ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13: Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (FP) Qalinle Dayib (C) Birgitta Lööv (V) Davor Vuleta (M) Niclas Nilsson (SD) Anders Nilsson (SD) Ersättare Anne Wågström Johnsson (S) Marcus Bagan (S) Anna Palmblad (FP) Beth Melander (MP) Carl-Henrik Nilsson (SD) Övriga närvarande Merete Tillman, förvaltningschef Gunilla Axelsson, personalföreträdare Margareta Rilheim, nämndsekreterare Lena Hagerman, personalföreträdare Utses att justera Ewa Jakobsen Justerare2 Justeringens tid och plats Fredagen den 23 januari 2015 på Arbete och välfärdsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Margareta Rilheim 5-16 Ordförande. Radovan Javurek.. Justerare. Ewa Jakobsen. Justerare2. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen Underskrift... Margareta Rilheim

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 5 Information Änr AVN. Beslut Ordförande Radovan Javurek (FP) - ärendeflödet - styrkort Förvaltningschef Merete Tillman - ny verksamhetschef Barn och ungdom - brist på SiS-platser Rapport feriearbetet 2014 Änr AVN 2014/5143 Nämndstatistik 2014 Änr AVN 2014/476 Justerarens signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 6 Delgivningar Änr AVN. Beslut Till handlingarna Beslutsunderlag Protokoll förvaltningsövergripande samverkan Inspektionen för vård och omsorg, beslut och Tillsyn av HVB barn och unga vid Bokvillan i Kristianstads kommun Boverket, beslut Beslut om fördelning av prestationsbaserat stimulansbidrag Justerarens signatur

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 7 Delegeringsbeslut Änr AVN. Beslut Redovisningen godkänns Beslutsunderlag Serveringsärenden december 2014 Personalärenden december 2014 Ordförandebeslut om Föreningsbidrag till FN föreningen för stöd åt EU-migranter Justerarens signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 8 Riktlinjer för direktupphandling för Arbete och välfärdsförvaltningen Änr AVN 2014/5807 Beslut Revidera riktlinjerna för direktupphandlingar för Arbete och välfärdsförvaltningen enligt bifogat förslag. Sammanfattning Riksdagen beslutade den 1 juli 2014 att införa nya lagregler i lag om offentlig upphandling (LOU) beträffande direktupphandlingar. Gränsen höjdes från till kr för direktupphandlingar. KF antog en upphandlingspolicy för kommunen. KF antog en revidering i upphandlingspolicyn med anledning av lagändringen beträffande direktupphandlingar. Arbete och välfärdsnämnen fastställde riktlinjerna för direktupphandlingar enligt kravet om att respektive nämnd ska fastställa egna riktlinjer utifrån kommunens upphandlingspolicy. För att riktlinjerna inte skall avvika från gällande lagstiftning bör följande ändring göras på sidan 2, under rubriken Beloppsgränser: Nuvarande text: Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ligger högsta tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader för närvarande på cirka kronor. Ersätts med: Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ligger högsta tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader på Beloppet reviderades och höjdes den 1 juli 2014 (från tidigare kronor). Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Nuvarande text: Direktupphandlingar mellan ett (1) prisbasbelopp och för närvarande kronor får enbart göras av inköpssamordnare, förvaltningschef samt ekonom med erforderlig delegation och som certifierats för detta. Ersätts med: Direktupphandlingar mellan ett (1) prisbasbelopp och för närvarande kronor får enbart göras av inköpssamordnare, förvaltningschef samt ekonom med erforderlig delegation och som certifierats för detta. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att revidera riktlinjerna för direktupphandlingar för Arbete och välfärdsförvaltningen enligt bifogat förslag. Beslutsunderlag Reviderade riktlinjer för direktupphandling för Arbete och välfärdsförvaltningen Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 9 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåtgärder Änr AVN 2012/4773 Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen Rapporten godkänns Uppdra fortsatt genomförande åt förvaltningarna och bolagen enligt årsrapporten Redovisning av handlingsplanens genomförande fortsättningsvis sker halvårsvis Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del Godkänna årsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen för beslut Godkänna kvartalsredovisningen med bilaga och överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att godkänna den kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tagits fram av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Av handlingsplanen framgår att den ska följas upp med en årsvis redovisning samt med kvartalsrapporter kring andel personer i arbetsmarknadsåtgärd. Årsrapporten har tagits fram i dialog med en arbetsgrupp bestående Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) av HR-specialister från förvaltningarna och representanter från bolagen. Målsättningen var att motsvarande 6,2 % av kommunens tillsvidareanställda skulle motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd år Totalt var 458 personer i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, anställningsstöd eller arbetsmarknadspraktik i Kristianstads kommun i december Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärd har ökat med 30 personer sedan förra kvartalsredovisningen i september Sammantaget innebär detta att motsvararande 6,6 % av de tillsvidareanställda i kommunens förvaltningar och bolag motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd i december månad. Det innebär att årets mål är uppnått. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna årsrapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen för beslut. Att godkänna kvartalsredovisningen med bilaga och överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom. Att uppdra fortsatt genomförande åt förvaltningarna och bolagen enligt årsrapporten. Att redovisning av handlingsplanens genomförande fortsättningsvis sker halvårsvis. Beslutsunderlag Årsrapport kalenderår 2014 Kvartalsredovisning december 2014 Bilaga Arbetsmarknadsåtgärder december 2014 Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) AVN 10 Förslag på nya riktlinjer feriepraktik Änr AVN 2014/5143 Beslut Ärendet återremitteras. Sammanfattning Arbete och välfärdsnämnden beslutade i februari 2013 att anpassa feriearbetet till demografin så att 40 % av de behöriga ungdomarna skall erhålla ett feriearbete. Under 2015 kommer 40 % av de behöriga ungdomarna att vara cirka 700 personer. Det exakta antalet fastställs i början av januari månad. Med bakgrund av de erfarenheter som gjorts under feriearbetet 2014 har förändringar i riktlinjerna gjorts. Förändringarna innebär att feriearbetet byter namn till feriepraktik för att betona att ungdomar inte utför ordinarie arbetsuppgifter och är i behov av handledning. En annan anledning till namnbytet är att feriearbetet ofta i undersökningar jämställs med andra ordinarie sommarjobb vilket ger en missvisande bild eftersom feriearbetet mer är att likna vid en praktik. Andra förändringar som föreslås är att arbetstiden förändras från sju timmar/dag till sju-åtta timmar/dag för att tillmötesgå arbetsplatsernas önskemål samt att feriepraktik erbjuds under hela sommaren Andra mindre uppdateringar, förtydliganden och layoutmässiga förändringar har gjorts. Mer personalresurser kommer att tillsättas i feriepraktiken jämfört med tidigare för att minska arbetsbelastningen och för att aktivt arbeta med att Arbetsmiljöverkets krav avseende lämpliga arbetsuppgifter i förhållande till personlig mognad uppfylls (gäller framförallt prioriterade ungdomar). Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Ansökningsperioden kommer även att tidigareläggas med 14 dagar för att minska sårbarheten och minska arbetsbelastningen. Tre prognoser har gjort utifrån demografin 2015 med följande scenarier: Samtliga ungdomar erbjuds en feriepraktik under tre veckor. Prognosen visar att budgeten kommer att överskridas med ca kr. En riskbedömning har gjorts utifrån detta scenario då Matchningsgruppen ser många andra negativa konsekvenser. Om enbart tre veckors platser erbjuds kommer färre arbetsplatser att ha möjlighet att ta emot feriepraktikanter, t.ex. kommer en stor del av lägren inte att kunna ta emot feriepraktikanter då dessa tar emot kortare period än tre veckor. Till följd av att det blir svårare att få fram arbetstillfällen får fler placeringar ske i det privata näringslivet vilket leder till att ordinarie sommarjobb konkurreras ut. När Matchningsgruppen inte får ett tilläckligt stort urval av arbetsplatser kan kvalitén på placeringarna försämras. Matchningsgruppen kan heller inte säkra att arbetsplatserna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Samtliga ungdomar erbjuds en feriepraktik under tre veckor förutom kommunens olika lägerverksamheter. Prognosen visar att budgeten överskrids med ca kr. 50% av ungdomarna erbjuds en feriepraktik under två veckor och 50% erbjuds en feriepraktik under tre veckor. Prognosen visar att budgeten beräknas överskridas med ca kr. Många arbetsgivare har inte möjlighet att erbjuda en praktik under tre veckor och Arbete och välfärdsförvaltingen föreslår därför att feriepraktik erbjuds under två till tre veckor med målsättning att minst 50 % utgörs av 3 veckors platser. Förvaltningen avser också att sträva mot att de som erbjuds en feriepraktik kortare än tre veckor ska erbjudas 40 timmars arbetsvecka. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att anpassa feriepraktiken till demografin så att 40 % av de behöriga ungdomarna erhåller en feriepraktik. Att erbjuda ungdomar17-18 år (gymnasiestuderande åk 1 och 2) folkbokförda i Kristianstads kommun. Att ändra insatsens namn från feriearbete till feriepraktik. Att under 2015 erbjuda feriepraktik under två till tre veckor uppdelat i perioder under hela sommaren. Målsättningen är att minst 50 % av platserna ska vara 3 veckors platser. Att godkänna riktlinjer för feriepraktik Att arbetstiden för ungdomen ska erbjudas sju till åtta timmar per dag. Beslutsunderlag Prognoser utifrån scenario 1-3 Riktlinjer feriepraktik Överenskommelse avseende feriepraktik för ungdomar med dokumenterad funktionsnedsättning Riktlinjer feriearbete 2012 Riskbedömning Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 11 Ärende som inte uppfyller lagens krav barn och unga december Änr AVN 2015/51 Beslut Redovisningen godkänns. Sammanfattning Under december månad har antalet pågående utredningar ökat ytterligare och är nu uppe i 352 st. Den stora ökningen av anmälningar och ansökningar innebär också att det dags datum finns 51 st ofördelade utredningar. Rekrytering är ständigt pågående på Barn och ungdomsverksamheten och kommer ytterligare att intensifieras under våren då Arbete och välfärdsnämnden beslutat om förstärkning med 24 tjänster. En upphandling av socionomtjänster har genomförts och det bolag som förvaltningen framförallt haft avtal med rörande barn och ungdom var inte ett utav de som fick ramavtal. Detta innebär att de socionomer vi har inhyrda på stöd och utredning och på familjehemsenheten kommer att avslutas siste februari. Avrop har gjorts hos de bemanningsföretag som fått ramavtal med kommunen. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Rapport av ärende inom barn och ungdomsverksamheten som inte uppfyller lagens krav december Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 12 Ny ledningsstruktur Barn och ungdomsverksamheten Änr AVN 2014/5454 Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen För kännedom Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del Godkänna förslag på ny ledningsstruktur på Barn och ungdomsverksamheten Ewa Jakobsen (M) och Davor Vuleta (M) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning Den moderata gruppen i Arbete och välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om ny ledningsstruktur inom Barn och ungdomsverksamheten. Vi kan däremot inte rösta för förslaget då det inte är finansierat för år 2015 i internbudgeten. Äskande och arbetet med 2016 års budget är inte påbörjat. Nämndens behandling Ordförande Radovan Javurek (FP) föreslår att ärendet överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslag på ny ledningsstruktur lämnades till Arbete och välfärdsnämnden i december Nämnden återremitterade ärendet med önskemål om förändring av rollen gruppchef. Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Arbetsgivare, fackliga och huvudskyddsombud har tillsammans resonerat kring gruppchefsrollen och lämnar nytt förslag i enlighet med nämndens synpunkter. Teamledare ersätter gruppchef och har inget personal, budget eller arbetsmiljöansvar. Enhetschef blir den som har fullt ansvar, även kring medarbetar- och lönesamtal. Då myndighetsenheten blir väldigt stor tillförs en enhetschef i denna enhet. Den nya ledningsorganisationen omfattar fjorton tjänster mot dagens nio tjänster. Kostnaden för denna utökning beräknas bli 3,2 mkr/år. Under 2015 beräknas kostnaden inrymmas i de mkr som äskas för utökning inom barn och ungdomsverksamheten. Helårseffekt för 2016 är utökade kostnader för handläggare med 11 mkr och för arbetsledning med 3,2 mkr, dvs totalt 14,2 mkr. Detta bedöms inte kunna hanteras inom nuvarande budgetram varför kostnaden 14,2 mkr behöver beaktas inför budgetprocessen Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna förslag på ny ledningsstruktur på Barn och ungdomsverksamheten Beslutsunderlag Ledningsstruktur barn och unga Konsultrapport Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 13 Rapporter enligt 16 kap 6 h SoL 2014 om ej verkställda beslut Änr AVN 2014/1470 Beslut Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Sammanfattning Enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1 fattade av nämnden före och som inte verkställts inom tre månader (13 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över ej verkställda beslut per Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 14 Handlingsplan SAM 2015 utifrån SAM/samverkan/likabehandling samt medarbetarundersökning 2014 Änr AVN 2015/45 Beslut Godkänna handlingsplan för 2015 Sammanfattning Utifrån den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling samt utifrån medarbetarundersökning har en förvaltningsövergripande handlingsplan inför 2015 tagits fram. Under tidig höst genomfördes en kommunövergripande medarbetarundersökning, med frågor inom områdena för arbetsförhållande, påverkansmöjlighet, tidsupplevelse, ledarskap, hälsa etc. Förvaltningen hade en svarsfrekvens på 88,62 %. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som vid senaste undersökningen Det vi funnit speciell anmärkningsvärt är chefernas resultat för tidsupplevelse där de har ett medelvärde på 2,99 på en 6 gradig skala. Cheferna på Arbete och välfärdsförvaltningen ligger på ett lägre (sämre) värde än övriga chefer i kommunen och medarbetare inom förvaltningen. Under 2014 har chefernas arbetsbelastning varit en prioriterad fråge och den kommer den fortsätta vara under Senare under hösten genomfördes även en intern medarbetarundersökning med fokus på frågor kring stärkt identitet och gemensam målbild i förvaltningen. Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har genomförts av enhetschefer och verksamhetschefer i respektive Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) verksamhets ledningsgrupp. HR specialist har sammanställt verksamheternas redovisning till en förvaltningsövergripande rapport som kommer att redovisas till kommunledningskontoret. Resultat i medarbetarundersökningarna och kartlagda brister utifrån årliga uppföljningen ligger till grund för den förvaltningsövergripande handlingsplan som tagits fram. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Godkänna handlingsplan för 2015 Beslutsunderlag Handlingsplan utifrån årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling samt medarbetarundersökning Bilaga 1 Årlig uppföljning av SAM/samverkan/likabehandling Bilaga 2 Genomförda åtgärder inom SAM/samverkan/likabehandling Bilaga 3 Resultat övergripande medarbetarundersökning 2014 Bilaga 4 Resultat intern medarbetarundersökning 2014 Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) AVN 15 Tjänsteutlåtande Remissvar och förslag Integrationsrådet Änr AVN 2014/3951 Beslut Förslag till Reglemente för Integrationsrådet godkänns att gälla fr.o.m. den 1 februari 2015 med ändringen i 2, 2 p att En ledamot ändras till vice ordförande Förslag till ändringar i nämndens riktlinjer för föreningsbidrag, angående bidrag för integrationsskapande åtgärder godkänns att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016 med nedanstående övergångsbestämmelser Av anslag som överlämnats från Kommunstyrelsen för integrationsskapande åtgärder, i samband med att Arbete och välfärdsnämnden övertog ansvaret för integrationsrådet avsätts till föreningsbidrag att riktas till integrationsfrämjande åtgärder. Resterande kr avsätts för att täcka kostnader för Integrationsrådets verksamhet Särskilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017 För år 2016 avsätts kr till föreningsbidrag, resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet För år 2017 avsätts kr till föreningsbidrag. Resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet Reservation Niclas Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) Nämndens behandling Yrkanden Niclas Nilsson yrkar å Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun att integrationsrådet i samband med det nya reglementet byter namn till Integrations- och assimilationsrådet för att betona vikten av att i hög grad assimilera flyktingar och invandrare in i den svenska värdegrunden, att begreppet integrationsbefrämjande åtgärder i reglementet för integration och assimileringsrådet samt riktlinjerna för föreningsbidrag ersätts med integration- och assimilationsbefrämjande åtgärder. Ajournering klockan Ordförande Radovan Javurek (FP) yrkar å majoritetens vägnar om en ändring i reglementet 2, andra punkten En ledamot ändras till vice ordförande. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Vice ordförande Ewa Jakobsen (M) yrkar å moderaternas vägnar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med majoritetens yrkande. Sammanfattning beslutade Arbete och välfärdsnämnden att förslaget om reglemente för Integrationsrådet skulle skickas på remiss till Omsorgsnämnd, Kultur och Fritidsnämnd, Barn och utbildningsnämnd samt registrerade Invandrarföreningar. Nämnderna har inkommit med remissvar som sammanfattas nedan under rubriken Ärendet. Från invandrarföreningarna har det inte kommit några remissvar. Förslaget till reglemente har även granskats av kommunjurist i syfte att säkerställa att reglementet är utformat som kommunens övriga Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) reglementen för olika intresseråd. Reglementet har justerats i förhållande till kommunjuristens synpunkter och i förhållande till de remissvar som inkommit. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Förslag till Reglemente för Integrationsrådet godkänns att gälla fr.o.m. den 1 februari 2015 Förslag till ändringar i nämndens riktlinjer för föreningsbidrag, angående bidrag för integrationsskapande åtgärder godkänns att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016 med nedanstående övergångsbestämmelser Av anslag som överlämnats från Kommunstyrelsen för integrationsskapande åtgärder, i samband med att Arbete och välfärdsnämnden övertog ansvaret för integrationsrådet avsätts till föreningsbidrag att riktas till integrationsfrämjande åtgärder. Resterande kr avsätts för att täcka kostnader för Integrationsrådets verksamhet Särskilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017 För år 2016 avsätts kr till föreningsbidrag, resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet För år 2017 avsätts kr till föreningsbidrag. Resterande utbetalas enligt tidigare bestämmelser som bidrag till invandrarföreningar ingående i Integrationsrådet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Remissvar och förslag Integrationsrådet Tjänsteutlåtande Utredning Förslag på Reglemente Integrationsrådet Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) Förslag på tillägg i Riktlinjer för föreningsbidrag Remissvar Omsorgsnämnden Remissvar Barn och utbildningsnämnden Remissvar Kultur och Fritidsnämnden Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 16 Redovisning av medborgarförslag Änr AVN 2014/44 Beslut Meddela kommunfullmäktige att Arbete och välfärdsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för perioden Sammanfattning Kommunfullmäktige har , 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Arbete och välfärdsnämnden att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag. Arbete och välfärdsnämnden har för perioden inte några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Meddela kommunfullmäktige att Arbete och välfärdsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för perioden Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerarens signatur

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer