Landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl och Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 128 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 10 oktober 2008, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 129 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Paul Johansson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Lena Wibroe m Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s

2 2(20) Ann-Charlotte Kakoulidou s Janeric Kandenäs s Lena Karlsson c Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Eva Löfquist s Marianne Nordin s Mayken Nilsson s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Göran Giselsson, Roland Johansson, Eva Löfquist och Michael Sjöö. I deras ställe hade kallats in Karin Engström, Britta Croona, Camilla Håård-Andersson och Göran Borg. Karin Engström var närvarande Ingemar Swalander var närvarande Annelill Davidsson var närvarande Övriga närvarande var Arne Runehagen, Jonas Lundborg och Agneta Gustafsson 138 Revisorernas ordförande Sven-Åke Gustavsson Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 29 oktober, kl på Landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 131 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes.

3 3(20) 132 Interpellation angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Vid ett flertal tillfällen har den moderatledda landstingsledningen i Kronoberg uttryckt önskemål om att förändra verksamheten inom länssjukvården, och främst vid Ljungby lasarett. I förra veckan hade de förtroendevalda i landstingsfullmäktige tillsammans med landstingets verksamhetschefer ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Hela seminariet andades en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården till mer planerad vård vid Ljungby lasarett och akut vård vid Växjö lasarett. Jag vill betona att Socialdemokraterna inte är emot att verksamheten inom de båda lasaretten samordnas på bästa och effektivaste sätt. Men vi ser med oro på att majoriteten kanske vill följa trenden, att minska antalet akutsjukhus i landet. Socialdemokraterna är övertygade om att Kronoberg behöver två akutsjukhus. Vi är oroliga för att den moderatledda ledningen av landstinget kommer att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett för att istället använda sjukhuset för s.k. femdygnsvård och planerade operationer. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 1. Vilka planer har den borgerliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Växjö den 2 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s)

4 4(20) 133 Interpellation om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande. Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett. Landstinget Kronoberg anlitade ett konsultföretag Ledningsbolaget - för att få underlag för en genomgång av hur vården i Kronoberg fungerar. Konsulten jämför i sin rapport i huvudsak Växjö och Ljungby lasarett med lasarettet i Gävle. Motiveringen var att detta lasarett hade konsultföretaget god insyn i och kunskap om. I den genomgång som gjordes avdelning för avdelning används antalet vårdplatser och personalstyrkan i Gävle som norm. Detta görs utan att man kan avgöra med vilken rätt som just Gävle upphöjs till det lasarett som lyckats balansera vårdkvalitet med ekonomisk effektivitet. Vid landstingsstyrelsens möte i september beslutade den borgerliga majoriteten att gå vidare med nedskärningar och omorganisering med utgångspunkt i konsultrapporten och Gävle lasarett. Efter vad jag hört har en delegation med tjänstemän och fackliga företrädare varit på besök för att på ort och ställe se hur vården fungerar på Gävle lasarett. Mina frågor: 1. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 2. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 3. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Växjö Lennart Värmby (v) Ledamot i landstinget Kronobergs fullmäktige

5 5(20) 134 Interpellation angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/81260 Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående möjlighet till vård i rimlig tid I Landstinget Kronobergs delårsrapport för augusti 2008 finns mycket intressant fakta att läsa. Förutom det nedslående ekonomiska resultatet för verksamheten så kan vi konstatera att statistiken för vård- och behandlingsgarantin också pekar åt fel håll. Mer än 55 % av alla patienter som väntar på behandling har väntat mer än 90 dagar. Det totala antalet patienter som väntat på mottagning eller behandling mer än 90 dagar har sedan majoriteten tillträdde i januari 2007 fördubblats! (Från 1800 patienter till 3591.) Under våren 2008 fick länssjukvården stora påfrestningar på grund av de privatiseringsplaner som majoriteten hade för Ljungby lasarett. Dessa tog både tid och kraft från verksamheten. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 4. Tror Landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 5. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin? Växjö den 6 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s) 135 Interpellation angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och 1:e vice ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige.

6 6(20) Interpellationen Interpellation av Landstingsstyrelsens vice ordförande Paul Johansson (C) Ang: Statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget. I Smålänningen fredagen den 3 oktober uttalar sig Paul Johansson (C) om Landstinget Kronobergs ekonomiska situation. Enligt tidningsartikeln så anser Paul Johansson (C) att staten nu måste gå in och rädda Landstingen. Paul säger vidare som jag ser det måste staten ta ett ökat ansvar för Landstingens kostnader. Den 25 september överlämnade Infrastrukturmister Åsa Torstensson (C) proposition Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt till riksdagen. I denna proposition öppnar regeringen för medfinansiering i infrastruktur. Det står att regeringen ser positivt på ett ökat gemensamt ansvarstagande för åtgärder inom transportinfrastrukturen. Detta är ett sätt att regioner/kommuner och landsting kan bli tvungna att i framtiden medfinansiera angelägna infrastruktursatsningar för att inte bli omsprungna av andra regioner som medfinansierar. Jag vill att Paul svarar på följande frågor. 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad avser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden? 2. Hur tänker du framföra till staten att de tar ett större ekonomiskt ansvar för Landstingens ekonomi, eller anser du att det räcker med en artikel i en lokaltidning? Joakim Pohlman (S) 136 Interpellation angående stigande läkemedel ett dilemma Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande

7 7(20) Stigande läkemedelskostnader ett dilemma Enligt en motion som undertecknad skrev till landstingsfullmäktige för ungefär ett år påtalade jag om behovet av tydliga strategier för en effektivare användning av läkemedel i landstinget. Som svar på motionen uppgavs bland annat att det skulle intensifieras ett arbete för att utveckla mått för uppföljning när det gäller följsamheten i förhållande till läkemedelskommittén, samt att dessa rekommendationer och riktlinjer delges föreskrivarna av läkemedel. Vad har gjorts hittills? Enligt delårsrapporten som presenterades på landstingsstyrelsens sammanträde under oktober månad visar på att kostnaderna för läkemedel i Kronobergs län ökat med 8, 2 procent jämfört med samma period förra året, vilket innebär ett överskridande av landstingets budget. För riksgenomsnittet är motsvarande ökning 5,4 procent. En stor del av dessa läkemedel är så kallat rekvisitionsläkemedel inom länssjukvården. Mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Vad beror det på att ökningstakten är högre inom Landstinget Kronoberg jämfört med riksgenomsnittet? Hur är följsamheten/tydligheten av läkemedelskommitténs arbete? Vad har gjorts hittills för att få en effektivare läkemedelsanvändning totalt sätt? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg (mp) Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 137 Interpellation angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Ledningsbolagets rapport om länssjukvården Ledningsbolaget har genomfört en genomlysning av länssjukvården i Kronobergs län. Det handlar om en jämförande studie med Gävle sjukhus som referens/rekommendation, där varje verksamhetsområde presenterats detaljerat.

8 8(20) Enligt en artikel i Smålandsposten den 30/9 2008, som refererar till en konferens eller studiebesök som gjorts av personal inom länssjukvården till sjukhuset i Gävle. Enligt artikeln bedöms Gävle sjukhus som ett krissjukhus. Min fundering som förtroendevald landstingspolitiker gör att jag ställer mig följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande: Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i Ledningsbolagets rapport/studie? Och på vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 138 Initiativ från barn- och ungdomsutskottet Sexuell hälsa i Kronoberg Barn- och ungdomsutskottets ordförande Bruno Edgarsson hälsade Arne Runehagen, Agneta Gustafsson och Jonas Lundborg välkomna och ställde följande frågor inför föredragningen: Hur har vi det i Kronobergs län? Hur arbetar vi i Kronobergs län? Smittskyddsläkare Arne Runehagen informerade om sexuellt överförbara sjukdomar och framförallt om klamydia som har ökat i antal fall. Han redogjorde för orsaker till ökningen, riskerna med sjukdomen, smittspårning samt antal tester som görs i länet. Han pekade också på fördelarna med det handlingsprogram för Sexuell hälsa i Kronoberg som fått många organisationer i samhället att jobba för samma sak. Handlingsprogrammet delades ut till fullmäktiges ledamöter. Från ungdomsmottagningen i Växjö deltog barnmorskan Agneta Gustafsson och sexologen Jonas Lundborg. De informerade om sitt uppdrag, att arbeta förebyggande med ungdomars fysiska och psykiska hälsa, mottagning med stor flexibilitet och hög tillgänglighet samt information i skolor. Agneta Gustafsson redogjorde också för antal ungdoms- och preventivmedelsmottagningar som finns i länet samt skillnaden mellan dessa mottagningar. Frågor ställdes av Pernilla Sjöberg, Annelill Davidsson, Ingemar Swalander, Britt-Louise Berndtsson, Kerstin Laakso-Rungegård, Harald Bergström, Agneta Eriksson, Joakim Pohlman, Lennart Värmby och Britta Croona. Landstingsfullmäktiges ordförande tackade för värdefull och upplysande information.

9 9(20) 139 Allmänhetens frågestund En länsinnevånare ställde frågor som besvarades. 140 Delårsrapport januari augusti 2008 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapporten. Ärendet Landstingsdirektören överlämnar delårsrapport januari augusti Efter augusti månad redovisas ett negativ finansiellt resultat på 56,1 mkr och prognosen för 2008 pekar på ett överskridande med 106 mkr. Landstingets revisorer överlämnar i enlighet med kommunallagen sin bedömning av delårsrapport per augusti 2008 till fullmäktige. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog delårsrapporten. Ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson föredrog revisorernas bedömning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , rekommenderat landstingsfullmäktige besluta att godkänna rapporten. Ledamöternas egna yrkanden Suzanne Frank, Ingemar Swalander, Paul Johansson, Harald Bergström och Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Lennart Värmby yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med följande tillägg samt att med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen för Landstinget Kronoberg ge landstingsstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde november föreslå en skattehöjning som ett led i att få ekonomin i balans Yttranden Anna Fransson, Lena Wibroe, Yngve Filipsson, Michael Öberg, Joakim Pohlman, Kent Alriksson och Ragnar Lindberg yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Lennart Värmbys yrkande om tillägg samt att med anledning "

10 10(20) Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Lennart Värmbys tilläggsyrkande. 141 Ajournering Fullmäktige beslöt att ajournera mötet för att återupptas igen efter lunch. 142 Ansökan om lån till Växjö Flygplats AB Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ärendet Växjö Flygplats AB har inkommit med ansökan om att få låna 20 mkr från sina huvudägare, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Pengarna behövs för att täcka nyligen genomförda investeringar i terminal och på parkering. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , föreslagit landstingsfullmäktige besluta att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ledamöternas egna yrkanden Michael Öberg och Marita Bengtsson yrkade avslag till lån. Suzanne Frank, Paul Johansson och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag.

11 11(20) Yttranden Joakim Pohlman och Lennart Värmby yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Reservation Michael Öberg och Marita Bengtsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jäv På grund av jäv deltog inte Ingemar Swalander, Stefan Fredriksson, Camilla Håård-Andersson och Olle Sandahl i handläggningen. 143 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar och seminariedagar 2009 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att fastställa tider för landstingsfullmäktige för feb, 9 mars, 27 apr (årsredovisning), 15 juni (uppdragsbudget), 19 okt (delårsbokslut augusti), nov (finansplan) samt att landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. Ärendet Ett tjänstemannaförslag om årsplan för 2009 har tagits fram som även presenterats för fullmäktiges presidium och organisationsutskottet. I landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 3 punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade , rekommenderat fullmäktige fastställa tider för landstingsfullmäktige för 2009

12 12(20) 2 feb 9 mars 27 apr (årsredovisning) 15 juni (uppdragsbudget) 19 okt (delårsbokslut aug) nov (finansplan) Landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. 144 Val av ledamöter Dnr LE/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående Valberedningens förslag Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att entlediga och utse nedanstående personer i följande organ under tiden som anges nedan. Val till nedanstående organ, tid Alvesta Samordningsförbund Skattekontoret Växjö Stiftelsen Musik i Kronoberg Ordinarie Avgående ledamot: Lars-Erik Gustafsson, Fuxvägen 40, Växjö (c) Ny ledamot: Karin Vernersson, Vegbyvägen Moheda (c) Avgående ledamot: Per-Inge Olsson, Transjö, Kosta (mp) Ny ledamot: Ingemar Ljungcrantz, Tävelsås Norra Backegård, Tävelsås (mp) Avgående ledamot: Anton V Härder, Stenbrohult, Diö (s) Ny ledamot: Ann-Charlotte Kakoulidou, Klintvägen 2, Alstermo (s) Ersättare

13 13(20) Ragnar Lindberg valberedningens tjg ordf Yngve Filipsson ledamot i valberedningen 145 Interpellationsdebatt Landstingsfullmäktige godkände att interpellationerna nr 2 Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett och nr 6 Ledningsbolagets rapport om länssjukvården debatteras samtidigt. 146 Interpellationssvar till Anna Fransson angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 132 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Landstinget arrangerade för en tid sedan ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Enligt interpellanten andades hela seminariet en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården och Fransson påstår sig vara orolig över vad ledningen kommer att göra med länssjukvården och ställer följande frågor; 1. Vilka planer har den borgliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Svar på fråga 1 Svensk sjukvård utvecklas i snabb takt och så också Landstinget Kronberg. För fem år sedan tog Landstinget Kronoberg det strategiska beslutet att slå samman våra två sjukhusorganisationer till en länsövergripande och sammanhållen organisation med en ledning och med ett gemensamt uppdrag. Då skapades förutsättningar för ett utökat och bättre samarbete i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation med inte minst bättre vårdflöden. Utvecklingen inom sjukvården går som bekant mot en ökad specialisering och vi måste möta framtidens krav och utmaningar genom att ta nästa steg för att utveckla vår länssjukvård. Därför har vi gett landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan som skall ta sikte på hur samarbetet och samordningen ytterligare kan fördjupas våra två sjukhus emellan. Innan förslaget till utvecklingsplan är färdigt är jag försiktig med att uttala mig om på vilket sätt vi vill utveckla länssjukvården. Jag har dock länge varit tydlig med att jag vill utveckla och utöka den elektiva operationsverksamheten vid Ljungby lasarett, där finns det möjlighet till kapacitetshöjning. Svar på fråga 2 Nej något sådant arbete pågår inte.

14 14(20) Svar på fråga 3 Jag ser positivt på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett. Vi skall nu såväl som i framtiden organisera oss på ett sådant vis att vi kan garantera en god vård, såväl akut som elektiv för hela länet. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 147 Interpellationssvar till Lennart Värmby angående att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 133 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Lennart Värmby interpellerar om Ledningsbolagets rapport där länssjukvårdens två sjukhus har jämförts med bland annat sjukhuset i Gävle. Följande frågor ställs i interpellationen; 4. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 5. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 6. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Svar på interpellationen Landstinget Kronoberg i sin helhet, våra vårdcentraler, sjukhus och enskilda kliniker deltar i ett stort antal register och jämförelser. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna få en uppfattning av hur effektiv och hur kvalitativ vår verksamhet är. Ledningsbolaget valde att i stor utsträckning jämföra länssjukvårdens verksamhet med Landstinget Gävleborg i allmänhet och Gävle sjukhus i synnerhet. Anledningen till detta val var precis som interpellanten skriver bland annat att detta var ett sjukhus som bolaget hade stor kunskap om. Vidare är också länens och sjukhusens storlek likvärdiga vilket möjliggör en kvalitativ jämförelse. Verksamheten i Gävle har rationaliserats och man har uppnått en verksamhet som i förhållande till vår är mer kostnadseffektiv och det utan att kvalitén har blivit sämre. Därav finns det anledning att jämföra och studera verksamheten i Gävle men därmed inte sagt att sättet att organisera och bidriva sjukvård i Gävle utgör ett facit som vi skall rätta oss efter på alla punkter. Anledningen till varför en delegation från vårt landsting reste till Gävleborg var för att inhämta och utbyta kunskap. Den rapport som Ledningsbolaget på landstingets uppdrag framarbetet beskriver inte hur förändringsprocessen i

15 15(20) Gävle har gått till. Av den anledningen genomfördes studieresan då det självfallet är viktigt att studera verksamheten i Gävle även bortom statistik. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att sjukhuset i Gävle är ett exempel på hur verksamhet kan organiseras, inte ett absolut rättesnöre. Ledningsbolagets arbete har skett i samarbete med länssjukvården och utifrån de uppgifter som länssjukvården redovisat. Nu genomförs förändringarna utifrån den plan som är gjord och förankrad. Detta utifrån det uppdrag som landstingsdirektören har getts av styrelsen att stegvis genomföra lämpliga åtgärder i samverkan med länssjukvården. Detta arbete pågår och utgörs inte av en kopia av förändringarna i Gävle utan består av en väl genomarbetad plan för utveckling utifrån Kronobergs förutsättningar och där målet självfallet är att skapa en bättre vård. Detta ser jag som ett fullt realistiskt krav och mål. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 148 Interpellationssvar till Michael Öberg angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 137 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Michael Öberg interpellerar med anledning av Ledningsbolagets rapport om länssjukvården och Smålandspostens artikel den 30 september som rör länssjukvårdens resa till Gävle sjukhus, samma sjukhus som ledningsbolaget jämfört Kronobergs länssjukvård med. Med anledning av artikel ställer interpellanten följande frågor; 1. Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i ledningsbolagets rapport/studie? 2. På vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? 3. Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Svar på fråga 1 Ledningsbolaget fick av landstinget uppdraget att genomföra en genomlysning av landstinget totala verksamheter (folktandvården undantaget). Under processen har Ledningsbolaget låtit jämföra vår verksam med andra landsting och andra sjukhus. Därigenom skapas en större förståelse om vår egen verksamhet. I den rapport som rör länssjukvården har sjukhusen i Gävleborg används och i slutsammanställning särskilt sjukhuset i Gävle. Frågan varför valet föll på Gävle sjukhus bör måhända snarare ställas till Ledningsbolaget än till undertecknad men jag skall likväl försöka besvara frågan. Ledningsbolaget har under flera år engagerats av landstinget i Gävleborg där man följt, genomlyst och dokumenterat konsumtions- och produktionsförändringar samt även delvis involverats i det operativa förändringsarbetet. Genom bolagets månggåriga engagemang har de fått en god kunskap om verksamheten vilket

16 16(20) underlättat en jämförelse av verksamheterna. Storleksmässigt är också Gävle sjukhus ett lämpligt sjukhus att använda vid jämförelse med företrädesvis Centrallasarettet Växjö. I de jämförelser som genomförts har sjukhuset i Gävle uppvisat en allt mer kostnadseffektiv verksamhet med en, relativt andra, hög produktivitet med lägre personalkostnad i förhållande till befolkningsunderlaget. Gävle sjukhus har effektiviserats i stor utsträckning och det utan att kvalitén har blivit sämre och därför är det intressant att använda sjukhuset vid jämförelser. Vi skall självfallet utforma vår organisation efter våra förutsättningar men vi skall ta intryck och lärdom från andra landsting och andra sjukhus, däribland Gävle sjukhus men självfallet också andra. Svar på fråga 2 Ledningsbolagets totala genomlysning utgör en viktig kunskapsmässig grund för det forstsatta utvecklingsarbetet av vårt landsting. För att kunna fatta bra och långsiktigt hållbara beslut behöver vi ha en god kunskap om vår egen verksamhet men också kunna betrakta den i jämförelse med andra. De resultat som Ledningsbolaget har arbetat fram i nära samarbete med vår verksamhet är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete med att skapa ett kvalitetsstyrt landsting med en effektiv hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Syftet med resan var självfallet att utbyta kunskap. Ledningsbolagets rapport är omfattande men beskriver inte hur förändringarna i Gävle har gått tillväga. Det är naturligtvis viktigt att också få en inblick i deras förändringsprocess för att dra lärdom av den. Därför reste en delegation till Gävle för att träffa ledning och personal och tog på plats del av deras erfarenheter, råd och idéer. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 149 Interpellationssvar till Anna Fransson angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 134 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Anna Fransson interpellerar med anledning av det stora antalet patienter som får vänta längre än vad vårdgarantin föreskriver och hon ställer följande frågor; 7. Tror landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 8. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin?

17 17(20) Svar på fråga 1 Nej jag tror inte att väntetiderna har påverkades vare sig negativt eller positivt av den process som pågick för att pröva möjligheten att lägga ut Ljungby lasarett på entreprenad. I interpellationen antyds att processen skulle ha tagit tid och kraft från verksamheten och att detta skulle ha påverkat väntetiderna negativt. Jag tycker att det är beklagligt att Fransson, därför att hon motsatte sig idén om att pröva en ny lösning för vårdens organisation i Landstinget Kronoberg, vill koppla samman problemen med tillgängligheten med den processen som arbetet kring Ljungby lasarett på entreprenad innebar. Min uppfattning är snarare att detta arbete på sikt kan få positiv effekt på väntetiderna. Under processens gång granskade vi vår egen organisation i sömmarna och den ökade kunskapen och de nya insikter som arbetet resulterade i är värdefulla i förbättringsarbetet kring vårdens tillgänglighet. Värt att nämna är också att även om antalet väntande över 90 dagar ökat i antal inom länssjukvården vilket är båda allvarlig och bekymmersamt så har likaså produktionen ökat. Detta trots den konflikt som störde verksamheten i maj. Svar på fråga 2 Vi inom alliansen inte bara planerar för åtgärder utan vi vidtar dem dessutom. Alliansen har sedan första dag i majoritet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten. Bland annat på grund av ett ökat behov av vård och på grund av nya men mer tidskrävande operationsmetoder har dock inte väntetiderna blivit kortare. Därför fortsätter och intensifieras arbetet. Tidigt i mandatperioden togs initiativ till att utarbeta och arbeta efter en handlingsplan för vård- och behandlingsgarantin. Denna plan fastställdes av landstingsstyrelsen i början av året och nu pågår arbetet att implementera planens olika delar. Denna omfattande handlingsplan innehåller åtgärder inom de sex utvecklingsområden som har definierats i det nationella tillgänglighetsarbetet. Åtgärderna inom dessa sex områden skall tillsammans bidra till att tillgängligheten förbättras. Även alliansregeringen arbetar aktivt för att korta vårdköerna i Sverige. Regeringen satsar exempelvis 1 miljard nästa år för att stimulera landsting att bättre efterleva vård- och behandlingsgarantin. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 150 Interpellationssvar till Joakim Pohlman angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, Paul Johansson, besvarade den under 135 ställda interpellationen. Interpellationssvar Interpellanten ställer sammanfattningsvis följande frågor: 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad anser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden?

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 1 (40) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 09.00 12.30, 13.30 18.30. Plats: Tingsryds

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 15 februari, kl. 09.00 11.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 6 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer