Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna."

Transkript

1 Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen för verksamhetsåret 12/13. Verksamhetsplanen innehåller Kårens tre kärnvärden: Kvalitet i utbildningen, Meningsfull fritid och Attraktiv på arbetsmarknaden. Utöver detta så hade Kårstyrelsen även med Rekrytering, marknadsföring & medlemsvärde, Organisationsgenomlysning samt Nationell samverkan. Under årets andra medlemsmöte den 19/2-13 lades de ej uppfyllda punkterna i verksamhetsplanen ned till förmån för ett visionsarbete. Kvalitet i utbildning Under verksamhetsåret skulle Kårstyrelsen fortsätta sitt arbete med STURE-gruppen och via denna grupp rekrytera, utbilda och stötta studentrepresentanterna. Detta gjordes och ett arbete med att genomföra en PULS-utbildning påbörjades. I slutändan blev det en light-version av utbildningen som hölls för de nya studentrepresentanterna. Under året tog Kårstyrelsen även beslut om att ta över STURE-gruppen helt och hållet. Tanken bakom detta var god då avsikten var att HH inte skulle vara med och påverka studentrepresentanterna och Studenthälsan, som vi delade ansvaret med, är en del av HH. En grupp på tre personer innehållande två oberoende kårstyrelseledamöter och kårordförande tillsattes att hantera STURE-gruppen. I slutet av året gjordes en utvärdering av arbetet med STUREgruppen och en muntlig överenskommelse gjordes med Studenthälsan om att dela på STURE-gruppen igen, då Kårstyrelsen insåg att Kåren i längden saknar de resurser som krävs för att utveckla gruppen. Kåren skulle påbörja ett arbete med att synliggöra studenters rättigheter. Detta gjordes via en folder samt information på Kårens hemsida. Foldrarna var med varje gång Kåren kampanjade ute på campus, där spreds informationen även verbalt och studentrepresentanterna uppmuntrades att delta under dessa tillfällen. HH genomförde under verksamhetsåret en stor omorganisation. Kårens mål var att vara med och se till att HH i största möjliga mån behöll sitt decentraliserade beslutsfattande som präglades av studentinflytande och kollegialitet. Kåren arbetade med att få studenter att delta i HHs fokusgrupper i arbetet med omorganisationen. Uppslutningen var inte 100 % men Kårstyrelsen var ändå nöjda. I slutändan förlorade Kåren ett stort slag då Högskolestyrelsen röstade igenom ett förslag som innebar att HHs nämnder och råd skulle ha en majoritet av disputerade i styrelsen. Detta innebar bland annat att HHs sektionsstyrelser (som under omorganisationen blev sektionsråd) fick skära ned från fyra stycken studentrepresentanter till tre. Kårordförande reserverade sig mot beslutet och Kårstyrelsen valde att anmäla beslutet till UKÄ. Målsättning femårsperiod Kåren skulle arbeta för att bibehålla kårstatus vid HH. Då det under detta år var dags att

2 ansöka om förnyad kårstatus tog det arbetet upp mycket utav presidiets tid. Kåren beviljades förnyad kårstatus! Meningsfull fritid Kåren skulle under verksamhetsåret bredda och intensifiera den studiesociala verksamheten, på denna punkt lades det ned mycket tid. Kårstyrelsen hade med punkten på sina utbildnings-/workshopdagar och Kårstyrelsen utsåg en grupp som hade i uppgift att komma på och genomföra dessa event. Mycket utav de idéer som påbörjades gick i stöpet på grund utav bristande resurser, i detta fall i form av tid. Men arbetet var inte helt fruktlöst, vi arrangerade bland annat en overallsverkstad och den Gröna Milen. Ett annat mål för verksamhetsåret var att jobba för att kårhuset skulle bli en samlingsplats för kårorganen och föreningar vid HH som hade avtal med Kåren. För att undersöka detta fick alla kårorgan undersöka på vilket vis de skulle kunna vidga sin verksamhet (detta gjordes även för att hjälpa till med det första målet) och Kårstyrelsen skulle i samråd med 6M se över möjligheterna till att tillgänglighetsgöra kårhuslokalerna. Arbetet påbörjades men hann aldrig avslutas då vi strök verksamhetsplanen. Målsättningar femårsperiod Ett arbete för att förbättra relationen mellan kårorganen påbörjades genom att arrangera en Kårorganskväll och införa avtal mellan organen för att minska risken för missförstånd. Avtalen gällde de event som två eller fler organ var inblandade i som till exempel nollningen eller hjärtslaget. Avtalen specificerade vem som hade ansvar för vad. Attraktiv på arbetsmarknaden Målsättningen var att få ett utökat samarbete med programföreningarna och att ett ökat antal företag inom ett breddat spektra ska komma i kontakt med studenterna. Detta uppfylldes delvis, studenterna fick skicka in önskemål om vilka företag de ville komma i kontakt med för att hjälpa KAD att hitta företag som skulle passa alla. Vidare gavs föreningar vid HH som hade avtal med Kåren möjlighet att hjälpa till med att rekrytera företag mot provision. Då det var ett nytt koncept KAD arbetade med var det inte många som nappade. Men någon enstaka förening visade ändå intresse. KAD genomfördes efter ett tufft år ändå med bravur. Intresset för KAD-styrelsen var i början av året svalt vilket resulterade i att Kårstyrelsen under sluttampen hoppande in och hjälpte till att rekrytera företag. Kåren skulle också utreda arbetslivsanknytningen vid HHs utbildningar. Ett arbete som aldrig hann påbörjas. Målsättning femårsperiod Målsättningen var att alla utbildningar inom fem år skulle innehålla utbildningsmoment med arbetslivsanknytning. Som skrivet ovan blev det tyvärr ingenting gjort på denna punkt.

3 Rekrytering, marknadsföring & medlemsvärde Medlemsrekrytering är något som efter kårobligatoriets fall har fått ta stor plats i den dagliga verksamheten, likaså arbetet med att öka medlemsvärdet. Kårstyrelsen skulle under året aktivt arbeta med en rekryteringsplan. Mycket arbete lades i omgångar ned på att ta fram denna rekryteringsplan, men det blev aldrig något färdigställt nedskrivet resultat. Det som gjordes var att vi inför varje terminsstart genomförde ett planeringsarbete: var på campus skulle vi befinna oss, vilket material bör vi ha med oss och så vidare. Till detta tog vi hjälp utav kårorganen som antingen stod med Kårstyrelsen när de kampanjade ute på campus eller hade självständiga kampanjer. Kårorganen skulle under verksamhetens första halvår utreda hur de kunde skapa ett större medlemsvärde. Arbetet blev av flera anledningar försenat och i slutändan blev verksamhetsplanen nedlagd och det arbete som ändå hade blivit genomfört under denna punkt gick förlorat. Ett utav målen som inte gick förlorat var att arrangera fler event för kårmedlemmar. Exempel på vad som genomfördes var julmyset, Gröna Milen och overallsverkstaden. Rekrytering, marknadsföring & medlemsvärde Medlemsrekrytering är något som efter kårobligatoriets fall har fått ta stor plats i den dagliga verksamheten, likaså arbetet med att öka medlemsvärdet. Kårstyrelsen skulle under året aktivt arbeta med en rekryteringsplan. Mycket arbete lades i omgångar ned på att ta fram denna rekryteringsplan, men det blev aldrig något färdigställt nedskrivet resultat. Det som gjordes var att vi inför varje terminsstart genomförde ett planeringsarbete: var på campus skulle vi befinna oss, vilket material bör vi ha med oss och så vidare. Till detta tog vi hjälp utav kårorganen som antingen stod med Kårstyrelsen när de kampanjade ute på campus eller hade självständiga kampanjer. Kårorganen skulle under verksamhetens första halvår utreda hur de kunde skapa ett större medlemsvärde. Arbetet blev av flera anledningar försenat och i slutändan blev verksamhetsplanen nedlagd och det arbete som ändå hade blivit genomfört under denna punkt gick förlorat. Ett utav målen som inte gick förlorat var att arrangera fler event för kårmedlemmar. Exempel på vad som genomfördes var julmyset, Gröna Milen och overallsverkstaden. Organisationsgenomlysning Då många utav Kårens styrdokument under åren har fasats ut och stora delar av verksamheten idag körs på praxis, skulle det under verksamhetsåret genomföras en organisationsgenomlysning. Målet med genomlysningen var att på lång sikt ge Kåren bättre stabilitet. Detta var den absolut tyngsta punkten i verksamhetsplanen, den som skulle kräva mest mantimmar och innefatta alla delar av Kåren. Då ingen i styrelsen hade tidigare erfarenhet av ett sådant stort arbete med styrdokument lades det övergripande ansvaret på kårordförande som tidigare jobbat mycket med denna typ av uppgifter. Till vårens andra medlemsmöte skulle en sammanhållen organisationsanalys läggas fram men vid vårens första möte då verksamhetsplanen lades ned hade väldigt lite arbete ens startats. Utav sju tunga underpunkter blev endast en genomförd, riktlinjer för att avsätta studentrepresentanter mynnade ut i en avsiktsförklaring som alla skulle skriva under innan de blev valda.

4 Nationell samverkan Kårstyrelsen medverkade under året på alla möten med Samverkande Studenter och på mötena med SFS, ett arbete som fortsatte även efter att verksamhetsplanen lades ned. Kårstyrelsen skulle även skriva blogginlägg och dela relevanta nyheter från SFS på hemsidan. Bloggen blev det aldrig något av, om det berodde på att vi inte hade upprättat någon eller om de var för att ingen fick den uppgiften är oklart. Det delades heller inte några nyheter från SFS, åsikterna för vad som var relevant för våra medlemmar gick isär och styrelsen kom aldrig att enas om en plan för att lösa detta. Kåren skulle under året, vid minst två tillfällen, bjuda in medlemmarna till diskussionsmöten för att få in tankar och idéer om hur vi kunde förbättra vår verksamhet. Detta och även målet att uppmuntra medlemmarna att skicka in samma typ av åsikter via hemsidan genomfördes aldrig. Varför detta aldrig gjordes finns inget bra svar på, om det berodde på att vi lade ner verksamhetsplanen eller om det aldrig fanns tid att planera det då verksamhetsplanen i sin helhet var mycket mastig. Visionsarbetet Visionsarbetet startades upp då styrelsen och framförallt presidiet ansåg att vi behövde bättre mål att sträva efter. Styrelsen ansåg att en organisationsgenomlysning inte skulle ge lika mycket innan vi hade tydliga mål att sträva efter. Av den anledningen plus att själva visionsarbetet skulle ta upp mycket tid valde Kårstyrelsen att yrka på att lägga ner den kvarvarande verksamhetsplanen. För att få fram materialet till visionen genomfördes möten med tre fokusgrupper och en referensgrupp. De olika fokusgrupperna var kårorgan, studentrepresentanter, studenter och referensgruppen bestod utav en blandning av dessa tre. Under dessa möten genomfördes en rad olika brainstormingsövningar för att ta fram vad varje grupp ville att Kåren skulle vara Referensgruppens uppgift var sedan att sortera och sammanfatta all data som kommit fram under mötena. Gruppen från Kårstyrelsen som hade hand om projektet tog sedan materialet från referensgruppen, snyggade till det och presenterade det tillsammans med resten av Kårstyrelsen för medlemsmötet. Övrigt Med ekonomisk hjälp utan HH tillsatte vi under året två stycken studentombud som tog över ansvaret för studentärendena.

5 Patrik Mattisson Kårordförande Erica Grimberg Oskar Kriborg Vice Kårordförande Lukas Strömgren Mira Lindgren Förste kårstyrelseledamot Linn Wigen _ Sofie Eriksson Henri Kallastu Daniel Möller Ellen Arvidsson _ Anton Amundsson Tobias Bengtsson _ Amanda Bergstén _ Lovisa Carmarker Victor Rundqvist ht 12 Emil Sjunnesson

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår Då det har väckts ett misstroendevotum mot mig i min roll som Kårordförande Anser jag det relevant att jag innan mötet ger min bild av de kommentarer som kommer upp i dokumentet Kursiv text är de anmärkningar

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer