Platsundersökning Forsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsundersökning Forsmark"

Transkript

1 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002

2

3 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2002

4 ISBN EnaInfo/TK i Uppsala AB Maj 2003

5 Innehållsförteckning Förstudie blev platsundersökning 3 Organisationen 5 Lokala enheter 6 Entreprenörer 7 Förberedande arbeten 8 Viktiga frågor i Forsmark 9 Nytt kontor i Forsmarks hamn 10 Vägar och borrplatser 11 Kärnkarteringslokal 13 Undersökningarna 14 Påverkan på miljön under undersökningen 15 Undersökningar i borrhål 16 Jordborrning 17 Hammarborrning 17 Kärnborrning 18 Undersökningar på markytan, i luft, sjöar och hav 20 Ytnära ekosystem 20 Geologiska undersökningar 23 Geofysiska undersökningar 27 Bergmekaniska undersökningar 32 Hydrogeologiska undersökningar 33 Hydrogeokemiska undersökningar 34 Information 36 Markägar- och närboendekontakter 37 SKB-introduktion 37 Studieresor 38 Besöksverksamhet 38 Kommunkontakter 39 Miljö och samråd 39 Projektering 42 Ekonomin 44 Vad händer Platschefen reflekterar 46 Ordförklaringar 50 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

6 Platsundersökning i Forsmark, Östhammars kommun, 2002 Första året i Forsmark har gått. Platsundersökningen för ett djupförvar för använt kärnbränsle är i gång. Under året har SKB Platsundersökning Forsmark etablerat sig på plats, byggt upp sin organisation, förberett och påbörjat det omfattande undersökningsprogrammet, det program som ska ge oss svaret om Forsmark är en lämplig plats för ett djupförvar eller inte. I bakgrunden syns undersökningsområdet som ligger sydost om Forsmarks kärnkraftverk. I förgrunden Forsmarks hamn och driftbyggnaden tillhörande slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR). 2 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

7 Svensk Kärnbränslehantering AB:s viktigaste uppgift är att utveckla och förverkliga en metod för att på ett säkert sätt ta hand om Sveriges använda kärnbränsle. Det är ett stort miljöprojekt kopplat till Sveriges miljömål om en säker strålmiljö. I november 2001 godkände regeringen vårt förslag om metod, platsval och program för platsundersökningar. Den 4 december samma år gavösthammars kommun klartecken till SKB att få inleda platsundersökningar i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Under de närmaste fem sex åren genomför SKB denna platsundersökning. Årsrapporten för Platsundersökning Forsmark vill ge allmänheten i Östhammars kommun, kommunpolitiker, myndigheter och övriga intresserade, en överblick av den verksamhet som pågått vid platsundersökningen i Forsmark, redovisa huvudresultaten från 2002 samt den övergripande planeringen för Redovisning av resultat från en platsundersökning innebär att en del facktermer behöver finnas med i texten. För att underlätta förståelsen finns därför en ordlista i slutet av årsrapporten. Är det ändå oklart vad som menas hoppas vi att läsaren hör av sig till oss i Forsmark så ska vi med glädje förklara. Förstudie blev platsundersökning Sedan 1995 har SKB bedrivit en så kallad förstudie i Östhammars kommun. Fram till slutet av 2001 har verksamheten inriktats på översiktliga studier och kartläggningar av de Området avgränsat med rött är det vi kallar kandidatområdet, det vill säga det område där ett djupförvar kan placeras. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

8 förhållanden som kan ha betydelse för byggande av ett djupförvar i kommunen: bergets egenskaper, markanvändningen och hur en etablering påverkar miljö och samhälle. Förstudien har till största delen baserats på sammanställningar av befintligt material. En platsundersökning är en fördjupning av förstudien. Undersökningarna ska ge information om berget klarar säkerhetskraven och om djupförvaret kan anläggas på ett miljömässigt godtagbart sätt i Forsmark. Motsvarande platsundersökning görs i Oskarshamns kommun. Den process som ledde fram till valet av Forsmark som undersökningsplats finns beskrivet i rapporten Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K) från december Platsundersökningen omfattar många olika ämnesområden där undersökningar, provborrningar och andra aktiviteter pågår. Vissa aktiviteter har pågått hela året medan andra ännu inte har kommit igång har varit ett uppbyggnadsår för Platsundersökning Forsmark. Verksamheten är nu i full gång och en viktig del i det fortsatta arbetet är planeringen för det kommande året. Under 2002 har många aktiviteter initierats men få har avslutats. Under 2003 ska det som påbörjats under 2002 avslutas med att data inlagras och rapporter skrivs. 4 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

9 Organisationen I och med att regeringen godkände SKB:s platsval för platsundersökningar och Östhammars och Oskarhamns kommuner beslutade att delta i SKB:s fortsatta lokaliseringsarbete började en omorganisation inom SKB:s lokaliseringsverksamhet. Den verksamhet som bedrivs under en platsundersökning är mycket mer omfattande än under en förstudie och kräver en helt annan organisation. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

10 En speciell avdelning bildades inom SKB i januari 2002: avdelning Platsundersökning. Centralt i Stockholm, och delvis även i Oskarshamn, består avdelningen av staben som ansvarar för samordning av planering och kvalitets- och miljöledningssystemet. Platsundersökningsteknik ansvarar för upprättande av ramavtal, upphandling av mättjänster samt förvaltning och vidareutveckling av undersöknings- och utvärderingsmetoder samt instrument. Informationshantering ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av centrala verktyg för systematisk hantering, bearbetning, presentation och arkivering av data från platsundersökningarna. Analys svarar för integrerad utvärdering och analys av data från undersökningar samt för upprättandet av platsbeskrivningar för samtliga platser på uppdrag av platsenheterna. Lokala enheter På platserna för respektive platsundersökning byggdes under 2002 självständiga lokala enheter upp för att planera, administrera och styra de undersökningar som genomförs under de fem sex år som platsundersökningen planeras pågå. Redan 1995 påbörjades SKB:s förstudie i Östhammars kommun. Under Den växtvärk som snabbt växande organisationer ibland kan drabbas av har hittills undgått platsorganisationen i Forsmark. Lennart Ekman, undersökningsledare den tiden har Kaj Ahlbom varit projektledare för förstudien och i samarbete med specialister inom områdena säkerhet, teknik, mark och miljö samt samhälle tagit fram underlag för slutrapporten för förstudien i Östhammars kommun. Det är också han som nu i egenskap av platschef leder platsundersökningen i Forsmark. Biträdande platschef är Jerker Tengman. En viktig del i förstudiearbetet har varit att förankra SKB:s verksamhet i stort och i synnerhet arbetet i kommunen hos kommuninvånarna. Detta har gjorts via den informationsverksamhet som bedrivits under hela förstudien där informatörer genom olika insatser i kommunen fört en dialog om SKB:s verksamhet (se vidare avsnittet om information). Samma informatörer anställdes nu i platsundersökningsorganisationen. Övriga rekryteringar inom olika områden har pågått under hela 2002 och beräknas vara klara i början av Förutom vidstående funktioner består organisationen av De funktioner som bemannats är: externa resurser som borrplatskoordinatörer, fotograf, elansvarig, medieinformation och skolinformation. I slutet av 2002 består Platsundersökning Forsmark av 36 personer. Av dessa är 12 anställda av SKB, 16 är konsulter och åtta är externa resurser som gör insatser vid behov. Ledning Stab Information Platsekolog Infrastruktur Borrningar Informationshantering Datakommunikation Undersökningar: Geologi Geofysik Hydrogeologi Ekologi Kemi Bergmekanik 6 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

11 Entreprenörer Många entreprenörer och konsulter har byggt vägar, borrat och gjort undersökningar under Här är några som har haft stora uppdrag: Sven Andersson Brunnsborrning i Uppsala AB har borrat alla jord- och hammarborrhål. Drillcon AB från Nora har borrat det första kärnborrhålet och håller i slutet av 2002 på med det andra. NCC AB har varit byggledare för vägar och borrplatser. Arbetet har utförts av lokala entreprenörer, bland andra Lars Anderssons Åkeri AB, Öregrund, Korsbrons Åkeri AB, Gimo, Öregrunds Bergsprängningstjänst och Janssons Entreprenad AB, Söderfors. Lars Anderssons Åkeri AB är en av många entreprenörer som arbetar med platsundersökningen. Här lägger företaget kabel för el och kommunikation till borrplatserna. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

12 Uppsala universitet har gjort reflektionsseismiska undersökningar. Långalma Jord och Gräv AB har borrat cirka korta borrhål för den seismiska undersökningen. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala har kartlagt områdets berggrund och jordarter. SGU har även genomfört en maringeologisk kartläggning av havsbotten utanför Forsmark samt påbörjat en större studie för att utröna om stora jordbävningar med tillhörande bergrörelser har skett efter senaste istiden. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har kartlagt variationer i jordmån. GeoVista AB i Luleå har genomfört flera geofysiska undersökningar. Geosigma AB i Uppsala har svarat för flera undersökningar rörande grundvatten i borrhål. Serco Facility Management AB i Forsmark har utfört bland annat elarbeten, byggnationer och underhåll. Bevakningspoolen i Östhammar har hållit ett vakande öga på verksamheten vid alla tider på dygnet. 4A-Consulting AB, Östhammar, har hjälpt till med datasupport. NGU (Norges Geologiska Undersökning) har tillsammans med Norcopter genomfört helikoptermätningen. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har hjälpt till med skolinformation, guidning under sommaren och bussbesöken, samt stöd under borrningsarbetet. Förberedande arbeten För att klarlägga de miljömässiga, geovetenskapliga och undersökningstekniska förhållandena samt initiera övervakningsprogram för att analysera olika typer av förändringar i Forsmarksområdet genomfördes en del förberedande arbeten redan under Sammanställning av befintlig information om ytnära ekosystem. Flygfotografering från meters höjd för att kartlägga vegetationen och markanvändningen innan platsundersökningen startade. Fotograferingen medgav även att en detaljerad topografisk karta kunde tas fram. Nyckelbiotopsinventering. Kartläggning av området med avseende på vegetation och markanvändning med hjälp av satellit- och flygbildstolkning samt fältkontroller. Inventering av brunnar och vattenprospekteringshål i jordlager och berggrund. Provtagning för analys av vattenkvalitet. Området i Forsmark är i sin helhet av riksintresse för naturvården. Därför är en annan viktig aspekt att arbetet med vägar, borrhål och undersökningar planeras, placeras och genomförs på ett sådant sätt att de vetenskapliga målen nås samtidigt som påverkan på natur- och kulturmiljön blir liten. Lägen för de första tre kärnborrhålen i Forsmark har därför tagits fram utifrån de uppgifter som framkommit i förstudiens undersökningar av områdets natur- och kulturvärden samt de undersökningar om ytnära ekosystem som gjorts under PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

13 Viktiga frågor i Forsmark SKB redovisade i början av 2001 ett generellt genomförandeprogram för platsundersökningar. Programmet anger hur en platsundersökning ska genomföras med avseende på undersökningsstrategi och metodik. I redovisningen Program för platsundersökning vid Forsmark (R-01-42) har dessa strategier och metoder anpassats till förhållandena i Forsmarksområdet. Viktiga frågor som platsundersökningen måste ge svar på är: Storlek och form, även i djupled, på den geologiska formation som är av intresse. Detta avgör om det finns tillräckliga bergvolymer för ett djupförvar. Eventuell malmpotential mot djupet. Berget där förvaret placeras får inte ha potential för malmer som kan motivera exploatering. Förekomst av flacka sprickzoner. Större sprickzoner kan styra bergets egenskaper ur förvarssynpunkt, och flackt orienterade kan ha undgått upptäckt i tidigare undersökningar. Förekomst av höga bergspänningar. Onormalt höga bergspänningar (naturliga belastningar i berggrunden) kan äventyra möjligheterna att bygga ett förvar. Förutom de platsspecifika frågorna finns andra generella frågor som alltid måste besvaras. Det gäller till exempel förekomst och frekvens av bergartgångar och sprickzoner, vattengenomsläpplighet i dessa och i omgivande berggrund, flödesvägar för grundvattnet samt vattenkemiska, termiska och bergmekaniska förhållanden. Även långsiktiga förändringar av ytavrinning, grundvattenströmningar och grundvattenkemi måste bedömas. Platsundersökningen genomförs i två etapper, inledande och komplett platsundersökning. Syftet med den inledande är att, med begränsade insatser, avgöra om förstudiens bedömning om platsens lämplighet kvarstår även med data från djupet. Denna första etapp avslutas med en preliminär säkerhetsbedömning. Där gör vi en avstämning gentemot de krav och kriterier som formulerats tidigare när det gäller bergets egenskaper. I säkerhetsbedömningen ingår även att ta ställning till vilka ytterligare undersökningar som behövs som underlag för en säkerhetsanalys. Den inledande platsundersökningen beräknas vara klar kring årsskiftet 2004/2005. Därefter följer den kompletta platsundersökningen som beräknas ta ytterligare cirka två tre år i anspråk. Det är den som ska ge det underlag som behövs för utformning av anläggningen och säkerhetsanalysen. Undersökningarna i Forsmark beräknas vara avslutade 2007/2008. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

14 Nytt kontor i Forsmarks hamn Under förstudien bedrevs SKB:s verksamhet i informationskontoret i centrala Östhammar. En platsundersökning kräver en avsevärt större organisation varför nya lokaler var nödvändiga. Vid planeringen av verksamheten i Forsmark diskuterades olika förslag var platskontoret skulle ligga. Läget nära undersökningsområdet gjorde en etablering vid de befintliga kontorslokalerna vid SFR-anläggningen i Forsmarks hamn mest realistisk. Ett modulbygge kom, klart för montering med till och med gardinerna på plats. Folke Eriksson, samordnare för bygg & anläggning En utökning av kontorsutrymmena gjordes med en kontorsbyggnad i två våningar med plats för cirka tjugo personer. Tidsplanen för kontorsetableringen var snäv varför en färdig modulbyggnad valdes. Övriga lokaler som till exempel arkiv och kopieringsrum fick plats i den befintliga SFR-byggnaden. Även parkeringsutrymmet har utökats för att kunna ta emot all personal som arbetar med platsundersökningen. Den befintliga besöksparkeringen har under året byggts ut och rustats upp till en kombinerad besöks- och personalparkering. På sidan 46 ger platschef Kaj Ahlbom sin personliga beskrivning av hur arbetet med uppbyggnaden av organisationen gick till. SFR:s byggnad i Forsmarks hamn byggdes ut med en kontorsbyggnad i två våningar. 10 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

15 Vägar och borrplatser När länsstyrelsen den 14 februari gav SKB tillstånd att starta etableringen av platsundersökningen i Forsmark ersattes rekognoserings- och planeringsarbetet med ett intensivt bygge av vägar och borrplatser. En platsundersökning är en unik etablering. Mycket av arbetet innebär användande av helt ny teknik, utrustning och arbetsmetoder. Anläggningsarbetet inleddes med avverkning av skogen där vägar och den första borrplatsen skulle byggas. För att säkerställa en god och hållbar vägkvalitet och en stabil borrplats har utsprängda bergmassor från SFR-bygget utnyttjas som förstärkningsmaterial. El- och fiberkabel har dragits parallellt med vägen till borrplatsen. Toaletter, datorvagn, personalvagnar, pumpar och stängsel är exempel på utrustning på borrplatsen. En spolvattenledning med en diameter på 100 mm har dragits från borrplatsen till havet för att leda bort det spolvatten som används vid kärnborrningen. Innan spolvattnet släpps ut i havet renas det från söndermalet berg på borrplatsen. Vägdragning och placering av de första borrhålen har föregåtts av samråd med Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen i Uppsala län som har godkänt SKB:s planer. När den första borrplatsen var etablerad påbörjades planeringen för vägdragning till och anläggandet av borrplats två och tre. De befintliga vägarna inom undersökningsområdet har, så långt det är möjligt, utnyttjats och förstärkts för att klara de påfrestningar som transporter till och från borrplatserna innebär. Restaureringen av befintliga vägar samt de korta tillfartsvägar som byggts till respektive borrplats har skett med så små ingrepp i naturen som möjligt. Under hösten 2002 har vägförbättringar, dragning av el- och fiberkabel samt anläggning av borrplats två och tre pågått. Borrplats två stod klar att tas i bruk i mitten av november. På grund av att borrningarna vid borrplats två pågår under vintermånaderna har hela borrplatsen vinterbonats med uppvärmda tält för att förhindra frysning av vatten och utrustning. Till borrplats tre Borrplats Asphällsfjärden Kandidatområde Vatten Skog Åker Forsmark Borrplats ett Bolunds fjärden Borrplats två Fiskarfjärden Tixelfjärden Borrplats tre Lövörsgräset Öppen mark Hygge Bebyggelse Industriområde Sankmark,svår Sankmark,normal Berg i dagen Vattendrag 0 0,5 1 2 km Under 2002 har tre borrplatser i undersökningsområdet färdigställts. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

16 dras ingen el- och fiberkabel utan en mast som har radioförbindelse med SFR-anläggningen sätts upp. Borrplatsen var färdigställd i slutet av december 2002 men borrningarna inleds inte förrän under våren Skog avverkas för att ge plats åt en väg till borrplatsen. 12 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

17 Kärnkarteringslokal För att undersöka de borrkärnor som tas upp vid kärnborrningarna behövdes en så kallad kärnkarteringslokal. Den har inrymts i det gamla Lentabförrådet vid SFR. Förrådet tömdes under våren på material och rustades upp för ändamålet. Varje borrkärna som tas upp kartläggs och förvaras i lådor på rullbanor i lokalen. Rullbanor och armatur för lokalens ändamål har specialkonstruerats och fiberkommunikation har installerats för att snabbt kunna skicka data från de undersökta borrkärnorna till SKB:s undersökningsdatabas. En liten yta av kärnkarteringslokalen utnyttjas som vattenlaboratorium för enklare vattentester. För att klara all verksamhet med borrningar och undersökningar i Forsmarksområdet så krävs en hel del utrustning i form av mobila laboratorier, bilar, båtar och andra transportmedel. Allt detta har införskaffats under året och kräver tillsyn och skötsel för att rätt kunna stödja verksamheten under platsundersökningen. I en hall vid SFR läggs borrkärnorna upp på rullbanor. Vid årsskiftet fanns här redan över en kilometer borrkärnor. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

18 Undersökningarna SKB har under många år förberett de platsundersökningar som nu pågår i Forsmark och Oskarshamn. Teknik för mätningar och analyser, ofta utan motsvarigheter från andra branscher, har utvecklats och provats. Undersökningsmetoderna har dokumenterats, totalt finns i dag ett hundratal metodbeskrivningar. Program för genomförandet av platsundersökningarna har tagits fram, både generella och anpassade till respektive plats. Alla förberedelser till trots är det självklart så att nya och oväntade saker händer när man väl startar. Ingen plats är den andra lik och det gäller att kunna anpassa tekniken och kunna improvisera, utan att göra avkall på de vetenskapliga kraven. När vi nu ser facit för 2002 känner vi oss ganska nöjda. Vi har gjort det vi föresatte oss och vi kan stå för våra undersökningsresultat. 14 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

19 Att bygga upp borrplatsen för det första djupa kärnborrhålet och få alla system, av vilka flera är nyutvecklade och inte tidigare prövade, att fungera var en utmaning utöver det vanliga. Lennart Ekman, undersökningsledare Även på tekniksidan har förberedelserna varit omfattande. Flera tekniska system har nyutvecklats och andra befintliga system har förbättrats. Vidare har ramavtal träffats med de flesta av de företag som SKB ser som sina centrala leverantörer av borr- och mättjänster. Sammantaget utgör resultatet av förberedelsearbetet stommen i det kvalitetssystem som SKB byggt upp och kommer att tillämpa under platsundersökningarna. En av de första stora uppgifterna för platsorganisationen i Forsmark under det gångna året har varit att ta till sig och realisera kvalitetssystemet i praktiken vid de infrastrukturella arbetena och vid de undersökningar som inleddes under vintern/våren 2002 och som därefter pågått i högt tempo. Påverkan på miljön under undersökningen Kandidatområdet i Forsmark har naturmiljöer med höga bevarandevärden. Hela området är av riksintresse för naturvården och det gränsar till Kallriga naturreservat som är ett Natura 2000-område. Vissa aktiviteter under platsundersökningen leder ofrånkomligen till påverkan på naturmiljön och det är SKB:s ansvar att denna påverkan begränsas. I alla lägen måste vi beakta naturhänsyn. Det kan vi göra genom att undvika omfattande aktiviteter under till exempel fåglars häckningstid eller genom samordning av aktiviteter inom olika ämnesområden. I vissa fall kan man helt avstå från en undersökning på platser där störningarna inte är förenliga med platsens naturvärden. Genom att vi har tillgång till nödvändiga experter, bland annat ekologer, har detta fungerat smidigt. De har hela tiden kunnat vägleda vid olika I vissa fall kan man helt avstå från en undersökning på platser där störningarna inte är förenliga med platsens naturvärden. Sara Karlsson, platsekolog undersökningar. Dessutom samarbetar vi kontinuerligt med länsstyrelsen i dessa frågor. En ny aktivitet måste alltid känslighetsbedömas mot en så kallad tillgänglighetskarta. Denna karta baseras på en GIS-databas där alla kända naturvärden finns lagrade. Kartan uppdateras kontinuerligt när ny information blir tillgänglig. Tillgänglighetskartan ger bland annat information om undersökningsområdets naturvärden, störningskänsliga arter och nyckelbiotoper. Platsundersökningen innebär att många olika entreprenörer och forskare arbetar ute i fält. För att de ska ta nödvändiga natur- och miljöhänsyn har vi infört ett s k SKB-bilpass som föregås av en kort utbildning (se sidan 37). PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

20 Undersökningar i borrhål Borrningarna är den enskilt viktigaste undersökningsmetoden under platsundersökningen. Den är samtidigt den dyraste och mest miljöstörande men också den aktivitet som kommer att pågå under större delen av den femåriga undersökningsperioden i Forsmark. Merparten av kostnaden för borrningarna är de stora borrmaskiner som kan borra ner till meter. Entreprenörerna borrar sällan så djupt eller i de dimensioner som SKB kräver. Investeringar måste därför göras i maskiner som entreprenören sedan har liten användning för i andra projekt. Vi har helt enkelt inga andra helt säkra metoder att verkligen visa hur berget ser ut där förvaret planeras att byggas. Göran Nilsson, borrspecialist Berget spolas rent alla sprickor kartläggs innan borrplatsen grusas. Borrningarna påverkar miljön på olika sätt. Men de är nödvändiga eftersom det är den enda säkra metod som verkligen visar hur berget ser ut. Den miljöstörande effekten av borrningarna är de vägar som måste dras, byggas ut eller förstärkas och de borrplatser som måste anläggas. Borrningen pågår tidvis dygnet runt och leder bland annat till persontransporter med bil i området. Samtidigt genererar borrningen i sig buller men då borrmaskinerna har eldrift hålls bullret på en ganska låg nivå. Resultaten från flyg- och markmätningarna och den geologiska karteringen resulterar i tolkade modeller som justeras och görs säkrare när borrhål skär genom sprickzoner, bergartsgångar och bergartsgränser. I borrhålen utförs även mätningar av vattnets kemiska sammansättning och hur vattnet rör sig i sprickzonerna på olika djup i berggrunden. Alla data som tas fram under borrningarna är av allra största betydelse när forskare ska bedöma om berggrunden i Forsmark är tillräckligt säker för att bygga ett förvar. I Forsmarksområdet borras olika typer av borrhål. Ur praktisk och teknisk synvinkel kan borrningen delas upp i tre typer: Jordborrning genom jordtäcket och bergytan. Hammarborrning genom den ytliga delen av berggrunden (från bergytan till cirka 200 meters djup). Kärnborrning genom den djupare delen av berggrunden (från bergytan eller från 100 meter till cirka meters djup). 16 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

21 Jordborrning De flesta borrhål i Forsmark kommer att vara så kallade jordborrhål. Dessa borrhål går genom jordtäcket och några decimeter ner i berggrunden. I de fem jordborrhål som borrats under 2002 har borrdjupen varierat mellan fem och tolv meter. Jordborrhålen borras för att ge information om jorddjup samt hur jordarterna varierar längs hela borrhålet. Med dessa borrhål får vi också kunskap om grundvattennivåer, kan ta prover och bestämma vattnets kemiska sammansättning. De första jordborrhålen i Forsmark är placerade runt borrplatserna. På detta sätt kan vi dokumentera påverkan på omgivningen runt borrplatsen, där borrning och pumpning av vatten sker under flera månader i de meter djupa kärnborrhålen. Hammarborrning Hammarborrningen är den mest välkända borrmetoden. Metoden används för bergborrade brunnar för dricksvatten men är även vanlig vid borrning för att få värmeenergi från berggrunden. Samma typ av borrmaskiner använder SKB till hammarborrhålen. Borrmaskinen och metoden kräver inga större ingrepp i miljön. Hammarborrning sker till cirka 200 meters djup. I ett av hammarborrhålen påträffades vid 40 meters djup ett vatteninflöde på 1000 liter i minuten. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

22 SKB ställer mycket höga krav på utförandet av borrningen. Alla foderrör som lämnas i borrhålet är av rostfritt stål, noggranna mätningar av sjunkhastighet och vattenutflöde ur borrhålet sker kontinuerligt och provtagning och analys görs på jordlagret och det krossade berget (borrkax) från berggrunden. Under 2002 har tre hammarborrhål borrats runt den första borrplatsen (intill kärnkraftverket) och ytterligare två hammarborrhål vid den andra borrplatsen (vid Jungfruholm). De första hammarborrhålen är alla placerade i närheten av borrplatserna. Detta beror på att kärnborrningen behöver spolvatten från hammarborrhål för att kyla av borrkronan och transportera upp söndermalet berg. Dessutom behövs något borrhål för att observera hur grundvattenytan påverkas under kärnborrningen. Under hela kärnborrningsperioden pumpas vatten upp ur spolvattenhålet. Genom att mäta grundvattennivån i hammarborrhålen kan hydrauliska samband mellan sprickzoner i kärnborrhålet och zoner i hammarborrhålen upptäckas. Vid den första borrplatsen påträffades ett stort inflöde av vatten i en flack zon cirka 40 meter under markytan. Även vid den andra borrplatsen påträffades stora inflöden i det ytliga berget. En skillnad var att djupen till inflödena varierade mellan borrhålen vilket tyder på en eller fler lutande zoner. Djupt men litet. Varje kärnborrhål är 1000 meter djupt. Det kan jämföras med ett välkänt landmärke i Uppland domkyrkan i Uppsala som är 118 meter hög. Däremot är kärnborrhålens diameter endast 76 mm. Kärnborrning En borrplats för kärnborrning märks tydligt i undersökningsområdet. För att rymma den utrustning som krävs för kärnborrning måste borrplatsen vara cirka 20x30 meter. Borrplatserna är placerade vid de nybyggda vägarna för att underlätta transporterna av den tunga utrustningen. De är inhägnade och försedda med larm. De tre första kärnborrhålen blir cirka 1000 meter djupa och borrningen pågår under tre till fem månader på samma plats. Borrningsarbetena utförs i skift och i Forsmark har dygnet-runt-drift måndag torsdag pågått under kärnborrningsperioden. Utförandet av ett kärnborrhål är speciellt. Borrhålet utformas som ett så kallat teleskopborrhål. Det innebär att de första 100 meterna hammarborras med en diameter på 200 mm. Kärnborrningen startar från 100 meters djup och dess diameter är 76 mm. När 18 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

23 den hammarborrade delen av borrhålet är klar påbörjas installation av stödfoderrör, mammutpumputrustning och mät- och blåsslangar. När utrustningen är monterad placeras kärnborrmaskinen på plats och hela mätnings- och vattensystemet kopplas ihop. Vad har kärnborrningen gett för resultat? Borrkärnan från det första kärnborrhålet har kartlagts med avseende på bergarter och sprickor. Kartläggningen visar på få sprickor, särskilt under 300 meters djup. Ett undantag är ett avsnitt mellan 630 och 680 meter med förhöjd sprickfrekvens. Vatteninflödet i borrhålet har varit så lågt att vattenprover inte har gått att ta under borrning. Vid avslutad borrning har olika mätningar utförts och ett reducerat kemiprovtagningsprogram pågår. Borrplatsen är dukad, det vill säga färdigställd inför kärnborrning. PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT

24 Undersökningar på markytan, i luft, sjöar och hav Även om borrningarna är den enskilt största undersökningsmetoden så dominerade under 2002 antalet aktiviteter som avser ytundersökningar, det vill säga undersökningar som utförs på marken, i luften eller i havet. Vissa kräver stora insatser och är resurskrävande. Ytnära ekosystem En detaljerad kartläggning av ytnära ekosystem i Forsmark syftar bland annat till att ge en specifik analys av hur ett djupförvar kan inverka på miljön. Karaktäriseringen är viktig också för att skapa en bild av naturmiljön före olika typer av påverkan. Uppföljande undersökningar kan då göras i ett senare skede för att spegla förändringar. Övervakningen sker genom registrering och återkommande undersökningar i form av mätningar, provtagningar, inventeringar och uppdateringar. Ekologiska data ingår som en viktig del i säkerhetsanalysen och vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De data och beskrivningar som ges här bygger på än så länge preliminära resultat och/eller ännu opublicerade rapporter. Undersökningar under 2002: Ytnära ekosystem Fågelinventering Däggdjursinventering Ytvattenundersökningar Vegetationskartering Sedimentprovtagning Jordmånsundersökningar Geologi Berggrundskartering Jordartskartering Undersökning av tecken på sen- Översiktlig kartering av kärnborrhål och postglacial förkastningstektonik Kaxanalys och kartering av hammarborrhål Geofysik Markgeofysik Helikoptermätningar Tyngdkraftsmätning Petrofysik Borrhålsloggning Bergmekanik Provtagning för termiska egenskaper Hydrogeologi Inventering och kartläggning av ythydrologiska mätpunkter Hydrogeokemi Kemisk kartläggning av ytvatten Reflektionsseismik Maringeologiska undersökningar Elektrisk sondering Lineamentstolkning Testmätning för jorddjupsbestämning Hydrotester i jordborrhål Hydrotester i hammarborrhål Grundvattenprovtagning i jordoch hammarborrhål 20 PLATSUNDERSÖKNING FORSMARK/ ÅRSRAPPORT 2002

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Mattias Gustafsson, Peter Dahlqvist & Helena Kjellson november 2017 SGUs diarie-nr: 314-1632/2017 Näringsdepartementets diarie-nr:

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 -

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 - Exploration Report 2006-06-14-1 - Prospekteringsmetoder 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning I prospekteringsarbetet ingår blockletning och geologisk kartläggning av berggrunden ofta som

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

R-05-37. Platsundersökning Oskarshamn. Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar

R-05-37. Platsundersökning Oskarshamn. Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar R-0-7 Platsundersökning Oskarshamn Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar Svensk Kärnbränslehantering AB December 00 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

R-02-20. Förstudie Tierp norra. Kompletterande arbeten 2001. Hans Isaksson GeoVista AB

R-02-20. Förstudie Tierp norra. Kompletterande arbeten 2001. Hans Isaksson GeoVista AB R-02-20 Förstudie Tierp norra Kompletterande arbeten 2001 Hans Isaksson GeoVista AB Torbjörn Bergman, Johan Daniels, Rune Johansson Lena Persson, Michael Stephens Sveriges Geologiska Undersökning April

Läs mer

Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad

Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i området Färgaren 3, Kristianstad Emil Lundberg, Bojan Brodic, Alireza Malehmir Uppsala Universitet 2014-06-04 1 Innehållsförteckning 2 1.

Läs mer

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29 Beställare: Jagaren Fastigheter AB Ugglum 8:22 för bygglov Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel i Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Geologi...

Läs mer

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002 R-02-16 Brunnsinventering i Tierp Norra Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB Januari 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102 40 Stockholm Sweden Tel 08-459

Läs mer

R-04-75. Platsundersökning Forsmark. Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-04-75. Platsundersökning Forsmark. Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-04-75 Platsundersökning Forsmark Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 42 352

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001 R-01-10 Platsundersökningar Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2001 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co

Läs mer

TABELLER OCH BILDER Tabell 1 Klimatförhållanden... 3

TABELLER OCH BILDER Tabell 1 Klimatförhållanden... 3 INNEHÅLL Sidan 1 INLEDNING 1 2 BESKRIVNING AV PLATSEN 1 3 GEOLOGI, HYDROLOGI och HYDROGEOLOGI 1 3.1 Geologi 1 3.2 Fundament 2 3.3 Hydrologi 2 3.4 Hydrogeologi 2 4 URANHALT 3 5 DOMINERANDE KLIMATFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo

K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo K 522 Grundvattenmagasinet Hultan Henric Thulin Olander Bjärsjölagård Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-331-1 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU

Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU Vad är SkyTEM? Flygmätningar på Gotland Resultat och utvärdering Gotland Läget på Öland 2016 Ölands förutsättningar Utförda

Läs mer

Reningsverk Bydalen - Geologi

Reningsverk Bydalen - Geologi Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt Sveriges geologiska undersökning 1(8) SGUs generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering Geologisk information är ett underlag som kan användas i kommunal planering och bidra

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten Eva Jirner, SGU 2016-11-23 Myndigheten SGU SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering Expertmyndighet

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo K 529 Grundvattenmagasinet Åsumsfältet Henric Thulin Olander Vollsjö Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-338-0 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält

Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält Dick Claeson & Ildikó Antal Lundin oktober 2014 SGU-rapport 2014:36 Omslagsbild: Framgrävt hyperitdiabasblock i Vesslarpstrakten.

Läs mer

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster.

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster. Bilaga 4 Uppdragsnr: 10140247 1 (7) PM Geofysisk undersökning för ny deponi vid Kistinge, Halmstads kommun Bakgrund I samband med undersökningar för en ny deponi vid Kistinge (se Figur 1), Halmstads kommun,

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral som består av järn och svavel exponerats för luftens syre.

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

Helgåby 1:2, Sigtuna kommun. Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet

Helgåby 1:2, Sigtuna kommun. Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet Arnbom Geo HB Konsult mark & vatten Helgåby 1:2, Sigtuna kommun Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet Uppsala i april 2015 Jan-Olof Arnbom Arnbom Geo HB Org.nr: 916514 0253 Svartbäcksgatan 48 O Tel:

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det?

Sura sulfatjordar vad är det? Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan II. Nedgrävning av radonbrunn. Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland. Bent Syse

Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan II. Nedgrävning av radonbrunn. Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland. Bent Syse Antikvarisk kontroll Invid domkyrkan II Nedgrävning av radonbrunn Raä 88 Domkyrkan Uppsala stad Uppland Bent Syse 2 Antikvarisk kontroll Invid domkyrkan II Nedgrävning av radonbrunn Raä 88 Domkyrkan Uppsala

Läs mer

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk Undersökning Upprättat 2009-04-16 Upprättat av: Paul Bandak Granskad av: Jonas Hedlund HSB BOSTAD AB PM Geoteknik Kund HSB Bostad AB Konsult

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. SGU Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. SGU kartlägger Sveriges geologi jordarter grundvatten berggrund maringeologi geokemi geofysik SGUs huvuduppgifter

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 PM Geoteknik Umeå 2010-05-11 Eric Carlsson Tyréns AB Granskad Nina Nilsson PM Geoteknik 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG...

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Planeringsunderlag geoteknisk information Nedan redovisas olika underlag som innehåller geoteknisk information som stöd för planarbetet. Översiktliga stabilitetskarteringar

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 RAPPORT BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 2014-03-27 Uppdrag: 254212, Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Titel på rapport: Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Status: Frisläppt handling Datum:

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan

Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan Det här är en lathund som är avsedd att hjälpa verksamhetsutövare att redan i täkttillståndsansökan

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Norra industriområdet, Storuman PM GEOTEKNIK SLUTRAPPORT

Översiktlig geoteknisk undersökning Norra industriområdet, Storuman PM GEOTEKNIK SLUTRAPPORT Översiktlig geoteknisk undersökning Norra industriområdet, Storuman PM GEOTEKNIK SLUTRAPPORT 2013-01-04 Uppdrag: 226365, Geoteknisk undersökning Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Projekteringsunderlag

Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM NORRA RINGVÄGEN, ÄLMHULTS KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Undersökningsresultat...

Läs mer

Strandklassificering för oljesanering baserad på SGUs jordartskarta

Strandklassificering för oljesanering baserad på SGUs jordartskarta Strandklassificering för oljesanering baserad på SGUs jordartskarta Kärstin Malmberg Persson & Eva Jirner februari 2014 SGU-rapport 2014:08 Omslagsbild: Klippstränder vid Finnhamn, Stockholms skärgård.

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald

Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald Två av Bolidens efterbehandlingar. På föregående sida ses den sjö som numera täcker Långselegruvan och här syns det vattentäckta

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Säfsen geoteknisk utredning

Säfsen geoteknisk utredning SÄFSEN FASTIGHETER Sundsvall 2011-12-16 Datum 2011-12-16 Uppdragsnummer 61811148721 Utgåva/Status Carl Olof Modin Carl Olof Modin Stina Lenströmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012 Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1 Sammanställning av inventerade områden fram till 2012 Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde

Läs mer

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U24512 Sida 1 (4) PM Uppdragsnamn Blåklinten 16 Nybyggnation bostäder Mariekälla, Södertälje Skanska Sverige

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) HSB PRODUKTION I MÄLARDALEN HB UPPDRAGSNUMMER 1186662 000 KATA 22 OCH 23, VÄSTERÅS SWECO CIVIL AB Max Årbrink Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Styrande dokument

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Möe 1:14 - Korpåsvägen Översiktlig geoteknisk undersökning

Möe 1:14 - Korpåsvägen Översiktlig geoteknisk undersökning Förhandskopia Beställare: MUNKEDALS KOMMUN 45580 MUNKEDAL Beställarens representant: Ronny Larsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 101 27 34

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning

Översiktlig geoteknisk utredning Översiktlig geoteknisk utredning Projekt Börtnäsheden, del av Måttsund 22:1 Ansvarig geotekniker: Deltagande geotekniker: Anton Laitila Luleå 140618 Sida 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll UPPDRAG...

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige.

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Titel på föredraget: Recharge-Area repository in Sweden Safer than a Coastal Site?

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ.

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ. PM-GEOTEKNIK KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG KARLSTAD 2012-05-23 SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ Henrik Falch

Läs mer