>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ">>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013

2 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb Helena Hillström Henrik Didner Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Adam Nyström Gustaf Setterblad Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL Jens Barnevik Johan Wallin Michael Eriksson FÖRVALTARE D&G GLOBAL ANALYTIKER RISKKONTROLL Åsa Eklund Camilla Karlsson Annica Hammarberg REGELEFTERLEVNAD CHEF ADMINISTRATION ADMINISTRATION Josefine Sjölund Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION ADMINISTRATION Didner & Gerge Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag. <<< OMSLAGSBILDEN Kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma. TÄNK PÅ ATT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES: Göran Ekeberg, add light, 2013 GRAFISK PRODUKTION: Trycksaken i Uppsala AB Tryckt i Sverige

3 VD har ordet Första halvåret 2013 visade sig bli en bra period för våra fonder. Samtliga tre fonder har presterat bättre än sina respektive jämförelseindex samt har levererat god positiv avkastning. Allra bäst relativt sitt jämförelseindex gick Didner & Gerge Global som var hela 5,2 procent enheter bättre än index. Didner & Gerge Aktiefond och Småbolag var 3,7 respektive 3,6 procentenheter bättre än sina jämförelseindex. Jag tänkte ta tillfället i akt att skriva ett par ord om vårens debatt kring premiepensionen samt den av Pensionsgruppen initierade rapport som nu lagts fram. Enligt utredaren Stefan Engström finns tre huvudsakliga problemområden. Det första är att skillnaden i utfall mellan de sparare som har högst respektive lägst avkastning kan bli stor. Vidare anses att det finns för många fonder för spararna att välja emellan och att intresset för att välja är relativt lågt. Det tredje är att systemet medför kostnader, vilka skulle kunna minskas. Utredningen föreslår två helt olika alternativ som möjliga lösningar på ovan nämnda problem. Det ena innebär mindre förändringar i systemet, t.ex. viss kostnads- och riskbegränsning i fondutbudet samt införande av bekräftelseval. Det andra alternativet skulle innebära en dramatisk förändring med enbart 1 statligt administrerade fonder att välja mellan. Det är vår övertygelse att alternativet med smärre justeringar vore att föredra. Man ska inte glömma bort vad som var syftet med systemet när det skapades, nämligen att investeringar på kapitalmarknaden skulle kunna ge högre avkastning än inkomstpensionen, det skulle ge ökad riskspridning och möjlighet skulle ges till eget engagemang genom valfrihet. Samtliga dessa tre kriterier har uppfyllts. Vi har påbörjat ett arbete med att tydligare inkludera frågor kring miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i våra investeringar. Vi avser att under hösten skriva under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) där vi åtar oss att aktivt beakta hållbarhetsfrågor i vårt arbete. Syftet är inte att ändra vår förvaltning eller att skapa etiska fonder, men att integrera hållbarhetsaspekter i våra investeringsanalyser och verka för en medvetenhet och öppenhet kring hållbarhetsfrågor hos de företag som vi placerar i. Lagom till sommaren har vi tagit fram en smartphone-applikation som gör det möjligt att se fondernas kurser och annan information direkt i mobiltelefonen. Du som är direktkund hos oss kan även logga in med kod eller BankID och se ditt eget innehav och dina senaste transaktioner. Om du inte har mobilt BankID, skicka ett mail till oss på med ditt namn och personnummer så skickar vi en pinkod hem till dig. Applikationen finns tillgänglig både för Android och för ios. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsåret inleddes positivt, för att i slutet av maj falla tillbaka. Återigen har vi haft en händelserik börsperiod. Fram till slutet av maj steg Stockholmsbörsen med 14 procent. Även börserna i USA, Västeuropa och Japan hade en positiv utveckling, medan tillväxtmarknader hade en svagare utveckling. I slutet av maj skedde dock en scenförändring. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke meddelade då att banken inom en överskådlig tid skulle avsluta delar av sina penningpolitiska stimulanser. I första hand gällde det centralbankens köp av obligationer, vars syfte har varit att pressa ner de långa räntorna samt öka likviditeten i banksystemet och därmed stimulera ekonomin. Den låga räntan har gjort att kapital sökt sig till aktiemarknaden samt till obligationer med högre avkastning i USA och i övriga världen. I slutet av maj var räntan på -åriga amerikanska statspapper 1,7 procent. Kapitalmarknadernas osäkerhet inför vad den amerikanska centralbankens beslut kan komma att innebära för ekonomin har bidragit till att räntan på -åriga amerikanska statspapper nu stigit till nivån 2,5 procent, att dollarn har stigit mot andra valutor samt att kapital flödat ut från tillväxtmarknader. I Kina har förväntningarna på det nya ledarskiktet varit stora. Kinas fantastiska utveckling de senaste 20 åren kan till stor del hänföras till enorma investeringar i infrastruktur samt de investeringar västvärldens företag gjort för att skaffa sig billig produktionskapacitet. Det finns flera skäl att tro att dessa investeringars påverkan på den kinesiska ekonomin kommer att bli mindre i framtiden. Dels har investeringarna i infrastruktur inneburit att skuldsättningen ökat i den offentliga kinesiska sektorn, dels är västvärldens investeringar i Kina inte längre av samma omfattning då många stora och medelstora företag nu har en betydande produktionskapacitet där. Vad alla nu hoppas på är att tillväxten i Kina mer ska drivas av att den inhemska konsumtionen ökar. En annan möjlig risk för närvarande är ränteuppgången. Hur mycket högre räntor tål den ekonomiska återhämtningen i väst- världen? Även om räntorna i ett historiskt perspektiv fortfarande är låga är stigande räntor ett orosmoln. Det bör dock beaktas att anledningen till att amerikanska centralbanken signalerar en ändring av sina operationer på marknaden är att de bedömer att den ekonominska uppgången tål dessa ändringar. Med viss distans till den senaste månadens turbulens på aktiemarknaden finns det dock en hel del positiva faktorer att beakta. Ekonomin i USA, som är i storleksordningen 20 procent av världsekonomin, verkar sakta men säkert återhämta sig. Situationen för flera länder i Europa är besvärlig, men riskerna för en fortsatt kraftig nedgång i ekonomin har minskat. Det finns även positiva sidor av riskerna i Kina. Olje- och råvarupriserna kommer under press och utflyttningen av arbetstillfällen från västvärlden minskar. Sist men inte minst är aktiemarknaden i ett historiskt perspektiv förhållandevis billig, speciellt med tanke på att alternativa investeringar ger mager avkastning. Henrik Didner & Adam Gerge 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg med 12,8 procent jämfört med 9,1 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 3,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Trelleborg, Nordea, Volvo och Höganäs. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet även i Irland och baltländerna. Finansiell oro och ett svagt konjunkturläge i bl.a. Danmark och Irland har lett till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör leda till högre vinster, värdering och möjlighet till återupptagen utdelning. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Nordea är Nordens största bank. I takt med att bankens balansräkning förbättras samt utdelningskapaciteten ökar borde en uppvärdering av banken kunna ske. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Lyckas koncernen öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential. Höganäs är ett välskött företag med stark ställning i den intressanta industriella nischen metallpulverteknologi. Didner & Gerge Fonder och Lannebo Fonder har per tackat nej till bud på bolaget om 325 kr per aktie från H Intressenter AB då vi inte anser att det ligger i våra andelsägares intresse att acceptera erbjudandet på nuvarande nivå. Se pressmeddelande på för mer information. Större förändringar i innehaven Fonden har ökat innehavet i ABB. Vi har också köpt aktier i Electrolux, Nordea, Husqvarna, Danske Bank och SKF. Innehavet i Assa Abloy har minskats. Fonden har vidare minskat innehaven i Hennes & Mauritz, Hexagon, Handelsbanken och Hexpol. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Trelleborg, Nordea, Höganäs, Hexpol och Swedbank. De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit SKF, Hennes & Mauritz, Husqvarna och Axis. Henrik Didner & Adam Gerge Avkastning 2013:6 12,8% D&G Aktiefond Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 17,4% D&G Aktiefond Avkastning 11,2% D & G Aktiefond 2013 ( ) 12,8% 9,1% 2 år* ( ),9% 5,2% 5 år* ( ) 16,3% 9,4% Sedan start* (9421) 17,4% 11,2% * årligt genomsnitt Övrig information 9,1% Fonden startade Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge Jämförelseindex SIX Return Bankgiro Plusgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Nordea Bank 622 ABB SDB 598 Electrolux B 575 Danske Bank 374 Husqvarna B största nettosälj Mkr Assa Abloy 224 Hennes & Mauritz 192 Hexagon 119 Svenska Handelsbanken A 115 Hexpol 78 4

5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 4,2% AarhusKarlshamn (SE) ,00 800,3 4,2% Finans o fastighet 15,5% Nordea (SE) , ,5 7,8% Swedbank A (SE) ,80 784,4 4,1% SEB (SE) , 288,5 1,5% Svenska Handelsbanken A (SE) ,20 129,2 0,7% Latour (SE) ,20 117,3 0,6% Avanza Bank (SE) ,00 113,0 0,6% Melker Schörling (SE) ,00 51,7 0,3% Industrivaror o tjänster 46,5% Trelleborg (SE) , ,0 8,9% Volvo (SE) , ,2 6,5% Hexpol (SE) ,00 936,9 4,9% SKF (SE) , 832,6 4,3% Skanska (SE) ,30 779,1 4,0% Securitas (SE) ,65 665,7 3,5% ABB SDB (SE) ,50 644,6 3,3% Scania (SE) ,30 617,8 3,2% Hexagon (SE) ,30 588,1 3,1% Loomis (SE) ,75 247,2 1,3% Nibe Industrier (SE) ,30 235,9 1,2% Assa Abloy (SE) ,80 184,0 1,0% Beijer Alma (SE) ,75 167,4 0,9% Sandvik (SE) ,20 64,2 0,3% OEM (SE) ,25 20,6 0,1% Informationsteknik 2,9% Axis (SE) ,80 316,7 1,6% Ericsson (SE) ,95 233,2 1,2% Cybercom Consulting (SE) ,04 17,1 0,1% Material 4,9% Höganäs (SE) ,00 944,0 4,9% Sällanköpsvaror 12,8% Electrolux (SE) ,40 787,7 4,1% Hennes & Mauritz (SE) ,40 753,8 3,9% Husqvarna B (SE) ,39 674,2 3,5% Nobia (SE) ,00 125,2 0,6% Husqvarna A (SE) ,50 67,7 0,4% Rezidor Hotel Group (SE) ,00 53,2 0,3% Utländska Aktieinnehav 8,9% Danske Bank (DK) , ,3 8,6% Ekornes (NO) ,63 43,6 0,2% Infratek (NO) ,65 9,4 0,0% Summa finansiella instrument ,0 95,7% Övriga tillgångar och skulder netto 834,8 4,3% Fondförmögenhet ,9 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,5 Bankmedel och övr. likvida medel 874, ,6 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 3,8 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 6,7 0 Summa tillgångar , ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 19,6 16,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 30,5 32,4 Summa skulder 50,1 48,4 Fondförmögenhet, Mkr , ,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 1 488, , , , ,8 593, , ,45 933,91 708,86 Antal andelar (milj st) 12,95 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 11,68,99 Utdelning, kr 0 41,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61 9,72 Totalavkastning, % 12,80 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 34,00 20,90 SIX Return (inkl utd), % 9,14 16,49 13,51 26,70 46,70 39, 2,60 28, 36,30 20,80 OMX Stockholm, % 5,17 12,00 16,69 23,05 52,50 42,00 6,00 23,60 32,60 17,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,21 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Transaktionskostnader, Mkr 5,6 5,4 9,7 12,2 12,1 15,1 18,5 16,2 11,2 9,5 Transaktionskostnader, % 0,04 0,04 0,08 0, 0,16 0,19 0,16 0,15 0,11 0,11 Årlig avgift, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, % 20,44 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39 17,54 Totalrisk för SIX Return, % 16,04 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95 14,97 Aktiv risk, % 6,57 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04 6,43 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 5

6 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 15,8 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 12,2 procent. Fonden utvecklades därmed 3,6 procentenheter bättre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Jyske Bank, Sydbank, Loomis, Lagercrantz samt Trelleborg. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Bankernas underliggande vinsutveckling har varit god de senaste åren men stora kreditförluster har tyngt resultaten. Vi kan i efterhand konstatera att vi investerat i bolagen för tidigt då kreditförlusterna inte kommit ned i den takt vi trott. I år har kursutvecklingen varit bra då man kunnat se vissa tecken på sjunkande kreditförluster. Värderingen av många danska banker ser attraktiv ut om man tror att kreditförlustnivåerna normaliseras. Loomis tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har under många år haft en god resultatutveckling som stärkts de senaste kvartalen. Vi tror att Loomis är på god väg att uppnå sin målsättning om procent EBITA marginal senast Loomis expanderar också in i nya geografier, främst genom förvärv, vilket vi tror kommer att vara värdeskapande på sikt. Lagercrantz har fortsatt att leverera bra resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av ett internt förbättringsarbete samt att bolaget kontinuerligt gör många små förvärv som påverkar bolagets vinst positivt. Aktiekursutvecklingen har under året varit mycket god men vi tror att det fortfarande finns potential på lång sikt. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Bolaget har under de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod vilket lett till en förbättrad lönsamhet. Kursutvecklingen har i år varit bra då man klarat att parera en lugnare konjunktur med interna förbättringar. Aktien är idag relativt normalvärderad men den underliggande förbättringstrenden är så pass stark att vi fortsätter att äga aktien. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Indutrade, Atea, AAK, Nibe samt i Sydbank. De största nettoförsäljningarna har varit i Pronova som vi sålt samtliga aktier i efter ett uppköpserbjudande från BASF. Vi har även sålt samtliga aktier i New Wave och Avkastning 2013:6 15,8% D&G Småbolag Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 29,2% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2013 ( ) 15,8% 12,2% 2 år* ( ) 9,8% 6,9% 3 år* ( ) 16,2% 12,8% Sedan start* (081223) 29,2% 21,7% * årligt genomsnitt Övrig information 12,2% 21,7% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro Plusgiro PPM-nummer Opus och minskat vårt innehav i Höganäs och Uniflex. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Jyske Bank, Lagercrantz, Loomis, Höganäs och Sydbank. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Swedol och G&L Beijer. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 6

7 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Material 3,1% Höganäs (SE) ,00 1,2 3,1% Dagligvaror 3,7% AarhusKarlshamn (SE) ,00 120,1 3,6% Fenix Outdoor (SE) ,00 0,8 0,0% Industrivaror o tjänster 34,6% Loomis (SE) ,75 247,7 7,5% Trelleborg (SE) ,70 153,5 4,6% Indutrade (SE) ,50 140,8 4,3% Addtech (SE) ,00 140,1 4,2% G&L Beijer (SE) ,50 136,3 4,1% Nibe Industrier B (SE) ,30 95,8 2,9% Rejlerkoncernen (SE) ,00 76,7 2,3% Ångpanneföreningen (SE) ,00 47,3 1,4% Beijer Alma (SE) ,75 37,9 1,1% Securitas (SE) ,65 21,7 0,7% VBG (SE) ,25 21,6 0,7% Uniflex (SE) ,40 14,9 0,5% Nederman Holding (SE) ,50 11,2 0,3% Systemair (SE) ,25 0,1 0,0% Sällanköpsvaror 1,7% Swedol (SE) , 34,8 1,1% Skistar (SE) ,50 14,3 0,4% Trygga Hem (SE) ,80 7,6 0,2% Finans o fastighet 11,6% NCC B (SE) ,60 121,4 3,7% Klövern Pref (SE) ,25 99,5 3,0% Avanza Bank (SE) ,00 79,2 2,4% SBC (SE) ,30 42,2 1,3% JM (SE) ,50 27,5 0,8% Nordnet (SE) ,20 13,0 0,4% Informationsteknik 9,8% Lagercrantz (SE) ,00 160,6 4,9% IFS B (SE) ,50 75,5 2,3% Knowit (SE) ,00 40,3 1,2% Addnode (SE) ,70 21,4 0,6% Novotek (SE) ,80 11,1 0,3% Informationsteknik forts. Formpipe Software (SE) ,35 8,1 0,2% Axis (SE) ,80 5,9 0,2% Utländska aktieinnehav 29,4% Jyske Bank (DK) ,43 284,3 8,6% Sydbank (DK) ,28 265,4 8,0% Atea (NO) ,96 139,8 4,2% Schibsted (NO) ,16 121,6 3,7% Topdanmark (DK) ,97 95,8 2,9% Cramo (FI) ,02 39,5 1,2% Selvaag Bolig (NO) ,08 13,8 0,4% Spar Nord Bank (DK) ,58 12,0 0,4% Summa finansiella instrument 3 2,2 93,8% Övriga tillgångar och skulder netto 205,8 6,2% Fondförmögenhet 3 308,0 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Trygga Hem som handlas på First North. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 3 2, ,9 Bankmedel och övr. likvida medel 242,3 188,1 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,0 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 3,4 0,04 Summa tillgångar 3 348, ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 3,8 2,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 37,1 1,1 Summa skulder 40,9 3,1 Fondförmögenhet, Mkr 3 308, ,0 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 308,90 266,75 226, 265,63 206,56 Antal andelar (milj st),71 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr 0 5,95 5, Totalavkastning, % 15,80 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 12,23 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,19 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 1,9 1,0 2,9 4,1 1,4 Transaktionskostnader, % 0,09 0,06 0,24 0,32 0,55 Årlig avgift, % 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, % 18,87 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 16,92 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 6,57 6,96 5,85 7,25 5 största nettoköp Mkr Indutrade 156 Atea 147 AarhusKarlshamn 5 Nibe B 0 Sydbank 97 5 största nettosälj Mkr Pronova 39 New Wave Group B 14 Höganäs 2 Opus Group 2 Uniflex 1 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 7

8 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Globalfond steg med 15,8 procent jämfört med,6 procents uppgång för MSCI ACWI TR Net i SEK. Fonden utvecklades därmed 5,2 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 218 miljoner kronor. Berkshire Hathaway består idag av tre ben: poster i marknadsnoterade bolag, den helägda försäkringsrörelsen och de helägda bolagen utanför försäkringsindustrin. Den sistnämnda delen har under det senaste decenniet medvetet ökats för att förbereda bolaget för en framtid när det inte är Buffets aktieförvaltning som ska säkerställa god värdeutveckling. I en tid då företags marknadspositioner och uthållighet är viktigare än någonsin har vi en tid ansett att Berkshire ger en sällsynt möjlighet att köpa in sig i verksamheter i världsklass till en låg värdering Avkastning 2013:6 15,8%,6% D&G Global Avkastning sedan start Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Fairfax, Draegerwerk, Berkshire Hathaway, Markel och Millicom. Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. De senaste tre åren har tillväxten varit lägre än det historiska snittet och därför värderas aktien obetydligt över substansvärdet i dagsläget. Den lägre tillväxten beror främst på de senaste årens generellt låga prisnivåer på försäkringspremier, vilket gör att lönsamhetsfokuserade aktörer som Fairfax tappar volym då de inte skriver lika mycket nya försäkringar. Tyska Draegerwerk är ledande aktör inom ventilations- och anestesiutrustning samt tillverkare av gasdetektorer och skyddsmasker åt diverse industrier och offentliga myndigheter. Trots bolagets starka ställning inom sina nischområden värderas aktien lågt av aktiemarknaden. Skäl till den låga värderingen kan vara att bolagets ledning har kommunicerat lönsamhetsmål som marknaden tolkar som väl försiktiga, samt en komplex kapitalstruktur med små aktieslag med vitt skilda villkor för bl.a. utdelning. Markel har fram till nyligen mest varit verksamt inom specialförsäkringar, d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte brytt sig om. I likhet med andra framgångsrika försäkringsbolag har fokus främst varit på en stark balansräkning, kostnadseffektiv skötsel och framgångsrik förvaltning av floaten (förbetalda försäkringspremier). I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blev starten på ett nytt tillväxtben för detta välskötta bolag. Millicom är framförallt verksamt inom mobiltelefoni i Latinamerika och Afrika. I dagsläget har bolaget knappt femtio miljoner abonnenter inom mobiltelefoni och kabel- TV. Vår utgångspunkt för investeringen är bolagets förmåga att fortsatt erbjuda ledande tjänster till en kundbas som inom överskådlig framtid kan uppgå till hundra miljoner. Millicom har sedan de skuldtyngda åren i början av 2000-talet uppvisat en imponerande disciplin i att driva verksamheten för att få balans mellan tillväxt, kassaflöden och avkastning på kapitalet. Vi anser det vara i det ljuset man ska se bolagets utökade satsning på bl.a. e-handel och kabel-tv. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har gjorts i John Deere, Horiba, Oaktree Capital, Fairfax och Millicom, varav John Deere och Oaktree Capital är nya innehav. De största nettoförsäljningar under perioden har varit NGK Sparkplug, SMC, Advance Auto Parts, Saab och Pigeon, vilka samtliga är avvecklade. Då fonden mot slutet av kvartalet haft stora inflöden är likviditeten högre än normalt. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna Avkastning D & G Global 2013 ( ) 15,8%,6% 1 år ( ) 16,1% 14,2% Sedan start (1928) 31,2% 27,3% Övrig information Fonden startade Förvaltare 31,2% D&G Global Jämförelseindex 27,3% Henrik Andersson, Jens Barnevik MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro Plusgiro PPM-nummer ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De innehav som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Berkshire Hathaway, Nakanishi, NGK Sparkplug, TD Ameritrade och Rolls Royce. De bolag som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit Millicom, Danske Bank, RIB Software, Pearson & Saab. Henrik Andersson & Jens Barnevik 8

9 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 12,4% Family Mart (JP) ,64 11,5 2,2% Aryzta (CH) ,66 17,2 3,2% Kerry Group (IE) ,09 13,4 2,5% Tate & Lyle (GB) ,90 12,6 2,4% Mandom Corp (JP) ,40 11,7 2,2% Informationsteknik forts. Millicom Int Cellular SDB (SE) ,50 19,8 3,7% Addnode (SE) ,70 3,0 0,6% Material 1,2% SK Kaken (JP) ,88 6,3 1,2% Finans o fastighet 15,1% Fairfax Financial (CA) ,17 28,2 5,3% Danske Bank (DK) ,96 12,1 2,3% Berkshire Hathaway (US) ,20 20,4 3,8% Markel Corp (US) ,53 20,2 3,8% Oaktree Capital (US) ,67 14,1 2,6% TD Ameritrade (US) ,18 14,7 2,7% Hälsovård 13,0% Nakanishi (JP) ,84 12,9 2,4% Varian Medical (US) ,70 17,6 3,3% Draegerwerk (DE) ,29 21,0 3,9% Medikit (JP) ,38 8,0 1,5% Fukuda Denshi (JP) ,52 9,9 1,9% Tokai (JP) ,26 5,7 1,1% McKesson (US) ,57 17,8 3,3% Teva Pharma (IL) ,03 19,7 3,7% Industrivaror o tjänster 7,7% Xylem (US) ,62 15,5 2,9% John Deere (US) ,13 15,4 2,9% Rolls-Royce (GB) ,57,1 1,9% Rolls Royce C (GB) ,01 0,1 0,0% Horiba (JP) ,50 18,0 3,4% Nippon Pillar Packing (JP) ,29 5,0 0,9% Informationsteknik 14,4% Pearson (GB) ,90 19,2 3,6% Microsoft Corp (US) ,30 17,4 3,3% Mantech (US) ,75 12,1 2,3% Rib Software (DE) ,58 5,4 1,0% Sällanköpsvaror 4,9% Shiseido (JP) ,44 13,1 2,4% Autoliv (SE) ,50 12,9 2,4% Summa finansiella instrument 462,1 86,5% Övriga tillgångar och skulder netto 72,3 13,5% Fondförmögenhet 534,4 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 462,1 245,7 Bankmedel och övr. likvida medel 111,5 19,4 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 0,1 0 Summa tillgångar 573,7 265,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,7 0,4 Övriga skulder (köpta värdepapper) 38,6 0 Summa skulder 39,3 0,4 Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 131,15 113,29 5,62 Antal andelar (milj st) 4,08 2,34 1,17 Utdelning, kr Totalavkastning, % 15,76 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, %,59 9,38 5,23 5 största nettoköp Mkr John Deere 15,2 Horiba 14,5 Oaktree Capital 13,9 Fairfax Financial 13,7 Millicom 13,5 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 0,73 0,69 0,35 Transaktionskostnader, % 0,23 0,32 0,33 Årlig avgift, % 1,58 1,58 1,60 5 största nettosälj Mkr NGK Sparkplug 13,5 SMC 8,6 Advance Auto Part 7,8 Saab B 6,7 Pigeon 3,7 9

10 Investeringsfilosofi Vi bedriver en tydligt aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att aktiv förvaltning är en nödvändighet för att en fond ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex över tiden. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placerings- horisont. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att jämnt vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

KVARTALSRAPPORT Q3 2014 KVARTALSRAPPORT Q3 2014 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL ÅRSBERÄTTELSE 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET... 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE HALVÅRSRAPPORT 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG HALVÅRSRAPPORT 2009 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INFORMATION Ny fond i slutet av 2008 lanserades Didner & Gerge Småbolag. Observera att fonden har eget bank- (360-4071) respektive Plusgiro

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond 2011 Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad aktiefond (specialfond) som placerar i aktier på den svenska

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB

Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB Adress: Biblioteksgatan 3, Telefon: +46 8 20 74 70/80 E-post: info@thenbergfonder.se 111 46 Stockholm Fax: +46 8 20 83 80 Internet: www.thenbergfonder.se Thenberg

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer