Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005"

Transkript

1 1 (12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 Tid: Måndagen den 2 maj kl Plats: Konserthuset i Växjö. 35 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 20 maj 2005, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Landstingsfullmäktiges ordförande Eva Löfquist förklarade landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat. 36 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Valkrets 1 Agneta Eriksson (v) Eva Löfquist (s) Gunilla Svensson (s) Suzanne Frank (m) Lena Karlsson (c) Kajsa Wejryd (s) Ann-Charlotte Kakoulidou (s) Willemo Carlson (m) Valkrets 3 Yngve Filipsson (fp) Roland Johansson (s) Rolf Sällryd (kd) Vidar Lundbäck (c) Kjell Gustafsson (c) Sonja Emilsson (m) Wirginai Bogatic (v) Mayken Nilsson (s) Kjell Jormfeldt (mp) Ingegerd Lennartsson (fp) Anita Ljungberg (m) Ester Petersson (s) Anna Storbjörk (s) Harald Bergström (kd) Karin Sjöblom (fp) Johnny Lundberg (s) Gerd Lansler (kd) Valkrets 4 Michael Sjöö (s) Erling Persson (s) Ingemar Swalander (m) Göran Giselsson (m) Sven Eriksson (v) Bruno Edgarsson (c) Anna Fransson (s) Rolf Andersson (fp) Paul Johansson (c) Yvonne Takwam (kd) Janeric Kandenäs (s) RosMarie Jönsson-Neckö (s) Valkrets 2 Tryggve Svensson (v) Sven-Åke Gustavsson (s) Jan-Erik Björkman (s) Jan-Olof Franzén (m) Annelill Davidsson (c) Ragnar Lindberg (s) Ulla-Britt Storck (s) Bengt-Göran Birgersson (c)

2 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 2(12) Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Kajsa Wejryd, Willemo Carlsson, Roland Johansson, Ingegerd Lennartsson och Annelill Davidsson som anmält förhinder. I deras ställe hade Göran Borg, Roland Gustbée, Britt-Inger Wärn, Lars Rejdnell och Lars-Erik Karlsson kallats in. Vidar Lundbäck var närvarande under och vid hans frånvaro under eftermiddagen hade Lars-Erik Gustavsson kallats in. Wirginia Bogatic var närvarande under Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Lena Karlsson och Yngve Filipsson. Dessutom utsågs som justerare under ärende 4: istället för Eva Löfquist Göran Borg och istället för Yngve Filipsson Anita Ljungberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 11 maj kl på ledningsenheten, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 38 Barn som bevittnar våld Då barn- och ungdomsutskottet hade ordnat dagens utskottsfullmäktige inledde utskottets ordförande Gunilla Svensson och berättade om förmiddagens program. Därefter presenterade sig Agneta Hornvik som berättade om barn som bevittnar våld. Barn som upplever våld i hemmet någon gång under sin uppväxt är ca i Sverige. Ca barn upplever våld ofta. Omsätter vi landets siffror till Kronobergs län blir det resp barn. Hur påverkas barn av våld som de bevittnar? En del barn blir psykiskt störda eller får en påverkan, andra inte. Andra känner misstro och uppgivenhet, blir aggressiva och deprimerade. Agneta Hornvik menade att det viktiga är att landstinget skaffar sig kunskap om dessa barn för att vi ska kunna ta hand om dem på rätt sätt. Landstinget måste se till att berörd personal får utbildning om våld, att bra rutiner finns för att anmäla till Socialtjänsten och att utveckla samverkan med berörda myndigheter. Agneta Hornsvik är också projektledare för projektet Barn i missbruks- och vårdmiljöer som drivs av SSKL, dvs. Södra Smålands kommuner och landsting. Syftet med projektet är att på olika sätt höja kompetensen för personal inom vård och socialtjänst och ta fram förslag till hur stödet till de drabbade barnen ska organiseras. Personal som möter barn ska bli mer observanta.

3 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 3(12) 39 Film I skuggan av våldet Därefter visade barn- och ungdomsutskottet en film om kvinnomisshandel ur barnets perspektiv. Filmen är producerad på uppdrag av BUP-Bågen och Rädda barnen. 40 Unga vuxna Nästa avsnitt inleddes av vice ordförande Lars Rejdnell i barn- och ungdomsutskottet. Ordet lämnades sedan över till Håkan Ivarsson, distriktsläkare på vårdcentral Teleborg, Lena Rask, kurator vid Studenthälsan, Bodil Edvardsson, sjuksköterska vid Studenthälsan, Karin Lindholm, kurator vid vuxenpsykiatriska kliniken samt Lena Larsson-Carlstedt, psykiatrisjuksköterska vid vuxenpsykiatriska kliniken. Dessa har bildat ett nätverk för att i tid kunna bemöta det allt större hot mot folkhälsan som den psykiska ohälsan bland unga vuxna utgör. Ett fall som döpts till Emma 20 år beskrevs ur olika synvinklar. Efter genomgången konstaterades vad som är viktigt för dessa ungdomar med diffusa problem: en snabb bedömning är viktig en hög tillgänglighet för att ta emot dessa unga vuxna hjälp med att hitta rätt i systemet kompetenta vuxna att tillgå som ger konkreta råd resurser behövs på ungdomars villkor De föredragande hänvisade till Socialstyrelsens lägesbeskrivning av Ungdomars behov av samhällets stöd. Ungdomar har en bra livssituation i stort med skolgång, arbete eller studier, kamratkontakter osv. Motsatt kan problem i dessa avseenden leda till ett stort behov av insatser från samhällets sida. Frågor att satsa på är bra skolsköterskemottagning samma prioritet för ångestbesvär som för somatiska t ex härtbesvär stöd till Studenthälsan och lokal närsjukvård i form av möjligheter till snabba insatser ger mindre belastning på psykiatrin och länssjukvården.

4 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 4(12) 41 Diskussion En tid för diskussion var avsatt i föredragningslistan vilken utnyttjades väl genom olika frågor och spörsmål till de som varit föredragande och till barn- och ungdomsutskottets ledamöter. 42 Ajournering för lunch En ajournering för lunch gjordes mellan Länsutvecklingen informerar om Metod för regional utvecklingsplanering Ordförande Eva Löfquist i länsutvecklingsstyrelsen inledde informationen med att ställa frågan Arbetar vi med länsutvecklingsfrågor på rätt sätt? Eva Löfquist menade att nu har länsutvecklingen funnit ett nytt och bra sätt att arbeta på vilket Björn Johansson och Erica Månsson informerade vidare om. Metoden, för regional utvecklingsplanering, kan användas för kulturfrågor men kan användas för samhällsutveckling i stort. Förutsättningarna i metoden för kulturfrågor är att gå igenom olika punkter såsom kulturbegreppet, statliga kulturpengar, minskad förutsägbarhet, omvärldsbevakning/resursflexibilitet, minskad offentlig sektor och metoder för kulturpolitik. Det nya sättet att arbeta på jämfördes med den tidigare kulturstrategin. Både Björn Johansson och Erica Månsson slog fast att det var viktigt att göra en annorlunda analys vad finns för kända och okända resurser för kulturen? Kommunerna har också bjudits in till ett samarbete i kulturfrågor och fem av åtta kommuner har hittills anmält sitt intresse. 44 Svar på motion om Införande av mobil läkare som gör hembesök hos äldre Dnr LE/ Landstingsfullmäktige beslöt att en inventering av behovet av akuta hembesök hos äldre görs att utreda möjligheterna till en försöksverksamhet med mobil läkare att motionen därmed beviljas.

5 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 5(12) Ärendet Ärende nr 1 Svar på motion om Införande av mobil läkare som gör hembesök hos äldre togs upp till behandling. I en motion har Ragnar Lindberg föreslagit att landstinget utreder möjligheterna att påbörja en försöksverksamhet med mobil läkare inom länet. Äldreutskottet hade av arbetsutskottet fått uppdraget att besvara motionen, se ÄU 14/2005. Landstingsfullmäktige bordlade ärendet vid sammanträdet i april 37. Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen hade rekommenderat landstingsfullmäktige besluta att en inventering av behovet av akuta hembesök hos äldre görs att utreda möjligheterna till en försöksverksamhet med mobil läkare och att motionen därmed beviljas. Ledamöternas förslag Ragnar Lindberg, Jan-Olof Franzén, Jan-Erik Björkman, Paul Johansson, Yngve Filipsson, Harald Bergström och Kjell Jormfeldt föreslog att motionen beviljas. 45 Aktiv konstpolitik motionssvar Dnr LE/ Landstingsfullmäktige beslöt att konstpolitiken blir en del av landstingets övergripande kulturstrategi att motionens förslag beaktas vid utarbetandet av landstingets kulturstrategi att motionen därmed anses besvarad. Ärendet Ärende nr 2 Svar på motion om Aktiv konstpolitik. I en motion har Rolf Sällryd föreslagit att fullmäktige ger lämplig instans i uppdrag att undersöka möjligheterna att bedriva en aktiv konstpolitik. Landstingsfullmäktige bordlade ärendet enligt 37 vid sammanträdet i april Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen hade vid sammanträde i mars 45/2005 föreslagit landstingsfullmäktige besluta att konstpolitiken blir en del av

6 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 6(12) landstingets övergripande kulturstrategi, att motionens förslag beaktas vid utarbetandet av landstingets kulturstrategi samt att motionen därmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Rolf Sällryd och Bengt-Göran Birgersson föreslog att landstingsstyrelsens förslag beviljas. 46 Svar på motion om Utvärdering av nuvarande förtroendemannaorganisation Dnr LE/ Landstingsfullmäktige beslöt att motionen anses besvarad. Ärendet Ärende nr 3 togs upp till behandling Svar på motion om Utvärdering av nuvarande förtroendemannaorganisation. Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att utvärdering av nuvarande förtroendemannaorganisation görs i så god tid att förslag på eventuella förändringar i organisationen kan beslutas före valet Landstingsfullmäktige beslutade i april att bordlägga ärendet. Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen hade föreslagit landstingsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas förslag Paul Johansson föreslog att landstingsstyrelsens förslag beviljas. 47 Årsredovisning för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsfullmäktige beslöt att landstingsstyrelsen och styrelserna för länsutveckling och Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 att årsredovisningen godkänns och att landstingsstyrelsen får i uppdrag att till landstingsfullmäktige den 22 juni 2005 återkomma med de synnerliga skäl som ansetts föreligga för att inte uppfylla balanskravet t.o.m

7 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 7(12) Ärendet Ärende nr 4 togs upp till behandling, Årsredovisning för Landstinget Kronoberg för år Årsredovisningen är landstingsstyrelsens rapport över verksamhetens resultat, utveckling samt ekonomiska resultat till landstingsfullmäktige, medborgare och andra externa intressenter. Landstingsstyrelsen hade beslutat i mars att godkänna Årsredovisningen för 2004 och överlämna den till revisorerna och till landstingsfullmäktige. Landstingsrevisorernas förslag Landstingets revisorer hade i revisionsberättelsen tillstyrkt att landstingsstyrelsen och styrelserna för länsutveckling och Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 samt att årsredovisningen godkänns. Ledamöternas förslag Eva Löfquist föreslog förutom lanstingsrevisionens förslag ovan att fullmäktige beslutar att landstingsstyrelsen får i uppdrag att till landstingsfullmäktige den 22 juni 2005 återkomma med de synnerliga skäl som ansetts föreligga för att inte uppfylla balanskravet t.o.m Yttranden Anita Ljungberg, Göran Borg, Suzanne Frank, Willemo Carlsson, Sven- Åke Gustavsson och Paul Johansson yttrade sig. Rolf Sällryd begärde att kristdemokraterna skulle få ett eget yttrande infört i protokollet vilket ordföranden beviljade enligt 61 i landstingsfullmäktiges arbetsordning. Jäv Sekreteraren läste upp samtliga närvarande ledamöter och ersättare som var i jävsituation och som inte kunde delta i de tre besluten om ansvarsfrihet. Landstingsstyrelsen Sven Eriksson, Yngve Filipsson, Suzanne Frank, Anna Fransson, Göran Giselsson, Sven-Åke Gustavsson, Paul Johansson, RosMarie Jönsson Neckö, Mayken Nilsson, Erling Persson, Rolf Sällryd, Jan- Erik Björkman, Bruno Edgarsson, Agneta Eriksson, Kjell Gustavsson, Kjell Jormfeldt, Gerd Lansler, Ragnar Lindberg, Eva Löfquist, Ester Petersson, Karin Sjöblom och Ingemar Swalander.

8 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 8(12) Länsutvecklingsstyrelsen Eva Löfquist, Bruno Edgarsson, Rolf Sällryd, Ingemar Swalander, Michael Sjöö, Ragnar Lindberg, RosMarie Jönsson Neckö, Agneta Eriksson, Bengt-Göran Birgersson och Erling Persson. Styrelsen för Grimslövs folkhögskola Eva Löfquist, Rolf Sällryd, Bruno Edgarsson, Michael Sjöö, RosMarie Jönsson Neckö och Ingemar Swalander. Landstingsfullmäktiges ordförande, Eva Löfquist, var inte närvarande i lokalen när besluten togs. 1:e vice ordf, Lena Karlsson, var ordförande istället för Eva Löfquist. sgång Landstingsfullmäktige godkände nedanstående beslutsgång samt godkände att de som var i jävsituation inte deltog i röstningen till förslagen om ansvarsfrihet. Förslag 1. att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen 2. att bevilja ansvarsfrihet för länsutvecklingsstyrelsen 3. att bevilja ansvarsfrihet för Grimslövs folkhögskola 4. att godkänna Årsredovisningen för att landstingsstyrelsen får i uppdrag att till landstingsfullmäktige den 22 juni 2005 återkomma med de synnerliga skäl som ansetts föreligga för att inte uppfylla balanskravet t.o.m Efter genomförd röstning hade samtliga fem förslagen godkänts. Särskilt yttrande från kristdemokraterna Landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna Årsredovisning Vi vill betona att detta godkännande från Kristdemokraternas sida endast är ett godkännande av att årsredovisningen avspeglar den politik och verksamhet som bedrivits i landstinget under Godkännandet innebär inte att vi står bakom den politik som legat till grund för styrningen av verksamheten i Landstinget Kronoberg. Framför allt vänder vi oss mot att majoriteten lagt så lite kraft på att ta till vara på de möjligheter till mångfald i verksamheten som redovisas i landstingets beslutade mångfaldsprogram. Även 2004 blev ekonomiskt ett förlustår, vilket helt sanningsenligt redovisas. Vi menar att slutsatsen i den inledning som underskrivits av landstings-styrelsens ordförande är helt korrekt: Eftersom landstinget även de närmast föregående åren visat ekonomiska underskott är situationen allvarlig. Underskottet 2004 blev 113 miljoner kronor. För att trygga välfärden och tillgängligheten till en god sjukvård för befolkningen i vårt län föreslog Kristdemokraterna i sitt budgetförslag för 2004 bland annat följande förändringar: En kraftfull satsning på att öka tillgängligheten och få bort köerna till vården genom att bland annat ge landstingsdirektören i uppdrag att intensifiera arbetet med att ge information och vägledning beträffande alternativa driftformer för att fullfölja intentionerna i Mångfalds-programmet

9 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 9(12) Förhållandet vårdtid/övrigtid måste analyseras så att vår utmärkta personal med dess olika kompetenser tas tillvara på bästa sätt i syfte att öka vårdpersonalens direkta patienttid Utred möjligheten av att inrätta en central anmälningsfunktion i båda sjukhusen för att öka patienttiden på kliniknivå Pröva möjligheten av att införa mellanvårdsformer i samverkan med länets kommuner, så att den klyfta överbryggas som kan uppstå för patienter som i vårdkedjan flyttas mellan olika huvudmän Samtliga verksamheter inom området landstingsservice föreslås prövas för alternativ drift, för att se om det finns ett mer förmånligt alternativ än att driva verksamheten i egen regi Efter att ha tagit del av årsredovisningen för 2004 är vi övertygade om att en politik som i större utsträckning genomfört våra förslag hade lett till en positivare utveckling för såväl medborgare och befolkning som landstingets ekonomi. Skatteprognos och statsbidrag eller näringspolitik och riks-dagsbudget Redan inledningsvis i årsredovisningen anger LS-ordföranden orsakerna till det stora underskottet på 113 miljoner kr: En alltför optimistisk skatteprognos och reducerade statsbidrag. Årsredovisningen gäller förvisso ekonomi och verksamhet i Landstinget Kronoberg. Nu är det dock så att det inte finns några vattentäta skott mellan framför allt den budget som beslutas av en socialdemokratisk majoritet i riksdagen och en liknande majoritet i Kronoberg. Många av de ekonomiska problem som den regionala nivån måste brottas med har därför sin grund i en otillräcklig näringspolitik på riksnivå. Det finns alltså ett tydligt samband mellan det som LSordföranden tvingas konstatera om en alltför optimistisk skatteprognos i Landstinget Kronoberg och den näringspolitik som den socialdemokratiska regeringen driver i Stockholm. Kristdemokraterna har tillsammans med övriga borgerliga partier visat en annan inriktning, som på sikt skulle ge ökade resurser till välfärden i Sverige, inte minst till vård och omsorg. Vad gäller de minskade statsbidragen konstaterar vi att en riksbudget i enlighet med Krist-demokraternas förslag hade gett Landstinget Kronoberg 25 miljoner kronor extra netto under Det skulle inte ensamt ha täckt under-skottet, men ändå reducerat det en del. Sjukfrånvaron måste minska Sjukfrånvaro är ett stort problem idag, allra mest för de människor som blir sjukskrivna av en eller annan orsak. Glädjande nog har den genomsnittliga sjukfrånvaron minskat om än marginellt. Vi har också fått veta att 61 % av vår personal inte haft en enda sjukdag under året. Det innebär att 39 % står för alla sjukdagar. Då får man en annan genomsnittssiffra. Den genomsnittliga sjukfrånvaron stiger från 26 dagar till ungefär 67 dagar. Årsredovisningen är det hela på spåret när man konstaterar att långtidssjukskrivningarnas andel har ökat. Alltså: Varför har 39 % av vår personal i genomsnitt 67 dagars frånvaro årligen? Vilka slutsatser ska dras? Här borde vi peka med hela handen och kanske göra det i en annan riktning än den som blivit nästan som ett mantra de senaste åren: Rehabilitering. Som på så många andra områden inom landstingsverksamheten krävs en effektivare analys, uppföljning, utvärdering och insikt i huruvida verkställda åtgärder har förväntade resultat. Den metod som Landstingsservice tillämpat så framgångsrikt med förstadagskontakt vid sjukfrånvaro borde kunna användas överallt i Landstinget Kronoberg. Investeringar och avskrivningar Årsredovisningens avsnitt 1.9 avslutas med konstaterandet att Det är givetvis inte långsiktigt hållbart att avskrivningarna överstiger investeringarna, varför ansträngningarna att genomföra planerade investeringar måste fortsätta.. Vi instämmer i denna bedömning. Avskrivningarna upptogs i budgeten till 152 miljoner medan investeringarna stannade vid 118 miljoner kronor. Vi vill också peka på det

10 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 10(12) faktum att fastighetsunderhållet ligger på en oacceptabelt låg nivå. Landstingets fastigheter omfattar ca m 2. Under 2004 uppgick fastighetsunderhållet till endast ca 43 kr/m 2. För ett välskött bostadsbolag ligger underhållsnivån i storleksordningen kr/m 2. Ett så lågt underhåll som Landstingets skulle inom bostads-sektorn kallas för kapitalförstöring. Vi är medvetna om att jämförelsen med ett bostadsbolag haltar men vill påvisa att landstingets fastigheter för närvarande troligen är utsatta för en besvärande förslitning som ackumulerar ett ökande framtida investeringsbehov. Avslutning Kristdemokraterna menar att landstingsstyrelsens majoritet inte agerat på ett tillräckligt kraftfullt sätt för att rätta till obalanserna i ekonomin eller lösa de största problemen i dagens sjukvård med bristande tillgänglighet, långa väntetider och köer. Vi godkänner Årsredovisningen som ett korrekt uttryck för den förda politiken, men vi står inte bakom den politiska styrningen. Rolf Sällryd, Gerd Lansler, Harald Bergström, Yvonne Takwam 48 Val Dnr LE/ Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna nedanstående val och avsägningar enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar utse nedanstående personer i följande organ från den 1 juni december Val av ledamot i följande organ 1 maj dec 2006 Nominering som revisor till Svenska Emigrantinstitutet Ledamot i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB Avgående ledamot Ny ledamot Adress ny ledamot Postnr Ort - Jan Sahlin (m) Box Ljungby Nils Posse (m) Mikael Gowenius (m) Gårdsby Säteri Växjö Bruno Edgarsson valberedningens ordf

11 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 11(12) 49 Information om barn- och ungdomsutskottets arbetsrapport juli december 2004 Dnr B 100 Landstingsfullmäktige noterade rapporten från barn- och ungdomsutskottet. 50 Information om folkhälsoutskottets arbetsrapport juli december 2004 Dnr B 100 Landstingsfullmäktige noterade rapporten från folkhälsoutskottet. 51 Information om vuxenutskottets arbetsrapport juli december 2004 Dnr B 100 Landstingsfullmäktige noterade rapporten från vuxenutskottet. 52 Information om äldreutskottet arbetsrapport juli december 2004 Dnr B 100 Landstingsfullmäktige noterade rapporten från äldreutskottet. 53 Ledamöternas frågestund Inga frågor ställdes vilket föranledde att frågestunden ställdes in. 54 Avslutning Eva Löfquist avslutade landstingsfullmäktiges sammanträde. Vid protokollet Kristina Brundin Justerat

12 LANDSTINGET KRONOBERG Protokoll 12(12) Eva Löfquist Lena Karlsson Yngve Filipsson ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf 35 46, 35 46, Göran Borg Anita Ljungberg Ledamot Ledamot Justeringen av detta protokoll har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla den 12 maj 2005 vilket intygas av: Kristina Brundin

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 1 (8) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 5/2004 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 Tid: Måndagen den 18 oktober 2004 kl. 09.00 17.00 Plats: Elite Stadshotellet, Växjö

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Kansliavdelningen/ 2005-04-05 BU 2/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 5 april kl. 14.00-17.00 Plats Närvarande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 1 (40) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 09.00 12.30, 13.30 18.30. Plats: Tingsryds

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Protokoll 1(11) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 3/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-02-06 Justerat 07-02-19 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006 1 (26) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2006 Tid: kl 09.00 12.30, 13.30 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet PROTOKOLL 1 (6) Ledningsenheten Justeringsdatum 2006-10-30 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-10-17 FU 5/06 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 17 oktober kl.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-05-28 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsfullmäktige Tid: måndagen den 23 april 2007, kl.09.00 12.40, 13.40 16.15. Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen på Konserthuset

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-14 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 31 augusti 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 och 5 april 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 och 5 april 2005 1 (40) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 och 5 april 2005 Tid: Måndagen den 4 april kl 09.00 18.30 samt tisdagen den 5 april kl

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16. 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 1-13 Tid: 2002-01-29 kl.14:00 16:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan Agneta Karlsson,

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Länspensionärsrådet 1 9

Länspensionärsrådet 1 9 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-26 Länspensionärsrådet 1 9 Tid: Fredag den 26 februari 2010, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Hörsalen, Hylte kommunhuset, Hyltebruk Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl Protokoll Justerat 2006-12-19 1(13) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 december 2006, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (38) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 27 april, kl.09.00 12.30, 13.30 18.30 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 20

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 april, kl.09.00 12.30, 13.30 19.25 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 1(13) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.30 Paul

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 1(20) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 3/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 15.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Justerat 2006-11-06 LF 5/2006 Landstingsfullmäktige Tid Måndagen den 23 oktober kl. 09.00 15.00 Plats Ekebackens konferenscentra i Markaryd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer