Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Lennart Nilsson (C) Katarina Nilsson (KD) Kjell Erixon (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Anders Clark (Informatör) Åsa Vernby (Statisticon) Annika Bengtsson (GIS-ingenjör) Christer Örning (Tekniska nämnden) Bertil Påhlsson (Tekniska nämnden) Hans-Åke Jönsson (Tekniska nämnden) Mikael Fritzon (Teknisk chef) Kenneth Gustavsson (Ekonom, tekniska kontoret) Mikael Von Krassow (Socialnämnden) Sergio Garay (Socialchef) Lars-Göran Nilsson (Administrativ chef, socialförvaltningen) Mikael Nyström (HR utvecklare) Hans-Börje Andersson (Personalchef) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare)

2 2 Utses att justera: Ola Carlsson Lars-Olle Tuvesson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Ola Carlsson Lars-Olle Tuvesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KS 146 Justerare Ola Carlsson(M) och Lars-Olle Tuvesson (S) utses att justera protokollet.

4 KS 147 Föredragningslistan 146 Justerare Föredragningslistan Förslag till modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna-uppdrag från kommunfullmäktige 2012/ Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för otillräckligt försörjningsstödsanslag 150 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med ny privat vårdgivare vid KVS i Vejbystand från och med den 1 september Budgetramar Extra utskick via e-post / / / Budgetuppföljning I per inklusive uppföljning av nämndmål och uppdrag Extra utskick via e-post Detaljplan för del av Lasarettet 1, (badhus), Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun Antagande Översyn tekniska kontorets verksamheter 2012/ / /118 Fortsättning

5 KS , forts. Sydvattens begäran om stämmodelegater samt representant till Sydvattens styrelse 2012/ Förslag om permutation av Stiftelsen Bror William Perssons donationsfond 157 Förslag om permutation av stiftelsen Anna Sofia Sjunnessons fond 158 Förslag om permutatlion av Stiftelsen Oskar Valfrid Svenssons fond 159 Förslag om permutation av Stiftelsen Hilma Perssons fond 160 Förslag om permutation av Stiftelsen Ethel Nordhs fond 161 Förslag om permutation av Stiftelsen Ängelholms Byggmästareförenings premiefond 162 Förslag om permutation av Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders stipendiefond 163 Förslag om permutation av Stiftelsen Ethel Nordhs skolfond 164 Förslag om permutation av Stiftelsen Libertés skolfond 165 Förslag om permutation av Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons fond 166 Förslag om permutation av Stiftelsen Rudolf Larssons donationsfond 167 Förslag om permutation av Stiftelsen Samfonden för grundskolans högstadium 2011/ / / / / / / / / / / /488 fortsättning

6 KS 147, forts. 168 Förslag om permutation av Stiftelsen Samfonden för låg- och mellanstadium i Ängelholm 2011/ Förslag om permutation av Stiftelsen Skepparkrokens skolfond s val / / Uppföljning av TN:s ekonomi och verksamhetsmål 172 Uppföljning av SN:s ekonomi och verksamhetsmål 2011/ Redovisning av befolkningsprognos 174 Arbetade timmar

7 KS 148 Dnr 2012/53 Modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna - kommunfullmäktigeuppdrag Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget ska återrapporteras senast den 31 januari sunderlag Protokollsutdrag KSPU den 29 mars 2012, 20 Tjänsteutlåtande från personalchefen 20 mars Protokollsutdrag BUN, den 26 januari 2012, 11 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 januari 2012 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 14 november 2011, 225, punkt 21 Samverkansprotokoll den 9 januari 2012 Arbetsutskottet lämnade den 12 januari 2012 förslag till beslut (BUNAU 6) Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall, Sven-Ingvar Borgqvist (M) och Bengt Sävström (S) instämmer. Ola Carlsson (M) yrkar bifall enligt KSPU:S förslag, Liss Böcker (C) och Stig Andersson (EP) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist (M) yrkar avslag. Proposition Ordförandens ställer proposition på dels bifall, dels avslag till personalutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller personalutskottets förslag till beslut. föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till modell i två steg för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare), samt att därmed anse uppdraget från kommunfullmäktige besvarat Fortsättning

8 KS 148, forts. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) medges att lämna protokollsanteckning enligt följande. (S) ställer sig bakom en generell löneökning för pedagogerna. Denna yrkesgrupp har länge fått stå tillbaka lönemässigt. För att detta ska vara en satsning anser vi att resurserna ska tillskjutas utöver det generella löneutrymmet. Annars blir pedagogernas löneökning på bekostnad av alla andra kommunalt anställda i Ängelholms kommun. Vilken yrkesgrupp premieras nästa gång? Målet med detta uppdrag från kommunfullmäktige är bl a att öka lönespridningen inom yrkesgruppen vilket ej kan garanteras med liggande förslag. (S) ställer sig också frågande till om vi politiker ska vara med och bestämma hur lönebyggnaden ska se ut då det är arbetsmarknadens parter som ska göra detta enligt den svenska modellen. et expedieras till: Kommunfullmäktige

9 KS 149 Dnr 2012/195 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för otillräckligt försörjningsstödsanslag Socialnämnden har gjort en framställan om tilläggsanslag om 1,5 mnkr avseende otillräckligt försörjningsstöd samt 2,0 mnkr avseende merkostnader inom psykiatrin till följd av försenat färdigställande avseende nytt gruppboende. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 30 april 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 9 maj 2012, 170 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till den första att-satsen som innebär avslag till socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd med hänsyn till Socialdemokraternas förslag till budget inför För ärendet i övrigt yrkas bifall. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsanslag med hänsyn till Engelholmspartiets förslag till budget inför Ola Carlsson (M) och Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag avseende avslag till socialnämndens begäran och bifall till BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Karl- Otto Rosenqvist:s (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-först för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut innebärande avslag till socialnämndens begäran om tilläggsanslag för försörjningsstöd. Nej-röst för bifall till socialnämndens begäran. Fortsättning

10 KS 149, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Sven-Ingvar Borgqvist x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Olsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 6 föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå socialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseende ökade kostnader för försörjningsstöd samt att betona socialnämndens ansvar för att finna finansieringslösningar inom sin befintliga budget, att bevilja socialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseende ökade kostnader för bl.a. boendestöd till psykiskt funktionshindrade med 2,0 mnkr, samt att finansiering ska ske genom omdisponering av 2,0 mnkr från kommunfullmäktiges anslag avseende ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade. Reservationer BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet avseende den första att-satsen till förmån för egna förslag. Fortsättning

11 KS 149, forts. et expedieras till: Kommunfullmäktige

12 KS 150 Dnr 2012/196 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med ny privat vårdgivare vid KVS i Vejbystand från och med den 1 september 2012 Socialnämnden har gjort en framställan om tilläggsanslag om 1,5 mnkr avseende ökade kostnader till följd av ny privat vårdgivare vid KVS i Vejbystrand fr.o.m. september sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 30 april 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 9 maj 2012, 171 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslaget från arbetsutskottet. föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseende ökade kostnader för nytt avtal med vårdgivare inom KVS i Vejbystrand med 1,5 mnkr att finansiering ska ske genom omdisponering av 1,5 mnkr från kommunfullmäktiges anslag avseende ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade. et expedieras till: Kommunfullmäktige

13 KS 151 Dnr 2012/192 Budgetramar Kommunledningskontoret har utifrån kända förutsättningar tagit fram förslag till budgetramar för respektive nämnd för perioden sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 24 april 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 9 maj 2012, 173 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till att-satserna 1, 4, 7, 8 samt avslag till att-satserna 2, 3, 5, 6 Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag till att-satserna 2, 3, 5, 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa att-satser. föreslår kommunfullmäktige 1. att notera den betydande försämringen vad gäller den förväntade befolkningsutvecklingen, 2. att reducera budgetramarna 2013 med motsvarande 0,5 % av nämndernas nettokostnader, vilket motsvarar kommunens minskade ekonomiska resurser till följd av svag befolkningsutveckling, 3. att reducera budgetramarna 2014 med motsvarande 0,9 % av nämndernas nettokostnader, vilket motsvarar kommunens minskade ekonomiska resurser till följd av svag befolkningsutveckling, 4. att öka avsättningen avseende löneökningar med 6,5 mnkr årligen från 2013 och framåt, fortsättning

14 KS 151, forts. 5. att fastställa nämndernas driftbudgetramar, skattefinansierad verksamhet, i enlighet med bilaga 1, 6. att fastställa nämndernas investeringsramar, skattefinansierad verksamhet, i enlighet med bilaga 2, 7. att uppdra åt tekniska nämnden att se över VA-taxan i syfte att uppnå 100 procent avgiftstäckning, samt 8. att notera, att det finansiella målet som innebär att resultatnivån i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2,0 procent, inte uppnås Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) medges lämna följande protokollsanteckning. (S) vill med denna protokollsanteckning anmäla att eventuellt kommer vi lägga ett alternativt budgetförslag som inte ryms inom aktuella budgetramar. et expedieras till: Kommunfullmäktige

15 Sammanträdesdatum KS 152 Dnr 2012/200 Budgetuppföljning I per inklusive uppföljning av nämndmål och uppdrag Hit hämtas sammanfattning om ärendet från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till eventuellt kommande beslutsdokument sunderlag Hit hämtas beslutsunderlag från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument. Förslag till beslut Hit hämtas förslag till beslut från utpekad tjänsteskrivelse. Denna text ligger i en kontroll, detta möjliggör transport av texten till ev kommande beslutsdokument. et expedieras till:

16 KS 153 Dnr 2010/472 Detaljplan för del av Lasarettet 1, (badhus), Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun - Antagande Med anledning av att byggnadsnämnden den 30 april 2012 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. sunderlag Protokollsutdrag BN den 30 april 2012, 73 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Utlåtande II Plankarta med bestämmelser Illustrationer Förslag till beslut att föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Ängelholm 3:139, badhus, Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun. et expedieras till: Kommunfullmäktige

17 KS 154 Dnr 2012/118 Översyn tekniska kontorets verksamheter Kommunledningskontoret har utifrån kommunfullmäktiges beslut i budget 2012, låtit göra en genomlysning av tekniska nämndens verksamheter exklusive kost och lokalvård. Uppdraget innebär en genomlysning av tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet samt vattenoch avloppsverksamhet. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som kan bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Målet med genomlysningen är att beskriva ett nuläge och att ge verksamhetsspecifika åtgärdsförslag. Syftet är att skapa ökad tydlighet, effektivitet och en budget i balans för varje verksamhetsområde. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 25 april 2012, 140 Konsultfirman Public Partners återrapportering, daterad mars 2012 Tjänsteutlåtande, daterad 20 mars 2012 Yrkanden Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att uppdraget också ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Brittmarie Hansson (S) och Eva Kullenberg (FP) instämmer. beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att inkomma med en handlingsplan med förslag på åtgärder grundade på konsultrapportens slutsatser, att uppdra till tekniska nämnden att till kommunstyrelsens arbetsutskott stadsbyggnads möte den 13 juni återrapportera tekniska nämndens åtgärdsplan och eventuellt övriga åtgärder, att för uppdraget utse en styrgrupp bestående av tekniska nämndens ordförande, representant från kommunstyrelsen, teknisk chef och kommundirektör, fortsättning

18 KS 154, forts. att föreslå Göran Larsson som kommunstyrelsens representant till styrgruppen, samt att tekniska nämndens åtgärdsplan och eventuellt övriga åtgärder återrapporteras till kommunstyrelsen. et expedieras till: Tekniska nämnden

19 KS 155 Dnr 2012/154 Sydvattens begäran om stämmodelegater samt representant till Sydvattens styrelse den 1 juni 2012 Kommunfullmäktige beslöt att ansluta sig till Sydvatten AB genom att godkänna avtal om delägarinträde samt konsortialavtal med tilläggsavtal. godkände tilläggsavtal IV till konsortialavtalet som bl a innehåller bestämmelser om till Ängelholm riktad nyemission av aktier i bolaget. Årsstämma i Sydvatten AB hålls fredag den 1 juni s arbetsutskott har utsett kanslichefen till ombud vid denna stämma. Som delägare i Sydvatten erbjuds Ängelholms kommun att utse ordinarie ombud för kommunens aktier i bolaget samt ersättare för denna. Kommunen har också att utse ersättare i styrelsen för innevarande mandatperiod. Efter Ängelholms inträde kommer styrelsen att bestå av 13 ordinarie ledamöter och 14 ersättare. De ursprungliga fem delägarkommunerna har fasta platser enligt nedan. De kommuner som tillträtt bildar tillsammans gruppen Övriga och utser tre ordinarie ledamöter och åtta ersättare i styrelsen. Fördelningen av platser inom gruppen görs av en valberedning. Reglerna för valberedningens arbete bestäms av gruppen övriga kommuner. Ängelholms kommun har under innevarande mandatperiod fått en ersättareplats i styrelsen. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 25 april 2012, 144 Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Skrivelse av Sydvatten AB med begäran om stämmodelegater och representant till Sydvattens styrelse. Fortsättning

20 KS 155, forts. beslutar att till ordinarie ombud under 2012 utse Ola Carlsson att till ersättare för denne utse Lennart Engström att till ersättare i styrelsen under resterande del av mandatperioden utse Åsa Herbst et expedieras till: Sydvatten AB

21 KS 156 Dnr 2011/473 Förslag om permutation av Stiftelsen Bror William Perssons donationsfond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 miljoner kronor per den 31 december Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet att begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag SN den 13 mars 2012, 58 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 415 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet används till trivselbefrämjande åtgärder inom kommunens allmänna åldringsvård. Dessutom yrkar kommunen att skrivelsen om att donationskapitalet inte får minskas stryks, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. Fortsättning

22 KS 156, forts. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

23 KS 157 Dnr 2011/474 Förslag om permutation av stiftelsen Anna Sofia Sjunnessons fond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 miljoner kronor per den 31 december Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet att begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj Protokollsutdrag SN den 10 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 416 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet används till att bereda julglädje för varande patienter på Solhaga i Munka Ljungby, att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

24 KS 158 Dnr 2011/475 Förslag om permutatlion av Stiftelsen Oskar Valfrid Svenssons fond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag SN den 10 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 417 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

25 KS 159 Dnr 2011/476 Förslag om permutation av Stiftelsen Hilma Perssons fond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag SN den 10 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 418 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas till att traktera extra åt de gamla på Karlslunds servicehus i Rebbelberga, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

26 KS 160 Dnr 2011/477 Förslag om permutation av Stiftelsen Ethel Nordhs fond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommenledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag SN den 10 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 419 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas till julblommor åt Kungshagas pensionärer, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

27 KS 161 Dnr 2011/482 Förslag om permutation av Stiftelsen Ängelholms Byggmästareförenings premiefond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 424 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet används till premier eller annan uppmuntran åt förtjänta elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningstekniska linje eller annan praktisk yrkesutbildning av motsvarande slag, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

28 KS 162 Dnr 2011/483 Förslag om permutation av Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders stipendiefond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 maj 2012, 425 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas till att dela ut stipendier till skötsamma och välartade elever vid grundskolans högstadium i kommunen att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

29 KS 163 Dnr 2011/484 Förslag om permutation av Stiftelsen Ethel Nordhs skolfond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 426 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får delas ut till två flitiga elever på Rebbelberga skolan, samt att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

30 KS 164 Dnr 2011/485 Förslag om permutation av Stiftelsen Libertés skolfond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 427 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

31 KS 165 Dnr 2011/486 Förslag om permutation av Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons fond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2012, 428 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

32 KS 166 Dnr 2011/487 Förslag om permutation av Stiftelsen Rudolf Larssons donationsfond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 429 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

33 KS 167 Dnr 2011/488 Förslag om permutation av Stiftelsen Samfonden för grundskolans högstadium Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 430 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

34 KS 168 Dnr 2011/489 Förslag om permutation av Stiftelsen Samfonden för låg- och mellanstadium i Ängelholm Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 431 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet får användas vid utdelningar. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

35 KS 169 Dnr 2011/490 Förslag om permutation av Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Ängelholms kommun förvaltar 33 stiftelser vars tillgångar totalt uppgick till 13,3 mnkr per Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att permutera stiftelser. Revisionsbyrån PwC har, på uppdrag av kommunledningskontoret, gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka möjligheter som finns för permutation. Genomgången visar att det för 18 av stiftelserna finns möjlighet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir möjlig. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 2 maj 2012 Protokollsutdrag BUN den 26 januari 2012, 7 Protokollsutdrag KS den 7 december 2011, 432 beslutar att ansökan om permutation inlämnas till Kammarkollegiet, att Ängelholms kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet. Ängelholms kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Årliga räntan och kapitalet används till stipendier åt ungdom från Barkåkra kommun, dock med företräde för ungdom från Skepparkrokens samhälle, för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. att ekonomichefen bemyndigas att underteckna ansökan om permutation till kammarkollegiet samt att företräda kommunen i ärendet et expedieras till: Kommunledningskontoret, Stefan Marthinsson

36 KS 170 Dnr 2012/201 s val 2012 förrättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bl a ombud till kommunens bolag. Aktuellt för 2012 är : sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 25 april 2012, 160 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret från den 25 april 2012 Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2012 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson C Liss Böcker - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. allt att gälla från årsstämman 2012 intill dess nästa årsstämma hållits. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för 2012 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2012 intill dess nästa årsstämma hållits utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström

37 Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2012 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget utse M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson. allt att gälla från årsstämman 2012 intill dess nästa årsstämma hållits. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFAR- LIGT AVFALL för 2012 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt Mikael Fritzon, teknisk chef att gälla från årsstämman 2012 intill dess nästa årsstämma hållits. et expedieras till: Kanslienheten, Henrik Sandén Berörda bolag

38 KS 171 Dnr Uppföljning av TN:s ekonomi och verksamhetsmål Christer Örning från tekniska nämnden och Kenneth Gustavsson från tekniska kontoret redogör muntligen för ekonomi och verksmhetsmål beslutar att notera informationen

39 KS 172 Dnr 2011/380 Uppföljning av SN:s ekonomi och verksamhetsmål Sergio Garay, förvaltningschef, Lars-Göran Nilsson, administrativ chef och Jan-Olof Sewring från socialnämnden redogör muntligen för socialnämndens mål och ekonomi. beslutar att notera informatione

40 KS 173 Dnr Redovisning av befolkningsprognos Åsa Vernby från Statisticon redogör för gjord befolkningsprognos. beslutar att notera informationen

41 KS 175 Arbetade timmar Mikael Nyström från personalenheten redogör för arbetade timmar i Ängelholms kommun för varje förvaltning och skillnaden mellan 2010 och beslutar att notera informationen

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-10-09 Kallelse 1 KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande.

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Grön, 2014-04-24, kl. 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Christer Hansson (S) Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Räddningsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-14:00

Räddningsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-14:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 13:30-14:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist tjg ersättare för Robin

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-06-12, kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 ande: Ersättare: Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 12:15

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 12:15 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2014-10-15, kl. 09:00 12:15 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. för

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer