Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015

2 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Jens Barnevik FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG Johan Wallin FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL Lars Johansson FÖRVALTARE D&G GLOBAL Carl Granath FÖRVALTARE D&G SMALL AND MICROCAP Henrik Sandell FÖRVALTARE D&G SMALL AND MICROCAP Michael Eriksson FÖRSÄLJNINGSANSVARIG TREDJEPARTSDISTRIBUTION Lars Staffansson FÖRSÄLJNINGSANSVARIG INSTITUTIONER Åsa Eklund REGELEFTERLEVNAD Richard Toss RISKKONTROLL Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION Annica Hammarberg ADMINISTRATION Josefine Sjölund ADMINISTRATION Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION Christian Swaij ADMINISTRATION 2

3 VD har ordet Vid halvårets utgång 2015 hade Stockholmsbörsen gått upp med,0 procent inklusive utdelningar och det kan konstateras att det hittills varit ett tidvis varierande börsår. Vad gäller våra fonder har samtliga gått bättre än sina jämförelseindex. Didner & Gerge Global har presterat allra bäst i förhållande till index. Fonden gick upp med 15,1 procent vilket är hela 5,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK. Aktiefonden gick upp med 12,3 procent vilket är 2,3 procentenheter bättre än Six Return. Småbolagsfonden gick upp med 13,2 procent och Small and Microcap med 20,2 procent vilket är 1,0 respektive 1,7 procentenheter bättre än sina jämförelseindex. Som alltid är det värt att påminna om att utfallet enskilda perioder aldrig är det viktigaste utan det är resultaten över tid som har betydelse. Den senaste tiden har det varit mycket debatt kring aktiv och passiv förvaltning. Kortfattat kan skillnaderna mellan dessa två förvaltningsstilar förklaras med att en aktivt förvaltad fond är sammansatt efter förvaltarnas bästa idéer vilka bygger på analys och kunskap om bolag och marknader. Passiv förvaltning eller indexförvaltning innebär att en fonds innehav är sammansatt för att spegla ett börsindex, dvs urvalet av aktier är till största delen automatiserat. En aktivt förvaltad fond har högre avgifter, och måste därför över tiden prestera bättre än index för att motivera sin existens. En passivt förvaltad fond kommer att generera en avkastning nära index minus avgiften. Idag finns våra fonder valbara via många bankers fondtorg. Detta möjliggör sparande i flera olika former såsom ISK och kapitalförsäkring, eller vanligt fondsparande liknande det man kan ha direkt hos oss. Vi vill informera om skillnaderna det innebär för dig som kund om du väljer att flytta dina fonder till banken, med anledning av att ett flertal kunder upplever sig inte blivit tydligt informerade av sin bank. Varför ska man överhuvudtaget välja en aktivt förvaltad fond? En fond som över tid klarar av att prestera bättre än sitt jämförelseindex kan generera en inte obetydligt större avkastning jämfört med en indexfond. Ett exempel: Didner & Gerge Aktiefond har funnits sedan insatta kronor från fondens start hade per den 30 juni 2015 vuxit till cirka kronor. 000 insatta kronor i en indexfond hade under samma period blivit cirka kronor. Det är alltså en skillnad i avkastning på kronor. Nu har dessa 20 år har förmodligen varit en unik period och vi vet inte hur de kommande 20 åren blir. Men aktiv förvaltning, med en långsiktig placeringshorisont, kan löna sig. Det har vi i alla fall hittills visat. Idag har vi fyra aktivt förvaltade fonder; Didner & Gerge Aktiefond, Småbolag, Global och Small and Microcap. Förutom att som alltid arbeta med en tydligt aktiv, uthållig och långsiktig förvaltning så fokuserar vi för närvarande på att tydliggöra hur vi tillämpar hållbarhetskriterier i vår förvaltning. Vi jobbar med detta på olika sätt i våra fonder, och Globalfonden är den fond som går längst och både väljer bort, påverkar och väljer in bolag utifrån fastställda riktlinjer. Hållbarhetsprofiler finns tillgängliga för våra fonder så att du som kund enkelt ska kunna se hur vi arbetar. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan 5. Jag önskar dig en riktigt trevlig sommar! Information om flytt av fonder Helena Hillström, VD Om du väljer att flytta ditt fondinnehav till banken så blir du inte längre direktkund hos oss. Dina andelar registreras hos din bank som i sin tur hanterar all information och administrering av ditt innehav såsom andelarnas värde, utveckling samt köp eller sälj av fondandelar. Förvaltningen av fonden sker naturligtvis fortfarande av Didner & Gerge Fonder. Om du inte är direktkund hos oss får du inte heller våra rapporter eller eventuella inbjudningar till andelsägarträffar. INNEHÅLL 3 VD HAR ORDET 4 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 5 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 6 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG D & G GLOBAL 12 D & G SMALL AND MICROCAP 14 FONDERNAS UTVECKLING 15 INVESTERINGSFILOSOFI DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB OMSLAGSBILDEN Bror Hjorts hus, Uppsala. FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES: Göran Ekeberg, add light, 2015 GRAFISK PRODUKTION: JustNu Uppsala Tryckt i Sverige 2015 TÄNK PÅ ATT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb Vi förstår fördelarna med att samla sitt sparande på ett ställe men vill uppmärksamma att vårt direkta kundförhållande upphör i och med en fondflytt. Om man skulle vilja återuppta kundförhållandet och flytta tillbaka sina andelar är detta fullt möjligt om det rör sig om ett rent fondsparande. Kontakta oss om du önskar mer information! Didner & Gerge Fonder 3

4 Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Efter börsens starka inledning på året, plus cirka 19 procent i slutet av april, har den därefter försvagats något per den sista juni var uppgången procent. Första kvartalet präglades av fortsatta räntesänkningar världen över. Den svenska reporäntan, den ränta svenska banker kan låna eller placera till i Riksbanken på 7 dagar, sattes av Riksbanken till historiska minus 0,25 procent i slutet av mars. Reporäntan sänktes sedan ytterligare i början av juli till minus 0,35 procent. Tyska Bundesbank kunde i slutet av april ta upp lån med års löptid till 0,075 procent årlig ränta. Ett visst trendbrott på räntemarknaden skedde emellertid i slutet av april. De långa tyska och amerikanska räntorna vände uppåt och har därefter stigit med en knapp procentenhet. Det är en signal att ta på allvar, och börserna har följaktligen reagerat negativt. Den viktiga amerikanska ekonomin visade lite överraskande negativ tillväxt första kvartalet. Marknadernas reaktioner på det var dock mild. Den negativa tillväxten anses ha berott på extrema väderförhållanden byggen stod stilla och aktiviteterna i jordbrukssektorn försenades. För resten av året är den allmänna bedömningen att tillväxten kommer att vara god. Lite oroande är dock att den amerikanska tillverkningsindustrins investeringar har varit svagt negativa hittills under året. I Europa har under speciellt andra kvartalet fokus tyvärr legat på euroländernas Besök gärna fondkollen.se! s k förhandlingar med den grekiska regeringen om villkor för att fortsätta det stödprogram Grekland fått sedan den akuta krisen 20. Mer fokus borde istället ligga på att säkerställa att de stora euroländerna Frankrike och Italien fortsätter att initiera och genomföra viktiga reformer för att öka deras internationella konkurrenskraft. Sedan ECB, den europeiska centralbanken, sommaren 2012 tydligt deklarerade att euron skulle försvaras till varje pris har räntorna, d v s upplåningskostnaderna, markant sjunkit för Italien och de övriga Medelhavsländerna. ECBs deklaration innebar nämligen en implicit garanti för euroländernas statsobligationer, med undantag för Grekland. Vid en ränteuppgång för t ex Italien skulle då ECB köpa italienska statspapper, vilket skulle pressa tillbaka ränteuppgången. Marknadens vetskap om detta gör att räntorna, hittills, har förblivit låga. Detta åtagande av ECB förutsätter dock att de utsatta länderna initierar och genomför nödvändiga reformer för att långsiktigt stärka tillväxten och statsfinanserna. En avsaknad av det kan med tiden leda till mycket allvarliga konsekvenser ECB kan inte för all framtid garantera statsskulden för bristfälligt skötta ekonomier. I skrivande stund pågår intensiva förhandlingar med den grekiska regeringen. Även om Grekland får en förlängning av sitt stödprogram finns det en risk att det bara är en kortsiktig lösning. Ekonomin i landet har försämrats under våren; skatteintäkterna har fallit och reformer har uteblivit. Regeringens och folkets vilja Fondkollen.se är en sida som drivs av Fondbolagens Förening och syftar till att ge enkel och saklig information om att spara i fonder. Fond kollen.se uppmuntrar sparare att se över sina fonder med hjälp av konkreta exempel, utvärderingsverktyg, filmer och tips. Fondkollen. se vill hjälpa sparare att fatta medvetna beslut om sitt fondsparande, både vad gäller premiepensionen och privat sparande. Fondbolagens Förening är en branschorganisation med syfte att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. En av föreningens uppgifter är att sprida information om fondsparandet till privatpersoner. att på allvar försöka reformera ekonomin som är en förutsättning för en långsiktigt positiv utveckling, verkar tyvärr vara svag. Det finns en risk att Grekland med tiden kommer att lämna euroområdet. Kortsiktigt skulle det innebära stora problem för landets banker och företag deras skulder måste då betalas med en devalverad drachmer. Men på längre sikt kan det mycket väl vara en fördel för Grekland. Konsekvenserna för övriga Europa skall inte underskattas, men blir förmodligen marginella. Det är ECB, d v s skattebetalarna i de stora euroländerna, och IMF som är de stora kreditgivarna. Hade ett grekiskt euroutträde skett för 4 5 år sedan skulle konsekvenserna blivit större tyska och franska banker skulle då gjort stora kreditförluster, och smittorisken till Irland, Spanien och Portugal var uppenbar. De länderna har dock gjort en hel del åt sina problem och deras ekonomier visar nu efter flera års umbäranden en god tillväxt. Övriga Europa fortsätter visa en svag uppgång. Som en liten anekdot kan nämnas att Scanias orderingång i Europa närmar sig nu de nivåer som rådde innan finanskrisen 2008, vilket är ett gott tecken. Om oljepriset förblir rimligt lågt, tillväxten i USA blir god i höst och den kinesiska ekonomin undviker en kraftig inbromsning bör risken för större börsfall vara låg. På något halvårs sikt kan dock alltid börsen fluktuera med +/ procent utan någon uppenbar orsak. Betydande problem kan dock uppstå om världen får en tydlig avmattning i konjunkturen läs: en kinesisk kollaps och en försvagning av USAs ekonomi. Statsskulderna i västvärlden är nu på historiskt höga nivåer så den stimulans ekonomierna behöver av statliga insatser vid en lågkonjunktur skulle kunna innebära betydande risker i form av ytterligare ökad skuldsättning. Uppsala juli 2015 Henrik Didner & Adam Gerge 4

5 Ansvarsfulla investeringar Utvecklingen går mot att någon form av hållbarhetshänsyn i fondförvaltningen blir alltmer standard för alla fonder. Däremot finns ingen standard för hur dessa frågor hanteras i förvaltningen. Det finns många olika delar i att arbeta långsiktigt med hållbarhet och begreppet innefattar om råden som miljö, etik och samhällsansvar. Didner & Gerge Fonder har det senaste året arbetat med att allt tydligare inkludera hållbarhetsperspektivet i vår förvaltning. Vi tar inte i första hand ställning till den etiska aspekten på den verksamhet som bolagen ägnar sig åt då värderingar om vad som är etiskt riktigt kan vara mycket individuella. Däremot anser vi det vara en självklarhet att ett välskött bolag respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi har alltid haft ett långsiktigt perspektiv i investeringarna och strävat efter att hitta välskötta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minska risker. Vi värdesätter en dialog med de bolag vi investerar i för att få en bättre förståelse för hur bolagen sköts. Som komplement till den egna analysen av bolagen anlitar vi ett externt bolag för att genomföra hållbarhetsscreeningar på fondportföljerna fyra gånger per år. Via screeningen får vi information om hur bolagen följer internationella normer och överenskommelser från exempelvis FN, EU, OECD och ILO och eventuella överträdelser av dessa normer. Om ett bolag har en bekräftad normöverträdelse kommer vi att inleda en dialog med bolaget kring denna fråga. I vår ägarroll deltar vi även i valberedningar och röstar på bolagsstämmor i enlighet med fondbolagets ägarpolicy. Via screeningen får vi dessutom information om huruvida någon del av bolagens omsättning beräknas komma från verksamheter som tobak, vapen, alkohol och pornografi. Fonderna väljer i varierande grad bort bolag utifrån dessa kriterier. Ingen av fonderna investerar i bolag som är involverade i s.k. kontroversiella vapen. Didner & Gerge Fonder har skapat så kallade hållbarhetsprofiler för samtliga fonder. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad som är ett komplement till fondfaktabladen och beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprofilen har utvecklats av Swesif (ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige) och har under våren introducerats på den privata fondmarknaden. Den är till för att ge spararna en lättillgänglig informationsstandard där de kan jämföra fonders hållbarhetsarbete oavsett plattform. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden investerar i. Fondernas hållbarhetsprofiler går att finna på vår hemsida på flertalet fondplattformar samt även på Didner & Gerge Fonder 5

6 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg under första halvåret 2015 med 12,3 procent jämfört med,0 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 2,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett netto utflöde på 518 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Nordea, Hennes & Mauritz, Volvo och SEB. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet på Irland och i de baltiska länderna. Banken drabbades hårt av finanskrisen vilket innebar stora kreditförluster både i Danmark och på Irland. Problemen på Irland och det svaga konjunkturläget ledde till en försiktig värdering av banken. Efter finanskrisen har banken arbetat hårt med att effektivisera verksamheten vilket har börjat leda till högre lönsamhet. Den rådande lågräntemiljön pressar intäkterna men banken värderas fortfarande försiktigt om de når sina finansiella mål. Nordea är Nordens största bank. Banken har en något lägre kapitalisering än några av de andra nordiska bankerna samtidigt som utlåningen till sektorer med lite högre risk är relativt stor. Om detta kan hanteras väl över tiden och effektiviseringen av banken fortsätter bör möjligheterna vara goda för banken. Ett möjligt framtida problemområde är att banken ska göra en stor uppgradering av sitt IT-system, något som sällan går smärtfritt. Hennes & Mauritz är ett av världens största klädmärken med ett brett sortiment inom kläder, accessoarer och kosmetik. De senaste åren har bolagets vinstmarginal sjunkit från en hög nivå då branschen haft det tuffare samt att bolaget valt att förbättra erbjudandet mot sina kunder. Kostnadsökningen beror dels på den stora satsningen inom internethandel och den fortsatt kraftiga geografiska expansionen. Kortsiktigt pressas lönsamheten av ofördelaktiga valutarörelser men vi tror att förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda på lång sikt. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid omstrukturerat och effektiviserat verksamheten med störst fokus på lastbilsdivisionen. Man har även drivit igenom ett stort produktförnyelseprogram. Dessa aktiviteter tillsammans med svag utveckling för anläggningsmaskiner i Kina och lastvagnar i Brasilien ledde till en negativ vinstutveckling under De senaste kvartalen har en viss ljusning börjat skönjas och aktien har utvecklast positivt. SEB driver en bankverksamhet med tjänster för företag, institutioner och privatpersoner samt livförsäkringsrörelse. Verksamheten bedrivs främst i Sverige och övriga Norden men också i Baltikum och Tyskland. SEB har de senaste åren haft ett större fokus på sina kostnader vilket gynnat vinstutvecklingen. Banken bör ha förmågan att höja sin utdelning de kommande åren vilket bör stödja aktiekursen. Större förändringar i innehaven Fonden har gjort nya investeringar i ABB och Assa Abloy. Vi har också köpt aktier i bl a SEB, Nordea och Sandvik. Under året har innehavet i Getinge och Melker Schörling sålts ut. En liten post i Axis såldes efter budet från Canon. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Hexagon, Volvo, Lifco, Indutrade och Sandvik Avkastning ,3% D&G Aktiefond Avkastning D & G Aktiefond 2015 ( ) 12,3%,0% 2 år* ( ) 23,4% 22,2% 5 år* ( ) 17,9% 14,1% Sedan start* (9421) 18,0% 12,2% * årligt genomsnitt Övrig information,0% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 18,0% D&G Aktiefond 12,2% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex SIX Return Bankgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr SEB A 889 Nordea 760 Sandvik 597 Swedbank 546 Hennes & Mauritz största nettosälj Mkr Skanska 976 Getinge 457 Swedish Match 452 SKF B 230 Volvo B 205 De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit Elekta, Swedish Match, H&M, Skanska och Swedbank. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 6

7 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr % Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr % DAGLIGVAROR 5,6 AarhusKarlshamn (SE) ,30 1 0,5 3,1 Swedish Match (SE) ,80 925,1 2,6 FINANS & FASTIGHET 23,8 Nordea (SE) , ,0 9,4 SEB A (SE) , ,3 4,7 Swedbank (SE) , ,0 4,7 Handelsbanken A (SE) , ,1 4,4 Avanza Bank (SE) ,50 170,0 0,5 HÄLSOVÅRD 3,3 Lifco (SE) ,50 703,0 2,0 Elekta (SE) ,00 467,6 1,3 INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER 45,1 Volvo B (SE) , ,4 9,1 Hexagon (SE) , ,0 4,6 Hexpol (SE) , ,1 4,6 Atlas Copco B (SE) , ,0 4,4 Trelleborg (SE) , ,1 4,3 Sandvik (SE) , ,2 4,2 SKF B (SE) , 1 347,2 3,7 Indutrade (SE) ,50 980,8 2,7 Loomis (SE) ,60 966,2 2,7 Nibe Industrier (SE) ,90 562,3 1,6 Skanska (SE) ,00 444,1 1,2 ABB SDB (SE) ,70 243,2 0,7 Beijer Alma (SE) ,50 221,7 0,6 Assa Abloy (SE) , 218,5 0,6 SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER 11,9 Hennes & Mauritz (SE) , ,6 9,1 Husqvarna B (SE) ,45 899,8 2,5 SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER forts. Husqvarna A (SE) ,75 115,8 0,3 UTLAND 9,6 Danske Bank (DK) , ,5 9,6 Summa finansiella instrument ,2 99,3 Övriga tillgångar och skulder netto 264,0 0,7 FONDFÖRMÖGENHET ,2 0,0 * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,3 Bankmedel och övr. likvida medel 332, ,7 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 0,0 25,9 Summa tillgångar , ,9 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 37,3 32,8 Övriga skulder (köpta värdepapper) 30,7 0,0 Summa skulder 68,0 32,8 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr ,2 32 4,1 Fondens utveckling Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 2 265, , , , , , ,8 593, , ,5 Antal andelar (milj st) 15,86 16,07 14,03 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 Utdelning, kr ,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 Totalavkastning, % 12,30 19,01 28,48 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 SIX Return (inkl utd), % 9,97 15,81 27,95 16,49 13,51 26,70 52,50 39, 2,60 28, OMX Stockholm, % 6,54 11,86 23,20 12,00 16,69 23,05 46,70 42,00 6,00 23,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,22 0,25 0,27 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Transaktionskostnader, Mkr 2 5,5 6,6 8,0 5,4 8,2 7,6 6,7 5,4 7,2 7,6 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 Årlig avgift, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, % 11,94,45 14,08 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 Totalrisk för SIX Return, % 11,24 9,31 11,69 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 Aktiv risk, % 4,03 4,41 5,72 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 7

8 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 13,2 procent under det första halvåret. Jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 12,2 procent. Fonden utvecklades därmed 1,0 procentenhet bättre än index. Fonden hade under perioden ett nettoutflöde på 779 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Sydbank, Lagercrantz, Jyske Bank, Lifco samt Trelleborg. Lagercrantz är en teknikhandelskoncern bestående av ett 40-tal nischbolag. Företaget har en tydlig strategi om att öka andelen egna produkter och genomför löpande förvärv av nordiska produktbolag som har potential att växa inom sina respektive nischer. Företagets strategi är att ha en decentraliserad struktur där dotterbolagen styrs på nyckeltal och jämförs med varandra internt. Detta har visat sig vara framgångsrikt och dotterbolagen har uppvisat stora operativa förbättringar under senare år. Vi tror att Lagercrantz har goda förutsättningar att fortsätta sin expansionsresa genom att förvärva nischade produktbolag till attraktiva multiplar. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Den ekonomiska krisen har slagit betydligt hårdare mot Danmark än vad den gjorde mot Sverige och speciellt den danska fastighetsoch jordbrukssektorn har orsakat stora kreditförluster. Sydbank har dock uppvisat en kraftigt stigande lönsamhet under de senaste kvartalen; både som ett resultat av lägre kreditförluster samt god kostnadskontroll. De förbättrade utsikterna har gjort det möjligt för bolaget att återuppta sin utdelningspolicy samt initiera ett aktieåterköpsprogram. Detta har gillats av marknaden och aktien har utvecklats väl. Jyske Bank dras fortfarande med relativt höga kreditförluster och har inte lyckats lyfta lönsamheten på samma sätt som Sydbank. Företaget prioriterar tillväxt framför lönsamhet och delar ännu inte ut några pengar till ägarna. Lifco är en global koncern som utvecklar lönsamma och marknadsledande nischverksamheter. Koncernen har en decentraliserad struktur med ett 0-tal fristående dotterbolag och har ett tydligt fokus på lönsamhet. En stor del av bolagets verksamhet är hänförlig till dentalmarknaden där Lifco är en ledande leverantör i Norden samt Centraleuropa. Bolaget har värderats upp sedan börsnoteringen ifjol, men vi tror att företaget kommer kunna fortsätta växa både organiskt och via förvärv under många år framöver. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer. Bolaget har under de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod vilket resulterat i en förbättrad lönsamhet. Framöver kommer mer fokus att läggas på sälj- och marknadsutveckling för att växa verksamheten och det kan även bli aktuellt med lite större förvärv. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Unibet, ÅF, Intrum Justitia, Sweco och Eltel. De största nettoförsäljningarna har varit i Sydbank, Indutrade, Jyske Bank, Swedish Match och Elekta. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Sydbank, Lifco, Lagercrantz, Trelleborg och Indutrade. Bland de innehav som utvecklats mindre Avkastning ,2% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2015 ( ) 13,2% 12,2% 2 år* ( ) 28,0% 28,9% 5 år* ( ) 20,8% 19,0% Sedan start* (081223) 28,8% 23,9% * årligt genomsnitt Övrig information 12,2% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 28,8% D&G Småbolag 23,9% Fonden startade Förvaltare Jens Barnevik, Johan Wallin Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Unibet SDB 203 ÅF 146 Intrum Justitia 9 Sweco B 92 Eltel 90 5 största nettosälj Mkr Sydbank 234 Indutrade 208 Jyske Bank 170 Swedish Match 165 Elekta 155 bra kan nämnas Elekta, ÅF, Swedish Match, Bufab och Gunnebo. Jens Barnevik & Johan Wallin 8

9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr % Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr % DAGLIGVAROR 6,6 Unibet SDB (SE) ,00 208,3 3,0 Swedish Match (SE) ,80 123,2 1,8 Betsson (SE) ,80 8,2 1,6 Kopparbergs Bryggeri (SE) ,00 13,6 0,2 FINANS O FASTIGHET 21,9 Sydbank (DK) ,09 393,7 5,7 Jyske Bank (DK) ,75 377,2 5,5 Storebrand (NO) ,07 321,7 4,7 NordNet (SE) ,20 213,3 3,1 Intrum Justitia (SE) ,00 112,7 1,6 Kungsleden (SE) ,25 51,0 0,7 Selvaag Bolig (NO) ,97 30,3 0,4 NP3 Fastigheter (SE) ,40 16,7 0,2 HÄLSOVÅRD 11,1 Lifco (SE) ,50 354,2 5,1 Getinge (SE) ,50 316,0 4,6 Elekta (SE) ,00 97,5 1,4 INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER 39,7 Trelleborg (SE) ,30 370,3 5,4 Indutrade (SE) ,50 305,9 4,4 Nibe Industrier (SE) ,90 239,1 3,5 Loomis (SE) ,60 236,9 3,4 ÅF (SE) ,75 220,7 3,2 Beijer Ref (SE) ,00 215,7 3,1 Addtech (SE) ,25 185,4 2,7 Systemair (SE) ,25 150,5 2,2 Eltel (SE) ,50 124,5 1,8 Rejlerkoncernen (SE) ,25 111,0 1,6 Bufab (SE) ,20 89,3 1,3 Sweco B (SE) ,75 89,0 1,3 Gunnebo (SE) ,70 67,5 1,0 BeijerAlma (SE) ,50 59,5 0,9 Coor Service Management (SE) ,50 58,4 0,8 Lindab (SE) ,15 58,1 0,8 Nolato (SE) ,50 40,1 0,6 Peab (SE) ,25 36,9 0,5 NCC (SE) , 35,9 0,5 INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER forts. VBG (SE) ,50 27,9 0,4 Opus (SE) ,80 14,0 0,2 Hexpol (SE) ,45,7 0,2 INFORMATIONSTEKNIK,7 Lagercrantz (SE) ,00 377,4 5,5 Atea (NO) ,75 175,7 2,5 IFS B (SE) ,00 4,5 1,5 Addnode (SE) ,60 48,6 0,7 Know IT (SE) ,00 19,6 0,3 Novotek (SE) ,00 14,1 0,2 SÄLLANKÖPSVAROR 4,4 Husqvarna B (SE) ,45 256,2 3,7 Swedol (SE) ,00 39,1 0,6 Duni (SE) ,25 11,2 0,2 Summa finansiella instrument 6 531,4 94,5 Övriga tillgångar och skulder netto 382,0 5,5 Fondförmögenhet 6 913,4 0,0 * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 6 531, ,7 Bankmedel och övr. likvida medel 404,7 333,2 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 8,8 0,0 Summa tillgångar 6 944, ,9 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 8,1 8,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 23,4 0,0 Summa skulder 31,5 8,0 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 6 913, ,9 Fondens utveckling Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 505,8 446,7 378,5 266,8 226,1 265,6 206,6 Antal andelar (milj st) 13,67 15,26 16,92 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr ,95 5, Totalavkastning, % 13,23 18,03 41,87 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 12,22 21,56 36,63 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,34 0,35 0,12 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 2 4,1 2,6 3,0 1,0 2,7 3,6 1,2 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,07 0,05 0,08 0,07 0,11 0, 0,11 Årlig avgift, % 1,40 1,40 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, %,41,73 14,00 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 13,33 11,74 12,56 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 6,32 5,29 6,92 6,96 5,85 7,25 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 9

10 Didner & Gerge Global Avkastning ,1% 9,4% Didner & Gerge Global steg med 15,1 procent under första halvåret Världsindex har under motsvarande period ökat med 9,4 procent. Fonden har därmed stigit med över 28 procent på ett år och sedan fondens start i september 2011 har värdet mer än fördubblats. Värdestegringen uppgår till 1,7 procent jämfört med världsindex som ökat med 94,1 procent. Uppgången har skett utan några större korrektioner att tala om. Fonden hade under första halvåret 2015 ett nettoinflöde på 703 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid utgången av första halvåret Markel, Fairfax Financial, Gilead Sciences, Oaktree Capital samt Millicom. Markel är verksamt inom specialförsäkringar; d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte fokuserar på, samt inom återförsäkringar. Bolaget är oerhört välskött och har en av de starkare företagskulturerna som vi någonsin träffat på. Fairfax Financial är ett kanadensiskt sakoch återförsäkringsbolag. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår därav vår entusiasm för bolaget. Gilead Sciences (nytt innehav) är ett amerikanskt forsknings- och läkemedelsbolag som framförallt är verksamt inom antivirala terapier. Bolaget fokuserar på fem terapiområden; hjärta/kärl, onkologi/inflammation, leversjukdomar och HIV samt en mindre del inom respiration. Gilead är globala marknadsledare inom behandling av HIV/AIDS samt hepatit C. Vi anser förutsättningarna för fortsatt marknadsledarskap som goda, vilket leder till bra förutsättningar till hög kassaflödesgenerering, fin lönsamhet samt fortsatt tillväxt. Oaktree Capital är verksamma inom kapitalförvaltning. Bolaget fokuserar på nödlidande lån (distressed debt), men även närliggande tillgångsklasser, såsom högränteobligationer, m.fl. Att bolagets goda rykte ger förmåga att fortsätta attrahera kapital ger fog för optimism. Millicom är en mobil- och kabeloperatör som även bedriver mobila e-tjänster med verksamheter i Afrika och Latinamerika, främst under varumärket Tigo. Vi ser att tillväxförutsättningar finns både sett till försäljningstillväxt samt ökad lönsamhet. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under årets första sex månader gjorts i de sedan årsskiftet nya innehaven Gilead Sciences, Activision Blizzard, BM&F Bovespa, Fairfax India samt tilläggsinvesteringar i First Pacific. Största nettoförsäljningar under perioden har varit avyttringar av innehaven i Dräger, Rolls Royce, Tate & Lyle och Nakanishi samt en minskning av positionen i Value Partners. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling Det bolag som bidragit mest positivt till fondens utveckling är Value Partners som är en ledande kapitalförvaltare i Asien med tyngdpunkt på Kina. Starka inflöden och goda förvaltningsresultat samt en gradvis öppnare kinesisk kapitalmarknad är huvudförklaringar: Även japanska kosmetikföretaget Shiseido, fondens största innehav Markel, det nu avyttrade medicinteknikföretaget Dräger samt it-konsulten NRI bidrog starkt. Fonden har omvänt belastats av negativa kursutvecklingar från innehaven i Qualcomm, First Pacific samt Cabela s. Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D & G Global 2015 ( ) 15,1% 9,4% 2 år* ( ) 24,0% 23,5% Sedan start (1928) 20,5% 19,3% * årligt genomsnitt Övrig information Fonden startade Förvaltare D&G Global Jämförelseindex Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [ ] 20,5% 19,3% D&G Global Henrik Andersson, Lars Johansson MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Gilead Sciences 98 Activision Blizzard 89 BMF Bovespa 75 Fairfax India 57 First Pacific 53 5 största nettosälj Mkr Dräger 61 Value Partners 52 Rolls-Royce 48 Tate & Lyle 48 Nakanishi 35

11 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 2,7 Mandom Corp (JP) ,66 70,2 2,7 FINANS O FASTIGHET 31,1 Markel Corp (US) ,94 133,2 5,2 Fairfax Financial (CA) ,96 125,0 4,8 Oaktree Capital (US) ,93 96,8 3,7 First Pacific (HK) ,00 91,0 3,5 Aflac (US) ,86 89,9 3,5 Ashmore Group (GB) ,77 75,5 2,9 BMF Bovespa (BR) ,82 74,9 2,9 Fairfax India (CA) ,40 60,7 2,4 Value Partners (HK) ,11 55,7 2,2 HÄLSOVÅRD 14,7 Gilead Sciences (US) ,24 9,3 4,2 Carl Zeiss Meditec (DE) ,49 89,2 3,5 Fresenius Medical Care (DE) ,25 82,6 3,2 Varian Medical (US) ,37 53,2 2,1 Tokai Corp (JP) ,82 37,8 1,5 Medikit (JP) ,21 6,9 0,3 INDUSTRIVAROR o TJÄNSTER 9,1 WW Grainger (US) ,11 88,4 3,4 John Deere (US) ,17 86,0 3,3 Xylem (US) ,43 61,3 2,4 INFORMATIONSTEKNIK 24,6 Millicom Int Cellular SDB (SE) ,50 94,8 3,7 Qualcomm (US) ,12 91,4 3,5 Spectris (GB) ,36 91,2 3,5 Activision Blizzard (US) ,79 87,3 3,4 ebay (US) ,54 87,2 3,4 Pearson (GB) ,69 76,5 3,0 Nomura Research Institute (JP) ,90 66,6 2,6 RIB Software (DE) ,99 40,0 1,5 SÄLLANKÖPSVAROR 9,1 Autoliv SDB (SE) ,00 60,0 2,3 Shiseido (JP) ,43 94,2 3,6 Cabela s (US) ,76 81,7 3,2 Summa finansiella instrument 2 358,7 91,3 Övriga tillgångar och skulder netto 224,0 8,7 FONDFÖRMÖGENHET 2 582,7 0,0 * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 2 358, ,3 Bankmedel och övr. likvida medel 227,4 127,7 Summa tillgångar 2 586, ,0 SKULDER, Mkr Skatt 0 1,3 Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 3,4 2,1 Summa skulder 3,4 3,4 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 2 582, ,6 Fondens utveckling * Fondförmögenhet, Mkr ,1 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 201,7 175,3 143,1 113,3 5,6 Antal andelar (milj st) 12,80 9,27 5,52 2,34 1,17 Totalavkastning, % 15,12 22,47 26,31 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, % 9,40 26,36 21,97 9,38 5,23 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,26 0,26 0,22 0,73 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 2 3,0 2,0 1,1 0,7 0,3 Transaktionskostnader, % av omsättning 0,12 0,15 0,18 0,16 0,21 Årlig avgift, % 1,61 1,59 1,59 1,58 1,60 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Global, % 7,43 5,29 6,97 Totalrisk MSCI ACWI TR Net i SEK, % 8,51 6,31 6,55 Aktiv risk, % 4,62 4,33 4,12 * Fonden startade Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2 För mer information se vår hemsida under fliken viktig information. 11

12 Didner & Gerge Small and Microcap Avkastning ,2% 18,5% Didner & Gerge Small and Microcap steg med 20,2 procent under det första halvåret jämfört med 18,5 procents uppgång för MSCI Europe Small + Micro. Fonden utvecklades därmed 1,7 procentenheter bättre än jämförelseindex. Sedan fondens start den 28/ har fonden stigit med 28,3 procent, vilket är 6,5 procentenheter bättre än jämförelseindex under samma period. Fonden hade under det första halvåret 2015 ett nettoinflöde på 314 miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Cegid, Cranswick, Bahnhof, Diploma samt Banca Ifis. Cegid erbjuder mjukvarulösningar och redovisningsprogram till redovisningsbyråer. Bolaget är starkt på sin hemmamarknad i Frankrike, men har på senare år växt alltmer internationellt. Bolaget har också haft en god försäljningsutveckling av affärssystem mot detaljhandeln och stärkte nyligen sin position i denna vertikal genom köpet av amerikanska JDS Solutions. Bolaget har övergått från att sälja sin mjukvara på licens till en prenumerationsmodell. Detta har tyngt försäljningstillväxten kortsiktigt och delvis dolt den positiva underliggande utvecklingen. Runt 2/3 av bolagets intäkter är nu återkommande, vilket vi tycker är positivt. Cranswick grundades under 1970-talet och inriktade sig ursprungligen på svinfoder. Genom organisk och förvärvad tillväxt har bolaget blivit en av Englands ledande aktörer inom mat- och livsmedelsbearbetning. Cranswick inriktar sig mot premiumsegmentet av marknaden och är starka inom pålägg, charkuterier och övriga grisbaserade produktområden, men har på senare tid också växt inom bakverk och färdiga mackor. Sedan 1990 har man ökat utdelningen varje år och vinsten har, med undantag för 2012, växt samtliga år. Detta är imponerande givet att bolagets kunder under dessa år haft flera tuffa perioder. Cranswick är ett kvalitetsbolag med attraktiva tillväxtmöjligheter. Bahnhof är en snabbväxande entreprenörstyrd internetoperatör som erbjuder bredbandstjänster och telefoni till företag och hushåll på den svenska marknaden. Bolaget har en väldigt spännande position inom datahallar där man växer starkt och där vi ser god tillväxtpotential över lång tid framöver. Bahnhof har växt med över 30% i genomsnitt sen 2006 och tar marknadsandelar på både hushålls- och företagssidan mot sina större konkurrenter. Diploma är ett snabbväxande bolag med huvudkontor i England, men med en global verksamhet där USA representerar den största marknaden. Man växer delvis organiskt, men främst via förvärv inom områdena: Controls, där man b.la. gör ledningar, fästelement och kontrollinstrument mot applikationer i tuffa miljöer, Seals, som bl.a. säljer hydrauliktätningar och packningar mot tunga fordon samt Life Science som säljer förbrukningsvaror, instrument och kringliggande tjänster mot hälsosektorn. Bolaget har genomfört över 20 förvärv sen 1992 som sammanlagt motsvarar över 1/4 av dagens börsvärde. Vi tror att strategin förvärva, bygg, växa med god lönsamhet kommer att fortsätta vara framgångsrik framöver. Banca Ifis, med huvudkontor i Venedig, är en italiensk nischbank med inriktning mot bl.a. köp och belåning av fakturor och skattefordringar, s.k. factoring. Banken har en stark ställning bland små och medelstora bolag, ett segment som de större italienska bankerna har försummat under krisåren. Banca Ifis har även en verksamhet för hantering av förfallna konsumentfordringar och är en av de ledande aktörerna inom detta område. Även om konkurrensen för köp av kreditportföljer tilltagit så har Banca Ifis en klar fördel med en omfattande databas och en stark lokal organisation för kravhantering. 0 D&G Small and Microcap Avkastning sedan start [ ] 28,3% 0 D&G Small and Microcap Avkastning 21,8% D & G Small and Microcap 2015 ( ) 20,2% 18,5% Sedan start (140828) 28,3% 21,8% Övrig information Fonden startade Förvaltare Carl Granath, Henrik Sandell Jämförelseindex MSCI Europe Small+ Microcap TR Net i SEK Bankgiro Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Cranswick, Cegid, Diploma, Paragon och Banca Ifis. De största nettoförsäljningarna har skett i Lexington, NNIT, Evolution Gaming och Coor Service Management. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som främst bidragit till fondens utveckling har varit Airboss of America, Protector Forsikring, Azimut, Banca Ifis och Kopparbergs Bryggeri. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas FBD Holdings, Adler Modemärkte, OHB och R Stahl. Carl Granath & Henrik Sandell 12

13 DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr DAGLIGVAROR 8,2 Cranswick (GB) ,13 27,0 3,8 Kopparbergs Bryggeri (SE) ,00 18,1 2,5 Amsterdam Commodities (NL) ,37 13,5 1,9 FINANS & FASTIGHET - 16,8 Banca IFIS SPA (IT) ,42 24,3 3,4 Azimut Holding (IT) ,93 23,2 3,2 Aurelius (DE) ,51 22,5 3,1 Paragon Group of Companies (GB) , 20,0 2,8 Protector Forsikring (NO) ,37 18,3 2,6 FBD Holdings (IE) ,78 12,2 1,7 HÄLSOVÅRD 5,0 Lifco (SE) ,50 19,9 2,8 Dräger (DE) ,67 15,9 2,2 INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER 26,0 Diploma (UK) ,48 24,6 3,4 Kuka (DE) ,78 24,2 3,4 Zalaris (NO) ,29 21,6 3,0 Senior (UK) ,67 20,0 2,8 Kardex (CH) ,30 18,9 2,6 Amadeus FiRe (DE) ,60 17,1 2,4 OHB (DE) , 13,8 1,9 Carlo Gavazzi Holding (CH) ,36 11,9 1,7 Hi-Lex Corp (JP) ,01 11,1 1,5 Tsurumi Manufacturing (JP) ,38,6 1,5 R Stahl (DE) ,76 6,9 1,0 Multiconsult (NO) ,61 5,5 0,8 INFORMATIONSTEKNOLOGI 16,7 Cegid Group (FR) ,52 30,8 4,3 Bahnhof (SE) ,50 24,8 3,5 Esprinet (IT) ,69 18,3 2,6 Akka Tech. (FR) ,90 15,7 2,2 Nemetschek (DE) ,20 13,8 1,9 ND Software (JP) ,48 8,8 1,2 Atoss Software (DE) ,83 7,2 1,0 MATERIAL 9,4 AirBoss of America (CA) ,11 20,9 2,9 TFF Group (FR) ,78 13,6 1,9 Flügger (DK) ,19 13,1 1,8 SK Kaken (JP) ,61,0 1,4 Corticeira Amorim (PT) ,97 9,5 1,3 SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER 7,0 Thor Industries (US) ,82 23,7 3,3 Dignity (GB) ,19 14,9 2,1 Adler Modemärkte (DE) ,36 11,6 1,6 Summa finansiella instrument 637,7 89,1 Övriga tillgångar och skulder netto 78,0,9 FONDFÖRMÖGENHET 715,6 0,0 * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF samt Bahnhof som handlas på Aktietorget. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 637,7 295,7 Bankmedel och övr. likvida medel 90,6 29,5 Summa tillgångar 728,3 325,2 SKULDER, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,9 0,4 Övriga skulder (köpta värdepapper) 11,7 0,0 Summa skulder 12,6 0,4 FONDFÖRMÖGENHET, Mkr 715,6 324,8 Fondens utveckling * Fondförmögenhet, Mkr 715,6 324,8 Andelsvärde, kr 128,3 6,7 Antal andelar (milj st) 5,58 3,04 Totalavkastning, % 28,7 6,69 MSCI Europe Small+Microcap Net i SEK, % 21,76 2,74 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 * Fonden startade största nettoköp Mkr Cranswick 15,5 Cegid Group 13,6 Diploma 13,4 Paragon Group of Companies 12,2 Banca IFIS SPA 11,7 Nettosälj Mkr Lexington 0,9 NNIT 0,3 Evolution Gaming 0,2 Coor Service Management 0,0 13

14 FONDERNAS UTVECKLING SEDAN START 6400 D&G Aktiefond Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return ( =0) 3200 D&G Aktiefond D&G Småbolag Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag och Carnegie Small Cap Return ( =0) 400 D&G Småbolag D&G Global 2012 Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK ( =0) D&G Global D&G Small and Microcap Utveckling av Didner & Gerge Small and Microcap och MSCI Europe Small + Microcap uttryckt i SEK ( =0) D&G Small and Microcap

15 Investeringsfilosofi Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att om en fond över tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex så är aktiv förvaltning en nödvändighet. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont. Vi är av uppfattningen att välskötta bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god kostnadskontroll inser vikten av att hushålla med resurser och vara medveten om risker. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på eller tel: Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att alltid vara mer eller mindre full investerade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva försöka bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen. 15

16 Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. 16

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

KVARTALSRAPPORT Q3 2014 KVARTALSRAPPORT Q3 2014 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL ÅRSBERÄTTELSE 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET... 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG HALVÅRSRAPPORT 2009 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INFORMATION Ny fond i slutet av 2008 lanserades Didner & Gerge Småbolag. Observera att fonden har eget bank- (360-4071) respektive Plusgiro

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser 29 % substansvärdetillväxt Mycket starkt

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond 2011 Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad aktiefond (specialfond) som placerar i aktier på den svenska

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer