Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014

2 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb <<< OMSLAGSBILDEN Stora torget, Uppsala. Adam Nyström D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad D&G AKTIEFOND Jens Barnevik D&G SMÅBOLAG Johan Wallin D&G SMÅBOLAG Henrik Andersson D&G GLOBAL Lars Johansson D&G GLOBAL Carl Granath D&G SMALL AND MICROCAP Henrik Sandell D&G SMALL AND MICROCAP Michael Eriksson DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING Åsa Eklund REGELEFTERLEVNAD Richard Toss RISKKONTROLL Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION Annica Hammarberg ADMINISTRATION Josefine Sjölund ADMINISTRATION Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION 2

3 VD har ordet Vid halvårsskiftet 2014 hade Stockholmsbörsen gått upp med 9,5 procent inklusive utdelningar, och det kan konstateras att det hittills varit ett bra börsår. Vad det gäller våra fonder har Aktie fonden presterat bäst i förhållande till sitt jämförelse index, den gick upp med 14,4 procent vilket är hela 4,9 procentenheter bättre än Six Return. Småbolagsfonden gick upp med 13,6 procent och Globalfonden med 9,9 procent vilket är 3,2 respektive 1,0 procentenheter sämre än sina jämförelseindex. En nyhet är att vår fondfamilj utökas med ytterligare en medlem efter sommaren: Didner & Gerge Small and Microcap. Fonden kommer att investera i små och riktigt små bolag på en internationell arena. Förvaltarna har möjlighet att leta efter bolag i hela världen, dock kommer huvuddelen av investeringarna att finnas i Europa. Vi kommer att använda samma beprövade och framgångsrika in vesterings filosofi som för våra befintliga fonder. Precis som våra andra fonder är Didner & Gerge Small and Microcap en tydligt aktivt förvaltad fond som inte tar hänsyn till indexvikt, sektor eller geografi. Fonden söker efter bolag med hög kvalitet, bra tillväxtmöjligheter och en dokumenterad förmåga att generera goda kassaflöden utan allt för stora svängningar i resultaten eller för hög finansiell risk. Vi tror att det finns goda möjligheter att hitta intressanta investeringar bland små bolag på en internationell arena och fonden kompletterar väl våra tre befintliga fonder. Som alltid är vi övertygade om att en aktiv förvaltning över tiden har goda möjligheter att överträffa relevanta jämförelseindex till en rimlig risk. Fonden kommer att förvaltas av Carl Granath och Henrik Sandell. De har båda ett gediget aktieintresse, lång förvaltningserfarenhet och dokumenterat goda resultat bakom sig. Om du är nyfiken på den nya fonden är du välkommen att gå in på vår hemsida eller kontakta oss på annat sätt för att ta del av faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Fonden startar den 28 augusti. En annan sak att se fram emot under hösten, förutom starten av vår nya fond, är vårt 20-årsjubileum. Didner & Gerge Aktiefond startade den 21 oktober Det innebär att vi till hösten kan fira 20 år av tydligt aktiv förvaltning. Detta vill vi givetvis uppmärksamma på lämpligt sätt, bland annat med en andelsägarträff i Uppsala i november. Vi återkommer under hösten med ytterligare information om detta. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsen har hittills under 2014 visat en stabil utveckling. Tendenserna från första kvartalet består låga räntor och förbättrad konjunktur. Börsen har nu passerat toppen som nåddes innan finanskrisen Sedan botten början av 2009 har Stockholmsbörsen inklusive utdelningar stigit med 198 procent och uppgången sedan svackan 2011 (euro-krisen) är 85 procent. Man skall dock vara försiktig med att dra några slutsatser från historisk kursutveckling. Centralbankernas strävan att hålla ner räntan och öka likviditeten i banksystemen, för att stimulera ekonomierna samt utlåningen till mindre och medelstora företag, har lett till stor efterfrågan på företagsobligationer. Räntesatserna för dessa värdepapper är nu inte mycket högre än för statsobligationer, vilket bidrar till att flödet av pengar till aktiemarknaden är stort. Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras. Ekonomisk statistik, som t.ex. ökad sysselsättning och rekordhög veckoarbetstid i tillverkningsindustrin (cirka 42 timmar), är till övervägande del positiv. Tillväxten i BNP bedöms till hösten närma sig 3 procent i årstakt ungefär det dubbla mot euro-området. Den oro som sedan en tid funnits kring den ekonomiska utvecklingen finns dock fortfarande kvar stora budgetunderskott och allt högre statsskulder i de flesta västländers finanser; valutaunionen euron är under stress; en konstlat låg räntenivå som på sikt bara kan stiga samt vissa varningssignaler från Kina som kan leda till en kraftigare inbromsning av landets tillväxt. Under det senaste kvartalet har det emellertid inte tillkommit något väsentligt som bidragit till att öka osäkerheten, vilket i sig har verkat lugnande på marknaderna. Oroligheterna i Mellanöstern har hittills inte heller påverkat börserna. Oljepriset har endast marginellt stigit, trots att produktionen i Irak, Syrien och Libyen har begränsats. Risken för en kraftig uppgång i oljepriset bedöms som låg. De senaste åren har ökad produktion i Nordamerika kompenserat för bortfall i Mellanöstern och andra områden i världen där oljeproduktionen har begränsats av politiska orsaker. På några års sikt finns det även de som spår ett icke oväsentligt lägre oljepris. Bidragande faktorer till det skulle då vara en omfattande exploatering av stora offshore projekt världen över, både olja och gas, samt utbyggnaden av förnyelsebara energikällor. Även om inflationen fortfarande är låg världen över kan en stark arbetsmarknad i USA driva på löneökningarna. Stora delar av servicesektorn i USA, och även Europa, har haft en svag löneutveckling under en längre tidsperiod. Om en heltidsanställd på McDonald s har svårt att försörja sig finns det anledning till att oroa sig i flera avseenden. Tecken på en ökad inflation i USA finns, och även om risken idag bedöms som låg, skulle en ränteuppgång på 2 3 procent kunna få allvarliga konsekvenser för ekonomin. De högre värderingarna på börsen blir svårare att motivera vid en högre räntenivå. Uppsala juli 2014 Henrik Didner & Adam Gerge 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg under första halvåret 2014 med 14,4 procent jämfört med 9,5 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 4,9 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Volvo, Nordea, Hennes & Mauritz och Trelleborg. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet på Irland och i de baltiska länderna. Banken drabbades hårt av finanskrisen vilket inneburit stora kreditförluster både i Danmark och på Irland. Problemen på Irland och det svaga konjunkturläget ledde till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör kunna leda till högre vinster och värdering av bolaget. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Under det senaste året har de påbörjat ett mycket stort omstruktureringsprogram, en rad nya lastbilsmodeller lanserats, samtidigt som ett nytt motorprogram introducerats. Detta har lett till svag resultatutveckling. Lyckas koncernen med målet att öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential. Nordea är Nordens största bank. Nordea värderas lägre jämfört med sina svenska konkurrenter. Givet att bolaget lyckas sänka sina kostnader och att balansräkningen fortsätter att förbättras borde en uppvärdering av banken kunna ske. Hennes & Mauritz är en av världens största klädvarukedjor med ett brett sortiment inom kläder, accessoarer och kosmetik. De senaste åren har bolagets vinstmarginal sjunkit från en hög nivå då branschen haft det tuffare samt att bolaget valt att förbättra erbjudandet mot sina kunder. Kostnadsökningen beror dels på den stora satsningen inom internethandel och den fortsatt kraftiga geografiska expansionen. Vi tror att bolaget kommer att kunna fortsätta växa de kommande åren samtidigt som nuvarande marginalnivå verkar möjlig för dem att hålla. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Dessa är inom vissa divisioner snart fullföljda och bolaget kan nu fokusera på mer offensiva åtgärder. Större förändringar i innehaven Fonden har gjort nya investeringar i Swedish Match, Elekta, Indutrade och Getinge. Vi har också köpt aktier i bl a Swedbank och Handelsbanken. Under året har innehavet i Assa Abloy, Axis, Electrolux, Latour, OEM samt Infratek sålts ut. Aktierna i Scania såldes efter Volkswagens bud på den resterade delen av bolaget och vi bedömde att det var i andelsägarnas intresse att acceptera. Innehavet i bl a Securitas har minskats. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Danske Bank, Scania, Husqvarna, Hexpol och Nordea Avkastning 2014:6 14,4% D&G Aktiefond Avkastning D & G Aktiefond 2014 ( ) 14,4% 9,5% 2 år* ( ) 29,2% 23,5% 5 år* ( ) 23,6% 17,0% Sedan start* (9421) 18,0% 12,0% * årligt genomsnitt Övrig information 9,5% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 18,0% D&G Aktiefond 12,0% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex SIX Return Bankgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Swedish Match Elekta 962 Swedbank 790 Handelsbanken A 752 Indutrade största nettosälj Mkr Scania B Electrolux B 869 Securitas 787 Axis 424 Assa Abloy 363 De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit ABB, Elekta, Getinge och Assa Abloy. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 4

5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 8,0% Swedish Match (SE) , ,5 4,6% AarhusKarlshamn (SE) , ,8 3,4% FINANS O FASTIGHET 18,5% Nordea (SE) , ,4 8,0% Svenska Handelsbanken A (SE) , 1 395,0 4,6% Swedbank (SE) , ,0 3,3% SEB (SE) ,30 495,6 1,6% Avanza Bank (SE) ,00 231,0 0,8% Melker Schörling (SE) ,30 74,2 0,2% HÄLSOVÅRD 4,6% Elekta (SE) ,00 917,4 3,0% Getinge (SE) ,60 480,7 1,6% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 47,9% Volvo (SE) , ,2 8,3% Trelleborg (SE) , ,0 4,8% Hexagon (SE) , ,8 4,4% Hexpol (SE) , ,6 4,4% Atlas Copco (SE) , ,7 4,4% Skanska (SE) , ,3 4,1% SKF (SE) , ,4 3,7% Sandvik (SE) ,30 894,7 2,9% Loomis (SE) ,50 885,5 2,9% Indutrade (SE) ,00 802,2 2,6% ABB SDB (SE) ,00 760,8 2,5% Nibe Industrier (SE) ,00 525,0 1,7% Beijer Alma (SE) ,00 240,8 0,8% Securitas (SE) ,25 142,0 0,5% INFORMATIONSTEKNIK 0,0% CyberCom Consulting (SE) ,80 7,7 0,0% SÄLLANKÖPSVAROR,4% Hennes & Mauritz (SE) , ,9 7,0% SÄLLANKÖPSVAROR forts. Husqvarna B (SE) ,95 870,6 2,8% Husqvarna A (SE) ,90 95,7 0,3% Rezidor hotel group (SE) ,20 89,0 0,3% UTLÄNDSKA AKTIEINNEHAV 9,6% Danske Bank (DK) , ,0 9,6% Summa finansiella instrument ,4 99,1% Övriga tillgångar och skulder netto 279,1 0,9% FONDFÖRMÖGENHET ,5 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,7 Bankmedel och övr. likvida medel 264,3 855,8 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,3 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 44,4 87,6 Summa tillgångar , ,1 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 30,9 24,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 0 196,6 Summa skulder 30,9 220,6 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr , ,5 Fondens utveckling 2014: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 1 983, , , , , ,8 593, , ,45 933,91 Antal andelar (milj st) 15,817 14,029 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 11,68 Utdelning, kr ,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61 Totalavkastning, % 14,35 28,48 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 34,00 SIX Return (inkl utd), % 9,46 27,95 16,49 13,51 26,70 46,70 39, 2,60 28, 36,30 OMX Stockholm, % 5,98 23,20 12,00 16,69 23,05 52,50 42,00 6,00 23,60 32,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,33 0,27 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 Transaktionskostnader, Mkr 2 9,4 8,0 5,4 8,2 7,6 6,7 5,4 7,2 7,6 11,2 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,04 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,11 Årlig avgift, % 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 1,23 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, %,42 14,08 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39 Totalrisk för SIX Return, % 9,89 11,69 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95 Aktiv risk, % 3,99 5,72 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 5

6 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 13,6 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 16,8 procent. Fonden utvecklades därmed 3,2 procentenheter sämre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 88 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Swedish Match, Jyske Bank, Sydbank, Loomis samt Indutrade. Swedish Match är främst fokuserade på produkter inom rökfri tobak men har även viss verksamhet inom cigarrer. Bolaget har historiskt haft en mycket stark ställning på den svenska snusmarkanden men har de senaste åren tappat mark till lågpriskonkurrenter. De har alltjämt en ledande position totalt sett och en mycket stark ställning i premiumsegmentet via bland annat varumärket General. Bolaget gör för närvarande en stor satsning med svenskt snus i USA vilket påverkar resultatet negativt. Om bolaget visar att de någorlunda klarar att behålla sin ställning i Norden, samt att de kostsamma satsningarna i USA börjar visa lönsamhet tror vi att investerarna blir mer positiva till bolaget. På sikt kan de komma att bli ett helt rökfritt bolag genom att de säljer av sina cigarrverksamheter. Vi upplever dagens värdering som relativt försiktig trots att bolaget möter en hel del motvindar den närmsta tiden. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Den ekonomiska krisen har slagit betydligt hårdare mot Danmark än vad den gjorde mot Sverige och speciellt den danska fastighets- och jordbrukssektorn har orsakat stora kreditförluster. Den danska ekonomin är fortsatt svag och återhämtningen från finanskrisen går långsamt. Efter starka kursutvecklingar under 2013 har bankerna utvecklats svagt i år. Loomis tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har sedan ett antal år tillbaka uppvisat en stabil marginalförbättring och har under 2014 även fått ett inslag av tillväxt genom förvärvet av schweiziska Viamat. Loomis fortsätter att effektivisera verksamheten och vi tror att rörelsemarginalen kan komma att fortsätta förbättras i takt med att bolaget vinner outsourcingkontrakt i Nordamerika. Indutrade är ett teknikhandelsbolag som fortsatt att leverera goda resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av att bolaget kontinuerligt genomför värdeskapande förvärv av nischade produktbolag. Historiskt sett har Indutrade främst varit verksamma i Norden men de senaste åren har man ökat sin exponering i övriga Europa. Givet att bolaget kan fortsätta hitta bra bolag att förvärva tror vi att aktien bör ha goda möjligheter att utvecklas väl på längre sikt. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Elekta, Swedish Match, Husqvarna, Getinge och Nokian Tyres Avkastning 2014:6 13,6% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2014 ( ) 13,6% 16,8% 2 år* ( ) 31,9% 31,2% 5 år* ( ) 26,1% 22,1% Sedan start* (081223) 31,0% 25,2% * årligt genomsnitt Övrig information 16,8% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 31,0% D&G Småbolag 25,2% Fonden startade Förvaltare Jens Barnevik, Johan Wallin Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer De största nettoförsäljningarna har varit i NCC, AAK, Schibsted, Cramo och Addtech. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Nibe, Loomis, Husqvarna, IFS och Nordnet. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Systemair, Elekta, Storebrand, Schibsted, Sydbank och Jyske Bank. Jens Barnevik & Johan Wallin 6

7 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 9,2% Swedish Match (SE) ,00 552,8 7,5% Kesko (FI) ,55 125,7 1,7% FINANS O FASTIGHET 27,1% Jyske Bank (DK) ,85 529,7 7,2% Sydbank (DK) ,59 477,6 6,5% Topdanmark (DK) ,63 3,4 4,2% Storebrand (NO) ,67 263,3 3,6% Nordnet (SE) ,00 205,4 2,8% Klövern Pref (SE) ,50 116,1 1,6% SBC (SE) ,40 54,2 0,7% Selvaag Bolig (NO) ,36 25,2 0,3% Avanza Bank (SE) ,00 14,7 0,2% HÄLSOVÅRD 6,2% Elekta (SE) ,00 303,1 4,1% Getinge (SE) ,60 153,7 2,1% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 33,8% Loomis (SE) ,50 434,4 5,9% Indutrade (SE) ,00 426,1 5,8% Nibe Industrier (SE) ,00 268,9 3,7% Trelleborg (SE) ,20 231,0 3,1% Securitas (SE) ,25 216,4 2,9% Beijer Ref (SE) ,00 209,3 2,8% Addtech (SE) ,50 186,8 2,5% Systemair (SE) ,50 113,5 1,5% Rejlerkoncernen (SE) ,25 6,4 1,4% ÅF (SE) ,75 84,6 1,1% BeijerAlma (SE) ,00 64,7 0,9% Bufab (SE) ,50 53,1 0,7% Gunnebo (SE) ,70 51,7 0,7% VBG (SE) ,50 31,2 0,4% Uniflex (SE) ,90 11,2 0,2% INFORMATIONSTEKNIK,1% Lagercrantz (SE) ,25 316,5 4,3% Atea (NO) ,36 157,1 2,1% IFS B (SE) ,00 150,3 2,0% INFORMATIONSTEKNIK forts. Know IT (SE) ,00 49,4 0,7% Addnode (SE) , 25,2 0,3% Vitec (SE) ,00 18,6 0,3% Affecto (FI) ,49 13,7 0,2% Novotek (SE) ,00 12,3 0,2% SÄLLANKÖPSVAROR 5,7% Husqvarna B (SE) ,95 226,4 3,1% Nokian Renkaat (FI) ,16 129,3 1,8% Swedol (SE) ,30 45,8 0,6% SkiStar (SE) ,50 16,1 0,2% Summa finansiella instrument 6 781,9 92,2% Övriga tillgångar och skulder netto 577,3 7,8% FONDFÖRMÖGENHET 7 359,2 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 6 781, ,6 Bankmedel och övr. likvida medel 552,7 806,0 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,4 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 40,3 0 Summa tillgångar 7 376, ,6 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 8,5 7,5 Övriga skulder (köpta värdepapper) 8,6 0 Summa skulder 17,1 7,5 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 7 359, ,1 Fondens utveckling 2014: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 430,05 378,45 266,75 226, 265,63 206,56 Antal andelar (milj st) 17,112 16,922 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr 0 0 5,95 5, Totalavkastning, % 13,64 41,87 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 16,78 36,63 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,23 0,12 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 2 2,8 3,0 1,0 2,7 3,6 1,2 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,06 0,08 0,07 0,11 0, 0,11 Årlig avgift, % 1,41 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, %,64 14,00 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 11,39 12,56 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 5,60 6,92 6,96 5,85 7,25 5 största nettoköp Mkr Elekta 321 Swedish Match 193 Husqvarna B 168 Getinge 156 Nokian Renkaat största nettosälj Mkr NCC B 216 AarhusKarlshamn 166 Schibsted 127 Cramo 86 Addtech 77 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 7

8 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Globalfond steg med 9,9 procent under första halvåret Det är något sämre än världsindex som gick upp med,9 procent. Sedan fondens start i september 2011 har nu världsindex ökat med 56 procent, utan några större korrigeringar att tala om. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 349 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var i princip oförändrade från årets början: Markel, Fairfax Financial, Fresenius Medical Care (ny), John Deere och Spectris. Kanadensiska sak-och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. Markel har fram till häromåret mest varit verksamt inom specialförsäkringar; d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte bryr sig om. I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blir starten på ett nytt tillväxtben för detta oerhört välskötta bolag med en av de starkare företagskulturer vi stött på. Fresenius Medical Care (FMC) är ett nytt innehav i fonden. Bolaget är tillsammans med DaVita globalt dominerande inom dialysvård. God produktkvalitet och en vilja att investera för att ha möjlighet att leverera en totallösning för patienterna kännetecknar bolaget. I framtiden ser vi att efterfrågan på ett helhetsperspektiv kring patienterna ökar från offentliga myndigheter, försäkringsbolag och andra beställare. Detta kräver kapitalstarka aktörer vilket sannolikt leder till att FMC kommer förvärva en del mindre vårdkedjor. John Deere är världens ledande tillverkare av jordbruks- och skogsmaskiner. Vad som är än viktigare är bolagets ständiga fokus på bättre produkter och bättre kundvård. Kraven på ett effektivare jordbruk världen över kommer inte minska och vi anser Deere vara mycket välpositionerade inför detta. Spectris är ett engelskt företag med en tydlig global profil inom produktivitetshöjande lösningar för främst tillverkande kunder. Största produktområdena är mätinstrument (t.ex. för vibration) och materialanalys (t.ex. för läkemedelsindustrin). Bolagens utveckling Fondens innehav har under senaste året haft en god ekonomisk utveckling. Försäljningstillväxten har legat på drygt sex procent och bolagens samlade kassaflöde ökade med elva procent. Ser man på den reala avkastningen på investerat kapital ligger den siffran på knappt tolv procent, vilket är tydligt högre än snittbolaget i världen på åtta procent. Gemensamma nämnare för fondens innehav är starka affärsmodeller med hög lönsamhet. Vi lägger mycket tid på att bedöma bolagsledningars förmåga att bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft för att på så sätt möjliggöra att fonden kan äga aktierna över lång tid. Större förändringar i innehaven Största nettoköp har gjorts i Fresenius Medical Care, Nomura Research Institute, Aflac och Qualcomm. Samtliga dessa är nya innehav. Största nettoförsäljningar under perioden har varit Teva, Stock Spirits, Microsoft och Kerry Group, vilka samtliga är avyttrade innehav. Vi har även avyttrat Fukuda Denshi och SK Kaken. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling första halvåret har varit Fairfax, Avkastning 2014:6 Avkastning D & G Global 2014 ( ) 9,9%,9% 2 år* ( ) 18,0% 18,2% Sedan start (1928) 17,8% 17,4% * årligt genomsnitt Övrig information Fonden startade Förvaltare 9,9% D&G Global Jämförelseindex,9% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] 17,8% 17,4% D&G Global Henrik Andersson, Lars Johansson MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro PPM-nummer Markel och RIB Software. Drägerwerk, Oaktree och Tate&Lyle har utvecklats sämst under perioden. Drägerwerk verkar i en god strukturell bransch (medicinteknik) som just nu går igenom en tuff cyklisk period p.g.a. stora offentliga underskott och dålig investeringsvilja. Dessutom har bolagets huvudägare (familjen Dräger) visat sig ovilliga att möta dessa utmaningar genom kostnadsbesparingar och tydligare produktfokus. Tate&Lyle föll tillbaka efter att nya asiatiska tillverkare av en generisk variant av bolagets Sucralose-produkt dumpade priset, vilket gjorde att Tates volymer påverkades. Förhoppningsvis är detta ett hack i bolagets goda vinstkurva. Vi har ökat vår investering i Tate under året. Henrik Andersson & Lars Johansson 8

9 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 8,6% Tate & Lyle (GB) ,27 43,0 3,5% Aryzta (CH) ,44 33,6 2,7% FINANS O FASTIGHET 27,7% Markel Corp (US) ,60 61,1 4,9% Fairfax Financial (CA) ,15 60,2 4,8% Aflac (US) ,48 37,8 3,0% First Pacific (HK) ,49 37,5 3,0% Value Partners (HK) ,49 35,9 2,9% Oaktree Capital (US) ,31 35,4 2,8% Berkshire Hathaway (US) ,97 31,9 2,6% TD Ameritrade (US) ,51 25,3 2,0% Danske Bank (DK) ,48 20,0 1,6% HÄLSOVÅRD 16,9% Fresenius Medical Care (DE) ,25 45,0 3,6% McKesson (US) ,94 37,9 3,0% Drägerwerk (DE) ,98 36,0 2,9% Varian Medical (US) ,35 35,6 2,9% Nakanishi (JP) ,06 28,9 2,3% Tokai Corp (JP) ,60 19,6 1,6% Medikit (JP) ,37 7,3 0,6% INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 9,2% John Deere (US) ,43 44,8 3,6% Rolls-Royce (GB) ,00 42,7 3,4% Xylem (US) ,82 26,3 2,1% Rolls-Royce C (GB) ,01 0,5 0,0% INFORMATIONSTEKNIK 23,7% Spectris (GB) ,72 44,4 3,6% Nomura Research Institute (JP) ,93 43,2 3,5% ebay (US) ,91 41,9 3,4% Qualcomm (US) ,54 39,9 3,2% Pearson (GB) ,92 39,3 3,2% Millicom Int Cellular SDB ,50 36,8 3,0% INFORMATIONSTEKNIK forts. Mantech (US) ,34 27,3 2,2% RIB Software (DE) ,12 21,6 1,7% SÄLLANKÖPSVAROR 5,7% Autoliv (SE) ,00 37,0 3,0% Shiseido (JP) ,13 34,2 2,7% Summa finansiella instrument 1 141,8 91,8% Övriga tillgångar och skulder netto 2,5 8,2% FONDFÖRMÖGENHET 1 244,3 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 1 141,8 687,3 Bankmedel och övr. likvida medel 5,1 3,8 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 0,2 0 Summa tillgångar 1 247,1 791,1 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 2,8 1,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 0 0 Summa skulder 2,8 1,0 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 1 244,3 790,1 Fondens utveckling 2014: * Fondförmögenhet, Mkr ,1 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 157,28 143,1 113,29 5,62 Antal andelar (milj st) 7,911 5,522 2,337 1,172 Utdelning, kr Totalavkastning, % 9,92 26,31 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, %,87 21,97 9,38 5,23 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,23 0,22 0,73 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 2 1,7 1,1 0,7 0,3 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,19 0,18 0,16 0,21 Årlig avgift, % 1,62 1,59 1,58 1,60 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Global, % 6,04 6,97 Totalrisk MSCI ACWI TR Net i SEK, % 6,48 6,55 Aktiv risk, % 4,30 4,12 5 största nettoköp Mkr Fresenius Medical Care 45 Nomura Research Institute 43 Aflac Ord Shs 37 Qualcomm 36 First Pacific 33 5 största nettosälj Mkr Teva Pharma 30 Stock Spirits Group 26 Microsoft 24 Kerry Group 17 Fukuda Denshi 11 * Fonden startade Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 9

10 Investeringsfilosofi Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att om en fond över tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex så är aktiv förvaltning en nödvändighet. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont. Vi är av uppfattningen att välskötta bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god kostnadskontroll inser vikten av att hushålla med resurser och vara medveten om risker. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att alltid vara mer eller mindre full investerade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva försöka bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen.

11 Fondernas utveckling sedan start 3200 D&G Aktiefond Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return ( =0) 1600 D&G Aktiefond D&G Småbolag Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag och Carnegie Small Cap Return ( =0) D&G Småbolag D&G Global Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK ( =0) D&G Global

12 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB. Foto där annat inte anges: Göran Ekeberg, add light, Grafisk formgivning: JustNu, Uppsala. Tryckt i Sverige

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet HALVÅRSRAPPORT 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box 1008 751 40 Uppsala

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap 20 år efter firmans grundande och lanseringen av Aktiefonden, har vi nu fyra fonder i vårt erbjudande. Gemensamt för alla våra fonder är att vi har en stark tro på inriktningen och att vi vill investera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Det långsiktiga målet med vår förvaltning är att skapa en god avkastning på lång sikt, d.v.s.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

KVARTALSRAPPORT Q3 2014 KVARTALSRAPPORT Q3 2014 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

KVARTALSRAPPORT Q3 2015 KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Utveckling tredje kvartalet 2015 Efter en stark inledning på året, plus 19 procent januari april, har Stockholmsbörsen därefter gradvis fallit tillbaka. Per den sista september

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE HALVÅRSRAPPORT 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Josefine Sjölund ADMINISTRATION. DIDNER & GERGE ÅRSBERÄTTELSE , Didner & Gerge Fonder AB

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Josefine Sjölund ADMINISTRATION. DIDNER & GERGE ÅRSBERÄTTELSE , Didner & Gerge Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL ÅRSBERÄTTELSE 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET... 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2016

KVARTALSRAPPORT Q1 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Utveckling första kvartalet 2016 Börsåret 2016 inleddes tydligt negativt. Fram till mitten av februari hade börsen sjunkit med nästan 14 procent. Några tendenser oroade marknaderna.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer