Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 19 september 2014, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Landstingsfullmäktiges ordförande Rolf Sällryd förklarade landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat. 104 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank M Anna Fransson S Thomas Haraldsson C Eva Johnsson KD Charlotte Branting FP Lennart Värmby V Michael Öberg MP Börje Tranvik SD Kent Alriksson M Rolf Andersson FP Britt-Louise Berndtsson C Olof Björkmarker S Hugo Carlsson M Annelill Davidsson C Ginger Ekwurtzel M Sonja Emilsson M Ann-Christin Eriksson V Yngve Filipsson FP Peter Freij S Carl Geijer M Göran Giselsson M Åke Gummesson S Kjell Gustafsson C Ola Gustafsson S Monica Haider S

2 2(14) Christer Henriksson KD Kjell Jormfeldt MP RosMarie Jönsson Neckö S Ann-Charlotte Kakoulidou S Håkan Klasson SD Marie Liljedahl S Ragnar Lindberg S Vidar Lundbäck C Ulla Hansson M Peter Löfström M Marianne Nordin S Joakim Pohlman S Ricardo Salsamendi S Margareta Schlee M Henrietta Serrate S Pernilla Sjöberg M Michael Sjöö S Ingemar Swalander M Tryggve Svensson V Rolf Sällryd KD Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Ginger Ekwurtzel (M), Monica Haider (S) och Marie Liljedahl (S). I deras ställe hade Rolf Green (M), Bo Dalesjö (S) och Ulla-Britt Storck (S) kallats in. 105 Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. 106 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet Fullmäktige beslöt att justeringen ska ske den 10 oktober 2014, kl på landstingets kansli. 107 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Om rutiner vid återbesök och kontinuerliga kallelser av patienter inom Folktandvården Dnr 14LTK902 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige.

3 3(14) Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank (M) Interpellation om rutiner vid återbesök och kontinuerliga kallelser av patienter inom Folktandvården. Det har kommit till min kännedom att Folktandvården slutat att kalla patienter på årliga återbesök. Vidare har medborgare vid kontakt med Folktandvården fått beskedet att man för närvarande inte har möjlighet att ta emot nya patienter. Mina frågor till Suzanne Frank (M) är följande: Var har beslutet att inte längre kalla patienter inom Folktandvården på årliga och kontinuerliga återbesök tagits? Hur ser väntetider och eventuell kö till Folktandvården i Kronoberg ut? Har det gjorts någon bedömning om hur tandhälsan i Kronoberg påverkas i samband med att Folktandvården upphör med årliga kallelser och kontinuerliga återbesök? Anna Fransson (S) landstingsråd 108 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes. 109 Landstingsövergripanden verksamhetsplan Dnr 14LTK914 att fastställa landstingsövergripande verksamhetsplan Landstingsfullmäktige fastställde landstingets budget 2015 med flerårsplan Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2017 för den verksamhet som Landstinget Kronoberg bedriver. En landstingsövergripande verksamhetsplan för 2015, som beskriver hur landstingsfullmäktiges budget ska verkställas, har tagits fram. Verksamhetsplanen bygger på budgetens struktur med ett balanserat styrkort. De fyra perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till landstingets vision. I den landstingsövergripande verksamhetsplanen beskrivs hur strategierna ska genomföras under Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i landstinget. Budget 2015 med flerårsplan med tillhörande verksamhetsplaner:

4 4(14) ger en strategisk inriktning i hela verksamheten ger en tydlig bild av landstingets mål ger en tydlig bild av vad som krävs för att nå målen handlingsplaner tas fram för att genomföra aktiviteterna styr så att resurser används rätt styr så att strategier följs upp Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa landstingsövergripande verksamhetsplan Ledamöternas yrkande Suzanne Frank, Anna Fransson, Charlotte Branting, Lennart Värmby, Eva Johnsson, Britt-Louise Berndtsson, Michael Öberg och Börje Tranvik yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. 110 Svar på motion Behov av ytterligare språkförskola i Kronobergs län Dnr 14LTK875 att bifalla motionen under förutsättning att Ljungby kommun avser att starta en språkförskola. Det har inkommit en motion från Thomas Haraldsson (C) och Kjell Gustafsson (C). Landstinget Kronoberg har sedan ca 20 år en språkförskola tillsammans med Växjö kommun för barn med språkstörning. Landstinget Kronoberg står för en logoped och Växjö kommun står för förskolepersonal och lokaler. Det finns enligt motionärerna informella samtal om att starta en språkskola även i Ljungby kommun. Med hänsyn till de långa avstånden till Växjö för förskolebarnen i västra länsdelen stödjer Centerpartiet idén och tycker att det skulle vara bra att starta en språkförskola i Ljungby kommun. I svar på motionen anges bland annat att språkförskola är en kommunal angelägenhet och förutsatt att Ljungby kommun vill starta en språkförskola i Ljungby kommun föreslås formella diskussioner under vilka former samarbete kan ske mellan Ljungby kommun och Landstinget Kronoberg. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen under förutsättning att Ljungby kommun avser att starta en språkförskola.

5 5(14) Ledamöternas yrkande Kjell Gustafsson och Thomas Haraldsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. 111 Svar på motion Grön rehab på recept Dnr 14LTK854 att ge landstingsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten till ytterligare forskning och utveckling inom området i vårt eget län, att motionen därmed anses besvarad. Det har inkommit en motion från Britt-Louise Berndtsson (C) och Vidar Lundbäck (C). På flera håll i Sverige har grön rehabilitering prövats med goda resultat. Detta har skett i samverkan med botaniska trädgårdar, naturbruksgymnasier eller med enskilda entreprenörer. Det har framför allt gällt patienter med psykisk ohälsa t ex utmattningsdepressioner men och strokerehabilitering. I Region Skåne har man infört grön rehabilitering i ordinarie verksamhet. Centerpartiet vill införa ytterligare en rehabiliteringsmetod, Grön rehabilitering på recept, t ex för de som är psykiskt utmattade och riskerar en lång sjukdomstid. Centerpartiet yrkar att Landstinget Kronoberg, i ordinarie verksamhet, inför grön rehabilitering på recept i samverkan med olika utförare och organisationer. I svar anges bland annat att med hänsyn till faktaunderlag och framför allt SBUs utredning skulle konceptet grön rehab på recept kunna prövas i projektform i samverkan med någon kommun och/eller organisation med uppföljning via FoU om finansiering kan ordnas. Det pågår en kartläggning av den psykiska ohälsan i länet och möjligen kan man styra ett sådant projekt utifrån störst behov när resultatet av utredningen föreligger. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att ge landstingsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten till ytterligare forskning och utveckling inom området i vårt eget län, att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas yrkande Britt-Louise Berndtsson, Vidar Lundbäck, Michael Öberg, Anna Fransson, Lennart Värmby och Suzanne Frank yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

6 6(14) Yttrande Kjell Jormfeldt yttrade sig. 112 Vårdval Kronoberg primärvård. Reviderad uppdragsspecifikation och Ekonomiska regleringar för 2015 Dnr 14LTK855 att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation och bilaga Ekonomiska regleringar. Reviderad uppdragsspecifikation grundar sig på den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten 2015 gällande ekonomisk ram för befolkningsökning. Budgettillskott och omdisponeringar av vårdvalsbudgeten har medfört att hembesök och hemsjukvårdsbesök ersätts med 600 kr per besök. En ny patientlag träder i kraft , vilken ger medborgarna möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral i landet. Laboratorietransporter är från 2015 en fri nyttighet för vårdcentralerna, varför beslutad vårdersättning för 2015 har justerats motsvarande värdet. Krav ställs på individuell fortbildningsplan för samtliga medarbetare. Möjligheten för mindre vårdcentraler att få ta emot AT- och ST-läkare har stärkts. Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv har och kommer att beaktas i uppföljning där så är relevant. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation och bilaga Ekonomiska regleringar. Ledamöternas yrkande Anna Fransson yrkade Socialdemokraterna föreslår landstingsfullmäktige besluta: Att den av arbetsutskottet, föreslagna ändringen i uppdragsspecifikationen, angående minimikravet på andel specialister i allmänmedicin avslås. Det vill säga att kravet om 75 % av specialister i allmän medicin återinförs Att följande punkter arbetas in i uppdragsspecifikationen: Att vårdenheterna inte skall ha möjlighet att inom vårdvalssystemet ta ut extra ersättning för sina tjänster förutom den av landstingsfullmäktige fastställda avgiften

7 7(14) Att ersättningssystemet ändras till 80 % vårdtyngd och 20 % socioekonomisk faktorer Att meddelarfrihet ska skrivas in i driftavtal. Att alla vårdenheter inom Vårdval Kronoberg ska erbjuda kollektivavtalsliknande förhållanden för sina anställda Att vårdgivare inom Vårdval Kronoberg åläggs skyldigheten att ta emot patienter som är listade hos vårdgivare i annan kommun Att vårdenheter uppmanas att, vid behov, utöka besöks- och telefontider utanför kontorstid Att landstingsfullmäktiges revisorers rätt att granska verksamheten tydliggörs Att i övrigt godkänna uppdragsspecifikationen samt ekonomiska regleringar. Vidare yrkar socialdemokraterna Att landstingsstyrelsen skall fatta beslut om vart och när en ny vårdenhet får etableras inom Vårdval Kronoberg. Så kallad fri etablering skall alltså inte gälla Att Landstinget Kronoberg möjliggör för medborgare att lista sig för primärvård över länsgränser I Anna Franssons yrkande instämde Lennart Värmby och Michael Öberg. Göran Giselsson, Ingemar Swalander, Yngve Filipsson, Britt-Louise Berndtsson och Eva Johnsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Tryggve Svensson, Olof Björkmarker, Kjell Jormfeldt och Börje Tranvik yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Anna Fransson med fleras förslag och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer landstingsstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med Anna Fransson med fleras förslag: Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Från v Suzanne Frank X Anna Fransson X

8 8(14) Thomas Haraldsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X Charlotte Branting X Michael Öberg X Börje Tranvik X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Olof Björkmarker X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Rolf Green X Sonja Emilsson X Ann-Christin Eriksson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Carl Geijer X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Bo Dalesjö X Christer Henriksson X Kjell Jormfeldt X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Håkan Klasson X Ulla-Britt Storck X Ragnar Lindberg X Vidar Lundbäck X Ulla Hansson X Peter Löfström X Marianne Nordin X Joakim Pohlman X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Henrietta Serrate X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Tryggve Svensson X Rolf Sällryd ordf X Totalt Resultatet av omröstningen blev 24 ja-röster, 20 nej-röster och 1 ledamot avstod från att rösta.

9 9(14) 113 Samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund till ett gemensamt förbund Samordningsförbundet Värend Dnr 14LTK35 att fastställa ändring, idag gällande förbundsordningar för Alvesta och Växjö samordningsförbund, avseende 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya Samordningsförbundet Värend regleras, att godkänna att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Värend, att godkänna att Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Värend, att fastställa förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ger möjlighet till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. I Kronobergs län finns samordningsförbund i Alvesta, Markaryd och Växjö kommuner. Avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt förbund, inkom från Alvesta kommun till ägarna och Växjö samordningsförbund i januari Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Kronoberg (LS ) och Växjö kommun har ställt sig positiva till ett gemensamt samordningsförbund. Ett förslag till ny förbundsordning har tagits fram. Förslaget på ny förbundsordning följer praxis för samordningsförbund. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa ändring, idag gällande förbundsordningar för Alvesta och Växjö samordningsförbund, avseende 16 där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya Samordningsförbundet Värend regleras, att godkänna att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta samordningsförbund och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Värend, att godkänna att Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Värend, att fastställa förbundsordning för Samordningsförbundet Värend, vilken gäller från och med 1 januari 2015.

10 10(14) 114 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Bättre rutiner för inköp via internet Dnr 14LTK851 att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. En medborgare har lämnat in förslag angående bättre rutiner för inköp via internet. I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag. 115 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Uppdatera TV-programmen på CLV, utbudet har varit samma i minst 25 år Dnr 14LTK880 att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. En medborgare har lämnat in förslag angående att uppdatering av TVprogrammen på CLV då utbudet varit samma i minst 25 år. I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag. 116 Val att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående.

11 11(14) Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att entlediga och utse ledamöter i följande organ för tid enligt nedan Val till nedanstående organ, tid Ordinarie Ersättare Landstingsstyrelsen Avgående ledamot: Monica Haider, Fölshult, Eneryda (S) Ny ledamot: Robert Olesen, Lunnagårdsvägen 21, Alvesta (S) Göran Giselsson Ordförande Ragnar Lindberg Vice ordförande Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 117 Skriftlig information Revisionsrapporter Dnr 14LTK909 samt Dnr 14LTK910 Landstingsfullmäktige beslöt att notera informationen till protokollet. Landstingsfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorernas presidium beslutat att missiv och sammanfattning av revisorernas granskningsrapporter samt landstingsstyrelsens svar på rapporter skall delges fullmäktige. Följande rapporter och svar delgavs fullmäktige: a) Uppföljande granskning av Granskning av patientsäkerhetsarbetet samt landstingsstyrelsens svar Dnr 14LTK909 b) Granskning av landstingsstyrelsens styrning samt uppsikt och landstingsstyrelsens svar dnr 14LTK910 Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, och 156, besluta att informera landstingsfullmäktige om rapport och svar.

12 12(14) 118 Interpellationssvar till Anna Fransson gällande rutiner vid återbesök och kontinuerliga kallelser av patienter inom Folktandvården Dnr 14LTK902 Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 107 ställda interpellationen. Interpellationssvar Interpellationssvar till Anna Fransson gällande rutiner vid återbesök och kontinuerliga kallelser av patienter inom Folktandvården. Sammanfattning av interpellationen Interpellanten påstår att Folktandvården inte längre kallar patienter på årliga återbesök samt att man för närvarande inte har möjlighet att ta emot nya patienter. Interpellanten ställer följande frågor: 1. Var har beslutet att inte längre kalla patienter inom Folktandvården på årliga och kontinuerliga återbesök tagits? 2. Hur ser väntetider och eventuell kö till Folktandvården i Kronoberg ut? 3. Har det gjorts någon bedömning om hur tandhälsan i Kronoberg påverkas i samband med att Folktandvården upphör med årliga kallelser och kontinuerliga återbesök? Svar på frågorna 1. Folktandvården kallar patienter till kontinuerliga återbesök individuellt utifrån den riskbedömning som gjorts. När det gäller barnen är, enligt de riktlinjer som såväl Folktandvården som privata vårdgivare arbetar utifrån, det längsta kallelseintervallet 18 månader. 2. Patienter som söker för trauma, värk eller akuta infektionsproblem erbjuds behandling samma dag. Övriga akuta patienter ges, efter individuell bedömning, tid snarast möjligt. Folktandvården har 17 allmänkliniker. En av dessa kliniker, Folktandvården Klostergatan, tar för tillfället inte emot nya patienter för fullständig behandling. Detta för att hinna kalla in de patienter som står på klinikens kallelselistor. Nytt ställningstagande görs i oktober. Övriga kliniker tar emot nya patienter för fullständig behandling Inom specialisttandvården är det väntetid för icke prioriterade patienter inom käkkirurgi och bettfysiologi. Under hösten kan på grund av vakanser dessutom viss väntetid uppstå inom parodontologi och pedodonti. Däremot väntas minskad väntetid inom ortodontin, som i höst fått utökade resurser.

13 13(14) 3. Folktandvården har inte upphört med kallelser och kontinuerliga återbesök. Tandhälsan följs kontinuerligt. Viss tendens till försämrad tandhälsa har noterats hos de riktigt små barnen. Folktandvården har därför kallat in även 1 - och 2- åringar för munhälsokontroller de senaste 2 åren. Det är ännu för tidigt att se några effekter av detta. Några exempel ges nedan på procentuellt antal kariesfria = helt utan hål eller lagningar, i olika åldersklasser. Kariesfria 6-åringar % % Kariesfria 12-åringar % % Kariesfria 19-åringar % % Kariesfria 30-åringar % % Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 119 Avslutning Ordförande Rolf Sällryd tackade samtliga ledamöter, tjänstemän med flera som möjliggjort ny region med lite förändrade arbetsuppgifter men med sjukvården som det huvudsakliga innehållet. Han tackade också för ett gott kamratskap och tyckte att han haft ett intressant och roligt uppdrag som landstingsfullmäktiges ordförande. Rolf Sällryd tackade och överräckte blommor till sekreterare Marianne Hammarström, 1:e vice ordförande Yngve Filipsson och 2:e vice ordförande Ragnar Lindberg. Andre vice ordförande Ragnar Lindberg tackade Rolf Sällryd för det utmärkta sätt han på vilket han skött ordförandeskapet och den fina stämning som varit i landstingsfullmäktiges presidium. Ordförande Rolf Sällryd förklarade sammanträdet för avslutat. Vid protokollet Marianne Hammarström Justerat Rolf Sällryd Yngve Filipsson Ragnar Lindberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

14 14(14) Protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 10 oktober 2014 vilket intygas av: Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (36) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 26 februari, kl. 09.00 12.25, 13.30 17.00 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (30) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 16.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 39 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 28 november kl. 09.00 12.30, 13.30 16.10 och tisdagen den 29 november, kl. 09.00 12.45, 13.45 16.45

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (44) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 24 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 26 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (29) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 25 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 19.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 105

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet PROTOKOLL 1 (6) Ledningsenheten Justeringsdatum 2006-10-30 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-10-17 FU 5/06 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 17 oktober kl.

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (41) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 25 november kl. 09.00 12.45, 13.45 16.00 och tisdagen den 26 november, kl. 09.00 12.35, 13.35 17.15

Läs mer

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Kansliavdelningen, 2005-03-08 ÄU 2/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 8 mars kl. 9.00-14.30 Plats Närvarande ledamöter Bulten, Rådmannen, Alvesta Ann-Charlotte Kakoulidou

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00.

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24 Kungörelse Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00. Plats: Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-19 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 1 (5) Landstingets Kansli Barn- och ungdomsutskottet/ Justerat 2010-05-31 Barn- och ungdomsutskottet Tid Fredagen den 21 maj kl. 13.00-16.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet Ingelstadsvägen

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2013-01-28 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-11 SB 1/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 28 januari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Datum 2015-12-09. Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208

Datum 2015-12-09. Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208 PROTOKOLL 52 59 Datum 2015-12-09 1 (5) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208 Beslutande Märta Stenevi (MP), Ordförande Caroline

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer