Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö"

Transkript

1 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö Bara Söder Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson Mats Svensson

2 2(5) Sammanfattning Resistivitetsundersökningar genomfördes strax söder om Bara samhälle i området för planerade byggnader och äventyrsbad inom projektet Bara Söder. Berggrunden i området bedöms ligga på mellan m under m.y. med störst djup i den nordöstra delen och minst djup i den sydvästra. En lågresistiv zon i mitten av området indikerar troligtvis en förkastningssänka eller en vattenförande sprickzon. Zonen går i NV-SO riktning och bedöms vara ca m bred. Jordlagerföljden består generellt av två moränlager med ställvis mellanlagrad sand eller silt. I södra delen av området består de övre jordlagren av glacial lera och silt. Innehållsförteckning 1 Inledning Undersökningar Mätkampanj Mätkampanj Resultat och tolkning Berg Jord Skogahusen... 5 Bilagor Bilaga 1 Resistivitetsprofiler M:\_uppdrag\228683\G\_Text\Geofysik\RevA\228683_Teknisk PM_geofysik_RevA.docx Ritningar 101G Planritningar Geofysik 101G1108 Sektionsritning Geofysik, Skogshusen Rapportnamn :Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning Bara Söder, Malmö Beställare :PEAB Sverige AB Uppdragsnr:

3 3(5) Inledning Resistivitetsundersökningar genomfördes strax söder om Bara samhälle i området för planerade byggnader och äventyrsbad inom projektet Bara Söder. Syftet med undersökningen är dels att undersöka bergnivå och bergkvalitet, men också jordlagerföljder. Resultaten ska utgöra underlag för vidare projektering av en geoenergilösning för området, samt geoteknisk projektering av byggnader. Undersökningen genomfördes i två mätkampanjer, den första under våren Kompletterande resistivitetsundersökningar genomfördes under hösten 2011, dels för att täcka ett större område i norra delen där även utbredningen av en förmodad förkastnings-eller sprickzon var viktig att fastställa, dels ett nytt område i sydöst kallad Skogshusen där nya byggnader planeras. Samtliga geofysiska resultat och tolkningar redovisas i denna revidering av tidigare geofysikrapport Teknisk PM, daterad Undersökningar 2.1 Mätkampanj 1 Den första resistivitetsundersökningen utfördes 21 april 10 maj 2011 av geolog/geofysiker Carl-Henrik Månsson med hjälp av Anna Knut, Tyréns AB. Under denna mätkampanj mättes profil 1 6. Utrustningen som användes var ABEM Lund Imaging System, Terraohm RIP24 version 2, reläväxel ES10-64C och strömsändare ABEM Booster SAS Profil 1, 4 och 5 mättes med korta kablar (2 m elektrodavstånd) och profil 2, 3 och 6 mättes med långa kablar (5 m elektrodavstånd). Gradientuppställning användes på samtliga profiler. Linjerna mättes in med fältdator/gps Getac PS236 med Qstarz Travel Recorder BT-Q1000XT antenn. Modellering utfördes i dataprogrammet Res2Dinv och höjdnivåer hämtades från höjdmodell tillhandahållen av Tyréns AB. M:\_uppdrag\228683\G\_Text\Geofysik\RevA\228683_Teknisk PM_geofysik_RevA.docx 2.2 Mätkampanj 2 Den andra resistivitetsundersökningen utfördes 1 11 november 2011 av geolog/geofysiker Carl-Henrik Månsson med hjälp av geohydrolog Sandra Martinsson, Jessica Malmberg och Anneli Löfgren, Tyréns AB. Under denna mätkampanj mättes profil Utrustningen som användes var ABEM Lund Imaging System, Terrameter SAS4000 med reläväxel ES Profil mättes med elektrodavstånd 5 m och profil mättes med elektrodavstånd 2 m. Gradient uppställning användes på samtliga profiler. Linjerna mättes in med fältdator/gps Getac PS236 med Qstarz Travel Recorder BT-Q1000XT antenn. Modellering utfördes i dataprogrammet Res2Dinv och höjdnivåer hämtades från höjdmodell tillhandahållen av Tyréns AB. Rapportnamn :Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning Bara Söder, Malmö Beställare :PEAB Sverige AB Uppdragsnr:

4 4(5) Resultat och tolkning Resultat och tolkning redovisas i tillhörande bilagor och ritningar, samt i nedanstående text. 3.1 Berg Berggrunden i området bedöms ligga på mellan m under m.y. Största djupet har uttolkats i den nordöstra delen av mätområdet, ca -18 m.ö.h. eller m under my (profil 6.2). I större delen av området ser berget ut att ligga på ca m under my. Minsta djupet har uttolkats i den sydvästra delen (första 100 m av profil 6.1) där tolkningen är att berget ligger på ca 20 m under my (5 m.ö.h.). Profil 3 och profil 13 som går i N-S riktning visar på en relativt jämn bergöveryta som ligger på m under m.y. Även profil 2.1 och 2.2 som går i Ö-V riktning i södra delen av området har en jämn bergnivå på ca 25 m under my. I profil 11 som går i Ö-V riktning i norra delen av området bedöms berget ligga på ca 25 m under my i västra delen och ca 35 m under my i östra delen. I profil 6.2 som går i SV-NO riktning bedöms berget ligga på ca 30 m under my fram till längdmått 500 m. Därefter sjunker bergnivån svagt samtidigt som markytan höjs, och från 900 m och framåt tolkas berget ligga på m under my. Profil 12 som också går i SV-NO riktning uppvisar samma tendens till ökande bergdjup mot NO som profil 6.2. I mitten av området återfinns en lågresistiv zon i NV-SO riktning som skulle kunna vara en förkastningssänka i berget. Zonen är väl avgränsad åt nordost och syns tydligt i profil 3, 6.2, 12 och 13. Dess utbredning åt sydväst är mer diffus och kan anas i profil 3 och 6.1. Zonen bedöms vara m bred. Jordmäktigheten kan här vara betydande och materialet, med tanke på den huvudsakligen låga resistiviteten, lerigt. Alternativt rör det sig om en vattenförande sprickzon med mycket sprucket berg. En del mindre zoner med lägre resistivitet och/eller förhöjda s.k. IP-effekter (materialets uppladdningsförmåga som ofta kan knytas till förekomst av lermineraler i sprickzoner) kan indikera mindre sprickzoner i N-S till NO-SV riktning, se planritning 101G1106. M:\_uppdrag\228683\G\_Text\Geofysik\RevA\228683_Teknisk PM_geofysik_RevA.docx 3.2 Jord Profil 1, 4, 5, 14, 15 och 16 mättes med korta kablar, vilket ökar upplösningen men försämrar djupnedträngningen. Dessa profiler har inte använts i tolkningen av bergnivån, men har givit mer detaljinformation om jordlagerföljderna i området. Resistiviteten visar generellt på en två- till trelagerföljd. Det understa lagret motsvarar troligtvis ett undre moränlager som överlagras av ytterligare ett moränlager från en senare isframstöt. Det övre moränlagret har generellt en lägre resistivitet, vilket kan bero på en något högre lerhalt. Mellan de två moränlagren återfinns ställvis linser av sand eller silt vilka har avlagrats under den tidigare isens avsmältning, s.k. intermoräna sediment (B. Ringberg, 1980). De markanta kullarna i profil 4 och 5 består sannolikt av sand, där viss utsvallning över den underliggande moränen har skett. Samma mönster syns i profil 14-16, se kap 3.3. I södra delen av området återfinns ett översta lager med låg resistivitet med en mäktighet på maximalt 5 m. Detta syns i Rapportnamn :Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning Bara Söder, Malmö Beställare :PEAB Sverige AB Uppdragsnr:

5 5(5) östra delen av profil 1, södra delen av profil 4 och 5, samt i profil Enligt jordartskartan består markytan i den södra delen av området av glacial lera och silt, där de mest lågresistiva delarna torde innehålla en högre lerhalt. 3.3 Skogshusen I den sydöstra delen av området kallat Skogshusen finns borrningar utförda av Tyréns AB att tillgå, vilka har använts i den geofysiska tolkningen. Resultaten redovisas i sektionsritning 101G1108. Det understa lagret består av morän. Resistiviteten ligger på ca ohmm. De lägre värdena (gröna i ritningen) representerar sannolikt en högre lerhalt än de högre värdena (orange i ritningen). Ett sandlager överlagrar den mer lågresistiva moränen i öster, medan sandlagret tunnas ut och eventuellt försvinner i väster. Troligtvis är sanden utsvallad från omgivande kullar i öster. Det översta lagret är generellt 2 5 m mäktigt och består huvudsakligen av siltig lera. Gyttjeskikt förekommer ytligt. Som man kan se i profil 14 så förekommer mindre områden där lerlagret är mycket tunt och där sanden även kan utgöra ytskikt. M:\_uppdrag\228683\G\_Text\Geofysik\RevA\228683_Teknisk PM_geofysik_RevA.docx Rapportnamn :Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning Bara Söder, Malmö Beställare :PEAB Sverige AB Uppdragsnr:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Nr 7 Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Arkeologisk undersökning 2012 Råby 28:3 Svensköp socken

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Banverket förvaltar, driver och utvecklar järnvägen och samordnar gods- och persontransporter. Östra banregionen Box 1070, 172 22 Sundbyberg Tfn: 08-762 20 20 E-post: ostrabanregionen@banverket.se www.banverket.se/citybanan

Läs mer

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer