Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)"

Transkript

1 Plats och tid: 429, , kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare: Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) Övriga närvarande: Lilian Eriksson (kommundirektör) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Lena Tebring (kanslichef) Jessica Krantz (kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Utses att justera: BrittMarie Hansson, Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Robin Holmberg _ BrittMarie Hansson, 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger 2

3 Innehållsförteckning 24 Val av justerare 5 25 Föredragningslistan 6 26 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik 27 Motion från Kerstin Engle (S) om idéburna företag i kommunens verksamheter 28 Motion från Lars Nyander(S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande 29 Motion från Sven Bergman m.fl. (FP) om upplysningar i bygglov med bullerkrav 30 Motion från Eva Kullenberg(FP) om talartiden vid kommunfullmäktiges sammanträden 2013/ / / / / Strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun 2013/ Ansökan om dispens från strandskydd - Skillinge 1:96, 1:8 och 1:14 33 Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Skillinge 1:159, Ängelholms kommun 34 Rapport om behandlingar enligt Personuppgiftslagen (PUL) för / / / Redovisning av intern kontroll / Bokslut / Regional utvecklingsstrategi 2013/ Nya busslinjer Ängelholm- -Höja - Spannarp - Höja - Ängelholm 2014/ Avtal för upplåtelse till radiomast inom Ängelholm 3: /

4 40 Försäljning av Rebbelberg 26:22 ( f.d. transformatorstationen) 2014/ Stormskador efter stormarna Sven och Simone 2014/ s val / Ombudgetering av anslag för pågående drift och investeringsprojekt 2014/ Uppföljning av finanspolicy inklusive pensionsförvaltningen. 2014/ Medlemskap i Sveriges Ekokommun 2014/ Årsuppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 krisberedskap Angående förskjutning av kostnader avseende utmaning till näringslivet att anställa arbetslös ungdom 48 Granskning - Detaljplan för Lergöken 6, Danielslund, Ängelholms kommun 49 Granskning - Detaljplan för fastigheten Vårlöken 10 samt del av fastighet Munka Ljungby 27:20, Munka Ljungby 50 Samråd - Detaljplan för kajutan 1 och Båtsmannen 3 m.fl., Skälderviken, Ängelholms kommun 51 Årlig översyn av kommunstyrelsens reglemente och delegeringsbestämmelser 2014/ / / / / /

5 KSAU 24 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) utses att justera protokollet. 5

6 KSAU 25 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 6

7 KSAU 26 Dnr KS 2013/232 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik Stig Andersson m.fl. (EP) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återuppbyggnad av ett café/ restaurang vid Rönnevik och utröna intresset hos marknadens aktörer. Motionen har remitterats till Tekniska nämnden och till Ängelholms Näringsliv AB för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 februari 2014 Yttrande från Ängelholms Näringsliv, daterat den 21 november 2013 Protokollsutdrag TN den 17 oktober 2013, 69 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 4 september 2013 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik, daterad den 15 april 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) avstår från att delta i beslutet. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. et expedieras till: 7

8 KSAU 27 Dnr KS 2013/212 Motion från Kerstin Engle (S) om idéburna företag i kommunens verksamheter har remitterat rubricerad motion för yttranden. I motionen föreslås: Att kommunstyrelsen tar initiativ till att det idéburna företagandet efterfrågas i kommande upphandlingar. sunderlag Tjänsteutlåtande, 28 november 2013 Motion från Kerstin Engle (S), 29 april 2013 Yrkanden Liss Böcker Sellgren (C) och Göran Larsson (M) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår motionen. Omröstning begärs och proposition ställs enligt följande. Ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen. Liss Böcker Sellgren (C), Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen! et expedieras till: 8

9 KSAU 28 Dnr KS 2013/95 Motion från Lars Nyander(S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande Lars Nyander (S) m.fl. föreslår i motion daterad den 11 februari 2013 att barnomsorgstimmarna för föräldralediga samt arbetssökande i Ängelholms kommun utökas till 25 timmar/vecka, samt att föräldrarnas önskemål gällande förläggning av omsorgstimmarna ska vara vägledande i motsats till dagens system där rektorsområdena/verksamheten förlägger tiden. Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 16 december 2013 som beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt kommunallagen 5 kap 36 (Minoritets återremiss) för att komplettera med en kvantitativ, reell undersökning som kan få fram en faktisk kostnad. Hur många vill ta del av 25tim/v? Hur ser det ut i andra kommuner? sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 6 februari 2014 Ny beräkning av kostnad för ökade omsorgstimmar enligt förslag i motion från Lars Nyander (S) Protokollsutdrag KF den 16 december Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 juli 2013 Motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande, daterad den 11 februari 2013 Yrkanden Göran Larsson (M), Liss Böcker Sellgren (C) och Ola Carlsson (M) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår motionen. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen. Liss Böcker Sellgren (C), Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. Fortsättning 9

10 KSAU 28, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen! et expedieras till: 10

11 KSAU 29 Dnr KS 2013/170 Motion från Sven Bergman m.fl. (FP) om upplysningar i bygglov med bullerkrav Sven Bergman (FP) m fl. har inkommit med en motion i vilken det föreslås att det i bygglovsärenden med bullerkrav alltid ska finnas följande upplysningar: vilka bullerbestämmelser som gäller inklusive de värden som ska uppfyllas en uppmaning till byggherren att företa kontrollmätning inom viss tid och att därvid beakta synpunkter från närboende eller andra berörda beträffande årstid, tidpunkt, väderförhållanden etc. som har betydelse för resultatet. vem som har rätt att begära kontrollmätning kontrollmätning av buller blir ett obligatoriskt inslag i samråd som föregår byggnation av nya gator/vägar genom befintlig bebyggelse eller vid stark ökning av trafikintensitet på järnväg och gator/vägar. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 8 oktober 2013 Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 24 september 2013, 148 Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande, 17 september 2013 Motion från Sven Bergman (FP)m.fl. inkommen 25 mars 2013 arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad et expedieras till: 11

12 KSAU 30 Dnr KS 2013/55 Motion från Eva Kullenberg(FP) om talartiden vid kommunfullmäktiges sammanträden Eva Kullenberg (FP) inkom den 30 januari 2013 med en motion om att begränsa talartiden till fem minuter per inlägg vid kommunfullmäktiges sammanträden. Motionen har remitterats till alla partier i kommunfullmäktige för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 10 februari 2014 Sammanställning av remissvar från kommunfullmäktiges partier, 13 februari 2014 Remiss, 25 april 2013 Motion från Eva Kullenberg (FP), 30 januari 2013 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till motionen. föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. et expedieras till: 12

13 KSAU 31 Dnr KS 2013/384 Strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun Under våren 2012 gjorde socialdepartementets hemlöshetssamordnare ett besök i Ängelholm som ett led i regeringens arbete med att stötta kommunerna i arbetet mot hemlöshet. I samband med detta undertecknade Ängelholms kommun ett Letter of Intent vilket beskriver fem övergripande områden som Ängelholms kommun behöver arbeta med vad gäller hemlösheten: Skapa ett strategiskt styrdokument där kommunens principer och arbete med hemlöshetsrelaterade frågor klart framgår Via Kommunledningskontoret genom exploateringsavtal bevaka att ett visst antal lägenheter ställs till kommunens förfogande i samband med detaljplanläggning och markanvisning Upprätta och erbjuda samverkansavtal med bostadsbolag och fastighetsägare i kommunen Föra en bred diskussion om Bostad Först som en eventuell modell att införa i kommunen Tillsammans med bostadsbolag och fastighetsägare se över samtliga aktuella social kontrakt, med målsättningen att, där det är möjligt, omvandla dessa till förstahandskontrakt Socialnämnden har därefter arbetat med de fem punkterna och tagit fram en strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Nämnden beslutade om att anta den och föreslår kommunfullmäktige godkänna strategin mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och instämmer i socialnämndens förslag till beslut. sunderlag Protokollutdrag SN 10 september 2013, 185 Tjänsteutlåtande från socialtjänsten, daterat 25 juli 2013 Protokollutdrag SN 12 juni 2012, 132 Letter of Intent från socialdepartementet, daterat 18 maj 2012 Hemlöshetskartläggning 2013, daterat 3 september 2013 Fortsättning 13

14 KSAU 31, forts. Yrkanden BrittMarie Hansson (S) och Göran Larsson (S) yrkar bifall till den föreslagna strategin. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den förslagna strategin mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och bifalls lämna en protokollsanteckning enligt följande. Undertecknad yrkar bifall till förslaget. Dock är målgruppen blandad med individuella behov och förutsättningar. Det finns brister i förslaget avseende akuta och tillfälliga boenden speciellt för gruppen missbrukare som har behov av särskilt stöd och hjälp i sitt boende. Med anledning av detta har (S) lämnat in en motion om att härbärgets verksamhet ska återskapas! (S) anser att Bostad Först konceptet ska tillämpas och prioriteras med tillräckliga resurser för att få ett lyckat resultat! et expedieras till: 14

15 KSAU 32 Dnr KS 2013/514 Ansökan om dispens från strandskydd - Skillinge 1:96, 1:8 och 1:14 E.ON Elnät Sverige AB ansöker om dispens från förordnande om strandskydd 7 kap 15 miljöbalken vid Hunserödsbäcken, för att ersätta befintlig nätstation med en ny som är något större på samma plats. Den nya byggnaden ska placeras intill väg. Samtidigt ska nya kablar grävas ner som ersätter befintliga kablar och luftledning på fastigheterna Skillinge 1:96, 1:8 1:18 och 1:14. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret, 27 januari 2014 Miljökontorets utredning, 28 januari 2014 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 16 december 2013 Karta Komplettering till ansökan, 27 januari 2014 Begäran om komplettering, 3 januari 2014 föreslår kommunstyrelsen att besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att ersätta befintlig nätstation med en ny som är något större på samma plats, och att gräva ner kablar som ersätter befintlig luftledning. Som villkor för dispensen gäller att: 1. Endast den plats som byggnaden upptar får tas i anspråk. 2. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i bäcken, et expedieras till: 15

16 KSAU 33 Dnr KS 2014/35 Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Skillinge 1:159, Ängelholms kommun E.ON Elnät Sverige AB ansöker om dispens från förordnande om strandskydd 7 kap 15 miljöbalken vid Hunserödsbäcken, för att bygga en ny nätstation på fastigheten Skillinge 1:159. Nätstationen ska placeras intill vägen för att vara åtkomlig för service. Samtidigt ska kablar grävas ner som ersätter befintlig luftledning på fastigheterna Skillinge 1:159 och intilliggande fastigheter. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret, 6 februari 2014 Miljökontorets utredning, 6 februari 2014 Ansökan om dispens från strandskyddet inkommen den 22 januari 2014 Karta föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att bygga ny nätstation på fastigheten Skillinge 1:159, och att gräva ner kablar som ersätter befintlig luftledning. Som villkor för dispensen gäller att: 1. Endast den plats som byggnaden upptar får tas i anspråk. 2. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i bäcken. et expedieras till: 16

17 KSAU 34 Dnr KS 2014/38 Rapport om behandlingar enligt Personuppgiftslagen (PUL) för 2013 Personuppgiftsombud Hans Gåsste rapporterar att kommunens behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) är ändamålsenlig och korrekt. Ombudet bedömer att det finns en god personuppgiftskultur i kommunen, men påpekar generellt vikten av kontinuerligt arbete med att ajourhålla myndighetens behandlingar. Vidare noteras att arbetet med ny politisk organisation kommer att påverka den praktiska behandlingen av personuppgiftslagen och kommunens nämnder bör därför i god tid förbereda sig för denna förändring. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 4 februari 2014 Rapporter från personuppgiftsombudet avseende kommunstyrelsen samt övergripande för kommunens samtliga nämnder, daterade den 28 januari 2014 Yrkanden BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C) och Göran Larsson (M) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga rapporten för kommunstyrelsen till handlingarna, samt att notera informationen avseende övriga nämnder. et expedieras till: 17

18 KSAU 35 Dnr KS 2014/33 Redovisning av intern kontroll 2013 har fastställt intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. Planen är uppdelad på kommunstyrelsens olika verksamheter med angivna granskningsområden. Till varje granskningsområde beskrivs kontrollmoment samt metod och frekvens för dessa granskningar. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att kommunstyrelsens verksamheter arbetar för att minimera de risker som finns inom respektive verksamhetsområde. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Internkontrollplan 2013 med bilaga Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande internkontrollrapport och vidare konstatera att styrelsens internkontrollarbete har fortlöpt enligt plan. gör bedömningen att den interna kontrollen är god. et expedieras till: 18

19 KSAU 36 Dnr KS 2014/32 Bokslut Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse inkl uppföljning av mål avseende kommunstyrelsens verksamhet för sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Uppföljning av kommunstyrelsens mål 2013 Yrkanden Ola Carlsson (M), Liss Böcker Sellgren (C) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsberättelse och måluppföljning för et expedieras till: 19

20 KSAU 37 Dnr KS 2013/502 Regional utvecklingsstrategi Region Skåne har sedan våren 2012 arbetat med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne, med ambitionen att den ska fungera som en plattform för samverkan i Skåne. Under perioden 20 januari 23 mars är förslaget Det öppna Skåne 2030 på remiss och diskuteras i olika forum med kommuner, invånare, statliga myndigheter, företag och den idéburna sektorn. Målsättningen är därefter att den regionala utvecklingsstrategin för Skåne ska beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i juni sunderlag Följebrev till remissförslag av Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030, daterat 20 januari 2014 Remissförslag till Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Det öppna Skåne 2030, daterad 2014 Yrkanden Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till att ställa sig bakom Skåne Nordvästs yttrande samt enligt följande. Enligt OECD:s genomlysning av Skåne konstaterars att Skåne har signifikanta styrkor men också utmaningar att ta på allvar. Nära en femtedel av Skånes befolkningär födda utomlands och de har rötter i sammanlagt 193 länder. Vidare konstateras också att Sverige är tolerant men intoleransen är högre i Skåne än övriga riket. Därför yrkar Centerpartiet: Att i yttrandet över remissförslaget görs en skrivning om vikten av att arbeta med Mångfald, tolerans och integration. Ola Carlsson (M) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet från Skåne Nordväst som sitt eget och att översända det till Region Skåne, samt beslutar för egen del att uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars att ta fram ett förslag till yttrande över remissförslaget som innehållande skrivningar om mångfald, tolerans och integration et expedieras till: 20

21 KSAU 38 Dnr KS 2014/23 Ny busslinje Ängelholm- -Höja - Spannarp - Höja - Ängelholm Tekniska nämnden har beslutat den 12 december 2013 att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut om en ny busslinje Ängelholm-Höja-Starby-Spannarp-Ausås- Strövelstorp. Bussgruppen har därefter tittat på ett annat förslag med linjesträckning Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja-Ängelholm. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 7 februari 2014 Protokollutdrag TNAU 13 januari 2014, 8 Protokollutdrag TN 12 december 2013, 87 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 19 december 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget om ny busslinje. Liss Böcker Sellgren (C) instämmer samt yrkar också Förslaget som ligger till beslut innebär 9 turer dagligen måndag-fredag. Centerpartiet vill utöka förslaget med att även lördagar och söndagar skall ingå. Centerpartiet yrkar därför: Att den nya busslinjen även skall trafikeras lördagar och i söndagar med förslagsvis två turer/dag Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till tekniska nämndens förslag och dels bifall till Liss Böcker Sellgrens (C) förslag till beslut. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tekniska nämndens förslag till beslut. Votering begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till tekniska nämndens förslag och nej-röst för bifall till Liss Böcker Sellgrens (C) förslag. Liss Böcker Sellgren (C) röstar nej. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), BrittMarie Hansson (S) och Robin Holmberg (M) röstar ja. föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till förslaget med ny kollektivtrafiklinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby Höja-Ängelholm enligt bussgruppens förslag, att uppdra åt tekniska kontoret att förhandla med Skånetrafiken och Trafikverket om en kollektivtrafiklinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja-Ängelholm, fortsättning 21

22 KSAU 38 att hänskjuta förslaget till budgetarbetet för 2015 Reservation Liss Böcker Sellgren (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: 22

23 KSAU 39 Dnr KS 2014/39 Avtal för upplåtelse till radiomast inom Ängelholm 3:128 Trafikverket önskar sätta upp en 18 meter hög radiomast för intern kommunikation inom kommunens fastighet Ängelholm 3:128 strax norr om Sibirienvägen, 20 meter från närmaste järnvägsspår. Till masten finns en teknikbod, vägförbindelse och nedgrävd optokabel kommande norrifrån. Marken är i formell mening parkmark och nyttjas enbart som tillfällig parkering till BMX-banan. Bygglovsansökan är inlämnad och hanteras parallellt. Avtalet är utformat som ett servitut till förmån för järnvägsfastigheten Ängelholm 3:2. Inom berört område finns redan ett så kallat trädsäkringsservitut med rätt att fälla träd för att säkra framkomligheten på järnvägen. En engångsersättning betalas för all framtid med ett belopp om kronor. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt upprättat förslag till (servituts-) avtal Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal innebärande servitutsrätt för Ängelholm 3:128 (trafikverket) till radiomast mm et expedieras till: 23

24 KSAU 40 Dnr KS 2014/43 Försäljning av Rebbelberg 26:22 ( f.d. transformatorstationen) Fastigheten Ängelholm Rebbelberga 26:22 består av kvm mark samt en byggnad som från början varit en bemannad transformator för dåvarande Sydkraft. Sydkraft sålde fastigheten 1999 till Stig Mellberg för kronor. Under en tid fanns tillfälligt bygglov för lager/kontor. Kommunen köpte fastigheten 2005 för kronor. Fastigheten är belastad av flera elledningsservitut. Under kommunens ägo har fastigheten stått tom i huvudsak beroende på en osäkerhet om en planändring från nuvarande E-område skulle vara lämpligt. Då kommunens fastigheter lämnats över till AB Ängelholmslokaler hamnade transformatorn på kommunens försäljningslista. Fastigheten utgör en inmatning av starkström till Ängelholms tätort där E.ONs och Öresundskrafts nät möts. E.ON planerar att förstärka inmatning till Ängelholm och Bjärehalvön. Den förstärkta inmatningen är inte projekterad men platsen är naturligt given av elnätens uppbyggnad. Byggnaden ska rivas för att ge plats för en ny teknisk anläggning. Ett förslag till köpekontrakt finns upprättat med en köpeskilling om kronor. Det finns ett villkor om erforderliga kommunala tillstånd för den nya anläggningen (bygglov). sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 5 februari 2014 samt förslag till köpekontrakt. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt för Ängelholm Rebbelberga 26:22 innebärande försäljning till E.ON Elnät Sverige AB. et expedieras till: 24

25 KSAU 41 Dnr KS 2014/47 Stormskador efter stormarna Sven och Simone Stormarna Simone den 28 oktober och Sven den 5-7 december 2013, orsakade stora skador på Stränderna i Ängelholms kommun. En strandinventering har gjorts av WSP där en rad åtgärder föreslås. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 10 februari 2014 Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 23 januari 2014 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, 20 december 2013 Rapport Strandinventering med bilaga, WSP, 20 december 2013 Samråd, Länsstyrelsen om åtgärder efter stormarna Sven och Simone, 19 december 2013 Meddelande om stormskador från Vejbystrands hamnförening, 9 december 2013 Bildbilaga, 6-7 december 2013 Sammanställning och prisindikationer på kostnader för kända stormskador 2013 inom kulturoch fritidsförvaltningen, avd. bad, idrott och friluftsliv Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att vidta de prioriterade åtgärderna enligt den genomförda strandinventeringen respektive åtgärder, att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidta åtgärder enligt sammanställning av kända stormskador 2013 inom kultur- och fritidsförvaltningen, samt att notera att de bedömda ekonomiska konsekvenserna för åtgärderna är beaktade i bokslutet för 2013 et expedieras till: 25

26 KSAU 42 Dnr KS 2014/4 s val 2014 förättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bland annat ombud till kommunens bolag. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 februari 2014 Yrkanden Propositioner och omröstning föreslår kommunstyrelsen besluta Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2014 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Robin Holmberg S BrittMarie Hansson C Liss Böcker Sellgren - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för

27 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg S Bengt Sävström Val av ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE förbundsdirektionen för 2014 att till ledamot respektive ersättare i Kommunalförbundet AV-Media - förbundsdirektionen utse M Sven-Ingvar Borgqvist S Emma Yngvesson. Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2014 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg S BrittMarie Hansson. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFAR- LIGT AVFALL för 2014 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt - Mikael Fritzon, teknisk chef Val av ny ledamot i SKÅNE NORDVÄST efter Åsa Herbst (M) 27

28 att till ledamot i Skåne Nordväst utse M Robin Holmberg Val av ombud i COMPETENSUM SKÅNE NORDVÄST för 2014 att som kommunens ombud i Competensum Skåne Nordväst ekonomiska förening från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse - Stefan Marthinsson, ekonomichef Val av ombud i RÖNNE Å FISKEVÅRDSFÖRBUND för 2014 att som kommunens ombud i Rönne Å fiskevårdsförbund från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström Val av nytt ombud efter Åsa Herbst (M) i VEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND för 2014 att som kommunens ombud i Vegeåns Vattendragsförbund från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg Val av nytt ombud efter Åsa Herbst (M) i NORDVÄSTSKÅNES KUSTVATTENKOMMITTÉ för 2014 att som kommunens ombud i Nordvästskånes kustvattenkommitté från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg Val av ombud och ersättare i SYDVATTEN för

29 att som kommunens ombud respektive ersättare i Sydvatten från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Ola Carlsson KD Lennart Engström Val av ombud i ARENABOLAGET för 2014 att som kommunens ombud i Arenabolaget från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker Sellgren et expedieras till: 29

30 KSAU 43 Dnr KS 2014/50 Ombudgetering av anslag för pågående drift och investeringsprojekt Ekonomienheten har sammanställt framställningar från nämnder och förvaltningar om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2013 års budget och tilläggsanslag, se bilaga. För driftbudgeten uppgår förslaget till ombudgetering till tkr och avser 10 ändamål. Det största enskilda beloppet avser tilläggsanslaget för En dator per elev, där totalt tkr ej förbrukats under Vidare föreslås att 500 tkr tilläggsbudgeteras avseende omställning administrativa system m.m. med anledning av ny organisation. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten justeras därmed till tkr. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 82 olika projekt. Fördelningen är tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Godkänns framställningarna om ombudgetering så omsluter investeringsbudgeten för 2014 totalt 357,9 mnkr, fördelat på skattefinansierad verksamhet med 189,2 mnkr och vaverksamhet med 168,7 mnkr. Den budgeterade upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med 85,0 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten och med 50,0 mnkr avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. sunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomienheten, 11 februari 2014 Framställningar från nämnder/förvaltningar. Yrkanden Ola Carlsson (M) yrkar bifall. Fortsättning 30

31 KSAU 43, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med sammanlagt tkr, att finansiering sker genom minskning av budgeterat resultat med tkr, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2014 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget 0 tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2014 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr, ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, samt att resterande del av ombudgeteringarna finansieras av befintligt rörelsekapital. et expedieras till: 31

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-06-12, kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 ande: Ersättare: Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 13:30-17:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Robin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50 Christer Örning (M) Sven Aidemark (FP) tjg ersättare för Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Lars Lindström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer