Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår"

Transkript

1 Då det har väckts ett misstroendevotum mot mig i min roll som Kårordförande Anser jag det relevant att jag innan mötet ger min bild av de kommentarer som kommer upp i dokumentet Kursiv text är de anmärkningar som gjorts mot mitt agerande under de senaste två och ett halvt åren. Normal text är mina kommentarer. Har någon några frågor innan mötet så nås jag enklast på eller på Facebook. Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår Ekonomi Under fyra tillfällen 2013 tagit 8800 kr ur kassan utan att redovisa kvitton 4500kr av dess har sedan betalts tillbaks privat. Denna punkten handlar om ett par olika saker. Om vi börjar med de 4500 som jag själv gått in och täckt så rör det sig om två olika delar. Det är dels ett rent lån som härrör från att jag den 18/10 skulle upp på en utbildning för Högskolestyrelseledamöter i Stockholm. Jag knäckte mitt visakort på morgonen vilket innebar att jag antingen kunde låna kontanter från Kåren eller hoppa över denna utbildning där transport (flyg till och från Stockholm) var betald av Lärosätet och utbildningen i sig bekostades av regeringskansliet. I denna resa ingick för mig också ett mingel med andra Kåraktiva och diskussioner med en av Samordnarna för Samverkande studenter. Rätt eller fel gjorde jag bedömningen att det var en mindre skada att faktiskt åka på denna resa, inte minst som Kåren kortfristigt lånar pengar till sin personal som förskott på lönen om behov uppstår. Pengarna har betalats tillbaka. De 1500 är pengar jag plockade ut för Kårens räkning, men då jag var sen med kvittona ansåg jag det helt enkelt smidigare betala in dessa igen och plocka ut dem då jag fick tid att redovisa de kvitton som finns Rör den samsträff som var i Halmstad i september, detta rör kostnader som ska faktureras ut till de deltagande redovisningen av detta har dragit ut något på tiden och det får jag be om ursäkt för. De kvarvarande 300 rör Kårstyrelsemötet den 31/10 då jag plockade ut pengar för fika till Kårstyrelsen, generellt handlar jag detta själv och lägger då ut pengarna, men jag ansåg inte att det var rimligt att en ideell kårstyrelseledamot skulle ligga ute med pengarna. Kvittot och restande pengar ligger på mitt jobbskrivbord. Vilket jag inte har kunnat redovisa då jag av styrelsen ombads att ta kompledigt fram till det extra medlemsmötet. Under verksamhetsåret 11/12 har Patrik tagit beslut om att ge avgående vice Kårordförande fri hyra i en månad. Då förvaltningschefen konfrontera honom med anledning av att detta ligger helt utanför kårordförandens befogenheter svarar han att dessa ska betalas ur egen kassa. Det som sen lämnas in till ekonomiansvarig hänvisade till att kostnaden skulle bokföras på kårstyrelsens övrigtkonto. Här måste jag säga att jag inte känner igen verklighetsbeskrivningen till fullo. Sant är att jag tog tog beslutet gällande fri hyra, detta beslut tog jag då styrelsen initierat ett skifte av presidialer under pågående verksamhetsår. Jag bedömde mitt agerande som det enda sättet att lösa frågan på ett humant sätt. Sant är också att jag hade en dialog med förvaltningschefen kring detta och vi kom fram till att det kanske inte var den bästa lösningen. Jag föreslog att om det blev problem kring den ekonomiska revisionen så kunde jag personligen betala med min semesterlön. Frågan kom dock aldrig upp igen och vi fick heller ingen anmärkning på detta från den auktoriserade revisorn såvitt jag har fått kännedom om.

2 Underlåtit att redovisa kvitton till uttag på Kårens Eurocard vilket kan leda till anmärkningar på den ekonomiska revisionen. Detta stämmer till fullo, jag har missat ett antal kvitton från köp med Eurocard, Detta är ett dumt och klantigt misstag som jag ber om ursäkt för. Underlåtit att skicka in papper till bolagsverket i tid vilket ledde till en merkostnad för Kåren på 2700 kr. Anmälningarna till bolagsverket drog ut på tiden, det handlade dels om att vi fick ett antal kompletteringar och en oklarhet kring vilka dokument som behövde skickas in. Delvis handlade det också om att jag inte prioriterade detta högst i relation till pågående verksamhet. Underlåtit att redovisa kvitton för den SamS-träff som Kåren arrangerade våren 2012 vilket ledde till att den fakturerades till SamS först ett år i efterhand. Den SamSträff som hölls i Halmstad under 2012 blev liggande oerhört länge, det hade förvisso ganska lite att göra med kvitton, utan mer på att det var rörigt kring deltagarlistorna och att det blev kommunikationsmissar mellan mig och vice vilket gjorde att det ramlade mellan stolarna. Klargjort för Kvasiföreningen BÖS att de inte är välkomna på hjärtslaget vilket var en bidragande anledning till att BÖS själva arrangerade en fest i Kristianstad under Hjärtslaget, detta kan ha inneburit både en inkomstförlust för Kåren såväl som dåligt rykte och nedsvärtande av Kårens varumärke Vad gäller kommentarerna kring BÖS handlar det hela om ett missförstånd, som jag trodde var utrett. I grunden bygger det på ett skämt som pendlade mellan att de skulle stjäla en av våra flaggor som vi nyligen hade fått tillbaka efter en längre tids bortvaro, och att jag replikerade med att då fick de inte komma. Jag blev senare informerad av dåvarande ordförande för Thorax om att vissa hade tagit detta på allvar vilket ledde till att vi hade en diskussion om det, där vi kom överens om att han skulle klargöra hur det låg till. Jag har också på Kårens Valborgsfirande pratat med en aktiv BÖS:are kring detta och bett om ursäkt för det dåliga skämtet, jag erbjöd mig också att komma på deras jubileum och formellt be om ursäkt och ge ett hyllningstal till föreningen, men de har aldrig återkommit. Utifrån detta har jag trott att saken varit utagerad. Underlåtit att ta posten under andras semestrar trots att han tagit på sig denna uppgift, vilket ledde till flera betalningsanmärkningar och kostnad i både pengar och anseende. Den inkommande posten under sommaren la jag i expeditionen på medlemsservice, men jag vet faktiskt inte vart den tog vägen efter det. Det här är ett område där vi absolut kan tydliggöra rutiner och förväntningar, såhär i efterhand borde jag och förvaltningschefen lagt mer tid på den delen. Under 2012 tagit beslut att ge Länsförsäkringar en extra företagsfrukost gratis. Detta går utöver hans befogenheter då Kåren har fast personal som ansvarar för dessa event. Länsförsäkringarsammarbetet låg tidigare på presidiet och det var under den perioden jag gav dem löfte om extra företagsfrukostar, anledningen därtill var att jag på mitt första möte med dem fick känslan av att de inte var alldeles exalterade över vad de fick för sina pengar och jag tyckte att detta var ett billigt sätt att på sikt behålla inkomster på runt kr per år. De har också förlängt avtalet med oss. Varumärke Efterfrågat material till UKÄ (universitetskanslerämbetet) har inte sänts in i tid. Detta stämmer anledningen är att jag var sjuk under perioden då detta skulle skickas in och missade det. Möjlighet att skicka in kommentarer finns fortfarande.

3 Engagerade studenter har fått vänta orimligt länge på sina efterfrågade intyg gällande meritpoäng. Meritpoängen har varit röriga, detta har också lett till att vi nu har en rutin som gör att även vice ordförande kan skriva och signera dessa, jag har också förberett ett dokument som ska ge riktlinjer till hur och när man ska ansöka om meritpoäng för att det ska bli mer säkert och lätthanterligt. Anledningen till att detta förslag inte lyfts i Styrelsen än är att punkten ligger på en lista med saker jag plockar in på dagordningarna när det passar, detta då vi nyligen gått igenom en sökprocess så det inkommer för tillfället inga sådana ansökningar. Presenterade ej Kåren för SET-sektionen under nollningen 2013 vilket direkt kan ha påverkat varumärke och medlemsantal. Jag hade missförstått tiden som hade ändrats ett flertal gånger, jag var på plats tio minuter efter utsatt tid, men det fanns ingen anledning att gå in då förvaltningschefen höll på med den dragningen. När Kårordförande upprepade gånger anländer försent till möten både interna och externa, skadas Kårens varumärke. Jag kan inte säga annat än att jag brukar stressa till mina möten, och det händer att jag är försenad. Vanligen för att jag fastnar i telefon lite för länge eller för att jag springer på studenter på campus som har något som måste sägas just där och då, i vilken mån det skadar kårens varumärke kan jag inte uttala mig om. Men jag tar naturligtvis till mig skribenternas kommentarer och ska respektera tider bättre framöver. Patrik har talat illa om förtroendevalda inom Kåren under SamS-träff, där två av de omtalade var nominerade till poster inom SamS. Detta känner jag inte igen, visst har jag kampanjat för våra kandidater vilket inte alltid är samma sak som att det är våra egna engagerade, jag har också svarat på frågor om varför jag anser att vissa kandidater inte är rätt för olika uppdrag, men detta är något helt annat än att baktala folk. På möte med ledningsrådet baktalat Kårens samarbete med Karriärcentrum. Jag har inte baktalat Kårens samarbete med karriärcentrum, varken på ledningsrådet eller med någon på HH. Jag har fört diskussioner, dels kring den problematik som finns i att karriärcentrum har gett sig in på det område som Studentkåren tidigare sysslade med och tjänade pengar på, mest i syfte att undvika kritik mot att karriärcentrum hänvisar företagsfrukostar/luncher till Kåren istället för att göra dem själva. Jag har också i samband med uppstarten av projektet fört fram åsikten att man inte bara kan starta karriärcentrum och tro att alla program som har egna projekt kring arbetsmarknadsfrågor ska hoppa på tåget, utan man måste faktiskt visa att man gör något bra och att detta ger ett mervärde även för dem som idag är duktiga på frågan. En mycket enkel anledning till att jag valde att göra detta är att HH flera gånger tidigare försökt starta upp projekt i den här stilen som man sedan inte lagt tillräckligt med tid och resurser på vilket har inneburit att man har fått lägga ner projekten. Något som varit skadligt för alla inblandade. Arbete Underlät att skicka in uppdaterade dokument till Bolagsverket när Jane Ekström var tillförordnad förvaltningschef. Vilket gjorde att Jane inte kunde teckna firma för Kårens bolag. Se ekonomi 4 det är samma punkt.

4 Kårordförande hade ansvar för att söka efter studentombud vilket fördröjdes flera månader från beslut. Helt sant att tillsättningen av studentombuden drog ut på tiden, det finns flera anledningar till detta, dels arbetsbelastning, men också diskussioner med folk som var lämpade och som det fanns ett intresse av att få in ansökningar från. I slutändan tillsattes våra två studentombudsposter och med tanke på hur väl dessa två personer har fallit ut har jag svårt att se det hela som något negativt. Inför kandidatur för andra verksamhetsåret meddelade 2/3 av sittande kårstyrelse att de inte stödde hans kandidatur. Jag kan inte uttala mig kring detta, jag vet att det var två personer i styrelsen som inte ville att jag skulle fortsätta, men vare sig detta påstående är hörsägen eller ej, blev jag nominerad av valberedningen och vald av medlemmarna. Inför kandidatur för tredje verksamhetsåret klargjorde Jane som tillförordnad förvaltningschef att stora delar av personalen att de inte kände förtroende för honom. Jag blev informerad av Jane under pågående valprocess att delar av personalen helst såg en annan ordförande, vilket är något annat än att de inte kände förtroende för mig. Jag blev också uppmanad av andra i personalen att söka ett år till. Frågan kring huruvida personalen ska påverka medlemmarnas val av företrädare har diskuterats förut och då uppgifter finns som är motstridande upplever jag det som konstigt att punkten anförs i detta då medlemmarna valde mig för detta år Minst två av de tre vice kårordföranden som Patrik arbetat med känner att det finns ett stort kontrollbehov från honom kring deras egen post sat att idéer och förslag till beslut slås ned utan vidare diskussion. Denna punkten ser jag egentligen som två olika, Jag kan börja med att säga att jag inte slår ner på förslag bara för att de kommer från viceordföranden, oavsett vilken av mina viceordföranden det är. Vad gäller den andra delen om mitt kontrollbehov, så kan jag bara konstatera att jag har i uppgift att arbetsleda viceordföranden, vilket naturligt ger att jag har ett visst intresse av vad denne arbetar med, jag försöker också efter bästa förmåga se till att viceordföranden har lika bra koll på det jag håller på med som jag har på dennes Kårstyrelseledamöter känner sig nedtryckta och motarbetade de känner sig illa behandlade. Det här är naturligtvis allvarligt, det är aldrig bra om personer känner sig motarbetade eller illa behandlade, jag kan inte kommentera detta vidare då jag inte vet vad punkten handlar om, jag har helt enkelt ingen information då ingen i styrelsen har pratat med mig kring frågan varken generellt eller någon enskild fråga. Jag skulle uppskatta om personen/personerna vill ha ett samtal med mig, i grupp eller individuellt, med eller utan Studenthälsans stöd, så vi kan ha en dialog kring detta. Enligt en kårstyrelseledamot underminerar kårordförande verksamhetsrevisorernas arbete. Min intention har inte varit att underminera revisorerna jag är heller inte av uppfattningen att jag gör det. Däremot har jag haft anledning att diskutera revisorernas agerande i några frågor då det varit oklart kring om de agerat som medlemmar eller revisorer Revisorerna har även enligt mig vid några tillfällen förmedlat åsikter som fakta och detta har jag självklart tagit med styrelsen.

5 Under sitt andra år som kårordförande var han ofta på så dåligt humör att han inte kunde hålla i kårstyrelsemötena. Vad ska jag säga om det här, jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån och jag vet att det inte är en uppfattning som delas av alla. Visst har jag som alla andra bättre och sämre dagar, och styrelsens arbete föregående år var inte alltid så harmoniskt, men jag kan hur jag än vrider på det inte förstå vilka tillfällen man skulle kunna mena. HH har klagat på Patriks attityd på möten och på hans ton i mail Högskolan och Kåren är inte alltid överens och det kan bli mycket höga tongångar i debatterna. Då studenternas inflytande under min tid som ordförande har varit ansatt vid ett antal tillfällen har jag emellanåt varit frustrerad, sådant kan kan naturligtvis skina igenom och det har också funnits tillfällen då jag har använt det som strategi, när jag känt att jag inte får gehör för våra frågor. Till den akademiska Högtiden så var HH upprörda över att de inte fått någon respons när de sökt efter fanbärare HH kan säkert ha varit frustrerande över att det tog tid att få fatt på programflaggor och fanbärare för nästan exakt två år sedan. Och vi hade lite olika uppfattning kring tidsspannet, skolans uppfattning var att tycka det var dåligt att vi inte hade det löst mer än en månad i förväg, min uppfattning var att det kanske inte är så märkligt om studenterna drar sig för att binda upp sig för att hålla i en flagga på ett event de inte känner till och som inte riktar sig till dem. Vid högtiden fanns ett tjugotal fanor och fanbärare på plats. Trots upprepade påstötningar kring Patriks arbete från olika delar av organisationen har han inte förändrat sitt arbetssätt och attityd. Det är olyckligt att det finns personer som anser att jag inte lyssnar till eller tar till mig kritik, jag har arbetat med delar i mitt arbetssätt och även mitt sätt som person har förändrats under de här åren. Men det finns också delar som ligger kvar goda såväl som dåliga. Om det finns specifika områden som det önskas att jag arbetar mer med så tar jag tacksamt emot feedback på detta. Hälsa Druckit så mycket på SamS-träffar att han inte kunnat medverka på mötet. Kort sagt kan man väl här säga att jag på en samsträff satt uppe för länge och glömde ställa min klocka vilket innebar att jag försov mig ansenligt, det var ett stort misstag som jag ber om ursäkt för. Druckit för mycket efter medlemsmöten att han inte kunnat komma till jobbet dagen efter. Gällande att jag dricker för mycket efter medlemsmöten ligger det till som så att jag efter medlemsmöten alltid försöker vara ledig, Det brukar inte fungera särskilt väl och då går jag in på eftermiddagarna helt enkelt för att det passar min arbetsrytm bättre jag kommer helt enkelt inte ifrån Kåren vid lunch om jag satsar på en halvdag och kommer in på morgonen. Druckit för mycket på onsdagspubar så att han inte kunnat komma till jobbet dagen efter. Jag kan inte svära på att jag aldrig oplanerat tagit ledigt efter en Kårpub även om jag inte kan komma på något tillfälle då det skett då jag varit ute och festat utan det sker vid de tillfällen jag har jobbat på puben vilket tenderar att göra mig extremt trött, det kan också vara värt att notera att jag enbart jobbar på puben om 6M bedömer att de har kris med personal.

6 Vid ett tillfälle luktade han så mycket sprit på arbetstid att han ombads att gå hem och lägga sig För knappt två år sedan ansåg förvaltningschefen att jag borde gå hem vid ett tillfälle, vilket jag också gjorde och hade planerat att göra. Då jag fixat det som jag var tvungen att göra den dagen, jag hade heller inga möten, vilket innebar att jag satt vid mitt skrivbord under tiden jag var på kontoret.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer