Efter dessa kompletteringar har en studie visat att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. I gällande översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som ett område för befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser. Området är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av dels av en detaljplan från 1947 och dels av en detaljplan från Sol- och ljusförhållande bedöms inte påverkas nämnvärt. Vårdboendet intill kan få en viss avskuggning, men de negativa konsekvenserna anses inte vara större än att de kan accepteras. Området ingår i hindersfri yta för flygplatsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte antas medför betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms inte behöva upprättas. Inga värden för de i miljökvalitetsnormen ingående ämnena bedöms överskridas och inga vattenförekomster bedöms påverkas negativt. Fortsättning

14 KSAU 102, forts. Det finns behov av hyreslägenheter och trygghetsboenden i Ängelholm. Det är positivt att bostäderna avses byggas hållbart. Föreslagen bebyggelse är belägen nära till service och kommunikationer. Infrastruktur finns i området och området är beläget nära grönområden. Föreslagna bulleråtgärder medför att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har därför inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Willan 7: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Samrådsredogörelse Utlåtande Bullerutredning Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker yrkar bifall till tillstyrkande av förslaget. föreslås besluta: att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Willan 7. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

15 KSAU 103 Dnr 2011/24 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att utveckla områdets stadsmässighet och attraktivitet genom uppförande av ny bebyggelse för flerbostadshus med ca 150 lägenheter. Planförslaget möjliggör även s k centrumändamål såsom kontor, butik eller service ut mot Kullavägen och Kristian II:s väg. Vidare redovisas markområde för anläggande av en ny kombinerad gång-, cykel- och busstunnel i Södra vägens förlängning. En ny gång- och cykelbro föreslås över Kristian II:s väg. Det aktuella området utgör en viktig länk för att stärka sambanden mellan framtida nya stadsdelar i söder (Fridhem-Vilhelmsfält) och de centrala delarna av staden. Planen var på samråd 25 november januari Under samrådet framförde kommunstyrelsens arbetsutskott att bullernivån särskilt bör beaktas. En reviderad bullerutredning har genomförts efter samrådet. Utredningen visar att man med föreslagna bulleråtgärder kommer att klara de nationella riktvärdena för trafikbuller. Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats vad gäller: Genomförandebeskrivningen kompletteras angående hur fastighetsbildning är tänkt. Syftet med planbestämmelsen Marken får bebyggas under. är att dessa för bebyggas med bjälklag men ej över. Minst tre gemensamma uteplatser ska placeras inom gårdsområde markerat uteplatser. Yttervägg till bostadsbebyggelse ska utföras med ljudreduktion minst R w (vägt reduktionstal) 55 dba. Bostadsbebyggelse ska förses med bullerskyddsskärm av glas monterad utanför fönster/fasad så att minst ett fönster till varje rum kan öppnas och samtidigt innehålla riktvärdet 55 dba samt maximalvärdet 70 dba. I bostadskvartersmarkens gräns mot Kristian II:s väg samt mot Kullavägen ska kontinuerlig bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,9 meter över marknivån på gården. Längs bostadskvartersmarken mot bussgatan ska bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,5 meter över marknivån på gården. Anslutning mot Skansgatan rätas upp. Fortsättning

16 KSAU 103, forts. I översiktsplan, ÖP 2004, redovisas området som ett utredningsområde. Gällande översiktsplan för området är dock den fördjupade översiktsplanen för Södra Ängelholm. Där redovisas området som ett utvecklingsområde. Det pekas särskilt på hur viktigt det är att utveckla området för att stärka kontakten mellan södra Ängelholm och staden/centrum. Området är detaljplanelagt sedan tidigare. Området omfattas av detaljplanerna DP 61, B 339 och B 302. Området omfattas av riksintresse för kommunikationer och järnväg. Området omfattas av hindersfrihet för flyget. De frågor som är viktiga att ta hänsyn till i detaljplanen är trafikbuller och risk för olyckor med transport med farligt gods. Planbestämmelser reglerar att bulleråtgärder genomförs enligt trafikbullerutredning, se ovan. En planbestämmelse reglerar även att riskreducerande vall ska anordnas. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av miljökvalitetsnormer. Översiktlig planering Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har inget att erinra mot förslaget. Genomförandefrågor Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, framförde i samrådet att genomförandetiden bör ändras till 10 år. Denna synpunkt kvarstår. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Illustrationer Samrådsredogörelse Fortsättning

17 KSAU 103, forts. beslutar att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. att ändra genomförandetiden till 10 år. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

18 KSAU 104 Dnr 2010/222 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner Sydvatten AB ägs av 15 kommuner. Kommunfullmäktige fattade beslut om att ansluta sig till Sydvatten AB. Kommunfullmäktige godkände ett avtal om delägarinträde med Sydvatten och anvisade pengar för insatsen om 27 mkr. Det konsortialavtal som tecknats mellan tidigare medlemskommuner behöver nu justeras i anledning av Ängelholms inträde. Sydvatten har överlämnat Tilläggsavtal IV till konsortialavtalet till samtliga delägarkommuner, inkl. Ängelholm, för godkännande. Avsikten är att på ordinarie årsstämma den 1 juni 2012 i Sydvatten besluta om nyemission av akter våren Sydvatten önskar därför handlingarna i retur från samtliga kommuner senast 13 april Ängelholms kommun behöver även ut se ombud att personligen företräda kommunen på stämman samt ge ombudet skriftlig fullmakt att teckna aktierna. Aktiekapitalet uppgår till :-. Inträdesavgiften uppgår till :-. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Tilläggsavtal IV till Konsortialavtal med övriga 15 kommuner. Yrkanden Liss Böcker (C) och Bengt Sävström (S) yrkar bifall till tilläggsavtalet. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet upprättat tilläggsavtal IV. att utse NN att företräda Ängelholms kommuns aktier i Sydvatten AB samt teckna dessa aktier vid ordinarie årsstämma 2012, intill ett belopp om högst kronor.

19 KSAU 105 Dnr 2012/81 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby Höganäs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby. Den har varit på samråd mars april 2011 och är nu på utställning. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är utifrån befintliga kvaliteter skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar ändmålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. Ängelholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över utställningshandlingen. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 februari 2012 Följebrev Samrådsredogörelse Utställningshandling Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande utställningshandling föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända yttrandet till Höganäs kommun.

20 Sammanträdesdatum KSAU 106 Dnr 2012/101 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm Hit hämtas sammanfattning om ärendet från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till eventuellt kommande beslutsdokument Hit hämtas beslutsunderlag från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument. Förslag till beslut Hit hämtas förslag till beslut från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument.

21 KSAU 107 Dnr 2012/102 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget; att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att nå målen. att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster samt en sund konkurrens. att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall. att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt och utveckling för näringsliv. Gemensamma underlag har utarbetats för delägarkommunerna i NSR. I enlighet med tidigare beslut föreligger förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande områden: 1. Avfallsminimering 2. Materialåtervinning 3. Avgifta kretsloppen 4. God arbetsmiljö och hygien 5. Kostnadseffektivitet 6. God service Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga samhällsnytta och uppfylla ovanstående tidigare beslut. För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner, vilka beskrivs i skrivelse om Sopsamarbete I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen samt uppdaterad bolagsordning. Fortsättning

22 KSAU 107, forts. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 mars Övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1. Skrivelse om Sopsamarbete 2012, bilaga 2. Reviderade ägardirektiv, bilaga 3. Reviderad bolagsordning, bilaga4. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1, att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner enligt bilagt förslag, bilaga 2, att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3, samt att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.

23 KSAU 108 Dnr 2011/567 Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn Kommunfullmäktige godkände upplåtelse av Vejbystrands hamn till en nybildad hamnförening. Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening har därefter drivit hamnen. Inför övertagande var bl a konsumtionsavgifterna inte kända. Vidare planerade kommunen utbyggnad av båtplatser och muddring samt ny servicebyggnad med toaletter m.m. för att ge föreningen bättre förutsättningar att driva hamnen ekonomiskt. I avvaktan på ombyggnad och erfarenheter av kostnader kom parterna överens om att föreningen inte skulle betala något arrende samt att föreningen fick rätt att påkalla förhandlingar med kommunen ifall föreningens driftbudget kom att visa underskott. Den gemensamma intentionen är att avtalet efter ombyggnaden ska förlängas på fem år utan någon specialregel om förhandlingar vid underskott. Ombyggnaden av hamnen har försenats och inleds först under november Utökning av antalet hamnplatser beräknas vara klara till sommarsäsongen Servicebyggnaden beräknas vara klar under Förslag till förlängning av nyttjanderättsavtalet med Vejbystrands Hamnförening har upprättas för perioden I avtalet förutsätts att kommunens ordningsföreskrifter och taxa för hamnen upphävs. Dessa kommer att ersättas av ordningsföreskrifter resp. prislista som beslutas av hamnföreningen på föreningsstämma. Protokollsutdrag KFN den 24 januari 2012, 7 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 30 december Lägesrapport av tekniska kontoret, daterad den 11 november föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fortsättning

24 KSAU 108, forts. att upphäva ordningsföreskrifter för Vejbystrands småbåtshamn samt taxa för Vejbystrands småbåtshamn att upphöra gälla fr. o. m föreslår samtidigt kommunstyrelsen besluta att godkänna förlängning av nyttjanderättsavtal med Vejbystrands Hamnförening, ek. för. För perioden

25 KSAU 109 Dnr 2012/72 Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete 2011 Nämnderna har lämnat sin uppföljning av internkontrollarbetet avseende Revisionen har under året genomfört en granskning av vissa nämnders interna kontroll och lämnat förslag till förbättringar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av granskningen, ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av nämndernas internkontrollarbete. Respektive nämnds beslut rörande uppföljning av internkontrollarbetet 2011 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 6 mars 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas återrapportering av internkontrollarbetet för 2011.

26 KSAU 110 Dnr 2008/352 Förslag till yttrande till förvaltningsrätten - Trafikplanen Trafikplan för Ängelholm är en översiktlig vägledning för hur trafiken bör utvecklas i Ängelholms stad de närmaste åren. Ambitionen är att få en mer heltäckande bild av den önskvärda utvecklingen av alla trafikslagen; biltrafik, kollektivtrafik och cykel- gångtrafik. Kommunfullmäktige beslöt att till kommunstyrelsen återremittera förslag till Trafikplan Ängelholm för fördjupad utredning. Kommunfullmäktige beslöt om folkomröstning i ärendet. Denna genomfördes Parallellt med förberedelserna för folkomröstningen i ärendet har beredningen av ärendet fortsatt. Kompletterande utredningar har tillförts ärendet, som togs upp i kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av Stig Andersson (EP) i tre separata skrivelser och kommunledningskontoret har förberett förslag till yttrande där kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå förvaltningsrätten att avslå överklagandena. Förvaltningsrätten har gett kommunen anstånd med yttrandet till Bengt Sävström (S) avstår från att delta i beslutet. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret Överklaganden av Stig Andersson (EP). Förslag till yttrande över överklagandena. Yrkanden Liss Böcker (C) och Åsa Herbst (M) yrkar bifall till yttrandet. Fortsättning

27 KSAU 110, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

28 KSAU 111 Dnr 2012/10 Bostadsförsörjningsplan Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har uppdaterat och reviderat gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden I den nyligen upprättade byggprognosen är den långsiktiga målsättningen avseende befolkningsökningen närmare 400 personer årligen, baserat på en produktion av ca 250 bostäder per år. För att få detta utfall krävs i sin tur en detaljplanering som medger ca 400 nya byggrätter per år, tills utbud och efterfrågan har kommit i balans. Vid prioritering av nya planuppdrag är det viktigt att lägga fokus på de områden där det är brist på tomtmark, på bekostnad av de områden där det redan finns tillgång till byggbar tomtmark. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 1 februari 2012 Bostadsförsörjningsprogram föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna upprättat förslag till bostadsförsörjningsplanen att årligen uppdatera bostadsförsörjningsplanen.

29 KSAU 112 Dnr 2012/90 Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag Ewa Fjäll och Jan Gustavsson från Ljungabolets Intresseförening har inkommit med ansökan om bidrag för genomförande av Västersjöns Visfestival Visfestivalen kommer att genomföras den 14 juli Enligt ansökan blir formatet som tidigare år med ett utbud som tilltalar en bred publik, allt från familjen till de som turistar i Ängelholms kommun. Ljungabolets Intresseförening ansöker om kronor för genomförande och utveckling av festivalen. Bidraget kommer att gå till kostnader för artistgager och ljud. Övriga kostnader kommer att täckas av biljettförsäljning samt eventuella sponsorer. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 mars 2012 Ansökan om bidrag från Ljungabolets intresseförening inkommen den 27 februari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Västersjöns Visfestival 2012, att anslå kronor i bidrag för genomförandet och utveckling av festivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang.

30 KSAU 113 Dnr 2012/44 Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen, har inkommit med förslag till samarbete under Ekebofestivalen Ekebofestivalen vill fortsätta samarbetet med Ängelholms kommun inför genomförandet av den 17:e Ekebofestivalen. Liksom tidigare år kommer Ekebofestivalen att genomföra ett centrumevenemang. För att kunna genomföra detta evenemang ansöker Ekebofestivalen om ekonomiskt stöd om kronor. Kommunens avsikt med deltagande är folkhälsoarbete (bland annat genom kampanjen varannan vatten), marknadsföring och att Ekebofestivalen ska locka människor till kommunen också genom sitt gästspel i centrum av Ängelholm. Genom att marknadsföra kommunen i festivaltidningen och på plats under festivalen räknar kommunen med att nå delvis nya målgrupper. Ekebofestivalens tidning trycks i exemplar och är därför en bra kanal att sprida information om kommunen i. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 9 mars Förslag till samarbete från Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen daterat den 25 januari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Ekebofestivalen 2012, att anslå kronor i marknadsföringsbidrag och ytterligare kronor i bidrag avseende centrumevenemang till Ekebofestivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang. Fortsättning

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-11 kl 13:30-17:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M), 103-134 Göran Larsson (M) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 19 augusti 2009 klockan 13.00-15.00 Beslutande: Lennart Engström (KD), ordförande BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 306-316

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer