Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl , Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (M), ordf. Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C), t o m 13 Annelill Davidsson (C) ersättare för Kjell Gustafsson, fr.o.m. 14 Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) Ola Gustafsson (S), ersättare för RosMarie J. Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Jessica Lyckvall (M), Kent Alriksson (M), Annelill Davidsson (C), Olle Sandahl (KD), Charlotte Branting (FP), Joakim Pohlman (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Henrietta Serrate (S), Carina Ek (V), Martina Gustafsson (S) Eva Alteborg (delvis), Bertil Axelsson, Kerstin Bengtsson (delvis), Kjell Grahn, Annika Hallqvist, Marianne Hammarström, Kajsa-Mia Holgers (delvis), Marie Jadner (delvis), Gunilla Johansson, Petra Larsson (delvis), Börje Lindqvist, Lennart Månsson (delvis), Per-Henrik Nilsson (delvis), Ingrid Persson, Jörgen Tagesson (delvis), Styrbjörn Östberg, Marianne Hammarström

2 2(23) 4 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 3 februari Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med följande ändringar: Tillägg av beslutsärende 22 Skrivelse från Michael Öberg angående Kommunala flyktinghandläggares brev om ohållbar flyktingpsykiatri i länet, samt tillägg av anmälningsärende 26: Socialstyrelsen Verksamhetstillsyn. Uppföljning av tidigare ärenden angående barns och ungdomars psykiska hälsa 6 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Lanstingsdirektören rapporterade om 2010 som ett framgångsrikt år med - förbättrad tillgänglighet - ekonomi i balans - ny driftorganisation - omfattande verksamhetsutveckling - större fokus på kvalitet Vård- och behandlingsgarantin - fördelning av kömiljarden, 36 miljoner kronor till Landstinget Kronoberg Verksamhetsåret med fortsatt satsning på tillgänglighet - ökat krav för att få del av tillgänglighetsmedel - produktions- och bemanningsplanering - undanträngningseffekter projekt SKL Budget verksamhetsplan per centrum - program startade pågår för alla prioriterade områden

3 3(23) Yttranden Lennart Värmby, Anna Fransson, Ingemar Swalander, Pernilla Sjöberg, Ragnar Lindberg, Monica Haider, Yngve Filipsson och Eva Johnsson yttrade sig. 7 Månadsrapport november 2010 Dnr LK/ att godkänna månadsrapport november 2010 samt att notera informationen kring förändrade ekonomiska förutsättningar inför år Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter november var 164 mkr. I förhållande till budget motsvarar det en positiv avvikelse med +99 mkr, som framförallt kunde hänföras till landstingsgemensamma poster. Den sammanlagda nettokostnadsutvecklingen uttryckt i kr per invånare visade en fortsatt låg ökningstakt i förhållande till ,6 % av de patienter som väntat på ett mottagningsbesök i den planerade specialiserade vården hade väntat mindre än 90 dagar. 90,7 % av de patienter som väntat på behandling hade väntat mindre än 90 dagar. När landstingsfullmäktige tog beslut om Budget 2011, , 84, var den ekonomiska prognosen för mkr. När sedan Finansplan för år 2011 togs, , 143, hade de ekonomiska förutsättningarna förändrat. Dels fanns beslut om att genomföra Utvecklingsplan för vuxenpsykiatri om 10 mkr för år 2011, dels fanns ny prognos för pensionskostnadernas storlek för Den ny prognosen för landstingets ekonomiska resultatet för 2011 var därför 40 mkr. I mitten av december 2010 kom besked om slutligt skatteunderlag för år 2009, ny prognos för skatteunderlagets utveckling år 2010 samt en uppdatering av utjämningssystemet. Prognosen för 2011 påverkades negativt med 9 mkr och ny prognos för landstingets ekonomiska resultat är 31 mkr. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport november 2010 samt att notera informationen kring förändrade ekonomiska förutsättningar inför år Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet.

4 4(23) 8 Bokslutskommuniké 2010 Dnr LTK/ att fastställa bokslutskommunikén samt att överlämna den till landstingsfullmäktige för kännedom. Det finansiella resultatet för Landstinget Kronoberg slutar 2010 på +139 mkr vilket är 19 mkr bättre än 2009 års resultat. Resultatförbättringen förklaras framförallt av ökade skatteintäkter och ett tillfälligt konjunkturstöd. Enligt balanskravets regler ska resultatet justeras för realisationsvinster, ej realiserade förluster i värdepapper och särskilda omstruktureringskostnader. Efter dessa justeringar uppgår resultatet enligt balanskravet till +100 mkr vilket är 23 mkr bättre än föregående års justerade resultat på +77 mkr. Det totala beloppet att återställa uppgår nu till 41 mkr. Det budgeterade resultatet på 70 mkr har uppnåtts för såväl det justerade som det redovisade resultatet. Det justerade resultatet om plus 100 mkr uttryckt i procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag är 2,4 % vilket ska ställas i relation till landstingsfullmäktiges mål på 2 %. Landstinget Kronoberg uppfyller därmed kriterierna för en god ekonomisk hushållning. Landstinget Kronobergs samlade verksamhetsresultat är plus 21 mkr i förhållande till budget och jämfört med 2009 ökade nettokostnaden med 2,4 %. Ökningstakten för nettokostnaden är lägre än ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag. Den genomsnittliga likviditeten var i december 707 mkr. Investeringsutgifterna för året uppgick till 197 mkr. fastställa bokslutskommunikén samt att överlämna den till landstingsfullmäktige för kännedom. Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttranden Anna Fransson, Lennart Värmby, Eva Johnsson, Monica Haider, Yngve Filipsson, Göran Giselsson och Michael Öberg yttrade sig.

5 5(23) 9 Uppföljningsplan 2011 för Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att fastställa förslaget till Uppföljningsplan för år 2011 för Landstinget Kronoberg. Landstinget Kronobergs arbete med ledning och styrning av verksamheten utgår dels från budgetdokumentet och dels från den strategiska utvecklingsplanen För hälso- och sjukvårdens verksamhet har formulerats långsiktiga, strategiska och koncernövergripande mål som bygger på en hälso- och sjukvård av god kvalitet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om God vård (SOSFS 2005:12). Genomförandet av beslutade uppdrag enligt styrdokumenten kräver uppföljning för att säkerställa att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Uppföljningen är därför en viktig del i lednings- och styrningsprocessen. I förslaget till Uppföljningsplan finns de nyckeltal som ska följas upp på koncernnivå samt de prioriterade områden som ska följas upp under år Rapportering kommer att ske genom månads-, delårs-, årsrapport och årsredovisning. Uppföljning sker också vid controllermöten samt genom fördjupade analyser till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att fastställa förslaget till Uppföljningsplan för år 2011 för Landstinget Kronoberg. Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttranden Lennart Värmby och Ingemar Swalander yttrade sig. 10 Budget 2011 överenskommelse verksamhetsplaner Dnr LTK/ att fastställa gjorda överenskommelser om Verksamhetsplan för år 2011 mellan landstingsdirektören och respektive centrumchef.

6 6(23) Landstingsfullmäktige fastställde driftbudgetram och investeringsram i Budget 2011 och flerårsplan , , 84, samt i Finansplan 2010 med plan , , 143, dnr LK/ Respektive centrum har tagit fram Verksamhetsplan för år 2011 för sin verksamhet utifrån landstingsdirektörens anvisningar. Landstingsdirektören och hans stab har haft genomgång av verksamhetsplanerna med respektive centrumledning. Vid genomgången har särskild vikt lagt vid de ekonomiska förutsättningarna för respektive centrum. Omfördelning mellan olika anslag har skett. Landstingsdirektören har därefter träffat överenskommelser med respektive centrumchef. fastställa gjorda överenskommelser om Verksamhetsplan för år 2011 mellan landstingsdirektören och respektive centrumchef. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet. Yttranden Anna Fransson, Göran Giselsson, Yngve Filipsson och Lennart Värmby yttrade sig. 11 Vårdgarantin 2011 respektive kömiljard 2011 Dnr LTK/ att landstingsdirektören får i uppdrag att revidera handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin och tillämpningsanvisningarna för att uppnå att genomföra en kartläggning av tillgängligheten inom laboratorie- och röntgenverksamheterna att genomföra en kartläggning av telefontillgängligheten inom den somatiska vården att redovisa kartläggningarna och förslag till åtgärder på landstingsstyrelsen i maj Från 1 juli 2010 är vårdgarantin en del av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL). I förordningen (2010:349) om vårdgarantin kvarstår tidsgränserna för vårdgarantin och är Lagen uppfylls om dessa tidsgränser uppnås. Patientvald väntan enligt nationell definition ska redovisas men ingår inte inom dessa tidsramar.

7 7(23) Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse om prestationsbaserade ersättningar för tillgänglighetsarbetet i hälso- och sjukvården för För att få del av kömiljarden under 2011 måste landstingen leverera vård betydligt snabbare än kraven i vårdgarantin. Fördelningen av medlen kommer också, till skillnad från tidigare, att baseras på resultatet varje månad. Resultatet för varje månad beräknas enligt följande: Antalet väntande 60 dagar eller kortare (0-60) per månad dividerat med totalt antal väntande per månad, inklusive patientvald väntan. Liksom tidigare görs också en särskild satsning för att ytterligare förkorta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Landstinget Kronobergs ambition är att ha en bättre tillgänglighet än vad lagen, , innebär. Målsättningen 2011 är att kunna erbjuda vård och behandling enligt och att erbjuda vård- och behandling inom 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vidare finns ett behov av att göra en översyn av tillgänglighet till laboratorier och röntgen. Tillgänglighet i telefon kommer även att kartläggas. landstingsdirektören får i uppdrag att revidera handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin och tillämpningsanvisningarna för att uppnå , att genomföra en kartläggning av tillgängligheten inom laboratorie- och röntgenverksamheterna, att genomföra en kartläggning av telefontillgängligheten inom den somatiska vården, att redovisa kartläggningarna och förslag till åtgärder på landstingsstyrelsen i maj Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet. Ledamöternas förslag Anna Fransson föreslog med instämmande av Monica Haider och Lennart Värmby tillägg av tre att-satser: att-sats 1 att vård- och behandlingsgarantin ändras till att-sats 2 att kroniskt sjuka ska omfattas av vård- och behandlingsgarantin att-sats 4-6 i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag att-sats 5 att på sikt inkludera diagnossättning i vård- och behandlingsgarantin. Göran Giselsson, Lena Karlsson och Eva Johnsson föreslog bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Yttranden Yngve Filipsson, Ragnar Lindberg och Ingemar Swalander yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

8 8(23) 2. Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av 3 att-satser och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsstyrelsens beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsstyrelsen beslutat i enlighet med Anna Fransson med fleras förslag till beslut: Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår Frånv Lena Karlsson Anna Fransson Göran Giselsson Pernilla Sjöberg Ingemar Swalander Kjell Gustafsson Eva Johnsson Yngve Filipsson Peter Freij Monica Haider Ola Gustafsson Ragnar Lindberg Lennart Värmby Michael Öberg Ordf. Suzanne Frank Antal röster 8 7 Omröstningen visade 8 ja-röster och 7 nej-röster. Således bifölls arbetsutskottets förslag till beslut. Reservation Anna Fransson (S), Peter Freij (S), Monica Haider (S), Ola Gustafsson (S), Ragnar Lindberg (S), Lennart Värmby (V) och Michael Öberg reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

9 9(23) 12 Fortsatt utveckling av entreprenörskap Dnr LTK/ att godkänna förslag till insatsområden och aktiviteter att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra planerade åtgärder för entreprenörskap i Landstinget Kronoberg. Entreprenörskap är ett prioriterat utvecklingsområde och utgör numera också en permanent del av landstingets kvalitets- och verksamhetsutveckling och den strategiska utvecklingsplanen. Den fortsatta inriktningen utgår som tidigare från långsiktighet, hållbarhet, och helhetsperspektiv. Syftet är att tillvarata kreativitet och stimulera entreprenöriellt tänkande hos chefer och medarbetare. godkänna förslag till insatsområden och aktiviteter, att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra planerade åtgärder för entreprenörskap i Landstinget Kronoberg. Föredragande Marie Jadner föredrog ärendet. Yttrande Ingemar Swalander, Lennart Värmby, Ola Gustafsson, Michael Öberg, Joakim Pohlman och Ragnar Lindberg yttrade sig. 13 Kompletterande underlag till förslag avseende intraprenad Rättspsykiatriska regionkliniken Dnr LK/ att godkänna uppdragsbeskrivningen att rättspsykiatriska regionkliniken bildar intraprenad inom psykiatricentrum enligt gällande riktlinjer för intraprenader att ge landstingsdirektören i uppdrag att upprätta ett fyraårigt avtal med början från

10 10(23) Rättspsykiatriska regionkliniken har utarbetat ett underlag för en intraprenad för verksamheten. Landstingsstyrelsen beslöt i december att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram kompletterande underlag för att kunna teckna intraprenadavtal för rättspsykiatriska regionkliniken. godkänna uppdragsbeskrivningen, att rättspsykiatriska regionkliniken bildar intraprenad inom psykiatricentrum enligt gällande riktlinjer för intraprenader, att ge landstingsdirektören i uppdrag att upprätta ett fyraårigt avtal med början från Föredragande Utvecklingsdirektör Kjell Grahn föredrog ärendet. Ledamöternas förslag Anna Fransson föreslog med instämmande av Lennart Värmby att ärendet återremitteras för komplettering av uppdragsbeskrivningen. Göran Giselsson föreslog med instämmande av Eva Johnsson, Lena Karlsson och Ingemar Swalander bifall till arbetsutskottets förslag. Yttranden Ola Gustafsson, Michael Öberg, Peter Freij, Yngve Filipsson och Monica Haider yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning. 1. Anna Fransson med fleras förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag. 2. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen att ärendet avgörs idag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag Ajournering Landstingsstyrelsen ajournerades för lunch

11 11(23) 14 Utvecklingsplan för länets vuxenpsykiatri Dnr LK/ att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin, Landstinget Kronoberg. För att kunna erbjuda tidiga, kvalificerade och varaktiga insatser till patienter i deras närmiljö krävs ett fortsatt stöd för att utveckla den sammanhållna och länsgemensamma vuxenpsykiatrin. Den öppna vården behöver stärkas genom att fler mobila funktionsteam bildas och samverkan fortsätter utvecklas med primärvården, kommunernas hälso- och sjukvård och privata vårdgivare. Utvecklingsplanen utgår från landstingsstyrelsens inriktningsbeslut i augusti 2010, pågående utvecklingsarbete, den samlade psykiatrisatsningen som regeringen genomför och den nationella kartläggningen av psykiatrin. Planen följer landstingsstyrelsens inriktningsbeslut och innebär sammanfattningsvis att den fortsatta verksamhetsutvecklingen fokuserar på att: Tillvarata slutsatserna i den nationella kartläggningen av den psykiatriska heldygnsvården Fortsätta utveckla sammanhållen evidensbaserad vård där fokus ligger på tidiga och kvalificerade insatser till patienterna i deras närmiljö Stärka den öppna vården genom att bilda fler mobila funktionsteam Fortsätta att utveckla samverkan med primärvården, kommunernas hälso-och sjukvård och privata vårdgivare. t.ex. att specialistpsykiatri finns tillgänglig vissa tider på vårdcentraler Utveckla nätverks kring patienterna tillsammans med andra vårdgivare Förnya samarbetsavtal med kommunerna utifrån genomförd revision Utveckla produktions- och kvalitetsmått genom bland annat kvalitetsregister Utveckla öppen tvångsvård tillsammans med kommunerna Utveckla mellanvårdsformer till stöd för gränsöverskridande vård för psykiskt funktionshindrade Planen ingår i psykiatricentrums verksamhetsplan Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin, Landstinget Kronoberg. Föredragande Utvecklingsdirektör tillika centrumchef Kjell Grahn föredrog ärendet.

12 12(23) Yttranden Ola Gustafsson, Olle Sandahl, Anna Fransson, Eva Johnsson, Ingemar Swalander, Michael Öberg och Yngve Filipsson yttrade sig. 15 Ansökan om medel alternativt personella resurser från Föreningen Fontänhusets Vänner i Växjö Dnr LTK/ att tilldela Föreningen Fontänhusets vänner i Växjö kronor/år med början 2011 samt med beaktande att föreningen i framtiden kan erhålla statsbidrag och under förutsättning att Växjö kommun åtar sig detsamma eller anvisar redan anställd personal arbete inom ramen för Fontänhusets vänner i Växjö att utvärdera verksamheten årligen. Föreningen Fontänhusets Vänner i Växjö söker lösningar för att starta ett klubbhus i Växjö. Föreningen saknar dock medel till personal alternativt saknar personal till driften av det planerade klubbhuset. Under perioden mars-april 2011 finns möjlighet att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen En förutsättning för ansökan är dock att det finns ett fungerande klubbhus i föreningens regi. Föreningens styrelse önskar finna en lösning på bemanningsfrågan i samarbete med Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Lösningen skulle kunna vara att Växjö kommun och Landstinget Kronoberg anvisar arbete inom Fontänhuset för redan anställd person som av någon anledning är i behov av annat arbete. Alternativt att Växjö kommun och Landstinget Kronoberg garanterar en varaktig finansiering för tjänsterna med beaktande av möjligheten att föreningen i framtiden kan erhålla statsbidrag. tilldela Föreningen Fontänhusets vänner i Växjö kronor/år med början 2011 samt med beaktande att föreningen i framtiden kan erhålla statsbidrag och under förutsättning att Växjö kommun åtar sig detsamma eller anvisar redan anställd personal arbete inom ramen för Fontänhusets vänner i Växjö. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Michael Öberg tillägg av att-sats att utvärdera verksamheten årligen Yttranden Ola Gustafsson, Pernilla Sjöberg och Göran Giselsson yttrade sig.

13 13(23) sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg av att-sats att utvärdera verksamheten årligen. Röstning bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg av att-sats att utvärdera verksamheten årligen. 16 Försäljning av fastigheten Växjö Kanslern 16 Dnr LTK/ rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna försäljningen av fastigheten Växjö Kanslern 16 till Stiftelsen K. Kronobergs regementes museum i enlighet med upprättat köpekontrakt daterat 14 januari Fastigheten Växjö Kanslern 16 har tidigare använts för psykiatrisk verksamhet, som har flyttat till Sigfridsområdet under Fastigheten är bebyggd med ett 2-planshus + källare och vind från 1930 samt en mindre garagebyggnad. Landstinget har ägt fastigheten sedan Tomtytan är m 2 och bruksarean är 774 m 2. Fastigheten har utannonserats av mäklare och föreliggande köpekontrakt avser försäljning av Växjö Kanslern 16 till Stiftelsen K. Kronobergs regementes museum. Köpeskillingen uppgår till :- kronor. Fastighetens bokförda värde är :- kronor. Försäljningsomkostnaderna uppgår till :- kronor + mervärdeskatt. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna försäljningen av fastigheten Växjö Kanslern 16 till Stiftelsen K. Kronobergs regementes museum i enlighet med upprättat köpekontrakt daterat 14 januari Svar på remiss Betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Dnr LK/ att ställa sig bakom utredningens förslag och att yttrandet är landstingsstyrelsens yttrande till Socialdepartementet.

14 14(23) Landstinget Kronoberg har beretts möjlighet att till Socialdepartementet yttra sig över betänkandet av 2009 års behörighetsutredning. Nedan redogörs för de mest primära förslag som utredningen påvisar. I betänkandet föreslår utredningen bl.a. följande: Inga ytterligare grupper ska regleras inom hälso- och sjukvården utöver dagens 21 legitimationsyrken. Socialstyrelsen och landstingen bör få tillgång till uppgifter om vissa brott som föranlett annan påföljd än böter, när de handlägger frågor om särskilda förordnanden. Specialistutbildningen för sjuksköterskor bör bli mer flexibel så att den bättre motsvarar vad som efterfrågas i vården. Högskoleverket bör få i uppdrag att utreda och föreslå former för samarbete mellan lärosätena och hälso- och sjukvården samt lärosätena sinsemellan. Uppdraget ska utföras i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Landstinget Kronoberg ställer sig positivt till betänkandet och de förslag som redovisas. ställa sig bakom utredningens förslag och att yttrandet är landstingsstyrelsens yttrande till Socialdepartementet. 18 Svar på remiss Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap Dnr LTK/ att godkänna remissvaret och att remissvaret är landstingsstyrelsens eget svar till Socialstyrelsen. Landstinget Kronoberg har givits tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss. Författningsförslaget har tidigare remissbehandlats under Det nu aktuella förslaget har genomgått ytterligare förändringar avseende språk och struktur samt vissa mindre sakliga förändringar. De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden syftar enligt Socialstyrelsen till att få en samordnad inriktning på landstingens katastrofmedicinska beredskap. Landstinget Kronobergs synpunkt är att det föreskrivna förslaget till stora delar är generellt skrivet men har en klar förbättring i språk och stuktur.

15 15(23) För att få en samordnad inriktning bör föreskrifterna kompletteras med riktlinjer/handbok så att det konkreta resultatet av föreskrifterna blir samordnat. Remissförslaget i övrigt stämmer överens med landstingets syn på den katastrofmedicinska beredskapen. godkänna remissvaret och att remissvaret är landstingsstyrelsens eget svar till Socialstyrelsen. 19 Socialnämnden i Ljungby kommun vill uppmärksamma landstingsstyrelsen om samverkansprojektet Mobil läkare Dnr LK/ att godkänna förslag till svar till Socialnämnden, Ljungby kommun. Ärende Projektet syftar framför allt till att erbjuda hembesök i ordinärt boende, ha möjlighet till direktinläggning på Ljungby lasarett när så erfordras och att minska belastningen på akutmottagningen, Ljungby lasarett och utgöra ett komplement till primärvården i Ljungby. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att godkänna förslag till svar till Socialnämnden, Ljungby kommun. 20 Val ledamot i sydafrikaprojektet Monitoring Committé Dnr LTK/ att utse Suzanne Frank till ledamot i Monitoring Committé. Kronobergs län driver ett samarbetsprojekt med Tlokwe i Sydafrika. Med syfte att förankra samarbetet i de olika organisationerna har en Monitoring Committé, styrkommitté, bildats. Landstinget Kronoberg har att utse representant i styrkommittén Monitoring Committé för Sydafrikasamarbetet. utse Suzanne Frank till ledamot i Monitoring Committé.

16 16(23) 21 Styrelseledamot i museistyrelsen vid psykiatrihistoriska museet Dnr LTK/ att utse Kjell Gustafsson som ledamot i styrelsen för psykiatrihistoriska muséet. Med anledning av att Mayken Nilsson har avgått ur styrelsen för psykiatrihistoriska muséet behövs ny ledamot utses. utse Kjell Gustafsson som ledamot i styrelsen för psykiatrihistoriska muséet. 22 Val av ledamot i Adlons styrelse Dnr LK/ samt LTK/ att utse Lena Karlsson som förtroendemannarepresentant i Adlons styrelse. Adlon är ett regionalt kunskapsnätverk vars uppdrag är att förstärka det hiv/ STI preventiva arbetet och främja god sexuell hälsa. Målsättningen är att minska spridningen av hiv och sexuellt överförbara infektioner, minska antalet oönskade graviditeter samt främja en positiv syn på sexualitet. Samarbetet i nätverket regleras i en gemensam överenskommelse som gjordes I nätverket ingår Landstinget Kronoberg, Kalmar läns landsting, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget Blekinge, Landstinget i Östergötland, Örebro läns landsting, Landstinget i Sörmland och Region Halland. Adlons styrelse består av en ledande politiker och en chefstjänsteman från varje landsting. Landstinget Kronoberg har representerats av Suzanne Frank och Eva Pettersson Lindberg. Suzanne Frank har av tidsskäl inte möjlighet att fortsätta som Landstingets Kronobergs förtroendemannarepresentant i Adlons styrelse. utse Lena Karlsson som förtroendemannarepresentant i Adlons styrelse.

17 17(23) 23 Val av fullmäktige till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags (LÖF) bolagsstämma Dnr LK/ att utse Suzanne Frank och Anna Fransson som fullmäktige i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma under mandatperioden Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har inkommit med skrivelse till Landstinget Kronoberg att som delägare utse två fullmäktige till bolagsstämman under mandatperioden Landstingsstyrelsen arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att utse Suzanne Frank och Anna Fransson som fullmäktige i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma under mandatperioden Skrivelse från Michael Öberg (MP) angående kommunala flyktinghandläggares brev om ohållbar flyktingpsykiatri i länet Dnr LTK/ att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med förslag till svar till landstingsstyrelsen 1 mars Michael Öberg (MP) har kommit in med skrivelse till landstingsstyrelsen med anledning av kommunal flyktinghandläggares brev om förstärkta resurser till flyktingpsykatrin 25 Muntlig information Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län att notera informationen till protokollet.

18 18(23) Landstingsdirektör Börje Lindqvist redogjorde för planerna att ta fram en gemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län mellan landsting och samtliga kommuner i länet. notera informationen till protokollet. 26 Muntlig information Nya patientsäkerhetslagen att notera informationen till protokollet. Chefläkare Styrbjörn Östberg informerade om ny Patientsäkerhetslag från 1 januari Han redogjorde för de viktigaste inslagen i lagen bland annat: - Socialstyrelsen utreder klagomål ej HSAN - Varning och erinran försvinner - Prövotid av legitimation med uppföljning - Återkallande av legitimation - Vårdgivaren är skyldig att rapportera till SoS om personal kan utgöra fara för patientsäkerhet - Patienter och närstående ska involveras i patientsäkerhetsarbete - Apotekspersonal är anmälningsskyldig vid t ex tveksam narkotikaförskrivning. Han informerade också om Patientsäkerhetssatsning en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet och den prestationsbaserade ersättning som är knuten till överenskommelsen. notera informationen till protokollet. Yttranden Anna Fransson, Ola Gustafsson, Lennart Värmby och Ingemar Swalander yttrade sig. 27 Skriftlig information Årsplaner 2011 för utskott och beredningar

19 19(23) att notera informationen till protokollet. Information om möten och seminarier för ledningsprocessen samt beredningar, utskott och patientnämnd i Landstinget Kronoberg presenteras i en årsplan notera informationen till protokollet. 28 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Justitieombudsmannen - i ärende från Justitieombudsmannen. Bilaga nr 5 i ärende LK/ Konkurrensverket - Synpunkter från Konkurrensverket på Nordgren & Åhgren s brukarundersökning Kulturdelegationen - Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Museistyrelsen Psykiatrihistoriska museet Protokoll och årsberättelse Nationellt kompetenscentrum Anhöriga - Nyhetsbrev nr 4 Patientnämnden - Protokoll Regionförbundet RfsS - Kulturellt entreprenörskap svarsskrivelse Regionförbundet södra Småland - Regionfullmäktige - Kallelse och handlingar SKL - Arbetsgivarförbundet Pacta SKL rka Kommun och landstingsdatabasen ( er NYA källa för jämförelser och analys SKL - Ny kommungruppsindelning

20 20(23) SKL - Cirkulär 10:69 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI SKL - Cirkulär 10:70 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder SKL - Cirkulär 10:74 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde SKL - Cirkulär 10:75 från Sveriges Kommuner och Landsting angående värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL SKL - Cirkulär 10:79 från Sveriges Kommuner och Landsting angående information om patientsäkerhetslagen (2010:659) SKL - Cirkulär 10:84 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SKL - Cirkulär 10:85 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser SKL - Cirkulär 11:01 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och cirkulärförteckning 2010 Socialstyrelsen - Miljömedicinsk enkät, en sammanställning Socialstyrelsen - Skrivelse nr 5 i ärende LK/ Tillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete - Landstinget Kronoberg Socialstyrelsen Verksamhetstillsyn. Uppföljning av tidigare ärenden angående barns och ungdomars psykiska hälsa. Verksamhetens yttrande till Socialstyrelsen avseende BUP:s sluten vård enl LPT, Diarienummer 37376/2010 Yttrande till Socialstyrelsen med redovisning av vårdplatstillgången i Landstinget Kronoberg Dnr LK/ notera anmälningarna till protokollet.

21 21(23) 29 Landstingsdirektören beslut Landstingsstyrelsens beslutade att notera LD-besluten till protokollet. 98. Ledigkungörelse av Regionalt forskningsstöd 2011 avs Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka 99. Bidrag för år 2010 till Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor (KLAN) 100. Fördelning av medel till folkhälsoprojekt hösten Fördelning av medel till FoU-projekt och förbättringsarbeten samt för temaområden hösten Avtal mellan verksamhetsförlagd utbildning mellan Linnéuniversitetet och Landstinget Kronoberg 103. Forskningsprojekt psykisk ohälsa (REGASSA Rehabiliteringsgaranti samordnad satsning och ansökan) i Landstinget Kronoberg 104. Tf förordnande som utvecklingsdirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör för Helen Reimertz, tiden december Förordnande för Jörgen Tagesson som tf centrumchef för medicincentrum tiden Godkänner tillgång till handlingar för Björn Fredriksson, för examensarbete i historia 107. Invester för integration mellan listningssystemet och Mina vårdkontakter 108. Förordnande för Kjell Grahn som tf landstingsdirektör tiden Avtal om regional samverkan inom e-hälsa 110. Avtal om sammanhållen journalföring 111. Avtal om personuppgiftsbiträde 112. Avtal om tilläggstjänst för hemsjukvård 113. Avtal om tilläggstjänst för hantering av avvikelser

22 22(23) 114. Avtal om tilläggstjänst för publicering av HSA-katalog 115. Avtal om samverkan avs sjukresor för patienter från Blekinge och från Kronoberg 116. Förlängning av avtal avs 1177 Sjukvårdsrådgivningen 117. Hyresförändring Grimslövs folkhögskola 118. Avrop avs genomförande av Vårdbarometern Avtal om privat barn- och ungdomstandvård 120. Ombokning av mammografiundersökningar via mina vårdkontakter. Investeringsbegäran 121. Anmälningsansvariga enligt Lex Maria 122. Inrättande av personuppgiftsregister Arion, Edward, T4 och utvärderingsprotokoll enligt personuppgiftslagen 123. Rutin skicka direktmeddelande 124. Avrop avs genomförande av nationell patientenkät 125. Avtal om tilläggstjänster om regional samverkan inom e-hälsa 126. Förordnande för Kajsa-Mia Holgers som chef för psykiatricentrum den 27/12-10 samt Annika Kahlmeter för densamma den 28/ Förordnande för Stefan Axelsson som chef för tandvårdscentrum den 2-5 januari 2011, samt Hans-Bertil Berglund för densamma den 7 januari Produktion av landstingskort notera LD-besluten till protokollet. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande

23 23(23) Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 KALLELSE 1 (8) Landstingets kansli F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelse Tidpunkt LS Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 09.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17 PROTOKOLL 1(33) Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 15 november 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 15.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-14 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Tid: Onsdagen den 14 november 2007, kl 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

Kungsbackanämnden 1-9

Kungsbackanämnden 1-9 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-26 Kungsbackanämnden 1-9 Tid: Måndag 26 januari 2009 kl 13:00-15:30 Plats: Sammanträdesrummet, Tjolöholm Närvarande Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne Hultén

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (6) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-09-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-06-12 1(11) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) 220-226

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-07 Patientnämnden 21-30 Tid: Torsdagen den 7 maj 2009, kl. 13:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-19 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet

Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Kansliavdelningen, 2005-03-08 ÄU 2/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 8 mars kl. 9.00-14.30 Plats Närvarande ledamöter Bulten, Rådmannen, Alvesta Ann-Charlotte Kakoulidou

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Ej närvarande: Kajsa Carlsson (MP)

PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Ej närvarande: Kajsa Carlsson (MP) PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-16

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-16 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:00. Ajournering 18:25-18:30 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Erik Hammarström (MP) 2:e vice ordförande: Göran

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 PROTOKOLL 1 (9) 82-94, 1 bilaga Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.00-11.50 Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande Nicklas Sandström, (M), vice ordförande Helen Forsberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer