>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ">>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013

2 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb Helena Hillström Henrik Didner Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Adam Nyström Gustaf Setterblad Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL Jens Barnevik Johan Wallin Michael Eriksson FÖRVALTARE D&G GLOBAL ANALYTIKER RISKKONTROLL Åsa Eklund Camilla Karlsson Annica Hammarberg REGELEFTERLEVNAD CHEF ADMINISTRATION ADMINISTRATION Josefine Sjölund Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION ADMINISTRATION Didner & Gerge Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag. <<< OMSLAGSBILDEN Kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma. TÄNK PÅ ATT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES: Göran Ekeberg, add light, 2013 GRAFISK PRODUKTION: Trycksaken i Uppsala AB Tryckt i Sverige

3 VD har ordet Första halvåret 2013 visade sig bli en bra period för våra fonder. Samtliga tre fonder har presterat bättre än sina respektive jämförelseindex samt har levererat god positiv avkastning. Allra bäst relativt sitt jämförelseindex gick Didner & Gerge Global som var hela 5,2 procent enheter bättre än index. Didner & Gerge Aktiefond och Småbolag var 3,7 respektive 3,6 procentenheter bättre än sina jämförelseindex. Jag tänkte ta tillfället i akt att skriva ett par ord om vårens debatt kring premiepensionen samt den av Pensionsgruppen initierade rapport som nu lagts fram. Enligt utredaren Stefan Engström finns tre huvudsakliga problemområden. Det första är att skillnaden i utfall mellan de sparare som har högst respektive lägst avkastning kan bli stor. Vidare anses att det finns för många fonder för spararna att välja emellan och att intresset för att välja är relativt lågt. Det tredje är att systemet medför kostnader, vilka skulle kunna minskas. Utredningen föreslår två helt olika alternativ som möjliga lösningar på ovan nämnda problem. Det ena innebär mindre förändringar i systemet, t.ex. viss kostnads- och riskbegränsning i fondutbudet samt införande av bekräftelseval. Det andra alternativet skulle innebära en dramatisk förändring med enbart 1 statligt administrerade fonder att välja mellan. Det är vår övertygelse att alternativet med smärre justeringar vore att föredra. Man ska inte glömma bort vad som var syftet med systemet när det skapades, nämligen att investeringar på kapitalmarknaden skulle kunna ge högre avkastning än inkomstpensionen, det skulle ge ökad riskspridning och möjlighet skulle ges till eget engagemang genom valfrihet. Samtliga dessa tre kriterier har uppfyllts. Vi har påbörjat ett arbete med att tydligare inkludera frågor kring miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i våra investeringar. Vi avser att under hösten skriva under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) där vi åtar oss att aktivt beakta hållbarhetsfrågor i vårt arbete. Syftet är inte att ändra vår förvaltning eller att skapa etiska fonder, men att integrera hållbarhetsaspekter i våra investeringsanalyser och verka för en medvetenhet och öppenhet kring hållbarhetsfrågor hos de företag som vi placerar i. Lagom till sommaren har vi tagit fram en smartphone-applikation som gör det möjligt att se fondernas kurser och annan information direkt i mobiltelefonen. Du som är direktkund hos oss kan även logga in med kod eller BankID och se ditt eget innehav och dina senaste transaktioner. Om du inte har mobilt BankID, skicka ett mail till oss på med ditt namn och personnummer så skickar vi en pinkod hem till dig. Applikationen finns tillgänglig både för Android och för ios. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsåret inleddes positivt, för att i slutet av maj falla tillbaka. Återigen har vi haft en händelserik börsperiod. Fram till slutet av maj steg Stockholmsbörsen med 14 procent. Även börserna i USA, Västeuropa och Japan hade en positiv utveckling, medan tillväxtmarknader hade en svagare utveckling. I slutet av maj skedde dock en scenförändring. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke meddelade då att banken inom en överskådlig tid skulle avsluta delar av sina penningpolitiska stimulanser. I första hand gällde det centralbankens köp av obligationer, vars syfte har varit att pressa ner de långa räntorna samt öka likviditeten i banksystemet och därmed stimulera ekonomin. Den låga räntan har gjort att kapital sökt sig till aktiemarknaden samt till obligationer med högre avkastning i USA och i övriga världen. I slutet av maj var räntan på -åriga amerikanska statspapper 1,7 procent. Kapitalmarknadernas osäkerhet inför vad den amerikanska centralbankens beslut kan komma att innebära för ekonomin har bidragit till att räntan på -åriga amerikanska statspapper nu stigit till nivån 2,5 procent, att dollarn har stigit mot andra valutor samt att kapital flödat ut från tillväxtmarknader. I Kina har förväntningarna på det nya ledarskiktet varit stora. Kinas fantastiska utveckling de senaste 20 åren kan till stor del hänföras till enorma investeringar i infrastruktur samt de investeringar västvärldens företag gjort för att skaffa sig billig produktionskapacitet. Det finns flera skäl att tro att dessa investeringars påverkan på den kinesiska ekonomin kommer att bli mindre i framtiden. Dels har investeringarna i infrastruktur inneburit att skuldsättningen ökat i den offentliga kinesiska sektorn, dels är västvärldens investeringar i Kina inte längre av samma omfattning då många stora och medelstora företag nu har en betydande produktionskapacitet där. Vad alla nu hoppas på är att tillväxten i Kina mer ska drivas av att den inhemska konsumtionen ökar. En annan möjlig risk för närvarande är ränteuppgången. Hur mycket högre räntor tål den ekonomiska återhämtningen i väst- världen? Även om räntorna i ett historiskt perspektiv fortfarande är låga är stigande räntor ett orosmoln. Det bör dock beaktas att anledningen till att amerikanska centralbanken signalerar en ändring av sina operationer på marknaden är att de bedömer att den ekonominska uppgången tål dessa ändringar. Med viss distans till den senaste månadens turbulens på aktiemarknaden finns det dock en hel del positiva faktorer att beakta. Ekonomin i USA, som är i storleksordningen 20 procent av världsekonomin, verkar sakta men säkert återhämta sig. Situationen för flera länder i Europa är besvärlig, men riskerna för en fortsatt kraftig nedgång i ekonomin har minskat. Det finns även positiva sidor av riskerna i Kina. Olje- och råvarupriserna kommer under press och utflyttningen av arbetstillfällen från västvärlden minskar. Sist men inte minst är aktiemarknaden i ett historiskt perspektiv förhållandevis billig, speciellt med tanke på att alternativa investeringar ger mager avkastning. Henrik Didner & Adam Gerge 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg med 12,8 procent jämfört med 9,1 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 3,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Trelleborg, Nordea, Volvo och Höganäs. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet även i Irland och baltländerna. Finansiell oro och ett svagt konjunkturläge i bl.a. Danmark och Irland har lett till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör leda till högre vinster, värdering och möjlighet till återupptagen utdelning. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Nordea är Nordens största bank. I takt med att bankens balansräkning förbättras samt utdelningskapaciteten ökar borde en uppvärdering av banken kunna ske. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Lyckas koncernen öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential. Höganäs är ett välskött företag med stark ställning i den intressanta industriella nischen metallpulverteknologi. Didner & Gerge Fonder och Lannebo Fonder har per tackat nej till bud på bolaget om 325 kr per aktie från H Intressenter AB då vi inte anser att det ligger i våra andelsägares intresse att acceptera erbjudandet på nuvarande nivå. Se pressmeddelande på för mer information. Större förändringar i innehaven Fonden har ökat innehavet i ABB. Vi har också köpt aktier i Electrolux, Nordea, Husqvarna, Danske Bank och SKF. Innehavet i Assa Abloy har minskats. Fonden har vidare minskat innehaven i Hennes & Mauritz, Hexagon, Handelsbanken och Hexpol. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Trelleborg, Nordea, Höganäs, Hexpol och Swedbank. De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit SKF, Hennes & Mauritz, Husqvarna och Axis. Henrik Didner & Adam Gerge Avkastning 2013:6 12,8% D&G Aktiefond Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 17,4% D&G Aktiefond Avkastning 11,2% D & G Aktiefond 2013 ( ) 12,8% 9,1% 2 år* ( ),9% 5,2% 5 år* ( ) 16,3% 9,4% Sedan start* (9421) 17,4% 11,2% * årligt genomsnitt Övrig information 9,1% Fonden startade Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge Jämförelseindex SIX Return Bankgiro Plusgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Nordea Bank 622 ABB SDB 598 Electrolux B 575 Danske Bank 374 Husqvarna B största nettosälj Mkr Assa Abloy 224 Hennes & Mauritz 192 Hexagon 119 Svenska Handelsbanken A 115 Hexpol 78 4

5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 4,2% AarhusKarlshamn (SE) ,00 800,3 4,2% Finans o fastighet 15,5% Nordea (SE) , ,5 7,8% Swedbank A (SE) ,80 784,4 4,1% SEB (SE) , 288,5 1,5% Svenska Handelsbanken A (SE) ,20 129,2 0,7% Latour (SE) ,20 117,3 0,6% Avanza Bank (SE) ,00 113,0 0,6% Melker Schörling (SE) ,00 51,7 0,3% Industrivaror o tjänster 46,5% Trelleborg (SE) , ,0 8,9% Volvo (SE) , ,2 6,5% Hexpol (SE) ,00 936,9 4,9% SKF (SE) , 832,6 4,3% Skanska (SE) ,30 779,1 4,0% Securitas (SE) ,65 665,7 3,5% ABB SDB (SE) ,50 644,6 3,3% Scania (SE) ,30 617,8 3,2% Hexagon (SE) ,30 588,1 3,1% Loomis (SE) ,75 247,2 1,3% Nibe Industrier (SE) ,30 235,9 1,2% Assa Abloy (SE) ,80 184,0 1,0% Beijer Alma (SE) ,75 167,4 0,9% Sandvik (SE) ,20 64,2 0,3% OEM (SE) ,25 20,6 0,1% Informationsteknik 2,9% Axis (SE) ,80 316,7 1,6% Ericsson (SE) ,95 233,2 1,2% Cybercom Consulting (SE) ,04 17,1 0,1% Material 4,9% Höganäs (SE) ,00 944,0 4,9% Sällanköpsvaror 12,8% Electrolux (SE) ,40 787,7 4,1% Hennes & Mauritz (SE) ,40 753,8 3,9% Husqvarna B (SE) ,39 674,2 3,5% Nobia (SE) ,00 125,2 0,6% Husqvarna A (SE) ,50 67,7 0,4% Rezidor Hotel Group (SE) ,00 53,2 0,3% Utländska Aktieinnehav 8,9% Danske Bank (DK) , ,3 8,6% Ekornes (NO) ,63 43,6 0,2% Infratek (NO) ,65 9,4 0,0% Summa finansiella instrument ,0 95,7% Övriga tillgångar och skulder netto 834,8 4,3% Fondförmögenhet ,9 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,5 Bankmedel och övr. likvida medel 874, ,6 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 3,8 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 6,7 0 Summa tillgångar , ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 19,6 16,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 30,5 32,4 Summa skulder 50,1 48,4 Fondförmögenhet, Mkr , ,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 1 488, , , , ,8 593, , ,45 933,91 708,86 Antal andelar (milj st) 12,95 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 11,68,99 Utdelning, kr 0 41,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61 9,72 Totalavkastning, % 12,80 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 34,00 20,90 SIX Return (inkl utd), % 9,14 16,49 13,51 26,70 46,70 39, 2,60 28, 36,30 20,80 OMX Stockholm, % 5,17 12,00 16,69 23,05 52,50 42,00 6,00 23,60 32,60 17,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,21 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Transaktionskostnader, Mkr 5,6 5,4 9,7 12,2 12,1 15,1 18,5 16,2 11,2 9,5 Transaktionskostnader, % 0,04 0,04 0,08 0, 0,16 0,19 0,16 0,15 0,11 0,11 Årlig avgift, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, % 20,44 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39 17,54 Totalrisk för SIX Return, % 16,04 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95 14,97 Aktiv risk, % 6,57 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04 6,43 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 5

6 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 15,8 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 12,2 procent. Fonden utvecklades därmed 3,6 procentenheter bättre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Jyske Bank, Sydbank, Loomis, Lagercrantz samt Trelleborg. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Bankernas underliggande vinsutveckling har varit god de senaste åren men stora kreditförluster har tyngt resultaten. Vi kan i efterhand konstatera att vi investerat i bolagen för tidigt då kreditförlusterna inte kommit ned i den takt vi trott. I år har kursutvecklingen varit bra då man kunnat se vissa tecken på sjunkande kreditförluster. Värderingen av många danska banker ser attraktiv ut om man tror att kreditförlustnivåerna normaliseras. Loomis tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har under många år haft en god resultatutveckling som stärkts de senaste kvartalen. Vi tror att Loomis är på god väg att uppnå sin målsättning om procent EBITA marginal senast Loomis expanderar också in i nya geografier, främst genom förvärv, vilket vi tror kommer att vara värdeskapande på sikt. Lagercrantz har fortsatt att leverera bra resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av ett internt förbättringsarbete samt att bolaget kontinuerligt gör många små förvärv som påverkar bolagets vinst positivt. Aktiekursutvecklingen har under året varit mycket god men vi tror att det fortfarande finns potential på lång sikt. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Bolaget har under de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod vilket lett till en förbättrad lönsamhet. Kursutvecklingen har i år varit bra då man klarat att parera en lugnare konjunktur med interna förbättringar. Aktien är idag relativt normalvärderad men den underliggande förbättringstrenden är så pass stark att vi fortsätter att äga aktien. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Indutrade, Atea, AAK, Nibe samt i Sydbank. De största nettoförsäljningarna har varit i Pronova som vi sålt samtliga aktier i efter ett uppköpserbjudande från BASF. Vi har även sålt samtliga aktier i New Wave och Avkastning 2013:6 15,8% D&G Småbolag Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 29,2% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2013 ( ) 15,8% 12,2% 2 år* ( ) 9,8% 6,9% 3 år* ( ) 16,2% 12,8% Sedan start* (081223) 29,2% 21,7% * årligt genomsnitt Övrig information 12,2% 21,7% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro Plusgiro PPM-nummer Opus och minskat vårt innehav i Höganäs och Uniflex. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Jyske Bank, Lagercrantz, Loomis, Höganäs och Sydbank. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Swedol och G&L Beijer. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 6

7 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Material 3,1% Höganäs (SE) ,00 1,2 3,1% Dagligvaror 3,7% AarhusKarlshamn (SE) ,00 120,1 3,6% Fenix Outdoor (SE) ,00 0,8 0,0% Industrivaror o tjänster 34,6% Loomis (SE) ,75 247,7 7,5% Trelleborg (SE) ,70 153,5 4,6% Indutrade (SE) ,50 140,8 4,3% Addtech (SE) ,00 140,1 4,2% G&L Beijer (SE) ,50 136,3 4,1% Nibe Industrier B (SE) ,30 95,8 2,9% Rejlerkoncernen (SE) ,00 76,7 2,3% Ångpanneföreningen (SE) ,00 47,3 1,4% Beijer Alma (SE) ,75 37,9 1,1% Securitas (SE) ,65 21,7 0,7% VBG (SE) ,25 21,6 0,7% Uniflex (SE) ,40 14,9 0,5% Nederman Holding (SE) ,50 11,2 0,3% Systemair (SE) ,25 0,1 0,0% Sällanköpsvaror 1,7% Swedol (SE) , 34,8 1,1% Skistar (SE) ,50 14,3 0,4% Trygga Hem (SE) ,80 7,6 0,2% Finans o fastighet 11,6% NCC B (SE) ,60 121,4 3,7% Klövern Pref (SE) ,25 99,5 3,0% Avanza Bank (SE) ,00 79,2 2,4% SBC (SE) ,30 42,2 1,3% JM (SE) ,50 27,5 0,8% Nordnet (SE) ,20 13,0 0,4% Informationsteknik 9,8% Lagercrantz (SE) ,00 160,6 4,9% IFS B (SE) ,50 75,5 2,3% Knowit (SE) ,00 40,3 1,2% Addnode (SE) ,70 21,4 0,6% Novotek (SE) ,80 11,1 0,3% Informationsteknik forts. Formpipe Software (SE) ,35 8,1 0,2% Axis (SE) ,80 5,9 0,2% Utländska aktieinnehav 29,4% Jyske Bank (DK) ,43 284,3 8,6% Sydbank (DK) ,28 265,4 8,0% Atea (NO) ,96 139,8 4,2% Schibsted (NO) ,16 121,6 3,7% Topdanmark (DK) ,97 95,8 2,9% Cramo (FI) ,02 39,5 1,2% Selvaag Bolig (NO) ,08 13,8 0,4% Spar Nord Bank (DK) ,58 12,0 0,4% Summa finansiella instrument 3 2,2 93,8% Övriga tillgångar och skulder netto 205,8 6,2% Fondförmögenhet 3 308,0 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Trygga Hem som handlas på First North. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 3 2, ,9 Bankmedel och övr. likvida medel 242,3 188,1 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,0 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 3,4 0,04 Summa tillgångar 3 348, ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 3,8 2,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 37,1 1,1 Summa skulder 40,9 3,1 Fondförmögenhet, Mkr 3 308, ,0 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 308,90 266,75 226, 265,63 206,56 Antal andelar (milj st),71 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr 0 5,95 5, Totalavkastning, % 15,80 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 12,23 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,19 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 1,9 1,0 2,9 4,1 1,4 Transaktionskostnader, % 0,09 0,06 0,24 0,32 0,55 Årlig avgift, % 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, % 18,87 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 16,92 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 6,57 6,96 5,85 7,25 5 största nettoköp Mkr Indutrade 156 Atea 147 AarhusKarlshamn 5 Nibe B 0 Sydbank 97 5 största nettosälj Mkr Pronova 39 New Wave Group B 14 Höganäs 2 Opus Group 2 Uniflex 1 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 7

8 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Globalfond steg med 15,8 procent jämfört med,6 procents uppgång för MSCI ACWI TR Net i SEK. Fonden utvecklades därmed 5,2 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 218 miljoner kronor. Berkshire Hathaway består idag av tre ben: poster i marknadsnoterade bolag, den helägda försäkringsrörelsen och de helägda bolagen utanför försäkringsindustrin. Den sistnämnda delen har under det senaste decenniet medvetet ökats för att förbereda bolaget för en framtid när det inte är Buffets aktieförvaltning som ska säkerställa god värdeutveckling. I en tid då företags marknadspositioner och uthållighet är viktigare än någonsin har vi en tid ansett att Berkshire ger en sällsynt möjlighet att köpa in sig i verksamheter i världsklass till en låg värdering Avkastning 2013:6 15,8%,6% D&G Global Avkastning sedan start Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Fairfax, Draegerwerk, Berkshire Hathaway, Markel och Millicom. Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. De senaste tre åren har tillväxten varit lägre än det historiska snittet och därför värderas aktien obetydligt över substansvärdet i dagsläget. Den lägre tillväxten beror främst på de senaste årens generellt låga prisnivåer på försäkringspremier, vilket gör att lönsamhetsfokuserade aktörer som Fairfax tappar volym då de inte skriver lika mycket nya försäkringar. Tyska Draegerwerk är ledande aktör inom ventilations- och anestesiutrustning samt tillverkare av gasdetektorer och skyddsmasker åt diverse industrier och offentliga myndigheter. Trots bolagets starka ställning inom sina nischområden värderas aktien lågt av aktiemarknaden. Skäl till den låga värderingen kan vara att bolagets ledning har kommunicerat lönsamhetsmål som marknaden tolkar som väl försiktiga, samt en komplex kapitalstruktur med små aktieslag med vitt skilda villkor för bl.a. utdelning. Markel har fram till nyligen mest varit verksamt inom specialförsäkringar, d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte brytt sig om. I likhet med andra framgångsrika försäkringsbolag har fokus främst varit på en stark balansräkning, kostnadseffektiv skötsel och framgångsrik förvaltning av floaten (förbetalda försäkringspremier). I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blev starten på ett nytt tillväxtben för detta välskötta bolag. Millicom är framförallt verksamt inom mobiltelefoni i Latinamerika och Afrika. I dagsläget har bolaget knappt femtio miljoner abonnenter inom mobiltelefoni och kabel- TV. Vår utgångspunkt för investeringen är bolagets förmåga att fortsatt erbjuda ledande tjänster till en kundbas som inom överskådlig framtid kan uppgå till hundra miljoner. Millicom har sedan de skuldtyngda åren i början av 2000-talet uppvisat en imponerande disciplin i att driva verksamheten för att få balans mellan tillväxt, kassaflöden och avkastning på kapitalet. Vi anser det vara i det ljuset man ska se bolagets utökade satsning på bl.a. e-handel och kabel-tv. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har gjorts i John Deere, Horiba, Oaktree Capital, Fairfax och Millicom, varav John Deere och Oaktree Capital är nya innehav. De största nettoförsäljningar under perioden har varit NGK Sparkplug, SMC, Advance Auto Parts, Saab och Pigeon, vilka samtliga är avvecklade. Då fonden mot slutet av kvartalet haft stora inflöden är likviditeten högre än normalt. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna Avkastning D & G Global 2013 ( ) 15,8%,6% 1 år ( ) 16,1% 14,2% Sedan start (1928) 31,2% 27,3% Övrig information Fonden startade Förvaltare 31,2% D&G Global Jämförelseindex 27,3% Henrik Andersson, Jens Barnevik MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro Plusgiro PPM-nummer ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De innehav som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Berkshire Hathaway, Nakanishi, NGK Sparkplug, TD Ameritrade och Rolls Royce. De bolag som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit Millicom, Danske Bank, RIB Software, Pearson & Saab. Henrik Andersson & Jens Barnevik 8

9 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 12,4% Family Mart (JP) ,64 11,5 2,2% Aryzta (CH) ,66 17,2 3,2% Kerry Group (IE) ,09 13,4 2,5% Tate & Lyle (GB) ,90 12,6 2,4% Mandom Corp (JP) ,40 11,7 2,2% Informationsteknik forts. Millicom Int Cellular SDB (SE) ,50 19,8 3,7% Addnode (SE) ,70 3,0 0,6% Material 1,2% SK Kaken (JP) ,88 6,3 1,2% Finans o fastighet 15,1% Fairfax Financial (CA) ,17 28,2 5,3% Danske Bank (DK) ,96 12,1 2,3% Berkshire Hathaway (US) ,20 20,4 3,8% Markel Corp (US) ,53 20,2 3,8% Oaktree Capital (US) ,67 14,1 2,6% TD Ameritrade (US) ,18 14,7 2,7% Hälsovård 13,0% Nakanishi (JP) ,84 12,9 2,4% Varian Medical (US) ,70 17,6 3,3% Draegerwerk (DE) ,29 21,0 3,9% Medikit (JP) ,38 8,0 1,5% Fukuda Denshi (JP) ,52 9,9 1,9% Tokai (JP) ,26 5,7 1,1% McKesson (US) ,57 17,8 3,3% Teva Pharma (IL) ,03 19,7 3,7% Industrivaror o tjänster 7,7% Xylem (US) ,62 15,5 2,9% John Deere (US) ,13 15,4 2,9% Rolls-Royce (GB) ,57,1 1,9% Rolls Royce C (GB) ,01 0,1 0,0% Horiba (JP) ,50 18,0 3,4% Nippon Pillar Packing (JP) ,29 5,0 0,9% Informationsteknik 14,4% Pearson (GB) ,90 19,2 3,6% Microsoft Corp (US) ,30 17,4 3,3% Mantech (US) ,75 12,1 2,3% Rib Software (DE) ,58 5,4 1,0% Sällanköpsvaror 4,9% Shiseido (JP) ,44 13,1 2,4% Autoliv (SE) ,50 12,9 2,4% Summa finansiella instrument 462,1 86,5% Övriga tillgångar och skulder netto 72,3 13,5% Fondförmögenhet 534,4 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 462,1 245,7 Bankmedel och övr. likvida medel 111,5 19,4 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 0,1 0 Summa tillgångar 573,7 265,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,7 0,4 Övriga skulder (köpta värdepapper) 38,6 0 Summa skulder 39,3 0,4 Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 131,15 113,29 5,62 Antal andelar (milj st) 4,08 2,34 1,17 Utdelning, kr Totalavkastning, % 15,76 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, %,59 9,38 5,23 5 största nettoköp Mkr John Deere 15,2 Horiba 14,5 Oaktree Capital 13,9 Fairfax Financial 13,7 Millicom 13,5 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 0,73 0,69 0,35 Transaktionskostnader, % 0,23 0,32 0,33 Årlig avgift, % 1,58 1,58 1,60 5 största nettosälj Mkr NGK Sparkplug 13,5 SMC 8,6 Advance Auto Part 7,8 Saab B 6,7 Pigeon 3,7 9

10 Investeringsfilosofi Vi bedriver en tydligt aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att aktiv förvaltning är en nödvändighet för att en fond ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex över tiden. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placerings- horisont. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att jämnt vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Kappahl kan få revansch

Kappahl kan få revansch Rekordnivåer Enligt vissa index var Stockholmsbörsen uppe över rekordnivåerna från mars 2000 i veckan. Vi tar hem vinsten i NCC och satsar återigen på ett av våra utdelnings-case. sdan 14 10% Värden kopplas

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer