Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014

2 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb <<< OMSLAGSBILDEN Stora torget, Uppsala. Adam Nyström D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad D&G AKTIEFOND Jens Barnevik D&G SMÅBOLAG Johan Wallin D&G SMÅBOLAG Henrik Andersson D&G GLOBAL Lars Johansson D&G GLOBAL Carl Granath D&G SMALL AND MICROCAP Henrik Sandell D&G SMALL AND MICROCAP Michael Eriksson DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING Åsa Eklund REGELEFTERLEVNAD Richard Toss RISKKONTROLL Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION Annica Hammarberg ADMINISTRATION Josefine Sjölund ADMINISTRATION Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION 2

3 VD har ordet Vid halvårsskiftet 2014 hade Stockholmsbörsen gått upp med 9,5 procent inklusive utdelningar, och det kan konstateras att det hittills varit ett bra börsår. Vad det gäller våra fonder har Aktie fonden presterat bäst i förhållande till sitt jämförelse index, den gick upp med 14,4 procent vilket är hela 4,9 procentenheter bättre än Six Return. Småbolagsfonden gick upp med 13,6 procent och Globalfonden med 9,9 procent vilket är 3,2 respektive 1,0 procentenheter sämre än sina jämförelseindex. En nyhet är att vår fondfamilj utökas med ytterligare en medlem efter sommaren: Didner & Gerge Small and Microcap. Fonden kommer att investera i små och riktigt små bolag på en internationell arena. Förvaltarna har möjlighet att leta efter bolag i hela världen, dock kommer huvuddelen av investeringarna att finnas i Europa. Vi kommer att använda samma beprövade och framgångsrika in vesterings filosofi som för våra befintliga fonder. Precis som våra andra fonder är Didner & Gerge Small and Microcap en tydligt aktivt förvaltad fond som inte tar hänsyn till indexvikt, sektor eller geografi. Fonden söker efter bolag med hög kvalitet, bra tillväxtmöjligheter och en dokumenterad förmåga att generera goda kassaflöden utan allt för stora svängningar i resultaten eller för hög finansiell risk. Vi tror att det finns goda möjligheter att hitta intressanta investeringar bland små bolag på en internationell arena och fonden kompletterar väl våra tre befintliga fonder. Som alltid är vi övertygade om att en aktiv förvaltning över tiden har goda möjligheter att överträffa relevanta jämförelseindex till en rimlig risk. Fonden kommer att förvaltas av Carl Granath och Henrik Sandell. De har båda ett gediget aktieintresse, lång förvaltningserfarenhet och dokumenterat goda resultat bakom sig. Om du är nyfiken på den nya fonden är du välkommen att gå in på vår hemsida eller kontakta oss på annat sätt för att ta del av faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Fonden startar den 28 augusti. En annan sak att se fram emot under hösten, förutom starten av vår nya fond, är vårt 20-årsjubileum. Didner & Gerge Aktiefond startade den 21 oktober Det innebär att vi till hösten kan fira 20 år av tydligt aktiv förvaltning. Detta vill vi givetvis uppmärksamma på lämpligt sätt, bland annat med en andelsägarträff i Uppsala i november. Vi återkommer under hösten med ytterligare information om detta. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsen har hittills under 2014 visat en stabil utveckling. Tendenserna från första kvartalet består låga räntor och förbättrad konjunktur. Börsen har nu passerat toppen som nåddes innan finanskrisen Sedan botten början av 2009 har Stockholmsbörsen inklusive utdelningar stigit med 198 procent och uppgången sedan svackan 2011 (euro-krisen) är 85 procent. Man skall dock vara försiktig med att dra några slutsatser från historisk kursutveckling. Centralbankernas strävan att hålla ner räntan och öka likviditeten i banksystemen, för att stimulera ekonomierna samt utlåningen till mindre och medelstora företag, har lett till stor efterfrågan på företagsobligationer. Räntesatserna för dessa värdepapper är nu inte mycket högre än för statsobligationer, vilket bidrar till att flödet av pengar till aktiemarknaden är stort. Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras. Ekonomisk statistik, som t.ex. ökad sysselsättning och rekordhög veckoarbetstid i tillverkningsindustrin (cirka 42 timmar), är till övervägande del positiv. Tillväxten i BNP bedöms till hösten närma sig 3 procent i årstakt ungefär det dubbla mot euro-området. Den oro som sedan en tid funnits kring den ekonomiska utvecklingen finns dock fortfarande kvar stora budgetunderskott och allt högre statsskulder i de flesta västländers finanser; valutaunionen euron är under stress; en konstlat låg räntenivå som på sikt bara kan stiga samt vissa varningssignaler från Kina som kan leda till en kraftigare inbromsning av landets tillväxt. Under det senaste kvartalet har det emellertid inte tillkommit något väsentligt som bidragit till att öka osäkerheten, vilket i sig har verkat lugnande på marknaderna. Oroligheterna i Mellanöstern har hittills inte heller påverkat börserna. Oljepriset har endast marginellt stigit, trots att produktionen i Irak, Syrien och Libyen har begränsats. Risken för en kraftig uppgång i oljepriset bedöms som låg. De senaste åren har ökad produktion i Nordamerika kompenserat för bortfall i Mellanöstern och andra områden i världen där oljeproduktionen har begränsats av politiska orsaker. På några års sikt finns det även de som spår ett icke oväsentligt lägre oljepris. Bidragande faktorer till det skulle då vara en omfattande exploatering av stora offshore projekt världen över, både olja och gas, samt utbyggnaden av förnyelsebara energikällor. Även om inflationen fortfarande är låg världen över kan en stark arbetsmarknad i USA driva på löneökningarna. Stora delar av servicesektorn i USA, och även Europa, har haft en svag löneutveckling under en längre tidsperiod. Om en heltidsanställd på McDonald s har svårt att försörja sig finns det anledning till att oroa sig i flera avseenden. Tecken på en ökad inflation i USA finns, och även om risken idag bedöms som låg, skulle en ränteuppgång på 2 3 procent kunna få allvarliga konsekvenser för ekonomin. De högre värderingarna på börsen blir svårare att motivera vid en högre räntenivå. Uppsala juli 2014 Henrik Didner & Adam Gerge 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg under första halvåret 2014 med 14,4 procent jämfört med 9,5 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 4,9 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Volvo, Nordea, Hennes & Mauritz och Trelleborg. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet på Irland och i de baltiska länderna. Banken drabbades hårt av finanskrisen vilket inneburit stora kreditförluster både i Danmark och på Irland. Problemen på Irland och det svaga konjunkturläget ledde till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör kunna leda till högre vinster och värdering av bolaget. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Under det senaste året har de påbörjat ett mycket stort omstruktureringsprogram, en rad nya lastbilsmodeller lanserats, samtidigt som ett nytt motorprogram introducerats. Detta har lett till svag resultatutveckling. Lyckas koncernen med målet att öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential. Nordea är Nordens största bank. Nordea värderas lägre jämfört med sina svenska konkurrenter. Givet att bolaget lyckas sänka sina kostnader och att balansräkningen fortsätter att förbättras borde en uppvärdering av banken kunna ske. Hennes & Mauritz är en av världens största klädvarukedjor med ett brett sortiment inom kläder, accessoarer och kosmetik. De senaste åren har bolagets vinstmarginal sjunkit från en hög nivå då branschen haft det tuffare samt att bolaget valt att förbättra erbjudandet mot sina kunder. Kostnadsökningen beror dels på den stora satsningen inom internethandel och den fortsatt kraftiga geografiska expansionen. Vi tror att bolaget kommer att kunna fortsätta växa de kommande åren samtidigt som nuvarande marginalnivå verkar möjlig för dem att hålla. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Dessa är inom vissa divisioner snart fullföljda och bolaget kan nu fokusera på mer offensiva åtgärder. Större förändringar i innehaven Fonden har gjort nya investeringar i Swedish Match, Elekta, Indutrade och Getinge. Vi har också köpt aktier i bl a Swedbank och Handelsbanken. Under året har innehavet i Assa Abloy, Axis, Electrolux, Latour, OEM samt Infratek sålts ut. Aktierna i Scania såldes efter Volkswagens bud på den resterade delen av bolaget och vi bedömde att det var i andelsägarnas intresse att acceptera. Innehavet i bl a Securitas har minskats. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Danske Bank, Scania, Husqvarna, Hexpol och Nordea Avkastning 2014:6 14,4% D&G Aktiefond Avkastning D & G Aktiefond 2014 ( ) 14,4% 9,5% 2 år* ( ) 29,2% 23,5% 5 år* ( ) 23,6% 17,0% Sedan start* (9421) 18,0% 12,0% * årligt genomsnitt Övrig information 9,5% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 18,0% D&G Aktiefond 12,0% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex SIX Return Bankgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Swedish Match Elekta 962 Swedbank 790 Handelsbanken A 752 Indutrade största nettosälj Mkr Scania B Electrolux B 869 Securitas 787 Axis 424 Assa Abloy 363 De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit ABB, Elekta, Getinge och Assa Abloy. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 4

5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 8,0% Swedish Match (SE) , ,5 4,6% AarhusKarlshamn (SE) , ,8 3,4% FINANS O FASTIGHET 18,5% Nordea (SE) , ,4 8,0% Svenska Handelsbanken A (SE) , 1 395,0 4,6% Swedbank (SE) , ,0 3,3% SEB (SE) ,30 495,6 1,6% Avanza Bank (SE) ,00 231,0 0,8% Melker Schörling (SE) ,30 74,2 0,2% HÄLSOVÅRD 4,6% Elekta (SE) ,00 917,4 3,0% Getinge (SE) ,60 480,7 1,6% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 47,9% Volvo (SE) , ,2 8,3% Trelleborg (SE) , ,0 4,8% Hexagon (SE) , ,8 4,4% Hexpol (SE) , ,6 4,4% Atlas Copco (SE) , ,7 4,4% Skanska (SE) , ,3 4,1% SKF (SE) , ,4 3,7% Sandvik (SE) ,30 894,7 2,9% Loomis (SE) ,50 885,5 2,9% Indutrade (SE) ,00 802,2 2,6% ABB SDB (SE) ,00 760,8 2,5% Nibe Industrier (SE) ,00 525,0 1,7% Beijer Alma (SE) ,00 240,8 0,8% Securitas (SE) ,25 142,0 0,5% INFORMATIONSTEKNIK 0,0% CyberCom Consulting (SE) ,80 7,7 0,0% SÄLLANKÖPSVAROR,4% Hennes & Mauritz (SE) , ,9 7,0% SÄLLANKÖPSVAROR forts. Husqvarna B (SE) ,95 870,6 2,8% Husqvarna A (SE) ,90 95,7 0,3% Rezidor hotel group (SE) ,20 89,0 0,3% UTLÄNDSKA AKTIEINNEHAV 9,6% Danske Bank (DK) , ,0 9,6% Summa finansiella instrument ,4 99,1% Övriga tillgångar och skulder netto 279,1 0,9% FONDFÖRMÖGENHET ,5 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,7 Bankmedel och övr. likvida medel 264,3 855,8 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,3 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 44,4 87,6 Summa tillgångar , ,1 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 30,9 24,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 0 196,6 Summa skulder 30,9 220,6 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr , ,5 Fondens utveckling 2014: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 1 983, , , , , ,8 593, , ,45 933,91 Antal andelar (milj st) 15,817 14,029 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 11,68 Utdelning, kr ,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61 Totalavkastning, % 14,35 28,48 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 34,00 SIX Return (inkl utd), % 9,46 27,95 16,49 13,51 26,70 46,70 39, 2,60 28, 36,30 OMX Stockholm, % 5,98 23,20 12,00 16,69 23,05 52,50 42,00 6,00 23,60 32,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,33 0,27 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 Transaktionskostnader, Mkr 2 9,4 8,0 5,4 8,2 7,6 6,7 5,4 7,2 7,6 11,2 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,04 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,11 Årlig avgift, % 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 1,23 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, %,42 14,08 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39 Totalrisk för SIX Return, % 9,89 11,69 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95 Aktiv risk, % 3,99 5,72 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 5

6 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 13,6 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 16,8 procent. Fonden utvecklades därmed 3,2 procentenheter sämre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 88 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Swedish Match, Jyske Bank, Sydbank, Loomis samt Indutrade. Swedish Match är främst fokuserade på produkter inom rökfri tobak men har även viss verksamhet inom cigarrer. Bolaget har historiskt haft en mycket stark ställning på den svenska snusmarkanden men har de senaste åren tappat mark till lågpriskonkurrenter. De har alltjämt en ledande position totalt sett och en mycket stark ställning i premiumsegmentet via bland annat varumärket General. Bolaget gör för närvarande en stor satsning med svenskt snus i USA vilket påverkar resultatet negativt. Om bolaget visar att de någorlunda klarar att behålla sin ställning i Norden, samt att de kostsamma satsningarna i USA börjar visa lönsamhet tror vi att investerarna blir mer positiva till bolaget. På sikt kan de komma att bli ett helt rökfritt bolag genom att de säljer av sina cigarrverksamheter. Vi upplever dagens värdering som relativt försiktig trots att bolaget möter en hel del motvindar den närmsta tiden. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Den ekonomiska krisen har slagit betydligt hårdare mot Danmark än vad den gjorde mot Sverige och speciellt den danska fastighets- och jordbrukssektorn har orsakat stora kreditförluster. Den danska ekonomin är fortsatt svag och återhämtningen från finanskrisen går långsamt. Efter starka kursutvecklingar under 2013 har bankerna utvecklats svagt i år. Loomis tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har sedan ett antal år tillbaka uppvisat en stabil marginalförbättring och har under 2014 även fått ett inslag av tillväxt genom förvärvet av schweiziska Viamat. Loomis fortsätter att effektivisera verksamheten och vi tror att rörelsemarginalen kan komma att fortsätta förbättras i takt med att bolaget vinner outsourcingkontrakt i Nordamerika. Indutrade är ett teknikhandelsbolag som fortsatt att leverera goda resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av att bolaget kontinuerligt genomför värdeskapande förvärv av nischade produktbolag. Historiskt sett har Indutrade främst varit verksamma i Norden men de senaste åren har man ökat sin exponering i övriga Europa. Givet att bolaget kan fortsätta hitta bra bolag att förvärva tror vi att aktien bör ha goda möjligheter att utvecklas väl på längre sikt. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Elekta, Swedish Match, Husqvarna, Getinge och Nokian Tyres Avkastning 2014:6 13,6% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2014 ( ) 13,6% 16,8% 2 år* ( ) 31,9% 31,2% 5 år* ( ) 26,1% 22,1% Sedan start* (081223) 31,0% 25,2% * årligt genomsnitt Övrig information 16,8% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 31,0% D&G Småbolag 25,2% Fonden startade Förvaltare Jens Barnevik, Johan Wallin Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer De största nettoförsäljningarna har varit i NCC, AAK, Schibsted, Cramo och Addtech. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Nibe, Loomis, Husqvarna, IFS och Nordnet. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Systemair, Elekta, Storebrand, Schibsted, Sydbank och Jyske Bank. Jens Barnevik & Johan Wallin 6

7 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 9,2% Swedish Match (SE) ,00 552,8 7,5% Kesko (FI) ,55 125,7 1,7% FINANS O FASTIGHET 27,1% Jyske Bank (DK) ,85 529,7 7,2% Sydbank (DK) ,59 477,6 6,5% Topdanmark (DK) ,63 3,4 4,2% Storebrand (NO) ,67 263,3 3,6% Nordnet (SE) ,00 205,4 2,8% Klövern Pref (SE) ,50 116,1 1,6% SBC (SE) ,40 54,2 0,7% Selvaag Bolig (NO) ,36 25,2 0,3% Avanza Bank (SE) ,00 14,7 0,2% HÄLSOVÅRD 6,2% Elekta (SE) ,00 303,1 4,1% Getinge (SE) ,60 153,7 2,1% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 33,8% Loomis (SE) ,50 434,4 5,9% Indutrade (SE) ,00 426,1 5,8% Nibe Industrier (SE) ,00 268,9 3,7% Trelleborg (SE) ,20 231,0 3,1% Securitas (SE) ,25 216,4 2,9% Beijer Ref (SE) ,00 209,3 2,8% Addtech (SE) ,50 186,8 2,5% Systemair (SE) ,50 113,5 1,5% Rejlerkoncernen (SE) ,25 6,4 1,4% ÅF (SE) ,75 84,6 1,1% BeijerAlma (SE) ,00 64,7 0,9% Bufab (SE) ,50 53,1 0,7% Gunnebo (SE) ,70 51,7 0,7% VBG (SE) ,50 31,2 0,4% Uniflex (SE) ,90 11,2 0,2% INFORMATIONSTEKNIK,1% Lagercrantz (SE) ,25 316,5 4,3% Atea (NO) ,36 157,1 2,1% IFS B (SE) ,00 150,3 2,0% INFORMATIONSTEKNIK forts. Know IT (SE) ,00 49,4 0,7% Addnode (SE) , 25,2 0,3% Vitec (SE) ,00 18,6 0,3% Affecto (FI) ,49 13,7 0,2% Novotek (SE) ,00 12,3 0,2% SÄLLANKÖPSVAROR 5,7% Husqvarna B (SE) ,95 226,4 3,1% Nokian Renkaat (FI) ,16 129,3 1,8% Swedol (SE) ,30 45,8 0,6% SkiStar (SE) ,50 16,1 0,2% Summa finansiella instrument 6 781,9 92,2% Övriga tillgångar och skulder netto 577,3 7,8% FONDFÖRMÖGENHET 7 359,2 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 6 781, ,6 Bankmedel och övr. likvida medel 552,7 806,0 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,4 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 40,3 0 Summa tillgångar 7 376, ,6 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 8,5 7,5 Övriga skulder (köpta värdepapper) 8,6 0 Summa skulder 17,1 7,5 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 7 359, ,1 Fondens utveckling 2014: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 430,05 378,45 266,75 226, 265,63 206,56 Antal andelar (milj st) 17,112 16,922 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr 0 0 5,95 5, Totalavkastning, % 13,64 41,87 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 16,78 36,63 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,23 0,12 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 2 2,8 3,0 1,0 2,7 3,6 1,2 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,06 0,08 0,07 0,11 0, 0,11 Årlig avgift, % 1,41 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, %,64 14,00 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 11,39 12,56 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 5,60 6,92 6,96 5,85 7,25 5 största nettoköp Mkr Elekta 321 Swedish Match 193 Husqvarna B 168 Getinge 156 Nokian Renkaat största nettosälj Mkr NCC B 216 AarhusKarlshamn 166 Schibsted 127 Cramo 86 Addtech 77 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 7

8 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Globalfond steg med 9,9 procent under första halvåret Det är något sämre än världsindex som gick upp med,9 procent. Sedan fondens start i september 2011 har nu världsindex ökat med 56 procent, utan några större korrigeringar att tala om. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 349 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var i princip oförändrade från årets början: Markel, Fairfax Financial, Fresenius Medical Care (ny), John Deere och Spectris. Kanadensiska sak-och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. Markel har fram till häromåret mest varit verksamt inom specialförsäkringar; d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte bryr sig om. I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blir starten på ett nytt tillväxtben för detta oerhört välskötta bolag med en av de starkare företagskulturer vi stött på. Fresenius Medical Care (FMC) är ett nytt innehav i fonden. Bolaget är tillsammans med DaVita globalt dominerande inom dialysvård. God produktkvalitet och en vilja att investera för att ha möjlighet att leverera en totallösning för patienterna kännetecknar bolaget. I framtiden ser vi att efterfrågan på ett helhetsperspektiv kring patienterna ökar från offentliga myndigheter, försäkringsbolag och andra beställare. Detta kräver kapitalstarka aktörer vilket sannolikt leder till att FMC kommer förvärva en del mindre vårdkedjor. John Deere är världens ledande tillverkare av jordbruks- och skogsmaskiner. Vad som är än viktigare är bolagets ständiga fokus på bättre produkter och bättre kundvård. Kraven på ett effektivare jordbruk världen över kommer inte minska och vi anser Deere vara mycket välpositionerade inför detta. Spectris är ett engelskt företag med en tydlig global profil inom produktivitetshöjande lösningar för främst tillverkande kunder. Största produktområdena är mätinstrument (t.ex. för vibration) och materialanalys (t.ex. för läkemedelsindustrin). Bolagens utveckling Fondens innehav har under senaste året haft en god ekonomisk utveckling. Försäljningstillväxten har legat på drygt sex procent och bolagens samlade kassaflöde ökade med elva procent. Ser man på den reala avkastningen på investerat kapital ligger den siffran på knappt tolv procent, vilket är tydligt högre än snittbolaget i världen på åtta procent. Gemensamma nämnare för fondens innehav är starka affärsmodeller med hög lönsamhet. Vi lägger mycket tid på att bedöma bolagsledningars förmåga att bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft för att på så sätt möjliggöra att fonden kan äga aktierna över lång tid. Större förändringar i innehaven Största nettoköp har gjorts i Fresenius Medical Care, Nomura Research Institute, Aflac och Qualcomm. Samtliga dessa är nya innehav. Största nettoförsäljningar under perioden har varit Teva, Stock Spirits, Microsoft och Kerry Group, vilka samtliga är avyttrade innehav. Vi har även avyttrat Fukuda Denshi och SK Kaken. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling första halvåret har varit Fairfax, Avkastning 2014:6 Avkastning D & G Global 2014 ( ) 9,9%,9% 2 år* ( ) 18,0% 18,2% Sedan start (1928) 17,8% 17,4% * årligt genomsnitt Övrig information Fonden startade Förvaltare 9,9% D&G Global Jämförelseindex,9% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] 17,8% 17,4% D&G Global Henrik Andersson, Lars Johansson MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro PPM-nummer Markel och RIB Software. Drägerwerk, Oaktree och Tate&Lyle har utvecklats sämst under perioden. Drägerwerk verkar i en god strukturell bransch (medicinteknik) som just nu går igenom en tuff cyklisk period p.g.a. stora offentliga underskott och dålig investeringsvilja. Dessutom har bolagets huvudägare (familjen Dräger) visat sig ovilliga att möta dessa utmaningar genom kostnadsbesparingar och tydligare produktfokus. Tate&Lyle föll tillbaka efter att nya asiatiska tillverkare av en generisk variant av bolagets Sucralose-produkt dumpade priset, vilket gjorde att Tates volymer påverkades. Förhoppningsvis är detta ett hack i bolagets goda vinstkurva. Vi har ökat vår investering i Tate under året. Henrik Andersson & Lars Johansson 8

9 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 8,6% Tate & Lyle (GB) ,27 43,0 3,5% Aryzta (CH) ,44 33,6 2,7% FINANS O FASTIGHET 27,7% Markel Corp (US) ,60 61,1 4,9% Fairfax Financial (CA) ,15 60,2 4,8% Aflac (US) ,48 37,8 3,0% First Pacific (HK) ,49 37,5 3,0% Value Partners (HK) ,49 35,9 2,9% Oaktree Capital (US) ,31 35,4 2,8% Berkshire Hathaway (US) ,97 31,9 2,6% TD Ameritrade (US) ,51 25,3 2,0% Danske Bank (DK) ,48 20,0 1,6% HÄLSOVÅRD 16,9% Fresenius Medical Care (DE) ,25 45,0 3,6% McKesson (US) ,94 37,9 3,0% Drägerwerk (DE) ,98 36,0 2,9% Varian Medical (US) ,35 35,6 2,9% Nakanishi (JP) ,06 28,9 2,3% Tokai Corp (JP) ,60 19,6 1,6% Medikit (JP) ,37 7,3 0,6% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 9,2% John Deere (US) ,43 44,8 3,6% Rolls-Royce (GB) ,00 42,7 3,4% Xylem (US) ,82 26,3 2,1% Rolls-Royce C (GB) ,01 0,5 0,0% INFORMATIONSTEKNIK 23,7% Spectris (GB) ,72 44,4 3,6% Nomura Research Institute (JP) ,93 43,2 3,5% ebay (US) ,91 41,9 3,4% Qualcomm (US) ,54 39,9 3,2% Pearson (GB) ,92 39,3 3,2% Millicom Int Cellular SDB ,50 36,8 3,0% INFORMATIONSTEKNIK forts. Mantech (US) ,34 27,3 2,2% RIB Software (DE) ,12 21,6 1,7% SÄLLANKÖPSVAROR 5,7% Autoliv (SE) ,00 37,0 3,0% Shiseido (JP) ,13 34,2 2,7% Summa finansiella instrument 1 141,8 91,8% Övriga tillgångar och skulder netto 2,5 8,2% FONDFÖRMÖGENHET 1 244,3 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 1 141,8 687,3 Bankmedel och övr. likvida medel 5,1 3,8 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 0,2 0 Summa tillgångar 1 247,1 791,1 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 2,8 1,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 0 0 Summa skulder 2,8 1,0 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 1 244,3 790,1 Fondens utveckling 2014: * Fondförmögenhet, Mkr ,1 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 157,28 143,1 113,29 5,62 Antal andelar (milj st) 7,911 5,522 2,337 1,172 Utdelning, kr Totalavkastning, % 9,92 26,31 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, %,87 21,97 9,38 5,23 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,23 0,22 0,73 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 2 1,7 1,1 0,7 0,3 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,19 0,18 0,16 0,21 Årlig avgift, % 1,62 1,59 1,58 1,60 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Global, % 6,04 6,97 Totalrisk MSCI ACWI TR Net i SEK, % 6,48 6,55 Aktiv risk, % 4,30 4,12 5 största nettoköp Mkr Fresenius Medical Care 45 Nomura Research Institute 43 Aflac Ord Shs 37 Qualcomm 36 First Pacific 33 5 största nettosälj Mkr Teva Pharma 30 Stock Spirits Group 26 Microsoft 24 Kerry Group 17 Fukuda Denshi 11 * Fonden startade Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 9

10 Investeringsfilosofi Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att om en fond över tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex så är aktiv förvaltning en nödvändighet. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont. Vi är av uppfattningen att välskötta bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god kostnadskontroll inser vikten av att hushålla med resurser och vara medveten om risker. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att alltid vara mer eller mindre full investerade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva försöka bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen.

11 Fondernas utveckling sedan start 3200 D&G Aktiefond Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return ( =0) 1600 D&G Aktiefond D&G Småbolag Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag och Carnegie Small Cap Return ( =0) D&G Småbolag D&G Global Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK ( =0) D&G Global

12 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB. Foto där annat inte anges: Göran Ekeberg, add light, Grafisk formgivning: JustNu, Uppsala. Tryckt i Sverige

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer