Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2016-02-24. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00."

Transkript

1 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Kungörelse Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder 09:00. Plats: Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds: På Region Kronobergs hemsida I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv) I Växjö Närradio (102,4 MHz) 1 Utskriftsdatum:

2 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och Pernilla Tornéus att justera mötets protokoll. 4. Fastställande av tid och plats för justering Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att justering sker , klockan 10.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. 5. Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter) Sammanfattning Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. 2 Utskriftsdatum:

3 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Ledamöternas frågestund Sammanfattning Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen. 7. Interpellationer Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas. Sammanfattning Ledamöter i fullmäktige får ställa interpellationer. En interpellation ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. En interpellation ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens eller en nämnds handläggning. Den får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska därutöver ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Svar på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts: 1. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Grön rehabilitering. 2. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Förebygga arbetet med självmord bland unga. 3 Utskriftsdatum:

4 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Interpellation från Bengt Germundsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd! 4. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Tillgänglighet och rätt till jämlik hälso- och sjukvård. 5. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Hot och våld mot ambulanspersonal. 6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Parkeringssituationen vid CLV. 7. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Växande operationsköer. 8. Interpellation från Roland Gustbée (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Akutläkare 8. Frågor Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågan får ställas samt att interpellation från Bo Frank (M) behandlas som fråga. Sammanfattning Ledamöter kan vid fullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt. Frågor kan inkomma till och med , frågor som inkommit efter kungörelse publiceras därför separat till kallelsen. Inför sammanträdet har följande fråga inkommit: 1. Fråga till regionstyrelsen ordförande från Roland Gustbée (M) angående konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 4 Utskriftsdatum:

5 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Därutöver har Bo Frank (M) ställt interpellation till regionstyrelsens ordförande om varför inte Regionen kan ha samma öppenhet som i Växjö kommun. Interpellationen har inkommit efter sista dag för inlämnande till sammanträdet, regionfullmäktiges presidium föreslår därför att den istället kan behandlas som fråga. Beslutsunderlag Fråga till Anna Fransson angående konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Publicering av handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott 9. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - John Hed 15RK11 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 10. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - Helena Lagstrand 15RK11 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, Väckelsång, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, Väckelsång, har begärt enledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 5 Utskriftsdatum:

6 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning - Maria Sitomaniemi 15RK11 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Sammanfattning Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 12. Partistöd RK2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2016, till de i regionfullmäktige ingående partierna, enligt upprättat förslag. Sammanfattning Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska enligt 2 kap.12 KL årligen besluta om utbetalning av partistödet. Arvodesreglementet som fastställdes av fullmäktige reglerar det lokala partistödet i Region Kronoberg. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt av regeringen till kronor. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid 6 Utskriftsdatum:

7 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: utbetalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning av partistöd 2016 ska senast lämnas till regionfullmäktige. Beslutsunderlag 269 Partistöd Region Kronoberg 2016 Förslag till beslut Partistöd Region Kronoberg 2016 Arvodesreglemente Region Kronoberg 13. Förnyat borgensåtagande för AB Transitio 13LTK654 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna borgensförbindelsen. Sammanfattning Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från Regionförbundet Södra Småland då även upphandling av finansiering slutfördes. Finansiering genomfördes genom lån med Svensk Exportkredit. Detta lån förfaller den 30 juni 2016, varför ny finansiering måste upphandlas. För att möjliggöra den nya finansieringen krävs att bakomliggande borgensman ställer säkerhet i form av proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen uppgår till högst 48 miljoner kronor. Beslutsunderlag 28 RS Förnyat borgensåtagande för AB Transitio Missiv - Förnyat borgensåtagande för AB Transitio Engagemangsuppgift Transitio Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB 16RK31 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för Utskriftsdatum:

8 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Sammanfattning Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade. Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i grunden haft samma inriktning över tid. De förändringar som gjorts i 2016 års direktiv är i huvudsak av administrativ karaktär och påverkar inte bolagets verksamhet. Beslutsunderlag 29 RS Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Missiv - Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB Ägardirektiv Företagsfabriken 2016 utan ändringsmarkering Ägardirektiv Företagsfabriken ändringsmarkerad Dokumentstyrning inom Region Kronoberg 15RK1419 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg. Sammanfattning Landstingsfullmäktige fastställde Begrepp för dokument avseende de styrande dokumenten inom Landstinget Kronoberg. Regionförbundet södra Småland hade inget beslut avseende dokumentstyrning. I samband med bildande av Region Kronoberg har det uppstått behov av att tydliggöra hur dokument i Region Kronoberg ska upprättas, utformas, granskas, fastställas, publiceras och arkiveras. Idag finns också dokumentation utspridd på en mängd olika platser och det är svårt att överblicka vilken dokumentation som finns och om den är aktuell och tillförlitlig. Dokumentstyrningen omfattar Region Kronobergs styrande administrativa dokument. Regionfullmäktige fastställer dokumentstyrningen för de styrande 8 Utskriftsdatum:

9 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: dokument som ska fastställas av den politiska organisationen. Regiondirektören fastställer dokumentstyrningen för de dokument som ska fastställas av tjänstemannaorganisationen (se bilaga). Föreslås att regionfullmäktige fastställer Dokumentstyrning inom Region Kronoberg och att detta ersätter Begrepp för dokument. Beslutsunderlag 30 RS Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Missiv - Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Dokumentstyrning inom Region Kronoberg Dokumentstyrning, riktlinje 16. Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga RK136 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård, att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år, att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt att på gruppledaröverläggning ta fram riktlinjer till arbetsgruppen. Sammanfattning Vårdval Kronoberg primärvård reviderad uppdragsspecifikation med bilaga 2016 fastställs av regionfullmäktige. Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige 119/2015 och återremitterades med motiveringen att reda ut oklarheter och bereda frågan på ett bättre sätt. Uppdragsspecifikationen med bilaga reglerar inte ersättningsmodellen. Ersättningsmodellen fastställs i enlighet med reglemente av regionstyrelsen. Eftersom bilagan till uppdragsspecifikationen enbart reglerar förhållandet mellan Region Kronoberg, som uppdragsgivare, och vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg - primärvård har dokumentet och dess benämning förtydligats. I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan , som beslutades av regionfullmäktige 176/2015, fastställdes att minst 60 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin. 9 Utskriftsdatum:

10 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Övriga förändringar jämfört med tidigare uppdragsspecifikation 2015: - Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internet-kbt. - Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats. - Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral i landet. - Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är av betydelse för uppdragets genomförande. - Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande: "Att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren. Utvärderingen kan ligga till grund för en eventuell förändrings av ersättningsmodellen under innevarande år." - Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande. - Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande: "att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren." Ajournering Ordförande ajournerar mötet för överläggningar om lämnade yrkanden. Beslutsordning När mötet återupptas lämnar ordförande följande förslag till beslut: att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård, att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år, 10 Utskriftsdatum:

11 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt att på gruppledaröverläggning den ta fram riktlinjer till arbetsgruppen." Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. Regionstyrelsens behandling Yrkanden - Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande till besluts 3: "att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016" - Eva Johnsson (KD) och John Hed (SD) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. Ajournering Ordförande ajournerar sammanträdet för överläggningar. När sammanträdet återupptas yrkar ordförande Anna Fransson (S) bifall till Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. Beslutsordning Ordförande finner att endast ett förslag till beslut finns: - Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och finner att så är fallet. Beslutsunderlag 31 RS Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga Vårdval Kronoberg primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga 2016 Missiv Vårdval Kronoberg Vårdval Kronoberg Prmärvård Uppdragsspecifikation Bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård Vårdval Kronoberg - primärvård 17. Svar på motion Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden 15RK Utskriftsdatum:

12 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas. Sammanfattning Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att ge Regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsen, utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens intentioner. Strategin kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur och mycket mer. I motionen beskrivs att Kronobergs län av tradition är ett län där en förhållandevis stor andel av invånarna försörjer sig i näringar knutna till jord och skog, eller av förädling av produkter från jord och skog. Produktionen av livsmedel i Sverige och i Kronobergs län har under en längre tid minskat. För en gynnsam utveckling i hela länet anses att den nedåtgående trenden måste brytas. Region Kronoberg kommer framöver att intensifiera arbetet med att stimulera utveckling på landsbygden. Det kommer att ske bl.a. genom ett antal befintliga regionala strategier. Några exempel är regionalt landsbygdsprogram, livsmedelsstrategi för primärproduktion till konsumenter, Regionalt serviceprogram, Leaders utvecklingsstrategier, innovationsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Det pågår även flera insatser som direkt berör landsbygden som exempelvis MAT-satsningen. Med anledning av ovanstående exempel, finns det redan en flora av strategidokument och insatser som adresserar de i motionen föreslagna områdena. Regionala utvecklingsnämnden anser vidare att det som i första hand krävs är inte fler strategier utan att få till stånd handling och aktivitet utifrån de antagna strategier som finns i länet och att se på landsbygden som ett horisontellt perspektiv. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen samt lämnar följande tilläggsyrkande: "och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas." - Suzanne Frank (M) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) yrkande. - Michael Öberg (MP) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens och regionala utvecklingsnämnden förslag till besvarande. Beslutsordning 12 Utskriftsdatum:

13 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Ordförande finner att följande förslag till beslut finns: - Ordförandeberedningens/regionala utvecklingsnämndens förslag till besvarande. - Sven Sunessons bifallsyrkande. Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandeberedningens/regionala utvecklingsnämndens förslag. Regionstyrelsens behandling Yrkanden - Sven Sunesson (C), ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Sven Sunessons yrkande från regionstyrelsens arbetsutskotts behandling. Beslutsordning Ordförande finner att endast Sven Sunessons (C) yrkande finns som förslag till beslut. Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Sven Sunessons (C) yrkande. Beslutsunderlag 276 Svar på motion Angående Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden Svar på motion, förslag till beslut Motion - Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden 18. Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten 15RK1103 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen. Sammanfattning Eva Johnsson (KD), Rolf Sällryd (KD) och Bengt Germundsson (KD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur det är ställt med säkerheten i Region Kronobergs ambulanser samt, att om behov finns också tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur patientsäkerhet och personalsäkerhet kan höjas i ambulansverksamheten i Region Kronoberg. 13 Utskriftsdatum:

14 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Ambulanser är numera i första hand inte en transportorganisation, utan en rullande akutklinik. Ändå verkar det som om personalen är inordnade i en organisation mera liknar en transportorganisation än en högkvalificerad medicinsk verksamhet. Både för trafiksäkerheten och för personalens egen säkerhet måste det nog ske en förändring i hur vår ambulansverksamhet planeras. Runt om i Sverige har frågan om arbetspassens längd inom ambulansverksamheten varit föremål för utredningar och starka reaktioner. Som motionsskrivarna påpekar är schemaläggningsprinciperna anpassade för andra förhållanden än de som råder idag. Kraven har ökat dramatiskt för ambulanspersonalen både medicinskt och belastningsmässigt. Att vara på alerten i ett helt dygn ter sig allt svårare och en översyn av arbetstiderna inom ambulansen Region Kronoberg är välmotiverad. Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling Jäv Thomas Ragnarsson (M) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. Beslutsunderlag 277 Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten 104 Svar på motion Höj säkerheten i ambulansverksamheten Svar på motion från Region Kronoberg, förslag till beslut Motion: Höj säkerheten i ambulansverksamheten 19. Svar på motion Demokrati på lika villkor 15RK1557 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Sammanfattning John Hed (SD) har i en motion föreslagit att handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga 8 partier i fullmäktige. Ärendet behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade, 86/2015, att handlingar ska läggas ut på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i regionfullmäktige fem dagar innan regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Det nya arbetssättet trädde i kraft inför regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november månad 2015 och därmed har samtliga partier i regionfullmäktige tillgång till regionstyrelsens arbetsutskotts handlingar.. Beslutsunderlag 14 Utskriftsdatum:

15 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Svar på motion angående demokrati på lika villkor Förslag till beslut Motion. Demokrati på lika villkor. 20. Svar på motion Personcentrerad vård 15RK1605 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad personcentrerad vård föreslås motionen bifallas. Sammanfattning Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska starta ett pilotprojekt om personcentrerad vård inom lämplig verksamhet/klinik. I motionen lyfts vikten av att arbeta med personcentrerad vård där patienter och anhöriga är delaktiga i såväl planering som genomförande av vården. De lyfter även att personcentrering ger möjlighet till större effektivitet och kan leda till bl. a kortare väntetider, bättre kvalitet, hälsovinster samt bättre livskvalitet. Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är det passiva målet för medicinsk intervention, till en modell där en överenskommelse görs med patienten som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen. I Region Kronoberg har ett arbete påbörjats med olika aktiviteter och insatser avseende personcentrerad vård. Under 2016 kommer dessa att förstärkas. Bl. a annat kan det bli aktuellt att genomföra pilotprojekt i en eller flera verksamheter. Beslutsunderlag 37 RS Svar på motion Motion om personcentrerad vård 122 Svar på motion Motion om personcentrerad vård Svar på motion Motion angående personcentrerad vård 21. Svar på motion Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal 15RK1652 Förslag till beslut Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta Utskriftsdatum:

16 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas. Sammanfattning Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som utvecklats i Nässjö för läkare. Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs verksamheter. Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden - Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen. - Ordförande Anna Fransson (S) yrkar på följande förslag till beslut: "att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas." Beslutsordning Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S) yrkande. Beslutsunderlag 38 RS Svar på motion Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal Motion: Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal Svar på motion, förslag till beslut 22. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen 16RK419 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera infomationen till protokollet samt Utskriftsdatum:

17 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska bokslutsprocessen inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - Granskningen visar att Region Kronoberg förfogar över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen, vilket bl.a. skapar goda förutsättningar för hög kvalitet i boksluten och för fortsatt utvecklingsarbete. - Vidare har regionstyrelsen utfört ett gediget arbete med implementering av tillkommande verksamheter i den nya organisationen, vad gäller bokslutsprocessen. - Tillsättningen av chef för redovisningsstöd ger stora möjligheter för ett fortsatt utvecklingsarbete. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; - Granskningen visar att det saknas en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att införa en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen. - Det saknas ett delegerat ansvar för hela processen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att utse en processägare med ett tydligt definierat ansvarsområde för hela bokslutsprocessen. - I granskningen har det framkommit att det finns en sårbarhet på vissa nyckelpositioner, så som centrumcontrollers och ekonomiansvariga, som vid frånvaro kan få negativa effekter på bokslutsarbetet och som kan leda till felaktigheter i bokslutet. Vi rekommenderar därför regionstyrelsen att tillse att arbetsgång och arbetsmoment i dessa funktioners arbete med bokslut dokumenteras och att det finns tillfredsställande rutiner för back-up av dessa positioner. - Tidigare rekommendationer som revisionen lämnat, vad gäller utvecklingen av redovisningsstöd, har p.g.a. avsaknad av kontinuitet i ledning av verksamheten blivit eftersatt. Med ny avdelningsansvarig nu på plats rekommenderar vi att åtgärderna prioriteras. Dessa nio åtgärder återfinns på sid 14 i rapporten. - Lagen om kommunal redovisning ställer krav på systemdokumentation och behandlingshistorik. Region Kronoberg har påbörjat arbetet vilket bör färdigställas så fort som möjligt för att leva upp till de lagstadgade kraven. 17 Utskriftsdatum:

18 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Region Kronoberg har infört nya kontroller som ska säkerställa att information som förs över till redovisningssystemet i samband med bokslut är fullständiga och korrekta. Vi rekommenderar regionstyrelsen att dessa blir föremål för dokumenterade kontroller av chef för redovisningsstöd. För filer som överförs dagligen rekommenderar vi att regionen har ett system som indikerar när dessa avviker från ett normalt mönster. - Vi har tidigare år noterat att förbättringspotential föreligger vad gäller den interna kontrollen inom redovisningen och kan konstatera att flertalet av dessa kvarstår. Det gäller såväl kontroll av undantag från scanning, kontroll av registrerade attester och attester inom systemet ebuilder. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att förbättra/utveckla dessa kontroller. - I granskningens intervjuer nämns utbildning av personal som hanterar kontering, periodisering och attest av leverantörsfakturor som ett förbättringsområde. Det gäller såväl ny ekonomiadministrativ personal som övrig personal som sköter kontering och attest, och i viss mån även periodisering av intäkter och kostnader. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att hörsamma denna förbättringsmöjlighet. - Ytterligare förbättringsmöjligheter som har lyfts är ett bättre IT-stöd för att stödja analys av verksamhetens resultat och utveckling. Exempel som nämns är e-handelssystem som möjliggör jämförelser och analys och personalkostnader och kostnader för köpt vård som enkelt kan kopplas till volymer. Vi ställer oss bakom denna synpunkt då verktyg för att få tillgång till adekvata analyser och beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna styra verksamheten. Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg i stort sett har en väl fungerande bokslutsprocess där det finns ett antal områden med förbättringspotential. Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan. Rapporten återkommer till regionfullmäktige efter besvarande. Föredragande Peter Löfström, ordförande revisionen Beslutsunderlag Granskning av bokslutsprocessen, revisionsskrivelse samt revisionsrapport Utskriftsdatum:

19 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) 16RK422 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera infomationen till protokollet samt att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska BUP med fokus på tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - Under 2015 har BUP genomfört flera viktiga åtgärder för en stabilare styrning och förbättrad arbetsmiljö. Exempelvis nya ledningsformer, nya mötesstrukturer och ändrad mottagningsorganisation. - Ett omfattande arbete med att revidera och uppdatera riktlinjer har genomförts. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; - Fortsätt den inslagna vägen i utvecklingsarbetet och intensifiera arbetet mot att hitta möjligheter att effektivisera vårdprocessen. Koppla detta till införandet av produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken. Innebörden och fördelarna med produktions- och kapacitetsplaneringen bör förankras i chefskollektivet. - Överväg möjligheter att minska antalet uteblivna besök genom att optimera tidsbokningsprocessen. - Tillämpa kollegiala avstämningar av pågående vårdprocesser för att bl.a. skapa balans mellan inflöde och avslut. - Vidta åtgärder för ett fungerande samverkan mellan BUP och Barn- och ungdomshälsan. Möjligheterna att förlägga vissa typer av fördjupade utredningar till barn- och ungdomshälsan bör prövas. (Uppdrag finns från centrumchefen) - Utveckla metoder för att följa upp efterlevnaden av de nya reviderade riktlinjerna (kvalitets- och effektivitetsarbetet). Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att BUP har under det senaste året genomfört flera viktiga åtgärder för en stabilare styrning och förbättrad 19 Utskriftsdatum:

20 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: arbetsmiljö som kan ge en god grund för ett vidare utvecklingsarbete med fokus på produktiviteten i vårdprocessen. Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan. Rapporten återkommer till regionfullmäktige efter besvarande. Föredragande Peter Löfström, ordförande revisionen Beslutsunderlag Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), revisionsskrivelse samt revisionsrapport 24. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Vuxenpsykiatrin 16RK423 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera infomationen till protokollet samt att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska effektivitetsarbetet och arbetet med bemötande inom Vuxenpsykiatrin. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - Standardiserade patientgenomgångar har införts för att få överblick över pågående vårdprocesser och för att kunna ompröva och eventuellt ändra den pågående vården för den enskilde patienten. - Aktiviteter genomförs för att på olika sätt förbättra och utveckla en kultur där personalen bemöter patienter på ett professionellt sätt. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; 20 Utskriftsdatum:

21 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken för hela Vuxenpsykiatrin. - Initiera ett systematiskt processutvecklingsarbete i samband med införandet av produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken. Detta är väsentligt både ur tillgänglighetsperspektiv, kompetensförsörjningsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. - I samband med processutvecklingsarbetet bör systematiken att regelbundet stämma av och ompröva behandlingsprocesser utvecklas vidare. Balans mellan inflöde och utflöde är viktigt för en hållbar tillgänglighet. - För att öka tillgängligheten bör kliniken utveckla metoder för att minska antalet uteblivna besök. - Slutför arbetet med att utarbeta aktuella och klinikövergripande riktlinjer. - Utveckla metoder för att systematiskt inhämta patienternas synpunkter på bemötandet. Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Vuxenpsykiatrin har lagt en grund med organisation, ledningsforum och ett helhetstänkande, men att det finns relativt stora möjligheter att stärka och accelerera utvecklingsarbetet vad gäller vårdprocesser, flöde och resurseffektivitet. Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan. Rapporten återkommer till regionfullmäktige efter besvarande. Föredragande Peter Löfström, ordförande revisionen Beslutsunderlag Granskning av Vuxenpsykiatrin, revisionsskrivelse samt revisionsrapport 25. Anmälan av revisionsrapport - Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke 16RK421 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera infomationen till protokollet samt Utskriftsdatum:

22 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande. Sammanfattning Region Kronobergs revisorer har låtit granska Vårdkedjan Stroke med fokus på uppföljning av genomförd granskning Granskningen har utförts av konsulter från PWC och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit; - En fördel för strokeprocessen, som Region Kronoberg har i jämförelse med en del andra landsting/regioner, är att samma journalsystem används i sluten- och öppenvård samt i fem av åtta kommuner. - I Växjö kommun finns ett hemrehabteam bestående av sjukgymnast och arbetsterapeut som behandlar patienter i tätort. - När det gäller sekundärprevention och läkemedelsbehandling efter en stroke är Region Kronoberg, precis som vid tidigare granskning, aktiva och uppgifter från Öppna jämförelser är bättre än riksgenomsnittet. - Sedan föregående granskning har Region Kronoberg lagt grunden för ett ramverk gällande process för strokebehandling. De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är; - Tydliggör uppdraget för strokeprocessen och säkerställ att alla aktörer (inklusive länets kommuner) finns med i utvecklingen av strokesjukvården. Vi anser att det är viktigt att utvecklingsarbetet kompletteras med delmål och tidplan för att möjliggöra uppföljning och kontroll av det fortsatta arbetet. - Säkerställ att alla patienter kommer direkt till en strokeenhet och skapa förutsättning så att i stort sett alla patienter som insjuknar i stroke ges vård på en strokeenhet 1. - Säkerställ att alla patienter som insjuknat i stroke omfattas av en uppföljning i öppenvård. - Det saknas en tydlig styrning och kontrollerad process vad gäller rehabilitering. Vi rekommenderar en översyn av rehabiliteringsprocessen som leder till ett säkerställande av att alla patienter i behov av adekvat rehabilitering ges en sådan. Översynen bör omfatta allmän och specialiserad rehabilitering och inbegripa länets kommuner. Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att åtgärder har i olika utsträckning vidtagits i organisationen, beaktat revisorernas rekommendationer och landstingsstyrelsens svar från Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits 22 Utskriftsdatum:

23 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: till viss del varit ändamålsenliga, men sammantaget inte tillräckliga, beaktat de synpunkter som legat till grund för bedömningarna i revisorernas granskning från år Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter enligt ovan. Rapporten återkommer till regionfullmäktige efter besvarande. Föredragande Peter Löfström, ordförande revisionen Beslutsunderlag Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke, revisionsskrivelse samt revisionsrapport 26. Valärenden 15RK11 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag samt att ärendet förklaras som omedelbart justerat. Sammanfattning Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige. 27. Informationsärende - Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg 15RK2198 Förslag till beslut Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat för 2015 som uppgår till 52 miljoner kronor (mnkr). Resultatet är 29 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 81 mnkr. I resultatet finns engångsintäkter i form av återbetalning 23 Utskriftsdatum:

24 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: från AFA Försäkring för 2004 års försäkringspremier på 28,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar av bland annat regionens gamla kanslihus på totalt 43 mnkr. Resultatet har påverkats negativt av ett budgetöverskridande, i huvudsak handlar det om bemanningskostnader i form av höga kostnader för hyrpersonal samt för övertid och sjukfrånvaro. Även kostnaderna för läkemedel och köpt vård har ökat kraftigt under året. Hälso-och sjukvårdsnämnden har under 2015 beslutat om ett åtgärdsprogram med åtgärder och långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar. Region Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2015 års rapport över Öppna jämförelser både för hälso- och sjukvården, trafiken och energi och klimat. Årets rapport för hälso- och sjukvården innehåller 70 indikatorer (jämfört med 162 förra året). Det är nionde året som rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet publiceras. Över tid har kvaliteten och effektiviteten i många avseende förbättrats och skillnaderna har minskat betydligt emellan landstingen. En mer detaljerad analys presenteras i årsredovisningen, som kommer att behandlas i regionstyrelsen den 22 mars. Regionstyrelsen beslutade 5/2016 att godkänna bokslutskommunikén samt överlämna den till regionfullmäktige för information. Beslutsunderlag 5 Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg 28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Grön rehabilitering som behandlingsmetod i Region Kronoberg 16RK166 Sammanfattning Interpellation Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S): "Under 2014 lämnade Centerpartiet in en motion om att införa grön rehabilitering i Region Kronoberg, som ytterligare en möjlighet att möta Utskriftsdatum:

25 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: diagnoser med psykisk utmattning och långvarig sjukskrivning. Grön rehabilitering skulle dessutom kunna innebära mindre medicinering och snabbare väg tillbaka för de drabbade. Vidare kan det ge nya arbetstillfällen i regionen och ytterligare ett ben att stå på i redan befintliga företag i grön och lugn miljö. Behoven för drabbade och kostnaderna i samhället har inte minskat sedan motionen behandlades. Grön rehab är redan beforskat av, och fortsatt forskning pågår vid, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och behandlingsmetoden är införd i hela Region Skåne samt prövad på flera andra ställen i södra Sverige. Region Kronoberg är välkommen att delta i denna forskning vid SLU i Alnarp. Svaret på motionen blev positivt med inriktning på egen forskning i Kronoberg först. Vi i Centerpartiet vill nu ha svar på följande frågor: 1. Vilka åtgärder har vidtagits efter motionssvaret inom Region Kronoberg för att komma närmare ett införande av grön rehabilitering som behandlingsmetod? 2. När kan vi förvänta oss ett införande av grön rehabilitering i Region Kronoberg? 3. Varför behöver Region Kronoberg genomföra egen forskning i ämnet? 4. Kan Region Kronoberg tänka sig att delta i befintlig forskning vid SLU Alnarp?" Beslutsunderlag Grön rehabilitering som behandlingsmetod i Region Kronoberg, interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Förebygga arbetet med självmord bland unga 16RK408 Sammanfattning Interpellation Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S): "Regionfullmäktige antog i november 2015 alliansens budget. I den antagna budgeten understryks vikten av att vi måste ha ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem och har också resulterat i att antalet självmord bland unga människor har ökat. Detta område skall därför ha hög prioritet inom hälso- och sjukvården i vår region. Regionens uppdrag är att intensifiera arbetet med att förebygga självmord bl a genom att arbeta mer utifrån aktuella studier inom detta område till exempel 25 Utskriftsdatum:

26 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: awareness-studien från Karolinska institutet där man har kunnat påvisa en halvering av antalet självmord jämfört med grupper som inte ingått i denna studie. Med anledning av de tydliga prioriteringsmål som den antagna budgeten har så vill jag fråga hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg: - Vilka åtgärder är vidtagna för att påbörja arbetet med att förebygga självmord bland unga? - När skall de planerade åtgärderna redovisas?" Beslutsunderlag Förebygga arbetet med självmord bland unga 30. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd! 16RK409 Sammanfattning Interpellation Bengt Germundsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S): "Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan. En kompletterande granskning av privata vårdcentraler genomfördes under november och december Med anledning av den genomförda granskningen vill jag ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson: - Vilket blev resultatet av den fördjupade granskningen? - Vilken slutsats drar du av resultatet av granskningen?" 31. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Tillgänglighet och jämlik hälso- och sjukvård 16RK418 Sammanfattning 26 Utskriftsdatum:

27 Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: Interpellation Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S): "I slutet av januari rapporterade länets media om att en rullstolsburen patient inte kunde fullfölja sitt bokade besök på sin vårdcentral på grund av att vårdcentralen saknade lift. Enligt vad media rapporterade ansåg personalen att det var patientens ansvar att se till att ta med sig hjälp för att kunna förflytta sig. Detta anser jag helt oacceptabelt. Alla har rätt till en likvärdig och jämlik hälso- /sjukvård. I Region Kronobergs policy som antogs av dåvarande landstingsfullmäktige 23 april 2013 anges vilket förhållningssätt organisationen ska ha och vilken värdegrund organisationen ska arbeta för. Bland annat står det följande, om bemötande och tillgänglighet, i dokumentet som finns publikt på region Kronobergs hemsida: "Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en hälso- och sjukvård som strävar att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Barnkonventionens intentioner ska följas." "Ett gott bemötande handlar också om tillgänglighet. Handikapp beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. Alla ska oavsett förutsättningar kunna ta sig fram i landstingets lokaler och nå fram till rätt person eller enhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska samhället." Med anledning av vad som beskrivs ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, som är ansvarig för "vårdval primärvård" 1. Anser Anna Fransson att patienten behandlats på ett korrekt sätt? 2. Anser Anna Fransson att patienten behandlats utifrån Region Kronobergs policy? 3. Har Region Kronoberg tillfredsställande rutiner och riktlinjer för att något liknande inte kommer att inträffa igen? 4. Hur kommer Regionstyrelsens ordförande arbeta för att alla som söker till länets vårdcentraler får en likvärdig och jämlik vård efter patientens villkor?" Beslutsunderlag Tillgänglighet och jämlik hälso- och sjukvård - Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Utskriftsdatum:

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsen 197-217

Regionstyrelsen 197-217 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 197-217 Tid: 2015-12-15, kl 13:00-16:40 Plats: Regionens hus, sal A 212 RJL2015 /2338 Granskningsrapport Granskning av åtgärder för ekonomi i balans Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och mellan huvudmännen ingångna samverkansavtal för nämnden. Region Halland är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/262 003 KFS 2015:6 Reglemente för kommunstyrelsen (Antagen av kommunfullmäktige den 2015-08-31, 88) (Gäller från och med 2015-09-01) Utöver det

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Reglemente gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Reglemente gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Sida 1/10 Reglemente gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och mellan huvudmännen ingångna samverkansavtal för nämnden. Region Halland

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad 2002-06-19 Nyhetsbrev från REGION SKÅNE Regionstyrelsen den 19 juni 2002 För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel 044-133215, henrik.bergman@skane.se,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Jag vill hellre ha besök av!evade personer än att läsa om skadade eller omkomna

Jag vill hellre ha besök av!evade personer än att läsa om skadade eller omkomna LJUNGBY KOMMUN Medborgarförslag --- LJU\\JGBY LJN l(of\/j l\aliif\~t, r v F;~:~:t.. ~ :~ :~:::r ~ Ank 2016-01- 1 5 ~~~M1~L~ooff î!,2j Mitt medborgarförslag: Jag vill anmoda dig att tillse att alla till

Läs mer

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser.

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. Gällande förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund: Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. 1 Medlemmar namn, säte och varaktighet Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna

Läs mer

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2006-11-20 Dnr CK 2006-0253 STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer