Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)"

Transkript

1 Plats och tid: 429, , kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare: Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) Övriga närvarande: Lilian Eriksson (kommundirektör) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Lena Tebring (kanslichef) Jessica Krantz (kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Utses att justera: BrittMarie Hansson, Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Robin Holmberg _ BrittMarie Hansson, 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger 2

3 Innehållsförteckning 24 Val av justerare 5 25 Föredragningslistan 6 26 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik 27 Motion från Kerstin Engle (S) om idéburna företag i kommunens verksamheter 28 Motion från Lars Nyander(S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande 29 Motion från Sven Bergman m.fl. (FP) om upplysningar i bygglov med bullerkrav 30 Motion från Eva Kullenberg(FP) om talartiden vid kommunfullmäktiges sammanträden 2013/ / / / / Strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun 2013/ Ansökan om dispens från strandskydd - Skillinge 1:96, 1:8 och 1:14 33 Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Skillinge 1:159, Ängelholms kommun 34 Rapport om behandlingar enligt Personuppgiftslagen (PUL) för / / / Redovisning av intern kontroll / Bokslut / Regional utvecklingsstrategi 2013/ Nya busslinjer Ängelholm- -Höja - Spannarp - Höja - Ängelholm 2014/ Avtal för upplåtelse till radiomast inom Ängelholm 3: /

4 40 Försäljning av Rebbelberg 26:22 ( f.d. transformatorstationen) 2014/ Stormskador efter stormarna Sven och Simone 2014/ s val / Ombudgetering av anslag för pågående drift och investeringsprojekt 2014/ Uppföljning av finanspolicy inklusive pensionsförvaltningen. 2014/ Medlemskap i Sveriges Ekokommun 2014/ Årsuppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 krisberedskap Angående förskjutning av kostnader avseende utmaning till näringslivet att anställa arbetslös ungdom 48 Granskning - Detaljplan för Lergöken 6, Danielslund, Ängelholms kommun 49 Granskning - Detaljplan för fastigheten Vårlöken 10 samt del av fastighet Munka Ljungby 27:20, Munka Ljungby 50 Samråd - Detaljplan för kajutan 1 och Båtsmannen 3 m.fl., Skälderviken, Ängelholms kommun 51 Årlig översyn av kommunstyrelsens reglemente och delegeringsbestämmelser 2014/ / / / / /

5 KSAU 24 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) utses att justera protokollet. 5

6 KSAU 25 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 6

7 KSAU 26 Dnr KS 2013/232 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik Stig Andersson m.fl. (EP) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återuppbyggnad av ett café/ restaurang vid Rönnevik och utröna intresset hos marknadens aktörer. Motionen har remitterats till Tekniska nämnden och till Ängelholms Näringsliv AB för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 februari 2014 Yttrande från Ängelholms Näringsliv, daterat den 21 november 2013 Protokollsutdrag TN den 17 oktober 2013, 69 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 4 september 2013 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik, daterad den 15 april 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) avstår från att delta i beslutet. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. et expedieras till: 7

8 KSAU 27 Dnr KS 2013/212 Motion från Kerstin Engle (S) om idéburna företag i kommunens verksamheter har remitterat rubricerad motion för yttranden. I motionen föreslås: Att kommunstyrelsen tar initiativ till att det idéburna företagandet efterfrågas i kommande upphandlingar. sunderlag Tjänsteutlåtande, 28 november 2013 Motion från Kerstin Engle (S), 29 april 2013 Yrkanden Liss Böcker Sellgren (C) och Göran Larsson (M) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår motionen. Omröstning begärs och proposition ställs enligt följande. Ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen. Liss Böcker Sellgren (C), Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen! et expedieras till: 8

9 KSAU 28 Dnr KS 2013/95 Motion från Lars Nyander(S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande Lars Nyander (S) m.fl. föreslår i motion daterad den 11 februari 2013 att barnomsorgstimmarna för föräldralediga samt arbetssökande i Ängelholms kommun utökas till 25 timmar/vecka, samt att föräldrarnas önskemål gällande förläggning av omsorgstimmarna ska vara vägledande i motsats till dagens system där rektorsområdena/verksamheten förlägger tiden. Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 16 december 2013 som beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt kommunallagen 5 kap 36 (Minoritets återremiss) för att komplettera med en kvantitativ, reell undersökning som kan få fram en faktisk kostnad. Hur många vill ta del av 25tim/v? Hur ser det ut i andra kommuner? sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 6 februari 2014 Ny beräkning av kostnad för ökade omsorgstimmar enligt förslag i motion från Lars Nyander (S) Protokollsutdrag KF den 16 december Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 juli 2013 Motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande, daterad den 11 februari 2013 Yrkanden Göran Larsson (M), Liss Böcker Sellgren (C) och Ola Carlsson (M) yrkar att motionen avslås. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår motionen. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen. Liss Böcker Sellgren (C), Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. Fortsättning 9

10 KSAU 28, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen! et expedieras till: 10

11 KSAU 29 Dnr KS 2013/170 Motion från Sven Bergman m.fl. (FP) om upplysningar i bygglov med bullerkrav Sven Bergman (FP) m fl. har inkommit med en motion i vilken det föreslås att det i bygglovsärenden med bullerkrav alltid ska finnas följande upplysningar: vilka bullerbestämmelser som gäller inklusive de värden som ska uppfyllas en uppmaning till byggherren att företa kontrollmätning inom viss tid och att därvid beakta synpunkter från närboende eller andra berörda beträffande årstid, tidpunkt, väderförhållanden etc. som har betydelse för resultatet. vem som har rätt att begära kontrollmätning kontrollmätning av buller blir ett obligatoriskt inslag i samråd som föregår byggnation av nya gator/vägar genom befintlig bebyggelse eller vid stark ökning av trafikintensitet på järnväg och gator/vägar. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 8 oktober 2013 Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 24 september 2013, 148 Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande, 17 september 2013 Motion från Sven Bergman (FP)m.fl. inkommen 25 mars 2013 arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad et expedieras till: 11

12 KSAU 30 Dnr KS 2013/55 Motion från Eva Kullenberg(FP) om talartiden vid kommunfullmäktiges sammanträden Eva Kullenberg (FP) inkom den 30 januari 2013 med en motion om att begränsa talartiden till fem minuter per inlägg vid kommunfullmäktiges sammanträden. Motionen har remitterats till alla partier i kommunfullmäktige för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 10 februari 2014 Sammanställning av remissvar från kommunfullmäktiges partier, 13 februari 2014 Remiss, 25 april 2013 Motion från Eva Kullenberg (FP), 30 januari 2013 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till motionen. föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. et expedieras till: 12

13 KSAU 31 Dnr KS 2013/384 Strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun Under våren 2012 gjorde socialdepartementets hemlöshetssamordnare ett besök i Ängelholm som ett led i regeringens arbete med att stötta kommunerna i arbetet mot hemlöshet. I samband med detta undertecknade Ängelholms kommun ett Letter of Intent vilket beskriver fem övergripande områden som Ängelholms kommun behöver arbeta med vad gäller hemlösheten: Skapa ett strategiskt styrdokument där kommunens principer och arbete med hemlöshetsrelaterade frågor klart framgår Via Kommunledningskontoret genom exploateringsavtal bevaka att ett visst antal lägenheter ställs till kommunens förfogande i samband med detaljplanläggning och markanvisning Upprätta och erbjuda samverkansavtal med bostadsbolag och fastighetsägare i kommunen Föra en bred diskussion om Bostad Först som en eventuell modell att införa i kommunen Tillsammans med bostadsbolag och fastighetsägare se över samtliga aktuella social kontrakt, med målsättningen att, där det är möjligt, omvandla dessa till förstahandskontrakt Socialnämnden har därefter arbetat med de fem punkterna och tagit fram en strategi mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Nämnden beslutade om att anta den och föreslår kommunfullmäktige godkänna strategin mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och instämmer i socialnämndens förslag till beslut. sunderlag Protokollutdrag SN 10 september 2013, 185 Tjänsteutlåtande från socialtjänsten, daterat 25 juli 2013 Protokollutdrag SN 12 juni 2012, 132 Letter of Intent från socialdepartementet, daterat 18 maj 2012 Hemlöshetskartläggning 2013, daterat 3 september 2013 Fortsättning 13

14 KSAU 31, forts. Yrkanden BrittMarie Hansson (S) och Göran Larsson (S) yrkar bifall till den föreslagna strategin. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den förslagna strategin mot hemlöshet i Ängelholms kommun. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och bifalls lämna en protokollsanteckning enligt följande. Undertecknad yrkar bifall till förslaget. Dock är målgruppen blandad med individuella behov och förutsättningar. Det finns brister i förslaget avseende akuta och tillfälliga boenden speciellt för gruppen missbrukare som har behov av särskilt stöd och hjälp i sitt boende. Med anledning av detta har (S) lämnat in en motion om att härbärgets verksamhet ska återskapas! (S) anser att Bostad Först konceptet ska tillämpas och prioriteras med tillräckliga resurser för att få ett lyckat resultat! et expedieras till: 14

15 KSAU 32 Dnr KS 2013/514 Ansökan om dispens från strandskydd - Skillinge 1:96, 1:8 och 1:14 E.ON Elnät Sverige AB ansöker om dispens från förordnande om strandskydd 7 kap 15 miljöbalken vid Hunserödsbäcken, för att ersätta befintlig nätstation med en ny som är något större på samma plats. Den nya byggnaden ska placeras intill väg. Samtidigt ska nya kablar grävas ner som ersätter befintliga kablar och luftledning på fastigheterna Skillinge 1:96, 1:8 1:18 och 1:14. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret, 27 januari 2014 Miljökontorets utredning, 28 januari 2014 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 16 december 2013 Karta Komplettering till ansökan, 27 januari 2014 Begäran om komplettering, 3 januari 2014 föreslår kommunstyrelsen att besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att ersätta befintlig nätstation med en ny som är något större på samma plats, och att gräva ner kablar som ersätter befintlig luftledning. Som villkor för dispensen gäller att: 1. Endast den plats som byggnaden upptar får tas i anspråk. 2. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i bäcken, et expedieras till: 15

16 KSAU 33 Dnr KS 2014/35 Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Skillinge 1:159, Ängelholms kommun E.ON Elnät Sverige AB ansöker om dispens från förordnande om strandskydd 7 kap 15 miljöbalken vid Hunserödsbäcken, för att bygga en ny nätstation på fastigheten Skillinge 1:159. Nätstationen ska placeras intill vägen för att vara åtkomlig för service. Samtidigt ska kablar grävas ner som ersätter befintlig luftledning på fastigheterna Skillinge 1:159 och intilliggande fastigheter. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret, 6 februari 2014 Miljökontorets utredning, 6 februari 2014 Ansökan om dispens från strandskyddet inkommen den 22 januari 2014 Karta föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att bygga ny nätstation på fastigheten Skillinge 1:159, och att gräva ner kablar som ersätter befintlig luftledning. Som villkor för dispensen gäller att: 1. Endast den plats som byggnaden upptar får tas i anspråk. 2. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i bäcken. et expedieras till: 16

17 KSAU 34 Dnr KS 2014/38 Rapport om behandlingar enligt Personuppgiftslagen (PUL) för 2013 Personuppgiftsombud Hans Gåsste rapporterar att kommunens behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) är ändamålsenlig och korrekt. Ombudet bedömer att det finns en god personuppgiftskultur i kommunen, men påpekar generellt vikten av kontinuerligt arbete med att ajourhålla myndighetens behandlingar. Vidare noteras att arbetet med ny politisk organisation kommer att påverka den praktiska behandlingen av personuppgiftslagen och kommunens nämnder bör därför i god tid förbereda sig för denna förändring. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 4 februari 2014 Rapporter från personuppgiftsombudet avseende kommunstyrelsen samt övergripande för kommunens samtliga nämnder, daterade den 28 januari 2014 Yrkanden BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C) och Göran Larsson (M) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga rapporten för kommunstyrelsen till handlingarna, samt att notera informationen avseende övriga nämnder. et expedieras till: 17

18 KSAU 35 Dnr KS 2014/33 Redovisning av intern kontroll 2013 har fastställt intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. Planen är uppdelad på kommunstyrelsens olika verksamheter med angivna granskningsområden. Till varje granskningsområde beskrivs kontrollmoment samt metod och frekvens för dessa granskningar. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att kommunstyrelsens verksamheter arbetar för att minimera de risker som finns inom respektive verksamhetsområde. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Internkontrollplan 2013 med bilaga Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande internkontrollrapport och vidare konstatera att styrelsens internkontrollarbete har fortlöpt enligt plan. gör bedömningen att den interna kontrollen är god. et expedieras till: 18

19 KSAU 36 Dnr KS 2014/32 Bokslut Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse inkl uppföljning av mål avseende kommunstyrelsens verksamhet för sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Uppföljning av kommunstyrelsens mål 2013 Yrkanden Ola Carlsson (M), Liss Böcker Sellgren (C) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsberättelse och måluppföljning för et expedieras till: 19

20 KSAU 37 Dnr KS 2013/502 Regional utvecklingsstrategi Region Skåne har sedan våren 2012 arbetat med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne, med ambitionen att den ska fungera som en plattform för samverkan i Skåne. Under perioden 20 januari 23 mars är förslaget Det öppna Skåne 2030 på remiss och diskuteras i olika forum med kommuner, invånare, statliga myndigheter, företag och den idéburna sektorn. Målsättningen är därefter att den regionala utvecklingsstrategin för Skåne ska beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i juni sunderlag Följebrev till remissförslag av Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030, daterat 20 januari 2014 Remissförslag till Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Det öppna Skåne 2030, daterad 2014 Yrkanden Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till att ställa sig bakom Skåne Nordvästs yttrande samt enligt följande. Enligt OECD:s genomlysning av Skåne konstaterars att Skåne har signifikanta styrkor men också utmaningar att ta på allvar. Nära en femtedel av Skånes befolkningär födda utomlands och de har rötter i sammanlagt 193 länder. Vidare konstateras också att Sverige är tolerant men intoleransen är högre i Skåne än övriga riket. Därför yrkar Centerpartiet: Att i yttrandet över remissförslaget görs en skrivning om vikten av att arbeta med Mångfald, tolerans och integration. Ola Carlsson (M) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet från Skåne Nordväst som sitt eget och att översända det till Region Skåne, samt beslutar för egen del att uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars att ta fram ett förslag till yttrande över remissförslaget som innehållande skrivningar om mångfald, tolerans och integration et expedieras till: 20

21 KSAU 38 Dnr KS 2014/23 Ny busslinje Ängelholm- -Höja - Spannarp - Höja - Ängelholm Tekniska nämnden har beslutat den 12 december 2013 att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut om en ny busslinje Ängelholm-Höja-Starby-Spannarp-Ausås- Strövelstorp. Bussgruppen har därefter tittat på ett annat förslag med linjesträckning Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja-Ängelholm. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 7 februari 2014 Protokollutdrag TNAU 13 januari 2014, 8 Protokollutdrag TN 12 december 2013, 87 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 19 december 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget om ny busslinje. Liss Böcker Sellgren (C) instämmer samt yrkar också Förslaget som ligger till beslut innebär 9 turer dagligen måndag-fredag. Centerpartiet vill utöka förslaget med att även lördagar och söndagar skall ingå. Centerpartiet yrkar därför: Att den nya busslinjen även skall trafikeras lördagar och i söndagar med förslagsvis två turer/dag Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till tekniska nämndens förslag och dels bifall till Liss Böcker Sellgrens (C) förslag till beslut. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tekniska nämndens förslag till beslut. Votering begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till tekniska nämndens förslag och nej-röst för bifall till Liss Böcker Sellgrens (C) förslag. Liss Böcker Sellgren (C) röstar nej. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), BrittMarie Hansson (S) och Robin Holmberg (M) röstar ja. föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till förslaget med ny kollektivtrafiklinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby Höja-Ängelholm enligt bussgruppens förslag, att uppdra åt tekniska kontoret att förhandla med Skånetrafiken och Trafikverket om en kollektivtrafiklinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja-Ängelholm, fortsättning 21

22 KSAU 38 att hänskjuta förslaget till budgetarbetet för 2015 Reservation Liss Böcker Sellgren (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: 22

23 KSAU 39 Dnr KS 2014/39 Avtal för upplåtelse till radiomast inom Ängelholm 3:128 Trafikverket önskar sätta upp en 18 meter hög radiomast för intern kommunikation inom kommunens fastighet Ängelholm 3:128 strax norr om Sibirienvägen, 20 meter från närmaste järnvägsspår. Till masten finns en teknikbod, vägförbindelse och nedgrävd optokabel kommande norrifrån. Marken är i formell mening parkmark och nyttjas enbart som tillfällig parkering till BMX-banan. Bygglovsansökan är inlämnad och hanteras parallellt. Avtalet är utformat som ett servitut till förmån för järnvägsfastigheten Ängelholm 3:2. Inom berört område finns redan ett så kallat trädsäkringsservitut med rätt att fälla träd för att säkra framkomligheten på järnvägen. En engångsersättning betalas för all framtid med ett belopp om kronor. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt upprättat förslag till (servituts-) avtal Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal innebärande servitutsrätt för Ängelholm 3:128 (trafikverket) till radiomast mm et expedieras till: 23

24 KSAU 40 Dnr KS 2014/43 Försäljning av Rebbelberg 26:22 ( f.d. transformatorstationen) Fastigheten Ängelholm Rebbelberga 26:22 består av kvm mark samt en byggnad som från början varit en bemannad transformator för dåvarande Sydkraft. Sydkraft sålde fastigheten 1999 till Stig Mellberg för kronor. Under en tid fanns tillfälligt bygglov för lager/kontor. Kommunen köpte fastigheten 2005 för kronor. Fastigheten är belastad av flera elledningsservitut. Under kommunens ägo har fastigheten stått tom i huvudsak beroende på en osäkerhet om en planändring från nuvarande E-område skulle vara lämpligt. Då kommunens fastigheter lämnats över till AB Ängelholmslokaler hamnade transformatorn på kommunens försäljningslista. Fastigheten utgör en inmatning av starkström till Ängelholms tätort där E.ONs och Öresundskrafts nät möts. E.ON planerar att förstärka inmatning till Ängelholm och Bjärehalvön. Den förstärkta inmatningen är inte projekterad men platsen är naturligt given av elnätens uppbyggnad. Byggnaden ska rivas för att ge plats för en ny teknisk anläggning. Ett förslag till köpekontrakt finns upprättat med en köpeskilling om kronor. Det finns ett villkor om erforderliga kommunala tillstånd för den nya anläggningen (bygglov). sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 5 februari 2014 samt förslag till köpekontrakt. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt för Ängelholm Rebbelberga 26:22 innebärande försäljning till E.ON Elnät Sverige AB. et expedieras till: 24

25 KSAU 41 Dnr KS 2014/47 Stormskador efter stormarna Sven och Simone Stormarna Simone den 28 oktober och Sven den 5-7 december 2013, orsakade stora skador på Stränderna i Ängelholms kommun. En strandinventering har gjorts av WSP där en rad åtgärder föreslås. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 10 februari 2014 Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 23 januari 2014 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, 20 december 2013 Rapport Strandinventering med bilaga, WSP, 20 december 2013 Samråd, Länsstyrelsen om åtgärder efter stormarna Sven och Simone, 19 december 2013 Meddelande om stormskador från Vejbystrands hamnförening, 9 december 2013 Bildbilaga, 6-7 december 2013 Sammanställning och prisindikationer på kostnader för kända stormskador 2013 inom kulturoch fritidsförvaltningen, avd. bad, idrott och friluftsliv Yrkanden Göran Larsson (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att vidta de prioriterade åtgärderna enligt den genomförda strandinventeringen respektive åtgärder, att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidta åtgärder enligt sammanställning av kända stormskador 2013 inom kultur- och fritidsförvaltningen, samt att notera att de bedömda ekonomiska konsekvenserna för åtgärderna är beaktade i bokslutet för 2013 et expedieras till: 25

26 KSAU 42 Dnr KS 2014/4 s val 2014 förättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bland annat ombud till kommunens bolag. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 februari 2014 Yrkanden Propositioner och omröstning föreslår kommunstyrelsen besluta Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2014 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Robin Holmberg S BrittMarie Hansson C Liss Böcker Sellgren - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för

27 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg S Bengt Sävström Val av ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE förbundsdirektionen för 2014 att till ledamot respektive ersättare i Kommunalförbundet AV-Media - förbundsdirektionen utse M Sven-Ingvar Borgqvist S Emma Yngvesson. Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2014 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg S BrittMarie Hansson. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFAR- LIGT AVFALL för 2014 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt - Mikael Fritzon, teknisk chef Val av ny ledamot i SKÅNE NORDVÄST efter Åsa Herbst (M) 27

28 att till ledamot i Skåne Nordväst utse M Robin Holmberg Val av ombud i COMPETENSUM SKÅNE NORDVÄST för 2014 att som kommunens ombud i Competensum Skåne Nordväst ekonomiska förening från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse - Stefan Marthinsson, ekonomichef Val av ombud i RÖNNE Å FISKEVÅRDSFÖRBUND för 2014 att som kommunens ombud i Rönne Å fiskevårdsförbund från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström Val av nytt ombud efter Åsa Herbst (M) i VEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND för 2014 att som kommunens ombud i Vegeåns Vattendragsförbund från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg Val av nytt ombud efter Åsa Herbst (M) i NORDVÄSTSKÅNES KUSTVATTENKOMMITTÉ för 2014 att som kommunens ombud i Nordvästskånes kustvattenkommitté från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Robin Holmberg Val av ombud och ersättare i SYDVATTEN för

29 att som kommunens ombud respektive ersättare i Sydvatten från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse M Ola Carlsson KD Lennart Engström Val av ombud i ARENABOLAGET för 2014 att som kommunens ombud i Arenabolaget från årsstämman 2014 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker Sellgren et expedieras till: 29

30 KSAU 43 Dnr KS 2014/50 Ombudgetering av anslag för pågående drift och investeringsprojekt Ekonomienheten har sammanställt framställningar från nämnder och förvaltningar om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2013 års budget och tilläggsanslag, se bilaga. För driftbudgeten uppgår förslaget till ombudgetering till tkr och avser 10 ändamål. Det största enskilda beloppet avser tilläggsanslaget för En dator per elev, där totalt tkr ej förbrukats under Vidare föreslås att 500 tkr tilläggsbudgeteras avseende omställning administrativa system m.m. med anledning av ny organisation. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten justeras därmed till tkr. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 82 olika projekt. Fördelningen är tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Godkänns framställningarna om ombudgetering så omsluter investeringsbudgeten för 2014 totalt 357,9 mnkr, fördelat på skattefinansierad verksamhet med 189,2 mnkr och vaverksamhet med 168,7 mnkr. Den budgeterade upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med 85,0 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten och med 50,0 mnkr avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. sunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomienheten, 11 februari 2014 Framställningar från nämnder/förvaltningar. Yrkanden Ola Carlsson (M) yrkar bifall. Fortsättning 30

31 KSAU 43, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med sammanlagt tkr, att finansiering sker genom minskning av budgeterat resultat med tkr, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2014 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget 0 tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2014 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr, ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, samt att resterande del av ombudgeteringarna finansieras av befintligt rörelsekapital. et expedieras till: 31

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer