Platsundersökning Forsmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsundersökning Forsmark"

Transkript

1 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002

2

3 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002

4 ISBN EnaInfo/TK i Uppsala AB Maj 2003

5 Innehållsförteckning Förstudie blev platsundersökning 3 Organisationen 5 Lokala enheter 6 Entreprenörer 7 Förberedande arbeten 8 Viktiga frågor i Forsmark 9 Nytt kontor i Forsmarks hamn 10 Vägar och borrplatser 11 Kärnkarteringslokal 13 Undersökningarna 14 Påverkan på miljön under undersökningen 15 Undersökningar i borrhål 16 Jordborrning 17 Hammarborrning 17 Kärnborrning 18 Undersökningar på markytan, i luft, sjöar och hav 20 Ytnära ekosystem 20 Geologiska undersökningar 23 Geofysiska undersökningar 27 Bergmekaniska undersökningar 32 Hydrogeologiska undersökningar 33 Hydrogeokemiska undersökningar 34 Information 36 Markägar- och närboendekontakter 37 SKB-introduktion 37 Studieresor 38 Besöksverksamhet 38 Kommunkontakter 39 Miljö och samråd 39 Projektering 42 Ekonomin 44 Vad händer Platschefen reflekterar 46 Ordförklaringar 50 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

6 Platsundersökning i Forsmark, Östhammars kommun, 2002 Första året i Forsmark har gått. Platsundersökningen för ett djupförvar för använt kärnbränsle är i gång. Under året har SKB Platsundersökning Forsmark etablerat sig på plats, byggt upp sin organisation, förberett och påbörjat det omfattande undersökningsprogrammet, det program som ska ge oss svaret om Forsmark är en lämplig plats för ett djupförvar eller inte. I bakgrunden syns undersökningsområdet som ligger sydost om Forsmarks kärnkraftverk. I förgrunden Forsmarks hamn och driftbyggnaden tillhörande slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR). 2 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

7 Svensk Kärnbränslehantering AB:s viktigaste uppgift är att utveckla och förverkliga en metod för att på ett säkert sätt ta hand om Sveriges använda kärnbränsle. Det är ett stort miljöprojekt kopplat till Sveriges miljömål om en säker strålmiljö. I november 2001 godkände regeringen vårt förslag om metod, platsval och program för platsundersökningar. Den 4 december samma år gavösthammars kommun klartecken till SKB att få inleda platsundersökningar i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Under de närmaste fem sex åren genomför SKB denna platsundersökning. Årsrapporten för Platsundersökning Forsmark vill ge allmänheten i Östhammars kommun, kommunpolitiker, myndigheter och övriga intresserade, en överblick av den verksamhet som pågått vid platsundersökningen i Forsmark, redovisa huvudresultaten från 2002 samt den övergripande planeringen för Redovisning av resultat från en platsundersökning innebär att en del facktermer behöver finnas med i texten. För att underlätta förståelsen finns därför en ordlista i slutet av årsrapporten. Är det ändå oklart vad som menas hoppas vi att läsaren hör av sig till oss i Forsmark så ska vi med glädje förklara. Förstudie blev platsundersökning Sedan 1995 har SKB bedrivit en så kallad förstudie i Östhammars kommun. Fram till slutet av 2001 har verksamheten inriktats på översiktliga studier och kartläggningar av de Området avgränsat med rött är det vi kallar kandidatområdet, det vill säga det område där ett djupförvar kan placeras. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

8 förhållanden som kan ha betydelse för byggande av ett djupförvar i kommunen: bergets egenskaper, markanvändningen och hur en etablering påverkar miljö och samhälle. Förstudien har till största delen baserats på sammanställningar av befintligt material. En platsundersökning är en fördjupning av förstudien. Undersökningarna ska ge information om berget klarar säkerhetskraven och om djupförvaret kan anläggas på ett miljömässigt godtagbart sätt i Forsmark. Motsvarande platsundersökning görs i Oskarshamns kommun. Den process som ledde fram till valet av Forsmark som undersökningsplats finns beskrivet i rapporten Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K) från december Platsundersökningen omfattar många olika ämnesområden där undersökningar, provborrningar och andra aktiviteter pågår. Vissa aktiviteter har pågått hela året medan andra ännu inte har kommit igång har varit ett uppbyggnadsår för Platsundersökning Forsmark. Verksamheten är nu i full gång och en viktig del i det fortsatta arbetet är planeringen för det kommande året. Under 2002 har många aktiviteter initierats men få har avslutats. Under 2003 ska det som påbörjats under 2002 avslutas med att data inlagras och rapporter skrivs. 4 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

9 Organisationen I och med att regeringen godkände SKB:s platsval för platsundersökningar och Östhammars och Oskarhamns kommuner beslutade att delta i SKB:s fortsatta lokaliseringsarbete började en omorganisation inom SKB:s lokaliseringsverksamhet. Den verksamhet som bedrivs under en platsundersökning är mycket mer omfattande än under en förstudie och kräver en helt annan organisation. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

10 En speciell avdelning bildades inom SKB i januari 2002: avdelning Platsundersökning. Centralt i Stockholm, och delvis även i Oskarshamn, består avdelningen av staben som ansvarar för samordning av planering och kvalitets- och miljöledningssystemet. Platsundersökningsteknik ansvarar för upprättande av ramavtal, upphandling av mättjänster samt förvaltning och vidareutveckling av undersöknings- och utvärderingsmetoder samt instrument. Informationshantering ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av centrala verktyg för systematisk hantering, bearbetning, presentation och arkivering av data från platsundersökningarna. Analys svarar för integrerad utvärdering och analys av data från undersökningar samt för upprättandet av platsbeskrivningar för samtliga platser på uppdrag av platsenheterna. Lokala enheter På platserna för respektive platsundersökning byggdes under 2002 självständiga lokala enheter upp för att planera, administrera och styra de undersökningar som genomförs under de fem sex år som platsundersökningen planeras pågå. Redan 1995 påbörjades SKB:s förstudie i Östhammars kommun. Under Den växtvärk som snabbt växande organisationer ibland kan drabbas av har hittills undgått platsorganisationen i Forsmark. Lennart Ekman, undersökningsledare den tiden har Kaj Ahlbom varit projektledare för förstudien och i samarbete med specialister inom områdena säkerhet, teknik, mark och miljö samt samhälle tagit fram underlag för slutrapporten för förstudien i Östhammars kommun. Det är också han som nu i egenskap av platschef leder platsundersökningen i Forsmark. Biträdande platschef är Jerker Tengman. En viktig del i förstudiearbetet har varit att förankra SKB:s verksamhet i stort och i synnerhet arbetet i kommunen hos kommuninvånarna. Detta har gjorts via den informationsverksamhet som bedrivits under hela förstudien där informatörer genom olika insatser i kommunen fört en dialog om SKB:s verksamhet (se vidare avsnittet om information). Samma informatörer anställdes nu i platsundersökningsorganisationen. Övriga rekryteringar inom olika områden har pågått under hela 2002 och beräknas vara klara i början av Förutom vidstående funktioner består organisationen av De funktioner som bemannats är: externa resurser som borrplatskoordinatörer, fotograf, elansvarig, medieinformation och skolinformation. I slutet av 2002 består Platsundersökning Forsmark av 36 personer. Av dessa är 12 anställda av SKB, 16 är konsulter och åtta är externa resurser som gör insatser vid behov. Ledning Stab Information Platsekolog Infrastruktur Borrningar Informationshantering Datakommunikation Undersökningar: Geologi Geofysik Hydrogeologi Ekologi Kemi Bergmekanik 6 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

11 Entreprenörer Många entreprenörer och konsulter har byggt vägar, borrat och gjort undersökningar under Här är några som har haft stora uppdrag: Sven Andersson Brunnsborrning i Uppsala AB har borrat alla jord- och hammarborrhål. Drillcon AB från Nora har borrat det första kärnborrhålet och håller i slutet av 2002 på med det andra. NCC AB har varit byggledare för vägar och borrplatser. Arbetet har utförts av lokala entreprenörer, bland andra Lars Anderssons Åkeri AB, Öregrund, Korsbrons Åkeri AB, Gimo, Öregrunds Bergsprängningstjänst och Janssons Entreprenad AB, Söderfors. Lars Anderssons Åkeri AB är en av många entreprenörer som arbetar med platsundersökningen. Här lägger företaget kabel för el och kommunikation till borrplatserna. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

12 Uppsala universitet har gjort reflektionsseismiska undersökningar. Långalma Jord och Gräv AB har borrat cirka korta borrhål för den seismiska undersökningen. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala har kartlagt områdets berggrund och jordarter. SGU har även genomfört en maringeologisk kartläggning av havsbotten utanför Forsmark samt påbörjat en större studie för att utröna om stora jordbävningar med tillhörande bergrörelser har skett efter senaste istiden. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har kartlagt variationer i jordmån. GeoVista AB i Luleå har genomfört flera geofysiska undersökningar. Geosigma AB i Uppsala har svarat för flera undersökningar rörande grundvatten i borrhål. Serco Facility Management AB i Forsmark har utfört bland annat elarbeten, byggnationer och underhåll. Bevakningspoolen i Östhammar har hållit ett vakande öga på verksamheten vid alla tider på dygnet. 4A-Consulting AB, Östhammar, har hjälpt till med datasupport. NGU (Norges Geologiska Undersökning) har tillsammans med Norcopter genomfört helikoptermätningen. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har hjälpt till med skolinformation, guidning under sommaren och bussbesöken, samt stöd under borrningsarbetet. Förberedande arbeten För att klarlägga de miljömässiga, geovetenskapliga och undersökningstekniska förhållandena samt initiera övervakningsprogram för att analysera olika typer av förändringar i Forsmarksområdet genomfördes en del förberedande arbeten redan under Sammanställning av befintlig information om ytnära ekosystem. Flygfotografering från meters höjd för att kartlägga vegetationen och markanvändningen innan platsundersökningen startade. Fotograferingen medgav även att en detaljerad topografisk karta kunde tas fram. Nyckelbiotopsinventering. Kartläggning av området med avseende på vegetation och markanvändning med hjälp av satellit- och flygbildstolkning samt fältkontroller. Inventering av brunnar och vattenprospekteringshål i jordlager och berggrund. Provtagning för analys av vattenkvalitet. Området i Forsmark är i sin helhet av riksintresse för naturvården. Därför är en annan viktig aspekt att arbetet med vägar, borrhål och undersökningar planeras, placeras och genomförs på ett sådant sätt att de vetenskapliga målen nås samtidigt som påverkan på natur- och kulturmiljön blir liten. Lägen för de första tre kärnborrhålen i Forsmark har därför tagits fram utifrån de uppgifter som framkommit i förstudiens undersökningar av områdets natur- och kulturvärden samt de undersökningar om ytnära ekosystem som gjorts under PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

13 Viktiga frågor i Forsmark SKB redovisade i början av 2001 ett generellt genomförandeprogram för platsundersökningar. Programmet anger hur en platsundersökning ska genomföras med avseende på undersökningsstrategi och metodik. I redovisningen Program för platsundersökning vid Forsmark (R-01-42) har dessa strategier och metoder anpassats till förhållandena i Forsmarksområdet. Viktiga frågor som platsundersökningen måste ge svar på är: Storlek och form, även i djupled, på den geologiska formation som är av intresse. Detta avgör om det finns tillräckliga bergvolymer för ett djupförvar. Eventuell malmpotential mot djupet. Berget där förvaret placeras får inte ha potential för malmer som kan motivera exploatering. Förekomst av flacka sprickzoner. Större sprickzoner kan styra bergets egenskaper ur förvarssynpunkt, och flackt orienterade kan ha undgått upptäckt i tidigare undersökningar. Förekomst av höga bergspänningar. Onormalt höga bergspänningar (naturliga belastningar i berggrunden) kan äventyra möjligheterna att bygga ett förvar. Förutom de platsspecifika frågorna finns andra generella frågor som alltid måste besvaras. Det gäller till exempel förekomst och frekvens av bergartgångar och sprickzoner, vattengenomsläpplighet i dessa och i omgivande berggrund, flödesvägar för grundvattnet samt vattenkemiska, termiska och bergmekaniska förhållanden. Även långsiktiga förändringar av ytavrinning, grundvattenströmningar och grundvattenkemi måste bedömas. Platsundersökningen genomförs i två etapper, inledande och komplett platsundersökning. Syftet med den inledande är att, med begränsade insatser, avgöra om förstudiens bedömning om platsens lämplighet kvarstår även med data från djupet. Denna första etapp avslutas med en preliminär säkerhetsbedömning. Där gör vi en avstämning gentemot de krav och kriterier som formulerats tidigare när det gäller bergets egenskaper. I säkerhetsbedömningen ingår även att ta ställning till vilka ytterligare undersökningar som behövs som underlag för en säkerhetsanalys. Den inledande platsundersökningen beräknas vara klar kring årsskiftet 2004/2005. Därefter följer den kompletta platsundersökningen som beräknas ta ytterligare cirka två tre år i anspråk. Det är den som ska ge det underlag som behövs för utformning av anläggningen och säkerhetsanalysen. Undersökningarna i Forsmark beräknas vara avslutade 2007/2008. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

14 Nytt kontor i Forsmarks hamn Under förstudien bedrevs SKB:s verksamhet i informationskontoret i centrala Östhammar. En platsundersökning kräver en avsevärt större organisation varför nya lokaler var nödvändiga. Vid planeringen av verksamheten i Forsmark diskuterades olika förslag var platskontoret skulle ligga. Läget nära undersökningsområdet gjorde en etablering vid de befintliga kontorslokalerna vid SFR-anläggningen i Forsmarks hamn mest realistisk. Ett modulbygge kom, klart för montering med till och med gardinerna på plats. Folke Eriksson, samordnare för bygg & anläggning En utökning av kontorsutrymmena gjordes med en kontorsbyggnad i två våningar med plats för cirka tjugo personer. Tidsplanen för kontorsetableringen var snäv varför en färdig modulbyggnad valdes. Övriga lokaler som till exempel arkiv och kopieringsrum fick plats i den befintliga SFR-byggnaden. Även parkeringsutrymmet har utökats för att kunna ta emot all personal som arbetar med platsundersökningen. Den befintliga besöksparkeringen har under året byggts ut och rustats upp till en kombinerad besöks- och personalparkering. På sidan 46 ger platschef Kaj Ahlbom sin personliga beskrivning av hur arbetet med uppbyggnaden av organisationen gick till. SFR:s byggnad i Forsmarks hamn byggdes ut med en kontorsbyggnad i två våningar. 10 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

15 Vägar och borrplatser När länsstyrelsen den 14 februari gav SKB tillstånd att starta etableringen av platsundersökningen i Forsmark ersattes rekognoserings- och planeringsarbetet med ett intensivt bygge av vägar och borrplatser. En platsundersökning är en unik etablering. Mycket av arbetet innebär användande av helt ny teknik, utrustning och arbetsmetoder. Anläggningsarbetet inleddes med avverkning av skogen där vägar och den första borrplatsen skulle byggas. För att säkerställa en god och hållbar vägkvalitet och en stabil borrplats har utsprängda bergmassor från SFR-bygget utnyttjas som förstärkningsmaterial. El- och fiberkabel har dragits parallellt med vägen till borrplatsen. Toaletter, datorvagn, personalvagnar, pumpar och stängsel är exempel på utrustning på borrplatsen. En spolvattenledning med en diameter på 100 mm har dragits från borrplatsen till havet för att leda bort det spolvatten som används vid kärnborrningen. Innan spolvattnet släpps ut i havet renas det från söndermalet berg på borrplatsen. Vägdragning och placering av de första borrhålen har föregåtts av samråd med Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen i Uppsala län som har godkänt SKB:s planer. När den första borrplatsen var etablerad påbörjades planeringen för vägdragning till och anläggandet av borrplats två och tre. De befintliga vägarna inom undersökningsområdet har, så långt det är möjligt, utnyttjats och förstärkts för att klara de påfrestningar som transporter till och från borrplatserna innebär. Restaureringen av befintliga vägar samt de korta tillfartsvägar som byggts till respektive borrplats har skett med så små ingrepp i naturen som möjligt. Under hösten 2002 har vägförbättringar, dragning av el- och fiberkabel samt anläggning av borrplats två och tre pågått. Borrplats två stod klar att tas i bruk i mitten av november. På grund av att borrningarna vid borrplats två pågår under vintermånaderna har hela borrplatsen vinterbonats med uppvärmda tält för att förhindra frysning av vatten och utrustning. Till borrplats tre Borrplats Asphällsfjärden Kandidatområde Vatten Skog Åker Forsmark Borrplats ett Bolunds fjärden Borrplats två Fiskarfjärden Tixelfjärden Borrplats tre Lövörsgräset Öppen mark Hygge Bebyggelse Industriområde Sankmark,svår Sankmark,normal Berg i dagen Vattendrag 0 0,5 1 2 km Under 2002 har tre borrplatser i undersökningsområdet färdigställts. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

16 dras ingen el- och fiberkabel utan en mast som har radioförbindelse med SFR-anläggningen sätts upp. Borrplatsen var färdigställd i slutet av december 2002 men borrningarna inleds inte förrän under våren Skog avverkas för att ge plats åt en väg till borrplatsen. 12 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

17 Kärnkarteringslokal För att undersöka de borrkärnor som tas upp vid kärnborrningarna behövdes en så kallad kärnkarteringslokal. Den har inrymts i det gamla Lentabförrådet vid SFR. Förrådet tömdes under våren på material och rustades upp för ändamålet. Varje borrkärna som tas upp kartläggs och förvaras i lådor på rullbanor i lokalen. Rullbanor och armatur för lokalens ändamål har specialkonstruerats och fiberkommunikation har installerats för att snabbt kunna skicka data från de undersökta borrkärnorna till SKB:s undersökningsdatabas. En liten yta av kärnkarteringslokalen utnyttjas som vattenlaboratorium för enklare vattentester. För att klara all verksamhet med borrningar och undersökningar i Forsmarksområdet så krävs en hel del utrustning i form av mobila laboratorier, bilar, båtar och andra transportmedel. Allt detta har införskaffats under året och kräver tillsyn och skötsel för att rätt kunna stödja verksamheten under platsundersökningen. I en hall vid SFR läggs borrkärnorna upp på rullbanor. Vid årsskiftet fanns här redan över en kilometer borrkärnor. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

18 Undersökningarna SKB har under många år förberett de platsundersökningar som nu pågår i Forsmark och Oskarshamn. Teknik för mätningar och analyser, ofta utan motsvarigheter från andra branscher, har utvecklats och provats. Undersökningsmetoderna har dokumenterats, totalt finns i dag ett hundratal metodbeskrivningar. Program för genomförandet av platsundersökningarna har tagits fram, både generella och anpassade till respektive plats. Alla förberedelser till trots är det självklart så att nya och oväntade saker händer när man väl startar. Ingen plats är den andra lik och det gäller att kunna anpassa tekniken och kunna improvisera, utan att göra avkall på de vetenskapliga kraven. När vi nu ser facit för 2002 känner vi oss ganska nöjda. Vi har gjort det vi föresatte oss och vi kan stå för våra undersökningsresultat. 14 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

19 Att bygga upp borrplatsen för det första djupa kärnborrhålet och få alla system, av vilka flera är nyutvecklade och inte tidigare prövade, att fungera var en utmaning utöver det vanliga. Lennart Ekman, undersökningsledare Även på tekniksidan har förberedelserna varit omfattande. Flera tekniska system har nyutvecklats och andra befintliga system har förbättrats. Vidare har ramavtal träffats med de flesta av de företag som SKB ser som sina centrala leverantörer av borr- och mättjänster. Sammantaget utgör resultatet av förberedelsearbetet stommen i det kvalitetssystem som SKB byggt upp och kommer att tillämpa under platsundersökningarna. En av de första stora uppgifterna för platsorganisationen i Forsmark under det gångna året har varit att ta till sig och realisera kvalitetssystemet i praktiken vid de infrastrukturella arbetena och vid de undersökningar som inleddes under vintern/våren 2002 och som därefter pågått i högt tempo. Påverkan på miljön under undersökningen Kandidatområdet i Forsmark har naturmiljöer med höga bevarandevärden. Hela området är av riksintresse för naturvården och det gränsar till Kallriga naturreservat som är ett Natura 2000-område. Vissa aktiviteter under platsundersökningen leder ofrånkomligen till påverkan på naturmiljön och det är SKB:s ansvar att denna påverkan begränsas. I alla lägen måste vi beakta naturhänsyn. Det kan vi göra genom att undvika omfattande aktiviteter under till exempel fåglars häckningstid eller genom samordning av aktiviteter inom olika ämnesområden. I vissa fall kan man helt avstå från en undersökning på platser där störningarna inte är förenliga med platsens naturvärden. Genom att vi har tillgång till nödvändiga experter, bland annat ekologer, har detta fungerat smidigt. De har hela tiden kunnat vägleda vid olika I vissa fall kan man helt avstå från en undersökning på platser där störningarna inte är förenliga med platsens naturvärden. Sara Karlsson, platsekolog undersökningar. Dessutom samarbetar vi kontinuerligt med länsstyrelsen i dessa frågor. En ny aktivitet måste alltid känslighetsbedömas mot en så kallad tillgänglighetskarta. Denna karta baseras på en GIS-databas där alla kända naturvärden finns lagrade. Kartan uppdateras kontinuerligt när ny information blir tillgänglig. Tillgänglighetskartan ger bland annat information om undersökningsområdets naturvärden, störningskänsliga arter och nyckelbiotoper. Platsundersökningen innebär att många olika entreprenörer och forskare arbetar ute i fält. För att de ska ta nödvändiga natur- och miljöhänsyn har vi infört ett s k SKB-bilpass som föregås av en kort utbildning (se sidan 37). PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

20 Undersökningar i borrhål Borrningarna är den enskilt viktigaste undersökningsmetoden under platsundersökningen. Den är samtidigt den dyraste och mest miljöstörande men också den aktivitet som kommer att pågå under större delen av den femåriga undersökningsperioden i Forsmark. Merparten av kostnaden för borrningarna är de stora borrmaskiner som kan borra ner till meter. Entreprenörerna borrar sällan så djupt eller i de dimensioner som SKB kräver. Investeringar måste därför göras i maskiner som entreprenören sedan har liten användning för i andra projekt. Vi har helt enkelt inga andra helt säkra metoder att verkligen visa hur berget ser ut där förvaret planeras att byggas. Göran Nilsson, borrspecialist Berget spolas rent alla sprickor kartläggs innan borrplatsen grusas. Borrningarna påverkar miljön på olika sätt. Men de är nödvändiga eftersom det är den enda säkra metod som verkligen visar hur berget ser ut. Den miljöstörande effekten av borrningarna är de vägar som måste dras, byggas ut eller förstärkas och de borrplatser som måste anläggas. Borrningen pågår tidvis dygnet runt och leder bland annat till persontransporter med bil i området. Samtidigt genererar borrningen i sig buller men då borrmaskinerna har eldrift hålls bullret på en ganska låg nivå. Resultaten från flyg- och markmätningarna och den geologiska karteringen resulterar i tolkade modeller som justeras och görs säkrare när borrhål skär genom sprickzoner, bergartsgångar och bergartsgränser. I borrhålen utförs även mätningar av vattnets kemiska sammansättning och hur vattnet rör sig i sprickzonerna på olika djup i berggrunden. Alla data som tas fram under borrningarna är av allra största betydelse när forskare ska bedöma om berggrunden i Forsmark är tillräckligt säker för att bygga ett förvar. I Forsmarksområdet borras olika typer av borrhål. Ur praktisk och teknisk synvinkel kan borrningen delas upp i tre typer: Jordborrning genom jordtäcket och bergytan. Hammarborrning genom den ytliga delen av berggrunden (från bergytan till cirka 200 meters djup). Kärnborrning genom den djupare delen av berggrunden (från bergytan eller från 100 meter till cirka meters djup). 16 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

21 Jordborrning De flesta borrhål i Forsmark kommer att vara så kallade jordborrhål. Dessa borrhål går genom jordtäcket och några decimeter ner i berggrunden. I de fem jordborrhål som borrats under 2002 har borrdjupen varierat mellan fem och tolv meter. Jordborrhålen borras för att ge information om jorddjup samt hur jordarterna varierar längs hela borrhålet. Med dessa borrhål får vi också kunskap om grundvattennivåer, kan ta prover och bestämma vattnets kemiska sammansättning. De första jordborrhålen i Forsmark är placerade runt borrplatserna. På detta sätt kan vi dokumentera påverkan på omgivningen runt borrplatsen, där borrning och pumpning av vatten sker under flera månader i de meter djupa kärnborrhålen. Hammarborrning Hammarborrningen är den mest välkända borrmetoden. Metoden används för bergborrade brunnar för dricksvatten men är även vanlig vid borrning för att få värmeenergi från berggrunden. Samma typ av borrmaskiner använder SKB till hammarborrhålen. Borrmaskinen och metoden kräver inga större ingrepp i miljön. Hammarborrning sker till cirka 200 meters djup. I ett av hammarborrhålen påträffades vid 40 meters djup ett vatteninflöde på 1000 liter i minuten. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

22 SKB ställer mycket höga krav på utförandet av borrningen. Alla foderrör som lämnas i borrhålet är av rostfritt stål, noggranna mätningar av sjunkhastighet och vattenutflöde ur borrhålet sker kontinuerligt och provtagning och analys görs på jordlagret och det krossade berget (borrkax) från berggrunden. Under 2002 har tre hammarborrhål borrats runt den första borrplatsen (intill kärnkraftverket) och ytterligare två hammarborrhål vid den andra borrplatsen (vid Jungfruholm). De första hammarborrhålen är alla placerade i närheten av borrplatserna. Detta beror på att kärnborrningen behöver spolvatten från hammarborrhål för att kyla av borrkronan och transportera upp söndermalet berg. Dessutom behövs något borrhål för att observera hur grundvattenytan påverkas under kärnborrningen. Under hela kärnborrningsperioden pumpas vatten upp ur spolvattenhålet. Genom att mäta grundvattennivån i hammarborrhålen kan hydrauliska samband mellan sprickzoner i kärnborrhålet och zoner i hammarborrhålen upptäckas. Vid den första borrplatsen påträffades ett stort inflöde av vatten i en flack zon cirka 40 meter under markytan. Även vid den andra borrplatsen påträffades stora inflöden i det ytliga berget. En skillnad var att djupen till inflödena varierade mellan borrhålen vilket tyder på en eller fler lutande zoner. Djupt men litet. Varje kärnborrhål är 1000 meter djupt. Det kan jämföras med ett välkänt landmärke i Uppland domkyrkan i Uppsala som är 118 meter hög. Däremot är kärnborrhålens diameter endast 76 mm. Kärnborrning En borrplats för kärnborrning märks tydligt i undersökningsområdet. För att rymma den utrustning som krävs för kärnborrning måste borrplatsen vara cirka 20x30 meter. Borrplatserna är placerade vid de nybyggda vägarna för att underlätta transporterna av den tunga utrustningen. De är inhägnade och försedda med larm. De tre första kärnborrhålen blir cirka 1000 meter djupa och borrningen pågår under tre till fem månader på samma plats. Borrningsarbetena utförs i skift och i Forsmark har dygnet-runt-drift måndag torsdag pågått under kärnborrningsperioden. Utförandet av ett kärnborrhål är speciellt. Borrhålet utformas som ett så kallat teleskopborrhål. Det innebär att de första 100 meterna hammarborras med en diameter på 200 mm. Kärnborrningen startar från 100 meters djup och dess diameter är 76 mm. När 18 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

23 den hammarborrade delen av borrhålet är klar påbörjas installation av stödfoderrör, mammutpumputrustning och mät- och blåsslangar. När utrustningen är monterad placeras kärnborrmaskinen på plats och hela mätnings- och vattensystemet kopplas ihop. Vad har kärnborrningen gett för resultat? Borrkärnan från det första kärnborrhålet har kartlagts med avseende på bergarter och sprickor. Kartläggningen visar på få sprickor, särskilt under 300 meters djup. Ett undantag är ett avsnitt mellan 630 och 680 meter med förhöjd sprickfrekvens. Vatteninflödet i borrhålet har varit så lågt att vattenprover inte har gått att ta under borrning. Vid avslutad borrning har olika mätningar utförts och ett reducerat kemiprovtagningsprogram pågår. Borrplatsen är dukad, det vill säga färdigställd inför kärnborrning. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

24 Undersökningar på markytan, i luft, sjöar och hav Även om borrningarna är den enskilt största undersökningsmetoden så dominerade under 2002 antalet aktiviteter som avser ytundersökningar, det vill säga undersökningar som utförs på marken, i luften eller i havet. Vissa kräver stora insatser och är resurskrävande. Ytnära ekosystem En detaljerad kartläggning av ytnära ekosystem i Forsmark syftar bland annat till att ge en specifik analys av hur ett djupförvar kan inverka på miljön. Karaktäriseringen är viktig också för att skapa en bild av naturmiljön före olika typer av påverkan. Uppföljande undersökningar kan då göras i ett senare skede för att spegla förändringar. Övervakningen sker genom registrering och återkommande undersökningar i form av mätningar, provtagningar, inventeringar och uppdateringar. Ekologiska data ingår som en viktig del i säkerhetsanalysen och vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De data och beskrivningar som ges här bygger på än så länge preliminära resultat och/eller ännu opublicerade rapporter. Undersökningar under 2002: Ytnära ekosystem Fågelinventering Däggdjursinventering Ytvattenundersökningar Vegetationskartering Sedimentprovtagning Jordmånsundersökningar Geologi Berggrundskartering Jordartskartering Undersökning av tecken på sen- Översiktlig kartering av kärnborrhål och postglacial förkastningstektonik Kaxanalys och kartering av hammarborrhål Geofysik Markgeofysik Helikoptermätningar Tyngdkraftsmätning Petrofysik Borrhålsloggning Bergmekanik Provtagning för termiska egenskaper Hydrogeologi Inventering och kartläggning av ythydrologiska mätpunkter Hydrogeokemi Kemisk kartläggning av ytvatten Reflektionsseismik Maringeologiska undersökningar Elektrisk sondering Lineamentstolkning Testmätning för jorddjupsbestämning Hydrotester i jordborrhål Hydrotester i hammarborrhål Grundvattenprovtagning i jordoch hammarborrhål 20 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001 R-01-10 Platsundersökningar Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2001 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Ballast ett samhällsbehov

Ballast ett samhällsbehov handbok för k artvisaren ball ast Ballast ett samhällsbehov Karin Grånäs maj 2011 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

den trygga lösningen

den trygga lösningen vatten den trygga lösningen Avanti Vatten Avtal Vattenanalys Borrbevis Finns det något mer irriterande än trassel med vattnet, vår billigaste och nödvändigaste naturprodukt? Tänk att få slippa en brunn

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner ? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar Nils-Axel Mörner Represetant för Milkas samt Paleogeofysik & Geodynamik Har verkligen bästa platserna valts? (BAT)?

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Detaljplan Myren, Strömstad kommun

Detaljplan Myren, Strömstad kommun Beställare: Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA, Strömstad kommun Bergteknisk besiktning och radonundersökning Bergab Projektansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Strömstad\Text\Aktuell\Myren

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bohusgeo AB Att. Bengt Leking Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bergteknisk utredning

Läs mer

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2013-08-26 33-890/2013 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2013-05-13 M 1333-11 Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet Sida 1 (168) Preliminär rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Lena Sonnerfelt Diarienr: Långsiktig säkerhet Innehållsförteckning 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007

PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007 PLATSUNDERSÖKNING Forsmark 2002 2007 ISBN 978-91-980362-4-4 Första upplagan EnaInfo/Edita Mars 2008 Andra reviderade upplagan september 2014 Foto: Alf Sevastik, Lasse Modin, Curt-Robert Lindqvist, SKB:s

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark.

Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark. Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Ulf Henricsson (ordförande) och

Läs mer

RAPPORT. Geofysisk prospektering Nydala kloster

RAPPORT. Geofysisk prospektering Nydala kloster RAPPORT Geofysisk prospektering Nydala kloster Kjell Persson Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms Universitet November 2004 Rapport Geofysisk prospektering vid Nydala klosterträdgård Kjell Persson,

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Handledning 2012 Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Definitioner... 3 Sveriges geologiska undersökning, SGU... 4 Övrigt...

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

P-05-264. Platsundersökning Oskarshamn. Utvärdering av platsdata inför fokusering av de fortsatta undersökningarna inom delområde Laxemar

P-05-264. Platsundersökning Oskarshamn. Utvärdering av platsdata inför fokusering av de fortsatta undersökningarna inom delområde Laxemar P-05-264 Platsundersökning Oskarshamn Utvärdering av platsdata inför fokusering av de fortsatta undersökningarna inom delområde Laxemar Svensk Kärnbränslehantering AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen Nova FoU Status 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen 17 projekt är godkända och engagerar ca 60 projektmedlemmar, varav flertalet är forskare Totalvärdet för pågående projekt

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla Vägen till vatten Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort snö, is och saltvatten blir det bara 1% kvar för vår vattenförsörjning. Grundvattnet fyller hålrum och sprickor

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer