Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Anders Clark (Informatör) Lena Tebring (Kanslichef) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Bengt Sävström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

2 KSAU 94 Föredragningslistan 94 Föredragningslistan 95 Val av justerare 96 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige 97 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden 2011/ / Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande 99 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. 2011/ / Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration 2011/ Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 Begäran 2012/ Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad Utställning 103 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm Utställning 2010/ /24 fortsättning

3 KSAU 94, forts 104 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner 2010/ Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby För mer information, se även: 106 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm 107 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB 2012/ / / Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn 2011/ Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete Förslag till yttrande till förvaltningsrätten Trafikplanen 2012/ / Bostadsförsörjningsplan / Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag 2012/ Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag 2012/ Kulturhus i Ängelholm 2009/ Yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession från Eon 116 Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade, ingivna / /116 fortsättning

4 KSAU 94, forts 117 Förteckning över medborgarförslag, redovisning 2012/ Åsikter inkomna rapport 2012/ Ombudgetering av drift och investeringar från 2011 till 2012 Komplettering till Länsstyrelsen avseende strandsskyddsispens för Össjö 26: / / Deltagande i utvecklingsprojekt för medborgardialog 2012/ Principer vid inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Förfarandet kring överföring av fastigheter till AB Ängelholmslokaler 124 Finansiering och genomförande av pågatågsstation norr om Ängelholm 2009/ / Utmaning om IT-drift från IT-gården Yttrande från Skåne Nordväst över regionalt trafikförsörjningsprogram / /28

5 KSAU 95 Val av justerare Bengt Sävström (S) utses att justera protokollet.

6 KSAU 96 Dnr 2011/498 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av postfack på stadshuset för politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige Stig Andersson (EP) m fl. har inkommit med en motion den 27 oktober Syftet med motionen är att underlätta för privatpersoner, företag och organisationer att via medborgarlinjen lämna skrivelser till de olika politiska partierna i kommunfullmäktige. Förslaget är att antalet postfack i Stadshuset skall utökas så att alla i fullmäktige representerade partier har ett eget postfack. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Stig Anderssons (EP) m fl. motion om införande av postfack för de olika politiska partierna i kommunfullmäktige.

7 KSAU 97 Dnr 2011/186 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om upprättande av en bevarandeoch skötselplan för klitterna och stranden Motionen inkom den 13 april 2011 från Stig Andersson m.fl. (EP). Motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljönämnden, parallellt med medborgarförslaget från Dag Thulin, i samma ämne (dnr 2011/79), för yttrande. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret, daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse motionen besvarad.

8 KSAU 98 Dnr 2011/79 Medborgarförslag från Dag Thulin om framtagande av långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande Ett medborgarförslag inkom från Dag Thulin den 8 februari 2011 där förslagsställaren önskar att kommunen tar fram en långsiktig skötselplan för strandens och klitternas bevarande. Dessutom inkom en motion den 13 april 2011 från Stig Andersson (EP) m.fl där motionärerna föreslår att uppdrag ges att upprätta en kort- och långsiktig bevarande- och skötselplan för klitterna och stranden med tillhörande omgivningar. Tjänsteutlåtande från Kommunledningskontoret daterat den 12 mars Rapport stranderosion i Ängelholm inventering av nuvarande förhållande och rekommendationer för framtiden. Medborgarförslag från Dag Thulin. föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en förvaltningsplan som bland annat kommer att inkludera strategier för skyddande av klitterna och en kombination av behovsanpassade metoder för strandskydd anse medborgarförslaget besvarat.

9 KSAU 99 Dnr 2012/47 Angående föreningstryckservice - skrivelse från kultursällskapet m. fl. arbetsutskott har den 23 februari 2011, 82 beslutat att uppdra åt upphandlingsenheten att färdigställa upphandlingsunderlag för kopierings- och tryckeritjänster, att genomföra upphandlingen och att avtalstiden skall anges from Genom detta beslut har verksamheten vid kommunens kontorsvaktmästeri upphört vilket har inneburit att de föreningar som tidigare har kopierat där inte längre har den möjligheten. Amnestygruppen Ängelholm/Båstad, Naturskyddsföreningen i Ängelholm, Kultursällskapet i Ängelholm, Världsbutiken Klotet samt Ängelholms Filmstudio har den 23 januari 2012 författat en gemensam skrivelse till Ängelholms kommun där de föreslår ett bibehållande av föreningstryckservicen och där de ideella föreningarna får tryckservice på samma företag, på samma sätt och till samma kostnad som kommunen har upphandlat. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat Yrkanden Eva Kullenberg (FP) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå föreningarnas begäran att via kommunens avtal med Bjäre Grafiska AB få tillgång till tryckservice på samma företag och till samma kostnad som kommun.

10 KSAU 100 Dnr 2011/469 Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration Logica AB har inkommit med en utmaning om att ta över kommunens lön- och personaladministration. Utmaning från Logica, daterad beslutar att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 maj 2012 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att komma med förslag på revidering av policy för utmaningsrätten där utmanad förvaltning inte handlägger utmaningen, samt att anmäla inkommen utmaning till kommunstyrelsen Personalutskottet Hans-Börje Andersson Lena Tebring

11 KSAU 101 Dnr 2012/86 Detaljplan Vilhelmsfält 2:7 - Begäran Ansökan avser fastigheten Vilhelmsfält 2:7. Fastigheten används idag som plantskola, med försäljning och bostadsbyggnad. Avsikten är att omvandla fastigheten till bostadsområde för att skapa ett modernt och tidlöst boende där fokus ligger på kvalitet och inte på kvantitet. Grönskan ska även fortsättningsvis prägla miljön. I kommunens översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som utredningsområde. Området omfattas av fördjupad översiktsplan för södra Ängelholm. Där anges att befintlig markanvändning kvarstår, d v s bostäder och vardagsservice.den norra delen av fastigheten är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av DP 70. Där utpekas området som allmän platsmark och mark för reningsverk. I kommunens bevaringsprogram är området utpekat som en värdefull kulturmiljö, klass 1. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, bedömer att området är väl beläget för bostadsbebyggelse. Planerad bebyggelse är belägen vid befintlig infrastruktur i form av vägar, GC-vägar och kollektivtrafik. Det har närhet till centrala Ängelholm med den handel och service som finns där. Vid detaljplanering krävs dock att den fortsatta utvecklingen av södra Ängelholm beaktas som helhet. Planerat idrottsområde kan påverka omgivningen. Stråket i söder kommer att nyttjas i större grad än tidigare och risken för störningar behöver beaktas. Likaså behöver ställning till lämplig exploateringsgrad och till plantskolans eventuella framtid tas.. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 6 mars 2012 Bedömningsunderlag från kommunledningskontoret, daterat den 2 mars 2012 Översiktskarta Detaljkarta Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att uppdra till byggnadsnämnden att pröva förutsättningarna för upprättande av detaljplan. Fortsättning

12 KSAU 101, forts föreslår kommunstyrelsen besluta: att uppdra åt byggnadsnämnden att genom upprättande av detaljplan pröva förutsättningarna för bebyggelse för bostäder på fastigheten Vilhelmsfält 2:7.

13 KSAU 102 Dnr 2010/67 Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Willan 7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 30 hyreslägenheter inom fastigheten. Inriktningen ska bestå av i huvudsak mindre lägenheter i ett miljövänligt och energisnålt utförande. Uthyrningsformen kommer att vara med inriktning på trygghetsboende. Den befintliga bebyggelsen befästs och ges rätt beteckning. Planen ställs ut en andra gång då bullerdämpande åtgärder vidtagits för husets fasader och en kompletterande bestämmelse om bullerskärmar införts mot Kristian II:s väg. Efter dessa kompletteringar har en studie visat att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. I gällande översiktsplan, ÖP 2004, är området utpekat som ett område för befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser. Området är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av dels av en detaljplan från 1947 och dels av en detaljplan från Sol- och ljusförhållande bedöms inte påverkas nämnvärt. Vårdboendet intill kan få en viss avskuggning, men de negativa konsekvenserna anses inte vara större än att de kan accepteras. Området ingår i hindersfri yta för flygplatsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte antas medför betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms inte behöva upprättas. Inga värden för de i miljökvalitetsnormen ingående ämnena bedöms överskridas och inga vattenförekomster bedöms påverkas negativt. Fortsättning

14 KSAU 102, forts. Det finns behov av hyreslägenheter och trygghetsboenden i Ängelholm. Det är positivt att bostäderna avses byggas hållbart. Föreslagen bebyggelse är belägen nära till service och kommunikationer. Infrastruktur finns i området och området är beläget nära grönområden. Föreslagna bulleråtgärder medför att gällande riktvärden hålls utanför samtliga bostadsrum, samtliga balkonger och uteplatser. Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har därför inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Willan 7: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Samrådsredogörelse Utlåtande Bullerutredning Yrkanden Bengt Sävström (S) och Liss Böcker yrkar bifall till tillstyrkande av förslaget. föreslås besluta: att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Willan 7. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

15 KSAU 103 Dnr 2011/24 Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm - Utställning Detaljplanen avser fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att utveckla områdets stadsmässighet och attraktivitet genom uppförande av ny bebyggelse för flerbostadshus med ca 150 lägenheter. Planförslaget möjliggör även s k centrumändamål såsom kontor, butik eller service ut mot Kullavägen och Kristian II:s väg. Vidare redovisas markområde för anläggande av en ny kombinerad gång-, cykel- och busstunnel i Södra vägens förlängning. En ny gång- och cykelbro föreslås över Kristian II:s väg. Det aktuella området utgör en viktig länk för att stärka sambanden mellan framtida nya stadsdelar i söder (Fridhem-Vilhelmsfält) och de centrala delarna av staden. Planen var på samråd 25 november januari Under samrådet framförde kommunstyrelsens arbetsutskott att bullernivån särskilt bör beaktas. En reviderad bullerutredning har genomförts efter samrådet. Utredningen visar att man med föreslagna bulleråtgärder kommer att klara de nationella riktvärdena för trafikbuller. Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats vad gäller: Genomförandebeskrivningen kompletteras angående hur fastighetsbildning är tänkt. Syftet med planbestämmelsen Marken får bebyggas under. är att dessa för bebyggas med bjälklag men ej över. Minst tre gemensamma uteplatser ska placeras inom gårdsområde markerat uteplatser. Yttervägg till bostadsbebyggelse ska utföras med ljudreduktion minst R w (vägt reduktionstal) 55 dba. Bostadsbebyggelse ska förses med bullerskyddsskärm av glas monterad utanför fönster/fasad så att minst ett fönster till varje rum kan öppnas och samtidigt innehålla riktvärdet 55 dba samt maximalvärdet 70 dba. I bostadskvartersmarkens gräns mot Kristian II:s väg samt mot Kullavägen ska kontinuerlig bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,9 meter över marknivån på gården. Längs bostadskvartersmarken mot bussgatan ska bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,5 meter över marknivån på gården. Anslutning mot Skansgatan rätas upp. Fortsättning

16 KSAU 103, forts. I översiktsplan, ÖP 2004, redovisas området som ett utredningsområde. Gällande översiktsplan för området är dock den fördjupade översiktsplanen för Södra Ängelholm. Där redovisas området som ett utvecklingsområde. Det pekas särskilt på hur viktigt det är att utveckla området för att stärka kontakten mellan södra Ängelholm och staden/centrum. Området är detaljplanelagt sedan tidigare. Området omfattas av detaljplanerna DP 61, B 339 och B 302. Området omfattas av riksintresse för kommunikationer och järnväg. Området omfattas av hindersfrihet för flyget. De frågor som är viktiga att ta hänsyn till i detaljplanen är trafikbuller och risk för olyckor med transport med farligt gods. Planbestämmelser reglerar att bulleråtgärder genomförs enligt trafikbullerutredning, se ovan. En planbestämmelse reglerar även att riskreducerande vall ska anordnas. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av miljökvalitetsnormer. Översiktlig planering Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har inget att erinra mot förslaget. Genomförandefrågor Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, framförde i samrådet att genomförandetiden bör ändras till 10 år. Denna synpunkt kvarstår. Följande handlingar avseende utställning av detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl: Följebrev Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Illustrationer Samrådsredogörelse Fortsättning

17 KSAU 103, forts. beslutar att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:3 m fl. att ändra genomförandetiden till 10 år. Byggnadsnämnden, Inger Johansson

18 KSAU 104 Dnr 2010/222 Sydvatten, tilläggsavtal med i Sydvatten ingående kommuner Sydvatten AB ägs av 15 kommuner. Kommunfullmäktige fattade beslut om att ansluta sig till Sydvatten AB. Kommunfullmäktige godkände ett avtal om delägarinträde med Sydvatten och anvisade pengar för insatsen om 27 mkr. Det konsortialavtal som tecknats mellan tidigare medlemskommuner behöver nu justeras i anledning av Ängelholms inträde. Sydvatten har överlämnat Tilläggsavtal IV till konsortialavtalet till samtliga delägarkommuner, inkl. Ängelholm, för godkännande. Avsikten är att på ordinarie årsstämma den 1 juni 2012 i Sydvatten besluta om nyemission av akter våren Sydvatten önskar därför handlingarna i retur från samtliga kommuner senast 13 april Ängelholms kommun behöver även ut se ombud att personligen företräda kommunen på stämman samt ge ombudet skriftlig fullmakt att teckna aktierna. Aktiekapitalet uppgår till :-. Inträdesavgiften uppgår till :-. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Tilläggsavtal IV till Konsortialavtal med övriga 15 kommuner. Yrkanden Liss Böcker (C) och Bengt Sävström (S) yrkar bifall till tilläggsavtalet. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet upprättat tilläggsavtal IV. att utse NN att företräda Ängelholms kommuns aktier i Sydvatten AB samt teckna dessa aktier vid ordinarie årsstämma 2012, intill ett belopp om högst kronor.

19 KSAU 105 Dnr 2012/81 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby Höganäs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby. Den har varit på samråd mars april 2011 och är nu på utställning. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är utifrån befintliga kvaliteter skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar ändmålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. Ängelholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över utställningshandlingen. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 februari 2012 Följebrev Samrådsredogörelse Utställningshandling Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande utställningshandling föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända yttrandet till Höganäs kommun.

20 Sammanträdesdatum KSAU 106 Dnr 2012/101 Leasing av datorer - barn- och utbildningsförvaltningens "projekt 1 till 1", en dator per elev i Ängelholm Hit hämtas sammanfattning om ärendet från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till eventuellt kommande beslutsdokument Hit hämtas beslutsunderlag från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument. Förslag till beslut Hit hämtas förslag till beslut från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument.

21 KSAU 107 Dnr 2012/102 Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget; att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att nå målen. att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster samt en sund konkurrens. att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall. att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt och utveckling för näringsliv. Gemensamma underlag har utarbetats för delägarkommunerna i NSR. I enlighet med tidigare beslut föreligger förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande områden: 1. Avfallsminimering 2. Materialåtervinning 3. Avgifta kretsloppen 4. God arbetsmiljö och hygien 5. Kostnadseffektivitet 6. God service Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga samhällsnytta och uppfylla ovanstående tidigare beslut. För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner, vilka beskrivs i skrivelse om Sopsamarbete I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen samt uppdaterad bolagsordning. Fortsättning

22 KSAU 107, forts. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 mars Övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1. Skrivelse om Sopsamarbete 2012, bilaga 2. Reviderade ägardirektiv, bilaga 3. Reviderad bolagsordning, bilaga4. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen, bilaga 1, att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner enligt bilagt förslag, bilaga 2, att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3, samt att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.

23 KSAU 108 Dnr 2011/567 Fortsatt upplåtelse av driften av Vejbystrands hamn Kommunfullmäktige godkände upplåtelse av Vejbystrands hamn till en nybildad hamnförening. Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening har därefter drivit hamnen. Inför övertagande var bl a konsumtionsavgifterna inte kända. Vidare planerade kommunen utbyggnad av båtplatser och muddring samt ny servicebyggnad med toaletter m.m. för att ge föreningen bättre förutsättningar att driva hamnen ekonomiskt. I avvaktan på ombyggnad och erfarenheter av kostnader kom parterna överens om att föreningen inte skulle betala något arrende samt att föreningen fick rätt att påkalla förhandlingar med kommunen ifall föreningens driftbudget kom att visa underskott. Den gemensamma intentionen är att avtalet efter ombyggnaden ska förlängas på fem år utan någon specialregel om förhandlingar vid underskott. Ombyggnaden av hamnen har försenats och inleds först under november Utökning av antalet hamnplatser beräknas vara klara till sommarsäsongen Servicebyggnaden beräknas vara klar under Förslag till förlängning av nyttjanderättsavtalet med Vejbystrands Hamnförening har upprättas för perioden I avtalet förutsätts att kommunens ordningsföreskrifter och taxa för hamnen upphävs. Dessa kommer att ersättas av ordningsföreskrifter resp. prislista som beslutas av hamnföreningen på föreningsstämma. Protokollsutdrag KFN den 24 januari 2012, 7 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 30 december Lägesrapport av tekniska kontoret, daterad den 11 november föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fortsättning

24 KSAU 108, forts. att upphäva ordningsföreskrifter för Vejbystrands småbåtshamn samt taxa för Vejbystrands småbåtshamn att upphöra gälla fr. o. m föreslår samtidigt kommunstyrelsen besluta att godkänna förlängning av nyttjanderättsavtal med Vejbystrands Hamnförening, ek. för. För perioden

25 KSAU 109 Dnr 2012/72 Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete 2011 Nämnderna har lämnat sin uppföljning av internkontrollarbetet avseende Revisionen har under året genomfört en granskning av vissa nämnders interna kontroll och lämnat förslag till förbättringar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av granskningen, ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av nämndernas internkontrollarbete. Respektive nämnds beslut rörande uppföljning av internkontrollarbetet 2011 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 6 mars 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas återrapportering av internkontrollarbetet för 2011.

26 KSAU 110 Dnr 2008/352 Förslag till yttrande till förvaltningsrätten - Trafikplanen Trafikplan för Ängelholm är en översiktlig vägledning för hur trafiken bör utvecklas i Ängelholms stad de närmaste åren. Ambitionen är att få en mer heltäckande bild av den önskvärda utvecklingen av alla trafikslagen; biltrafik, kollektivtrafik och cykel- gångtrafik. Kommunfullmäktige beslöt att till kommunstyrelsen återremittera förslag till Trafikplan Ängelholm för fördjupad utredning. Kommunfullmäktige beslöt om folkomröstning i ärendet. Denna genomfördes Parallellt med förberedelserna för folkomröstningen i ärendet har beredningen av ärendet fortsatt. Kompletterande utredningar har tillförts ärendet, som togs upp i kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av Stig Andersson (EP) i tre separata skrivelser och kommunledningskontoret har förberett förslag till yttrande där kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå förvaltningsrätten att avslå överklagandena. Förvaltningsrätten har gett kommunen anstånd med yttrandet till Bengt Sävström (S) avstår från att delta i beslutet. Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret Överklaganden av Stig Andersson (EP). Förslag till yttrande över överklagandena. Yrkanden Liss Böcker (C) och Åsa Herbst (M) yrkar bifall till yttrandet. Fortsättning

27 KSAU 110, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

28 KSAU 111 Dnr 2012/10 Bostadsförsörjningsplan Kommunledningskontoret, genom enheten för samhällsplanering och utveckling, har uppdaterat och reviderat gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden I den nyligen upprättade byggprognosen är den långsiktiga målsättningen avseende befolkningsökningen närmare 400 personer årligen, baserat på en produktion av ca 250 bostäder per år. För att få detta utfall krävs i sin tur en detaljplanering som medger ca 400 nya byggrätter per år, tills utbud och efterfrågan har kommit i balans. Vid prioritering av nya planuppdrag är det viktigt att lägga fokus på de områden där det är brist på tomtmark, på bekostnad av de områden där det redan finns tillgång till byggbar tomtmark. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 1 februari 2012 Bostadsförsörjningsprogram föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna upprättat förslag till bostadsförsörjningsplanen att årligen uppdatera bostadsförsörjningsplanen.

29 KSAU 112 Dnr 2012/90 Västersjöns visfestival Ansökan om bidrag Ewa Fjäll och Jan Gustavsson från Ljungabolets Intresseförening har inkommit med ansökan om bidrag för genomförande av Västersjöns Visfestival Visfestivalen kommer att genomföras den 14 juli Enligt ansökan blir formatet som tidigare år med ett utbud som tilltalar en bred publik, allt från familjen till de som turistar i Ängelholms kommun. Ljungabolets Intresseförening ansöker om kronor för genomförande och utveckling av festivalen. Bidraget kommer att gå till kostnader för artistgager och ljud. Övriga kostnader kommer att täckas av biljettförsäljning samt eventuella sponsorer. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 mars 2012 Ansökan om bidrag från Ljungabolets intresseförening inkommen den 27 februari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Västersjöns Visfestival 2012, att anslå kronor i bidrag för genomförandet och utveckling av festivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang.

30 KSAU 113 Dnr 2012/44 Ekebofestival Ansökan om marknadsföringsbidrag Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen, har inkommit med förslag till samarbete under Ekebofestivalen Ekebofestivalen vill fortsätta samarbetet med Ängelholms kommun inför genomförandet av den 17:e Ekebofestivalen. Liksom tidigare år kommer Ekebofestivalen att genomföra ett centrumevenemang. För att kunna genomföra detta evenemang ansöker Ekebofestivalen om ekonomiskt stöd om kronor. Kommunens avsikt med deltagande är folkhälsoarbete (bland annat genom kampanjen varannan vatten), marknadsföring och att Ekebofestivalen ska locka människor till kommunen också genom sitt gästspel i centrum av Ängelholm. Genom att marknadsföra kommunen i festivaltidningen och på plats under festivalen räknar kommunen med att nå delvis nya målgrupper. Ekebofestivalens tidning trycks i exemplar och är därför en bra kanal att sprida information om kommunen i. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 9 mars Förslag till samarbete från Bengt-Åke Johansson, VD Ekebo Nöjescentrum och Bert Lundkvist, PR-ansvarig Ekebofestivalen daterat den 25 januari 2012 föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om ekonomiskt stöd för att arrangera Ekebofestivalen 2012, att anslå kronor i marknadsföringsbidrag och ytterligare kronor i bidrag avseende centrumevenemang till Ekebofestivalen, samt att finansiering sker genom driftbudget 2012, konto 10001, 435 evenemang. Fortsättning

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer