Utvandrarnas hus, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvandrarnas hus, Växjö"

Transkript

1 Regionfullmäktige Tid :00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson (S) Robert Olesen (S) Charlotta Svanberg (S) Olof Björkmarker (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Helen Bengtsson (S) Christina Bertilfelt (S) Magnus Carlberg (S) Bo Dalesjö (S) Martina Gustafsson (S) Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Tony Lundstedt (S) Joakim Pohlman (S) 1-32 Ricardo Salsamendi (S) Edina Maslac (S) Henrietta Serrate (S) Sara Rosén Andersson (S) Michael Sjöö (S) Ingemar Almkvist (S) Suzanne Frank (M) Olja Pekusic (S) Roland Gustbée (M) Göran Giselsson (M) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Thomas Ragnarsson (M) Soili Lång Söderberg (M) 1-21 Patrick Ståhlgren (M) 1-20 Ann-Charlotte Wiesel (M) Anna Tenje (M) Sven Sunesson (C) Britt-Louise Berndtsson (C) Elizabet Peltola (C) Thomas Haraldsson (C) 1-32 Carina Bengtsson (C)

2 Per Schöldberg (C) Pontus Nordfjell (SD) Börje Tranvik (SD) Håkan Engdahl (SD) Martina Ericsson (SD) Lennart Värmby (V) 1-18 Tryggve Svensson (V) Britt Bergström (V) Helena Lagstrand (V) Eva Johnsson (KD) Bengt Germundsson (KD) Michael Öberg (MP) Cheryl Jones Fur (MP) Yngve Filipsson (L) Rolf Andersson (L) Margareta Schlee (M) (ersättare) ersätter Pernilla Sjöberg (M) (2:e vice ordförande) Ingemar Swalander (M) (ersättare) ersätter Patrick Ståhlgren (M) Viktor Emilsson (M) (ersättare) ersätter Soili Lång Söderberg (M) Kjell Gustafsson (C) (ersättare) ersätter Åke Carlsson (C) Marianne Eckerbom (C) (ersättare) ersätter Carina Bengtsson (C) Carl-Olof Bengtsson (S) (ersättare) 1-16 ersätter Helen Bengtsson (S) Daniel Liffner (V) (ersättare) ersätter Jerker Nilsson (V) Pontus Kindenäs (SD) (ersättare) ersätter John Hed (SD) Jan Lorentzon (SD) (ersättare) ersätter Maria Sitomaniemi (SD) Ove Löfqvist (M) Anna Zelvin (KD) Fanny Battistutta (V) (ersättare) ersätter Lennart Värmby (V) Övriga närvarande Utses att justera Johan Jarl Sekreterare Kjell Jormfeldt Pernilla Tornéus Justreringens plats och tid Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, :00 Protokollet omfattar

3 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

4 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö... Johan Jarl

5 ÄRENDELISTA 1 Sammanträdets öppnande 2 Upprop 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera 4 Fastställande av tid och plats för justering 5 Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter) 6 Ledamöternas frågestund 7 Interpellationer 8 Frågor 9 Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - John Hed 10 Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny 11 sammanräkning - Helena Lagstrand Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - Maria Sitomaniemi 12 Partistöd Förnyat borgensåtagande för AB Transitio 14 Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB 15 Dokumentstyrning inom Region Kronoberg 16 Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga Svar på motion Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden 18 Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten 19 Svar på motion Demokrati på lika villkor 20 Svar på motion Personcentrerad vård 21 Svar på motion Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal 22 Anmälan av revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen 23 Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) 24 Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Vuxenpsykiatrin 25 Anmälan av revisionsrapport - Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke 26 Valärenden 27 Informationsärende - Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg 28 Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Tillgänglighet och jämlik hälsooch sjukvård 29 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Grön rehabilitering som behandlingsmetod i Region Kronoberg 30 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Förebygga arbetet med självmord bland unga 31 Interpellation till regionstyrelsens ordförande - En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd! 32 Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Hot och våld mot ambulanspersonal 33 Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Parkeringssituationen vid CLV 5

6 34 Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Växande operationsköer 35 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Akutläkare 36 Fråga till regionstyrelsens ordförande - Konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter 37 Fråga till regionstyrelsens ordförande - Publicering av handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott 38 Mötets avslutande 6

7 1. Sammanträdets öppnande Sammanfattning Enligt kungörelse den 24 februari 2016 sammanträder regionfullmäktige den 2 mars 2016, klockan 9.00, i Atriumsalen i Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö. Regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) förklarar mötet öppnat. Paragrafen är justerad 7

8 2. Upprop Sammanfattning Upprop av regionfullmäktiges ledamöter vid sammanträdet genomförs. Förnamn Efternamn Parti Anna Fransson S Suzanne Frank M Sven Sunesson C Håkan Engdahl SD Lennart Värmby V Eva Johnsson KD Michael Öberg MP Yngve Filipsson L Ingemar Almkvist S Rolf Andersson L Carina Bengtsson C Carl-Olof Bengtsson S Britt Bergström V Britt-Louise Berndtsson C Christina Bertilfeldt S Olof Björkmarker S Magnus Carlberg S Kjell Gustafsson C Bo Dalesjö S Pontus Kindenäs SD Martina Ericsson SD Bo Frank M Peter Freij S Bengt Germundsson KD Göran Giselsson M Martina Gustafsson S Roland Gustbée M Thomas Haraldsson C Mikael Johansson M Cheryl Jones Fur MP Kjell Jormfeldt MP Ann-Charlottte Kakoulidou S Helena Lagstrand V 8

9 Ragnar Lindberg S Tony Lundstedt S Ove Löfqvist M Edina Maslac S Daniel Liffner V Pontus Nordfjell SD Robert Olesen S Olja Pekusic S Elizabeth Peltola C Joakim Pohlman S Thomas Ragnarsson M Sara Rosén Andersson S Ricardo Salsamendi S Per Schöldberg C Henrietta Serrate S Jan Lorentzson SD Margareta Schlee SD Michael Sjöö S Patrick Ståhlgren M Charlotta Svanberg S Tryggve Svensson V Anna Zelvin KD Anna Tenje M Pernilla Tornéus M Börje Tranvik SD Ann-Charlotte Wiesel M Soili Lång Söderberg M RosMarie Jönsson Neckö S Paragrafen är justerad 9

10 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera Beslut Regionfullmäktige beslutar att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och Pernilla Tornéus att justera mötets protokoll. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och Pernilla Tornéus att justera mötets protokoll. Paragrafen är justerad 10

11 4. Fastställande av tid och plats för justering Beslut Regionfullmäktige beslutar att justering sker , klockan 10.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att justering sker , klockan 10.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Paragrafen är justerad 11

12 5. Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter) Sammanfattning Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Inga frågor finns vid sammanträdet. Paragrafen är justerad 12

13 6. Ledamöternas frågestund Sammanfattning Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen. Följande frågor ställs vid sammanträdet: 1. Anna Tenje (M) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om hur många som idag står i kö till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) samt hur många av dessa som har väntat längre än 90 dagar. Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att hon inte har några uppgifter om köernas nuvarande längd samt informerar om åtgärder som genomförts. 2. Anna Zelvin (KD) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om den politiska majoritetens strategier och målsättningar för att minska antalet hyrläkare samt hur frågan kommuniceras med personal. Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att den grundläggande lösningen är att öka Region Kronobergs attraktivitet som arbetsgivare. Ett antal åtgärder för detta pågår, där även samtal med hyrläkare ingår. 3. Carina Bengtsson (C) ställer fråga till personalutskottets ordförande Robert Olesen (S) om vad händer med förslag som lämnats om bruttolöneavdrag för miljöbilar för Region Kronobergs personal. Robert Olesen (S) besvarar frågan med att utredning av förslaget pågår. 4. Britt-Louise Berndtsson (C) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om vad som händer i arbetet med medborgardialog och när kommande aktiviteter planeras. Anna Fransson besvarar frågan med att regionfullmäktiges ordförande är ansvarig för Region Kronobergs arbete med medborgardialog. Arbete pågår inom området. Undersökningar genom medborgarpanel som tidigare gjorts kommer troligen inte att genomföras igen. 5. Ove Löfqvist (M) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om när utredning av motion om utveckling av hjärtsjukvård, bland annat 13

14 genom kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidning, kommer att redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden. Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att utredningen är färdigställd och kommer att föredras för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i april Soili Lång Söderberg (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om läget i verkställandet av uppdrag om bildande av näringslivsråd som lämnas i budget för Anna Fransson (S) besvarar frågan med att hon är mycket positiv till bildande av ett näringslivsråd, men att arbetet ännu inte inletts. 7. Eva Johnsson (KD) ställer fråga till regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) om läget i arbetet med medborgardialog. RosMarie Jönsson Neckö (S) besvarar frågan med att medborgardialog finns på agendan, men att kallelse till något möte inte skickats ännu. 8. Ove Löfqvist (M) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om läget i rekrytering av de anestesisjuksköterskor som tidigare utlovats. Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att rekryteringen har genomförts och att de nyrekryterade är på plats men ännu inte har gått i full tjänst. Paragrafen är justerad 14

15 7. Interpellationer Beslut Regionfullmäktige beslutar att medge att interpellationerna får ställas. Sammanfattning Ledamöter i fullmäktige får ställa interpellationer. En interpellation ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. En interpellation ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens eller en nämnds handläggning. Den får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska därutöver ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Svar på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts: 1. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Grön rehabilitering. 2. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Förebygga arbetet med självmord bland unga. 3. Interpellation från Bengt Germundsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd! 4. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Tillgänglighet och rätt till jämlik hälso- och sjukvård. 5. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Hot och våld mot ambulanspersonal. 6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Parkeringssituationen vid CLV. 7. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Växande operationsköer. 15

16 8. Interpellation från Roland Gustbée (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Akutläkare Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas. Paragrafen är justerad 16

17 8. Frågor Beslut Regionfullmäktige beslutar att medge att frågan får ställas samt att interpellation från Bo Frank (M) behandlas som fråga. Sammanfattning Ledamöter kan vid fullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt. Frågor kan inkomma till och med , frågor som inkommit efter kungörelse publiceras därför separat till kallelsen. Inför sammanträdet har följande fråga inkommit: 1. Fråga till regionstyrelsen ordförande från Roland Gustbée (M) angående konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Därutöver har Bo Frank (M) ställt interpellation till regionstyrelsens ordförande om varför inte Regionen kan ha samma öppenhet som i Växjö kommun. Interpellationen har inkommit efter sista dag för inlämnande till sammanträdet, regionfullmäktiges presidium föreslår därför att den istället kan behandlas som fråga. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågan får ställas samt att interpellation från Bo Frank (M) behandlas som fråga. Beslutsunderlag Fråga till Anna Fransson angående konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Publicering av handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott Paragrafen är justerad 17

18 18 Protokoll

19 9. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - John Hed 15RK11 Beslut Regionfullmäktige beslutar att entlediga John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Expedieras till Länsstyrelsen i Kronobergs län Paragrafen är justerad 19

20 10. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - Helena Lagstrand 15RK11 Beslut Regionfullmäktige beslutar att entlediga Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, Väckelsång, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, Väckelsång, har begärt enledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, Väckelsång, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Expedieras till Länsstyrelsen i Kronobergs län Paragrafen är justerad 20

21 11. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - Maria Sitomaniemi 15RK11 Beslut Regionfullmäktige beslutar att entlediga Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Expedieras till Länsstyrelsen i Kronobergs län Paragrafen är justerad 21

22 12. Partistöd RK2014 Beslut Regionfullmäktige beslutar att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2016, till de i regionfullmäktige ingående partierna, enligt upprättat förslag. Sammanfattning Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska enligt 2 kap.12 KL årligen besluta om utbetalning av partistödet. Arvodesreglementet som fastställdes av fullmäktige reglerar det lokala partistödet i Region Kronoberg. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt av regeringen till kronor. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning av partistöd 2016 ska senast lämnas till regionfullmäktige. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2016, till de i regionfullmäktige ingående partierna, enligt upprättat förslag. Expedieras till Ekonomidirektör Kanslidirektör Beslutsunderlag 269 Partistöd Region Kronoberg 2016 Förslag till beslut 22

23 Partistöd Region Kronoberg 2016 Arvodesreglemente Region Kronoberg Paragrafen är justerad 23

24 13. Förnyat borgensåtagande för AB Transitio 13LTK654 Beslut Regionfullmäktige beslutar att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna borgensförbindelsen. Sammanfattning Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från Regionförbundet Södra Småland då även upphandling av finansiering slutfördes. Finansiering genomfördes genom lån med Svensk Exportkredit. Detta lån förfaller den 30 juni 2016, varför ny finansiering måste upphandlas. För att möjliggöra den nya finansieringen krävs att bakomliggande borgensman ställer säkerhet i form av proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen uppgår till högst 48 miljoner kronor. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna borgensförbindelsen. Expedieras till Ekonomidirektör Beslutsunderlag 28 RS Förnyat borgensåtagande för AB Transitio Missiv - Förnyat borgensåtagande för AB Transitio Engagemangsuppgift Transitio Paragrafen är justerad 24

25 14. Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB 16RK31 Beslut Regionfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för Sammanfattning Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade. Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i grunden haft samma inriktning över tid. De förändringar som gjorts i 2016 års direktiv är i huvudsak av administrativ karaktär och påverkar inte bolagets verksamhet. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för Expedieras till Regiondirektör Företagsfabriken i Kronoberg AB Beslutsunderlag 29 RS Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Missiv - Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Ägardirektiv Företagsfabriken 2016 utan ändringsmarkering Ägardirektiv Företagsfabriken ändringsmarkerad Paragrafen är justerad 25

26 15. Dokumentstyrning inom Region Kronoberg 15RK1419 Beslut Regionfullmäktige beslutar att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg. Sammanfattning Landstingsfullmäktige fastställde Begrepp för dokument avseende de styrande dokumenten inom Landstinget Kronoberg. Regionförbundet södra Småland hade inget beslut avseende dokumentstyrning. I samband med bildande av Region Kronoberg har det uppstått behov av att tydliggöra hur dokument i Region Kronoberg ska upprättas, utformas, granskas, fastställas, publiceras och arkiveras. Idag finns också dokumentation utspridd på en mängd olika platser och det är svårt att överblicka vilken dokumentation som finns och om den är aktuell och tillförlitlig. Dokumentstyrningen omfattar Region Kronobergs styrande administrativa dokument. Regionfullmäktige fastställer dokumentstyrningen för de styrande dokument som ska fastställas av den politiska organisationen. Regiondirektören fastställer dokumentstyrningen för de dokument som ska fastställas av tjänstemannaorganisationen (se bilaga). Föreslås att regionfullmäktige fastställer Dokumentstyrning inom Region Kronoberg och att detta ersätter Begrepp för dokument. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg. Expedieras till Kanslidirektör Planeringsdirektör Beslutsunderlag 30 RS Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Missiv - Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Dokumentstyrning, riktlinje Paragrafen är justerad 26

27 27 Protokoll

28 16. Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga RK136 Beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård, att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år, att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt att på gruppledaröverläggning ta fram riktlinjer till arbetsgruppen. Sammanfattning Vårdval Kronoberg primärvård reviderad uppdragsspecifikation med bilaga 2016 fastställs av regionfullmäktige. Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige 119/2015 och återremitterades med motiveringen att reda ut oklarheter och bereda frågan på ett bättre sätt. Uppdragsspecifikationen med bilaga reglerar inte ersättningsmodellen. Ersättningsmodellen fastställs i enlighet med reglemente av regionstyrelsen. Eftersom bilagan till uppdragsspecifikationen enbart reglerar förhållandet mellan Region Kronoberg, som uppdragsgivare, och vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg - primärvård har dokumentet och dess benämning förtydligats. I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan , som beslutades av regionfullmäktige 176/2015, fastställdes att minst 60 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin. Övriga förändringar jämfört med tidigare uppdragsspecifikation 2015: - Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internet-kbt. - Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats. - Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral i landet. - Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är av betydelse för uppdragets genomförande. 28

29 - Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande: "Att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren. Utvärderingen kan ligga till grund för en eventuell förändrings av ersättningsmodellen under innevarande år." - Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande. - Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande: "att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren." Ajournering Ordförande ajournerar mötet för överläggningar om lämnade yrkanden. Beslutsordning När mötet återupptas lämnar ordförande följande förslag till beslut: att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård, att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år, att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt att på gruppledaröverläggning den ta fram riktlinjer till arbetsgruppen." Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. Regionstyrelsens behandling Yrkanden - Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande till besluts 3: "att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016" - Eva Johnsson (KD) och John Hed (SD) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. 29

30 Ajournering Ordförande ajournerar sammanträdet för överläggningar. När sammanträdet återupptas yrkar ordförande Anna Fransson (S) bifall till Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. Beslutsordning Ordförande finner att endast ett förslag till beslut finns: - Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och finner att så är fallet. Regionfullmäktiges behandling Yrkanden - Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Ove Löfqvist (M), Lennart Värmby (V), Håkan Engdahl (SD), Eva Johnsson (KD), Michael Öberg (MP) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Yttranden Under ärendet yttrar sig även Anna Tenje (M) och Roland Gustbée (M). Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård, att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år, att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt att på gruppledaröverläggning ta fram riktlinjer till arbetsgruppen. Expedieras till Kundvalsenheten Beslutsunderlag 31 RS Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga

31 Missiv Vårdval Kronoberg Vårdval Kronoberg Prmärvård Uppdragsspecifikation Bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård Vårdval Kronoberg - primärvård Paragrafen är justerad 31

32 17. Svar på motion Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden 15RK1016 Beslut Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas. Sammanfattning Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att ge Regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsen, utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens intentioner. Strategin kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur och mycket mer. I motionen beskrivs att Kronobergs län av tradition är ett län där en förhållandevis stor andel av invånarna försörjer sig i näringar knutna till jord och skog, eller av förädling av produkter från jord och skog. Produktionen av livsmedel i Sverige och i Kronobergs län har under en längre tid minskat. För en gynnsam utveckling i hela länet anses att den nedåtgående trenden måste brytas. Region Kronoberg kommer framöver att intensifiera arbetet med att stimulera utveckling på landsbygden. Det kommer att ske bl.a. genom ett antal befintliga regionala strategier. Några exempel är regionalt landsbygdsprogram, livsmedelsstrategi för primärproduktion till konsumenter, Regionalt serviceprogram, Leaders utvecklingsstrategier, innovationsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Det pågår även flera insatser som direkt berör landsbygden som exempelvis MAT-satsningen. Med anledning av ovanstående exempel, finns det redan en flora av strategidokument och insatser som adresserar de i motionen föreslagna områdena. Regionala utvecklingsnämnden anser vidare att det som i första hand krävs är inte fler strategier utan att få till stånd handling och aktivitet utifrån de antagna strategier som finns i länet och att se på landsbygden som ett horisontellt perspektiv. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen samt lämnar följande tilläggsyrkande: "och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas." - Suzanne Frank (M) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) yrkande. - Michael Öberg (MP) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens och regionala utvecklingsnämnden förslag till besvarande. 32

33 Beslutsordning Ordförande finner att följande förslag till beslut finns: - Ordförandeberedningens/regionala utvecklingsnämndens förslag till besvarande. - Sven Sunessons bifallsyrkande. Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandeberedningens/regionala utvecklingsnämndens förslag. Regionstyrelsens behandling Yrkanden - Sven Sunesson (C), ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Sven Sunessons yrkande från regionstyrelsens arbetsutskotts behandling. Beslutsordning Ordförande finner att endast Sven Sunessons (C) yrkande finns som förslag till beslut. Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Sven Sunessons (C) yrkande. Regionfulllmäktiges behandling Yrkanden Sven Sunesson (C), Olof Björkmarker (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas. Expedieras till Regionstyrelsen Regiondirektör Beslutsunderlag 276 Svar på motion Angående Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden Svar på motion, förslag till beslut Motion - Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden Paragrafen är justerad 33

34 34 Protokoll

35 18. Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten 15RK1103 Beslut Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Sammanfattning Eva Johnsson (KD), Rolf Sällryd (KD) och Bengt Germundsson (KD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur det är ställt med säkerheten i Region Kronobergs ambulanser samt, att om behov finns också tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur patientsäkerhet och personalsäkerhet kan höjas i ambulansverksamheten i Region Kronoberg. Ambulanser är numera i första hand inte en transportorganisation, utan en rullande akutklinik. Ändå verkar det som om personalen är inordnade i en organisation mera liknar en transportorganisation än en högkvalificerad medicinsk verksamhet. Både för trafiksäkerheten och för personalens egen säkerhet måste det nog ske en förändring i hur vår ambulansverksamhet planeras. Runt om i Sverige har frågan om arbetspassens längd inom ambulansverksamheten varit föremål för utredningar och starka reaktioner. Som motionsskrivarna påpekar är schemaläggningsprinciperna anpassade för andra förhållanden än de som råder idag. Kraven har ökat dramatiskt för ambulanspersonalen både medicinskt och belastningsmässigt. Att vara på alerten i ett helt dygn ter sig allt svårare och en översyn av arbetstiderna inom ambulansen Region Kronoberg är välmotiverad. Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling Jäv Thomas Ragnarsson (M) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. Regionfullmäktiges behandling Yrkanden Eva Johnsson (KD), Charlotta Svanberg (S), Britt-Louise Berndtsson (C) och Suzanne Frank (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Under ärendet yttrar sig även Anna Fransson (S). Förslag till beslut 35

36 Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen. Expedieras till Regionstyrelsen Regiondirektör Beslutsunderlag 277 Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten 104 Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten Svar på motion från Region Kronoberg, förslag till beslut Motion: Höj säkerheten i ambulansverksamheten Paragrafen är justerad 36

37 19. Svar på motion Demokrati på lika villkor 15RK1557 Beslut Regionfullmäktige beslutar att motionen därmed anses besvarad. Sammanfattning John Hed (SD) har i en motion föreslagit att handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga åtta partier i fullmäktige. Ärendet behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade, 86/2015, att handlingar ska läggas ut på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i regionfullmäktige fem dagar innan regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Det nya arbetssättet trädde i kraft inför regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november månad 2015 och därmed har samtliga partier i regionfullmäktige tillgång till regionstyrelsens arbetsutskotts handlingar. Regionfullmäktiges behandling Yttranden Under ärendets behandling yttrar sig Håkan Engdahl (SD), Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Eva Johnsson (KD), Carina Bengtsson (C), Michael Öberg (MP), Bo Frank (M), Robert Olesen (S), Kjell Jormfeldt (MP) och Olof Björkmarker (S). Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Beslutsunderlag 12 Svar på motion angående demokrati på lika villkor Förslag till beslut Motion. Demokrati på lika villkor. Paragrafen är justerad 37

38 20. Svar på motion Personcentrerad vård 15RK1605 Beslut Regionfullmäktige beslutar att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad personcentrerad vård föreslås motionen bifallas. Sammanfattning Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska starta ett pilotprojekt om personcentrerad vård inom lämplig verksamhet/klinik. I motionen lyfts vikten av att arbeta med personcentrerad vård där patienter och anhöriga är delaktiga i såväl planering som genomförande av vården. De lyfter även att personcentrering ger möjlighet till större effektivitet och kan leda till bl. a kortare väntetider, bättre kvalitet, hälsovinster samt bättre livskvalitet. Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är det passiva målet för medicinsk intervention, till en modell där en överenskommelse görs med patienten som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen. I Region Kronoberg har ett arbete påbörjats med olika aktiviteter och insatser avseende personcentrerad vård. Under 2016 kommer dessa att förstärkas. Bl. a annat kan det bli aktuellt att genomföra pilotprojekt i en eller flera verksamheter. Regionfullmäktiges behandling Yrkanden Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M) och Håkan Engdahl (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad personcentrerad vård föreslås motionen bifallas. Expedieras till Regionstyrelsen Regiondirektör Beslutsunderlag 37 RS Svar på motion Motion om personcentrerad vård 122 Svar på motion Motion om personcentrerad vård Svar på motion 38

39 Motion angående personcentrerad vård Paragrafen är justerad 39

40 21. Svar på motion Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal 15RK1652 Beslut Regionfullmäktige beslutar att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas. Sammanfattning Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som utvecklats i Nässjö för läkare. Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs verksamheter. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen. - Ordförande Anna Fransson (S) yrkar på följande förslag till beslut: "att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas." Beslutsordning Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S) yrkande. Regionfullmäktiges behandling Yrkanden 40

41 - Suzanne Frank (M), Robert Olesen (S), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Öberg (MP) och Bo Frank (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. - Håkan Engdahl (SD) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt följande: "att uppdra till RS att komma med konkreta åtgärder för att öka antalet vårdpersonal med sjukvårdskompetens i Region Kronoberg, bland annat genom utlandsfödda personer." Yttranden Under ärendet yttrar sig även Olof Björkmarker (S), Anna Fransson (S), Thomas Ragnarsson (M), Martina Ericsson (SD), Jan Lorentszon (SD), Roland Gustbée (M), Bo Dalesjö (S) och Sven Sunesson (C). Beslutsordning Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns: - Regionstyrelsens förslag till beslut. - Håkan Engdahls (SD) yrkande. Hon ställer proposition på förslag och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. Håkan Engdahl (SD) begär votering. Votering genomförs enligt följande: - Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar Ja. - Ledamot som röstar för Håkan Engdahls (SD) yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med följande resultat: Namn Parti Ja Nej Avstår Anna Fransson S Ja Suzanne Frank M Ja Sven Sunesson C Ja Håkan Engdahl SD Nej Fanny Battistutta V Ja Eva Johnsson KD Ja Michael Öberg MP Ja Yngve Filipsson L Ja Ingemar Almkvist S Ja Rolf Andersson L Ja 41

42 Carina Bengtsson C Ja Helen Bengtsson S Ja Britt Bergström V Ja Britt-Louise Berndtsson C Ja Christina Bertilfeldt S Ja Olof Björkmarker S Ja Magnus Carlberg S Ja Kjell Gustafsson C Ja Bo Dalesjö S Ja Pontus Kindenäs SD Nej Martina Ericsson SD Nej Bo Frank M Ja Peter Freij S Ja Bengt Germundsson KD Ja Göran Giselsson M Ja Martina Gustafsson S Ja Roland Gustbée M Ja Thomas Haraldsson C Ja Mikael Johansson M Ja Cheryl Jones Fur MP Ja Kjell Jormfeldt MP Ja Ann-Charlotte Kakoulidou S Ja Helena Lagstrand V Ja Ragnar Lindberg S Ja Tony Lundstedt S Ja Ove Löfqvist M Ja Edina Maslac S Ja Daniel Liffner V Ja Pontus Nordfjell SD Nej Robert Olesen S Ja Olja Pekusic S Ja Elizabeth Peltola C Ja Joakim Pohlman S Ja Thomas Ragnarsson M Ja Sara Rosén Andersson S Ja Ricardo Salsamendi S Ja Per Schöldberg C Ja Henrietta Serrate S Ja Jan Lorentzson SD Nej 42

43 Margareta Schlee M Ja Michael Sjöö S Ja Charlotta Svanberg S Ja Tryggve Svensson V Ja Anna Zelvin KD Ja Anna Tenje M Ja Pernilla Tornéus M Ja Börje Tranvik SD Nej Ann-Charlotte Wiesel M Ja Soili Lång Söderberg M Ja RosMarie Jönsson Neckö, ordförande S Ja Resultat Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut med resultatet 54 för, 6 emot och 0 som avstår. Reservation Håkan Engdahl (SD) reserverar sig mot beslutet. Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas. Expedieras till Regionstyrelsen Regiondirektör Beslutsunderlag 38 RS Svar på motion Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal Motion: Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal Svar på motion, förslag till beslut Paragrafen är justerad 43

44 22. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen 16RK419 Beslut Regionfullmäktige beslutar att notera infomationen till protokollet samt att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska bokslutsprocessen inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - Granskningen visar att Region Kronoberg förfogar över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen, vilket bl.a. skapar goda förutsättningar för hög kvalitet i boksluten och för fortsatt utvecklingsarbete. - Vidare har regionstyrelsen utfört ett gediget arbete med implementering av tillkommande verksamheter i den nya organisationen, vad gäller bokslutsprocessen. - Tillsättningen av chef för redovisningsstöd ger stora möjligheter för ett fortsatt utvecklingsarbete. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; - Granskningen visar att det saknas en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att införa en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen. - Det saknas ett delegerat ansvar för hela processen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att utse en processägare med ett tydligt definierat ansvarsområde för hela bokslutsprocessen. - I granskningen har det framkommit att det finns en sårbarhet på vissa nyckelpositioner, så som centrumcontrollers och ekonomiansvariga, som vid frånvaro kan få negativa effekter på bokslutsarbetet och som kan leda till felaktigheter i bokslutet. Vi rekommenderar därför regionstyrelsen att tillse att arbetsgång och arbetsmoment i dessa funktioners arbete med bokslut dokumenteras och att det finns tillfredsställande rutiner för back-up av dessa positioner. 44

45 - Tidigare rekommendationer som revisionen lämnat, vad gäller utvecklingen av redovisningsstöd, har p.g.a. avsaknad av kontinuitet i ledning av verksamheten blivit eftersatt. Med ny avdelningsansvarig nu på plats rekommenderar vi att åtgärderna prioriteras. Dessa nio åtgärder återfinns på sid 14 i rapporten. - Lagen om kommunal redovisning ställer krav på systemdokumentation och behandlingshistorik. Region Kronoberg har påbörjat arbetet vilket bör färdigställas så fort som möjligt för att leva upp till de lagstadgade kraven. - Region Kronoberg har infört nya kontroller som ska säkerställa att information som förs över till redovisningssystemet i samband med bokslut är fullständiga och korrekta. Vi rekommenderar regionstyrelsen att dessa blir föremål för dokumenterade kontroller av chef för redovisningsstöd. För filer som överförs dagligen rekommenderar vi att regionen har ett system som indikerar när dessa avviker från ett normalt mönster. - Vi har tidigare år noterat att förbättringspotential föreligger vad gäller den interna kontrollen inom redovisningen och kan konstatera att flertalet av dessa kvarstår. Det gäller såväl kontroll av undantag från scanning, kontroll av registrerade attester och attester inom systemet ebuilder. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att förbättra/utveckla dessa kontroller. - I granskningens intervjuer nämns utbildning av personal som hanterar kontering, periodisering och attest av leverantörsfakturor som ett förbättringsområde. Det gäller såväl ny ekonomiadministrativ personal som övrig personal som sköter kontering och attest, och i viss mån även periodisering av intäkter och kostnader. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att hörsamma denna förbättringsmöjlighet. - Ytterligare förbättringsmöjligheter som har lyfts är ett bättre IT-stöd för att stödja analys av verksamhetens resultat och utveckling. Exempel som nämns är e- handelssystem som möjliggör jämförelser och analys och personalkostnader och kostnader för köpt vård som enkelt kan kopplas till volymer. Vi ställer oss bakom denna synpunkt då verktyg för att få tillgång till adekvata analyser och beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna styra verksamheten. Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg i stort sett har en väl fungerande bokslutsprocess där det finns ett antal områden med förbättringspotential. Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan. Rapporten återkommer till regionfullmäktige efter besvarande. Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta 45

46 att notera infomationen till protokollet samt att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande. Föredragande Peter Löfström, ordförande revisionen Expedieras till Regionstyrelsen Beslutsunderlag Granskning av bokslutsprocessen, revisionsskrivelse samt revisionsrapport Paragrafen är justerad 46

47 23. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) 16RK422 Beslut Regionfullmäktige beslutar att notera infomationen till protokollet samt att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska BUP med fokus på tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - Under 2015 har BUP genomfört flera viktiga åtgärder för en stabilare styrning och förbättrad arbetsmiljö. Exempelvis nya ledningsformer, nya mötesstrukturer och ändrad mottagningsorganisation. - Ett omfattande arbete med att revidera och uppdatera riktlinjer har genomförts. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; - Fortsätt den inslagna vägen i utvecklingsarbetet och intensifiera arbetet mot att hitta möjligheter att effektivisera vårdprocessen. Koppla detta till införandet av produktionsoch kapacitetsplaneringsmetodiken. Innebörden och fördelarna med produktions- och kapacitetsplaneringen bör förankras i chefskollektivet. - Överväg möjligheter att minska antalet uteblivna besök genom att optimera tidsbokningsprocessen. - Tillämpa kollegiala avstämningar av pågående vårdprocesser för att bl.a. skapa balans mellan inflöde och avslut. - Vidta åtgärder för ett fungerande samverkan mellan BUP och Barn- och ungdomshälsan. Möjligheterna att förlägga vissa typer av fördjupade utredningar till barn- och ungdomshälsan bör prövas. (Uppdrag finns från centrumchefen) - Utveckla metoder för att följa upp efterlevnaden av de nya reviderade riktlinjerna (kvalitets- och effektivitetsarbetet). 47

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00.

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24 Kungörelse Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00. Plats: Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-04-29. 2015-04-29 09:00 Plats. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-04-29. 2015-04-29 09:00 Plats. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Regionfullmäktige Tid 2015-04-29 09:00 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande, 30-44, 46-47, 49-68 Kjell Jormfeldt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum:

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: Regionfullmäktige Tid 2016-06-21 09:00-18:50 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S)ordförande Kjell Jormfeldt (MP)vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Regionfullmäktige Tid 2015-02-25 09:00 14:30 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Kjell Jormfeldt (MP), vice ordförande

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Suzanne Frank (M) Roland Gustbée (M)

Suzanne Frank (M) Roland Gustbée (M) Regionfullmäktige Tid 2016-04-27 09:00-21:45 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S) ordförande Kjell Jormfeldt (MP)vice ordförandeordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S)

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 december 2013 kl 18.30-19.30 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 09.00 12.15 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer