Landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl och Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 128 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 10 oktober 2008, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 129 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Paul Johansson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Lena Wibroe m Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s

2 2(20) Ann-Charlotte Kakoulidou s Janeric Kandenäs s Lena Karlsson c Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Eva Löfquist s Marianne Nordin s Mayken Nilsson s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Göran Giselsson, Roland Johansson, Eva Löfquist och Michael Sjöö. I deras ställe hade kallats in Karin Engström, Britta Croona, Camilla Håård-Andersson och Göran Borg. Karin Engström var närvarande Ingemar Swalander var närvarande Annelill Davidsson var närvarande Övriga närvarande var Arne Runehagen, Jonas Lundborg och Agneta Gustafsson 138 Revisorernas ordförande Sven-Åke Gustavsson Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 29 oktober, kl på Landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 131 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes.

3 3(20) 132 Interpellation angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Vid ett flertal tillfällen har den moderatledda landstingsledningen i Kronoberg uttryckt önskemål om att förändra verksamheten inom länssjukvården, och främst vid Ljungby lasarett. I förra veckan hade de förtroendevalda i landstingsfullmäktige tillsammans med landstingets verksamhetschefer ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Hela seminariet andades en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården till mer planerad vård vid Ljungby lasarett och akut vård vid Växjö lasarett. Jag vill betona att Socialdemokraterna inte är emot att verksamheten inom de båda lasaretten samordnas på bästa och effektivaste sätt. Men vi ser med oro på att majoriteten kanske vill följa trenden, att minska antalet akutsjukhus i landet. Socialdemokraterna är övertygade om att Kronoberg behöver två akutsjukhus. Vi är oroliga för att den moderatledda ledningen av landstinget kommer att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett för att istället använda sjukhuset för s.k. femdygnsvård och planerade operationer. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 1. Vilka planer har den borgerliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Växjö den 2 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s)

4 4(20) 133 Interpellation om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande. Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett. Landstinget Kronoberg anlitade ett konsultföretag Ledningsbolaget - för att få underlag för en genomgång av hur vården i Kronoberg fungerar. Konsulten jämför i sin rapport i huvudsak Växjö och Ljungby lasarett med lasarettet i Gävle. Motiveringen var att detta lasarett hade konsultföretaget god insyn i och kunskap om. I den genomgång som gjordes avdelning för avdelning används antalet vårdplatser och personalstyrkan i Gävle som norm. Detta görs utan att man kan avgöra med vilken rätt som just Gävle upphöjs till det lasarett som lyckats balansera vårdkvalitet med ekonomisk effektivitet. Vid landstingsstyrelsens möte i september beslutade den borgerliga majoriteten att gå vidare med nedskärningar och omorganisering med utgångspunkt i konsultrapporten och Gävle lasarett. Efter vad jag hört har en delegation med tjänstemän och fackliga företrädare varit på besök för att på ort och ställe se hur vården fungerar på Gävle lasarett. Mina frågor: 1. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 2. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 3. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Växjö Lennart Värmby (v) Ledamot i landstinget Kronobergs fullmäktige

5 5(20) 134 Interpellation angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/81260 Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående möjlighet till vård i rimlig tid I Landstinget Kronobergs delårsrapport för augusti 2008 finns mycket intressant fakta att läsa. Förutom det nedslående ekonomiska resultatet för verksamheten så kan vi konstatera att statistiken för vård- och behandlingsgarantin också pekar åt fel håll. Mer än 55 % av alla patienter som väntar på behandling har väntat mer än 90 dagar. Det totala antalet patienter som väntat på mottagning eller behandling mer än 90 dagar har sedan majoriteten tillträdde i januari 2007 fördubblats! (Från 1800 patienter till 3591.) Under våren 2008 fick länssjukvården stora påfrestningar på grund av de privatiseringsplaner som majoriteten hade för Ljungby lasarett. Dessa tog både tid och kraft från verksamheten. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 4. Tror Landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 5. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin? Växjö den 6 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s) 135 Interpellation angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och 1:e vice ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige.

6 6(20) Interpellationen Interpellation av Landstingsstyrelsens vice ordförande Paul Johansson (C) Ang: Statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget. I Smålänningen fredagen den 3 oktober uttalar sig Paul Johansson (C) om Landstinget Kronobergs ekonomiska situation. Enligt tidningsartikeln så anser Paul Johansson (C) att staten nu måste gå in och rädda Landstingen. Paul säger vidare som jag ser det måste staten ta ett ökat ansvar för Landstingens kostnader. Den 25 september överlämnade Infrastrukturmister Åsa Torstensson (C) proposition Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt till riksdagen. I denna proposition öppnar regeringen för medfinansiering i infrastruktur. Det står att regeringen ser positivt på ett ökat gemensamt ansvarstagande för åtgärder inom transportinfrastrukturen. Detta är ett sätt att regioner/kommuner och landsting kan bli tvungna att i framtiden medfinansiera angelägna infrastruktursatsningar för att inte bli omsprungna av andra regioner som medfinansierar. Jag vill att Paul svarar på följande frågor. 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad avser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden? 2. Hur tänker du framföra till staten att de tar ett större ekonomiskt ansvar för Landstingens ekonomi, eller anser du att det räcker med en artikel i en lokaltidning? Joakim Pohlman (S) 136 Interpellation angående stigande läkemedel ett dilemma Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande

7 7(20) Stigande läkemedelskostnader ett dilemma Enligt en motion som undertecknad skrev till landstingsfullmäktige för ungefär ett år påtalade jag om behovet av tydliga strategier för en effektivare användning av läkemedel i landstinget. Som svar på motionen uppgavs bland annat att det skulle intensifieras ett arbete för att utveckla mått för uppföljning när det gäller följsamheten i förhållande till läkemedelskommittén, samt att dessa rekommendationer och riktlinjer delges föreskrivarna av läkemedel. Vad har gjorts hittills? Enligt delårsrapporten som presenterades på landstingsstyrelsens sammanträde under oktober månad visar på att kostnaderna för läkemedel i Kronobergs län ökat med 8, 2 procent jämfört med samma period förra året, vilket innebär ett överskridande av landstingets budget. För riksgenomsnittet är motsvarande ökning 5,4 procent. En stor del av dessa läkemedel är så kallat rekvisitionsläkemedel inom länssjukvården. Mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Vad beror det på att ökningstakten är högre inom Landstinget Kronoberg jämfört med riksgenomsnittet? Hur är följsamheten/tydligheten av läkemedelskommitténs arbete? Vad har gjorts hittills för att få en effektivare läkemedelsanvändning totalt sätt? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg (mp) Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 137 Interpellation angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Ledningsbolagets rapport om länssjukvården Ledningsbolaget har genomfört en genomlysning av länssjukvården i Kronobergs län. Det handlar om en jämförande studie med Gävle sjukhus som referens/rekommendation, där varje verksamhetsområde presenterats detaljerat.

8 8(20) Enligt en artikel i Smålandsposten den 30/9 2008, som refererar till en konferens eller studiebesök som gjorts av personal inom länssjukvården till sjukhuset i Gävle. Enligt artikeln bedöms Gävle sjukhus som ett krissjukhus. Min fundering som förtroendevald landstingspolitiker gör att jag ställer mig följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande: Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i Ledningsbolagets rapport/studie? Och på vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 138 Initiativ från barn- och ungdomsutskottet Sexuell hälsa i Kronoberg Barn- och ungdomsutskottets ordförande Bruno Edgarsson hälsade Arne Runehagen, Agneta Gustafsson och Jonas Lundborg välkomna och ställde följande frågor inför föredragningen: Hur har vi det i Kronobergs län? Hur arbetar vi i Kronobergs län? Smittskyddsläkare Arne Runehagen informerade om sexuellt överförbara sjukdomar och framförallt om klamydia som har ökat i antal fall. Han redogjorde för orsaker till ökningen, riskerna med sjukdomen, smittspårning samt antal tester som görs i länet. Han pekade också på fördelarna med det handlingsprogram för Sexuell hälsa i Kronoberg som fått många organisationer i samhället att jobba för samma sak. Handlingsprogrammet delades ut till fullmäktiges ledamöter. Från ungdomsmottagningen i Växjö deltog barnmorskan Agneta Gustafsson och sexologen Jonas Lundborg. De informerade om sitt uppdrag, att arbeta förebyggande med ungdomars fysiska och psykiska hälsa, mottagning med stor flexibilitet och hög tillgänglighet samt information i skolor. Agneta Gustafsson redogjorde också för antal ungdoms- och preventivmedelsmottagningar som finns i länet samt skillnaden mellan dessa mottagningar. Frågor ställdes av Pernilla Sjöberg, Annelill Davidsson, Ingemar Swalander, Britt-Louise Berndtsson, Kerstin Laakso-Rungegård, Harald Bergström, Agneta Eriksson, Joakim Pohlman, Lennart Värmby och Britta Croona. Landstingsfullmäktiges ordförande tackade för värdefull och upplysande information.

9 9(20) 139 Allmänhetens frågestund En länsinnevånare ställde frågor som besvarades. 140 Delårsrapport januari augusti 2008 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapporten. Ärendet Landstingsdirektören överlämnar delårsrapport januari augusti Efter augusti månad redovisas ett negativ finansiellt resultat på 56,1 mkr och prognosen för 2008 pekar på ett överskridande med 106 mkr. Landstingets revisorer överlämnar i enlighet med kommunallagen sin bedömning av delårsrapport per augusti 2008 till fullmäktige. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog delårsrapporten. Ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson föredrog revisorernas bedömning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , rekommenderat landstingsfullmäktige besluta att godkänna rapporten. Ledamöternas egna yrkanden Suzanne Frank, Ingemar Swalander, Paul Johansson, Harald Bergström och Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Lennart Värmby yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med följande tillägg samt att med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen för Landstinget Kronoberg ge landstingsstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde november föreslå en skattehöjning som ett led i att få ekonomin i balans Yttranden Anna Fransson, Lena Wibroe, Yngve Filipsson, Michael Öberg, Joakim Pohlman, Kent Alriksson och Ragnar Lindberg yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Lennart Värmbys yrkande om tillägg samt att med anledning "

10 10(20) Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Lennart Värmbys tilläggsyrkande. 141 Ajournering Fullmäktige beslöt att ajournera mötet för att återupptas igen efter lunch. 142 Ansökan om lån till Växjö Flygplats AB Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ärendet Växjö Flygplats AB har inkommit med ansökan om att få låna 20 mkr från sina huvudägare, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Pengarna behövs för att täcka nyligen genomförda investeringar i terminal och på parkering. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , föreslagit landstingsfullmäktige besluta att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ledamöternas egna yrkanden Michael Öberg och Marita Bengtsson yrkade avslag till lån. Suzanne Frank, Paul Johansson och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag.

11 11(20) Yttranden Joakim Pohlman och Lennart Värmby yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Reservation Michael Öberg och Marita Bengtsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jäv På grund av jäv deltog inte Ingemar Swalander, Stefan Fredriksson, Camilla Håård-Andersson och Olle Sandahl i handläggningen. 143 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar och seminariedagar 2009 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att fastställa tider för landstingsfullmäktige för feb, 9 mars, 27 apr (årsredovisning), 15 juni (uppdragsbudget), 19 okt (delårsbokslut augusti), nov (finansplan) samt att landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. Ärendet Ett tjänstemannaförslag om årsplan för 2009 har tagits fram som även presenterats för fullmäktiges presidium och organisationsutskottet. I landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 3 punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade , rekommenderat fullmäktige fastställa tider för landstingsfullmäktige för 2009

12 12(20) 2 feb 9 mars 27 apr (årsredovisning) 15 juni (uppdragsbudget) 19 okt (delårsbokslut aug) nov (finansplan) Landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. 144 Val av ledamöter Dnr LE/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående Valberedningens förslag Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att entlediga och utse nedanstående personer i följande organ under tiden som anges nedan. Val till nedanstående organ, tid Alvesta Samordningsförbund Skattekontoret Växjö Stiftelsen Musik i Kronoberg Ordinarie Avgående ledamot: Lars-Erik Gustafsson, Fuxvägen 40, Växjö (c) Ny ledamot: Karin Vernersson, Vegbyvägen Moheda (c) Avgående ledamot: Per-Inge Olsson, Transjö, Kosta (mp) Ny ledamot: Ingemar Ljungcrantz, Tävelsås Norra Backegård, Tävelsås (mp) Avgående ledamot: Anton V Härder, Stenbrohult, Diö (s) Ny ledamot: Ann-Charlotte Kakoulidou, Klintvägen 2, Alstermo (s) Ersättare

13 13(20) Ragnar Lindberg valberedningens tjg ordf Yngve Filipsson ledamot i valberedningen 145 Interpellationsdebatt Landstingsfullmäktige godkände att interpellationerna nr 2 Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett och nr 6 Ledningsbolagets rapport om länssjukvården debatteras samtidigt. 146 Interpellationssvar till Anna Fransson angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 132 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Landstinget arrangerade för en tid sedan ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Enligt interpellanten andades hela seminariet en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården och Fransson påstår sig vara orolig över vad ledningen kommer att göra med länssjukvården och ställer följande frågor; 1. Vilka planer har den borgliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Svar på fråga 1 Svensk sjukvård utvecklas i snabb takt och så också Landstinget Kronberg. För fem år sedan tog Landstinget Kronoberg det strategiska beslutet att slå samman våra två sjukhusorganisationer till en länsövergripande och sammanhållen organisation med en ledning och med ett gemensamt uppdrag. Då skapades förutsättningar för ett utökat och bättre samarbete i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation med inte minst bättre vårdflöden. Utvecklingen inom sjukvården går som bekant mot en ökad specialisering och vi måste möta framtidens krav och utmaningar genom att ta nästa steg för att utveckla vår länssjukvård. Därför har vi gett landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan som skall ta sikte på hur samarbetet och samordningen ytterligare kan fördjupas våra två sjukhus emellan. Innan förslaget till utvecklingsplan är färdigt är jag försiktig med att uttala mig om på vilket sätt vi vill utveckla länssjukvården. Jag har dock länge varit tydlig med att jag vill utveckla och utöka den elektiva operationsverksamheten vid Ljungby lasarett, där finns det möjlighet till kapacitetshöjning. Svar på fråga 2 Nej något sådant arbete pågår inte.

14 14(20) Svar på fråga 3 Jag ser positivt på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett. Vi skall nu såväl som i framtiden organisera oss på ett sådant vis att vi kan garantera en god vård, såväl akut som elektiv för hela länet. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 147 Interpellationssvar till Lennart Värmby angående att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 133 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Lennart Värmby interpellerar om Ledningsbolagets rapport där länssjukvårdens två sjukhus har jämförts med bland annat sjukhuset i Gävle. Följande frågor ställs i interpellationen; 4. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 5. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 6. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Svar på interpellationen Landstinget Kronoberg i sin helhet, våra vårdcentraler, sjukhus och enskilda kliniker deltar i ett stort antal register och jämförelser. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna få en uppfattning av hur effektiv och hur kvalitativ vår verksamhet är. Ledningsbolaget valde att i stor utsträckning jämföra länssjukvårdens verksamhet med Landstinget Gävleborg i allmänhet och Gävle sjukhus i synnerhet. Anledningen till detta val var precis som interpellanten skriver bland annat att detta var ett sjukhus som bolaget hade stor kunskap om. Vidare är också länens och sjukhusens storlek likvärdiga vilket möjliggör en kvalitativ jämförelse. Verksamheten i Gävle har rationaliserats och man har uppnått en verksamhet som i förhållande till vår är mer kostnadseffektiv och det utan att kvalitén har blivit sämre. Därav finns det anledning att jämföra och studera verksamheten i Gävle men därmed inte sagt att sättet att organisera och bidriva sjukvård i Gävle utgör ett facit som vi skall rätta oss efter på alla punkter. Anledningen till varför en delegation från vårt landsting reste till Gävleborg var för att inhämta och utbyta kunskap. Den rapport som Ledningsbolaget på landstingets uppdrag framarbetet beskriver inte hur förändringsprocessen i

15 15(20) Gävle har gått till. Av den anledningen genomfördes studieresan då det självfallet är viktigt att studera verksamheten i Gävle även bortom statistik. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att sjukhuset i Gävle är ett exempel på hur verksamhet kan organiseras, inte ett absolut rättesnöre. Ledningsbolagets arbete har skett i samarbete med länssjukvården och utifrån de uppgifter som länssjukvården redovisat. Nu genomförs förändringarna utifrån den plan som är gjord och förankrad. Detta utifrån det uppdrag som landstingsdirektören har getts av styrelsen att stegvis genomföra lämpliga åtgärder i samverkan med länssjukvården. Detta arbete pågår och utgörs inte av en kopia av förändringarna i Gävle utan består av en väl genomarbetad plan för utveckling utifrån Kronobergs förutsättningar och där målet självfallet är att skapa en bättre vård. Detta ser jag som ett fullt realistiskt krav och mål. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 148 Interpellationssvar till Michael Öberg angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 137 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Michael Öberg interpellerar med anledning av Ledningsbolagets rapport om länssjukvården och Smålandspostens artikel den 30 september som rör länssjukvårdens resa till Gävle sjukhus, samma sjukhus som ledningsbolaget jämfört Kronobergs länssjukvård med. Med anledning av artikel ställer interpellanten följande frågor; 1. Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i ledningsbolagets rapport/studie? 2. På vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? 3. Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Svar på fråga 1 Ledningsbolaget fick av landstinget uppdraget att genomföra en genomlysning av landstinget totala verksamheter (folktandvården undantaget). Under processen har Ledningsbolaget låtit jämföra vår verksam med andra landsting och andra sjukhus. Därigenom skapas en större förståelse om vår egen verksamhet. I den rapport som rör länssjukvården har sjukhusen i Gävleborg används och i slutsammanställning särskilt sjukhuset i Gävle. Frågan varför valet föll på Gävle sjukhus bör måhända snarare ställas till Ledningsbolaget än till undertecknad men jag skall likväl försöka besvara frågan. Ledningsbolaget har under flera år engagerats av landstinget i Gävleborg där man följt, genomlyst och dokumenterat konsumtions- och produktionsförändringar samt även delvis involverats i det operativa förändringsarbetet. Genom bolagets månggåriga engagemang har de fått en god kunskap om verksamheten vilket

16 16(20) underlättat en jämförelse av verksamheterna. Storleksmässigt är också Gävle sjukhus ett lämpligt sjukhus att använda vid jämförelse med företrädesvis Centrallasarettet Växjö. I de jämförelser som genomförts har sjukhuset i Gävle uppvisat en allt mer kostnadseffektiv verksamhet med en, relativt andra, hög produktivitet med lägre personalkostnad i förhållande till befolkningsunderlaget. Gävle sjukhus har effektiviserats i stor utsträckning och det utan att kvalitén har blivit sämre och därför är det intressant att använda sjukhuset vid jämförelser. Vi skall självfallet utforma vår organisation efter våra förutsättningar men vi skall ta intryck och lärdom från andra landsting och andra sjukhus, däribland Gävle sjukhus men självfallet också andra. Svar på fråga 2 Ledningsbolagets totala genomlysning utgör en viktig kunskapsmässig grund för det forstsatta utvecklingsarbetet av vårt landsting. För att kunna fatta bra och långsiktigt hållbara beslut behöver vi ha en god kunskap om vår egen verksamhet men också kunna betrakta den i jämförelse med andra. De resultat som Ledningsbolaget har arbetat fram i nära samarbete med vår verksamhet är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete med att skapa ett kvalitetsstyrt landsting med en effektiv hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Syftet med resan var självfallet att utbyta kunskap. Ledningsbolagets rapport är omfattande men beskriver inte hur förändringarna i Gävle har gått tillväga. Det är naturligtvis viktigt att också få en inblick i deras förändringsprocess för att dra lärdom av den. Därför reste en delegation till Gävle för att träffa ledning och personal och tog på plats del av deras erfarenheter, råd och idéer. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 149 Interpellationssvar till Anna Fransson angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 134 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Anna Fransson interpellerar med anledning av det stora antalet patienter som får vänta längre än vad vårdgarantin föreskriver och hon ställer följande frågor; 7. Tror landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 8. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin?

17 17(20) Svar på fråga 1 Nej jag tror inte att väntetiderna har påverkades vare sig negativt eller positivt av den process som pågick för att pröva möjligheten att lägga ut Ljungby lasarett på entreprenad. I interpellationen antyds att processen skulle ha tagit tid och kraft från verksamheten och att detta skulle ha påverkat väntetiderna negativt. Jag tycker att det är beklagligt att Fransson, därför att hon motsatte sig idén om att pröva en ny lösning för vårdens organisation i Landstinget Kronoberg, vill koppla samman problemen med tillgängligheten med den processen som arbetet kring Ljungby lasarett på entreprenad innebar. Min uppfattning är snarare att detta arbete på sikt kan få positiv effekt på väntetiderna. Under processens gång granskade vi vår egen organisation i sömmarna och den ökade kunskapen och de nya insikter som arbetet resulterade i är värdefulla i förbättringsarbetet kring vårdens tillgänglighet. Värt att nämna är också att även om antalet väntande över 90 dagar ökat i antal inom länssjukvården vilket är båda allvarlig och bekymmersamt så har likaså produktionen ökat. Detta trots den konflikt som störde verksamheten i maj. Svar på fråga 2 Vi inom alliansen inte bara planerar för åtgärder utan vi vidtar dem dessutom. Alliansen har sedan första dag i majoritet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten. Bland annat på grund av ett ökat behov av vård och på grund av nya men mer tidskrävande operationsmetoder har dock inte väntetiderna blivit kortare. Därför fortsätter och intensifieras arbetet. Tidigt i mandatperioden togs initiativ till att utarbeta och arbeta efter en handlingsplan för vård- och behandlingsgarantin. Denna plan fastställdes av landstingsstyrelsen i början av året och nu pågår arbetet att implementera planens olika delar. Denna omfattande handlingsplan innehåller åtgärder inom de sex utvecklingsområden som har definierats i det nationella tillgänglighetsarbetet. Åtgärderna inom dessa sex områden skall tillsammans bidra till att tillgängligheten förbättras. Även alliansregeringen arbetar aktivt för att korta vårdköerna i Sverige. Regeringen satsar exempelvis 1 miljard nästa år för att stimulera landsting att bättre efterleva vård- och behandlingsgarantin. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 150 Interpellationssvar till Joakim Pohlman angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, Paul Johansson, besvarade den under 135 ställda interpellationen. Interpellationssvar Interpellanten ställer sammanfattningsvis följande frågor: 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad anser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden?

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer