R Förstudie Tierp norra. Kompletterande arbeten Hans Isaksson GeoVista AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R-02-20. Förstudie Tierp norra. Kompletterande arbeten 2001. Hans Isaksson GeoVista AB"

Transkript

1 R Förstudie Tierp norra Kompletterande arbeten 2001 Hans Isaksson GeoVista AB Torbjörn Bergman, Johan Daniels, Rune Johansson Lena Persson, Michael Stephens Sveriges Geologiska Undersökning April 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE Stockholm Sweden Tel Fax

2 ISSN SKB Rapport R Förstudie Tierp norra Kompletterande arbeten 2001 Hans Isaksson GeoVista AB Torbjörn Bergman, Johan Daniels, Rune Johansson Lena Persson, Michael Stephens Sveriges Geologiska Undersökning April 2002 Denna rapport har gjorts på uppdrag av SKB. Slutsatser och framförda åsikter i rapporten är författarnas egna och behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med SKB:s. En pdf-version av rapporten kan laddas ner från

3 Förord Det arbete som redovisas i denna rapport har utförts av en grupp geovetare vid GeoVista AB och Sveriges geologiska undersökning (SGU) varvid ansvaret huvudsakligen har fördelats på följande sätt: Geofysisk tolkning och tyngdkraftsmodellering Hans Isaksson Bearbetning och tolkning av VLF-data Johan Daniels Lena Persson Berggrundsgeologi, inklusive strukturgeologi Torbjörn Bergman Michael Stephens Sammanställning Rune Johansson 3

4 Sammanfattning SKB har redovisat tre områden som prioriterats inför kommande platsundersökningar. Ett av kandidatområdena ligger inom Hedesundamassivet i Tierps kommun och benämns Tierp norra. Under 2001 har kompletterande arbeten utförts i syfte att förtydliga det geovetenskapliga underlaget inför platsundersökningarna. En preliminär geofysisk tolkning har gjorts för att studera utbredningen av en hornbländerik, granit till kvartsmonzonitisk bergart i Hedesundamassivets centrala del och en porfyrisk, granitisk bergart i dess randzon samt gränsen mot omgivande metagranitoid. I första hand har flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata nyttjats. Vidare har VLF-data (elektromagnetiska data) bearbetats med ny teknik för att ytterligare studera eventuella förekomster av regionala sprickzoner inom området och slutligen har tyngdkraftsmodellering utförts för att studera några alternativa geologiska modeller med utgångspunkt från tidigare redovisade resultat. De kompletterande arbeten som gjorts har givit följande resultat: Baserat på flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata har Hedesundamassivets avgränsning tolkats mer i detalj, vilket resulterat i ett förslag till modifiering av den berggrundsgeologiska kartan. Vidare har gränsen mellan granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit definierats. Tolkningen av VLF-data stöder den tolkning av sprickzoner som presenterats i tidigare utredningar och inga ytterligare zoner har framkommit. Området bedöms vara homogent och genomkorsas endast av ett fåtal tolkade regionala sprickzoner. Enligt tyngdkraftsmodelleringen är mäktigheten av den granitiska till kvartsmonzonitiska bergarten i de centrala delarna av området Tierp norra större än 2 km, i vissa delar nästan 6 km. Mot nordost avtar dock mäktigheten och Hedesundamassivets randzon består där av porfyrisk granit, även om granit till kvartsmonzonit kan förekomma mot djupet. Eftersom det nu presenterade arbetet baseras på samma underlag som tidigare utredningar, även om VLF-data bearbetats med ny teknik, är det inte möjligt att ytterligare avgränsa områden som är mer lämpliga eller eventuellt olämpliga för ett djupförvar. Därtill krävs de mycket omfattande undersökningar, inklusive borrning, som utgör själva platsundersökningen. 5

5 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 9 2 Geofysisk tolkning Tolkning av flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata Bearbetning och tolkning av VLF-data Tyngdkraftsmodellering 18 3 Resultat 23 Referenser 25 7

6 1 Bakgrund och syfte I december 2000 redovisade SKB i rapporten Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet /SKB, 2000/ tre områden som prioriterats inför kommande platsundersökningar. Ett av de aktuella kandidatområdena ligger inom Hedesundamassivet i Tierps kommun och benämns Tierp norra (figur 1-1). I samband med tidigare utredningar inom ramen för förstudien /Bergman m fl, 1999, 2000/ har bland annat konstaterats att befintliga geologiska kartor behöver revideras med avseende på Hedesundamassivets avgränsning. Vidare har konstaterats att Hedesundamassivet, som på de äldre kartorna betecknats Hedesundagranit, är mer varierande till sin sammansättning än vad som framgår av dessa kartor. Inom det nu aktuella området består berggrunden i Hedesundamassivet huvudsakligen av en bergart som är rik på hornblände och har en granitisk till kvartsmonzonitisk sammansättning /Ekström, 2001/. I massivets randzon finns en porfyrisk bergart med granitisk sammansättning. Hedesundamassivet omges av äldre metagranitoider (omvandlade granitoider). Under 2001 har kompletterande arbeten utförts i syfte att förtydliga det geovetenskapliga underlaget inför de kommande platsundersökningarna. Arbetena har omfattat: Tolkning av flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata. Bearbetning och tolkning av VLF-data. Tyngdkraftsmodellering. 9

7 Figur 1-1. Berggrundskarta över västra delen av Tierps kommun, modifierad efter /Bergman m fl, 2000/. Kandidatområdet Tierp norra visas med grön linje. 10

8 2 Geofysisk tolkning Baserat på modern geofysisk information har en preliminär geofysisk tolkning gjorts för att avgränsa granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit inom Hedesundamassivet samt för att modifiera gränsen till omgivande metagranitoid. I första hand har flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata nyttjats. Vidare har befintliga VLF-data (elektromagnetiska data) bearbetats med ny teknik, dels för att studera tidigare tolkade regionala sprickzoner inom området, dels för att eventuellt påvisa ytterligare zoner. Tekniken var inte tillgänglig när tidigare utredningar genomfördes. Slutligen har tyngdkraftsmodellering utförts för att studera några alternativa geologiska modeller med utgångspunkt från tidigare redovisade resultat /Bergman m fl, 2000/. 2.1 Tolkning av flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata Flygmagnetiska data Flygmagnetiska data har nyttjats så att gränser har lagts mellan områden med följande karaktäristik: Låg till måttlig, svagt regelbunden magnetisering Hög, oregelbunden magnetisering Mycket hög magnetisering, bandat uppträdande Granit till kvartsmonzonit Inom den östra delen av Hedesundamassivet Porfyrisk granit i Hedesundamassivets östra randzon Metagranitoid utanför Hedesundamassivets randzon I figur 2-1 redovisas vertikalderivatan av det magnetiska totalfältet och tolkade gränser. Tyngdkraftsdata Tyngdkraftsdata ger ytterligare underlag för avgränsningen av enheterna inom Hedesundamassivet. En beräkning av den maximala horisontalgradienten möjliggör en grov uppskattning av gränsen mellan den tyngre, hornbländerika granit till kvartsmonzoniten och den lättare, porfyriska graniten. Kontakten mellan dessa bägge bergarter inom Hedesundamassivet har tolkats utifrån den höga gradient, vilken framträder i figur 2-2. Av figuren framgår också att den magnetiskt tolkade kontakten sammanfaller väl med den som tolkats från tyngdkraftsdata. Den senare är dock mindre detaljerad beroende på att mätstationerna för tyngdkraften är relativt glest fördelade. 11

9 Figur 2-1. Vertikalderivata av magnetiska totalfältet. Högre magnetisering ger ljusare gråton. Flygmagnetiska data har nyttjats för att tolka kontakten mellan Hedesundamassivet och omgivande metagranitoid (röd linje) samt mellan den granitiska till kvartsmonzonitiska bergarten respektive den porfyriska graniten inom Hedesundamassivet (grön linje). Tidigare avgränsning av Hedesundamassivet anges med orange linje. Lila linje anger den tyngdkraftsgradient som indikerar gränsen mellan granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit, se även figur 2-2. Tolkade tyngdkraftsprofiler i ljusblått. Kandidatområdet Tierp norra avgränsas med en gul linje. Tolkade sprickzoner /Bergman m fl, 2000/ i blått. Större vägar i svart. 12

10 Figur 2-2. Maximal horisontalgradient av tyngdkraften. Kraftigare gradient ger ljusare gråton. Tyngdkraftsgradienten (lila linje) indikerar kontakten mellan granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit inom Hedesundamassivet. Den magnetiskt tolkade kontakten (grön linje) sammanfaller väl med gravimetriska. Den senare är dock mindre detaljerad beroende på att mätstationerna för tyngdkraften är relativt glest fördelade (svarta +). Magnetiskt tolkad kontakt mellan Hedesundamassivet och omgivande metagranitoid anges med röd linje. Tidigare avgränsning av Hedesundamassivet anges med orange linje. Kandidatområdet Tierp norra avgränsas med en gul linje. Tolkade sprickzoner /Bergman m fl, 2000/ i blått. Större vägar i svart. 13

11 2.2 Bearbetning och tolkning av VLF-data Traditionell VLF-metodik har en stor potential när det gäller att studera spröd tektonik men användbarheten begränsas av att responsen är riktningsberoende, vilket innebär att endast sprickzoner med en gynnsam strykningsriktning i förhållande till sändaren kan detekteras. Dessutom har det även saknats effektiva bearbetnings- och tolkningsmetoder. I förstudien har därför tolkningen av sprickzoner i första hand baserats på flygmagnetiska data och höjddata. VLF-data har huvudsakligen använts som kompletterande information. Numera uppmäts VLF-fältet från två sändare (tvåvägs VLF). Genom att använda två sändare där skillnaden i riktningen är minst 20 grader kan en riktningsoberoende respons beräknas, den sk Peaker responsen /Pedersen, 1994/. På senare tid har även olika metoder utvecklats för kvantitativ tolkning av VLF-data, dels en metod för beräkning av markens skenbara resistivitet /Becken, 2000/, dels en metod för tvådimensionell inversion av VLF-data längs utvalda flyglinjer /Siripunvaraporn och Egbert, 2000/. Metoderna håller för närvarande på att implementeras och testas vid SGU /Persson m fl, 2001/. Eftersom tvåvägs VLF-data finns från det aktuella området har beräkning av peaker VLF gjorts. Därutöver har beräkning gjorts av markens skenbara resistivitet och slutligen har, längs ett antal profiler, inversion av data genomförts för att studera berggrundens resistivitet mot djupet. Sprickzoner Kartan i figur 2-3, peaker VLF (imaginär), visar ett stort antal långsträckta negativa (blå) anomalier. Flera av de kraftigaste anomalierna är förorsakade av kraftledningar men dessa är vanligen enkla att identifiera. Övriga negativa anomalier indikerar sannolikt sprickzoner. I figuren redovisas också tidigare tolkade sprickzoner, huvudsakligen tolkade utifrån flygmagnetiska data och höjddata. Samstämmigheten mellan VLF-data och de tidigare tolkningarna är mycket god och några ytterligare regionala sprickzoner har inte framkommit. I några fall kan dock vissa modifieringar och kompletteringar av tolkningen vara motiverade men då måste dessa baseras inte enbart på VLF-data utan på en sammanvägning av all befintlig information. I norra delen av kandidatområdet Tierp norra, som markerats på kartan (figur 2-3), uppträder en kraftig anomali i riktning VNV-OSO som orsakas av en kraftledning. Ytterligare en sådan anomali stryker i NV-SO-lig riktning just förbi det nordostligaste hörnet av området, men det finns också några anomalier vilka tolkas som orsakade av sprickzoner. Liksom inom hela det område som visas i figur 2-3, är även inom Tierp norra samstämmigheten med tidigare tolkningar god. 14

12 Fig 2-3. Peaker VLF (imaginär). Lågresistiva zoner framträder med blå färg och orsakas i några fall av kraftledningar men tolkas annars som orsakade av sprickzoner. Kandidatområdet Tierp norra visas med vit begränsningslinje. Tidigare tolkade sprickzoner i svart från /Bergman m fl, 2000/. 15

13 Skenbar resistivitet Figur 2-4 visar en karta över skenbar resistivitet samt resultaten av utförd inversion längs fem profiler, P1 P5. Som framgår av kartan ligger kandidatområdet Tierp norra inom ett relativt sett högresistivt område (gult till rött på kartan). De ovan diskuterade sprickzonerna framkommer här som lågresistiva (blå) anomalier. Söder om Tierp norra finns stora lågresistiva områden som orsakas av en välledande övertäckning i form av sand, grus, lera och silt. Inom sådana områden, liksom inom våtmarker, avspeglar kartan i första hand övertäckningens egenskaper och inte den underliggande berggrundens resistivitet. Några mindre områden med liknande egenskaper finns också inom Tierp norra. Inversion Med hjälp av inversionsprogrammet Rebocc /Siripunvaraporn och Egbert, 2000/ har berggrundens resistivitet mot djupet studerats. Därigenom är det möjligt att skilja mellan lågresistiva områden orsakade av ett ledande övertäcke (till exempel lera) och lågresistiva zoner orsakade av sprickzoner i berggrunden med ett större djupgående. Inversionsprofilerna (figur 2-4) indikerar en homogen berggrund med få större sprickzoner. I den norra delen av P1 P4 framträder den tidigare nämnda kraftledningen tydligt. Ett fåtal andra ytliga anomalier tolkas som orsakade av välledande övertäckning. Profilen P5 ligger utanför Tierp norra och övertvärar där en sprickzon, vilken framträder som en tydlig struktur med markant djupgående. Inom Tierp norra finns tre anomalier av denna typ, en på P3 och två på P4. Anomalin strax söder om koordinat på P3 och vid koordinat på P4 sammanfaller med en tidigare tolkad sprickzon. Även den sydliga anomalin på P4 kan kopplas till en tidigare tolkad sprickzon. Resultat Tolkningen av VLF-data stöder den tolkning av sprickzoner som presenterats i tidigare utredningar inom ramen för förstudien av Tierps kommun. Kandidatområdet Tierp norra framstår som homogent och genomkorsas endast av ett fåtal tolkade regionala sprickzoner. Några ytterligare zoner, jämfört med tidigare tolkningar, har inte framkommit. 16

14 Fig 2-4. Skenbar resistivitet samt resultat av inversion längs fem profiler (P1 P5). Lågresistiva zoner och områden framträder med blå färg och högresistiva områden med gul till röd färg. Kandidatområdet Tierp norra visas med vit begränsningslinje. 17

15 2.3 Tyngdkraftsmodellering Tyngdkraftsmodellering har utförts för att undersöka utfallet av några alternativa geologiska modeller. Arbetet har utgått från de resultat som tidigare redovisats i /Bergman m fl, 2000/. I denna rapport redovisades modellering längs en profil som löper över Hedesundamassivet i riktning SV-NO. Samma data har nu modellerats med två alternativa modeller. Modellering har också gjorts i en profil nära vinkelrätt (VNV-OSO) mot tidigare profil. Profilernas lägen framgår av figur 2-5 och resultatet av modelleringarna visas i figur 2-6 och 2-7. Figur 2-5. Lägen av profiler längs vilka tyngdkraftsmodellering gjorts samt mäktigheten av bergarten med granit till kvartsmonzonitisk sammansättning längs de bägge profilerna. Svarta siffror representerar modell a (figur 2-6 a, 2-7 a), röda siffror modell b (figur 2-6 b, 2-7 b) och blå siffror modell c (figur 2-6 c, 2-7 c). Figuren visar också Hedesundamassivets tolkade avgränsning mot nordost (röd linje), gränsen mellan granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit (grön linje) samt kandidatområdet Tierp norra. 18

16 Figur 2-6. Tre alternativa tyngdkraftsmodeller i en profil SV-NO, över Hedesundamassivet. Skärningspunkten med profilen VNV-OSO, figur 2-7, ligger vid längdkoordinat 24 km. Y-axeln redovisar en residualanomali av tyngdkraften i gu (gravity units). Punkterna redovisar den uppmätta tyngdkraften och den heldragna linjen den anomali som skulle erhållas från kropparna i modellen. 19

17 Figur 2-7. Tre alternativa tyngdkraftsmodeller i en profil VNV-OSO, över Hedesundamassivet. Skärningspunkten med profilen SV-NO, figur 2-6, ligger vid längdkoordinat 17,4 km. Y-axeln redovisar en residualanomali av tyngdkraften i gu (gravity units). Punkterna redovisar den uppmätta tyngdkraften och den heldragna linjen den anomali som skulle erhållas från kropparna i modellen. 20

18 Arbetet har i huvudsak inriktats på att modellera mäktigheten av Hedesundamassivets hornbländerika, granit till kvartsmonzonitiska bergartsled som har en tydligt avvikande densitet mot omgivningen. Notera att ett lokalt tyngdkraftsmaximum vid längdkoordinat cirka 6 km i den VNV-OSO-liga profilen (figur 2-7) inte har modellerats. Anomalin antas vara orsakad av en mindre gabbrokropp söder om Hyttön i Älvkarleby kommun och påverkar inte förhållandena inom kandidatområdet Tierp norra. Ursprungsmodell Modellen i /Bergman m fl, 2000/ kännetecknas av en skålform där den underliggande, porfyriska graniten antagits ha samma densitet som bakgrunden, se figur 2-6 a. Detta innebär att tjockleken på graniten inte påverkar tyngdkraftsanomalin från modellen. I modellen är granitens tjocklek konstant och har uppskattats utifrån observationer i ytan samt andra geofysiska data. Inom Tierp norra uppskattas mäktigheten av den granit till kvartsmonzonitiska bergarten till 3,4 km i SV (längdkoordinat 20 km), 1,4 km vid längdkoordinat 26 km för att sedan snabbt avta till 0 km vid längdkoordinat 27 km, se figur 2-6 a. Samma modell har anpassats till tyngdkraftanomalin i en VNV-OSO-lig profil, se figur 2-7 a. Resultaten här indikerar att bergarten med granitisk till kvartsmonzonitisk sammansättning är relativt jämntjock i denna riktning, med en mäktighet omkring 2,5 km. Längst i OSO, från längdkoordinat 20 km, antas den porfyriska graniten överlagra granit till kvartsmonzoniten. Kontakten mot metagranitoiden, vid längdkoordinat cirka 21 km, uppskattas vara brant. Ursprungsmodell med ändrade densiteter Medeldensiteten för den porfyriska graniten inom hela Hedesundamassivet beräknades i tidigare arbeten till kg/m³. Den utförda provtagningen visar dock på att det, med avseende på densitet, förekommer åtminstone två olika populationer. En population av graniten utgörs av fyra prover i området Tierp norra, vilka uppvisar en genomsnittlig densitet på kg/m³. Denna densitet har därför använts i en alternativ modell. I och med att den underliggande granitens densitet då minskar krävs att mäktigheten av bergarten med granit till kvartsmonzonitisk sammansättning ökar om modellen skall ge upphov till samma tyngdkraftsanomali, se figur 2-6 b. Mäktigheten uppskattas till 5,4 km i SV (längdkoordinat 20 km) för att successivt avta till 3,3 km vid längdkoordinat 26 km. För att erhålla en bra anpassning i denna modell antas granit till kvartsmonzoniten underlagra den porfyriska graniten från längdkoordinat 26,5 km. När modellen anpassas till tyngdkraftsanomalin i den VNV-OSO-liga profilen, se figur 2-7 b, indikeras att granit till kvartsmonzoniten är relativt jämntjock i denna riktning, med en mäktighet omkring 4,2 km. Längst i OSO, från längdkoordinat 20 km, antas en relativt tunn porfyrisk granit överlagra granit till kvartsmonzoniten, vilken mot djupet fortfarande har en betydande mäktighet. Modell utan underlagrande porfyrisk granit Denna modell utgår ifrån att den porfyriska graniten inte underlagrar granit till kvartsmonzoniten, utan antas i stället utgöra en, i huvudsak, borteroderad ytlig fas av Hedesundamassivet, se figur 2-6 c. Samma densiteter har använts som i föregående modell. Modelleringen har gjorts för att studera hur en alternativ tolkning av berg- 21

19 arternas uppträdande mot djupet påverkar förutsättningarna för ett djupförvar. Det föreligger för närvarande ingen information som gör den ena eller andra modellen mera sannolik. Granit till kvartsmonzonitens mäktighet uppskattas till 4,4 km i SV (längdkoordinat 20 km) och den avtalar successivt till 2,0 km vid längdkoordinat 26 km. Också i denna modell antas granit till kvartsmonzoniten underlagra den porfyriska graniten från längdkoordinat 26,5 km (från ca 1 2 km djup), se figur 2-6 c. När modellen anpassas till tyngdkraftanomalin i den VNV-OSO-liga profilen, se figur 2-7 c, indikeras även här att granit till kvartsmonzoniten är relativt jämntjock i denna riktning, med en mäktighet omkring 3,0 km fram till längdkoordinat 17 km. Därefter avtar dock djupet successivt till ca 1,5 km vid 21 km. Från längdkoordinat 20 km, antas bergarten överlagras av en tunn, porfyrisk granit. Mäktigheten av den hornbländerika granit till kvartsmonzoniten sammanfattande resultat Resultaten av de olika modelleringarna har sammanställts i figur 2-5. Figuren redovisar mäktigheten (djupgåendet) av granit till kvartsmonzoniten längs de bägge profilerna. Oavsett vilken av de olika modellerna (figur 2-6 och 2-7) som beaktas, är granit till kvartsmonzonitens tolkade mäktighet i de centrala delarna av kandidatområdet Tierp norra större än 2 km och uppgår i vissa delar till nästan 6 km. Ett djupförvar, som planeras ligga på cirka 500 m djup, skulle därmed med god marginal omges av minst 500 m av denna bergart i alla riktningar. Mot nordost avtar dock mäktigheten och Hedesundamassivets randzon består där av porfyrisk granit, även om granit till kvartsmonzonit kan förekomma mot djupet. En modellering av denna typ, baserad på ett relativt glest nät av tyngdkraftsmätningar och på ett fåtal densitetsbestämningar, är alltid behäftad med en viss osäkerhet och då särskilt i de perifera delarna. Utifrån befintlig information kan dock konstateras att den hornbländeförande granit till kvartsmonzoniten i Hedesundamassivets centrala delar sannolikt har ett stort djupgående. Noteras kan också att i /Bergman m fl, 2000/ presenterades en känslighetsanalys där ett minimidjup på ca 1 km erhölls i det aktuella området om extrema densitetsvärden antogs. 22

20 3 Resultat De kompletterande arbeten som gjorts har givit följande resultat: Baserat på flygmagnetiska data och tyngdkraftsdata har Hedesundamassivets avgränsning tolkats mer i detalj, vilket resulterat i ett förslag till modifiering av den berggrundsgeologiska kartan. Vidare har gränsen mellan hornbländerik granit till kvartsmonzonit och porfyrisk granit definierats. Tolkningen av VLF-data stöder den tolkning av sprickzoner som presenterats i tidigare utredningar och inga ytterligare zoner har framkommit. Området bedöms vara homogent och genomkorsas endast av ett fåtal tolkade regionala sprickzoner. Enligt tyngdkraftsmodelleringen är granit till kvartsmonzonitens mäktighet i de centrala delarna av kandidatområdet Tierp norra större än 2 km, i vissa delar nästan 6 km. Mot nordost avtar dock mäktigheten och Hedesundamassivets randzon består där av porfyrisk granit, även om granit till kvartsmonzonit kan förekomma mot djupet. Slutligen bör påpekas att, även om VLF-data bearbetats med ny teknik, baseras det nu presenterade arbetet på samma underlag som tidigare utredningar. Det är därför inte möjligt att ytterligare avgränsa områden som är mer lämpliga eller eventuellt olämpliga för ett djupförvar. Därtill krävs de mycket omfattande undersökningar, inklusive borrning, som utgör själva platsundersökningen. 23

21 Referenser Becken M, Interpretation of Magnetic Transfer Functions from Airborne Tensor-VLF Measurements. Diploma Thesis. Technical University of Berlin. Bergman T, Isaksson H, Johansson R, Lindén A, Lindroos H, Rudmark L, Stephens M, Förstudie Tierp. Jordarter, bergarter och deformationszoner, SKB R-99-53, Svensk Kärnbränslehantering AB. Bergman T, Isaksson H, Johansson R, Stephens M, Wahlroos J-E, Förstudie av Tierps kommun och Älvkarleby kommun. Fältkontroll av berggrunden inom potentiellt gynnsamma områden samt tyngdkraftsmodellering, SKB R-00-47, Svensk Kärnbränslehantering AB. Ekström M, Bergartsbestämning och mineralogisk beskrivning av fem prover. SGAB Analytica Rapport X Pedersen L B, Qian W, Dynesius L, Zhang P, An airborne tensor VLF system. From concept to realization. Geophysical Prospecting, 42, Persson L, Daniels J, Kero L, Hagthorpe P, Byström S, Utveckling av tolkningsmetoder för VLF-data. Sveriges geologiska undersökning (under arbete). Siripunvaraporn W, Egbert G, An efficient data-subspace inversion method for 2-D magnetotelluric data. Geophysics, 65, SKB, Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet, Svensk Kärnbränslehantering AB. 25

P-13-48. Projekt Kärnbränsleförvaret. Resistivitetsmätning vid våtmark 16 i Forsmark. Håkan Mattsson, GeoVista AB. December 2013

P-13-48. Projekt Kärnbränsleförvaret. Resistivitetsmätning vid våtmark 16 i Forsmark. Håkan Mattsson, GeoVista AB. December 2013 P-13-48 Projekt Kärnbränsleförvaret Resistivitetsmätning vid våtmark 16 i Forsmark Håkan Mattsson, GeoVista AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co

Läs mer

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster.

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster. Bilaga 4 Uppdragsnr: 10140247 1 (7) PM Geofysisk undersökning för ny deponi vid Kistinge, Halmstads kommun Bakgrund I samband med undersökningar för en ny deponi vid Kistinge (se Figur 1), Halmstads kommun,

Läs mer

R-08-20. Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området. Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB.

R-08-20. Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området. Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB. R-08-20 Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB Januari 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

R-05-37. Platsundersökning Oskarshamn. Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar

R-05-37. Platsundersökning Oskarshamn. Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar R-0-7 Platsundersökning Oskarshamn Program för fortsatta undersökningar av berggrund, mark, vatten och miljö inom delområde Laxemar Svensk Kärnbränslehantering AB December 00 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

P-05-70. Platsundersökning Oskarshamn. Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen. Jakob Svensson, Aqualog AB.

P-05-70. Platsundersökning Oskarshamn. Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen. Jakob Svensson, Aqualog AB. P-05-70 Platsundersökning Oskarshamn Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen Jakob Svensson, Aqualog AB Maj 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad

Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i området Färgaren 3, Kristianstad Emil Lundberg, Bojan Brodic, Alireza Malehmir Uppsala Universitet 2014-06-04 1 Innehållsförteckning 2 1.

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

P Markgeofysiska mätningar inför placering av de tre första kärnborrhålen i Forsmarksområdet. Hans Thunehed, Timo Pitkänen GeoVista AB

P Markgeofysiska mätningar inför placering av de tre första kärnborrhålen i Forsmarksområdet. Hans Thunehed, Timo Pitkänen GeoVista AB P-02-01 Markgeofysiska mätningar inför placering av de tre första kärnborrhålen i Forsmarksområdet Hans Thunehed, Timo Pitkänen GeoVista AB Februari 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 -

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 - Exploration Report 2006-06-14-1 - Prospekteringsmetoder 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning I prospekteringsarbetet ingår blockletning och geologisk kartläggning av berggrunden ofta som

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer

Informationsblad. Lockstafältet 2007-08-30

Informationsblad. Lockstafältet 2007-08-30 2007-08-30 Lockstafältet Inom Lockstafältet förekommer många formationer av isälvsediment som bildats över, vid eller strax utanför iskanten vid högsta kustlinjen. Även spår av erosion från smältvatten

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 42 352

Läs mer

Omholmens reningsverk

Omholmens reningsverk Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Vattenskyddsområden. SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden. SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden Vattenskyddsområden SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden Mattias Gustafsson, SGU Halmstad, 1 april 2009 SGU - enligt instruktion

Läs mer

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002 R-02-16 Brunnsinventering i Tierp Norra Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB Januari 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102 40 Stockholm Sweden Tel 08-459

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Modellering av TEM-data över området Kiruna Soppero

Modellering av TEM-data över området Kiruna Soppero barentsprojektet 214 Modellering av TEM-data över området Kiruna Soppero Lena Persson mars 215 SGU-rapport 215:11 Omslagsbild: Utsnitt av karta som visar TEM-data över området Kiruna Soppero. Sveriges

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

Stadshotellet i Enköping

Stadshotellet i Enköping Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst RAÄ 26 Kv Traktören Enköping Uppland Bent Syse 2002:18 2 Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

27L Lansjärv NV, NO, SV & SO

27L Lansjärv NV, NO, SV & SO K 387 390 Beskrivning till berggrundskartorna 27L Lansjärv NV, NO, SV & SO Fredrik Hellström, Maria Carlsäter Ekdahl & Leif Kero ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-133-1 Närmare upplysningar erhålls genom

Läs mer

RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär. Petter Haldén

RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär. Petter Haldén RAPPORT 2008/8 FÖREKOMSTEN AV ÄNGSNÄTFJÄRIL Melitaea cinxia på norra Gräsö och Örskär Petter Haldén FÖRFATTARE Petter Haldén FOTO FRAMSIDA Ängsnätfjäril, Petter Haldén KARTOR Pers Stolpe Lantmäteriet 2008,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

R-04-75. Platsundersökning Forsmark. Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-04-75. Platsundersökning Forsmark. Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-04-75 Platsundersökning Forsmark Program för fortsatta undersökningar av geosfär och biosfär Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-00-031 Datum Assar Engström Assar Johanna

Läs mer

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo K 529 Grundvattenmagasinet Åsumsfältet Henric Thulin Olander Vollsjö Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-338-0 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

Skomakarudden Bovallstrand. PM Bergteknisk besiktning 2010-10-14. Uppdragsnummer: 10141875. Upprättad av: Björn Sandström Granskad av: Magnus Lundgren

Skomakarudden Bovallstrand. PM Bergteknisk besiktning 2010-10-14. Uppdragsnummer: 10141875. Upprättad av: Björn Sandström Granskad av: Magnus Lundgren PM Bergteknisk besiktning 2010-10-14 Uppdragsnummer: 10141875 Upprättad av: Björn Sandström Granskad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10141875 Reviderad: - Handläggare: Björn Sandström Fastighet Råghult

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

R Förstudie Tierp och Älvkarleby. Fältkontroll av berggrunden inom potentiellt gynnsamma områden samt tyngdkraftsmodellering

R Förstudie Tierp och Älvkarleby. Fältkontroll av berggrunden inom potentiellt gynnsamma områden samt tyngdkraftsmodellering R-00-47 Förstudie Tierp och Älvkarleby Fältkontroll av berggrunden inom potentiellt gynnsamma områden samt tyngdkraftsmodellering Torbjörn Bergman, Rune Johansson, Michael Stephens, Jan-Erik Wahlroos Sveriges

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg

VÄRMLAND VÄSTER- GÖTLAND. HALLAND Blackeberg Figurbilaga till UV Väst, Dokumentation av fältarbetsfasen 004:1 Arkeologisk undersökning. Intrasisprojekt V003:. Dnr 43-1383-003 NORGE VÄRMLAND DALSLAND BOHUSLÄN VÄSTER- GÖTEBORG GÖTLAND HALLAND Blackeberg

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge,

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Sollentuna kommun, Stockholms län November 2004 Dan Carlsson ArkeoDok Rapport 2005:3 www.arkeodok.com Antikvarisk utredning

Läs mer

Ekebyhov 1:1 EKERÖ KOMMUN

Ekebyhov 1:1 EKERÖ KOMMUN Rapport 10556 Ekebyhov 1:1 EKERÖ KOMMUN GRUNDUNDERSÖKNING FÖR MULTISPORTBANA GEO MARKSERVICE AB RAPPORT 10566 Ekebyhov 1:1. Ekerö kommun. Grundundersökning för multisportbana Undersökning Som kartunderlag

Läs mer

Problemsamling. Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp. (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet

Problemsamling. Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp. (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet Problemsamling Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet Innehåll 1. Jordens ursprung och universums uppkomst 1 2. Absolut

Läs mer

Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg

Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg Hantering av BDT-vatten koloniområden i Helsingborg Bedömningsunderlag till kontorsremiss från miljöförvaltningen Nilsson Torsten - MF miljöförvaltningen 2012-11-20 Hantering av BDT-vatten koloniområden

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10

Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se Bakgrund Under år 2004 gjorde Boris Berglund en omfattande inventering av långbensgrodan för Länstyrelsen i Skåne.

Läs mer

RAPPORT. VA-förutsättningar Östra Tyresö 2011-09-22. Upprättad av: Anders Rydberg

RAPPORT. VA-förutsättningar Östra Tyresö 2011-09-22. Upprättad av: Anders Rydberg RAPPORT 2011-09-22 Upprättad av: Anders Rydberg RAPPORT Kund Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 TYRESÖ Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Detaljplan Finntorp. Bergteknisk utredning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Rådhuset Arkitekter AB UG14053 2014-05-19

Detaljplan Finntorp. Bergteknisk utredning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Rådhuset Arkitekter AB UG14053 2014-05-19 Beställare: Rådhuset Arkitekter AB Detaljplan Finntorp Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Finntorp\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Arkeologi i Kv Rådstugan

Arkeologi i Kv Rådstugan Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse RAÄ 88 Kv Rådstugan Uppsala Uppland 2 Upplandsmuseets rapporter 2011:12 Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning för del av fastigheten Backen 6:1, Umeå socken, Umeå kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Dnr 366/09 Innehållsförteckning

Läs mer

P Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar. Valideringstest av ythydrologisk modellering

P Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar. Valideringstest av ythydrologisk modellering P-05-238 Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar Valideringstest av ythydrologisk modellering Emma Bosson, Sten Berglund Svensk Kärnbränslehantering AB September 2005

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:25 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan

Läs mer

3D-modell av Gunnarsträskgabbron

3D-modell av Gunnarsträskgabbron 3D-modell av Gunnarsträskgabbron Ildikó Antal Lundin, Martiya Sadeghi & Mehrdad Bastani september 2013 SGU-rapport 2013:16 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax:

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Figur 1. Skärmbild med markerade steg i videon. Diagram och tabell som visar positionerna som funktion av tiden.

Figur 1. Skärmbild med markerade steg i videon. Diagram och tabell som visar positionerna som funktion av tiden. Videomodellering I tillägg till videoanalys är det möjligt att skapa modeller i Tracker. Genom att använda en video av ett försök kan man utifrån denna skapa en modell som beskriver förloppet. Det finns

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

1. Sammanfattning. Innehåll. Verksamhetsberättelse 2016-04-15 581-5993-2014. Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG

1. Sammanfattning. Innehåll. Verksamhetsberättelse 2016-04-15 581-5993-2014. Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG 1 (14) Vattenenheten Jenny Zimmerman, Hans Nilsson 010-2253431 Registraturen Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG 1. Sammanfattning Kalkningsverksamheten i Jämtlands län genomgår för närvarande

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält

Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält Dick Claeson & Ildikó Antal Lundin oktober 2014 SGU-rapport 2014:36 Omslagsbild: Framgrävt hyperitdiabasblock i Vesslarpstrakten.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Reningsverk Bydalen - Geologi

Reningsverk Bydalen - Geologi Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Drottninggatan Klostergatan Hamngatan

Drottninggatan Klostergatan Hamngatan Rapport 2012:30 Arkeologisk förundersökning Drottninggatan Klostergatan Hamngatan RAÄ 153 Drottninggatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE TOMAS NORDLANDER GRANSKARE 1 (5) S w e co S we c o

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER ÄKERHETAVTÅND I BILKÖER En studie i bilars stoppavstånd Foad aliba Bassam Ruwaida Hassan hafai Hajer Mohsen Ali Mekanik G118 den 7 februari 8 AMMANFATTNING Projektet utgångspunkt har varit att svara på

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo

K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo K 522 Grundvattenmagasinet Hultan Henric Thulin Olander Bjärsjölagård Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-331-1 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Mattias Gustafsson, Peter Dahlqvist & Helena Kjellson november 2017 SGUs diarie-nr: 314-1632/2017 Näringsdepartementets diarie-nr:

Läs mer

GEOSIGMA. Stabilitetsanalys av bergslänter, Bastekärr, Skee. Strömstad kommun. Grap 07159. Rikard Marek Geosigma AB

GEOSIGMA. Stabilitetsanalys av bergslänter, Bastekärr, Skee. Strömstad kommun. Grap 07159. Rikard Marek Geosigma AB Grap 07159 Stabilitetsanalys av bergslänter, Bastekärr, Skee Strömstad kommun Rikard Marek Geosigma AB Göteborg, September 2007 GEOSIGMA SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr: Grap nr:

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer