>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ">>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013

2 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon Telefax E-post Webb Helena Hillström Henrik Didner Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Adam Nyström Gustaf Setterblad Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL Jens Barnevik Johan Wallin Michael Eriksson FÖRVALTARE D&G GLOBAL ANALYTIKER RISKKONTROLL Åsa Eklund Camilla Karlsson Annica Hammarberg REGELEFTERLEVNAD CHEF ADMINISTRATION ADMINISTRATION Josefine Sjölund Emma Westlin Forsberg ADMINISTRATION ADMINISTRATION Didner & Gerge Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag. <<< OMSLAGSBILDEN Kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma. TÄNK PÅ ATT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT , Didner & Gerge Fonder AB FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES: Göran Ekeberg, add light, 2013 GRAFISK PRODUKTION: Trycksaken i Uppsala AB Tryckt i Sverige

3 VD har ordet Första halvåret 2013 visade sig bli en bra period för våra fonder. Samtliga tre fonder har presterat bättre än sina respektive jämförelseindex samt har levererat god positiv avkastning. Allra bäst relativt sitt jämförelseindex gick Didner & Gerge Global som var hela 5,2 procent enheter bättre än index. Didner & Gerge Aktiefond och Småbolag var 3,7 respektive 3,6 procentenheter bättre än sina jämförelseindex. Jag tänkte ta tillfället i akt att skriva ett par ord om vårens debatt kring premiepensionen samt den av Pensionsgruppen initierade rapport som nu lagts fram. Enligt utredaren Stefan Engström finns tre huvudsakliga problemområden. Det första är att skillnaden i utfall mellan de sparare som har högst respektive lägst avkastning kan bli stor. Vidare anses att det finns för många fonder för spararna att välja emellan och att intresset för att välja är relativt lågt. Det tredje är att systemet medför kostnader, vilka skulle kunna minskas. Utredningen föreslår två helt olika alternativ som möjliga lösningar på ovan nämnda problem. Det ena innebär mindre förändringar i systemet, t.ex. viss kostnads- och riskbegränsning i fondutbudet samt införande av bekräftelseval. Det andra alternativet skulle innebära en dramatisk förändring med enbart 1 statligt administrerade fonder att välja mellan. Det är vår övertygelse att alternativet med smärre justeringar vore att föredra. Man ska inte glömma bort vad som var syftet med systemet när det skapades, nämligen att investeringar på kapitalmarknaden skulle kunna ge högre avkastning än inkomstpensionen, det skulle ge ökad riskspridning och möjlighet skulle ges till eget engagemang genom valfrihet. Samtliga dessa tre kriterier har uppfyllts. Vi har påbörjat ett arbete med att tydligare inkludera frågor kring miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i våra investeringar. Vi avser att under hösten skriva under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) där vi åtar oss att aktivt beakta hållbarhetsfrågor i vårt arbete. Syftet är inte att ändra vår förvaltning eller att skapa etiska fonder, men att integrera hållbarhetsaspekter i våra investeringsanalyser och verka för en medvetenhet och öppenhet kring hållbarhetsfrågor hos de företag som vi placerar i. Lagom till sommaren har vi tagit fram en smartphone-applikation som gör det möjligt att se fondernas kurser och annan information direkt i mobiltelefonen. Du som är direktkund hos oss kan även logga in med kod eller BankID och se ditt eget innehav och dina senaste transaktioner. Om du inte har mobilt BankID, skicka ett mail till oss på med ditt namn och personnummer så skickar vi en pinkod hem till dig. Applikationen finns tillgänglig både för Android och för ios. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsåret inleddes positivt, för att i slutet av maj falla tillbaka. Återigen har vi haft en händelserik börsperiod. Fram till slutet av maj steg Stockholmsbörsen med 14 procent. Även börserna i USA, Västeuropa och Japan hade en positiv utveckling, medan tillväxtmarknader hade en svagare utveckling. I slutet av maj skedde dock en scenförändring. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke meddelade då att banken inom en överskådlig tid skulle avsluta delar av sina penningpolitiska stimulanser. I första hand gällde det centralbankens köp av obligationer, vars syfte har varit att pressa ner de långa räntorna samt öka likviditeten i banksystemet och därmed stimulera ekonomin. Den låga räntan har gjort att kapital sökt sig till aktiemarknaden samt till obligationer med högre avkastning i USA och i övriga världen. I slutet av maj var räntan på -åriga amerikanska statspapper 1,7 procent. Kapitalmarknadernas osäkerhet inför vad den amerikanska centralbankens beslut kan komma att innebära för ekonomin har bidragit till att räntan på -åriga amerikanska statspapper nu stigit till nivån 2,5 procent, att dollarn har stigit mot andra valutor samt att kapital flödat ut från tillväxtmarknader. I Kina har förväntningarna på det nya ledarskiktet varit stora. Kinas fantastiska utveckling de senaste 20 åren kan till stor del hänföras till enorma investeringar i infrastruktur samt de investeringar västvärldens företag gjort för att skaffa sig billig produktionskapacitet. Det finns flera skäl att tro att dessa investeringars påverkan på den kinesiska ekonomin kommer att bli mindre i framtiden. Dels har investeringarna i infrastruktur inneburit att skuldsättningen ökat i den offentliga kinesiska sektorn, dels är västvärldens investeringar i Kina inte längre av samma omfattning då många stora och medelstora företag nu har en betydande produktionskapacitet där. Vad alla nu hoppas på är att tillväxten i Kina mer ska drivas av att den inhemska konsumtionen ökar. En annan möjlig risk för närvarande är ränteuppgången. Hur mycket högre räntor tål den ekonomiska återhämtningen i väst- världen? Även om räntorna i ett historiskt perspektiv fortfarande är låga är stigande räntor ett orosmoln. Det bör dock beaktas att anledningen till att amerikanska centralbanken signalerar en ändring av sina operationer på marknaden är att de bedömer att den ekonominska uppgången tål dessa ändringar. Med viss distans till den senaste månadens turbulens på aktiemarknaden finns det dock en hel del positiva faktorer att beakta. Ekonomin i USA, som är i storleksordningen 20 procent av världsekonomin, verkar sakta men säkert återhämta sig. Situationen för flera länder i Europa är besvärlig, men riskerna för en fortsatt kraftig nedgång i ekonomin har minskat. Det finns även positiva sidor av riskerna i Kina. Olje- och råvarupriserna kommer under press och utflyttningen av arbetstillfällen från västvärlden minskar. Sist men inte minst är aktiemarknaden i ett historiskt perspektiv förhållandevis billig, speciellt med tanke på att alternativa investeringar ger mager avkastning. Henrik Didner & Adam Gerge 3

4 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg med 12,8 procent jämfört med 9,1 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 3,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Trelleborg, Nordea, Volvo och Höganäs. Danske Bank är en av de största bankerna i Norden med viss verksamhet även i Irland och baltländerna. Finansiell oro och ett svagt konjunkturläge i bl.a. Danmark och Irland har lett till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör leda till högre vinster, värdering och möjlighet till återupptagen utdelning. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Nordea är Nordens största bank. I takt med att bankens balansräkning förbättras samt utdelningskapaciteten ökar borde en uppvärdering av banken kunna ske. Volvokoncernen verkar inom en rad konjunkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Lyckas koncernen öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential. Höganäs är ett välskött företag med stark ställning i den intressanta industriella nischen metallpulverteknologi. Didner & Gerge Fonder och Lannebo Fonder har per tackat nej till bud på bolaget om 325 kr per aktie från H Intressenter AB då vi inte anser att det ligger i våra andelsägares intresse att acceptera erbjudandet på nuvarande nivå. Se pressmeddelande på för mer information. Större förändringar i innehaven Fonden har ökat innehavet i ABB. Vi har också köpt aktier i Electrolux, Nordea, Husqvarna, Danske Bank och SKF. Innehavet i Assa Abloy har minskats. Fonden har vidare minskat innehaven i Hennes & Mauritz, Hexagon, Handelsbanken och Hexpol. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Trelleborg, Nordea, Höganäs, Hexpol och Swedbank. De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit SKF, Hennes & Mauritz, Husqvarna och Axis. Henrik Didner & Adam Gerge Avkastning 2013:6 12,8% D&G Aktiefond Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 17,4% D&G Aktiefond Avkastning 11,2% D & G Aktiefond 2013 ( ) 12,8% 9,1% 2 år* ( ),9% 5,2% 5 år* ( ) 16,3% 9,4% Sedan start* (9421) 17,4% 11,2% * årligt genomsnitt Övrig information 9,1% Fonden startade Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge Jämförelseindex SIX Return Bankgiro Plusgiro PPM-nummer största nettoköp Mkr Nordea Bank 622 ABB SDB 598 Electrolux B 575 Danske Bank 374 Husqvarna B största nettosälj Mkr Assa Abloy 224 Hennes & Mauritz 192 Hexagon 119 Svenska Handelsbanken A 115 Hexpol 78 4

5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 4,2% AarhusKarlshamn (SE) ,00 800,3 4,2% Finans o fastighet 15,5% Nordea (SE) , ,5 7,8% Swedbank A (SE) ,80 784,4 4,1% SEB (SE) , 288,5 1,5% Svenska Handelsbanken A (SE) ,20 129,2 0,7% Latour (SE) ,20 117,3 0,6% Avanza Bank (SE) ,00 113,0 0,6% Melker Schörling (SE) ,00 51,7 0,3% Industrivaror o tjänster 46,5% Trelleborg (SE) , ,0 8,9% Volvo (SE) , ,2 6,5% Hexpol (SE) ,00 936,9 4,9% SKF (SE) , 832,6 4,3% Skanska (SE) ,30 779,1 4,0% Securitas (SE) ,65 665,7 3,5% ABB SDB (SE) ,50 644,6 3,3% Scania (SE) ,30 617,8 3,2% Hexagon (SE) ,30 588,1 3,1% Loomis (SE) ,75 247,2 1,3% Nibe Industrier (SE) ,30 235,9 1,2% Assa Abloy (SE) ,80 184,0 1,0% Beijer Alma (SE) ,75 167,4 0,9% Sandvik (SE) ,20 64,2 0,3% OEM (SE) ,25 20,6 0,1% Informationsteknik 2,9% Axis (SE) ,80 316,7 1,6% Ericsson (SE) ,95 233,2 1,2% Cybercom Consulting (SE) ,04 17,1 0,1% Material 4,9% Höganäs (SE) ,00 944,0 4,9% Sällanköpsvaror 12,8% Electrolux (SE) ,40 787,7 4,1% Hennes & Mauritz (SE) ,40 753,8 3,9% Husqvarna B (SE) ,39 674,2 3,5% Nobia (SE) ,00 125,2 0,6% Husqvarna A (SE) ,50 67,7 0,4% Rezidor Hotel Group (SE) ,00 53,2 0,3% Utländska Aktieinnehav 8,9% Danske Bank (DK) , ,3 8,6% Ekornes (NO) ,63 43,6 0,2% Infratek (NO) ,65 9,4 0,0% Summa finansiella instrument ,0 95,7% Övriga tillgångar och skulder netto 834,8 4,3% Fondförmögenhet ,9 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper , ,5 Bankmedel och övr. likvida medel 874, ,6 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 3,8 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 6,7 0 Summa tillgångar , ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 19,6 16,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 30,5 32,4 Summa skulder 50,1 48,4 Fondförmögenhet, Mkr , ,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 1 488, , , , ,8 593, , ,45 933,91 708,86 Antal andelar (milj st) 12,95 11,90,81 11,32,72,02 9,65,47 11,68,99 Utdelning, kr 0 41,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61 9,72 Totalavkastning, % 12,80 25,97 16,24 29,50 83,30 42, 0,50 19,20 34,00 20,90 SIX Return (inkl utd), % 9,14 16,49 13,51 26,70 46,70 39, 2,60 28, 36,30 20,80 OMX Stockholm, % 5,17 12,00 16,69 23,05 52,50 42,00 6,00 23,60 32,60 17,60 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,21 0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Transaktionskostnader, Mkr 5,6 5,4 9,7 12,2 12,1 15,1 18,5 16,2 11,2 9,5 Transaktionskostnader, % 0,04 0,04 0,08 0, 0,16 0,19 0,16 0,15 0,11 0,11 Årlig avgift, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, % 20,44 20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39 17,54 Totalrisk för SIX Return, % 16,04 15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95 14,97 Aktiv risk, % 6,57 6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04 6,43 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 5

6 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 15,8 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Sweden steg med 12,2 procent. Fonden utvecklades därmed 3,6 procentenheter bättre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på miljoner kronor. Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Jyske Bank, Sydbank, Loomis, Lagercrantz samt Trelleborg. Jyske Bank och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Bankernas underliggande vinsutveckling har varit god de senaste åren men stora kreditförluster har tyngt resultaten. Vi kan i efterhand konstatera att vi investerat i bolagen för tidigt då kreditförlusterna inte kommit ned i den takt vi trott. I år har kursutvecklingen varit bra då man kunnat se vissa tecken på sjunkande kreditförluster. Värderingen av många danska banker ser attraktiv ut om man tror att kreditförlustnivåerna normaliseras. Loomis tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har under många år haft en god resultatutveckling som stärkts de senaste kvartalen. Vi tror att Loomis är på god väg att uppnå sin målsättning om procent EBITA marginal senast Loomis expanderar också in i nya geografier, främst genom förvärv, vilket vi tror kommer att vara värdeskapande på sikt. Lagercrantz har fortsatt att leverera bra resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av ett internt förbättringsarbete samt att bolaget kontinuerligt gör många små förvärv som påverkar bolagets vinst positivt. Aktiekursutvecklingen har under året varit mycket god men vi tror att det fortfarande finns potential på lång sikt. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Bolaget har under de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod vilket lett till en förbättrad lönsamhet. Kursutvecklingen har i år varit bra då man klarat att parera en lugnare konjunktur med interna förbättringar. Aktien är idag relativt normalvärderad men den underliggande förbättringstrenden är så pass stark att vi fortsätter att äga aktien. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Indutrade, Atea, AAK, Nibe samt i Sydbank. De största nettoförsäljningarna har varit i Pronova som vi sålt samtliga aktier i efter ett uppköpserbjudande från BASF. Vi har även sålt samtliga aktier i New Wave och Avkastning 2013:6 15,8% D&G Småbolag Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 29,2% D&G Småbolag Avkastning D & G Småbolag 2013 ( ) 15,8% 12,2% 2 år* ( ) 9,8% 6,9% 3 år* ( ) 16,2% 12,8% Sedan start* (081223) 29,2% 21,7% * årligt genomsnitt Övrig information 12,2% 21,7% Fonden startade Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro Plusgiro PPM-nummer Opus och minskat vårt innehav i Höganäs och Uniflex. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Jyske Bank, Lagercrantz, Loomis, Höganäs och Sydbank. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Swedol och G&L Beijer. Adam Nyström & Gustaf Setterblad 6

7 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument * Antal Kurs Värde Mkr Material 3,1% Höganäs (SE) ,00 1,2 3,1% Dagligvaror 3,7% AarhusKarlshamn (SE) ,00 120,1 3,6% Fenix Outdoor (SE) ,00 0,8 0,0% Industrivaror o tjänster 34,6% Loomis (SE) ,75 247,7 7,5% Trelleborg (SE) ,70 153,5 4,6% Indutrade (SE) ,50 140,8 4,3% Addtech (SE) ,00 140,1 4,2% G&L Beijer (SE) ,50 136,3 4,1% Nibe Industrier B (SE) ,30 95,8 2,9% Rejlerkoncernen (SE) ,00 76,7 2,3% Ångpanneföreningen (SE) ,00 47,3 1,4% Beijer Alma (SE) ,75 37,9 1,1% Securitas (SE) ,65 21,7 0,7% VBG (SE) ,25 21,6 0,7% Uniflex (SE) ,40 14,9 0,5% Nederman Holding (SE) ,50 11,2 0,3% Systemair (SE) ,25 0,1 0,0% Sällanköpsvaror 1,7% Swedol (SE) , 34,8 1,1% Skistar (SE) ,50 14,3 0,4% Trygga Hem (SE) ,80 7,6 0,2% Finans o fastighet 11,6% NCC B (SE) ,60 121,4 3,7% Klövern Pref (SE) ,25 99,5 3,0% Avanza Bank (SE) ,00 79,2 2,4% SBC (SE) ,30 42,2 1,3% JM (SE) ,50 27,5 0,8% Nordnet (SE) ,20 13,0 0,4% Informationsteknik 9,8% Lagercrantz (SE) ,00 160,6 4,9% IFS B (SE) ,50 75,5 2,3% Knowit (SE) ,00 40,3 1,2% Addnode (SE) ,70 21,4 0,6% Novotek (SE) ,80 11,1 0,3% Informationsteknik forts. Formpipe Software (SE) ,35 8,1 0,2% Axis (SE) ,80 5,9 0,2% Utländska aktieinnehav 29,4% Jyske Bank (DK) ,43 284,3 8,6% Sydbank (DK) ,28 265,4 8,0% Atea (NO) ,96 139,8 4,2% Schibsted (NO) ,16 121,6 3,7% Topdanmark (DK) ,97 95,8 2,9% Cramo (FI) ,02 39,5 1,2% Selvaag Bolig (NO) ,08 13,8 0,4% Spar Nord Bank (DK) ,58 12,0 0,4% Summa finansiella instrument 3 2,2 93,8% Övriga tillgångar och skulder netto 205,8 6,2% Fondförmögenhet 3 308,0 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Trygga Hem som handlas på First North. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 3 2, ,9 Bankmedel och övr. likvida medel 242,3 188,1 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 1,0 0 Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 3,4 0,04 Summa tillgångar 3 348, ,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 3,8 2,0 Övriga skulder (köpta värdepapper) 37,1 1,1 Summa skulder 40,9 3,1 Fondförmögenhet, Mkr 3 308, ,0 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr 308,90 266,75 226, 265,63 206,56 Antal andelar (milj st),71 6,57 4,65 5,40 3,16 Utdelning, kr 0 5,95 5, Totalavkastning, % 15,80 20,69 13,04 28,60 2,80 CSRX Sweden, % 12,23 12,65 13,24 30,64 68,90 Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1 0,19 0,35 0,96 1,18 0,52 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 1,9 1,0 2,9 4,1 1,4 Transaktionskostnader, % 0,09 0,06 0,24 0,32 0,55 Årlig avgift, % 1,40 1,39 1,41 1,40 1,34 Risk och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Småbolag, % 18,87 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 16,92 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 6,57 6,96 5,85 7,25 5 största nettoköp Mkr Indutrade 156 Atea 147 AarhusKarlshamn 5 Nibe B 0 Sydbank 97 5 största nettosälj Mkr Pronova 39 New Wave Group B 14 Höganäs 2 Opus Group 2 Uniflex 1 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 7

8 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Globalfond steg med 15,8 procent jämfört med,6 procents uppgång för MSCI ACWI TR Net i SEK. Fonden utvecklades därmed 5,2 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 218 miljoner kronor. Berkshire Hathaway består idag av tre ben: poster i marknadsnoterade bolag, den helägda försäkringsrörelsen och de helägda bolagen utanför försäkringsindustrin. Den sistnämnda delen har under det senaste decenniet medvetet ökats för att förbereda bolaget för en framtid när det inte är Buffets aktieförvaltning som ska säkerställa god värdeutveckling. I en tid då företags marknadspositioner och uthållighet är viktigare än någonsin har vi en tid ansett att Berkshire ger en sällsynt möjlighet att köpa in sig i verksamheter i världsklass till en låg värdering Avkastning 2013:6 15,8%,6% D&G Global Avkastning sedan start Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Fairfax, Draegerwerk, Berkshire Hathaway, Markel och Millicom. Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. De senaste tre åren har tillväxten varit lägre än det historiska snittet och därför värderas aktien obetydligt över substansvärdet i dagsläget. Den lägre tillväxten beror främst på de senaste årens generellt låga prisnivåer på försäkringspremier, vilket gör att lönsamhetsfokuserade aktörer som Fairfax tappar volym då de inte skriver lika mycket nya försäkringar. Tyska Draegerwerk är ledande aktör inom ventilations- och anestesiutrustning samt tillverkare av gasdetektorer och skyddsmasker åt diverse industrier och offentliga myndigheter. Trots bolagets starka ställning inom sina nischområden värderas aktien lågt av aktiemarknaden. Skäl till den låga värderingen kan vara att bolagets ledning har kommunicerat lönsamhetsmål som marknaden tolkar som väl försiktiga, samt en komplex kapitalstruktur med små aktieslag med vitt skilda villkor för bl.a. utdelning. Markel har fram till nyligen mest varit verksamt inom specialförsäkringar, d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte brytt sig om. I likhet med andra framgångsrika försäkringsbolag har fokus främst varit på en stark balansräkning, kostnadseffektiv skötsel och framgångsrik förvaltning av floaten (förbetalda försäkringspremier). I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blev starten på ett nytt tillväxtben för detta välskötta bolag. Millicom är framförallt verksamt inom mobiltelefoni i Latinamerika och Afrika. I dagsläget har bolaget knappt femtio miljoner abonnenter inom mobiltelefoni och kabel- TV. Vår utgångspunkt för investeringen är bolagets förmåga att fortsatt erbjuda ledande tjänster till en kundbas som inom överskådlig framtid kan uppgå till hundra miljoner. Millicom har sedan de skuldtyngda åren i början av 2000-talet uppvisat en imponerande disciplin i att driva verksamheten för att få balans mellan tillväxt, kassaflöden och avkastning på kapitalet. Vi anser det vara i det ljuset man ska se bolagets utökade satsning på bl.a. e-handel och kabel-tv. Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har gjorts i John Deere, Horiba, Oaktree Capital, Fairfax och Millicom, varav John Deere och Oaktree Capital är nya innehav. De största nettoförsäljningar under perioden har varit NGK Sparkplug, SMC, Advance Auto Parts, Saab och Pigeon, vilka samtliga är avvecklade. Då fonden mot slutet av kvartalet haft stora inflöden är likviditeten högre än normalt. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna Avkastning D & G Global 2013 ( ) 15,8%,6% 1 år ( ) 16,1% 14,2% Sedan start (1928) 31,2% 27,3% Övrig information Fonden startade Förvaltare 31,2% D&G Global Jämförelseindex 27,3% Henrik Andersson, Jens Barnevik MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro Plusgiro PPM-nummer ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De innehav som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Berkshire Hathaway, Nakanishi, NGK Sparkplug, TD Ameritrade och Rolls Royce. De bolag som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit Millicom, Danske Bank, RIB Software, Pearson & Saab. Henrik Andersson & Jens Barnevik 8

9 DIDNER & GERGE GLOBAL Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Finansiella instrument* Antal Kurs Värde Mkr Dagligvaror 12,4% Family Mart (JP) ,64 11,5 2,2% Aryzta (CH) ,66 17,2 3,2% Kerry Group (IE) ,09 13,4 2,5% Tate & Lyle (GB) ,90 12,6 2,4% Mandom Corp (JP) ,40 11,7 2,2% Informationsteknik forts. Millicom Int Cellular SDB (SE) ,50 19,8 3,7% Addnode (SE) ,70 3,0 0,6% Material 1,2% SK Kaken (JP) ,88 6,3 1,2% Finans o fastighet 15,1% Fairfax Financial (CA) ,17 28,2 5,3% Danske Bank (DK) ,96 12,1 2,3% Berkshire Hathaway (US) ,20 20,4 3,8% Markel Corp (US) ,53 20,2 3,8% Oaktree Capital (US) ,67 14,1 2,6% TD Ameritrade (US) ,18 14,7 2,7% Hälsovård 13,0% Nakanishi (JP) ,84 12,9 2,4% Varian Medical (US) ,70 17,6 3,3% Draegerwerk (DE) ,29 21,0 3,9% Medikit (JP) ,38 8,0 1,5% Fukuda Denshi (JP) ,52 9,9 1,9% Tokai (JP) ,26 5,7 1,1% McKesson (US) ,57 17,8 3,3% Teva Pharma (IL) ,03 19,7 3,7% Industrivaror o tjänster 7,7% Xylem (US) ,62 15,5 2,9% John Deere (US) ,13 15,4 2,9% Rolls-Royce (GB) ,57,1 1,9% Rolls Royce C (GB) ,01 0,1 0,0% Horiba (JP) ,50 18,0 3,4% Nippon Pillar Packing (JP) ,29 5,0 0,9% Informationsteknik 14,4% Pearson (GB) ,90 19,2 3,6% Microsoft Corp (US) ,30 17,4 3,3% Mantech (US) ,75 12,1 2,3% Rib Software (DE) ,58 5,4 1,0% Sällanköpsvaror 4,9% Shiseido (JP) ,44 13,1 2,4% Autoliv (SE) ,50 12,9 2,4% Summa finansiella instrument 462,1 86,5% Övriga tillgångar och skulder netto 72,3 13,5% Fondförmögenhet 534,4 0,0% * Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument överlåtbara värdepapper 462,1 245,7 Bankmedel och övr. likvida medel 111,5 19,4 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 0,1 0 Summa tillgångar 573,7 265,1 Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,7 0,4 Övriga skulder (köpta värdepapper) 38,6 0 Summa skulder 39,3 0,4 Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,7 Fondens utveckling 2013: Fondförmögenhet, Mkr 534,4 264,8 123,8 Andelsvärde, kr 131,15 113,29 5,62 Antal andelar (milj st) 4,08 2,34 1,17 Utdelning, kr Totalavkastning, % 15,76 7,26 5,62 MSCI ACWI TR Net i SEK, %,59 9,38 5,23 5 största nettoköp Mkr John Deere 15,2 Horiba 14,5 Oaktree Capital 13,9 Fairfax Financial 13,7 Millicom 13,5 Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,60 1,60 1,60 Transaktionskostnader, Mkr 0,73 0,69 0,35 Transaktionskostnader, % 0,23 0,32 0,33 Årlig avgift, % 1,58 1,58 1,60 5 största nettosälj Mkr NGK Sparkplug 13,5 SMC 8,6 Advance Auto Part 7,8 Saab B 6,7 Pigeon 3,7 9

10 Investeringsfilosofi Vi bedriver en tydligt aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att aktiv förvaltning är en nödvändighet för att en fond ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex över tiden. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3 5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placerings- horisont. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att jämnt vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet HALVÅRSRAPPORT 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box 1008 751 40 Uppsala

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL.

VÅRA MEDARBETARE. Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL. HALVÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Det långsiktiga målet med vår förvaltning är att skapa en god avkastning på lång sikt, d.v.s.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap 20 år efter firmans grundande och lanseringen av Aktiefonden, har vi nu fyra fonder i vårt erbjudande. Gemensamt för alla våra fonder är att vi har en stark tro på inriktningen och att vi vill investera

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

KVARTALSRAPPORT Q3 2015 KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Utveckling tredje kvartalet 2015 Efter en stark inledning på året, plus 19 procent januari april, har Stockholmsbörsen därefter gradvis fallit tillbaka. Per den sista september

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE HALVÅRSRAPPORT 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND 17 INVESTERINGSFILOSOFI. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG FÖRVALTARE D&G GLOBAL ÅRSBERÄTTELSE 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET... 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

KVARTALSRAPPORT Q3 2014 KVARTALSRAPPORT Q3 2014 De tre första kvartalen Efter att Stockholmsbörsen visat en uppgång på 9,5 procent det första halvåret, var förändringen marginell under det tredje kvartalet. Fluktuationerna har

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

HALVÅRSRAPPORT 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG HALVÅRSRAPPORT 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INFORMATION Notera att vi har ny hemsideadress, www.didnergerge.se, och ny e-postadress: info@didnergerge.se. Det kommer även i fortsättningen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG HALVÅRSRAPPORT 2009 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INFORMATION Ny fond i slutet av 2008 lanserades Didner & Gerge Småbolag. Observera att fonden har eget bank- (360-4071) respektive Plusgiro

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Josefine Sjölund ADMINISTRATION. DIDNER & GERGE ÅRSBERÄTTELSE , Didner & Gerge Fonder AB

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Josefine Sjölund ADMINISTRATION. DIDNER & GERGE ÅRSBERÄTTELSE , Didner & Gerge Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2015 VÅRA MEDARBETARE Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND Gustaf Setterblad

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer