Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners Resurs AB startade 2009 med en vuxen psykiatrisk öppenvårdsverksamhet i södra Helsingborg, Södermottagningen. Psykiatripartners barn och ungdom startade sin verksamhet i Motala I Mjölby startade verksamheten Vi arbetar på ett avtal med Landstinget i Östergötland, avtalet löper tom för båda verksamheterna. Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan barn och ungdomar under 18 år. Verksamheten finns på lasarettet i Motala, samlokaliserad med vuxenpsykiatrin, habiliteringen samt barn och ungdomsmedicinska mottagningen. Mottagningen i Mjölby har ett upptagningsområde på Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner, inom området finns drygt 7600 barn. Mjölbymottagningen finns centralt i Mjölby, samlokaliserad med ungdomshälsan och mini-maria i huset bredvid vuxenpsykiatrin. Målet för vår verksamhet är att bedriva tillgänglig barnpsykiatrisk öppen- och mellanvård som utgår från ett beteendeterapeutiskt förhållningsätt och teori. Befintliga yrkeskategorier är leg. psykologer, specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri, ST-läkare, leg. psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, specialpedagog, dietist, sjukgymnast, logoped och administratörer. Alla medarbetare har erfarenhet från arbete med barn och ungdomar och alla behandlare arbetar enligt vårdprogram och med evidensbaserade metoder Under 2014 har vi kompletterat verksamheten med logoped och sjukgymnast på deltid då vi ser att våra målgrupper har behov av dessa insatser har vi tagit över ansvaret för läkemedelsbehandlingen gällande psykofarmaka hos alla barn som är aktuella på barn och ungdomshabiliteringen i väster. Det innebär ett ansvar för läkar- samt sjuksköterskekontroller. Övrig behandling ligger kvar på habiliteringen som tidigare. De är ca 80 patienter som tillkommit i målgruppen. Målgrupper: Patienterna kommer till oss via remiss från elevhälsan, barnmottagningen, vårdcentralen eller på egen anmälan. Drygt 50 % av patienterna och deras familjer ringer själva in och söker hjälp. Vi har valt att ta emot alla remisser som kommer för ett första bedömningssamtal. Detta för att kunna möta familjen, lyssna, bedöma och om det inte är ett fall för specialistpsykiatrin hänvisa dem till rätt instans. I många fall är det svårt att avgöra på telefon eller utifrån en remiss hur stora barnets behov är. Detta är ett krävande men uppskattat sätt att arbeta på. Det innebär bl. a att vi inte behöver ha några remisskonferenser på mottagningen.

2 9000 Antal besök/år Antal besök/år 2250! Statistik för båda mottagningarna: 2011: 5650 besök varav 766 hembesök (denna siffra inkluderar också skolbesök) 9% uteblivande 54 avslutade patienter Mellanvård 23 patienter med 220 besök 2012: 6027 besök 6% uteblivande. 132 avslutade patienter Mellanvård 4 patienter med 23 besök. 2013: 8461 besök varav 687 hembesök och 497 besök i skolan eller annan samverkan. 6% uteblivande 180 avslutade patienter. Mellanvård 24 patienter med 281 besök unika individer Den största enskilda patientgruppen är patienter med ADHD diagnos. 469 individer under 2013 varav 336 behandlas med läkemedel var det 150 patienter som behandlas med läkemedel för ADHD. 2014: 8151 besök 7% uteblivande 221 avslutade patienter. 19 patienter i mellanvård med 116 besök unika individer. 5% har haft mer än 20 återbesök.

3 Måluppfyllelse: Det finns många nyckeltal och kvalitetsindikationer som beställarna efterfrågar. De flesta uppgifter går att plocka ur vårt journalsystem, annat får vi rapportera in manuellt. Vi har idag 100 % måluppfyllelse när det gäller de målrelaterade ersättningarna för vårdplaner, tillgänglighet och diagnossättning. Enligt avtalet ska vi mäta SDQ vid nybesök och vid avslut, det finns ännu inga rapporter framtagna för hur de resultaten ser ut på enhetsnivå. Vi hade C-GAS skattat 75% av alla patienter i samband med nybesöket under Hela uppföljningsmatrisen finns som bilaga till detta dokument. ( bilaga 1) Verksamhet och innehåll Målet för mottagningen är att vi ska vara lättillgängliga, rörliga och möta patienten där det gör störst nytta. Vi ser gärna våra barn och ungdomar i skolan, i hemmet eller i förskolan för att få en bättre bild av deras vardag. I Ödeshög har vi en nära samverkan med skolan och bedriver mottagningsarbete i lokaler som vi lånar av skolan. Detta har bidragit till en ökad samverkan mellan oss, skolan och socialtjänsten i Ödeshög. Vi vill gärna ha ett nära samarbete med elevhälsan i våra olika kommuner, detta för att kunna jobba tillsammans med skolorna där barnen tillbringar mycket tid och utgör en arena för förändringsarbetet runt individen. Nära samverkan möjliggör tidiga insatser samt kompetensutbyte mellan våra olika verksamheter. Elevhälsan i Boxholm, Ödeshög har köpt in oss som skolpsykologer, i Mjölby delar vi på en psykologtjänst. Vårt mellanvårdsarbete bedrivs av de behandlare som arbetar med patienten och dennes familj. När en patient bedöms ha behov av mer intensiva insatser kopplas ytterligare en behandlare in och en specifik vårdplan upprättas. Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett mellanvårdsarbete kan pågå utan det styrs av patientens och familjens behov. Under året har vi haft en ERGT-grupp för behandling av ungdomar med utagerande och självskadande beteende. Denna behandling syftar till att lära den unga bättre sätt att reglera känslor. Ungdomsgruppen kompletteras med enskild terapi samt stöd till familjen. I uppdraget ingår också att samverka med barnahus, en instans där polis, åklagare, sociala myndigheter och barnpsykiatrin träffas och arbetar runt barn som har varit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Vi deltar i samråd via telefon och i för oss kända familjer deltar vi vid polisförhören. De traditionella behandlingskonferenserna har vi valt bort. Forskning visar att det inte är ett funktionellt sätt att arbeta och att det inte gynnar patientens situation. Istället har vi dagligen 30 min då vi ses, där stämmer vi av det som hänt, om det finns något alla behöver känna till eller om man behöver ha råd runt sin behandling. En gång per vecka har vi telefonkontakt mellan mottagningarna och har då möjlighet att diskutera gemensamma ärenden i hela gruppen. Detta upplevs som effektivt av medarbetarna. Det finns också möjlighet att sätta av

4 tid i olika konstellationer och samla de som arbetar runt patienten och dennes familj. Då gör vi gemensamma vårdplaner för den enskilde. Utbildning: Elevhälsan i Ödeshög köper på regelbunden bas handledning och stöd i sin verksamhet runt särskilt resurskrävande elever. Vi handleder PTP psykolog inom elevhälsan i Mjölby kommun. De kommer också förfrågningar på föreläsningar från olika kommuner och organisationer. Vi handleder också ungdomsboenden, socialtjänst, skolor och andra som efterfrågar våra insatser. Under 2014 har vi haft 6 planeringsdagar, några av dem i form av en konferensresa. På våra planeringsdagar arbetar vi med intern utveckling samt har föreläsning om ett aktuellt och intressant tema. Konferensresan bestod detta år av en workshop i ACT. Teman som vi arbetat med under året är interna processer på mottagningen runt några av våra patient grupper. Flödet på mottagningen. Teamarbete. Traumabehandling. Alla erbjöds möjlighet att gå på BTF årsmöte. Ett fåtal deltog i BUP konferensen. Under året har medarbetare deltagit i utbildningar runt självskadebeteende. En av psykologerna går en specialistutbildning i utredning. Läkargruppen har alla deltagit i farmakologi för barn och ungdomspsykiatrier. Arbetslaget har arbetat med att ta fram kärnvärden/ ledmotiv för företaget. På vilken värdegrund arbetar vi, hur omsätter vi dessa värden i dagliga handlingar. Detta arbete har delvis skett tillsammans med verksamheten i Skåne, Södermottagningen. Verksamhetschefen har deltagit i East Sweden Management Program. Vi deltar också PSYNK projektet tillsammans med Motala kommun. Kvalitet: En kvalitetshandbok är framtagen för det dagliga arbetet. Verksamheten har åtagit sig att följa de nationella riktlinjer som finns runt de specifika tillstånden och dess behandling. Vi medverkar också i utformandet av länsövergripande vårdprocessprogram. Vi registrerar i de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheten. Pga. tekniska omstruktureringar har det varit svårt att få tillgång till och registrera i de olika kvalitetsregister som finns. Vi deltar i RiksÄT, BUSA och Bipolär. Verksamheten använder sig av landstingets avvikelsehanteringssystem, Synergi. Under året har vi haft 12 avvikelser. De flesta av dem rör administrativa problem som inneburit att patienter inte blivit kallade eller uppringda som avtalat. Inga lex Maria anmälningar. Det finns en separat patientsäkerhetsrapport som mer detaljerat beskriver vårt kvalitetsarbete. Samverkan: Under året har vi utvecklat vår samverkan med vårdgrannar och kommuner allt mer. Vi har idag skriftliga PM som styr samverkan mellan oss, habilitering och vuxenpsykiatrin. Främst samverkan mellan oss och habiliteringen har utvecklats. Vi har regelbundna träffar för att diskutera gemensamma patienter. Chefer som har verksamheter för barn och unga inom vår

5 region träffas regelbundet för avstämning och möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar. Vi deltar i Motala och Mjölby kommun på regelbundna träffar med andra aktörer där vi gemensamt lyfter komplicerade ärenden. Samverkan mellan kommunens behandlarenheter och Psykiatripartners fungerar väl idag i alla kommuner. Det finns rutiner för hur vi samverkar med elevhälsan i de olika kommunerna. Den barnpsykiatri vi har samverkat med är BUP, US, då slutenvården ligger där och vi ingår i den länsgemensamma jourlinjen för barnpsykiatrin. När en patient är inlagd deltar vi i vårdplanering runt patienten och säkerställer därmed övergången tillbaka till öppenvård. Ledningen åker också på nationella chefsmöten samt den årligen återkommande BUP konferensen för att hålla oss uppdaterade om det som händer ute i landet. Utveckling 2015: Målet för 2015 är att fortsätta på den inslagna vägen. Utveckla ledmotivet/värdegrunden för vårt företag. Bygga en solid ekonomisk grund som ger möjlighet till utveckling. Värna den goda anda som råder i företaget och fortsätta vara en bra och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Vi har under året skapat en matris runt våra kärnvärderingar och identifierat handlingar och förändringar relaterat till detta. Arbetet kommer nu att fortsätta i gruppen för att utveckla våra processer runt nybesök, ätstörningar, depression, emotionell instabilitet, för mycket spelande och vårdplaner. Inom alla områden finns mål utsatta och uppföljning sker kontinuerligt på APT och planeringsdagar. Inför 2014 hade vi ett mål att utveckla HVB vården tillsammans med Mjölby kommun, kommunen har dock inte varit intresserad av att driva den frågan vidare så vi avvaktar den satsningen. Vi kommer att fortsätta utveckla samverkan med de olika skolorna och deras elevhälsa i våra olika kommuner. Vi menar att en nära samverkan med skolan ökar möjligheten att jobba med ett aktivt förändringsarbete för våra barn och unga. Öka dialogen och samförståndet mellan socialtjänstens handläggare för att jobba tillsammans runt familjer i behov av mycket stöd. I Mjölby planeras under våren en workshop tillsammans med kommunens handläggare. I Ödeshög utvecklas Ödeshögsmodellen vidare, modellen som innebär en nära samverkan med skola, IFO och Psykiatripartners. Under 2014 har vi börjat samrekrytera och dela tjänst av kurator och psykolog, allt för att öka vår samsyn och vårt samarbete. Denna utveckling finns noggrant beskrivet i ett annat dokument som har skickats till kommun och landstingspolitiker för vidare diskussion. Linköping

6 Christin Källström Verksamhetschef Psykiatripartners barn och ungdom

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden 2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden Nina Annas Fil.kand & Gy lärare Psykologi Magister Medicinsk vetenskap Leg Psykoterapeut

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer