ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13: Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) Elisabeth Jörgensen (MP Tommy Nilsson (S) Maria Nilsson (S) Patric Hansson (S) Niclas Nilsson (SD) Sofie Gerhartz (ÅÅ) tjänstgörande ersättare Gertrud Nyström (C) tjänstgörande ersättare Magnus Åkesson (FP) tjänstgörande ersättare Ibrahim Cicek (S) tjänstgörande ersättare 94-96, 99, 103,105 Ersättare Mats Edin Ulf Håkansson Övriga närvarande Merete Tillman, förvaltningschef Sara Ahlin Heikkinen, socionomkandidat Margareta Rilheim, nämndsekreterare Lena Hagerman, personalföreträdare Annie Persson, assistent Utses att justera Katarina Honoré Magnus Åkesson 103 Justeringens tid och plats Fredagen den 25 oktober 2013 på arbete och välfärdsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Margareta Rilheim Ordförande. Radovan Javurek. Katarina Honoré 103. Justerare. Katarina Honoré. Magnus Åkesson 103. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen Underskrift... Margareta Rilheim

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 94 Godkännande av socionomkandidats närvaro Änr AVN Beslut Nämnden godkänner att socionomkandidat Sara Ahlin Heikkinen deltar på dagens sammanträde.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 95 Sociala jouren informerar Änr AVN Personalen i sociala jouren (Tord Nilsson, Ulrika Sjölander, Josefin Pettersson och Annika Pettersson) informerar om jourverksamheten som startade den 1 januari 2013.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 96 Information Änr AVN Ordförande Radovan Javurek (FP) - Urban 15, utbet i december Förvaltningschef Merete Tillman - Ann-Christin Bjerrehus, ny verksamhetschef för Utredning, presenterar sig - tidsbegränsad tjänst som utredare Skrivelse Uppföljning beviljade medel mot minskat utanförskap Kvalitetsledningssystem Arbete och välfärdsförvaltningen Änr AVN 2013/3819 Pågående projekt inom Arbete och välfärdsförvaltningen oktober 2013 Änr AVN 2013/1262 Nämndstatistik 2013 Änr AVN 2013/892

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 97 Delgivningar Änr AVN Beslut Till handlingarna Beslutsunderlag Protokoll Förvaltningsövergripande samverkan och Kommunstyrelsen, beslut Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåtgärder 161 Medborgarcenter-organisation Kommunfullmäktige, beslut , 213 Utredning om Medborgarkontorets framtid Inspektionen för vård och omsorg, beslut Tillsyn av HVB barn och unga vid Ananda i Kristianstads kommun

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 98 Delegeringsbeslut Änr AVN Beslut Redovisningen godkänns Beslutsunderlag Serveringsärenden september 2013 Personalärenden september och oktober 2013

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 99 Ekonomisk uppföljning Änr AVN 2013/831 Beslut Godkänna månadsuppföljningen för september samt helårsprognosen för 2013 Sammanfattning Arbete och välfärdsförvaltningen lägger fram bifogad rapport som innehåller ekonomisk uppföljning efter 9 månader samt helårsprognos. Förvaltningens bedömning är att verksamheten kommer att redovisa ett underskott vid årets slut med ca - 25 mkr och därmed att en budget i balans ej kommer kunna uppnås för Prognosen är totalt sett förbättrad med 2 mkr sedan delårsbokslutet detta beror framförallt på att prognosen för ekonomiskt bistånd förbättrats ytterligare och att personalkostnader som ej kommer att förbrukas under året nu syns i prognosen. Den negativa avvikelsen beror på för höga kostnader gällande externa placeringar och ekonomiskt bistånd i förhållande till budget. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna månadsuppföljningen för september samt helårsprognosen för 2013.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Månadsrapport efter september månad med förvaltningens prognos över beräknat utfall på helår 2013.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) AVN 100 Internbudget AVN 2014 Änr AVN 2013/4002 Beslut Bifalla den föreslagna anslagsnivån per verksamhet Ramtilldelningen som nämnden ställer sig bakom har sin grund i de målsättningar som nämnden fastställt i sitt styrkort för Bifalla den föreslagna fördelningen av ramen för investeringar. Överlämna arbete och välfärdsnämndens beslut angående internbudgeten för 2014 till kommunstyrelsen. Reservation Nämndens socialdemokratiska grupp (Katarina Honoré, Tommy Nilsson, Maria Nilsson och Patric Hansson) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Nämndens behandling Ordföranden yrkar å majoritetens vägnar bifall till förvaltningens förslag. Vice ordförande yrkar å den socialdemokratiska gruppens vägnar att 3 mkr flyttas från kontot ekonomiskt bistånd till kontot för yrkesvux. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Sammanfattning Budgetförutsättningar: Arbete och välfärdsnämnden har från Kommunstyrelsen erhållit en budgetram som uppgår till ca 364 mkr exklusive kapitalkostnader. Det är nämndens uppgift att för varje enskilt kalenderår avge ett budgetförslag som ryms inom den tilldelade ramen. Nämnden fick ett ökat anslag om 20 mkr för 2014 för att kunna justera budgeten. Ett besparingskrav är också ålagt nämnden om ca 1,9 mkr för effektivare Kristianstad. I förslaget som är lagt för budget 2014 har dessa besparingar effektuerats genom besparingar i budget för förvaltningsövergripande kompetensutveckling, inköp av tolkar samt anställning av semestervikarier. Personalkostnader har värderats utifrån senast kända löneöversyn LÖÖV13. Pålägg för sociala avgifter har beräknats på lönedelen motsvarande riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Pålägget beräknas som 38,46% på lön. Innevarande års löneöversyn kommer vara klar under hösten Lokalkostnader, både externa och interna, har värderats efter senast kända debitering och gällande avtal. Internhyra som tillkommer eller avgår under året budgetjusteras i speciell ordning via Kommunstyrelsen. Budget för övriga driftkostnader har värderats utifrån förbrukning de två senaste åren och en bedömning av kommande behov. Värdering av intäkterna för bidrag, taxor/avgifter har skett efter försiktighetsprincipen vilket innebär ett lågt antagande. Då förvaltningen fortfarande går genom en utvecklingsprocess med nya arbetssätt inom alla verksamheter så kommer behov att uppstå om budgetjusteringar mellan verksamheter/enheter under budgetåret Investeringsbudget Arbete och välfärdsnämnden har från Kommunstyrelsen erhållit en budgetram som uppgår till 0,5 mkr gällande investeringar för Förslaget är att dessa skall användas för anpassningar av förvaltningen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att bifalla den föreslagna anslagsnivån per verksamhet Att ramtilldelningen som nämnden ställer sig bakom har sin grund i de målsättningar som nämnden fastställt i sitt styrkort för Att bifalla den föreslagna fördelningen av ramen för investeringar. Att överlämna arbete och välfärdsnämndens beslut angående internbudgeten för 2014 till kommunstyrelsen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 101 Ärende som inte uppfyller lagens krav inom barn och unga Änr AVN 2013/4013 Beslut Godkänna redovisningen. Från och med nästa månad komplettera rapporten med att ej fördelade anmälningar ska redovisas även bakåt Protokollsanteckning Nämndens socialdemokratiska grupp (Katarina Honoré, Tommy Nilsson, Maria Nilsson, Patric Hansson, Ibrahim Cicek och Mats Edin) ser allvarligt på att antalet ej fördelade anmälningar är alldeles för hög. Nämndens behandling Sammanfattning Ärende som inte slutförs inom fyra månader har minskat inom stöd och utredning. Ansvariga chefer har fått i uppdrag att till årsskiftet vara ikapp med de utredningar som ännu inte avslutats. Familjehemsenhetens siffror visar att ärenden som varit öppna för länge har ökat. Vid kontroll av detta visar det sig att detta är felaktigt. De ärende som ligger öppna är huvudsakligen ärende som rör beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare och är hanterade inom laga tid på förvaltningen men väntar på avgörande i Tingsrätten. Dessa ärende ska avslutas då de lämnas till Tingsrätten.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Beslutsunderlag Rapport av ärende inom barn och unga som inte uppfyller lagens krav

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 102 Rapporter enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen (SoL) om ej verkställda beslut Änr AVN 2013/1416 Beslut Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. Sammanfattning Enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1 fattade av nämnden före och som inte verkställts inom tre månader (2 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över ej verkställda beslut per

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 103 Lex Sarah Änr AVN 2013/3351 Beslut Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg att påtaglig risk för allvarligt missförhållande bedömts föreligga. Radovan Javurek (FP) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv. Sammanfattning Enligt 14 kap. 3 SoL ska anställda som upptäcker ett missförhållande eller en risk för missförhållande rapportera detta enligt lex Sarah. Rapporteringsskyldigheten gäller såväl faktiska missförhållanden som händelser/försummelse som kan leda till missförhållande för klient/brukare. Två lex Sarahrapporter i samma ärende har inkommit och I de fall en påtaglig risk för allvarligt missförhållande förelegat ska anmälan till Inspektionen för vård och omsorg göras. I lex Sarah-utredningen framgår att inget missförhållande för barnet bedömts föreligga. En påtaglig risk för allvarligt missförhållande har ändå bedömts föreligga med anledning av att den interna kommunikationen och rutinerna inom Arbete och välfärdsförvaltningen varit bristande. Detta kunde ha lett till felaktiga beslut avseende stöd till barnet, hemflytt och barnets kontakt med sin biologiska mamma.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg att påtaglig risk för allvarligt missförhållande bedömts föreligga. Beslutsunderlag Utredning lex Sarah Bilaga 1 Händelseanalys med åtgärdsförslag Bilaga 2 Loggbok Lex Sarah rapporter (i sekretesshandlingar)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) AVN 104 Sammanträden 2014 för Arbete och välfärdsnämnden Änr AVN 2012/2645 Beslut Fastställa nämndens sammanträdesdagar 2014 i enlighet med förslaget (23 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 15 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december) Sammanfattning Arbete och välfärdsnämndens sammanträden för 2014 har planerats till fjärde torsdagen i månaden förutom i maj och december som har planerats till tredje torsdagen i månaden. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Fastställa nämndens sammanträdesdagar 2014 enligt förslag Beslutsunderlag Förslag sammanträdes- och brytdagar 2014

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) AVN 105 Tjänsteutlåtande motion läxhjälp Änr AVN 2013/3901 Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänsyn till att möjligheten att låta privatpersoner hjälpa deltagare med läxläsning redan finns och förekommer. Nämndens behandling Arbete och välfärdsnämnden ställer sig bakom arbete och välfärdsförvaltningens förslag till beslut. Elisabeth Jörgensen (MP) avstår från att delta i beslutet. Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i motion att pensionärer och andra intresserade ska kunna ge barn och vuxna i integrationsfasen läxhjälp. Vad gäller deltagare vid SFI finns det redan möjlighet till extra stöd och läxhjälp inom ramen för skolans uppdrag. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänsyn till att möjligheten att låta privatpersoner hjälpa deltagare med läxläsning redan finns och förekommer.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag I Kristdemokraternas motion föreslås att pensionärer och andra intresserade ska kunna hjälpa barn och vuxna i integrationsfasen med läxläsning utifrån barnen respektive familjens behov. Man föreslår också att en flitpeng om kr i timmen samt reseersättning skall utgå som ersättning för arbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att avge yttrande över samma motion. Arbete och välfärdsförvaltningens yttrande avser det ansvarsområde som ligger inom ramen för den egna nämnden. Varje skola har enligt skollagen ett ansvar att inom ramen för undervisningen ge den ledning och stimulans som deltagarna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Förutom den ordinarie undervisningen har SFI samarbete med ideella föreningar och organisationer, som t ex Röda korset för att ge ytterligare stöd till deltagarna i deras utbildning. I verksamheten har vi kontinuerligt personer som inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder stödjer våra deltagare i deras språkutveckling samt stöttar dem i deras integrationsprocess. Verksamheten har en inre struktur som möjliggör för deltagare att utöver den ordinarie undervisningen få extra stöd i studierna, genom att SFI erbjuder studiehallsverksamhet. Studiehallen är under 40 timmar i veckan bemannad med behöriga SFI-lärare, språkhandledare/stödjare som till stor del även kan stödja deltagarna på deras modersmål. Implementering av lärplattform för att ytterligare förstärka möjligheten till extra stöd i deltagarnas utbildning sker under hösten 2013.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer