Internethandel med insatsvaror för lantbruket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internethandel med insatsvaror för lantbruket"

Transkript

1 Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet (eng. titel: E-commerce for trade in agricultural inputs - A case study of Lantmännen Direkt via nätet) SLU, Institutionen för ekonomi Författare: Sven Andersson Handledare: Professor Jerker Nilsson Examensarbete D-nivå 20 poäng Uppsala 2003

2

3 Sammanfattning Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet Sedan några år tillbaka erbjuder Lantmännen sina medlemmar handel med insatsvaror samt informationstjänster på Internet, detta kallas Lantmännen Direkt via nätet. Fokus i denna studie är handeln med insatsvaror. Syftet är att utreda huruvida handeln över Internet innebär sänkta transaktionskostnader för lantbrukaren eller ej. Det finns anledning att misstänka detta eftersom exempelvis undersökningar från USA visar på att lantbrukares marknadsposition stärks tack vare Internethandel. Mer specifikt gäller studien olika produkters lämplighet för handel över Lantmännen Direkt via nätet. Tre produktgrupper studeras närmare, dessa är foder, handelsgödsel samt diesel och eldningsolja. För att uppnå syftet analyseras fallet utifrån transaktionskostnadsteorin. Inom teorin finns olika faktorer som är avgörande för hur stora kostnaderna blir vid en transaktion. Dessa faktorer kopplas till empirin genom ett antal hypoteser. Hypoteserna ligger till grund för en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till 500 lantbrukare inom Lantmännen Aros, alla var anslutna till Lantmännen Direkt via nätet. Svarsfrekvensen uppgick till 56 %. Vid analysen av enkätsvaren visar det sig att vissa faktorer hos Lantmännen Direkt via nätet har potentialen att sänka transaktionskostnaderna för lantbrukaren. Den mest tydliga faktorn är en mer effektiv tidsdisponering. Den sammanvägda bilden blir trots allt att i dagsläget bidrar inte Lantmännens Internethandel till generella sänkta transaktionskostnader för lantbrukaren. Huvudorsakerna till detta är en otillräcklig produkt- och prisinformation på Lantmännen Direkt via nätet. Det idag väl fungerande exemplet är handeln med foder över Internet. I fallet med foder sker dock inte kommunikationen enbart över Internet. En säljare konsulteras och kontrakt görs upp, därefter lägger lantbrukaren själv rutinbeställningarna på Lantmännen Direkt via nätet. I uppsatsens sista kapitel tas fasta på just den fungerande handeln med foder över Internet. I samband med skrivandet av examensarbetet framkommer det att Internethandel inom en kooperativ struktur skiljer sig från exemplen i teorikapitlet. Rekommendationerna inför framtiden bör därför vara att utveckla Lantmännen Direkt via nätet mot att Internettjänsterna integreras tydligare i säljorganisationen. Detta förfarande bör kunna leda till sänkta kostnader både för den enskilde lantbrukaren samt för organisationen Lantmännen. Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet

4 Abstract E-commerce for trade in agricultural inputs - A case study of Lantmännen Direkt via nätet Since a few years, Lantmännen provides an e-commerce website for its members; it is called Lantmännen Direkt via nätet. Focus in this study is the Internet-trade with agricultural inputs. The main objective is to examine whether the trade over Internet lowers transaction costs in the farmers production, or not. There are reasons to believe this, because for example studies from USA show a stronger position in the market. More precise the study looks upon how well different products fit in the trade over Lantmännen Direkt via nätet. Three groups of products are studied closer; these are feed, fertilizers, and diesel. To accomplish the objective, the case is studied from a transaction cost perspective. Included in the transaction cost theory there are different factors which can be used to terminate the size of the costs in a transaction. These factors are connected to the empiric study by a number of hypotheses. The hypotheses are the base for a survey, which was sent to 500 farmers in Lantmännen Aros (one of the regions that Lantmännen are divided into). All the farmers are members of Lantmännen Direkt via nätet. The answer frequency was 56 %. The analyze show some factors that have the potentially to lower the transaction costs for the farmers. The most obvious factor is the possibility to use the time more efficient. Even though this is a positive trend, taken as a whole the results don t show lowered transaction costs for the farmer. The main reasons to this fact are the lack of good product information, and that no prices are shown. Today feed is the product that is successful in the trade over Internet. In the case of feed the communication is not only over Internet. A sales representative is consulting the farmer and a contract over the type of feed and the price is made. During the contract period the farmer makes the routine orders over Internet. Lantmännen s model of selling feed over the Internet is analysed more comprehensively in the last chapter of the thesis. During the work with the thesis it became clear that e-commerce in a cooperative structure differs from the examples in the theory chapter. The recommendations for the future, regarding Lantmännen Direkt via nätet, should therefore be that the Internet services, e-commerce etc, becomes more integrated in the selling organisation. This achievement would probably lead to lowered costs, both for the farmer and the organisation Lantmännen.

5 Innehåll 1. Inledning Problemanalys och syfte Tillvägagångssätt Struktur Teoretisk referensram Transaktionskostnader Tillgångsspecifi tet Osäkerhet Transaktionernas frekvens Hierarkisk nedbrytning Artiklar om Internethandel Hypoteser Lantmännen Direkt via nätet Internettjänstens omfattning Hur tjänsten fungerar Beställningstjänsten - handel med Insatsvaror över Internet Empiri och analys Bakgrundsfakta kring de deltagande i undersökningen Hypoteser kopplade till tillgångsspecifi citet Hypoteser kopplade till osäkerhet Hypoteser kopplade till frekvens Hypoteser kopplade till hierarkisk nedbrytning Slutsatser Avslutande diskussion Referenser Litteratur Personliga meddelanden Bilaga 1 - Enkäten Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet

6 Figurer Figur 1: Skiss över uppsatsens struktur... 4 Figur 2: Faktorer som påverkar kostnaderna under transaktionsprocessen Figur 3: Effektiva styrningsformer under skilda förhållanden. Källa: Williamson, 1985, s 79 enligt Hakelius, Figur 4: Olika kostnader i förädlingskedjan Figur 5: Antalet inloggningar per vecka Lantmännen Direkt via nätet, Lantmännen Aros Figur 6: Inloggning på Lantmännen Direkt via nätet Figur 7: Beställning av foder Figur 8: Produktinformation om foder Figur 9: Vilken typ av Internetuppkoppling lantbrukarna använder Figur 10: Datorvana hos lanbrukarna i undersökningen Figur 11: Anser du det vara smidigt att koppla upp sig på Internet? Figur 12: Huvudproduktion på lantbruksföretagen i undersökningen Figur 13: Huvudsaklig produktion hos de i undersökningen deltagande lantbrukarna, korsat med uppgifter om de beställer varor på Lantmännen Direkt eller ej Figur 14: Svar på frågan: Underlättar informationen på Lantmännen Direkt via nätet ditt val vid beställning av växtnäring, foder resp. diesel till produktionen? Figur 15: Svar på frågan: Är produktinformationen på Lantmännen Direkt via nätet tillräcklig att använda som enda källa till information innan köp av växtnäring, foder resp. diesel? Figur 16: Svar på frågan: Upplever du att det är en fördel att kunna beställa varor på Lantmännen Direkt via nätet andra tider än kontorstider? Figur 17: Svar på frågan: På vilket sätt upplever du att det är smidigast att beställa växtnäring, foder resp. diesel? Figur 18: Svar på frågan: Upplever du produktinformationen rörande växtnäring, foder resp. diesel på Lantmännen Direkt via nätet vara pålitlig? Figur 19: Andel lantbrukare som beställer på Lantmännen Direkt via nätet, uppdelat i olika ålderskategorier Figur 20: Resultat av påsåendet: Det är smidigt att beställa produkter på Lantmännen Direkt via nätet, uppdelat i ålderskategorier Figur 21: Andel lantbrukare som beställer på Lantmännen Direkt via nätet, uppdelat i olika storlekskategorier (baserat på omsättning) Figur 22: Resultat av påsåendet: Det är smidigt att beställa produkter på Lantmännen Direkt via nätet, uppdelat i storlekskategorier (baserat på omsättning) Figur 23: Ett snittvärde för beställningsfrekvensen per gård och år Figur 24: Genomsnittlig andel beställningar över Internet i förhållande till lantbrukarnas totala omsättning av respektive produkt Figur 25: Svar på frågan: Upplever du att kommunikationen med ditt Marknadsområde i Lantmännen underlättas tack vare Lantmännen direkt via nätet Figur 26: Lantmännen Direkt integreras som en ny kommunikationsväg i kombination med de traditionella Tabeller Tabell 1: Antal lantbrukare anslutna till Internet Tabell 2: Svar på frågan: Vad är anledningen till att du inte upplever att din handelsposition har stärkts? Tabell 3: Svar på frågan: Upplever du att produktinformationen om växtnäring på Lantmännen Direkt via nätet stärker din förhandlingsposition gentemot Lantmännens säljare och andra leverantörer? Tabell 4: Svar på frågan: Upplever du att produktinformationen om foder på Lantmännen Direkt via nätet stärker din förhandlingsposition gentemot Lantmännens säljare och andra leverantörer? Tabell 5: Svar på frågan: Upplever du att produktinformationen om eldningsolja/diesel på Lantmännen Direkt via nätet stärker din förhandlingsposition gentemot Lantmännens säljare och andra leverantörer? Tabell 6: Svar på frågan: Ungefär hur stor del av din totala kostnadsmassa utgör kostnaden för växtnäring? 22 Tabell 7: Svar på frågan: Ungefär hur stor del av din totala kostnadsmassa utgör kostnaden för foder? Tabell 8: Svar på frågan: Ungefär hur stor del av din totala kostnadsmassa utgör kostnaden för eldningsolja/ diesel?... 22

7 1. Inledning Mitt val att studera Lantmännens nättjänster är en följd av den kontakt jag har fått med organisationen under sommaranställningar och diverse uppdrag de senaste tre åren. I och med detta har jag fått en inblick i utvecklingen av ett nytt verktyg inom lantbrukssektorn, nämligen e-handel. Verktyget integreras mera och mera i verksamheten, dels i informationssyfte och dels i samhandeln med kunderna. Det är intressant att studera vilka effekter nättjänsterna ger, dels hos kunderna och dels hos organisationen. I en studie av detta slag måste avgränsningar göras och därför ligger fokus på lantbrukarna/ kunderna. Lantmännens så kallade nättjänster är organiserade i Lantmännen Direkt via nätet. Denna organisation bildades 2002 kort efter fusionen och den består till stora delar av gamla ODAL:s E-handel samt Skånska Lantmännens dito. Lantmännen Direkt via nätet erbjuder diverse tjänster till anslutna medlemmar. En av tjänsterna är en beställningstjänst eller handelsfunktion, vilken sker helt och hållet över Internet. Det är denna tjänst som är i fokus i studien. Frågan gäller vilken betydelse denna tjänst har för Lantmännens medlemmar. 1.1 Problemanalys och syfte Denna studie handlar om lantbrukarens förändrade situation i samhandeln och kommunikationen med sitt kooperativ, i det här fallet Lantmännen. En förändrad situation har uppkommit i och med introduktionen av Lantmännens nättjänster. Studiens syfte är att utreda huruvida dessa nya kommunikationsvägar leder till minskade transaktionskostnader, bl.a. smidigare kommunikation för lantbrukaren. För att komma fram till en eller flera hypoteser angående ovanstående följer en problemanalys. Således blir det just nämnda syftet preliminärt. Ett mera preciserat definitivt syfte följer efter problemanalysen. En lantbrukare möter stora transaktionskostnader när denne ska utföra sina affärer med omvärlden. Transaktionskostnader kan uppfattas som friktion i marknadsmaskineriet. I många situationer råder informationsasymmetri mellan två handelspartners, osäkerheten är skevt fördelad (Nilsson & Björklund, 2003). Ett illustrerande exempel är när lantbrukaren söker information om en vara eller tjänst; ju smidigare information kan fås och ju säkrare informationen är, desto lägre transaktionskostnader. Trenden är att just kostnaderna för att samla och utvärdera information ökar (Henderson m.fl. 2000). Det finns flera sätt för lantbrukaren att reducera sina transaktionskostnader, t.ex. genom att teckna kontrakt eller genom att gå in i ett kooperativ (vertikal integration). Ett annat alternativ är att på egen hand öka sin informationsmängd i en handelssituation. Är det så att de nya tjänster, vilka idag erbjuds lantbrukaren via nätet, skulle kunna stärka dennes position på marknaden och sänka transaktionskostnaderna? För att koppla elektroniska marknader och nättjänster till ekonomisk teori kan en jämförelse göras med en perfekt konkurrensmarknad. Enligt Wheatley m.fl. (2001) är likheterna många och i de flesta fall är det näst intill identiska förhållanden. I den fysiska världen är marknadsaktörerna antingen köpare eller säljare. Via Internet finns dock möjlighet att i samma stund vara både ock. Detta leder till att Internets struktur och uppbyggnad kan sägas skapa en konkurrensmarknad för information på den fysiska marknaden. I det studerade fallet, den svenska marknaden, är inte konkurrensen inom Internettjänster särskilt hård, säkert delvis beroende på att marknaden fortfarande utvecklas och är i ett tidigt stadium. Hur upplever den svenske lantbrukaren alternativen gällande Internettjänster? Är konkurrensen för svag för att de existerande alternativen skall kännas trovärdiga? Kapitel 1 Inledning 1

8 I fallet med Lantmännens nättjänster är situationen speciell. De flesta kunder, vilka är anslutna till näthandeln och nättjänsterna, är samtidigt medlemmar/ägare i Lantmännen. Lantmännen förväntas sänka sina administrativa kostnader i samband med en introduktion av elektroniska system samt elektronisk handel och kommunikation. Eftersom lantbrukaren är delägare i organisationen skulle denne då kunna ta del i vinsten av de sänkta kostnaderna. En intressant fråga är i vilken grad lantbrukaren ser möjligheterna till de sänkta kostnaderna. Upplever den enskilde lantbrukaren idag att dennes ekonomiska resultat har möjlighet att förbättras i och med introduktionen av Internetbaserade system i organisationen Lantmännen? För att finansiera utvecklingen av projektet med nättjänster inom Lantmännen är antagligen en medvetenhet om möjliga framtida besparingar hos lantbrukarkåren nödvändig. Ovanstående stycke talar för att den vertikala integrationen i form av en kooperativ förening, i vilken lantbrukaren deltar, även skulle vara motiverad i en situation med en väl utbyggd och fungerande Internetmarknad. Detta kan påstås eftersom lantbrukaren i sin roll som ägare kan ta del i de vinster som görs i hela kedjan. Å andra sidan hävdas det i litteraturen att de reduktioner av transaktionskostnader som den enskilde marknadsaktören kan göra eventuellt leder till minskade incitament att integrera vertikalt. Coase (1937) hävdar att ett företag kommer att växa (i det här fallet, vertikal integration kommer att ske) fram till den punkt då marginalkostnaden för en transaktion är lika med kostnaden för samma transaktion på den öppna marknaden. Om det är så att utvecklingen av Internettjänster leder till att transaktionskostnaderna på den öppna marknaden sänks, kommer då lantbrukarens incitament för vertikal integration i exempelvis en kooperativ förening att sjunka? När Lantmännens nättjänster studeras går det att se möjligheter till sänkta transaktionskostnader dels i själva organisationen Lantmännen och dels hos den enskilde lantbrukaren. Studien inriktar sig enbart på lantbrukarsidan, även om medvetenhet finns att också organisationens eventuella sänkta transaktionskostnader indirekt påverkar den enskilde lantbrukaren. Eftersom Lantmännens nättjänster fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet är inte alla lantbrukare i organisationen anslutna till tjänsterna och långt ifrån alla använder dem fullt ut. För att studien skall bli relevant ligger fokus på de anslutna lantbrukarna vilka använder nättjänsterna fullt ut. Flera av frågeställningarna i problemanalysen är intressanta, dock inte så lätta att undersöka inom ramen för ett examensarbete. Ett centralt område går igen i litteraturen om Internettjänster, nämligen transaktionskostnader. Antagande görs att transaktionskostnaderna kommer att sjunka. Det preliminära syftet angående transaktionskostnader är därför relevant. Hypotesen denna studie utgår ifrån blir därmed följande: Lantmännens nya Internettjänster innebär sänkta transaktionskostnader för den enskilde lantbrukaren som är ansluten till Lantmännen Direkt och använder detta verktyg fullt ut. Att mäta transaktionskostnader är svårt. På grund av detta och för att studien skall få relevans för Lantmännen måste det preliminära syftet ändras något. Det preliminära syftet är att utreda huruvida dessa nya kommunikationsvägar leder till minskade transaktionskostnader, bl.a. smidigare kommunikation för lantbrukaren. Lantmännen Direkt nättjänster befinner sig idag i utvecklingsstadiet. För framtiden kan det vara viktigt att reda ut framgångsfaktorer för exempelvis en produkt, vilken ska lanseras för näthandel. Därför riktas studien på ett fåtal produkter och undersöker vilka faktorer hos dessa produkter som avgör om de lämpar sig för handel över Internet eller ej. En ambition är att studien ska kunna ge rekommendationer inför framtiden med avseende på Lantmännen Direkts nättjänster. Således kan studiens definitiva syfte anges såsom att utreda om vissa produkter är lämpliga för handel över Internet. Denna lämplighet bestäms av huruvida de handlande partnerna upplever sänkta transaktionskostnader vid sin handel, varför uppgiften blir att granska faktorer som påverkar transaktionskostnadernas storlek för de ifrågavarande produkterna. Mer specifikt gäller studien olika produkters lämplighet för handel över Lantmännens nättjänst Direkt. 2 Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet

9 1.2 Tillvägagångssätt I samråd med Lantmännen Direkt har jag valt ut tre typiska produktgrupper, vilka handlas över Internet idag. Dessa är foder, handelsgödsel samt eldningsolja och diesel. De har valts ut eftersom de är tämligen olikartade: q q q Foder står idag för den största omsättningen av beställningar via Internet och beställningarna kännetecknas av en relativt hög frekvens. Handelsgödsel är en produkt, där olika köpare kräver olika grad av rådgivning. Vissa kunder kan förväntas känna en osäkerhet inför transaktionen och vill ha rådgivning genom säljare eller dylikt. Diesel/Eldningsolja karakteriseras av att det är en vara utsatt för en relativt stor kon- kurrens samtidigt som den inte är förknippad med några knepiga produktspecifikationer. Detta innebär att köparen lätt kan byta ut leverantören och att priset borde vara det tyngst vägande argumentet vid transaktionen. För att analysera de valda produkternas lämplighet för Internethandel använder jag transaktionskostnadsteorin. I teorin finns olika faktorer, vilka beskrivs som avgörande för hur stora kostnaderna blir vid en transaktion. Studien avser att koppla dessa faktorer till empirin i och med undersökningen av de valda produkterna. Slutresultatet förväntas innehålla svar på vilka faktorer ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv, som är av betydelse för hur väl en produkt passar för handel över Internet. För att ta reda på de olika avgörande faktorerna kopplade till Internethandel görs en enkätundersökning bland de av Lantmännens kunder som är anslutna till nättjänsten Lantmännen Direkt. Idag består Lantmännen av medlemmar (per den ). Av dessa var anslutna till Lantmännen Direkts nättjänst. För att begränsa studiens omfattning väljer jag att avgränsa studien till det marknadsområde i Lantmännen som heter Aros, mera korrekt ska det benämnas Lantmännen Aros. I Lantmännen Aros var 804 medlemmar anslutna per den Urvalet i undersökningen är 500 slumpmässigt utvalda medlemmar utav dessa 804 (Trost, 1994). Studien är alltså i första hand relevant för just Lantmännen Aros. I samråd med ansvariga på avdelningen Lantmännen Direkt via nätet har det dock framkommit att Lantmännen Aros är tämligen representativt för Lantmännens hela geografiska område. Studien kan därför också ge indikationer för hela organisationen Lantmännen. Kapitel 1 Inledning 3

10 1.3 Struktur Figur 1: Skiss över uppsatsens struktur. 4 Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet

11 2. Teoretisk referensram De två första delarna i den teoretiska referensramen behandlar transaktionskostnadsteorin, dels med hjälp av delar av den akademiska litteraturen i ämnet och dels med hjälp av artiklar skrivna inom ämnet Internethandel, där transaktionskostnadsteorin från och till finns avhandlad på ett mer tillämpat sätt. Dessa två delar leder fram till en tredje vilken sammanfattar de faktorer, som kan förväntas vara avgörande för transaktionskostnaderna. Dessa faktorer formuleras i form av hypoteser rörande transaktionskostnadernas storlek ute hos den enskilde lantbrukaren. Hypoteserna ligger också till grund för utformandet av ett frågeformulär vilket används i den empiriska undersökningen. 2.1 Transaktionskostnader I samband med en affär uppstår kostnader utöver kostnaden för själva varan eller tjänsten. Dessa kostnader benämns transaktionskostnader. Transaktionskostnader uppstår exempelvis när resurser läggs på att utforska utbudet, undersöka produkter, försäkra sig om att motpartens avsikter är ärliga, göra upp kontrakt etc. (Nilsson, 2002). Transaktionskostnader kan jämföras med friktion i ett maskineri. I maskinen såsom i ekonomin eftersträvas så låg friktion som möjligt. En mer korrekt beskrivning är att företagsledningen hela tiden försöker minimera summan av produktions- och transaktionskostnader. (Nilsson, 2002) I en biologisk produktion, som de flesta lantbruksföretag ägnar sig åt, är planeringscykeln relativt lång. Dessutom är det svårt att förutse framtida avkastning, eventuella konkurrenters produktionsbeslut, framtida efterfrågan etc. Detta gör att transaktionskostnader uppstår på grund av osäkerheten i produktionsplaneringen och därmed osäkerhet vid inköp av förnödenheter etc. (Ollila, 1989). Lantbruksföretag karakteriseras ofta av höga transaktionsspecifika investeringar som också gör att transaktionskostnaderna ökar. Jones & Hill (1998) definierar transaktionskostnader som: Transaction cost are the negotiating, monitoring, and enforcement costs that have to be borne to allow an exchange between two parties to take place. The sources of these costs are transaction diffi culties that may be present in the exchange process. Enligt Hakelius (2002) finns sex källor till transaktionskostnader i den enklaste modellen för en transaktion, den mellan två parter: 1. Opportunism : Människan tänker först och främst på sig själv. Får man tillfälle till det tas chansen att tillskansa sig fördelar på bekostnad av andra. Detta kallas ofta för self-interest seeking with guile (söka uppnå egennytta/egenintresse med hjälp av falskhet). 2. Uncertainty and complexity (osäkerhet och komplexitet): Världen är komplex och osäker. 3. Small numbers (få aktörer): Världen är full av transaktioner med ett fåtal aktörer (oligopolsituationer). 4. Information impactedness (ojämn fördelning av information): Information är inte jämnt fördelad över alla i en transaktion. Den som har ett informationsövertag kan orsaka transaktionskostnader för övriga aktörer i transaktionen. Kapitel 2 Teoretisk referensram 5

12 5. Asset specifi ty (transaktionsspecifika investeringar): Vissa transaktioner kräver att de som vill delta i transaktionen också gör transaktionsspecifika investeringar. Dessa innebär att man måste köpa tillgångar, vilka ofta bara kan användas för transaktioner av den typ man arbetar med i transaktionen i fråga. I figur 2 beskrivs de ovan nämnda faktorer som påverkar kostnaderna under transaktionsprocessen. Dessa kan beskrivas enligt följande: För att undersöka och mäta transaktionskostnader i en bransch behöver transaktionskostnaderna först definieras och därefter behöver faktorer som avgör dessa specificeras. Dessa faktorer kan fungera som underlag för en empirisk studie. En sekventiell indelning i sökkostnader, förhandlingskostnader och uppföljningskostnader kan göras av de olika transaktionskostnaderna (Nilsson & Björklund, 2003). Figur 2: Faktorer som påverkar kostnaderna under transaktionsprocessen. Källa: (Hakelius, 2002) Williamson (1975) och Olilla (1989) anger följande källor till transaktionskostnader, nämligen Asset specifi ty (tillgångsspecifitet), uncertainty (osäkerhet) och frequency (frekvens). Dessa beskrivs nedan och utgör genom hela undersökningen och diskussionen en grund för analysen. Ollila (1989) tillägger den hierarkiska nedbrytningen som också påverkar transaktionskostnaderna. 2.2 Tillgångsspecifi tet Sannolikheten för höga transaktionskostnader är högre när en aktör har höga transaktionsspecifika investeringar. Aktören har investerat ett stort belopp på så sätt att han är låst vid en specifik handelspartner. Eftersom handelspartnern vet att aktören inte har några alternativ har denne möjlighet att utöva marknadsmakt och tillskansa sig oskäliga villkor. (Nilsson, 2002) Olika grader av marknadsmakt, in- och utträdeshinder samt personliga band och relationer bestämmer transaktionskostnadernas storlek i samband med transaktionsspecifika investeringar. För att marknadsmakt ska kunna utövas krävs att tillgångarna är fasta på båda sidor av marknaden. Det räcker inte att endast lantbrukaren har transaktionsspecifika investeringar. Även dennes handelspartner måste ha en sådan struktur för att avkastning skall kunna bli ett resultat av transaktionen. (Ollila, 1989) Ett lantbruksföretag med stora investeringar bundna i det geografiska läget och även i fysiska tillgångar, maskiner och anläggningar, löper större risk att bli utsatt för marknadsmakt. 6 Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet

13 För att aktörer på en sådan marknad ska våga göra investeringar krävs oftast någon form av kontrakt. Det mest använda motivet för bildandet av ett kooperativ har varit behovet av att skapa en motkraft för att jämna ut ojämna förhandlingar mellan små lantbruksföretag med dålig marknadsinformation och stora försäljare av förnödenheter samt uppköpare av lantbruksprodukter. Inträdeshinder är ofta relaterade till ett företags storlek och därmed vilken möjlighet det har till stordriftsfördelar. Stora investeringar kräver resurser vilka ofta överstiger de, som finns i ett lantbruksföretag. Ett kooperativ minskar inträdeshindren genom dess möjlighet att samordna större investeringar och därmed uppnå stordriftsfördelar. (Ollila, 1989) Tillgångsspecifiteten hänger nära samman med de två mänskliga egenskaperna begränsad rationalitet och opportunism. I den neoklassiska ekonomiska teorin har personliga band och relationer ansetts vara negativa för en teoretisk ekonomisk marknad. På en marknad där stan- dardiserade varor säljs via exempelvis en auktion kommer personliga band, och därmed diskriminering av vissa personer på marknaden, att verka störande på det perfekta marknadsidealet. Å andra sidan kan transaktioner där marknadsaktörerna inte har möjlighet att känna till och bedöma alla produktegenskaper, på grund av att kontrakten är ofullständiga, ha mycket att vinna på koordinering genom personliga relationer och tillit. Tillit sänker transaktionskostnader. I ett modernt samhälle utvecklas en avancerad ekonomi byggd på utökad kommunikation mellan marknadsaktörerna. Detta uppkommer på grund av strävan att sänka transaktionskostnaderna. Transaktionsspecifikt språk och information uppkommer och personliga relationer uppstår däri. (Ollila, 1989; Hakelius, 2002) 2.3 Osäkerhet Williamson (1985) beskriver osäkerhet i transaktionssituationen. Han nämner två grader av osäkerhet, dels primär osäkerhet som beror på situationen som sådan och dels sekundär osäkerhet vilken uppstår pga. kommunikationssvårigheter parterna emellan. Kommunikationssvårigheter bör delvis kunna överbryggas med hjälp av Internetlösningar, varför man kan misstänka att Internet har möjlighet att resultera i sänkta transaktionskostnader. Just information och kommunikation är alltid kritiska för att överbrygga osäkerhetsfaktorer. Ollila (1989) beskriver olika faktorer vilka är avgörande för vilken grad av osäkerhet som kommer att förknippas med en transaktion. Han nämner marknadsstrukturer, specifikation av produktegenskaper, kollektiva varor samt eventuella externaliteter. Dessa faktorer beskrivs närmare nedan. Tunna marknader En tunn marknad handlar om representativiteten på marknaden samt marknadens förmåga att jämna ut variationer avseende leveranser till marknaden. En marknad kan definieras som tunn om endast ett fåtal transaktioner genomförs på den officiella marknaden samtidigt som en förhållandevis stor andel av transaktionerna genomförs vid sidan om via avtal direkt mellan köpare och säljare på marknaden. Detta får till följd att prisvariationerna blir större än nödvändigt beroende på att de endast relateras till den andel av handeln vilken sker på den officiella marknaden. Kooperativ kan hjälpa till att lösa en sådan problematik genom att erbjuda information angående de transaktioner som görs direkt och vid sidan om den officiella marknaden. (Ollila, 1989) Ett begrepp som används när man talar om tunna marknader är genomskinlighet. Det beskriver i vilken grad marknaden är möjlig att överblicka och i vilken grad det finns tillräcklig marknadsinformation. Med andra ord om det går att få information angående de transaktioner vilka sker på marknaden. Kapitel 2 Teoretisk referensram 7

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Varför all inclusive?

Varför all inclusive? Nationalekonomiska Instutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Varför all inclusive? - En teoretisk och empirisk analys av marknaden för semesterresor Christian Bladh Kandidatuppsats vt 2010 Handledare:

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Följ oss på Facebook. - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook. FÖRFATTARE Sofia Eriksson Malin Norgren

Följ oss på Facebook. - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook. FÖRFATTARE Sofia Eriksson Malin Norgren Följ oss på Facebook - En kvantitativ studie om företags erfarenheter av närvaron på Facebook UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2005 Effektiv intern kommunikation En studie

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer