Anvisningar. verksamhetsplaneringen 2009, redovisning och avstämning av verksamheten 2007 och årsredovisningen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar. verksamhetsplaneringen 2009, redovisning och avstämning av verksamheten 2007 och årsredovisningen 2008"

Transkript

1 Dnr TEKNAT 2008/126 Anvisningar verksamhetsplaneringen 2009, redovisning och avstämning av verksamheten 2007 och årsredovisningen 2008 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Utgångspunkter och planeringsförutsättningar 5 3. Redovisning av verksamheten Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Undervisningsspråk Examinatorer Utbildningsplaner Fristående kurser Forskning och utbildning på forskarnivå Prognos för externfinansiering Professorsprogram Kvalitet och förnyelse i forskningen Programmens prestationer Utbildning på forskarnivå och yngre forskare Reviderade studieplaner för forskarstuderande Underlag för studiestödstilldelning Lokalförsörjning Kommande lokalbehov Underlag för lokaltjänsttilldelning Avstämning av institutionernas lokaltjänsttilldelning Kompetensförsörjning Internationellt utbyte av lärare och doktorander Redovisning av övriga uppdrag Kvalitet och kvalitetsarbete Jämställdhet Jämställdhetsplaner Jämställdhetsbefrämjande studiestöd Arbetsmiljö Riskanalys Tillgänglighet, likabehandling och mångfald Samverkan med det omgivande samhället Marknadsföring och rekrytering Fort- och vidareutbildning Samverkan med näringslivet 19 2

3 Forskning på webben Internationalisering IT-verksamhet Äskanden inför Forskningsresurser Behov av inredning och utrustning Bidrag till särskilda populärvetenskapliga satsningar Fond för pedagogisk förnyelse Bidrag till forskning för de personer som åtar sig övergripande uppdrag inom grundutbildningen på fakultetsnivå Övrigt Dokument att beakta vid planeringen av verksamheten Universitetetsövergripande dokument Fakultetsövergripande dokument Tidsplan 25 3

4 1. Inledning Detta dokument utgör anvisningar för det underlag institutionerna skall lämna inför arbetet med verksamhetsplaneringen. I dessa anvisningar efterfrågas underlag för arbetet med verksamhetsplaneringen för 2009 uppgifter som skall användas i årsredovisningen för 2008 redovisning och avstämning av verksamheten 2007 Sist i anvisningarna finns en tidsplan med tidpunkter för institutionernas leverans av underlag samt uppdragets karaktär. Även i år ska institutionernas svar inges på digitalt formulär. I huvudsak sker rapportering vid fyra olika tidpunkter under året (13 juni, 5, september, 19 september och 14 november). Med anvisningarna följer ett formulär per svarsdatum, där de frågor som är aktuella för respektive datum finns förtryckta. Institutionens svar på varje enskild fråga klistras in i formulärfältet detta för att tydliggöra vilka frågor som skall besvaras samt underlätta hanteringen av inkomna svar vid fakultetskansliet. Ifyllda svarsformulär och övriga bilagor skickas med elektronisk post till fakultetskansliet Fakultetskansliet kommer att skicka ut påminnelser till institutionerna ca en vecka före de tidpunkter underlag ska inlämnas. 4

5 2. Utgångspunkter och planeringsförutsättningar Verksamheten inom universitetet ska bedrivas effektivt, i enlighet med gällande rätt samt hushålla väl med statens medel. Planeringen för det kommande året ska utgå från dessa utgångspunkter samt från vad som hittills blivit känt om de resurser universitetet kommer att disponera kommande år. Verksamhetsplanen för 2008, universitetets forsknings- och utbildningsstrategierna för och budgetunderlaget för utgör de viktigaste lokala förutsättningarna för planeringsarbetet. Kommande avtalsmässiga löneökningar beräknas uppgå till ca 11 % under perioden till , med beräknat utfall under 2008 om ca 5 % samt ytterligare ca 5 % under Dessa löneökningar kommer med största sannolikhet inte att kompenseras fullt ut av statsanslagen. Universitetsledningens bedömning är därför att resursläget inom delar av verksamheten är fortsatt ansträngt. Om arbetsgivaravgiften kommer att ändras under perioden är ännu oklart. Universitetets kostnad för ålderspensionsavgifterna är inte heller känd i dagsläget. Utifrån i dag kända uppgifter beräknas dock kostnaderna för arbetsgivaravgifter, ålderspension m.m. uppgå till 50 %. Semesterlönetillägget om 2 % (inkl. LBK) beräknas vara oförändrat. Påslaget inklusive semesterlönetillägget beräknas således uppgå till sammanlagt 52 %. I verksamhetsplaneringen för kommande år bör beaktas att universitetet under ett antal år framöver kommer att vidkännas stora pensionsavgångar. Det är därför angeläget att arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i syfte att säkerställa att verksamhetens mål uppnås. Genomförda lokalförsörjningsprojekt under de senaste åren gör att kapitalkostnaderna ännu några år ligger på en hög nivå. En minskning kan dock förutses fr.o.m trots vissa tillkommande investeringar i Pedagogikum, Evolutionsbiologiskt centrum, och Uppsala biomedicinska centrum. Universitetets samlade hyreskostnader beräknas under 2009 bli ca 1,4 % högre än under Ökningen kan dock variera mellan områdena. Rektor förväntas inom kort besluta att universitetet fr.o.m ska införa den av Sveriges universitets- och högskoleförbunds förbundsförsamling rekommenderade modellen för redovisning av indirekta kostnader. Den nya modellen bygger på att en fullständig kostnadsfördelning ska göras av de indirekta kostnaderna på institutioner/enheter och dess s.k. kostnadsbärare. Modellen kommer att påverka tekniken för uttaget samt budgeten för universitetsgemensamma ändamål (inkl. universitets- och biblioteksgemensamma delar av universitetsbiblioteket) eftersom möjligheten till direktavsättningar via anslag upphör. För 2009 är ambitionen att om nuvarande uttagsmodell skulle tillämpas - det procentuella overheaduttaget för finansiering av universitetsgemensamma ändamål (inkl. universitets- och biblioteksgemensamma delar av universitetsbiblioteket) inte ska öka. Ekonomiavdelningen återkommer i särskild ordning om eventuella konsekvenser när beslut om ett införande har fattats. Den nya redovisningsmodellen kommer även att påverka uttaget för fakultetsgemensamma kostnader, vilket ger ändrade förutsättningar för fördelningen av statsanslaget till institutioner/enheter. En översyn av fakultetens fördelningsprinciper kommer därför att göras inför VP

6 Områdesnämnderna samt den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ska i sin planering beakta vad som sägs i program och lokala regler för universitetet som helhet (se bl.a. verksamhetsplan 2008 kap 3). När budgetpropositionen presenteras i september 2008 kan kompletterande anvisningar komma att lämnas. Ekonomiavdelningen återkommer även i särskild ordning kring återrapporteringskraven av det ekonomiska resultatet för

7 3. Redovisning av verksamheten 3.1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutionerna skall senast den 13 juni 2008 redovisa de åtgärder som genomförts och vilka medel som har avsatts inom grundutbildningen under 2007 för att: - bedriva ämnesstudievägledning - säkerställa ett pedagogiskt ledarskap vid institutionen Vad gäller kvalitet och kvalitetsarbete se avsnitt Undervisningsspråk Enligt fakultetens språkplan skall uppgifter lämnas gällande undervisningsspråk senast den 13 juni 2008 i bilaga Examinatorer Institutionernas förslag till examinatorer för kurser inom utbildningsprogram, fristående kurser inkl. sommarkurser (i den mån dessa är klara) ska lämnas till fakultetskansliet senast den 5 september Eftersom beslut om examinatorer tas i naturvetenskapliga respektive tekniska utbildningsnämnden ska förslagen inlämnas separat för respektive nämnds beslutsområde, dvs. kurser inom naturvetarprogrammet/datavetenskapligt program samt kandidat- och masterprogram i ett dokument, kurser inom högskole- och civilingenjörsprogrammen i ett annat dokument och förslag till examinatorer på fristående kurser inkl. sommarkurser i ett tredje dokument Utbildningsplaner Institutionernas förslag beträffande ändringar i utbildningsplaner för 2009/10 skall lämnas senast den 19 september I de fall nya kurser föreslås skall förslaget inkludera preliminära kursplaner Fristående kurser Uppgifter om utbildningsutbudet vt 2009 har redan lämnats i utbildningskatalogen; kompletterande uppgifter kommer att begäras in av studerandebyrån efter sommaren 2008 till det s.k. supplementet. Förslag till fristående kurser läsåret 2009/2010, samt sommarkurser 2009, förs in i kursdatabasen Selma omkring den 1 november utifrån särskilda anvisningar från studerandebyrån. Nytt kursutbud och ändringar av särskild behörighet ska fastställas av berörd instans inom fakulteten innan rektor fastställer utbildningskatalogen. 7

8 3.2. Forskning och utbildning på forskarnivå Regeringen fördelade forskningsmedel om 300 mkr under 2008 varav Uppsala universitet tilldelades en ökning om ca 74,8 mkr till forskning och utbildning på forskarnivå Regeringen aviserar en ökning om ytterligare 400 mkr för 2009 men dessa forskningsmedel är ännu inte fördelade på lärosäten och forskningsfinansiärer Prognos för externfinansiering 2009 Institutionerna ska redovisa förväntade förändringar av den externfinansierade forskningen senast den 13 juni Uppdragsforskning och bidragsforskning ska belysas var för sig, uppdelat på professorsprogram enligt tabell i svarsformuläret. Hänsyn ska tas till beslutade förslag på anslagsökningar till olika forskningsfinansiärer Professorsprogram I verksamhetsplanen för 2008 har konsistoriet fastställt professorsprogram för de tre områdesnämnderna samt den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Som underlag för VP för 2009 ska institutionerna senast den 13 juni 2008 inlämna förslag till eventuell omprövning /ledigkungöranden av professurer under detta år. Detta ska redovisas tillsammans med en flerårig planering inom ramen för professorsprogrammen. Inslagen av förnyelse inom professors-programmen ska särskilt beskrivas. Till detta kommer en redovisning av övriga viktiga förändringar av verksamheten med kostnadskonsekvenser Kvalitet och förnyelse i forskningen Universitetet tilldelades en anslagsökning från regeringen om ca 74,8 mkr till forskning och utbildning på forskarnivå Av dessa medel har konsistoriet beslutat fördela 39,8 mkr mellan områdesnämnder/utbildningsvetenskaplig fakultetsnämnd för beslut på områdesrespektive fakultetsnivå. Den huvudsakliga utgångspunkten för de särskilda satsningar som görs bör vara att bidra till kvalitet och förnyelse i forskningen. För områdets satsningar disponeras 14,9 miljoner kronor under 2008 (se tabell 1 nedan). Institutionerna ska senast 13 juni 2008 särskilt redovisa vilka insatser och satsningar som planerats hittills med detta stöd. 8

9 Tabell 1. Områdets satsningar utifrån KoF07 Org Inst/ motsv Ändamål Summa Summa inst Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass matematik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass reglerteknik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass observationell astrofysik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Prof tillämpad mekanik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass jonfysik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass teoretisk kemi Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass organisk kemi Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass biologisk masspektrometri Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Foass evolutionsbiologi Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Övertalighet, Rehab, Särsk satsn Matematiska inst Centr för tillämpd matematik Matematiska inst Univ lekt matematik Inst för informationsteknologi Prof databasteknik Inst för informationsteknologi Uppgrad prof Sandblad Inst för fysik och materialvetenskap Prof teoretisk magnetism Inst för fysik och materialvetenskap Univ lekt yt- och gränsskiktsvetenskap Inst för teknikvetenskaper Univ lekt elektricitetslära Inst för teknikvetenskaper Univ lekt industriell teknik Inst för fotokemi och molekylärvetenskap Uppgrad prof Lindblad Inst för ekologi och evolution Foass limnologi Inst för evol, genomik och systematik Stöd evolutionsbiologi Inst för fysiologi och utvecklingsbiologi Foass evol organismbiologi Inst för cell- och molekylärbiologi Univ lekt bioorganisk kemi Inst för cell- och molekylärbiologi Prof biologisk masspektrometri Inst för geovetenskaper Foass paleobiologi Centrum för bioinformatik Delfinansiering prof, ul Inst för neurovetenskap Studiestöd molekylär cellbiologi Programmens prestationer 2007 Fakulteten gör en årlig uppföljning av forskningsprogrammens tilldelning av fakultetsmedel och utfall i form av externa medel, antal examina (dr och lic) och antal publikationer. Detta används delvis som underlag för kommande prioriteringar. Tillsammans med årets anvisningar skickas till varje institution ett underlag med befintliga prestationsdata för institutioner/forskningsprogram för Senast den 13 juni 2008 ber vi att institutionerna kontrollerar och eventuellt korrigerar med tydlig markering i bifogade excel-bilagor. Fakultetsmedel, studiestöd och publikationer, bil. 2. Data beträffande fakultetsmedel och studiestöd är tagna från fördelningen som gjordes i VP för I de fall institutionen fördelat pengar till de enskilda programmen utöver det som syns i VP skall siffrorna korrigeras enligt den faktiska fördelningen. Detta för att få en tydligare bild av hur stora resurser som de facto gått till varje program. Publikationsstatistiken kommer från publikationsdatabasen OPUS, efter rapportering från institutionerna tidigare under våren. Generellt redovisas i statistiken artiklar som genomgått peer-review granskning. Enligt önskemål redovisas dessutom Conference proceedings som en separat post. Externa medel, bil. 3: Institutionerna skall i bilaga 3 redovisa externa medel genom att summera forskningsbidrag, försäljning av forskningsuppdrag samt försäljning av konsultuppdrag per 9

10 forskningsprogram. Underlaget till detta skall tas från Raindance med rapporten EXTMED för perioden 1 januari 2007 till 31 december Examina, bil. 4: Statistiken över doktors- och lic-examina kommer från UPPDOK. Där anges forskarutbildningsämne, men inte forskningsprogram. Institutionerna ombedes därför fylla i forskningsprogram i namnlistan Utbildning på forskarnivå och yngre forskare I planeringen av utbildning på forskarnivå ska de nya beskrivningarna för doktorsexamen och licentiatexamen samt de av konsistoriet fastställda dokumenten Antagningsordning för forskarutbildningen vid Uppsala universitet och Föreskrifter för forskarutbildningen vid Uppsala universitet tillämpas. Institutionerna ska också senast 13 juni 2008 redovisa de överväganden som gjorts avseende balansen mellan dimensionering och kvalitet i finansieringen av utbildning på forskarnivå. I högskoleförordningen (1993:100) har kraven på utbildade handledare i utbildning på forskarnivå skärpts. Varje doktorand ska ha minst en handledare som genomgått handledarutbildning. Institutionerna ska senast den 13 juni 2008 rapportera vilka insatser som genomförts för att öka andelen handledare med denna utbildning samt hur stor andel av handledarna som har genomgått handledarutbildning. Institutionerna ska senast den 13 juni 2008 rapportera vilka åtgärder som har genomförts eller kommer att vidtas för att förhindra förekomsten av så kallade skuggdoktorander. Kompletterande anvisningar kommer att skickas ut efter att den av rektor tillsatta arbetsgruppen (UFV 2008/169) har slutfört sin utredning. Universitet och högskolor ska bredda rekryteringen till utbildning på forskarnivå. Utbildningen ska förbereda en karriär såväl inom som utanför högskolan. Institutionerna ska senast den 13 juni 2008 redovisa vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att nå målet. Institutionerna ska senast den 14 november 2008 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas under 2008 för att med bibehållen kvalitet öka effektiviteten i utbildningen på forskarnivå. Institutionerna skall senast den 13 juni 2008 redovisa de åtgärder som genomförts under 2007 för att uppfylla de övergripande målen för forskarutbildningen (Mål och strategier för Uppsala universitet; Konsistoriet ; Studieplan för forskarutbildning vid teknisknaturvetenskaplig fakultet, allmän del; Tek.nat fakultetsnämnd ) för att - ge doktoranderna pedagogiska erfarenheter genom undervisningsinsatser inom sitt vetenskapliga område, 10

11 - ge doktoranderna möjlighet att inträda i det internationella forskarsamhället genom deltagande i konferenser samt kurser och forskning vid utländska universitet. - - forskarstuderande med annat modersmål än svenska ska erbjudas grundläggande svenskundervisning, - se till att doktoranderna har tillgång till studievägledning och karriärplanering Reviderade studieplaner för forskarstuderande Fakulteten ansvarar för att de individuella studieplanerna årligen revideras. I syfte att förbättra den kontrollen skall institutionerna senast den 13 juni 2008 redovisa en namnlista över forskarstuderande vid institutionen samt vilka av dessa vars studieplaner reviderats under Underlag för studiestödstilldelning 2009 Institutionerna (forskningsprogrammen) tilldelas studiestöd för forskarstuderande baserat på antal doktors- och licentiatexamina under de senaste fem åren. Underlag tas från UPPDOK (via Glis) efter den 30 juni, och kommer att skickas ut till institutionerna för kontroll därefter. Underlaget skall kontrolleras och återsändas till fakultetskansliet senast den 19 september

12 3.3. Lokalförsörjning Kommande lokalbehov I universitetets VP 2007 aviserades att ett samlat grepp ska tas om lokalbehoven och dokumentera detta i form av en långsiktig plan. Grunden för arbetet lades i ett rektorsbeslut En rapport har nu utarbetats av utredningsgruppen och bifogas VP-anvisningarna för Rapporten är avsedd att läggas till grund för universitetsledningens och nämndernas fortsatta arbete, där en långsiktig lokalförsörjningsplan med minst fem års perspektiv tas fram under hösten 2008 och fastställs i samband med beslut om verksamhetsplan för Förutom den sedvanliga översynen av lokalbehoven som alltid görs i samband med verksamhetsplaneringen ska institutionerna därför senast den 13 juni 2008 särskilt kommentera de planer och frågeställningar som redovisas i rapporten (bilaga X). Önskvärt är att kommentarerna och synpunkterna på planeringen så långt möjligt redovisas i ett upp till 5-10-årigt perspektiv. De bakomliggande verksamhetsförändringar som motiverar institutionernas förändrade lokalbehoven ska redovisas tydligt. Viktigt är att redovisningen avser såväl ökade lokalbehov som redan aviserade eller väntade uppsägningar och lokalminskningar. Institutionerna skall i sin verksamhetsplanering beakta de ekonomiska konsekvenserna av lokalförändringar, såväl vad avser lokaltjänstkostnader som kapitalkostnader för egna investeringar i inredning och utrustning. Frågor om institutionernas lokalplanering: - Vilka lokaler (inkl lokalarea) har sagts upp? - Vilka ändringar av lokalinnehavet planeras under det kommande året och i ett 5- till 10- årigt perspektiv? I början av oktober kommer byggnadsavdelningen att distribuera en redovisning av preliminära lokaltjänstkostnader på institutionsnivå för 2009 till områdeskanslier och institutioner Underlag för lokaltjänsttilldelning 2009 För 2009 kommer samma lokaltilldelningsmodell att tillämpas som i VP 2008 (TEKNAT 2006/164, beslut FN ). Lokaltjänstmedel till utbildning på grund nivå och avancerad nivå fördelas enligt tre principer: a) Medel till grundutbildningslab baserat på lokaltjänstkostnad. b) Medel enligt tilläggsbeslut c) Tilldelning baserat på helårsstudenter enligt uppdrag och medelhyra Lokaltjänstmedel till utbildning på forskarnivå och forskning fördelas enligt två principer. d) Medel enligt tilläggsbeslut e) Tilldelning baseras på en gemensam ram som skapas av fakultetsmedel och externa inkomster. Därefter beräknas tilldelningen efter heltidsekvivalenter (alla prestationer), 12

13 medelhyra och labfaktor. För att få fram tilldelningen av fakultetsmedel görs sedan avdrag för externa inkomster. Institutionerna ska senast 19 september 2008 redovisa förändringar (jämfört med VP2008) av lokaler för grundutbildningslab som idag får full kostnadstäckning. Aktuella grundutbildningslab ska, med angivande av vilka som har rätt att boka dessa, senast 1 juni 2008 vara inlagda i universitetets lokalbokningssystem. Medel fördelade enligt tilläggsbeslut (punkterna b och d ovan). Institutionerna ges här tillfälle att senast den 19 september 2008 inkomma med underlag för lokalbehov som inte täcks av punkterna a, c och e ovan. Även verksamheter som tidigare tilldelats medel ska inkomma med underlag (se VP 2008 Bilaga 5, kolumn 6 och kolumn 9). Eventuella förändringar jämfört med VP 2008 ska motiveras. Utgångspunkten är dock att huvuddelen av medel för lokaltjänsttilldelningen ska fördelas via övriga fördelningsprinciper. Medelhyra beräknas utifrån redovisningen av preliminära lokaltjänstkostnader som byggnadsavdelningen skickar ut i början av oktober. Labfaktorer från lokalklassificering och mätning beslutade i VP2006 och vid fakultetsnämndens sammanträde den 23 maj ligger fast. Heltidsekvivalenter ligger fast enligt VP2008. Externa inkomster är en viktig komponent i fördelningen. När verksamhetsplanen beslutas är utfallet för externa inkomster för 2009 inte känt. Därför används en prognos av externa inkomster som motsvarar utfallet för perioden 1 oktober september Under hösten 2009 kommer en avstämning att göras av det faktiska utfallet och lokaltjänsttilldelningen kommer då att justeras. (Se avsnitt nedan). Ingen avstämning av övriga parametrar kommer att göras Avstämning av institutionernas lokaltjänsttilldelning 2008 Fakultetskansliet kommer att i samråd med varje institution/motsvarande att göra en avstämning av institutionernas lokaltjänsttilldelning retroaktivt för verksamhetsåret. Fakultetskansliet kommer att skicka ut underlag till institutionerna senast den 15 oktober 2008 avseende externa medel för kontroll därefter. Underlaget skall kontrolleras och återsändas till fakultetskansliet, tidpunkt för detta meddelas senare. Externa inkomster för perioden 1 oktober september 2008 enligt Raindance-rapporten TEXLOK kommer att användas för denna avstämning av slutlig lokaltjänsttilldelning för Vid avstämningen kommer kolumn 11 b (VP 2008, bilaga 5, s 53) att justeras. Då tilldelningen baseras på en gemensam ram av fakultetsmedel och externa inkomster, kommer även kolumn 10 att beräknas om, så att den totala fördelningen även efter avstämningen uppgår till kr (kol 12). 13

14 3.4. Kompetensförsörjning Institutionerna ska senast 14 november 2008 redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I redovisningen ska det även ingå en analys och en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål. Som underlag till detta ska institutionerna för samtliga anställda redovisa: - Befattningar där det är särskilt svårt att rekrytera rätt kompetens - Specifika satsningar för att underlätta rekryteringen av nya medarbetare exempelvis annonskampanjer, mässor, webbsidor osv. - Eventuella mentors-/adept- system för att öka erfarenhetsutbytet 3.5. Internationellt utbyte av lärare och doktorander 2008 Institutionens olika former av utbyte med andra länder av doktorander, lärare och forskare uppdelat på teknik och naturvetenskap skall redovisas senast den 14 november Såväl utbyten inom ramen för etablerade utbytesprogram som andra program skall redovisas om möjligt. Mallar att fylla i dessa uppgifter bifogas, bilaga 6a, 6b, 6c och 6d 14

15 4. Redovisning av övriga uppdrag 4.1. Kvalitet och kvalitetsarbete Under perioden kommer Högskoleverket (HSV) att granska kvalitetsarbetet vid samtliga lärosäten, dvs hur universitet och högskolor arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i utbildning, forskning och samverkan. Uppsala universitets kvalitetsarbete ska bedömas under Inför detta kommer Uppsala universitet att ägna sig åt ett självvärderingsarbete med start under våren I februari 2009 ska universitetet lämna en självvärderingsrapport till HSV i vilken organisation, genomförande och resultat av universitetets kvalitetsarbete ska redovisas. Därefter sker platsbesök av bedömargrupp. Som ett underlag för självvärderingsrapporten ska institutionerna senast redovisa följande uppgifter. Kontinuerligt kvalitetsarbete 1. Beskriv vilket kontinuerligt kvalitetsarbete som äger rum inom utbildning, forskning och samverkan på institutionsnivå. a. Hur är arbetet organiserat? b. Hur fördelas ansvaret? c. Hur förankras arbetet? d. Hur genomförs det? e. Hur följs det upp? f. Hur säkerställs att kvalitetsarbetet leder till kontinuerlig förbättring av verksamheten? 2. Finns det, på institutionsnivå, dokument som beskriver kvalitetsarbetets mål, organisation och ansvarsförhållanden, samt strategier för förankring, genomförande och uppföljning enligt ovan? I så fall, bilägg detta/dessa. 3. Kvalitetsförbättrande åtgärder a. Vilka konkreta förändringar och kvalitetsförbättrande åtgärder har vidtagits i verksamheten till följd av kvalitetsarbetet (t.ex. resultat från uppföljningar och utvärderingar) på institutionsnivå? Ge exempel. b. Vilka resultat, kortsiktiga och långsiktiga, har uppnåtts av de kvalitetsförbättrande åtgärderna? 4. Vad gör ledningen på olika nivåer för att främja en god kvalitetskultur, som stimulerar till analys, kritisk reflektion och samtal om kvaliteten i verksamheten? 5. Hur säkerställs att lärare, doktorander, övrig personal och studenter är aktiva i granskning och utveckling av kvaliteten i den verksamhet de är involverade i? 6. Vilken framtida utveckling av kvalitetsarbetet är planerad, på institutionsnivå? 7. Vilka universitetsgemensamma stödfunktioner är särskilt viktiga för kvalitetsarbetet på institutionsnivå? Motivera. 15

16 Bedömning och examination av studenter 8. Hur säkerställs att examination av studenter sker utifrån målen i examensordningen och lokalt formulerade mål (förväntade studieresultat)? 9. Hur förmedlas bestämmelser, tillvägagångssätt och kriterier för bedömning och examination på ett för studenter tydligt och tillgängligt sätt? 10. Vad görs för att säkerställa att examinationen: a. är individuell, tillförlitlig och relevant? b. utgår från vedertagen kunskap om bedömning och betygssättning? c. uppfattas både som kunskapskontroll och som ett inlärnings- och utvecklingstillfälle? Ge gärna exempel. Personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling 11. Hur säkerställs att all personal har de kvalifikationer och den kompetens som krävs för den aktuella verksamheten? a. I vilken utsträckning ges möjlighet till kompetensutveckling? b. Finns strategiska planer för personalens kompetensutveckling (vad gäller lärare ämnesmässigt och pedagogiskt)? Om så, beskriv dessa och hur de används. c. Hur säkerställs lärarnas tid för forskning inom ramen för anställningen? Lärandemiljö, resurser och stöd till studenterna 12. Vad görs för att säkerställa att studenterna har en god lärandemiljö dvs tillgång till ändamålsenliga lokaler, bibliotek med aktuell och relevant litteratur, nödvändig teknisk utrustning, studievägledning, studieadministration etc? 13. Hur sker kontinuerlig granskning och förbättring lärandemiljön? Ge gärna konkreta exempel på resultatet av detta arbete. Insamling och användning av nyckeltal och annan information 14. Hur används nyckeltal motsv. som samlas in systematiskt (t ex söktryck, genomsnittlig studietid, andel som avlägger examen, uppgifter om anställning efter utbildningen, lärarkapacitet, lärarkompetens) för att följa upp verksamheten och utvärdera dess kvalitet? Information till allmänheten 15. Hur presenteras information om utbildningarna till allmänheten? Hur säkerställs att informationen är saklig, korrekt och lättillgänglig? Vad övrigt beaktas vid utformningen av denna information? Övergripande värdering 16

17 16. Vilka styrkor och svagheter kan identifieras i kvalitetsarbetet på institutions- respektive fakultetsnivå? 17. Vad bedömer ni som särskilt angeläget på såväl fakultets- som institutionsnivå inför framtiden utifrån redovisat kvalitetsarbete? Vilka slutsatser/budskap bör förmedlas: a. internt, inom fakulteten? b. till universitetsledningen? c. till politiker och allmänhet? 4.2. Jämställdhet Jämställdhetsplaner Konsistoriet fastställde Uppsala universitets jämställdhetsplan för perioden Planen kompletteras varje år med ett av ledningen fastställt ettårigt åtgärdsprogram. Det senare innehåller ett antal konkreta mål där åtgärder för att uppnå målen och ansvariga för att målen uppnås anges. Institutionerna ska senast den 14 november 2008 lämna följande underlag: - Jämställdhetsplan för 2008 samt utvärdering av föregående års jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete i enlighet med jämställdhetslagen En kort redogörelse för hur anställda och studenter informerats om handlingsprogrammet mot kränkning på grund av kön. - En kort redogörelse för hur det fortlöpande uppdraget i den centrala jämställdhetsplanen har genomförts. - Institutioner ska även lämna namn på jämställdhetsombud och ledamöter i jämställdhetsgruppen på institutionsnivå. Avsikten är att göra institutionernas jämställdhetsplaner tillgängliga på fakultetens hemsida Jämställdhetsbefrämjande studiestöd Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade hösten 2005 att fr. o m. den 1 januari 2006 fördela 10 % av varje sektions studiestödsmedel efter enskilda beslut, med ambitionen att öka jämställdheten mellan könen inom fakultetens verksamhet. Institutionerna skall senast den 19 september 2008 inkomma med en kort redogörelse för hanteringen av den jämställdhetsbefrämjande delen av studiestödet för forskarutbildning. Prefekterna anmodas ge en samlad bild av uppfattningarna inom hela verksamheten vid sina institutioner enligt följande: - har proceduren fungerat tillfredställande? Har t. ex. informationsflödet till alla varit tillfredställande, har beslut tagits i god ordning, och har besluten kunnat verkställas? - har fördelningen av medel lett till framsteg angående jämställdhet? Detta kan vara svårt att analysera, och det kan ta lång tid innan det går att bedöma, men kanske finns det något som kan konstateras redan nu? 17

18 4.3. Arbetsmiljö Institutionerna ska senast den 13 juni 2008 lämna in en kopia av aktuell handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder inklusive handlingsplan för anpassning av arbetsmiljön för anställda och studenter med funktionshinder. Arbetsmiljöplanen skall finnas både på svenska och på engelska och insändes som separata bilagor i Word- eller pdf-format. Avsikten är att göra institutionernas arbetsmiljöplaner tillgängliga på fakultetens hemsida Riskanalys Under 2007 uppmanades varje institution/motsvarande att genomföra en riskanalys utifrån risken för skador eller förluster som ekonomiskt kan drabba universitetet. I det underlag som redovisas från institutionerna finns fortfarande en del kompletteringar att genomföra. Problemområden har identifierats. Sannolikhet och konsekvens har bedömts för dessa områden. Liksom tidigare år saknas i många fall ett åtgärdsprogram för att minska risken för en oönskad händelse. Institutionerna uppmanas att göra en översyn av riskplanen och upprätta ett åtgärdsprogram. Dokumenten skall senast den 13 juni 2008 sändas in till fakultetskansliet Tillgänglighet, likabehandling och mångfald Planerna för likabehandling, mångfald och tillgänglighet avser samtliga perioden för : Likabehandlingsplan för Mångfaldsplan för Tillgänglighetsplan för Inför 2009 års mer omfattande uppföljning av planerna görs under 2008 en mindre uppföljning. Varje institution ska därför kortfattat redovisa hur arbetet med likabehandling, mångfald och tillgänglighet utformats. Redovisningarna ska vara fakultetskansliet tillhanda senast 14 november

19 4.6. Samverkan med det omgivande samhället Institutionerna skall senast den 13 juni 2008 under följande rubriker kort redovisa de insatser som görs Marknadsföring och rekrytering I fakultetens arbete med att identifiera, attrahera och rekrytera studenter till fakultetens utbildningar ingår att samordna verksamheter och att göra prioriteringar mellan olika insatser. De insatser som institutionerna gör är i det sammanhanget ett viktigt underlag. Förutom en kort beskrivning av aktiviteten skall en uppskattning göras av vilka ekonomiska resurser som har använts för ändamålet under 2007 samt vilka ekonomiska resurser som avsätts av institutionen för För 2009 finns dessutom möjlighet att från fakulteten ansöka om medel för särskilda populärvetenskapliga satsningar, se äskanden. - Utbildningsinformation och rekrytering på kort sikt (marknadsföringsmaterial, besök av gymnasieklasser, PRAO, gymnasieprojektarbeten, andra samarbeten med gymnasiet etc.) - Långsiktig rekrytering och populärvetenskap (Öppet hus, jubileer, besöksverksamhet för allmänheten, offentliga föreläsningar etc.) - Internationell marknadsföring och rekrytering (riktade rekryteringsresor, marknadsföring på internationella universitet, nya utbytesavtal etc.) Fort- och vidareutbildning Institutionerna skall redovisa vilka insatser som gjorts under 2007 samt vilka insatser som planeras för 2009 inom följande områden: - Uppdragsutbildning: Antal kurser, målgrupper samt omfattning i tid - Marknadsföring av befintliga kurser mot grupper yrkesverksamma utanför universitetet: Vilka kurser har marknadsförts och mot vilka målgrupper Samverkan med näringslivet Adjungerade professorer: Hur många adjungerade professorer finansierade av näringslivet fanns vid institutionen 2007? Industridoktorander: Hur många doktorander helt eller delvis finansierade av näringslivet fanns vid institutionen 2007? Redovisa goda exempel på samverkan med näringslivet avseende utbildning, forskarutbildning och forskning Forskning på webben Prefekten ansvarar för att institutionens forskning finns beskriven i fakultetens forskningsdatabas och att informationen är uppdaterad och korrekt. Institutionernas forskningsbeskrivningar finns i bilaga 5. Förslag till nya forskningsbeskrivningar, dvs namn på 19

20 forskningsbeskrivning (på svenska och engelska) samt kontaktperson som ska ansvara för uppdatering skall vara fakulteten tillhanda senast den 13 juni Nya forskningsbeskrivningar skall vara godkända av berörda prefekter och sektionsdekaner. Institutionerna (ansvariga inrapportörer enligt bilaga 5) skall senast den 13 juni 2008 ha uppdaterat forskningsbeskrivningarna i fakultetens forskningsdatabas. E-postmeddelanden med information om uppdateringsomgången kommer att skickas ut till inrapportörer när databasen öppnas Internationalisering Enligt de av universitetet fastställda Mål och strategier (UFV 2007/1478) är ett viktigt mål att vidare utveckla internationaliseringen av utbildningen på alla tre nivåer. Institutionerna skall, senast den 13 juni 2008, redovisa hur internationaliseringsarbetet inom utbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå bedrivs och följs upp. Redovisningen skall kommenteras. Eventuella mål för internationaliseringsarbetet, såväl kvantitativa som kvalitativa, skall redovisas enligt följande: - Vilka internationella samarbetsavtal institutionen har (för student- och lärarutbyte samt forskningssamarbete), och ange vilka av dessa som institutionen bedömer mest intressanta att arbeta vidare med för att skapa strategiska allianser inför framtida samarbeten - Vilka eventuella hinder som finns för ett utökat samarbete (ekonomiska medel, tid, byråkrati, annat) och vilka åtgärder som skulle vara viktigast för ett mera omfattande internationellt samarbete - Institutionens åtgärder som stöd för lärares kompetens att undervisa på främmande språk - Institutionens åtgärder för att använda gästlärares/motsv. kompetens i undervisningen på de tre nivåerna 4.8. IT-verksamhet Enligt fakultetens IT-strategi (http://www.teknat.uu.se/internt/dokument/aktuellt/ufv itstrategi.pdf ) skall institutionerna senast den 13 juni 2008 översiktligt rapportera vilken ITverksamhet som har bedrivits under 2007, vilka mål som uppnåtts, allvarligare säkerhetshändelser m.m. Därutöver skall institutionerna rapportera en översiktlig plan för IT-verksamheten inför

21 5. Äskanden inför Forskningsresurser Institutionerna skall senast den 13 juni 2008 föreslå förändringar med motiveringar vad gäller forsknings-/professorsprogram samt behov av lektorer och forskarassistenter som skall behandlas i verksamhetsplaneringen inför Behov av inredning och utrustning Tilldelade universitets- eller fakultetsmedel till verksamheten skall i princip täcka kostnader för ombyggnader, inredning och utrustning. Institutionerna ges här tillfälle att senast den 13 juni 2008 söka medel för sådana ändamål. Ansökningarna kommer att vägas mot andra behov inom fakulteten i den slutliga behandlingen av VP Bidrag till särskilda populärvetenskapliga satsningar Då det finns ett behov av möjligheten att ansöka om bidrag för särskilda större populärvetenskapliga satsningar, ges här institutionerna möjlighet att senast den 13 juni 2008 ansöka om bidrag till sådana satsningar som är aktuella under Satsningarna skall avse deltagande i nationella eller andra större evenemang. Ansökan med motivering skall innehålla Projektbeskrivning om max en sida Budget för deltagandet 5.4. Fond för pedagogisk förnyelse Fonden för pedagogisk förnyelse inrättades 2002 och disponerar preliminärt kr under Undervisande personal vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet kan ansöka om projektmedel för pedagogisk utveckling av undervisning och examination. Ansökan är webbaserad, se fakultetens hemsida Sista dag för ansökan är den 1 oktober Underlag för urval kommer att vara grad av pedagogisk förnyelse och möjligt genomslag i fakultetens utbildningar. Dessutom kommer trovärdighet av plan för genomförande och kostnadseffektivitet att beaktas. Eventuellt ytterligare prioriterade områden annonseras när den webbaserade ansökan öppnas omkring 1 september Avser ansökningarna förlängningar av pågående eller avslutade projekt skall detta tydligt framgå av ansökan. Medel beviljas i huvudsak till personalkostnader. Medel för andra större kostnader beviljas endast undantagsfall. Om programkurser berörs ska det av ansökan framgå att samråd har skett med ansvarig programsamordnare. 21

22 5.5. Bidrag till forskning för de personer som åtar sig övergripande uppdrag inom grundutbildningen på fakultetsnivå Personer med övergripande uppdrag inom grundutbildningen kan tilldelas bidrag till sin forskning. Härmed inbjuds till en ny ansökningsomgång omfattande 2009 med möjlighet till förlängning. Ansökan skall avse stöd till egen forskningsverksamhet. Bidraget är maximerat till kr per person och år. Avsikten är att sökande skall kunna frigöra tid för egen forskning. Medlen finns tillgängliga från 1 januari En prioritering bland inkomna förslag kommer att göras. Fakultetsnämnden fattar det slutliga beslutet om vilka ansökningar som beviljas. Ansökan inges till fakultetskansliet senast den 19 september 2008 och skall innehålla Projektbeskrivning om fem sidor Publikationslista för de senaste fem åren 5.6. Övrigt Institutionerna skall senast den 13 juni 2008 föreslå andra förändringar med motiveringar som skall behandlas i verksamhetsplaneringen inför

23 6. Dokument att beakta vid planeringen av verksamheten 6.1. Universitetetsövergripande dokument Mål och strategier för Uppsala universitet Kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi Handlingsprogram för kvalitetsarbete Pedagogiskt program Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor Mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledning Jämställdhetsplan Handlingsplan för breddad rekrytering Likabehandlingsplan Mångfaldsplan Tillgänglighetsplan Handlingsprogram mot kränkande särbehandling Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier Personalpolitiskt program Arbetsmiljöpolicy Rehabiliteringspolicy Friskvårdspolicy Internationella handlingsprogrammet Handlingsplan för samverkan med det omgivande samhället Miljöpolicy Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet IT-säkerhetspolicy IT-strategi för respektive nämnd Krishanteringsplan Handlingsplan för breddad rekrytering av studenter

24 6.2. Fakultetsövergripande dokument Jämställdhetsplan, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (fastställd av fakultetsnämnden ) Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan (fastställd av fakultetsnämnden ) IT-strategi vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet (UFV 2004/600, fastställd av fakultetsnämnden ) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TEKNAT 2007/201, fastställd av fakultetsnämnden ) Marknadsföringsstrategi för utbildningar inom teknik och naturvetenskap (reviderad av fakultetsnämnden ) 24

25 7. Tidsplan Tidpunkt 2008 Redovisning 13 juni Redovisning av grundutbildning ämnesstudievägledning pedagogiskt ledarskap undervisningsspråk 13 juni Redovisning av utbildning på forskarnivå dimensionering och kvalitet handledarutbildning skuggdoktorander reviderade studieplaner för forskarstuderande doktorandernas pedagogiska erfarenheter doktorandernas deltagande i konferenser ökad mångfald och breddad rekrytering grundläggande svenskundervisning studievägledning och karriärplanering 13 juni Redovisning av forskning professorsprogram prognos för externfinansiering 2009 forskningsprogrammens prestationer 2007 kvalitet och förnyelse, särskilda satsningar 13 juni Lokalförsörjning kommande lokalbehov 13 juni Redovisning av övriga uppdrag arbetsmiljöplan Riskanalys IT-verksamhet Internationalisering 13 juni Samverkan med det omgivande samhället marknadsföring och rekrytering fort- och vidareutbildning samverkan med näringslivet forskning på webben 13 juni Äskanden inför 2009 forskningsresurser behov av inredning och utrustning Kontaktperson fakultetskansliet Björn Gembert, Birgitta Gelin Marita Wigren Irene Kolare Maria Lind Björn Gembert Irene Kolare Björn Gembert Marita Wigren Maria Orvehed Irene Kolare 25

26 övrigt 13 juni Äskanden inför 2009 Populärvetenskapliga satsningar 5 sept Examinatorer för kurser inom grundutbildningen Maria Orvehed Björn Gembert, Birgitta Gelin 5 sept Kvalitet och kvalitetsarbete Björn Gembert, Birgitta Gelin 19 sept Grundutbildningen Utbildningsplaner 19 sept Underlag VP2009 Björn Gembert, Birgitta Gelin Maria Lind underlag för studiestödsfördelning underlag för lokaltjänsttilldelning redogörelse jämställdhetsbefrämjande studiestöd 19 sept Bidrag till forskning för de personer som åtar Gudrun Lundmark sig övergripande uppdrag inom grundutbildningen på fakultetsnivå 1 oktober Fond för pedagogisk förnyelse Gudrun Lundmark 15 okt Avstämning av lokaltjänsttilldelning 2008 Solveig Viring 14 nov Utbildning på forskarnivå och yngre forskare ökad effektivitet 14 nov Redovisning av övriga uppdrag kompetensförsörjning jämställdhetsplaner Marita Wigren Irene Kolare Jenny Lundström Tillgänglighet, likabehandling och mångfald av studenter internationellt utbyte av lärare och doktorander 2008 Maria Orvehed Anders Hårsta 26

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet Kvalitetssystem 2008 10 Statistiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet 18 december 2008 Innehåll 1 Allmänt om institutionens kvalitetsarbete 4 1.1 Syfte......................................

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: LNU 2012/434 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2012-11-19 Dnr: LNU 2012/434 Innehåll Allmänna utgångspunkter

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå

Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå TEKNAT2014/56 Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå Riktlinjer vid teknisknaturvetenskapliga fakulteten Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-12-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden PROTOKOLLl 1(4) Tid: Plats: Torsdagen den 27 augusti 2015 k:113.15-16:00 Beurlingrummet, Ångström, Närvarande ledamöter: Roland Bol Mikael Widersten Lisa Freyhult Margareta Krabbe AmoldPears Inger Sigstam

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Uppsala universitets kvalitetsutvecklingsprogram

Uppsala universitets kvalitetsutvecklingsprogram Konsistoriet 2002-06-13 UFV 2002/982 1 (10) Uppsala universitets kvalitetsutvecklingsprogram Innehåll: 1. Inledning 2 2. Mål för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet 2 3. Strategier för kvalitetsarbetet

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2016-10-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141111 Informationsmöte 2014-11-11 1) Samverkan Regional modell för engagemang 2) Beviljade forskningsprojekt 3) Pedagogisk meritering 4) Utbildningsfrågor 5) Forskningsfrågor 6) Övriga

Läs mer