Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl , Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 3 februari 2012, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Landstingsfullmäktiges ordförande Rolf Sällryd förklarade landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat. 2 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank M Anna Fransson S Lena Karlsson C Eva Johnsson KD Charlotte Branting FP Lennart Värmby V Michael Öberg MP Börje Tranvik SD Kent Alriksson M Rolf Andersson FP Britt-Louise Berndtsson C Hugo Carlsson M Annelill Davidsson C Carina Ek V Ginger Ekwurtzel M Sonja Emilsson M Sofie Erlandsson S Yngve Filipsson FP Peter Freij S Göran Giselsson M Åke Gummesson S Kjell Gustafsson C Ola Gustafsson S Monica Haider S

2 2(24) John Hed M Christer Henriksson KD Kjell Jormfeldt MP RosMarie Jönsson Neckö S Ann-Charlotte Kakoulidou S Lars-Erik Karlsson C Håkan Klasson SD Marie Liljedahl S Ragnar Lindberg S Jessica Lyckvall M Peter Löfström M Marianne Nordin S Joakim Pohlman S Ricardo Salsamendi S Margareta Schlee M Henrietta Serrate S Pernilla Sjöberg M Michael Sjöö S Ingemar Swalander M Tryggve Svensson V Rolf Sällryd KD Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Carina Ek (V), Henrietta Serrate (S), Joakim Pohlman (S), Sonja Emilsson (M) och Jessica Lyckvall (M). I deras ställe hade kallats Ann-Christin Eriksson (V), Janeric Kandenäs (S), Bo Dalesjö (S), Ulla Hansson (M) och Soili Lång-Söderberg (M). Soili Lång-Söderberg (M) och Lennart Värmby (V) var närvarande 1 21 I Lennart Värmbys ställe trädde Jerker Nilsson (V) in från och med 22. Övriga närvarande var handläggare Karin Berlin, från Sveriges Kommuner och Landsting, Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige beslöt att justeringen ska ske den 20 februari, kl på landstingets kansli.

3 3(24) 4 Entledigande som ledamot i landstingsfullmäktige Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Carina Ek (V) från uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning. Ärendet Carina Ek, Växjö (V) har i skrivelse begärt entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige. 5 Entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Milica Dragas (M) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning Ärendet Milica Dragas, Halmstad (M) har i skrivelse begärt entledigande från uppdrag som ersättare i fullmäktige. 6 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående situationen för kvinnor som behöver sjukhusvård i samband med medicinsk och spontan abort Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) gällande situationen för kvinnor som behöver sjukhusvård i samband med medicinsk och spontan abort. Kvinnor som idag behöver sjukhusvård efter antingen medicinsk eller spontan abort får ligga på BB/förlossningsavdelning. Att, efter ha genomgått en medicinsk eller spontan abort, tvingas vistas i lokaler med nyfödda eller där kvinnor väntar på att föda är för de flesta en mycket känslosam, påfrestande och olycklig situation. Ärenden som påtalar detta faktum har även inkommit till Patientnämnden. Jag anser att Landstinget Kronoberg så fort som möjligt måste hitta en lösning med lokaler

4 4(24) och organisation så att de kvinnor som behöver vård i samband med medicinska och spontana aborter känner, att i varje fall vårdmiljön inte riskerar att förvärra den psykiska påfrestning och oro som patienterna i flera fall kan uppleva. Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) är: Vilka planer finns för att lösa denna situation där idag kvinnor som behöver sjukhusvård i samband med medicinsk eller spontan abort inte ska tvingas att vistas på BB/Förlossningsavdelning? Anna Fransson (S) 7 Interpellation till ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott: Angående personalkapacitet och patientsäkerhet i samband med överbeläggningar inom vården Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till ordföranden i Landstingets personalutskott, Lena Karlsson (C) Angående personalkapacitet och patientsäkerhet i samband med överbeläggningar inom vården I slutet av 2011 varnade Socialstyrelsens generaldirektör för att överbeläggningarna inom vården är ett hot mot patientsäkerheten. Konstanta överbeläggningar påverkar också våra medarbetares arbetsmiljö och arbetsbelastning på ett negativt sätt Under förra mandatperioden gjorde Ledningsbolaget en utvärdering av länssjukvårdens verksamhet. I samband med denna utvärdering minskades antalet vårdplatser och godkända, ergonomiska överbeläggningsplatser tillskapades. Förutom att personalkapaciteten minskade när vårdplatser försvann sänktes även personaltätheten. Mina frågor till Lena Karlsson (C) är följande: 1) Hur ofta utnyttjas Landstinget Kronobergs överbeläggningsplatser? 2) Utökas personalkapaciteten när godkända överbeläggningsplatser utnyttjas?

5 5(24) 3) Om inte - ser Lena Karlsson (C) någon risk med att våra medarbetares arbetsmiljö och arbetsbelastning kraftigt försämras i samband med överbeläggningar? 4) Delar Lena Karlsson (C) socialstyrelsens oro för minskad patientsäkerhet i samband med konstanta överbeläggningar? 5) Hur tänker Lena Karlsson (C) agera för att säkerställa en hög patientsäkerhet trots överbeläggningarna inom landstinget Kronoberg? Anna Fransson (s) Landstingsråd 8 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående möjligheten för patienter inom psykiatrin att få en kontaktperson Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) Angående möjligheten för patienter inom psykiatrin att få en kontaktperson Idag kan man som patient inom psykiatrin få en skötare och/eller sjuksköterska som kontaktperson. Detta kan underlätta och förenkla kontakten både mellan patient och vårdgivare men även ibland spara in läkarbesök och kontakt så att tid och resurser kan nyttjas på effektivt sätt för hela verksamheten. Jag har dock fått reda på, och själv träffat patienter inom psykiatrin som inte erbjudits kontaktpersoner och inte heller informerats om möjligheten. Denna möjlighet ska givetvis erbjudas alla patienter. Mina frågor till Susanne Frank (M) är följande: Hur ser riktlinjer och direktiv ut inom Landstinget Kronoberg gällande möjligheten till kontaktpersoner för patienter inom psykiatrin? Hur många patienter inom psykiatrin har idag någon form av kontaktperson? Hur tänker Susanne Frank (M) agera för att alla patienter erbjuds möjligheten att få en egen kontaktperson? Marie Liljedahl (S)

6 6(24) 9 Behandling av yrkande vilket ej ställts under proposition vid fullmäktige i november 2011 i ärendet Taxor och avgifter 2012 Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att behandla ärendet vid dagens fullmäktige, att avslå Anna Franssons yrkande att kostnaden för mammografi och cytologprov ingår i högkostnadsskyddet. Ärendet Vid landstingsfullmäktiges beslut angående taxor och avgifter 2012 vägrade landstingsfullmäktiges ordförande att ställa ett förslag, om tillägg av behandlingar att ingå i högkostnadsskyddet från oppositionen, i proposition med hänvisning till att förslaget strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Oppositionen vägrade acceptera fullmäktigeordförandes beslut och valde att överklaga landstingsfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten. Efter kontakt med jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting blir bedömningen från landstingsstyrelsen att gå med på Anna Franssons yrkande i överklagandet och ta upp ärendet för ny handläggning i kommande fullmäktigesammanträde den 14 februari Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige att behandla Anna Franssons yrkande att kostnaden för mammografi och cytologprov ingår i högkostnadsskyddet. Ledamöternas yrkande Anna Fransson yrkade bifall till att kostnaden för mammografi och cytologprov ingår i högkostnadsskyddet. I Anna Franssons yrkande instämde Kjell Jormfeldt och Lennart Värmby Suzanne Frank yrkade avslag till Anna Franssons yrkande. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Anna Fransson med fleras yrkande om bifall till att kostnaden för mammografi och cytologprov ingår i högkostnadsskyddet 2. Suzanne Franks yrkande om avslag till Anna Fransson med fleras yrkande och att förslagen ställs mot varandra.

7 7(24) Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat avslå Anna Franssons yrkande om att kostnaden för mammografi och cytologprov ingår i högkostnadsskyddet. Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till Anna Fransson yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med Anna Franssons yrkande: Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Från v Suzanne Frank X Anna Fransson X Lena Karlsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X Charlotte Branting X Michael Öberg X Börje Tranvik X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Ann-Christin Eriksson X Ginger Ekwurtzel X Ulla Hansson X Sofie Erlandsson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Monica Haider X John Hed X Christer Henriksson X Michael Öberg X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Lars-Erik Karlsson X Håkan Klasson X Marie Liljedahl X Ragnar Lindberg X

8 8(24) Soili Lång-Söderberg X Peter Löfström X Marianne Nordin X Bo Dalesjö X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Janeric Kandenäs X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Tryggve Svensson X Rolf Sällryd ordf X Totalt Resultatet av omröstningen blev 23 ja-röster och 22 nej-röster. Reservation Socialdemokraterna Anna Fransson, Sofie Erlandsson, Peter Freij, Åke Gummesson, Ola Gustafsson, Monica Haider, RosMarie Jönsson Neckö, Ann- Charlotte Kakoulidou, Marie Liljedahl, Ragnar Lindberg, Marianne Nordin, Bo Dalesjö, Ricardo Salsamendi, Janeric Kandenäs och Michael Sjöö reserverade sig till förmån för eget yrkande. Lennart Värmby (V), Ann-Christin Eriksson (V) och Tryggve Svensson (V) reserverade sig till förmån för Anna Franssons yrkande. Michael Öberg (MP) och Kjell Jormfeldt (MP) reserverade sig till förmån för Anna Franssons yrkande. 10 Folkhälsopolitiskt program Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna förslag till Folkhälsopolitiskt program att uppdra till folkhälsoutskottet att följa upp det Folkhälsopolitiska programmet enligt särskild uppföljningsplan. Ärendet Förslag till folkhälsopolitiskt program talar om vilka områden som kommer att ges särskilt fokus i Landstinget Kronobergs folkhälsoarbete åren Programmet ersätter tidigare Folkhälsopolitiskt program och ska vara ett komplement till Länsgemensam folkhälsopolicy som är under framtagande. Avsikten med programmet är att stärka folkhälsoarbetet i Landstinget Kronoberg med en fortsatt satsning på ett långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete.

9 9(24) Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp i folkhälsoutskottet i samarbete med tjänstemän i landstinget. Folkhälsoutskottet har ställt sig bakom förslaget, 43 FU 5/2011. Uppföljning av programmet kommer att ske enligt särskild uppföljningsplan kopplat till budget och verksamhetsplaner Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till Folkhälsopolitiskt program , att uppdra till folkhälsoutskottet att följa upp det Folkhälsopolitiska programmet enligt särskild uppföljningsplan. Ledamöternas yrkande Annelill Davidsson, Charlotte Branting, Ola Gustafsson, Lennart Värmby, Michael Öberg, Christer Henriksson, Britt-Louise Berndtsson och John Hed yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag Yttrande Monica Haider och Marie Liljedahl yttrade sig. 11 Policy och begrepp för dokument i Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att fastställa gemensamma begrepp för dokument som också kan fungera som stöd i det fortsatta arbetet med att utforma ett ledningssystem i Landstinget Kronoberg att fastställa ett gemensamt policydokument för Landstinget Kronoberg som tydliggör den värdegrund och inriktning som ska genomsyra allt beslutsfattande i organisationen att policyn ersätter följande befintliga policyskrifter: o Arbetsmiljö o Bemötande o Bisysslor o Chef/ledare och medarbetarskap o Forskning och utveckling o Information och kommunikation o IT o Jämställdhet o Klimat och miljö o Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring o Lönepolitik o Representation o Säkerhet

10 10(24) o o Tobak Upphandling Ärendet Landstingsfullmäktige har fastställt reglemente och arbetsordningar för landstingsstyrelsen, utskott och beredningar. Därtill kommer en ny delegationsordning att fastställas. I Landstinget Kronoberg finns ett antal policy- och riktlinjer för olika områden. Antalet styrande dokument är idag ganska omfattande samtidigt som många av policydokumentens värdeord återkommer. I syfte att skapa en större tydlighet, renodla dokument och underlätta det samlade ledningsarbetet föreslås att en gemensam landstingspolicy skapas som anger värdegrund och inriktning vilken ska genomsyra allt beslutsfattande. Dokumentet Begrepp för dokument syftar till att skapa en enhetlig och tydlig struktur som ska fungera som vägledning i beslutsfattande och verksamhetens vardag. Landstingsdirektören kommer utifrån denna policy att ge respektive funktionsansvarig/verksamhetsansvarig i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden se över och utforma förslag till handlingsplaner och riktlinjer som stödjer Landstinget Kronobergs policy. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa gemensamma begrepp för dokument som också kan fungera som stöd i det fortsatta arbetet med att utforma ett ledningssystem i Landstinget Kronoberg, att fastställa ett gemensamt policydokument för Landstinget Kronoberg som tydliggör den värdegrund och inriktning som ska genomsyra allt beslutsfattande i organisationen, att policyn ersätter följande befintliga policyskrifter: Arbetsmiljö, Bemötande, Bisysslor, Chef/ledare och medarbetarskap, Forskning och utveckling, Information och kommunikation, IT, Jämställdhet, Klimat och miljö, Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, Lönepolitik, Representation, Säkerhet, Tobak, Upphandling. Ledamöternas yrkande Suzanne Frank yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 12 Ägardirektiv Smaland Airport AB Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv för Smaland Airport AB.

11 11(24) Ärendet Landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. Samarbetet regleras i ett konsortialavtal mellan ägarna där Landstinget Kronoberg äger 55 %, Växjö kommun äger 42 % och Alvesta kommun äger 3 % av bolagets aktier. Ett nytt förslag till ägardirektiv har utarbetats gemensamt av ägarna. Det nya förslaget till ägardirektiv förtydligar bl. a ägarstyrning och uppföljning av bolagets verksamhet. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv för Smaland Airport AB. Ledamöternas yrkande Göran Giselsson, Suzanne Frank, Yngve Filipsson, Eva Johnsson och Christer Henriksson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Anna Fransson yrkade Befintlig text ersätts med följande: 5 Ekonomi m.m.: Bolaget ska på kort och lång sikt förbättra lönsamheten och ha som mål att bära sina egna kostnader utan skattesubventioner från ägarna. Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. Bolaget ska regelbundet analysera bl. a. finansiella, operativa och legala risker i verksamheten och i övrigt bifall till landstingsstyrelsens förslag. I Anna Franssons yrkande instämde Lennart Värmby, Michael Öberg och Börje Tranvik. Yttrande Kjell Jormfeldt yttrade sig sgång Landstingsfullmäktige beslutade godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Anna Fransson med fleras yrkande beträffande punkt 5 i landstingsstyrelsens förslag bifall ställs mot avslag Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

12 12(24) Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige avslå Anna Fransson med fleras yrkande. Jäv På grund av jäv deltog inte Ingemar Swalander (M), Ola Gustafsson (S) och Monica Haider (S) i handläggningen i detta ärende. Reservation Socialdemokraterna Anna Fransson, Sofie Erlandsson, Peter Freij, Åke Gummesson, RosMarie Jönsson Neckö, Ann-Charlotte Kakoulidou, Marie Liljedahl, Ragnar Lindberg, Marianne Nordin, Bo Dalesjö, Ricardo Salsamendi, Janeric Kandenäs och Michael Sjöö reserverade sig till förmån för eget yrkande. Lennart Värmby (V), Ann-Christin Eriksson (V) och Tryggve Svensson (V) reserverade sig till förmån för Anna Franssons yrkande. Michael Öberg (MP) och Kjell Jormfeldt (MP) reserverade sig till förmån för Anna Franssons yrkande. Börje Tranvik (SD) och Håkan Klasson (SD) reserverade sig till förmån för Anna Franssons yrkande. 13 Svar på motion Möjlighet till vårdval över länsgränserna Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att uppdra åt landstingsdirektören att i olika nätverk undersöka om intresse finns för listning över länsgränserna att motionen bifalles. Ärendet Anna Fransson (S) föreslår i en motion att Landstinget Kronoberg ska ta kontakt med angränsande landsting för att möjliggöra vårdval över länsgränserna. Svar - Landstinget Kronoberg införde Vårdval Kronoberg Syftet med att införa Vårdval Kronoberg var valfrihet, ökad tillgänglighet, ökad mångfald och kostnadskontroll. För medborgare nära andra länsgränser kan det beroende på avstånd till närmaste vårdcentral i Landstinget Kronoberg vara mer naturligt att söka vård i annat län. Den rätten finns redan i dag. Att fritt söka vård i primärvården i annat landsting regleras i Riksavtalet för utomlänsvård 4.2.

13 13(24) Ett eventuellt utvidgat ansvar för patienter utanför det egna landstinget kräver överenskommelser med alla berörda landsting. Landstinget Kronoberg har en positiv hållning till att pröva möjligheterna till vårdval över länsgränserna inför kommande regionbildning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att föreslå landstingsstyrelsen att uppdra åt landstingsdirektören att i olika nätverk undersöka om intresse finns för listning över länsgränserna, att motionen bifalles. Ledamöternas yrkande Anna Fransson och Lena Karlsson föreslog bifall till landstingsstyrelsens förslag. 14 Svar på motion Möjligheter för inneliggande patienter att använda datorer Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att bifalla motionen att föreslå landstingsstyrelsen att uppdra åt landstingsdirektören att utreda möjligheterna till datauppkoppling under sjukhusvistelse. Ärendet Yngve Filipsson (FP), Charlotte Branting (FP) och Rolf Andersson (FP) föreslår i en motion att det skall utredas hur inneliggande patienter på våra sjukhus skall kunna ha tillgång till datorer. Motionen innehåller flera förslag som skulle kunna öka dator/nättillgänglighet för dessa patienter. I svaret anges bland annat att tekniken inom dataområdet förändras med hög hastighet. Likaså har kunskapen om hur mobiltelefoner/datorer stör medicinskteknisk utrustning förbättrats. Trots detta måste i dagsläget, som motionärerna påpekar, en patient ha tillåtelse av verksamhetchefen för att kunna koppla upp sin egen medhavda dator. Övriga förslag ang. fast dator på vårdavdelningarna och ett separat nät att koppla till per sängplats skulle också öka datortillgängligheten för inneliggande patienter. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att föreslå landstingsstyrelsen att uppdra åt landstingsdirektören att utreda möjligheterna till datauppkoppling under sjukhusvistelse.

14 14(24) Ledamöternas yrkande Yngve Filipsson och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Börje Tranvik yrkade avslag på motionen. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Börje Tranviks yrkande om avslag på motionen och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige bifalla landstingsstyrelsens förslag till beslut. Reservation Börje Tranvik (SD) och Håkan Klasson (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 15 Revidering av arbetsordning för landstingsstyrelsens kulturberedning Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna reviderad arbetsordning för landstingsstyrelsens kulturberedning. Ärendet Kulturberedningen utgör inte ett utskott under landstingsstyrelsen och därmed kan nämndens beslutanderätt inte delegeras till beredningen. Däremot får en nämnd enligt 33 uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 i kommunallagen. Den reviderade arbetsordningen innebär att beslut om konstnärlig utsmyckning efter landstingsdirektörens fördelade driftram för berörda fastighetsobjekt kan på delegation från landstingstyrelsen fattas av ordförande och vice ordförande i kulturberedningen. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderad arbetsordning för landstingsstyrelsens kulturberedning.

15 15(24) 16 Val Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående. Valberedningens förslag val av ledamöter och ersättare Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att entlediga och utse ledamöter och ersättare i nedanstående organ och tid enligt nedan. Val till nedanstående organ, tid Ordinarie Ersättare Valberedning Organisationsutskottet Landstingsstyrelsen Samverkansberedning Göta hovrätt Avgående ledamot: Cheryl Jones Fur, Holkastorp Utgärdet, Rottne (MP) Ny ledamot: Michael Öberg, Östergatan 6 E, Älmhult (MP) Avgående ledamot: Cheryl Jones Fur, Holkastorp Utgärdet, Rottne (MP) Avgående ledamot: Carina Ek, S:a Ringvägen 31 A, Växjö (V) Ny ledamot: Ann-Christin Eriksson, Källebrovägen 12, Gemla (V) Avgående nämndeman: Greenleaves Karlsson, Hjulatorp Karlsgård 1, Lammhult (S) Ny nämndeman: Eva Enarsson Hjalmarsson, Teleborgsvägen 1, Växjö (S) Avgående ersättare: Michael Öberg, Östergatan 6 E, Älmhult (MP) Carina Ek, S:a Ringvägen 31 A, Växjö (V) Nya ersättare: Kjell Jormfeldt, Ormhult 2, Lidhult (MP) Ann-Christin Eriksson, Källebrovägen 12, Gemla (V) Avgående ersättare: Carina Ek, S:a Ringvägen 31 A, Växjö (V) Ny ersättare: Tryggve Svensson, Harabergsg. 34 C, Ljungby (V) Avgående ersättare: Ann-Christin Eriksson, Källebrovägen 12, Gemla (V) Ny ersättare: Anna-Lisa Eneroth, Furutåvägen 36 A, Växjö (V)

16 16(24) Jurymän i tryckfrihetsmål, Grupp Skattenämnd Skattekontoret Växjö upphört från och med Skattekontoret meddelar samtliga ledamöter Avgående juryman: Torgny Klasson. Unamans väg 16, Växjö (FP) Ny juryman: Jörgen Klinteskog, Liedbergsgatan 3, Växjö (FP) Ledamöter som entledigas: Boel Carlsson, Sandåsgatan 7, Ljungby (S) Kent Berquist, Doktorsvägen 1, Alstermo (S) Christer Larsson, Kungsv. 122 C, Växjö (S) Staffan Ferm, Liljegatan 7, Älmhult (S) Ingrid Årdh-Strid, Brännhult Björkholmen, Älmhult (S) Roland Tornhed, Rinkaby, Sjövillan, Tävelsås (S) Ulla-Britt Storck, Strömgatan 3 A, Ljungby (S) Bert Sundström, Yxhammarsvägen 8, Växjö (S) Sonja Emilsson, Garphyltan 984, Liatorp (M) Valter Jepsson, Notövägen 31, Växjö (M) Lars-Erik Gustafsson, Fuxv. 40, Alvesta (C) Björn Elmqvist, Hallatorp, Tingsryd (C) Carl Svensson, Klangens väg 4, 3 tr, Växjö (C) Sivert Bergvall, Toftasjövägen 113, Växjö (KD) Nils-Erik Wetter, Älgstigen 4 A, Ljungby (KD) Jasmin Jaziri Stenberg, Georg Lückligs väg 10 A:lgh 310, Växjö (FP) Ylva Munsterhjelm Kajander, Fiskaregatan 2, Lessebo (FP) Bengt-Olof Söderström, Västergatan 2, Moheda (FP) Anna-Lisa Eneroth, Furutåvägen 36 A, Växjö (V) Ingemar Ljungcrantz, Tävelsås Norra Backegård, Tävelsås (MP) Göran Giselsson Ordförande Ragnar Lindberg Vice ordförande Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

17 17(24) 17 Skriftlig information: Bokslutskommuniké för år 2011 Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att notera informationen till protokollet. Ärendet Landstingsfullmäktiges budgeterade resultat för 2011 är 40 miljoner kronor. År 2011 redovisas ett resultat på 69 miljoner kronor exklusive effekten av sänkt diskonteringsränta på pensioner med 102 miljoner kronor. Med hänsyn tagen till denna post är Landstinget Kronobergs resultat -33 miljoner kronor. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår till +78 miljoner kronor. Vid utgången av 2010 återstod 41 miljoner kronor att återställa av tidigare års ackumulerade underskott enligt balanskravet. I och med 2011 års justerade resultat är det nu helt återställt. Det justerade resultatet enligt balanskravet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 1,9 procent. Det är i nivå med landstingsfullmäktiges fastställda mål på 2 procent. Landstinget Kronoberg uppfyller därmed i stort sett kriterierna för en god ekonomisk hushållning för år Verksamhetens nettokostnad uppgår 2011 till mkr, vilket är en ökning med 136 miljoner kronor jämfört med Det motsvarar en ökning med 3,4 procent. Ökningstakten för nettokostnaden är därmed högre än den för skatteintäkter och generella statsbidrag som uppgår till 2,2 procent. Prisuppräkningar, nya satsningar och krav på kostnadsreduceringar ger tillsammans den ökade nettokostnaden. Den genomsnittliga likviditeten var i december 590 mkr. Investeringsutgifterna för året uppgick till 181 mkr. Landstingsstyrelsen beslutade under 2008 om en strategisk utvecklingsplan för Landstinget Kronoberg för att klara den långsiktiga utvecklingen av länets hälso- och sjukvård och nå en hållbar ekonomi i balans. Inom ramen för denna plan har ett mycket aktivt arbete genomförts under året. Den ekonomiska prognosen för år 2012 visar lägre resultat och det blir därför än viktigare att ytterligare intensifiera arbetet i enlighet med den strategiska utvecklingsplanen under detta och kommande år. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att överlämna bokslutskommunikén till landstingsfullmäktige för kännedom.

18 18(24) 18 Skriftlig information: Revisionsrapport Granskning av läkemedelsrelaterade problem som orsak till akut intagning på sjukhus samt landstingsstyrelsens svar på rapporten Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att notera informationen till protokollet. Ärendet Landstingets revisorer har gett Ernst& Young i uppdrag att granska läkemedelsrelaterade problem som orsak till akut inläggning på sjukhus. Granskningen omfattar Landstinget Kronoberg samt kommunerna Uppvidinge, Tingsryd och Älmhult. Revisorernas samlade bedömning är att landstinget arbetat systematiskt med den övergripande frågan under flera år. Detta gör att stora delar av området fungerar tillfredsställande, medan andra delar - IT-stödet, målstyrningen, uppföljning samt kunskapsbildning - behöver utvecklas. Revisionsgranskningen har lett till att landstingsrevisorerna har gett rekommendationer på åtgärder till landstingsstyrelsen. Svaret till revisorerna sammanfattas med att centrumen redan aktivt arbetar med de flesta av frågeställningarna och dessa är till stor del inskrivna i budget och verksamhetsplaner för Revisionsgenomlysningen är bra och bidrar till det fortsatta kvalitetsarbetet. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att informera landstingsfullmäktige om rapport och svar. 19 Interpellationssvar till Anna Fransson (S) angående situationen för kvinnor som behöver sjukhusvård i samband med medicinsk och spontan abort Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 6 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellanten beskriver en psykiskt påfrestande situation för kvinnor, som behöver sjukhusvård efter en medicinsk eller spontan abort, när de vårdas på kvinnoklinikens vårdavdelning 8 där också kvinnor i samband med förlossningar vistas.

19 19(24) Interpellanten ställer följande fråga: 1. Vilka planer finns för att lösa denna situation där idag kvinnor som behöver sjukhusvård i samband med medicinsk eller spontan abort inte ska tvingas att vistas på BB/förlossningsavdelning? Inledande kommentarer Kvinnokliniken har en vårdavdelning - vårdavdelning 8. Vid denna avdelning vistas kvinnor och deras familjer i samband med gynekologisk sjukdom, graviditetskomplikationer, vid förlossning och vid kortare BB-tid. Om mor och barn i samband med förlossningen har fått någon form av komplikation kvarstannar även dessa patienter på avdelningen. Patienter som har fått missfall eller genomgått en medicinsk abort placeras så långt bort från förlossnings- och BB-delen som är praktiskt möjligt. Det finns en iordningställd sal för detta. På samma sätt placeras svårt cancersjuka kvinnor så långt från förlossnings- och BB-delen som möjligt för att skapa lugn och harmoni. Personalen eftersträvar i alla sammanhang att inga patienter far illa på grund av placering nära andra patienter. Det går däremot inte alltid att förhindra att spädbarnsskrik hörs i korridorerna. Kvinnokliniken har blivit uppmärksammade på detta problem tidigare och har undersökt omständigheterna, utan att finna att detta är ett omfattande problem. Utvecklingen går även mot att flertalet kvinnor numera gör medicinska aborter i det egna hemmet. Svar på fråga 1 I ett framtida förslag om en generalplan för Centrallasarettet i Växjö är neonatalavdelningen prioriterad. Likaså kommer en översyn av förlossningsavdelningens lokaler att göras då. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 20 Interpellationssvar till Anna Fransson (S) angående personalkapacitet och patientsäkerhet i samband med överbeläggningar inom vården Dnr LTK/ Ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott Lena Karlsson besvarade den under 7 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellationen handlar om arbetsmiljö, patientsäkerhet och personalkapacitet i samband med överbeläggningar inom vården. Följande frågor är ställda:

20 20(24) 1. Hur ofta utnyttjas Landstinget Kronobergs överbeläggningsplatser? 2. Utökas personalkapaciteten när godkända överbeläggningsplatser utnyttjas? 3. Om inte ser Lena Karlsson (C) någon risk med att våra medarbetares arbetsmiljö och arbetsbelastning kraftigt försämras i samband med överbeläggningar? 4. Delar Lena Karlsson (C) socialstyrelsens oro för minskad patientsäkerhet i samband med konstanta överbeläggningar? 5. Hur tänker Lena Karlsson (C) agera för att säkerställa en hög patientsäkerhet trots överbeläggningarna inom Landstinget Kronoberg? Svar på fråga 1 Beläggningen följs dagligen och vid mätning kl på våra sjukhus är det knappt 20 % på CLV, och knappt 10 % på Lj-by las. av vårddagarna som det är överbeläggningar (exkl. barn- och ungdomskliniken och lätt-bb som ofta har låg beläggning). Medelbeläggningen som under 2011 låg på 95 % minskar dock, och målsättningen är att den ska ligga på 90 % för att klara de toppar som kommer. Svar på fråga 2 och 3 Om vårdtyngd och patientsäkerhet kräver detta så tar man in extra personal. Överbeläggning måste värderas både utifrån antal belagda platser, men också utifrån vårdtyngd och kan givetvis bli både en arbetsmiljörisk och patientsäkerhetsrisk. Det finns dock rutiner och checklistor för hur man behandlar dessa situationer, för att minimera riskerna. Svar på fråga 4 Detta är inget problem i Landstinget Kronoberg eftersom ingen avd. eller klinik är konstant överbelagd, beläggningstrycket har tvärtom förbättrats under Genom bättre vårdplaneringar mellan kommun och landsting och tillskapande av vårdkoordinatorer har behovet av vårdplatser kunnat styras på ett bättre sätt, och antalet utskrivningsklara patienter är numera lägre på våra sjukhus än tidigare. Svar på fråga 5 Framför allt genom att minska på överbeläggningarna. Mycket arbete görs inom vården för att säkerställa patientsäkerheten oavsett beläggning, och det handlar till stor del om att förhindra antalet återinläggningar och minska den s.k. undvikbara slutenvården, dvs. de kroniska sjukdomar som kan hanteras och behandlas i öppenvården. En ökad tillgänglighet för hembesök (av läkare) i primärvården kan också minska behovet av sjukhusvård för de mest sjuka äldre. Samordning för Linnea är ett projekt som pågår och där man har som målsättning att minska antalet inläggningar på sjukhus på detta sätt. Man har även börjat med Säker utskrivning, dvs ett utskrivningsmeddelande till patienten på vanlig svenska tillsammans med en uppdaterad skriftlig medicinlista, vilket gör att patienten kan klara sin egenvård bättre och därmed slippa inläggning på sjukhus.

21 21(24) Dessutom pågår ett arbete med de sk. mångbesökarna på våra akutmottagningar, vilket i förlängningen också bör minska trycket i slutenvården. Lena Karlsson Ordf. personalutskottet 21 Interpellationssvar till Marie Liljedahl (S) angående möjligheten för patienter inom psykiatrin att få en kontaktperson Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 8 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen I vissa fall ska patienter inom psykiatrin tilldelas en kontaktperson. Interpellanten har träffat patienter, som inte har en kontaktperson, och ställer med anledning av detta följande frågor: 1. Hur ser riktlinjer och direktiv ut inom Landstinget Kronoberg gällande möjligheten till kontaktperson för patienter inom psykiatrin? 2. Hur många patienter inom psykiatrin har idag någon form av kontaktperson? 3. Hur tänker Suzanne Frank (M) agera för att alla patienter erbjuds möjligheten att få en egen kontaktperson? Inledande kommentarer Specialiserad psykiatrisk vård utgörs av frivillig vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och tvångsvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Samtliga patienter inom rättspsykiatrin erhåller tvångsvård (LRV). Vid mellan 25-30% av vårdplatserna inom vuxenpsykiatrin ges tvångsvård (LPT). Istället för begreppet kontaktperson används stödperson inom psykiatrisk tvångsvård, omvårdnadsansvarig inom psykiatrisk frivilligvård och ärendeansvarig inom barn- och ungdomspsykiatrin. Svar på fråga 1 Stödperson inom tvångsvården För patienter som erhåller vård inom tvångsvårdslagstiftningarna utses stödpersoner, i enlighet med LPT respektive LRV ( 30 respektive 26). Chefsöverläkaren tillser att patienten upplyses om sin rätt att få en stödperson så snart sjukdomstillståndet tillåter. En stödperson utses antingen om patienten begär det eller i vissa fall om patienten inte motsätter sig det. Patientnämnden utser stödpersonen efter chefsläkarens anmälan.

22 22(24) Omvårdnadsansvarig inom frivilligvården För patienter, som vårdas frivilligt enligt HSL inom psykiatrisk slutenvård, utses alltid en omvårdnadsansvarig sjuksköterska/skötare. För patienter, som vårdas frivilligt enligt HSL inom psykiatrisk öppenvård, utses en omvårdnadsansvarig efter behov. Behovet av omvårdnadsansvarig baseras på patientens funktionsnivå. För de patienter, som klarar sin egen situation och kan sköta sin medicinering med mera, finns inte behov av omvårdnadsansvarig. För de patienter, som har en lägre funktionsnivå med återkommande uppföljningar och som har svårt att klara sin medicinering med mera, utses en omvårdnadsansvarig. Vården planeras i samråd med patienten. Under de perioder patienten inte har behov av en särskild omvårdnadsansvarig, finns alltid möjlighet att få direktkontakt med sin vårdenhet. Ärendeansvarig inom barn- och ungdomspsykiatrin Alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin har en ärendeansvarig. Svar på fråga 2 Inom den psykiatriska öppenvården varierar andelen patienter med omvårdnadsansvarig, efter patienternas skiftande behov. Det är därmed svårt att ange en exakt siffra för antalet besök där patienten har en omvårdnadsansvarig. Uppskattningsvis hade drygt hälften av vuxenpsykiatrins totalt öppenvårdsbesök under 2011 omvårdnadsansvarig sjuksköterska/skötare. Svar på fråga 3 Inom tvångsvården (LPT och LRV) styr en tydlig lagstiftning Landstinget Kronobergs skyldigheter. Riktlinjerna för den övriga psykiatriska vården utgår, som all annan hälso- och sjukvård, från patientens behov av hälso- och sjukvård. All vårdpersonal har skyldighet att göra patienten delaktig i vården som en del av God Vård. Om en patient inte har varit delaktig i bedömningen av behov av omvårdnadsansvarig, har det brustit i vårdplanering och kommunikation mellan vårdgivare och patient, vilket kommer att återföras till verksamheterna. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande Ajournering Fullmäktige beslutade om ajournering för lunchuppehåll kl

23 23(24) 22 EU i landstingets vardag - EU i regionerna och regionerna i EU Landstingsfullmäktige beslöt att notera informationen till protokollet. Ärendet Eftersom tf. chef Elmire af Geijerstam fått förhinder att delta vid dagens fullmäktige kom i stället handläggare Karin Berlin vid Internationella sektionen, Sveriges Kommuner och Landsting, och informerade om hur EU påverkar landstinget. Karin Berlin visade, utifrån fullmäktiges föredragningslista i oktober 2011, på de ärenden där EU haft en påverkan. Det visade sig att de flesta ärenden hade påverkats av EU på något sätt. Rättslig påverkan, politisk/kulturell påverkan, program och fonder är exempel på hur EU påverkar våra beslut i olika delar. Karin Berlin redogjorde också för: - SKL:s bevakning av EU - EU:s beslutsprocess - Att påverka EU:s beslutsprocess genom Regionkommittén - Internationellt arbete hos SKL och medlemmar - Prioriterade EU-frågor för SKL Fullmäktiges ordförande Rolf Sällryd informerade om EU i regionerna och regionerna i EU utifrån deltagande i EU:s Regionkommitté. Rolf Sällryd informerade om Regionkommittén i korthet: att den bildades 1994, att den ska ses som en plattform för lokala och regionala företrädare. De 344 ledamöterna nomineras av medlemsstaterna och utses formellt av EU:s råd. Sverige deltar med 12 ledamöter och 12 ersättare. Regionkommittén är en viktig remissinstans för förslag från EU-kommissionen. Rolf Sällryd belyste också vilken möjlighet Landstinget Kronoberg har att påverka EU:s beslutsprocess genom t ex fullmäktigedebatt som utmynnar i yttrande på EUkommissionens grönböcker. Ordförande Rolf Sällryd tackade Karin Berlin och överlämnade ett exemplar av Kronobergsboken Yttrande Anna Fransson, Ingemar Swalander, Britt-Louise Berndtsson, Ann-Charlotte Kakoulidou, Monica Haider och Kjell Jormfeldt yttrade sig. 23 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes.

24 24(24) 24 Ledamöternas frågestund Tryggve Svensson (V) ställde fråga angående familjecentral i Ljungby. Suzanne Frank (M) svarade på frågan. 25 Avslutning Ordförande Rolf Sällryd förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Marianne Hammarström Justerat Rolf Sällryd Yngve Filipsson Ragnar Lindberg Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 21 februari 2012 vilket intygas av: Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Kansliavdelningen, 2005-03-08 ÄU 2/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 8 mars kl. 9.00-14.30 Plats Närvarande ledamöter Bulten, Rådmannen, Alvesta Ann-Charlotte Kakoulidou

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 28 november kl. 09.00 12.30, 13.30 16.10 och tisdagen den 29 november, kl. 09.00 12.45, 13.45 16.45

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (29) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 25 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 19.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 105

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (30) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 16.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 39 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-19 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 13 februari 2013 kl. 09.00-12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 13 februari 2013 kl. 09.00-12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-02-20 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 februari 2013 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2013-01-28 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-11 SB 1/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 28 januari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (36) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 26 februari, kl. 09.00 12.25, 13.30 17.00 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:15 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Björn Åhlin (MP) 2:e vice ordförande: Göran Wallén (M) Ledamöter: Eva

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17 PROTOKOLL 1(33) Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 15 november 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 15.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-01 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.00 Konferensrum Nova

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S)

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 december 2013 kl 18.30-19.30 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-09-26 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Torsdagen den 12 september 2013 kl.13-16.30 Rättspsykiatriska

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (44) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 24 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 26 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer