Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (29) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 25 oktober, kl , Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 105 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 14 oktober 2011, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Landstingsfullmäktiges ordförande Rolf Sällryd förklarade landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat. 106 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank M Anna Fransson S Lena Karlsson C Eva Johnsson KD Charlotte Branting FP Lennart Värmby V Cheryl Jones Fur MP Börje Tranvik SD Kent Alriksson M Rolf Andersson FP Britt-Louise Berndtsson C Hugo Carlsson M Annelill Davidsson C Carina Ek V Ginger Ekwurtzel M Sonja Emilsson M Sofie Erlandsson S Yngve Filipsson FP Peter Freij S Göran Giselsson M Åke Gummesson S Kjell Gustafsson C Ola Gustafsson S Monica Haider S John Hed M

2 2(29) Christer Henriksson KD Kjell Jormfeldt MP RosMarie Jönsson Neckö S Ann-Charlotte Kakoulidou S Lars-Erik Karlsson C Håkan Klasson SD Marie Liljedahl S Ragnar Lindberg S Jessica Lyckvall M Peter Löfström M Marianne Nordin S Joakim Pohlman S Ricardo Salsamendi S Margareta Schlee M Henrietta Serrate S Pernilla Sjöberg M Michael Sjöö S Ingemar Swalander M Tryggve Svensson V Rolf Sällryd KD Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Carina Ek (V), Kjell Jormfeldt (MP), Håkan Klasson (SD) och Joakim Pohlman (S). I deras ställe hade kallats Ann-Christin Eriksson (V), Michael Öberg (MP), Pontus Nordfjell (SD) och Valbone Hasani (S). Britt-Louise Berndtsson (C) var närvarande till och med 117. Ann-Christin Eriksson (V) och Tryggve Svensson (V) var närvarande till och med 117. I deras ställe hade Jerker Nilsson (V) och Fanny Battistutta (V) kallats in från och med 118. Monica Haider (S), Jessica Lyckvall (M) och Christer Henriksson (KD) var närvarande till och med 119. Margareta Schlee (M) var närvarande till och med 120. Sofie Erlandsson (S), Kjell Gustafsson (C) och Charlotte Branting (FP) var närvarande till och med 130. Övriga närvarande var ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson, 113

3 3(29) 107 Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige beslöt att justeringen ska ske den 3 november, kl på landstingets kansli. 108 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 109 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående Specialistläkargruppen och vårdsäkerheten Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Till Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank, Ang. Specialistläkargruppen och vårdsäkerheten Bakgrund Smålandsposten avslöjar i en artikel att Specialistläkargruppen inte har fullgjort sitt uppdrag som vårdgivare. Hundratals provsvar har inte hanterats korrekt och journalföringen bryter mot gällande lagar. Vårdgivaren är ingen nybörjare inom sjukvården. Att nu skjuta över ansvaret på hyrläkare är ingen acceptabel förklaring. Lagen ska följas och rutinerna ska fungera oavsett vilka läkare som tjänstgör. Man bedriver sedan Vårdval Kronoberg infördes en verksamhet som baseras på ett uppdrag från Landstinget Kronoberg med en ersättning som under 2010 uppgick till drygt 42 miljoner kronor och som givit ägaren en ansenlig vinst. Denna vårdcentral har utmärkt sig från start med en aggressiv marknadsföring, som samtliga partier i landstingsfullmäktige fördömt. Specialistläkargruppen har inte uppfyllt villkoren och äventyrar många patienters rätt till säker vård. Den medicinska revision som landstinget genomförde i slutet av förra året visar detta. Det är anmärkningsvärt att detta inte har rapporterats till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Vårdvalet bygger på att medborgarna ska kunna lista sig hos den vårdcentral de föredrar och känner förtroende för. Förtroendet bygger på att vårdgivaren har

4 4(29) kompetens och uppfyller kraven om säker och trygg vård. Det förutsätter att det finns en öppen redovisning, så att man vet hur vårdgivaren uppfyller kraven. Här har landstingsledningen uppenbarligen känt till en allvarlig brist hos Specialistläkargruppen, men inte informerat vare sig landstingsstyrelsen eller allmänheten om detta, trots att det också innebär brott mot lagen. Först genom Smålandspostens avslöjande får Socialstyrelsen veta om denna allvarliga försummelse. Brister i vården ska anmälas inte mörkläggas. Frågor: 1. Hur länge har landstingsledningen haft kunskap om Specialistläkargruppens brott mot säkerheten och vilka åtgärder har vidtagits med anledning av detta? 2. Specialistläkargruppen har fått ersättning för sina listade patienter och de behandlingar man utfört under Enligt uppgift har drygt 42 miljoner kronor betalats ut. Hur mycket ska man betala tillbaka, när man nu bevisligen inte uppfyllt kraven på en säker vård? 3. Hur ofta och hur mycket får kan en vårdcentral avvika från det uppdrag man har utan att vårdcentralen får klart besked att stänga? Växjö Lennart Värmby, gruppledare (V) 110 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Gällande slutförda revisioner av kvalitetskriterier för vårdgivare verksamma inom Vårdval Kronoberg Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) gällande slutförda revisioner av kvalitetskriterier för vårdgivare verksamma inom Vårdval Kronoberg. I maj 2011 lämnade jag in en interpellation med frågor gällande kontroll av kvalitetskriterier hos de hälso- och vårdcentraler som är verksamma inom Vårdval Kronoberg. Jag ställde bland annat frågor om resultatet i de uppföljningar som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits i de fall som brister upptäckts. På landstingsfullmäktige den 21 juni fick jag följande svar av Susanne Frank: Enligt de uppföljningar som har gjorts hittills inom Vårdval Kronoberg uppvisar ingen av vårdcentralerna allvarliga brister.

5 5(29) Detta svar är anmärkningsvärt då det redan i slutet av 2010 fanns en slutförd revision där allvarliga brister hos Specialistläkargruppen upptäckts. Mina frågor till Susanne Frank (M) är därför följande: När fick den styrande majoriteten i Landstinget Kronoberg besked om den gjorda revisionen? Vilka medicinska revisioner pågår eller planeras? Vilka åtgärder tänker landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) vidta med anledning av det inträffade? Anna Fransson (S) 111 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående det aktuella läget inom vuxenpsykiatrin Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) angående det aktuella läget inom vuxenpsykiatrin. I Smålandsposten den 21 september fick vi veta att landstingsledningen beslutat att göra stora förändringar inom vuxenpsykiatrin. Upp till 40 tjänster, motsvarande en hel avdelning riskerar att försvinna. Ansvarig verksamhetschef säger Det här är en diskussion som vi tänker hålla internt Detta är en stor förändring av verksamhet som kräver information, politisk diskussion och politiska beslut. Den 6 september fick landstingsstyrelsen information om utvecklingen av allmänpsykiatrin. Då nämndes ingenting om de planerade neddragningarna. Mina frågor till Susanne Frank (M) är följande: Varför har inte information om de planerade förändringarna på vuxenpsykiatrin redovisats på landstingsstyrelsen? När ska konsekvensanalysen av besparingarna presenteras? Anna Fransson (S)

6 6(29) 112 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående väntetider för fördjupade utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin Dnr LTK/ Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) angående väntetider för fördjupade utredningar inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. I delårsrapport augusti 2011 kan man läsa att det fortfarande kvarstår problem med tillgängligheten inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Det är främst köerna till fördjupad utredning som vuxit kraftigt. Mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) är följande: Hur många patienter väntar på fördjupad utredning? Hur många team arbetar idag med fördjupade utredningar och vilka personalgrupper ingår i teamen? Hur lång tid tar det i genomsnitt att genomföra en fördjupad utredning? När beräknar man att den förstärkta vård- och behandlingsgarantin inom Barn- och Ungdomspsykiatrins verksamhet ska klaras? Ola Gustafsson (S) 113 Delårsrapport augusti 2011 Dnr LTK/ att godkänna delårsrapport augusti Årets åtta första månader kan sammanfattas med hög produktion, goda resultat och hög tillgänglighet. Landstinget Kronoberg hör till de landsting som har bäst tillgänglighet. Det ekonomiska resultatet är efter augusti 86 mkr. Nettokostnadsutvecklingen är 3 procent vilket är högre än för samma period föregående år. Helårsprognosen för Landstinget Kronoberg pekar på ett ekonomiskt resultat på 80 mkr vilket är 40 mkr mer än budgeterat.

7 7(29) I delårsrapporten redovisas bland annat - att dialog har inletts mellan Region Skåne, Landstinget Kalmar, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland om en framtida regionbildning. - arbetet med att stärka Landstinget Kronobergs varumärke - ett nätverk av medarbetare har skapats för att utveckla patientsäkerhetsarbetet - en ny ersättningsmodell infördes i maj för Vårdval Kronoberg - genomförandet av cancerplanen har bland annat handlat om utarbeta analys och kalkyl för att införa robotassisterad kirurgi - arbetet fortgår med att genomföra utvecklingsplanen inom vuxenpsykiatrin i syfte att utveckla fler öppna vårdformer - genomfört projekt barn o ungas psykiska hälsa som syftar till att förbättra stödet inom primärvården - påbörjat projekt med syfte att förbättra vården av mest sjuka äldre - rutiner för att säkerställa hälso- och sjukvård till barn och familjer under asyl/flyktingprocessen samt att återsöka vårdkostnader från Migrationsverket. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog delårsrapporten. Ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson föredrog revisorernas bedömning av delårsrapporten. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport augusti Ledamöternas yrkande Lennart Värmby yrkade med instämmande av Eva Johnsson, Yngve Filipsson, Ingemar Swalander, Suzanne Frank, Michael Öberg, Lena Karlsson, Pernilla Sjöberg, Monica Haider, Börje Tranvik och Anna Fransson bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Kent Alriksson, Ola Gustafsson och Ricardo Salsamendi yttrade sig. 114 Regional kulturplan för Kronobergs län Dnr LTK/ att fastställa Regional kulturplan för Kronobergs län.

8 8(29) gäller fastställande av regional kulturplan för Kronobergs län Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för Statens Kulturråds beslut om medelsfördelning till länet. Landstingsstyrelsens kulturberedning och regionstyrelsens kulturberedning ställer sig bakom den regionala kulturplanen för Kronobergs län och rekommenderar landstingsstyrelsen och regionstyrelsen att rekommendera landstingets fullmäktige och regionfullmäktige att fastställa planen. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa Regional kulturplan för Kronobergs län. Ledamöternas yrkande Göran Giselsson yrkade med instämmande av RosMarie Jönsson Neckö, Michael Öberg, Charlotte Branting, Britt Louise Berndtsson och Anna Fransson bifall till landstingsstyrelsen förslag till beslut. Lennart Värmby yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med tillägg av att-sats att Landstinget Kronoberg anser att Ljungbergmuséet i Ljungby ska utvecklas till ett regionalt konstmuseum för bildkonst. Yttrande Jessika Lyckvall yttrade sig. sgång godkänna följande propositionsordning 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Lennart Värmbys yrkande om tillägg av att-sats att Landstinget Kronoberg anser att Ljungbergmuséet Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige bifalla landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige avslå Lennart Värmbys yrkande om tillägg av att-sats att Landstinget Kronoberg anser att Ljungbergmuséet Ajournering Landstingsfullmäktige beslöt om ajournering för lunchuppehåll kl

9 9(29) 115 Överenskommelse om att utarbeta gemensam avsiktsförklaring för gemensam regionbildning Dnr LTK/ att godkänna överenskommelsen om att utarbeta och besluta om en gemensam avsiktsförklaring senast 31 december Representanter för Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Region Skåne har gemensamt diskuterat ett framtida regionsamarbete. Man har kommit överens om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring att bilda en gemensam region i södra Sverige senast Denna avsiktsförklaring ska vara beslutad i respektive fullmäktige före 31 december Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelsen om att utarbeta och besluta om en gemensam avsiktsförklaring senast 31 december Ledamöternas yrkande Suzanne Frank yrkade med instämmande av Lena Karlsson, Kent Alriksson, Monica Haider, Eva Johnsson, Charlotte Branting och Anna Fransson bifall till landstingsstyrelsens förslag. Cheryl Jones Fur yrkade med instämmande av Lennart Värmby och Michael Öberg att landstingsfullmäktige beslutar att Landstinget Kronoberg inte godkänner överenskommelsen om att utarbeta och besluta om en gemensam avsiktsförklaring med Region Skåne m fl, utan i första hand förorda en regionbildning med Kronobergs län, Kalmar län inklusive Öland, Blekinge län och Jönköpings län. Eventuellt även med Region Halland samt att Landstinget Kronoberg agerar för att snarast påbörja förhandlingar med dessa kringliggande län i avsikt att få bli regionkommun från och med Yttrande Börje Tranvik och Yngve Filipsson yttrade sig.

10 10(29) 116 Information Presentation av Grimslövs folkhögskolas verksamhet att notera informationen till protokollet. Rektor Uffe Tannerfalk, Grimslövs folkhögskola presenterade skolans verksamhet. Presentationen började med en film som visade vardagen och verksamheten vid Grimslövs folkhögskola och Uffe Tannerfalk fortsatte sedan att informera om kursutbudet , antal studerande 120 personer - varav boende på internatet 92 personer. Uffe Tannerfalk berättade också om kärnvärden, studeranderättslig standard, volontärer och sommarkurser som hålls varje sommar under tre veckor, statens stöd till folkbildningen samt de områden som utgör motiv för stödet. Skolans vision är Att göra skillnad och profilen är Hälsa och friskvård ur ett brett perspektiv. Informationen avslutades med en film om konsthantverk och design. Konstverk som deltagarna i konsthantverk och design skapat fanns också utställda i konserthusets foajé. 117 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes. 115 Forts: Överenskommelse om att utarbeta gemensam avsiktsförklaring för gemensam regionbildning Dnr LTK/ sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Cheryl Jones Fur med fleras yrkande Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning kunde ordföranden konstatera att landstingsfullmäktige beslutat bifalla landstingsstyrelsens förslag. Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning Den som stödjer landstingsstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat bifalla Cheryl Jones Fur med fleras yrkande Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Frånv Suzanne Frank X

11 11(29) Anna Fransson X Lena Karlsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X Charlotte Branting X Cheryl Jones Fur X Börje Tranvik X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Ann-Christin Eriksson X Ginger Ekwurtzel X Sonja Emilsson X Sofie Erlandsson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Monica Haider X John Hed X Christer Henriksson X Michael Öberg X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Lars-Erik Karlsson X Pontus Nordfjell X Marie Liljedahl X Ragnar Lindberg X Jessica Lyckvall X Peter Löfström X Marianne Nordin X Valbone Hasani X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Henrietta Serrate X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Tryggve Svensson X Rolf Sällryd ordf X Totalt 38 7

12 12(29) Resultatet av omröstningen blev 38 ja-röster och 7 nej-röster. Reservation Cheryl Jones Fur (MP), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V), Ann-Christin Eriksson (V), Tryggve Svensson (V), Börje Tranvik (SD) och Pontus Nordfjell (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Cheryl Jones Fur med fleras yrkande. 118 Avslutnings- och överlämningsavtal AB Transitio Dnr LK/ att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio att uppdra åt landstingsstyrelsen teckna erforderliga handlingar enligt ovan att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut. I samband med att en ny kollektivtrafiklag ska införas har det uppkommit frågor kring hur AB Transitio och dess ingångna förpliktelser ska ägas och styras, om framtida upphandlingar, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ska ske gemensamt. En arbetsgrupp bestående av ekonomidirektörer och finanschefer från ägare och landsting, VD i AB Transitio, trafikdirektörer, advokater och konsult från PwC har under 2010 och 2011 arbetat fram en ny styrnings- och ägarmodell för bolaget. Med anledning av förändringarna i kollektivtrafiklagstiftningen föreslås vidare att ägandet övergår till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller det bolag till vilket den regionala kollektivtrafikmyndigheten har överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik. Ägandet av bolaget och fordonsanskaffningen bör således hänga ihop. Regionförbundet södra Småland som nuvarande och framtida ägare kommer att besluta och godkänna ett nytt aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion för ägarrådet, anslutnings- och överlämningsavtal samt köp- och försäljningsavtal för aktierna. Landstinget Kronoberg ska för sin del bara godkänna avslutnings- och överlämningsavtal ur ett borgenärsperspektiv. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio, att uppdra åt landstingsstyrelsen teckna erforderliga handlingar

13 13(29) enligt ovan, att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut. 119 Svar på motion Gällande information, råd och stöd till barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa Dnr LTK/ att bifalla motionen. En motion har inkommit från Socialdemokraterna skriven av RosMarie Jönsson Neckö angående den lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1 982:763) som infördes 1 januari, 2010 om barns behov av information, råd och stöd när ett barns förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. I svar anges bland annat att inom vuxenpsykiatrin i Landstinget Kronoberg pågår ett arbete för att lyfta fram barnen och för att stärka föräldraskapet. Arbetet påbörjades innan lagändringen genomfördes och har lett till flera förbättringsarbeten. En handlingsplan har formulerats för att uppmärksamma barnen. Syftet är att förebygga oro och psykisk ohälsa hos patienternas barn genom att informera och initiera stöd till dem samt att stärka föräldraskapet. Barnperspektivet ska beaktas i alla verksamheter inom den vuxenpsykiatriska kliniken. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas yrkande RosMarie Jönsson Neckö yrkade med instämmande av Lennart Värmby, Ola Gustafsson, Michael Öberg, Anna Fransson, Ricardo Salsamendi, Yngve Filipsson, Suzanne Frank och Eva Johnsson bifall till motionen. Yttrande Kent Alriksson yttrade sig. sgång godkänna följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. RosMarie Jönsson Neckö med fleras yrkande

14 14(29) Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige bifalla RosMarie Jönsson Neckö med fleras yrkande om bifall till motionen. 120 Svar på motion Hälso- och sjukvård och läkande trädgårdar Dnr LTK/ att motionen därmed anses besvarad. Cheryl Jones Fur (MP) och Michael Öberg (MP) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att en plan ska tas fram med förslag på åtgärder, i syfte att tillskapa och utveckla läkande och hälsofrämjande trädgårdar vid länets sjukhus och andra vårdorganisationer inom landstinget. I motionen beskrivs att en läkande trädgård är ett viktigt led i arbetet med att skapa en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ett Hälsofrämjande landsting. I svar anges att natur- och trädgårdsbaserad terapi används i Landstinget Kronoberg på rehabiliteringskliniken vid Sigfridsområdet i Växjö, lasarettsrehab i Ljungby och vid smärtenheten på Kungsvägen i Växjö. Alnarp har varit en av inspirationskällorna för utvecklingen av arbetet i Landstinget Kronoberg. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas yrkande Michael Öberg yrkade bifall till motionen. Suzanne Frank yrkade med instämmande av Pernilla Sjöberg bifall till landstingsstyrelsens förslag. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Michael Öbergs yrkande Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige bifalla landstingsstyrelsen förslag till beslut.

15 15(29) 121 Svar på motion Svenska kollektivavtal vid landstingets upphandling Dnr LTK/ att bordlägga ärendet. Tryggve Svensson (V) föreslår i motion att landstinget snarast skriver in krav på svenska kollektivavtal i upphandlingsreglemente på grund av att det för någon vecka sedan finns riksdagsbeslut om att det går att kräva svenska kollektivavtal vid upphandlingar som görs av landsting. Motionären menar att det är viktigt att landstingets anställda inte drabbas av illegal konkurrens genom s.k. social dumping och vill därför att detta skrivs in i Landstinget Kronobergs upphandlingsreglemente. I svar anges bland annat att det utifrån ett lagmässigt synsätt med praxis i EUdomstolen och enligt EU-direktivet inte har hänt något i frågan och Landstinget Kronoberg får än så länge inte ställa krav på svenska kollektivavtal i sina upphandlingar. Detta skulle riskera att uppfattas som ett handelshinder och har redan tidigare prövats rättsligt. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen avslås. Ledamöternas yrkande Ingemar Swalander yrkade bordläggning av ärendet. Lennart Värmby yrkade bifall till motionen. 122 Lån till RyssbyGymnasiet AB Dnr LTK/ att bifalla RyssbyGymnasiet AB:s ansökan om att Landstinget Kronoberg beviljar ytterligare lån med 3 mkr under förutsättning att villkoren för samtliga lån ändras till att de löper med en ränta motsvarande Riksbankens referensränta plus en procent. RyssbyGymnasiet har idag behov av att genomföra ombyggnad av kök L1 för att kunna tillgodose restaurangutbildningen på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. Offert på ombyggnaden har lämnats och den uppgår till 3 mkr.

16 16(29) Den nu planerade investeringen i ombyggnad av köket förutsätter extern finansiering. RyssbyGymnasiet har därför inkommit till landstinget med en ansökan om ytterligare lån på 3 mkr. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla RyssbyGymnasiet AB:s ansökan om att Landstinget Kronoberg beviljar ytterligare lån med 3 mkr under förutsättning att villkoren för samtliga lån ändras till att de löper med en ränta motsvarande Riksbankens referensränta plus en procent. Jäv På grund av jäv deltog inte Lars-Erik Karlsson (C) och Hugo Carlsson (M) i handläggningen i detta ärende. 123 Principer för medborgardialog i Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att fastställa principer för medborgardialog i Landstinget Kronoberg. Den politiska organisationen i Landstinget Kronoberg ska stärka den demokratiska styrningen genom att utveckla de förtroendevaldas roll som företrädare för de medborgarna. Genom medborgardialog ska medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet stärkas och bredare beslutsunderlag ska skapas. Styrgruppen för medborgardialog som består av ordföranden och andre vice ordföranden i folkhälsoutskottet, hälso- och sjukvårdsberedningen och samverkansberedningen samt informations- och planeringsdirektör samordnar arbetet med medborgardialog i Landstinget Kronoberg. Styrgruppen har utarbetat principer för arbetet med medborgardialog i Landstinget Kronoberg. Lanstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa principer för medborgardialog i Landstinget Kronoberg. Ledamöternas yrkande Pernilla Sjöberg yrkade med instämmande av Charlotte Branting, Ann-Charlotte Kakoulidou och Ricardo Salsamendi bifall till landstingsstyrelsens förslag.

17 17(29) Yttrande Ragnar Lindberg yttrade sig. 124 Landstingsfullmäktiges seminarie- och sammanträdesdagar 2012 Dnr LTK/ att fastställa följande Seminariedagar: tisdag 17 januari, tisdag 18 september Sammanträdesdagar: tisdag 14 februari, tisdag 24 april, tisdag 19 juni, tisdag 23 oktober, måndag tisdag november och att landstingsfullmäktiges seminariedagar kan om behov finns omvandlas till sammanträdesdagar. Ett förslag till sammanträdestider för 2012 har arbetats fram som innehåller bland annat fullmäktiges sammanträdestider och seminariedagar. Angivna seminariedagar kan inställas eller omvandlas helt eller delvis till sammanträden. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 4, punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma dag och tid för sina sammanträden. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingfullmäktige att fastställa följande Seminariedagar: tisdag 17 januari, tisdag 18 september, Sammanträdesdagar: tisdag 14 februari, tisdag 17 april, tisdag 19 juni, tisdag 23 oktober, måndag tisdag november och att landstingsfullmäktiges seminariedagar kan om behov finns omvandlas till sammanträdesdagar. Ledamöternas yrkande Landstingsfullmäktiges presidium dvs. Rolf Sällryd, Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg yrkade ändring av sammanträdesdag från 17 april till 24 april och i övrigt bifall till landstingsstyrelsens förslag. Lennart Värmby yrkade att landstingsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar tisdag 17 januari, tisdag 14 februari, tisdag 24 april, tisdag 19 juni, tisdag 18 september, tisdag 23 oktober, måndag tisdag november. Yttrande Pernilla Sjöberg yttrade sig.

18 18(29) sgång godkänna följande propositionsordning och att förslag 1 och 2 ställs mot varandra 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Landstingsstyrelsens förslag inklusive ändring enligt presidiets yrkande 3. Lennart Värmbys yrkande Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat bifalla lanstingsstyrelsens förslag med ändring enligt presidiets yrkande. Förslag 3 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat avslå Lennart Värmbys yrkande Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till Lennart Värmbys yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat bifalla Lennart Värmbys yrkande Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Frånv Suzanne Frank X Anna Fransson X Lena Karlsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X Charlotte Branting X Cheryl Jones Fur X Börje Tranvik X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Jerker Nilsson X Ginger Ekwurtzel X Sonja Emilsson X Sofie Erlandsson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Monica Haider X John Hed X Christer Henriksson X

19 19(29) Michael Öberg X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Lars-Erik Karlsson X Pontus Nordfjell X Marie Liljedahl X Ragnar Lindberg X Jessica Lyckvall X Peter Löfström X Marianne Nordin X Valbone Hasani X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Henrietta Serrate X Pernilla Sjöberg X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Fanny Battistutta X Rolf Sällryd ordf X Totalt Resultatet av omröstningen blev 23 ja-röster, 16 nej-röster, 1 ledamot avstod från att rösta och 5 ledamöter var frånvarande. 125 Revidering av reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen Dnr LTK/ att godkänna reviderat reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens och andra nämnders sammanträden är enligt kommunallagen i princip slutna. Sedan den 1 juli 1994 finns det dock en möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden. För att ett nämndsammanträde ska kunna vara offentligt ska fullmäktige vid varje mandatperiods början medge detta genom att t ex reglemente och arbetsordning innehåller skriftligt medgivande. Mot bakgrund av detta har tidigare beslutade reglemente och arbetsordning kompletterats under punkt 3.6 Sammanträden med texten Styrelsens sammanträden får vara offentliga om hinder inte föreligger enligt kommunallagen 6 kap 19a.

20 20(29) Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderat reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen. 126 Reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland Dnr LK/ att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. Landstinget Kronoberg har mottagit skrivelse från Regionförbundet södra Småland avseende reviderad förbundsordning. Från och med 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Lagen innebär bl. a att en kollektivtrafikmyndighet ska bildas i respektive län/region som kommer att ansvara för trafikförsörjningsprogram, upphandla person- och samordningstjänster och fatta beslut om allmän trafikplikt i länet. Med anledning av detta har det beslutats att Regionförbundet södra Småland kommer att vara den nya kollektivtrafikmyndigheten. Anledningen till revideringen av förbundsordningen är främst att anpassa den till den nya lagen om kollektivtrafik. För att den reviderade förbundsordningen ska kunna träda i kraft i samband med att den nya lagen träder i kraft, krävs ett beslut om godkännande i respektive fullmäktige hos kommuner och landsting före den 31 december Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. 127 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2010 Alvesta samordningsförbund Dnr LTK/ att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta samordningsförbund ansvarfrihet för år 2010.

21 21(29) Alvesta samordningsförbund har inkommit med underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta samordningsförbund ansvarfrihet för år Yttrande Lennart Värmby yttrade sig. 128 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2010 Markaryds samordningsförbund Dnr LK/ att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarfrihet för år Markaryds samordningsförbund har inkommit med underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarfrihet för år Jäv Annelill Davidsson (C) och RosMarie Jönsson Neckö (S) deltog på grund av jäv inte i handläggningen i detta ärende. 129 Förändring i kungörelsen Ärende 15 utgår då inga valärenden inkommit till dagens landstingsfullmäktige.

22 22(29) 130 Skriftlig information - Revisionsrapporter samt landstingsstyrelsens svar Dnr LTK/ och LTK/ Landstingsfullmäktige beslöt att notera informationen till protokollet. Landstingsfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorernas presidium beslutat att missiv och sammanfattning av revisorernas granskningsrapporter samt landstingsstyrelsens svar på rapporter skall delges fullmäktige. Följande rapporter och svar delgavs fullmäktige: a) Revisionsrapport Granskning servicecentrum samt landstingsstyrelsens svar Dnr LTK/ b) Revisionsrapport Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning samt landstingsstyrelsen svar Dnr LTK/ Landstingsstyrelsen hade, och 142, beslutat att informera landstingsfullmäktige om rapport och svar. 131 Interpellationssvar till Lennart Värmby (V) angående Specialistläkargruppen och vårdsäkerheten Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 109 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Lennart Värmby (V) ställer med anledning av den genomförda fördjupade granskningen på Specialistläkargruppen i Växjö AB följande frågor: 1. Hur länge har landstingledningen haft kunskap om Specialistläkargruppens brott mot säkerheten och vilka åtgärder har vidtagits med anledning av detta? 2. Specialistläkargruppen har fått ersättning för sina listade patienter och de behandlingar man utfört under Enligt min uppgift har drygt 42 miljoner kronor betalats ut. Hur mycket ska man betala tillbaka, när man nu bevisligen inte uppfyllt kraven på en säker vård? 3. Hur ofta och hur mycket får kan en vårdcentral avvika från det uppdrag man har utan att vårdcentralen får klart besked att stänga?

23 23(29) Inledande kommentarer Vårdgivarna inom Vårdval Kronoberg har att svara upp till digra krav på kvalitet i den vård de tillhandahåller. Dessa krav regleras i uppdragsspecifikationen för Vårdval Kronoberg. I och med införandet av Vårdval Kronoberg år 2009 kontrolleras primärvårdens kvalitet i högre utsträckning än tidigare. Uppföljningen av vården i Vårdval Kronoberg utförs kontinuerligt utefter fastställda parametrar enligt en uppföljningsplan. Utgångspunkten i uppföljningsarbetet är att regelbundet möta vårdgivarna i en förtroendefull dialog, som syftar till att stärka verksamheten och utveckla vården. Som komplement till den kontinuerliga uppföljningen har Landstinget Kronoberg möjlighet att göra en så kallad fördjupad granskning av enskilda vårdcentralers verksamhet. I november 2010 påbörjades den fördjupade granskningen på Specialistläkargruppen i Växjö AB. Syftet med granskningen var att identifiera risker och brister på enheten och därigenom också vara ett stöd att utveckla uppföljningsarbetet för patientsäkerhet och kvalitet. Ett antal områden granskades där man kunde konstatera att brister fanns och krav på åtgärder krävdes under granskningsperioden. Under ett uppföljningsbesök den 10 juni kunde konstateras att vissa brister kvarstod. Vid en kontroll den 30 september 2011 kunde man konstatera att samtliga krav på åtgärder var vidtagna. Därmed var uppföljningen genomförd. Resultatet av granskningen presenterades på Landstingsstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2011, och sammanfattades på följande vis: Den fördjupade granskningen har påvisat brister i rutiner som åtgärdats och problem med följsamhet till signeringsrutiner som utgjort en potentiell patientsäkerhetsrisk. Några allvarliga patientskador har inte identifierats och samtliga brister som påvisats i rutiner har åtgärdats. Chefsläkaren rapporterade på landstingsstyrelsen den 11 oktober 2011 att han efter sin granskning ger Specialistläkargruppen ett godkänt betyg. Svar på fråga 1 Den fördjupade granskningen avslutades den 30 september Majoriteten fick information om de preliminära resultaten av granskningen på det extrainsatta landstingsstyrelsesammanträdet den 20 september En knapp vecka innan dess rapporterade media om granskningen, vilket var den första gången indikationer om det preliminära resultatet av granskningen kom majoriteten till kännedom. För att kunna garantera patienterna en trygg, säker och tillgänglig primärvård förstärks kvalitetsuppföljningen i Vårdval Kronoberg från och med För det första har en utveckling av ersättningsmodellen genomförts. Landstinget ger i

24 24(29) fortsättningen en målrelaterad ersättning efter ett antal styrparametrar. Det innebär att ersättning utgår beroende på i vilken grad man uppfyller måltalen. För det andra ska, som komplement, fördjupade granskningar genomföras på minst sex vårdcentraler varje år. Svar på fråga 2 Enligt slutrapporten framkommer att det har förekommit brister i rutiner som åtgärdats samt följsamhet till signeringsrutiner. Några allvarliga patientskador har inte identifierats. Mot den bakgrunden finns inget skäl att återkräva utbetald ersättning. Svar på fråga 3 I det avtal som tecknats mellan landstinget och en privat vårdaktör framgår att avtalet kan sägas upp om: Leverantören bryter mot de krav och förutsättningar som följer med godkännandet och avtal och inte vidtar rättelse inom 60 dagar efter skriftligt påpekande från landstinget. Leverantören agerar på ett sådant sätt att det allvarligt rubbar förtroendet för leverantören och därigenom Landstinget Kronoberg, och inte vidtar rättelse senast 60 dagar efter skriftligt påpekande från landstinget. Leverantören eller vårdenheten väsentligt åsidosätter bestämmelserna i lagar, förordningar, föreskrifter, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården och inte vidtar rättelse inom fyra (4) månader. Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol genom lagakraftvunnet beslut helt eller delvis förbjudit leverantörens verksamhet enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Detta gäller under förutsättning att den förbjudna verksamheten inverkar på detta avtals fullgörande. Den fördjupade granskningen av Specialistläkargruppen i Växjö AB har inte identifierat brister som kan ligga till grund för uppsägning av avtalet. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 132 Interpellationssvar till Anna Fransson (S) gällande slutförda revisioner av kvalitetskriterier för vårdgivare verksamma inom Vårdval Kronoberg Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 110 ställda interpellationen.

25 25(29) Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Med anledning av den genomförda fördjupade granskningen på Specialistläkargruppen i Växjö AB ställer interpellanten följande frågor: 1. När fick den styrande majoriteten i Landstinget besked om den gjorda revisionen? 2. Vilka medicinska revisioner pågår eller planeras? 3. Vilka åtgärder tänker landstingsstyrelsens ordförande Susanne Frank (M) vidta med anledning av det inträffade? Inledande kommentarer Se inledande kommentarer i interpellationssvaret till Lennart Värmby ang. Specialistläkargruppen och vårdsäkerheten. Svar på fråga 1 Den fördjupade granskningen avslutades den 30 september Majoriteten fick information om de preliminära resultaten av granskningen på det extrainsatta landstingsstyrelsesammanträdet den 20 september En knapp vecka innan dess rapporterade media om granskningen, vilket var den första gången indikationer om det preliminära resultatet av granskningen kom majoriteten till kännedom. Svar på fråga 2 Landstingsstyrelsen beslutade den 11 oktober 2011 att minst sex vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg per år ska bli föremål för fördjupad granskning med avseende på kvalitet och patientsäkerhet. Svar på fråga 3 För att kunna garantera patienterna en trygg, säker och tillgänglig primärvård förstärks kvalitetsuppföljningen i Vårdval Kronoberg från och med För det första har en utveckling av ersättningsmodellen genomförts. Landstinget ger i fortsättningen en målrelaterad ersättning efter 35 stycken styrparametrar. Det innebär att ersättning utgår beroende på i vilken grad man uppfyller måltalen. För det andra ska, som komplement, fördjupade granskningar genomföras på minst sex vårdcentraler varje år. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande

26 26(29) 133 Interpellationssvar till Anna Fransson (S) angående det aktuella läget inom vuxenpsykiatrin Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 111 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Med en artikel i tidningen Smålandsposten som underlag ställer Anna Fransson (S) en interpellation om det aktuella läget inom vuxenpsykiatrin. Interpellanten kontrasterar tidningsartikelns innehåll mot den information som gavs landstingsstyrelsen den 6 september. Interpellanten ställer följande frågor: 4. Varför har inte information om de planerade förändringarna på vuxenpsykiatrin redovisats på landstingsstyrelsen? 5. När ska konsekvensanalysen av besparingarna presenteras? Inledande kommentarer Utvecklingsplanen för allmänpsykiatrin i Landstinget Kronoberg syftar till att hålla samman länets öppen- och slutenvård. Vidare ska verksamheten utveckla öppenvården och andra alternativ till slutenvården och sträva efter att erbjuda vård i patientens närmiljö så långt som möjligt. Samverkan med kommunal vård och omsorg såväl som entreprenörer ska stärkas med de gemensamma patienterna i fokus. Det är viktigt att påpeka att det även i fortsättningen ska finnas god slutenvård för de patienter som behöver slutenvårdens alla insatser. Utvecklingen inom allmänpsykiatrin är god inom många områden. Tillgängligheten har ökat, mobila enheter har etablerats och kontinuiteten i vården stärkts. Bland exempel på genomförda utvecklingsarbeten enligt utvecklingsplanen kan nämnas följande: - I öppenvården möter allmänpsykiatrin möter kraven för kömiljarden. - Med gemensamma patienter i fokus har samarbetet med kommunerna har förbättrats genom bland annat regelbundna vårdplaneringsträffar, klinikövergripande team och gemensamma utbildningar. - Patienter behandlas oftare på rätt vårdnivå. Omhändertagande sker i högre grad av respektive avdelning istället för akutmottagningen. - Mindre team med mer specialiserade uppgifter har bildats. - En satsning på att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar har inletts. - Allmänpsykiatrin deltar i det nationella projektet bättre vård mindre tvång. - Suicidpreventionsarbetet har reviderats. - Antalet hembesök och andelen dagsjukvård ökar. - Förslag till ny samverkansöverenskommelse med kommunerna utarbetas avseende psyksikt funktionsnedsatta barn och ungdomar, vuxna och äldre.

27 27(29) Det fortsatta arbetet utgår från att ytterligare öka andelen öppen vård och andra alternativ till traditionell slutenvård. Utvecklingen i denna riktning kan dock inte ske i snabbare takt än att andra vårdalternativ står till buds. Den största utmaningen kostnadsmässigt är att hitta rätt sammansättning av slutenvårdsplatser framför allt avseende köpt rättspsykiatrisk vård, där vi i dagsläget har betydande underskott. Olika förslag till framtidslösningar diskuteras och utarbetas för närvarande. Svar på fråga 1 Utvecklingen inom vuxenpsykiatrin redogjordes för landstingsstyrelsen senast den 6 september Förslag till förändringar inom vuxenpsykiatrin kommer successivt att underställas landstingsstyrelsen för beslut. Svar på fråga 2 Utvecklingsplanen ska genomföras i sin helhet. I budget 2012 tillförs 10 miljoner kronor till utvecklingsplanens genomförande och allmänpsykiatrins fortsatta utveckling. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 134 Interpellationssvar till Ola Gustafsson (S) angående väntetider för fördjupade utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 112 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen I Landstinget Kronobergs delårsrapport augusti 2011, vilken föredrogs för landstingsstyrelsen den 11 oktober 2011, framgår att köerna till fördjupad utredning inom Barn- och Ungdomspsykiatrin ökade under våren Interpellanten ställer följande frågor: 1. Hur många patienter väntar på fördjupad utredning? 2. Hur många team arbetar idag med fördjupade utredningar och vilka personalgrupper ingår i teamen? 3. Hur lång tid tar det i genomsnitt att genomföra en fördjupad utredning? 4. När beräknar man att den förstärkta vård- och behandlingsgarantin inom Barn- och Ungdomspsykiatrins verksamhet ska klaras?

28 28(29) Inledande kommentarer Landstinget Kronoberg har förstärkt vård- och behandlingsgarantin till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) till 30 dagar. Tillgängligheten vad gäller tid till första besök är god: 97 procent av patienterna får en tid inom 30 dagar. Det återstår dock ett arbete för att nå motsvarande tillgänglighet också för behandling inom 30 dagar. Andel patienter inom BUP som väntat mer än 30 dagar av totalt antal väntande till fördjupad utredning/behandling har ökat under året. Under våren 2011 ökade köerna till fördjupad utredning på grund av bemanningsproblematik. Antalet remisser till neuropsykiatrisk bedömning ökade från 78 till 124 jämfört med För att minska köerna tillfördes externa resurser från och med juni 2011 genom en upphandling. Det pågår ett intensivt arbete för att förbättra tillgängligheten inom BUP. Svar på fråga 1 I september 2011 uppgick antalet väntande till 62 patienter, varav 45 patienter har väntat mer än 30 dagar. Uppskattningsvis inkommer totalt 250 remisser under Svar på fråga 2 Team 4 arbetar med fördjupade utredningar och består av 12 st 100 %-tjänster. De yrkeskategorier som ingår är läkare (barnpsykiater), psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och mentalskötare. Teamet arbetar med utredningar, behandlingar, övriga ny besök samt uppföljningar. Läkarna har dessutom jourtjänstgöring. Svar på fråga 3 Varje fördjupad utredning är mycket olik den andra. Samarbetsförmåga och inställning till utredningen kan påverka utredningens längd, likaså om andra behandlingar måste göras under pågående utredning. Man kan dela upp utredningarna i lätta, medelsvåra och svåra. Uppskattningsvis tar det timmar för lätta och medelsvåra utredningar. Svårare utredningar tar i regel längre tid. Ett besök vid en utredning kan pågå under flera timmar beroende på svårighetsgrad. Svar på fråga 4 Förhoppningen är att BUP ska klara vård och behandlingsgarantin avseende fördjupade utredningar inom 30 dagar under senare delen av Ett positivt resultat är dock avhängigt två viktiga utvecklingsinsatser. I syfte att förbättra tillgängligheten och tydliggöra behandlings- och utredningsprocessen, ska alla tillgängliga NP-resurser inom Barn och

29 29(29) kvinnocentrum samlas till en ny NP-enhet inom BUP. Denna enhet beräknas vara i provdrift under januari/februari Vidare pågår ett intensivt arbete att utforma ett förslag till en första linje - organisation. Syftet är att styra och sortera inflödet av ärenden till BUP och på så sätt ge förutsättningar till verksamheten att fokusera på de barn och unga som har störst behov av specialister. Förslag till fortsatt utveckling kommer att presenteras för landstingsstyrelsen under slutet av Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 135 Ledamöternas frågestund Jerker Nilsson (V) ställde fråga angående medborgarpanel och vilken möjlighet äldre personer har att delta eftersom det enbart ska gå att svara via webben. Pernilla Sjöberg (M) svarade på frågan. 136 Avslutning Ordförande Rolf Sällryd förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Marianne Hammarström Justerat Rolf Sällryd Yngve Filipsson Ragnar Lindberg Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 4 november 2011 vilket intygas av: Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 28 november kl. 09.00 12.30, 13.30 16.10 och tisdagen den 29 november, kl. 09.00 12.45, 13.45 16.45

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (36) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 26 februari, kl. 09.00 12.25, 13.30 17.00 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (44) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 24 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 26 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (30) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 16.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 39 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-06-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 juni 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (41) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 25 november kl. 09.00 12.45, 13.45 16.00 och tisdagen den 26 november, kl. 09.00 12.35, 13.35 17.15

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2013-01-28 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-11 SB 1/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 28 januari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 15 februari, kl. 09.00 11.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 6 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-18 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2013-12-02 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-12-11 SB 6/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 2 december 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 KALLELSE 1 (8) Landstingets kansli F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelse Tidpunkt LS Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 09.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer