Platsundersökning Forsmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsundersökning Forsmark"

Transkript

1 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004

2

3 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004

4 ISBN EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

5 Innehåll Platsundersökning i Forsmark 2 Undersökningar i skog och mark 8 Ytnära ekosystem 9 Jordlagren 16 Hydrogeologi 22 Vattenkemi 24 Undersökningar av berget 28 Berggrunden 29 Vi grävde och granskade 34 Om borrningar 42 Borrhålsmätningar 45 Vi undersöker borrkärnan 48 Transport av radionuklider i berget 66 Bergmekanik 68 Bergspänningar viktig fråga i Forsmark 70 Platsmodellering 76 Projektering 80 Påverkan på miljö och samhälle 86 Samråd 88 Information 90 Det är vi som undersöker 96 Platschefen reflekterar 98 Vi blickar framåt 101 Ordförklaringar 105 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

6 Platsundersökning i Forsmark Östhammars kommun, Platsundersökningen för ett eventuellt djupförvar för använt kärnbränsle i Forsmark har lagt tre år bakom sig. Efter tre år ser vi nu att vårt arbete går i en viss riktning mot nordväst. Här, i området närmast kärnkraftverket, tror vi oss kunna placera ett djupförvar, förutsatt att området uppfyller vissa krav. Dessa krav fokuserar vi på nu. Flygbild över undersökningsområdets nordvästra del. Bostadsområdet i förgrunden och kärnkraftverket i bakgrunden. 2 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

7 Platsundersökningens tredje år har tillfört mycket ny Ett uppdrag i tiden kunskap. Kartläggningen av markytan är till stora delar avslutad. Vi har nu borrat totalt sju kilometerlånga kärnborrhål. Vi har samlat på oss så stora datamängder att vi hand om det radioaktiva SKB:s uppdrag är att ta avfallet från de svenska kan inleda arbetet med att dra slutsatser, bedöma den kärnkraftverken.vi tar också långsiktiga säkerheten och uppskatta miljökonsekvenserna hand om radioaktivt avfall av ett djupförvar i Forsmark. från sjukvård, forskning och industri. Det är SKB:s uppgift att utveckla och förverk- Bilden har klarnat. Med det menar vi att det inte längre är någon överraskning när ett nytt borrhål visar att berget liga en metod för att på ett är ovanligt sprickfattigt och att det ger ovanligt lite vatten säkert sätt ta hand om detta på större djup. Med data från sju djupa borrhål törs vi avfall. Vi gör platsundersökningar för en eventuell lokalisering av ett djupförvar för nu säga att förhållandena på förvarsdjup karaktäriseras av ett sprickfattigt och torrt berg. Vi vet också att bergspänningarna är förhöjda, och att vi måste få fram mer kommuner, Östhammars använt kärnbränsle i två kommun i norra Uppland data för att veta vad de betyder för bygge och drift av och Oskarshamns kommun djupförvaret. Vi vet inte om den sammanlagda volymen i östra Småland. bra berg är tillräcklig för förvaret. Fler borrhål behövs. Dessutom måste vi visa att platsen är lämplig ur andra aspekter. I Forsmark, med den fina naturen och vallonbruket som granne, måste vi visa att förvarets anläggningar på markytan inte påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt och att transporterna till och från anläggningarna kan lösas på ett bra sätt. Kärnavfallsfrågan handlar om mer än bara teknik. Det krävs säkra lösningar och en god demokratisk förankring. Claes Thegerström, vd Tre års undersökningar I denna årsrapport lägger vi vårt tredje år till handlingarna. Med rapporten vill vi ge allmänheten i Östhammars kommun, kommunpolitiker, myndigheter och andra intresserade, en överblick av verksamheten under Vi ger också en övergripande bild av våra planer för de närmaste åren. Svaret om Forsmarks lämplighet som djupförvarsplats har vi i slutet av För att SKB ska klara detta måste undersökningarna på plats i Forsmark vara slutförda sommaren En platsundersökning är komplicerad, mångskiftande och berör många ämnesområden, från ekologi och geologi till konsekvenser för de människor som bor i närheten och för hela samhället. Att ge en översiktsbild av detta är en uppgift som ibland kräver vissa facktermer. För att underlätta förståelsen av dessa har vi i slutet av årsrapporten en ordlista. Skulle det ändå vara oklart vad vi menar hoppas vi att läsaren hör av sig till oss i Forsmark. Vi förklarar gärna. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

8 Bakgrunden till dagens situation med två platsundersökningskommuner, hur vi arbetar, vilka metoder och strategier vi använder och hur arbetet med platsundersökningen hittills har avlöpt finns samlat i rapporter. Alla rapporter finns att hämta på vår webbplats Det gäller även de drygt 150 rapporter som producerats vid platsundersökningen i Forsmark Platsen i Forsmark Platsundersökningen i Forsmark genomförs i ett område sydost om Forsmarks kärnkraftverk. Den del av området som vi kallar kandidatområdet, det vill säga det område där ett djupförvar kan placeras, är ett område på cirka tio kvadratkilometer. För att kunna genomföra undersökningar i fält har vi upprättat nyttjanderättsavtal med markägarna som är Forsmarks Kraftgrupp AB, Vattenfall Fastigheter AB, Sveaskog och en privat markägare. För att lära oss så mycket som möjligt om kandidatområdet måste vi sträcka våra undersökningar även utanför, både på land och till havs. Ett exempel på detta är jordskalvsutredningar som omfattar hela regionen, ett annat exempel är när vi utreder hur grundvattnet strömmar in och ut i området. Området avgränsat med rött är det vi kallar kandidatområdet, det vill säga det område där ett djupförvar kan placeras. Innanför den bruna avgränsningen bor de vi kallar särskilt berörda av platsundersökningen. 4 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

9 Miljöhänsyn viktiga Området där platsundersökningen genomförs har höga naturvärden. Kandidatområdet är av riksintresse för naturvården och det gränsar till Kallriga naturreservat. Detta ställer särskilda krav på hur platsundersökningen genomförs; i alla lägen måste vi visa hänsyn. Ändå är det ofrånkomligt att en platsundersökning påverkar naturmiljön. Det är SKB:s sak att denna påverkan begränsas. Därför tar vi hjälp av sakkunniga när vi planerar och genomför undersökningarna, bland annat har platsundersökningen i Forsmark en egen platsekolog. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

10 Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för natur- och kulturmiljö och kontrollerar därmed att SKB genomför undersökningarna i enlighet med lagstiftningen. Enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken gör vi en anmälan till länsstyrelsen för alla aktiviteter som kan påverka naturmiljön. Vid planering av exempelvis en ny borrplats eller en ny väg måste länsstyrelsen godkänna planerna innan vi påbörjar arbetet. Under året har vi haft flera ärenden som krävt länsstyrelsens tillstånd. De flesta men inte alla har beviljats. Ett exempel är att länsstyrelsen inte beviljade tillstånd för alla så kallade lineamentsdiken som vi ville gräva för att kontrollera möjliga sprickzoner. Ett av dikena ansågs utgöra ett för stort ingrepp i en känslig miljö. Regler i fält Platsundersökningen för med sig att många entreprenörer och forskare arbetar ute i fält. För att de ska ta nödvändig hänsyn till natur och miljö i området ger vi dem en kort utbildning, en så kallad SKB-introduktion. Tyngdpunkten i den handlar om hänsyn till närboende och naturmiljön. Efter avslutad De åtta borrplatser som vi hittills har anlagt. På sju av dem har vi kärnborrat. 6 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

11 utbildning delar vi ut ett SKB-bilpass som är ett kvitto på att personalen har nödvändiga kunskaper vid fältarbete. I samråd med kommunen Östhammars kommun har sedan förstudietiden och starten av platsundersökningen aktivt följt vårt arbete. Kommunen har egna arbetsgrupper som noga informerar sig om vad som händer i Forsmark. Nu har vi nått så långt att frågorna inte bara gäller geologi, teknik och miljöhänsyn. Nu gäller det också hur förvaret påverkar samhället. Utredningarna om konsekvenserna för Östhammars kommun och dess invånare har inletts. Förteckning över utredningarna finns på sidan 87. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

12 Undersökningar i skog och mark I skog och mark, på stränder och på sjöbottnar, ute till havs och djupt nere i berget pågår våra undersökningar. I detta avsnitt redovisar vi undersökningar i luft, på markytan, i jordlagren och i sjöar och hav. Under året har vi i stort sett avslutat kartläggningen av markytan. 8 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

13 Ytnära ekosystem De ytnära ekosystemen kartläggs i detalj av flera skäl. Ett är att en beskrivning av platsen i dag och hur den kommer att utvecklas är nödvändig för att kunna göra en säkerhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning. Ett annat skäl är att vi måste veta var känsliga områden och arter finns för att kunna undvika att påverka dem när vi utför platsundersökningen ute i fält. Ytvattenundersökningar Kartläggningen av vattensystemen (akvatiska system) har fortsatt under Förutom provtagning av ytvatten, som nu övergått till ett övervakningsprogram, har vegetationen och djurlivet på bottnarna undersökts i Bolundsfjärden och Fiskarfjärden. Även några grunda havsvikar har undersökts. I dagsläget jobbas det för fullt med att artbestämma det vi hittat och räkna ut hur mycket det finns av olika arter. Generellt kan vi säga att bottenvegetationen är ovanlig med flera sällsynta arter. I många svenska sjöar finns en bård av flytbladsväxter (näckrosor och gäddnate) utanför vassbältet. Detta saknas nästan helt i sjöarna i vårt undersökningsområde. Stora delar av bottnarna täcks i stället av kransalger, en kalkgynnad art som trivs i skyddade förhållanden. Kransalgerna finns även i de grunda havsvikarna. Lite djupare ner (2 3 meters djup) täcks stora delar av bottnarna av s k slangalger. Djuren i proverna är inte färdigbestämda ännu men preliminära resultat pekar åt att samhällena av kransalger rymmer en rik mångfald av djur som söker skydd och mat där, ungefär på samma sätt som i blåstångens skogar. Få undersökningar har gjorts i grunda havsvikar och kransalgssamhällen i sjöar och hav. De data som platsundersökningen genererar är därför mycket intressanta, inte minst för forskare, som redan nu ser fram emot att ta del av de resultat som årets undersökningar leder fram till. Vi har också kartlagt vegetationen i områdets vattendrag. En axslinga (Myriophyllum spicatum) under ytan i Forsmark. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

14 Mätstationer till havs I havet har några mätstationer placerats ut för att registrera olika parametrar i vattnet. Det som mäts är vattenströmmarnas hastighet och riktning. På några platser mäts hur temperatur och salthalt varierar med djupet. Dessa mätningar ska pågå under ett års tid och de data som erhålls ska användas för att sätta upp en modell över hur vattnet rör sig i Öregrundsgrepen under en årscykel. Samarbete om fisken För att få en bild av hur fiskfaunan ser ut i kustområdet har vi kontaktat Fiskeriverket. De håller på att sammanställa de data som tagits fram tidigare och som kan vara av intresse för SKB. Det finns en hel del fiskdata från området närmast kärnkraftverket som Fiskeriverket samlat in inom verkets kontrollprogram. Från Kallrigafjärden finns inte alls lika mycket data. Därför genomförde Fiskeriverket ett provfiske På sex platser till havs utför vi oceanografiska mätningar. 10 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

15 åt SKB i denna vik under sensommaren. I april respektive augusti undersöktes strömmingsbeståndet i tre olika områden. Man använde sig av ett ekolod och dataprogram som tolkar om retursignalerna så att varje individuell fisk räknas och storleksbestäms. Man trålar också i samma område som man ekolodat för att se att uppgifterna man fått stämmer. På våren mäter man den lekande strömmingen medan sensommarmätningen registrerar årets yngelproduktion. Resultaten från dessa båda studier är i dagsläget inte klara. Undersökningar på land På land har bland annat fågelfaunan inventerats på samma sätt som 2002 och Generellt sett var antalet fåglar inom området något lägre än föregående år. Sju rödlistade arter har följts upp inom det regionala modellområdet. Bestånden för dessa har i princip varit oförändrade under perioden Resultat från häckningar varierar mellan olika arter, för vissa har 2004 varit ett bra år medan det för andra har varit ett sämre. Thomas Loreth, Uppsala universitet, räknar fisk vid inflödet till Bolundsfjärden. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

16 Vem trodde att vintern var fågelfri? I Forsmark kan vi ha två ton fåglar mitt i vintern. Sara Karlsson Platsekolog Under 2004 har även rastande simfåglar inventerats en gång per månad på våren och hösten. Som mest räknades nära simfåglar vid ett enskilt tillfälle. De högsta antalen noterades strax efter islossningen samt under senhösten. Betydande koncentrationer av storskarv, vigg, knipa och storskrake rastar i området. Så kan fåglar också räknas Mycket fåglar blir det SKB:s fågelinventerare har gjort beräkningar på hur mycket fågel som produceras under en häckningssäsong i Forsmarksområdet: cirka tio ton! Innan häckningen består fågelbeståndet av cirka par häckande fåglar = 7,5 ton fåglar. Simfåglarna väger mest cirka 4,2 ton men småfåglarna är flest. Efter reproduktionen finns det uppåt 18 ton fåglar i området! Siffran varierar från år till år beroende på hur lyckad häckningen har varit. Ser man på vinterns siffror så varierar den totala fågelvikten i januari mellan 500 och kilo beroende på hur hård vintern är. Biomassa - exemplet Forsmark par häckande fåglar Ca kg biomassa (innan reproduktion!) Huvuddelen av antalet individer är småfåglar! Huvuddelen av biomassan är simfåglar! 12 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

17 Löv fångas i särskilda förnafällor. Växter vägs och mäts När det gäller vegetationen har växtbiomassa insamlats och vägts i olika vegetationstyper (myrar, olika typer av skog, hagmarker, stränder). Dessa data är viktiga för våra terrestra ekosystemmodeller. På tre av platserna kommer även rötternas utbredning i djupled att studeras. Prover för detta har insamlats under hösten. Djur inventeras Viltundersökningarna i Forsmark fick en flygande start redan i januari. Då räknades älg och vildsvin från helikopter. Forsmarksområdet var en del av ett större område som undersöktes. Resultaten (tätheten av älg) redovisas på sidan 14. Något som inte gick lika bra var räkningen av räv och grävling. Våra utförare satte ut ett antal fällor för att uppskatta räv- och grävlingpopulationens storlek. Tyvärr fungerade inte detta, vi fick inte någon räv i fällorna och antalet fångade grävlingar var för få för att kunna utgöra ett statistiskt underlag. I platsundersökningen i Oskarshamn provade man under 2004 en annan metod för att räkna räv och grävling, men den fungerade inte heller. Vi har PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

18 Tierp 6,9 älgar/1000ha Hållnäs 6,5 älgar/1000ha Florarna 8,4 älgar/1000ha Vendel 6,5 älgar/1000ha Gimo 6,1 älgar/1000ha Resultat av flyginventeringen av älg. 14 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

19 nu bestämt oss för att inte lägga ner mer resurser utan i stället använda oss av generiska data vid våra modellberäkningar. Förra årets smågnagarundersökning upprepades i oktober. Data från denna har inte hunnit ställas samman. Nio fladdermusarter Under sommaren genomfördes en fladdermusinventering i Forsmarksområdet. Syftet var att kartlägga arter, uppskatta antal kolonier och individtäthet samt definiera viktiga jaktområden. Totalt hittades sju arter. Vid tidigare undersökningar har nio arter registrerats. Av dessa nio är tre rödlistade: trollfladdermus, fransfladdermus och mustaschfladdermus. Intressantast är kolonin med trollfladdermus vid Kallerö. Vanligtvis förekommer inte trollfladdermusen norr om Kalmar varför denna nordliga koloni är unik. Sofia Gylje från länsstyrelsen på fladdermusjakt i Forsmark. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

20 Jordlagren Under året som gått har kvartärgeologerna sammanställt och utvärderat information från undersökningar som genomfördes under den inledande platsundersökningen. Huvuddelen av de stora projekten är genomförda, till exempel den detaljerade karteringen av jordarter på land och till havs, undersökning av sediment på botten av sjöar och två torvmarker. De undersökningar som utförts under året har därför till stor del bestått av att samla in kompletterande information i samband med andra aktiviteter i Forsmark, till exempel vid borrningar och grävningar. Flera borrningar Under februari och mars utfördes borrningar för att sätta ut kompletterande grundvattenrör, bland annat i några av områdets sjöar. Vid fältarbete på sjöarna under vintertid är det avgörande att isarna är tillräckligt tjocka för att bära den tunga utrustningen. Under förra vintern var isen för tunn för att använda den stora borrbandvagnen, i stället fick vi nöja oss med en handburen, lättare borr. Trots den tunna isen var projektet lyckat och resulterade, förutom i nya grundvattenrör, även i prover av moränen som finns under de finkorniga sedimenten i sjöarna. Analyser av jordarterna visar att moränen under Fiskarfjärden och Bolundsfjärden är av den något grövre sorten som finns i Forsmarksområdet, det vill säga den innehåller relativt stora mängder sand och silt. Leif Lundholm installerar ett grundvattenrör i den norra delen av Fiskarfjärden. På isen ligger den handburna Pionjärborren som används för att trycka ner röret. Genom att spola vatten genom röret kommer jordprover upp från jordlagren under sjöns botten. 16 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

21 Omlagrade pollenkorn Vid grävningar och borrningar under 2003 togs prover för att undersöka om det i moränen finns pollenkorn som kan ge en uppfattning om avlagringens ålder. Nu är analysen av dessa prover klar. När de preparerade proverna lades under mikroskop visade det sig att det finns bevarade pollenkorn som till artsammansättningen visar att de ursprungligen har avlagrats under den förra mellanistiden, alltså för ungefär år sedan. Detta ger en uppfattning om den högsta åldern avlagringen kan ha eftersom moränen har deponerats av inlandsisen efter det att pollenkornen avlagrats. Till exempel analyserades prover från en hård lerig morän som då och då dyker upp i Forsmark. Den blev bekant för många redan när Forsmarksverket byggdes på 1970-talet och i SKB:s platsundersökning har den presenterat sig några gånger. Den är osedvanligt hård och grävskoporna har i vissa fall gått bet. Vi kallar den för Gamle Blå. Och gammal är den analyserna är samstämmiga med pågående forskning som indikerar att Gamle Blå bildades under en tidig fas av den senaste nedisningen, alltså för cirka år sedan. Mer om den Gamle Blå finns på sidorna där vi beskriver arbetet i våra två specialschakt. Vid grävningarna som utfördes redan under 2003 togs prover för att undersöka om det fanns omlagrade pollenkorn i moränbäddarna. Docent Ann-Marie Robertsson från Stockholms universitet undersökte proverna i mikroskop och påträffade omlagrade pollenkorn från föregående mellanistid. Detta indikerar att jordlagren har avsatts efter denna värmetid som inträffade för ungefär år sedan. På bilden också geologen Martin Sundh. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

22 Torvmarksundersökningar Under året pågick arbetet med att sammanställa och bearbeta resultaten från den torvmarksundersökning som utförts under hösten De två torvmarker som undersöktes var båda väldigt grunda, endast en av 16 borrningar nådde ner till tre meters djup. Jordarterna som påträffades på botten av Stenrösmossen ger information om utvecklingshistorien från havsvik till dagens skogsbeklädda tallrismosse. För ungefär år sedan fanns där en grund sjö som ganska snart växte igen med vass. Detta återspeglas av jordarterna gyttja och vasstorv som förekommer längst ned i sedimentlagren. Därefter följer torv som huvudsakligen är uppbyggd av starr och senare vitmossa. Denna ordningsföljd avspeglar en förändring mot en näringsfattig miljö. Med tanke på torvslagens sammansättning och nutida krav, bedöms framtida användning av torven i Stenrödsmossen till bränsle som mindre trolig. Däremot kommer den fortsättningsvis att vara lämpligt underlag för skog. På jakt efter jordskalv Jordlagren undersöks också i jakten på spår efter händelser längre ner i berggrunden. En jordbävning djupt nere i berget kan lämna tydliga spår efter sig i jordlagren ovanpå. Dessa undersökningar har pågått under tre år och avslutades under fyra veckor i höstas. Årets undersökningar innefattade grävningar spridda inom norra Uppland på större avstånd från Forsmark än tidigare. Schakten uppvisade i stor utsträckning samma fenomen som iakttogs utmed Börstilåsen vid tidigare grävningar. På många platser påträffades glidningar eller skred i finkorniga sediment men det fanns också spår av omfattande erosion av strömmande vatten. Störningar som kan vara orsakade av jordskalv påträffades på två platser: vid Torkelsbo norr om Uppsala och vid Runhällen norr om Heby. Sannolikheten för att dessa eventuella skalv ska ha orsakats av rörelser i Forsmarksområdet bedöms dock som minimal. Vi anser oss kunna avsluta jobbet, något klokare men med nya frågor, säger Robert Lagerbäck, geolog på Sveriges geologiska Ett av de långa dikena vid Torkelsbo-Läby som Robert Lagerbäck med kolleger från Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersökte i jakten efter spår av forna jordbävningar. 18 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

23 Stenrösmossen är en av de äldre torvmarkerna i området. För ungefär år sedan fanns här en grund sjö som sedan dess har vuxit igen. I dag täcks ytan av starr, vitmossa och pors. undersökning. Under 2005 kommer han att sammanställa och utvärdera resultatet från det tre år långa projektet. Jorddjupet bestäms När det gäller att undersöka områdets jorddjup, det vill säga djupet från ytan ner till berget, får geologerna hjälp av geofysikerna. De har tolkat sina markradarmätningar och elektriska mätningar för jorddjupsbestämningar med stöd av information från bergoch jordborrhål. Även data från tidigare utförda reflektionsseismiska undersökningar har nyttjats för att bestämma jorddjupet. Metoderna ger information om jorddjup längs profiler och i enstaka punkter. Mer heltäckande information har tagits fram genom tolkning (så kallad inversion) av de elektromagnetiska mätningar från helikopter som utfördes redan Inversionen ger, förutom jorddjup och i havet vattendjup, information om exempelvis jordtäckets och berggrundens elektriska ledningsförmåga. Under hösten gjordes även jorddjupsbestämningar med hjälp av refraktionsseismik. Dessa mätningar kommer att fortsätta nästa år. Årsvarvig lera som bildats när den senaste inlandsisen drog sig tillbaka för cirka år sedan. Den skarpa gränsen i övre delen av bilden representerar erosion som klipper lerans varv. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

24 Cesiumrester. När platsundersökningens geofysiker gjorde mätningar från helikopter av naturlig gammastrålning i Forsmarksområdet beräknades beläggningen av det radioaktiva ämnet Cesium 137, orsakad av Tjernobylolyckan Bilden ser normal ut och de uppmätta värdena motsvarar cirka tio procent av motsvarande värden i Gävleområdet som utsattes för det kraftigaste nedfallet i Sverige. Runt delar av Forsmarksån kan man se svagt förhöjda värden (markerade med rött) som liknar de våtmarksanomalier som finns på flera andra håll. Orsaken till dessa är inte helt klarlagd. Öregrundsgrepen Forsmarks kärnkraftverk SKB:s platskontor Bolunds fjärden Forsmark Storskäret Johannisfors Forsmarksån Kandidatområde Helikoptermätt område 0 1,25 2,5 5 km Ur GSD Terrängkartan Lantmäteriverket Gävle 2001, Medgivande M2001/ PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

25 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

26 Hydrogeologi Mätningar av vattenföring och grundvattennivå fyller flera funktioner i platsundersökningen. Mätningarna ska ge ökad förståelse för hur vattenomsättningen i området sker och hur sambandet mellan yt- och grundvatten ser ut, det vill säga ge underlag för övergripande vattenbalansberäkningar. Mätningarna kommer dessutom att användas för kalibrering av de hydrologiska beräkningsmodeller som upprättas inom undersökningsprogrammet. De utgör också ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen där naturliga variationer i vattenföring och grundvattennivå ska ställas mot en eventuell påverkan på dessa vid bygget av ett djupförvar. Här berättar vi om hydrogeologiska undersökningar på ytan och i jordlagren. Grundvattenföringen i berggrunden redovisas i avsnittet om undersökningar av berget, sidan 51. Flera bäckar I det lokala undersökningsområdet (kandidatområdet) finns inga större vattendrag, men flera bäckar med ett vattenflöde under större delen av året. Fyra vattenföringsstationer har under året byggts för att mäta vattenflödet i de viktigaste bäckarna. Vid dessa stationer mäts vattennivån i mätrännor med väldefinierade samband mellan vattennivå och vattenflöde. Stora delar av det centrala undersökningsområdet avvattnas via Bolundsbäcken, Bolundsfjärden och Norra Bassängen till havet. Vattenföringsstationen i Bolundsbäcken strax före inflödet i Bolundsfjärden. 22 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

27 Nära ytan Grundvattennivån i jordlagren mäts fortlöpande på ett 40-tal olika platser i området. Det sker i jordborrhål. Generellt kan man säga att grundvattenytan ligger mycket nära markytan under större delen av året (mindre än en meter). I flera rör kan man under sommaren se hur variationerna i växternas vattenupptag under dygnet påverkar grundvattennivån. Vi kan faktiskt se hur mycket växterna dricker under ett dygn. Per-Olof Johansson Hydrogeolog Grundvattennivå (m under makytan) SFM0034 Potentiell avdunstning Regn Potentiell avdunstning och regn (mm/tim) Aug 9-Aug 11-Aug 13-Aug 15-Aug 0.0 Exempel på dygnsvariationer i grundvattennivån orsakade av växternas vattenupptag. SFM0034 är det jordborrhål som tryckregistreringen gjordes i. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

28 Vattenkemi Undersökningarna inom ämnesområdet vattenkemi (hydrokemi) kan delas in i två delområden: 1. Kemiska förhållanden i nederbörd, ytvatten och ytnära grundvatten ner till berget. Syftet är att förstå grundvattenbildningen och ge bakgrundsdata till hydrokemisk modellering. Dessutom behöver vi veta de kemiska förhållandena i ytvattnet för att beräkna transport av näringsämnen och biologisk produktion i de olika ytvattnen. 2. Kemiska förhållanden i grundvatten ner till cirka meters djup i berggrunden, se avsnittet om Vattenkemiska prover på sidan 58. Syftet är dels att kunna beskriva grundvattnet med avseende på bland annat kemisk sammansättning, ursprung, huvudsakliga flödesvägar och uppehållstider, dels att erhålla representativa och tillförlitliga värden på vissa kemiska komponenter som kan påverka säkerheten hos eller designen av ett djupförvar. Vattenanalyserna omfattar huvudkomponenter, närsalter, organiskt kol och kisel, spårmetaller (bland annat sällsynta jordartsmetaller) samt stabila och radioaktiva isotoper. I djupa grundvatten bestäms dessutom lösta gaser, kolloider, humus- och fulvosyror samt mikrober. Både i ytvatten och i djupa grundvatten mäts ph, elektrisk konduktivitet, redoxpotential, syre och temperatur. Ytvatten och nederbörd En två år lång och omfattande provtagningskampanj för kartläggning av ytvatten i havsvikar, sjöar och vattendrag avslutades under våren. Kartläggningen har omfattat ett tjugotal provtagningspunkter och 40 provtagningstillfällen. Den kemiska kartläggningen övergick i juli 2004 till långtidsövervakning. I fortsättningen kommer vattenprover endast att tas på ett fåtal ytvattenpunkter. Jordborrhålen för bland annat vattenprovtagning står på många platser i vårt undersökningsområde. Både på land och i sjöarna, eller som här: mittemellan. 24 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

29 Sommartid är det inga större bekymmer för Roger Huononen att ta prover av ytvattnet men vintertid när det är minus tio grader kan provtagningen vara förknippad med vissa svårigheter. Här pumpas provvatten ur ett jordrör. Ett provisoriskt tält håller värmen. Kartläggningen syftade till att ge kunskap om grundvattenbildning samt identifiering av utströmnings- och inströmningsområden liksom uppgifter om näringstransport och biologisk produktion. Den täta provtagningen (ungefär två gånger per månad) gav även information om variationer under säsongen. Kloridhaltens (= ett mått på salthalt) variation i de två mest extrema provtagningspunkterna presenteras i diagrammet nedan. Norr om dessa punkter (Bolundsfjärden och Norra Bassängen), är tröskeln mot havet låg och bräckt havsvatten tränger in vid vissa tidpunkter, därav de förhöjda kloridvärdena Bolundsfjärden Norra Bassängen Kloridhalt (mg/l) Datum Kloridhaltens variation i Bolundsfjärden och Norra Bassängen under två år av vattenprovtagning. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT

30 Ytnära grundvatten Med ytnära grundvatten inkluderas vatten från jordrör (det vill säga jordborrhål), privata brunnar samt en källa. En speciell typ av jordrör är de så kallade BAT-rören. Här tas vattenproven ut med hjälp av evakuerade glasrör och det är möjligt att få vattenprov även ur täta lerlager. Den två år långa kartläggande kampanjen för ytnära grundvatten (åtta provtagningstillfällen), som avslutas under våren 2005, omfattar provtagningspunkterna enligt kartan nedan. Vissa av provtagningspunkterna uppvisar högre salthalter än havet utanför Forsmark. Det kan tyda på att vatten av marint ursprung ligger kvar i isolerade fickor i sedimentlagren sedan Littorinastadiet eller att djupt och salt grundvatten tränger uppåt. Provtagningspunkter för ytnära grundvatten under den första två år långa kartläggande kampanjen. Provpunkter som uppvisar kloridhalter som ständigt är över mg/l är markerade med kryss. 26 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK ÅRSRAPPORT 2004

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002 ISBN 91-973987-6-4 EnaInfo/TK i Uppsala AB Maj 2003 Innehållsförteckning Förstudie blev platsundersökning 3 Organisationen

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007

PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007 PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007 ISBN 978-91-980362-4-4 Första upplagan EnaInfo/Edita Mars 2008 Andra reviderade upplagan september 2014 Foto: Alf Sevastik, Lasse Modin, Curt-Robert Lindqvist, SKB:s

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Berättelsen om Forsmark

Berättelsen om Forsmark Berättelsen om Forsmark Berättelsen om Forsmark Berättelsen om Forsmark 1 ISBN 978-91-977862-3-2 Foto: Göran Hansson, Alf Linderheim, Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, William Shilts, Björn

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT. Geofysisk prospektering Nydala kloster

RAPPORT. Geofysisk prospektering Nydala kloster RAPPORT Geofysisk prospektering Nydala kloster Kjell Persson Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms Universitet November 2004 Rapport Geofysisk prospektering vid Nydala klosterträdgård Kjell Persson,

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Ballast ett samhällsbehov

Ballast ett samhällsbehov handbok för k artvisaren ball ast Ballast ett samhällsbehov Karin Grånäs maj 2011 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark. Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser

Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark. Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1440379 Författare Version 1.0 Kent Werner, EmpTec Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Helene Åhsberg Godkänd av Martin Sjölund Status Godkänt Reg nr Datum 2014-06-18

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001 R-01-10 Platsundersökningar Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2001 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet Sida 1 (168) Preliminär rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Lena Sonnerfelt Diarienr: Långsiktig säkerhet Innehållsförteckning 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

Jordens inre krafter

Jordens inre krafter 1 Jordens inre krafter Jorden bildades för cirka 4.6 miljarder år sedan. Till en början var den ett gasmoln, och när gasmolnet förtätades bildades ett glödande klot. Klotet stelnade och fick en fast yta.

Läs mer

K 478. Grundvattenmagasinet. Borgstena. Lars-Ove Lång & Åsa Lindh. Borgstena

K 478. Grundvattenmagasinet. Borgstena. Lars-Ove Lång & Åsa Lindh. Borgstena K 478 Grundvattenmagasinet Borgstena Lars-Ove Lång & Åsa Lindh Borgstena ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-276-5 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

Detaljplan Gårvik. Bergteknisk besiktning 2012-01-25. Beställare: Munkedals kommun. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB

Detaljplan Gårvik. Bergteknisk besiktning 2012-01-25. Beställare: Munkedals kommun. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Beställare: Munkedals kommun Bergteknisk besiktning Bergab Projektansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel P:\Utvecklingsavdelningen\Fysisk planerare\plan-bygg\detaljplaner\detaljplaner 2009\Gårvik\Samråd

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16 Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16 Till: SKB Att.: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Naturskyddsföreningen i Uppsala län med anledning av samråd arrangerat 2005-05-04

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation rapport / årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation Johan Persson, Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Johan Persson,

Läs mer

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen Nova FoU Status 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen 17 projekt är godkända och engagerar ca 60 projektmedlemmar, varav flertalet är forskare Totalvärdet för pågående projekt

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser Vatten NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET VATTEN KAN DU vilka grundämnen som bildar en vatten molekyl förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser redogöra för vattnets speciella egenskaper

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Aktiviteter i Forsmark

Aktiviteter i Forsmark Aktiviteter i Forsmark 2011 2012 AKTIVITETER I FORSMARK 2011 2012 3 Aktiviteter i Forsmark 2011 2012 AKTIVITETER I FORSMARK 2011 2012 3 ISBN 978 91 980362 2 0 Recitera webb & reklam AB, mars 2013 Tryckeri:

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer