Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 9 april 2010, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Utvandrarnas hus i Växjö Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 61 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Lena Karlsson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Bengt-Göran Birgersson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c

2 2(11) Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s Ann-Charlotte Kakoulidou s Janeric Kandenäs s Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Eva Löfquist s Mayken Nilsson s Marianne Nordin s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Lena Wibroe m Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Bruno Edgarsson, Stefan Fredriksson, Roland Johansson, Kerstin Laakso Rungegård, Eva Löfquist, Ester Petersson och Lena Wibroe. I deras ställe hade kallats Karin Vernersson, Jan-Erik Björkman, Britta Croona, Birgitta Ågren, Camilla Håård-Andersson, Johnny Lundberg och Sture Heiman. 62 Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 26 april, kl på landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 63 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes.

3 3(11) 64 Interpellation Angående bemötandet av invandrare i vården Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Till Landstingsstyrelsens ordförande I en artikel i tidningen Barn och cancer 1.10 berättar om ett mindre lyckat möte mellan en invandrarfamilj från Umeå och vården. När en dotter i familjen fick diagnosen ögoncancer, lyckades man inte kommunicera detta till föräldrarna på grund av avsaknad av tolk. Någon kontroll av att familjen verkligen förstått den allvarliga diagnosen gjordes inte. I artikeln exemplifierades också ett bemötande som sannolikt inte hade drabbat en svensk familj. En trolig förklaring kan vara bristande kännedom om främmande kulturer. Artikeln ger mig anledning att ställa följande frågor: 1. I vilken utsträckning används kvalificerade tolkar vid mötet mellan läkare och invandrare? Detta är ju inte minst angeläget när det gäller allvarliga diagnoser och när barn är inblandade. 2. På vilket sätt bibringas vårdpersonalen kunskaper om främmande kulturer, som gör det möjligt att bemöta invandrare på ett värdigt och respektfullt sätt? Ricardo Salsamendi 65 Interpellation Se till att Ljungby vårdcentraler äntligen får tillräckliga resurser Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Till Landstingsstyrelsens ordförande Se till att Ljungby vårdcentraler äntligen får tillräckliga resurser!

4 4(11) Ljungbys båda vårdcentraler Kungshögen och Sländan kämpar sedan lång tid tillbaka med underbemanning och hög press på personalen. Deras situation är ohållbar och en ordentlig personalförstärkning är nödvändig snarast möjligt. På Kungshögen finns i dag 9788 patienter inskrivna. 2,4 fast läkartjänst finns för dessa + 1,8 hyr-läkare. I samband med vårdvalet förlorade man 1 läkartjänst så ordinarie bemanning i dag är 4 läkartjänster. Även sköterskor är underbemannat på Kungshög. Situationen är sådan att det inte går att boka inom 14 dagar för en läkartid. På Sländan är en liknande situation med registrerade patienter. Till detta har man 5 läkartjänster. F.n. finns 1,8 fast tjänst + 2 läkare från Ungern som är under utbildning. Den höga arbetsbelastningen gör att läkare hela tiden söker sig bort från dessa arbetsplatser. Nu måste krafttag till för att ge våra vårdcentraler rimliga arbetsvillkor! När kan vänta oss att detta är uppfyllt? Ljungby 31 mars 2010 Tryggve Svensson Vänsterpartiet 66 Allmänhetens frågestund En innevånare ställde fråga angående väntetider till NP-enheten (Neuropsykiatriska enheten). Frågan besvarades av Suzanne Frank. 67 Svar på motion om vårdavtal med fler naprapater Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att avvakta ställningstagande till avtal med ytterligare naprapater tills den lokala processgenomgången är gjord och de nationella riktlinjerna finns tillgängliga, att motionen därmed anses besvarad. Ärendet I motionen föreslår Agneta Eriksson (v) att Landstinget Kronoberg sluter avtal med fler naprapater för att öka tillgängligheten till behandling hos naprapat.

5 5(11) Smärtor i rörelseapparaten är en stor orsak till sjukskrivningar och försämrad hälsa. Sjukvården erbjuder olika metoder för att behandla detta men nationella riktlinjer saknas. Sjukgymnaster i Kronobergs län har god kompetens för att behandla dessa besvär och det finns även sjukgymnastisk specialistkompetens inom ortopedisk medicin. Under våren 2010 startar processgruppen för akuta rygg/nackbesvär i enlighet med landstingsstyrelsens beslut att genomföra fördjupade processgenomgångar utifrån nationella riktlinjer och bästa möjliga evidens. Rapport avlämnas i slutet av maj. Gruppen för rörelseorganens sjukdomar inom medicinska kommittén anser att man med denna processgenomgång kommer att kunna ge riktlinjer för lämpligaste omhändertagandet av denna patientgrupp. Gruppen menar att fler naprapater inte tillför landstinget ytterligare kompetens och att det är lämpligt att avvakta processgruppens rapport innan beslut tas om fler avtal för naprapater i landstinget. Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen beträffande rörelseorganens sjukdomar förväntas komma Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera fullmäktige besluta att avvakta ställningstagande till avtal med ytterligare naprapater tills den lokala processgenomgången är gjord och de nationella riktlinjerna finns tillgängliga, att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas egna yrkande Agneta Eriksson yrkade bifall till motionen. Suzanne yrkade med instämmande av Yngve Filipsson bifall till landstingsstyrelsens förslag. Yttrande Ragnar Lindberg yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Agneta Erikssons yrkande om bifall till motionen. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige bifalla landstingsstyrelsens förslag.

6 6(11) Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige att avslå Agneta Erikssons yrkande om bifall till motionen. 68 Val av ledamöter i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att välja om nedanstående fyra ledamöter att ingå i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB, för tiden från bolagsstämman 2010 till och med bolagsstämman 2011: Jan Bengtsson, Fyllerydsvägen 15, Växjö Eva Simonsson, Strömgatan 13, Ljungby Kerstin Björck, Lövängsvägen 9, Växjö Lars-Ove Johansson, Torlarp Ödegård 2, Lagan. Ärendet I bolagsordningen för RyssbyGymnasiet AB står att landstingsstyrelsen ska utgöra beredningsorgan och nominera de ledamöter som ska utses av fullmäktige. Fyra kandidater från näringslivet väljs in för varje år, utöver de som tidigare valts in för hela mandatperioden. Efter telefonsamtal med personerna är samtliga positiva till att kvarstå ytterligare ett år, varför omval föreslås. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera fullmäktige besluta att välja om nedanstående fyra ledamöter att ingå i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB, för tiden från bolagsstämman 2010 till och med bolagsstämman 2011: Jan Bengtsson, Fyllerydsvägen 15, Växjö Eva Simonsson, Strömgatan 13, Ljungby Kerstin Björck, Lövängsvägen 9, Växjö Lars-Ove Johansson, Torlarp Ödegård 2, Lagan. Yttrande Göran Giselsson yttrade sig.

7 7(11) 69 Val av ledamöter Dnr LK/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar entlediga och utse nedanstående personer i följande organ under tiden Val till nedanstående organ, tid Ordinarie Ersättare Stiftelsen Smålands konstarkiv Ledamot: Anders Ekberg, Bländavägen 25, Växjö (m) Ersättare: Camilla Håård-Andersson, Vallgatan 15, Växjö (s) Göran Giselsson valberedningens ordf Ragnar Lindberg valberedningens vice ordf 70 Skriftlig information: AER:s (Assembly of European Regions) årsrapport 2009 Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna informationen. Ärendet Landstingets medverkan i AER redovisas varje år i en årsrapport till landstingsfullmäktige. 71 Interpellationssvar till Ricardo Salsamendi angående bemötandet av invandrare i vården Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 64 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellationen lyfter frågan om hur patienter med invandrarbakgrund bemöts i vården. Bakgrunden till Salsamendis interpellation är en artikel, i tidningen Barn och cancer, som beskriver ett misslyckat möte mellan vården i Umeå och en invandrarfamilj. Interpellanten ställer följande frågor;

8 8(11) 1. I vilken utsträckning används kvalificerade tolkar vid mötet mellan läkare och invandrare? 2. På vilket sätt bibringas vårdpersonalen kunskaper om främmande kulturer, som gör det möjligt att bemöta invandrare på ett värdigt och respektfullt sätt? Svar på fråga 1 Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att lämna individuellt anpassad information. Personalen ska ta hänsyn till bland annat vilken kulturell och språklig bakgrund patienten har. Detta innebär att personalen, om det behövs, ska använda tolk när de informerar. Inom primärvården ställer personalen, i de fall då personalen upplever att ett behov finns, frågan vid tidbokningstillfället om tolk skall användas vid det kommande besöket. Självfallet har även patienten möjlighet att begära tolk om vederbörande inte blir tillfrågad vilket naturligtvis också gäller inom den övriga vården. Primärvården använder telefontolk till ca 90 % och kontakttolk till ca 10 %, utifrån det behov som finns. Inom BVC används dock kontakttolk i högre utsträckning. Tolkanvändningen följer goda rutiner på Barn och Ungdomskliniken. På BoUkliniken bokas tolkning av den barnsköterska/barnsjuksköterska som bokar patientens mottagningsbesök. Tolk bokas i samtliga fall där det framgår behov. Ofta framgår det i remisserna att tolkbehov finns, men saknas information i remiss eller i patientjournal (i patientkortet i Cambio Cosmic) kan det i undantagsfall missas. Landstinget strävar efter att i minsta möjliga mån använda sig av anhörigtolkning. Anhörigtolkning förekommer i enstaka fall inom den akuta sjukvården men tolkning med kontakttolk eller telefontolk eftersträvas alltid. Värt att nämna är att det finns särskild tolktelefon som möjliggör samtal mellan flera personer. Inom gynekologin används alltid telefontolkar vid ultraljudsundersökning, aldrig kvinnans man eller annan anhörig. Svar på fråga 2 Möten med invandrare är en naturlig del av vår personals vardag vilket gör att det finns en medvetenhet om främmande kulturer. Vi får heller inte glömma att Landstinget Kronoberg är en stor arbetsgivare med anställda från vitt skilda bakgrunder vilket berikar organisationen. Det är en stor tillgång för Landstinget Kronoberg att ha anställda från olika kulturer och bakgrunder. Det förs fortlöpande diskussioner kring jämlik vård där den problematik som interpellanten lyfter är en viktig del. Landstinget Kronoberg arbetar mycket aktivt med bemötandefrågor och utbildning av vår personal är självfallet centralt i detta arbete. Jag har av uppenbara skäl inte möjlighet att redogöra för exakt hur utbildningsverksamheten ser ut inom respektive verksamhet men ev. finns det behov att genomföra en större utbildningssatsning för landstingets anställda.

9 9(11) Avslutningsvis vill jag lyfta fram dels landstingets Integrationspolitiska program och dels landstingets policy Bemötande. Policyn Bemötande är bärande för arbetet med att utveckla vårt bemötande gentemot våra patienter. Det integrationspolitiska programmet syftar till att i enlighet med interpellationens intentioner bl.a. öka den mångkulturella förståelsen samt att stärka landstingets förmåga att hantera de speciella vårdfrågor som kan röra personer med invandrarbakgrund. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 72 Interpellationssvar till Tryggve Svensson Se till att Ljungby vårdcentraler äntligen får tillräckliga resurser Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 65 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellationen rör underbemanningen på vårdcentralerna Kungshögen och Sländan i Ljungby, samt den därav bristande tillgängligheten vid dessa båda vårdcentraler. Interpellanten menar att de aktuella vårdcentralerna måste få tillräckliga resurser och ges rimliga arbetsvillkor. Interpellanten ställer följande fråga; 1. När kan vänta oss att detta är uppfyllt? Svar på interpellationen Precis som interpellanten påpekar är situationen på vårdcentralerna Kungshögen och Sländan bekymmersam. Sådan har situationen varit sedan långt innan Vårdval Kronoberg infördes på grund av en närmast konstant vakanssituation med perioder då ca hälften av tjänsterna saknat ordinarie innehavare. Trots att primärvården i Kronoberg relativt sett är välbemannad brottas vårdcentralerna i Ljungby med underbemanning och bristande tillgänglighet som följd. Orsaken till detta är inte brist på pengar, vilket antyds i interpellationen, utan det faktum att man inte lyckats rekrytera och bibehålla personal i tillräckligt stor utsträckning vid de aktuella vårdcentralerna. Förhoppningsvis är dock situationen på väg att ljusna för primärvården i Ljungby kommun. Nedan redovisar jag nuvarande läkarbemanning rörande de fyra vårdcentraler som finns inom Ljungby kommun för att ge en bild av läget i dag och framåt i tiden. Vårdcentralen Kungshögen har 4,0 tjänster. Samtliga fyra tjänster är tillsatta med ordinarie innehavare på heltid. Två av dessa är för närvarande tjänstlediga för bland annat studier. En av dessa återkommer 1 maj på 75 %. Den tredje läkaren tjänstgör 75 % och den fjärde tjänstgör 100 %. Från och med juni har ytterligare en distriktsläkare kunnat anställas på 80 %. Detta innebär att 3,30 distriktsläkare är i tjänst från och med juni månad. Under perioden januari till

10 10(11) och med maj månad är dessutom två hyrläkarlinjer beviljade. Dessa två linjer har beviljats i syfte att förhindra en svår situation som Kungshögen befann sig i för ett par år sedan. Vårdcentralen Sländan har 5,0 tjänster. Fyra av dessa tjänster är tillsatta med ordinarie innehavare på heltid. Tre tjänstgör 100 % och den fjärde tjänstgör 80 %. Två av dessa tjänster innehas av allmänspecialister som ursprungligen kunnat rekryteras från Ungern. Båda är klara med randningen och kommer att söka svensk specialistkompetens i allmänmedicin. Från och med maj månad blir en ST-läkare klar med sin specialistutbildning och har anställts på den femte tjänsten. Vederbörande kommer förmodligen att tjänstgöra 90 %. Av de fem tjänsterna är således 4,7 i tjänst från och med maj månad. Vecka 15 och 18 har bemanningen delvis förstärkts med en hyrläkarlinje. Parallellt med detta pågår vårdutveckling genom konceptet bra mottagning. Vårdcentralen Lidhult har 1,0 tjänst. Vårdcentralen bemannas med hyrläkare som en dag i veckan tjänstgör på Sländan eller Kungshögen. Vårdcentralen Lidhult är numera mer integrerad med vårdcentralen Sländan vilket skapar bättre förutsättningar för en god tillgänglighet även där. Jag tror att det är avgörande för små vårdcentraler, så som Lidhult, att ha ett gott samarbete med andra vårdcentraler för att klara bemanningen på sikt och för att upprätthålla en bred service av god kvalité till våra medborgare. Vårdcentralen Lagan har 2,5 tjänster. Tjänsterna är tillsatta med två ordinarie innehavare på heltid. En av dem tjänstgör 70 % som läkare och tjänstgör övrig tid som studierektor tillsammans med annan studierektor i Växjö. Den andra tjänstgör 100 %. Jag kan dessutom konstatera att vi för närvarande har sex ST-läkare, två på vårdcentralen Kungshögen, två på vårdcentralen Sländan och två på vårdcentralen Lagan. Att anställa utbildningsläkare är bästa sättet att säkra återväxten och kontinuiteten. Därav tror jag att bemanningen inom primärvården i Ljungby kommun kommer att förbättras och därigenom också tillgängligheten. Vad som också är värt att nämna är att primärvården för några år sedan genomförde en rekryteringsdrive till Tyskland, som för Ljungbys del resulterade i att fyra tyska läkare kunde anställas som ST-läkare på Kungshögen och Sländan. Tre av dessa är nu anställda som färdiga specialistläkare på dessa vårdcentraler och den fjärde blir klar specialist om något år. Genom en annan aktiv rekryteringsåtgärd 2007 kunde primärvården rekrytera åtta ungerska allmänspecialister, varav en fick sin hemvist på Kungshögen och två på Sländan. De ansöker nu om svensk specialistkompetens i allmänmedicin. Utöver detta bedrivs utvecklingsprojekt med mobil läkare på heltid inom framför allt hemsjukvården i samverkan med Ljungby kommuns äldreomsorg, vilket avlastar såväl primärvården som till viss del även slutenvården på

11 11(11) Ljungby lasarett. Denna del finansieras för närvarande med statsbidrag inom äldreområdet. Av de totalt sett drygt 12 tjänsterna har således 10 tjänster ordinarie innehavare men är till viss del tjänstlediga. Sammantaget kan jag konstatera att läkarbemanningen är förhållandevis god och betydligt bättre än för ett antal år sedan. Situationen kommer dessutom successivt förbättras i enlighet med vad jag ovan redogjort för, och tackvare en god ST-bemanning ser jag också ljust på läkarbemanningen på sikt. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 73 Ledamöternas frågestund Ingen fråga ställdes. 74 Avslutning Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Marianne Hammarström Justerat Rolf Sällryd Yngve Filipsson Ragnar Lindberg Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 26 april vilket intygas av: Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Kansliavdelningen, 2005-03-08 ÄU 2/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 8 mars kl. 9.00-14.30 Plats Närvarande ledamöter Bulten, Rådmannen, Alvesta Ann-Charlotte Kakoulidou

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (38) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 27 april, kl.09.00 12.30, 13.30 18.30 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 20

Läs mer

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.

Landstingets kansli 2009-05-18 ÄU 4/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-06-01. Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-01 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 18 maj 2009 kl.13.00-16.00 Konferensrum Nova

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 1 (8) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 5/2004 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 Tid: Måndagen den 18 oktober 2004 kl. 09.00 17.00 Plats: Elite Stadshotellet, Växjö

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet:

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet: Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2014-09-16 Protokollsutdrag

Läs mer

Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 1 (5) Landstingets Kansli Barn- och ungdomsutskottet/ Justerat 2010-05-31 Barn- och ungdomsutskottet Tid Fredagen den 21 maj kl. 13.00-16.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet Ingelstadsvägen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 1 (6) Landstingets Kansli Barn- och ungdomsutskottet/ Justerat 2010-02-19 Barn- och ungdomsutskottet Tid Fredagen den 12 februari kl. 13.00 17.15 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet Ingelstadsvägen

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Kl 17.30-19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006 1 (26) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006 Tid: kl 09.00 12.30, 13.30 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 oktober, kl.09.00 12.30, 13.30 18.10 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 april, kl.09.00 12.30, 13.30 19.25 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (41) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 oktober 2007, kl.09.00 12.30, 13.30 19.45 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 1 (12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 Tid: Måndagen den 2 maj kl 09.00 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö. 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-09-26 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Torsdagen den 12 september 2013 kl.13-16.30 Rättspsykiatriska

Läs mer

Motion - Hälsofrämjande och läkande trädgård

Motion - Hälsofrämjande och läkande trädgård ÄRENDE 7 LF februari 2012 Motion - Hälsofrämjande och läkande trädgård Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson, V Yttrande från Hälso-

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (28) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 mars, kl. 09.00 12.30, 13.30 17.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 29

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsfullmäktige Tid: måndagen den 23 april 2007, kl.09.00 12.40, 13.40 16.15. Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen på Konserthuset

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer