ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13: Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (FP) Qalinle Dayib (C) Birgitta Lööv (V) Davor Vuleta (M) Niclas Nilsson (SD) Anders Nilsson (SD) Ersättare Anne Wågström Johnsson (S) Marcus Bagan (S) Anna Palmblad (FP) Beth Melander (MP) Carl-Henrik Nilsson (SD) Övriga närvarande Merete Tillman, förvaltningschef Gunilla Axelsson, personalföreträdare Margareta Rilheim, nämndsekreterare Lena Hagerman, personalföreträdare Utses att justera Ewa Jakobsen Justerare2 Justeringens tid och plats Fredagen den 23 januari 2015 på Arbete och välfärdsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Margareta Rilheim 5-16 Ordförande. Radovan Javurek.. Justerare. Ewa Jakobsen. Justerare2. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen Underskrift... Margareta Rilheim

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 5 Information Änr AVN. Beslut Ordförande Radovan Javurek (FP) - ärendeflödet - styrkort Förvaltningschef Merete Tillman - ny verksamhetschef Barn och ungdom - brist på SiS-platser Rapport feriearbetet 2014 Änr AVN 2014/5143 Nämndstatistik 2014 Änr AVN 2014/476 Justerarens signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 6 Delgivningar Änr AVN. Beslut Till handlingarna Beslutsunderlag Protokoll förvaltningsövergripande samverkan Inspektionen för vård och omsorg, beslut och Tillsyn av HVB barn och unga vid Bokvillan i Kristianstads kommun Boverket, beslut Beslut om fördelning av prestationsbaserat stimulansbidrag Justerarens signatur

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 7 Delegeringsbeslut Änr AVN. Beslut Redovisningen godkänns Beslutsunderlag Serveringsärenden december 2014 Personalärenden december 2014 Ordförandebeslut om Föreningsbidrag till FN föreningen för stöd åt EU-migranter Justerarens signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 8 Riktlinjer för direktupphandling för Arbete och välfärdsförvaltningen Änr AVN 2014/5807 Beslut Revidera riktlinjerna för direktupphandlingar för Arbete och välfärdsförvaltningen enligt bifogat förslag. Sammanfattning Riksdagen beslutade den 1 juli 2014 att införa nya lagregler i lag om offentlig upphandling (LOU) beträffande direktupphandlingar. Gränsen höjdes från till kr för direktupphandlingar. KF antog en upphandlingspolicy för kommunen. KF antog en revidering i upphandlingspolicyn med anledning av lagändringen beträffande direktupphandlingar. Arbete och välfärdsnämnen fastställde riktlinjerna för direktupphandlingar enligt kravet om att respektive nämnd ska fastställa egna riktlinjer utifrån kommunens upphandlingspolicy. För att riktlinjerna inte skall avvika från gällande lagstiftning bör följande ändring göras på sidan 2, under rubriken Beloppsgränser: Nuvarande text: Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ligger högsta tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader för närvarande på cirka kronor. Ersätts med: Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ligger högsta tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader på Beloppet reviderades och höjdes den 1 juli 2014 (från tidigare kronor). Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Nuvarande text: Direktupphandlingar mellan ett (1) prisbasbelopp och för närvarande kronor får enbart göras av inköpssamordnare, förvaltningschef samt ekonom med erforderlig delegation och som certifierats för detta. Ersätts med: Direktupphandlingar mellan ett (1) prisbasbelopp och för närvarande kronor får enbart göras av inköpssamordnare, förvaltningschef samt ekonom med erforderlig delegation och som certifierats för detta. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att revidera riktlinjerna för direktupphandlingar för Arbete och välfärdsförvaltningen enligt bifogat förslag. Beslutsunderlag Reviderade riktlinjer för direktupphandling för Arbete och välfärdsförvaltningen Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 9 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåtgärder Änr AVN 2012/4773 Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen Rapporten godkänns Uppdra fortsatt genomförande åt förvaltningarna och bolagen enligt årsrapporten Redovisning av handlingsplanens genomförande fortsättningsvis sker halvårsvis Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del Godkänna årsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen för beslut Godkänna kvartalsredovisningen med bilaga och överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att godkänna den kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tagits fram av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Av handlingsplanen framgår att den ska följas upp med en årsvis redovisning samt med kvartalsrapporter kring andel personer i arbetsmarknadsåtgärd. Årsrapporten har tagits fram i dialog med en arbetsgrupp bestående Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) av HR-specialister från förvaltningarna och representanter från bolagen. Målsättningen var att motsvarande 6,2 % av kommunens tillsvidareanställda skulle motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd år Totalt var 458 personer i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, anställningsstöd eller arbetsmarknadspraktik i Kristianstads kommun i december Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärd har ökat med 30 personer sedan förra kvartalsredovisningen i september Sammantaget innebär detta att motsvararande 6,6 % av de tillsvidareanställda i kommunens förvaltningar och bolag motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd i december månad. Det innebär att årets mål är uppnått. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna årsrapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen för beslut. Att godkänna kvartalsredovisningen med bilaga och överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom. Att uppdra fortsatt genomförande åt förvaltningarna och bolagen enligt årsrapporten. Att redovisning av handlingsplanens genomförande fortsättningsvis sker halvårsvis. Beslutsunderlag Årsrapport kalenderår 2014 Kvartalsredovisning december 2014 Bilaga Arbetsmarknadsåtgärder december 2014 Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) AVN 10 Förslag på nya riktlinjer feriepraktik Änr AVN 2014/5143 Beslut Ärendet återremitteras. Sammanfattning Arbete och välfärdsnämnden beslutade i februari 2013 att anpassa feriearbetet till demografin så att 40 % av de behöriga ungdomarna skall erhålla ett feriearbete. Under 2015 kommer 40 % av de behöriga ungdomarna att vara cirka 700 personer. Det exakta antalet fastställs i början av januari månad. Med bakgrund av de erfarenheter som gjorts under feriearbetet 2014 har förändringar i riktlinjerna gjorts. Förändringarna innebär att feriearbetet byter namn till feriepraktik för att betona att ungdomar inte utför ordinarie arbetsuppgifter och är i behov av handledning. En annan anledning till namnbytet är att feriearbetet ofta i undersökningar jämställs med andra ordinarie sommarjobb vilket ger en missvisande bild eftersom feriearbetet mer är att likna vid en praktik. Andra förändringar som föreslås är att arbetstiden förändras från sju timmar/dag till sju-åtta timmar/dag för att tillmötesgå arbetsplatsernas önskemål samt att feriepraktik erbjuds under hela sommaren Andra mindre uppdateringar, förtydliganden och layoutmässiga förändringar har gjorts. Mer personalresurser kommer att tillsättas i feriepraktiken jämfört med tidigare för att minska arbetsbelastningen och för att aktivt arbeta med att Arbetsmiljöverkets krav avseende lämpliga arbetsuppgifter i förhållande till personlig mognad uppfylls (gäller framförallt prioriterade ungdomar). Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Ansökningsperioden kommer även att tidigareläggas med 14 dagar för att minska sårbarheten och minska arbetsbelastningen. Tre prognoser har gjort utifrån demografin 2015 med följande scenarier: Samtliga ungdomar erbjuds en feriepraktik under tre veckor. Prognosen visar att budgeten kommer att överskridas med ca kr. En riskbedömning har gjorts utifrån detta scenario då Matchningsgruppen ser många andra negativa konsekvenser. Om enbart tre veckors platser erbjuds kommer färre arbetsplatser att ha möjlighet att ta emot feriepraktikanter, t.ex. kommer en stor del av lägren inte att kunna ta emot feriepraktikanter då dessa tar emot kortare period än tre veckor. Till följd av att det blir svårare att få fram arbetstillfällen får fler placeringar ske i det privata näringslivet vilket leder till att ordinarie sommarjobb konkurreras ut. När Matchningsgruppen inte får ett tilläckligt stort urval av arbetsplatser kan kvalitén på placeringarna försämras. Matchningsgruppen kan heller inte säkra att arbetsplatserna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Samtliga ungdomar erbjuds en feriepraktik under tre veckor förutom kommunens olika lägerverksamheter. Prognosen visar att budgeten överskrids med ca kr. 50% av ungdomarna erbjuds en feriepraktik under två veckor och 50% erbjuds en feriepraktik under tre veckor. Prognosen visar att budgeten beräknas överskridas med ca kr. Många arbetsgivare har inte möjlighet att erbjuda en praktik under tre veckor och Arbete och välfärdsförvaltingen föreslår därför att feriepraktik erbjuds under två till tre veckor med målsättning att minst 50 % utgörs av 3 veckors platser. Förvaltningen avser också att sträva mot att de som erbjuds en feriepraktik kortare än tre veckor ska erbjudas 40 timmars arbetsvecka. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att anpassa feriepraktiken till demografin så att 40 % av de behöriga ungdomarna erhåller en feriepraktik. Att erbjuda ungdomar17-18 år (gymnasiestuderande åk 1 och 2) folkbokförda i Kristianstads kommun. Att ändra insatsens namn från feriearbete till feriepraktik. Att under 2015 erbjuda feriepraktik under två till tre veckor uppdelat i perioder under hela sommaren. Målsättningen är att minst 50 % av platserna ska vara 3 veckors platser. Att godkänna riktlinjer för feriepraktik Att arbetstiden för ungdomen ska erbjudas sju till åtta timmar per dag. Beslutsunderlag Prognoser utifrån scenario 1-3 Riktlinjer feriepraktik Överenskommelse avseende feriepraktik för ungdomar med dokumenterad funktionsnedsättning Riktlinjer feriearbete 2012 Riskbedömning Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 11 Ärende som inte uppfyller lagens krav barn och unga december Änr AVN 2015/51 Beslut Redovisningen godkänns. Sammanfattning Under december månad har antalet pågående utredningar ökat ytterligare och är nu uppe i 352 st. Den stora ökningen av anmälningar och ansökningar innebär också att det dags datum finns 51 st ofördelade utredningar. Rekrytering är ständigt pågående på Barn och ungdomsverksamheten och kommer ytterligare att intensifieras under våren då Arbete och välfärdsnämnden beslutat om förstärkning med 24 tjänster. En upphandling av socionomtjänster har genomförts och det bolag som förvaltningen framförallt haft avtal med rörande barn och ungdom var inte ett utav de som fick ramavtal. Detta innebär att de socionomer vi har inhyrda på stöd och utredning och på familjehemsenheten kommer att avslutas siste februari. Avrop har gjorts hos de bemanningsföretag som fått ramavtal med kommunen. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Rapport av ärende inom barn och ungdomsverksamheten som inte uppfyller lagens krav december Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 12 Ny ledningsstruktur Barn och ungdomsverksamheten Änr AVN 2014/5454 Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen För kännedom Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del Godkänna förslag på ny ledningsstruktur på Barn och ungdomsverksamheten Ewa Jakobsen (M) och Davor Vuleta (M) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning Den moderata gruppen i Arbete och välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om ny ledningsstruktur inom Barn och ungdomsverksamheten. Vi kan däremot inte rösta för förslaget då det inte är finansierat för år 2015 i internbudgeten. Äskande och arbetet med 2016 års budget är inte påbörjat. Nämndens behandling Ordförande Radovan Javurek (FP) föreslår att ärendet överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslag på ny ledningsstruktur lämnades till Arbete och välfärdsnämnden i december Nämnden återremitterade ärendet med önskemål om förändring av rollen gruppchef. Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Arbetsgivare, fackliga och huvudskyddsombud har tillsammans resonerat kring gruppchefsrollen och lämnar nytt förslag i enlighet med nämndens synpunkter. Teamledare ersätter gruppchef och har inget personal, budget eller arbetsmiljöansvar. Enhetschef blir den som har fullt ansvar, även kring medarbetar- och lönesamtal. Då myndighetsenheten blir väldigt stor tillförs en enhetschef i denna enhet. Den nya ledningsorganisationen omfattar fjorton tjänster mot dagens nio tjänster. Kostnaden för denna utökning beräknas bli 3,2 mkr/år. Under 2015 beräknas kostnaden inrymmas i de mkr som äskas för utökning inom barn och ungdomsverksamheten. Helårseffekt för 2016 är utökade kostnader för handläggare med 11 mkr och för arbetsledning med 3,2 mkr, dvs totalt 14,2 mkr. Detta bedöms inte kunna hanteras inom nuvarande budgetram varför kostnaden 14,2 mkr behöver beaktas inför budgetprocessen Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna förslag på ny ledningsstruktur på Barn och ungdomsverksamheten Beslutsunderlag Ledningsstruktur barn och unga Konsultrapport Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 13 Rapporter enligt 16 kap 6 h SoL 2014 om ej verkställda beslut Änr AVN 2014/1470 Beslut Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Sammanfattning Enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1 fattade av nämnden före och som inte verkställts inom tre månader (13 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över ej verkställda beslut per Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 14 Handlingsplan SAM 2015 utifrån SAM/samverkan/likabehandling samt medarbetarundersökning 2014 Änr AVN 2015/45 Beslut Godkänna handlingsplan för 2015 Sammanfattning Utifrån den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling samt utifrån medarbetarundersökning har en förvaltningsövergripande handlingsplan inför 2015 tagits fram. Under tidig höst genomfördes en kommunövergripande medarbetarundersökning, med frågor inom områdena för arbetsförhållande, påverkansmöjlighet, tidsupplevelse, ledarskap, hälsa etc. Förvaltningen hade en svarsfrekvens på 88,62 %. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som vid senaste undersökningen Det vi funnit speciell anmärkningsvärt är chefernas resultat för tidsupplevelse där de har ett medelvärde på 2,99 på en 6 gradig skala. Cheferna på Arbete och välfärdsförvaltningen ligger på ett lägre (sämre) värde än övriga chefer i kommunen och medarbetare inom förvaltningen. Under 2014 har chefernas arbetsbelastning varit en prioriterad fråge och den kommer den fortsätta vara under Senare under hösten genomfördes även en intern medarbetarundersökning med fokus på frågor kring stärkt identitet och gemensam målbild i förvaltningen. Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har genomförts av enhetschefer och verksamhetschefer i respektive Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) verksamhets ledningsgrupp. HR specialist har sammanställt verksamheternas redovisning till en förvaltningsövergripande rapport som kommer att redovisas till kommunledningskontoret. Resultat i medarbetarundersökningarna och kartlagda brister utifrån årliga uppföljningen ligger till grund för den förvaltningsövergripande handlingsplan som tagits fram. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Godkänna handlingsplan för 2015 Beslutsunderlag Handlingsplan utifrån årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling samt medarbetarundersökning Bilaga 1 Årlig uppföljning av SAM/samverkan/likabehandling Bilaga 2 Genomförda åtgärder inom SAM/samverkan/likabehandling Bilaga 3 Resultat övergripande medarbetarundersökning 2014 Bilaga 4 Resultat intern medarbetarundersökning 2014 Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) AVN 15 Tjänsteutlåtande Remissvar och förslag Integrationsrådet Änr AVN 2014/3951 Beslut Förslag till Reglemente för Integrationsrådet godkänns att gälla fr.o.m. den 1 februari 2015 med ändringen i 2, 2 p att En ledamot ändras till vice ordförande Förslag till ändringar i nämndens riktlinjer för föreningsbidrag, angående bidrag för integrationsskapande åtgärder godkänns att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016 med nedanstående övergångsbestämmelser Av anslag som överlämnats från Kommunstyrelsen för integrationsskapande åtgärder, i samband med att Arbete och välfärdsnämnden övertog ansvaret för integrationsrådet avsätts till föreningsbidrag att riktas till integrationsfrämjande åtgärder. Resterande kr avsätts för att täcka kostnader för Integrationsrådets verksamhet Särskilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017 För år 2016 avsätts kr till föreningsbidrag, resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet För år 2017 avsätts kr till föreningsbidrag. Resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet Reservation Niclas Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) Nämndens behandling Yrkanden Niclas Nilsson yrkar å Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun att integrationsrådet i samband med det nya reglementet byter namn till Integrations- och assimilationsrådet för att betona vikten av att i hög grad assimilera flyktingar och invandrare in i den svenska värdegrunden, att begreppet integrationsbefrämjande åtgärder i reglementet för integration och assimileringsrådet samt riktlinjerna för föreningsbidrag ersätts med integration- och assimilationsbefrämjande åtgärder. Ajournering klockan Ordförande Radovan Javurek (FP) yrkar å majoritetens vägnar om en ändring i reglementet 2, andra punkten En ledamot ändras till vice ordförande. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Vice ordförande Ewa Jakobsen (M) yrkar å moderaternas vägnar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med majoritetens yrkande. Sammanfattning beslutade Arbete och välfärdsnämnden att förslaget om reglemente för Integrationsrådet skulle skickas på remiss till Omsorgsnämnd, Kultur och Fritidsnämnd, Barn och utbildningsnämnd samt registrerade Invandrarföreningar. Nämnderna har inkommit med remissvar som sammanfattas nedan under rubriken Ärendet. Från invandrarföreningarna har det inte kommit några remissvar. Förslaget till reglemente har även granskats av kommunjurist i syfte att säkerställa att reglementet är utformat som kommunens övriga Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) reglementen för olika intresseråd. Reglementet har justerats i förhållande till kommunjuristens synpunkter och i förhållande till de remissvar som inkommit. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Förslag till Reglemente för Integrationsrådet godkänns att gälla fr.o.m. den 1 februari 2015 Förslag till ändringar i nämndens riktlinjer för föreningsbidrag, angående bidrag för integrationsskapande åtgärder godkänns att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016 med nedanstående övergångsbestämmelser Av anslag som överlämnats från Kommunstyrelsen för integrationsskapande åtgärder, i samband med att Arbete och välfärdsnämnden övertog ansvaret för integrationsrådet avsätts till föreningsbidrag att riktas till integrationsfrämjande åtgärder. Resterande kr avsätts för att täcka kostnader för Integrationsrådets verksamhet Särskilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017 För år 2016 avsätts kr till föreningsbidrag, resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet För år 2017 avsätts kr till föreningsbidrag. Resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Remissvar och förslag Integrationsrådet Tjänsteutlåtande Utredning Förslag på Reglemente Integrationsrådet Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) Förslag på tillägg i Riktlinjer för föreningsbidrag Remissvar Omsorgsnämnden Remissvar Barn och utbildningsnämnden Remissvar Kultur och Fritidsnämnden Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 16 Redovisning av medborgarförslag Änr AVN 2014/44 Beslut Meddela kommunfullmäktige att Arbete och välfärdsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för perioden Sammanfattning Kommunfullmäktige har , 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Arbete och välfärdsnämnden att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag. Arbete och välfärdsnämnden har för perioden inte några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Meddela kommunfullmäktige att Arbete och välfärdsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för perioden Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.20 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) vice Ewa Jakobsen (M) ordförande ordförande Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset 13:30-15.30 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (FP) Qalinle Dayib

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset 13:25 16:30 D303 Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-15:40 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Helen Persson (S) Anne Wågström (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle

Läs mer

Östra kommunhuset, Arbete och välfärdsförvaltningen

Östra kommunhuset, Arbete och välfärdsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Quality hotell Grand, Kristianstad 13:00-15:45 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Birgitta Lööv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 ande Radovan Javurek (FP) Eva Jakobsen (M) Mats Edin (S) Birgitta Lööv (V) Ann-Charlotte Lindner (FP) Maria Nilsson (S) Qualinle

Läs mer

Östra kommunhuset Arbete och välfärdsförvaltningen

Östra kommunhuset Arbete och välfärdsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset 13:30-16:30 Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lidner (L) Qalinle Dayib (C) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 ande Radovan Javurek (FP) jäv 4 Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Qalinle Dayib (C) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 kl. 13:00-16:30 Ajournering 12 kl. 15:22-15:37 Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset 13:30-17.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30-18.50 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) jäv 24 Eva-Lotte Campbell (FP) Qalinle

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.15 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Magnus Carlsson (M), jäv 127 Eva-Lotte Campbell (FP) Christina Nyström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.15 ande Ersättare Övriga närvarande Radovan Javurek (FP) ordförande Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Eva-Lotte Campbell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 107, kl 09:30-11:25 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Övriga närvarande Leif Rülf, HR-direktör

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 105 08:30-09:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M) vice ordf. Karl Gemfeldt (C) Magnus Åkesson (L) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer