Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) , Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Göran Larsson 350 Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) Tjänstemän Lilian Eriksson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Jessika Krantz (kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare Utses att justera: Göran Larsson ( , Ola Carlsson 350 Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson ( , Ola Carlsson 350 1

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger 2

3 KSAU 331 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet, , , Ola Carlsson (M) utses att justera protokollet 350 3

4 KSAU 332 Föredragningslistan godkänner nedanstående föredragningslista 331 Val av justerare 332 Föredragningslistan Kommunfullmäktigeärenden 333 Förslag om ändring i reglemente för byggnadsnämnden, 3 Delegering 334 Motion från Kerstin Engle (S) om upprensning i skyltdjungeln 335 Motion från Robin Holmberg (M) och Per Skantz (M) om utredning och införande av "Bygglov direkt" 336 Motion från Cornelis Huisman m.fl. (M) om ny bevarandeplan 337 Motion från Eva Kullenberg(FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn 338 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden 2013/ / / / / / Revidering av ungdomspolitisk policy 2013/ Motion från Eva Kullenberg(FP) och Sven Bergman(FP) om kostenhetens tillhörighet 2012/202 Fortsättning 4

5 KSAU 332, forts. Kommunstyrelseärenden 341 Uppföljning av det kvalitativa och kostnadsmässiga innehållet i nuvarande driftsform av färdtjänst och riksfärdtjänst 342 Lokalförhyrning i John Bauerskolans tidigare lokaler 343 Forsatt arbete för en attraktiv och levande stadskärna 2013/ / / Rapport om kommunens kundtjänstfunktion 2013/ Godkännande samt delegation att underteckna köpekontrakt för Sekatören 1-4 och 7 11 samt för Söndrebalj 7: Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Ängelholm 3:1 2013/ /373 särenden 347 Samråd - Detaljplan för Skolmästaren 1 och 2, Magistern 4 och 5 m.m., Ängelholms kommun 348 Anhållan om anstånd angående uppdrag till barnoch utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar 2013/ / Överenskommelse om samverkan - Polismyndigheten - Ängelholms kommun 2014 Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relation 2013/ /424 fortsättning 5

6 KSAU 332, forts. Informationsärenden 351 Besök: Mattias Lundblad, Koordinator Kraftsamling, 10: Diskussionsärende - Avtal mellan Fontänhuset Båstad och Ängelholms kommun /483 Tillkommande ärenden 353 Besök 09:30 Mikael Fritzon - Skadeläget i klitterna efter stormen Sven 6

7 KSAU 333 Dnr 2013/470 Förslag om ändring i reglemente för byggnadsnämnden, 3 Delegering I beredning av motion från Kerstin Engle (S) om upprensning i skyldjungeln (diarienummer 2013/213) har det uppmärksammats att kommunens tillsynsansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) och väglagen (VGL) inte har delegerats till någon nämnd. Enligt LGS 6 får tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer. Den omedelbara tillsynen utövas av kommunen. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 28 november 2013 Förslag till ny lydelse i reglemente för byggnadsnämnden, 3 delegering föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra reglemente för byggnadsnämnden genom införande av följande lydelse i 3 Delegering Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) och väglagen (VGL) avseende varaktig uppsättning utomhus av tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål. et expedieras till: Kommunfullmäktige 7

8 KSAU 334 Dnr 2013/213 Motion från Kerstin Engle (S) om upprensning i skyltdjungeln Kerstin Engle m.fl. (S) föreslår att åtgärder ska vidtas för att rensa upp bland reklamskyltar längs motorvägen E6 och andra vägar i kommunen. Bakgrunden till motionen är de många reklamskyltar som uppsatts längs de skånska vägarna, varav ett flertal finns längs den del av E6 som går igenom Ängelholms kommun. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 30 oktober 2013 Bilaga, förslag om ändring i reglemente för byggnadsnämnden Protokollsutdrag TN den 17 oktober 2013, 70 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den Protokollsutdrag BN den 22 oktober 2013, 178 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 15 oktober 2013 Motion från Kerstin Engle m.fl. (S), daterad den 29 april 2013 Yrkanden Göran Larsson (M), Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till att anse motionen besvarad. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall till att anse motionen besvarad och dels bifall till motionen. Ordförande finner att arbetsutskottet anser motionen besvarad. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera delegation till byggnadsnämnden att utöva tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) och väglagen (VGL), samt att därmed anse motionen besvarad. fortsättning 8

9 KSAU 334, forts. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen. et expedieras till: Kommunfullmäktige 9

10 KSAU 335 Dnr 2013/332 Motion från Robin Holmberg (M) och Per Skantz (M) om utredning och införande av "Bygglov direkt" Robin Holmberg (M) och Per Skantz (M) föreslår att Ängelholms kommun inför bygglovshantering enligt modellen "Bygglov direkt". Modellen innebär att kommunens bygglovshandläggare vid exempelvis ett tillfälle i veckan står till förfogande för att ge information, rådgivning och vägledning i bygglovsärenden. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 25 november 2013 Protokollsutdrag KF den 18 november 2013, 210 Protokollsutdrag BN den 19 november 2013, 196 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 12 november 2013 Motion från Robin Holmberg och Per Skantz (båda M) om utredning och införande av "Bygglov direkt", daterad den 13 augusti 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till förslaget. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera att byggnadsnämnden har fått i uppdrag att införa bygglov över disk senast den 30 juni 2014, samt att därmed anse motionen besvarad. et expedieras till: Kommunfullmäktige 10

11 KSAU 336 Dnr 2013/192 Motion från Cornelis Huisman m.fl. (M) om ny bevarandeplan Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Cornelis Huisman (M) m fl om framtagning av ny bevarandeplan, till kommunstyrelsen, som i sin tur har remitterat den till byggnadsnämnden för yttrande senast den 18 oktober sunderlag Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 27 november 2013 Protokollsutdrag byggnadsnämnden, 27 augusti 2013, 133 Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande 20 augusti 2013 Stadsarkitektkontorets yttrande, Svar på remiss av motion angående framtagning av ny bevarandeplan, angående den pågående uppdateringen av bevaringsprogrammet Motion från Cornelis Huisman (M) m fl om framtagning av ny bevarandeplan samt kommunstyrelsens beslut om att remittera motionen till byggnadsnämnden för yttrande. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera byggnadsnämndens utredning avseende ny bevarandeplan, samt att motionen därmed anses besvarad et expedieras till: Kommunstyrelsen 11

12 KSAU 337 Dnr 2012/177 Motion från Eva Kullenberg(FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Eva Kullenberg (FP) har inkommit med en motion om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn. Motionären noterar att antalet ideellt arbetade timmar är oerhört svårt att värdera och föreslår att det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Motionären föreslår 1. att målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn, 2. att i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn, 3. att om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor, 4. att Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider, 5. att utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 10 september 2013 Motion från Eva Kullenberg (FP) ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Protokollsutdrag BUN den 6 september 2012, 91 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterat den 15 augusti 2012 Protokollsutdrag SN den 11 september 2012, 201 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat den 15 juni 2012 Protokollsutdrag MN den 18 september, 56 Tjänsteutlåtande från miljökontoret, daterat den 28 augusti 2012 Protokollsutdrag KFN den 25 september 2012, 97 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 31 augusti 2012 Protokollsutdrag RN den 12 september 2012, 27 Tjänsteutlåtande från Räddningstjänsten, daterat den 2 juli 2012 Protokollsutdrag TN den 18 oktober 2012, 18 fortsättning 12

13 KSAU 337, forts. Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 3 oktober 2012 Protokollsutdrag BN den 22 januari 2013, 16 Tjänsteutlåtande från statsarkitektkontoret, daterat den 14 januari 2013 Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar att motionen ska anses bifallen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera kommunfullmäktiges presidiums föreslag till uppdrag åt beredningen för medborgardialog att ta fram förslag till en kommunövergripande strategi för samarbete med den ideella sektorn, att noter att därmed kan motionen anses besvarad, samt att notera att uppdraget övergår till beredning i den nya politiska organisationen et expedieras till: Kommunstyrelsen 13

14 KSAU 338 Dnr 2013/255 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun har mottagit en motion från Karl-Otto Rosenqvist m fl (MP) om att undersöka förutsättningarna för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden. sunderlag Tjänsteutlåtande, 25 november 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan om att endast tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområde ska tas upp i samband med utformningen av nya skyddsbestämmelser efter revidering av befintliga och eventuellt tillkommande vattenskyddsområden och VA-plan, samt att därmed anses motionen besvarad et expedieras till: Kommunstyrelsen 14

15 KSAU 339 Dnr 2013/266 Revidering av ungdomspolitisk policy Kommunfullmäktige beslutade den 27 november att anta upprättat förslag till ungdomspolitisk handlingsplan. Den ungdomspolitiska handlingsplanen har reviderats, döpts om och behandlats av beredningen för medborgardialog den 13 maj Förslaget från beredningen är att föreslå kommunfullmäktige anta den ungdomspolitiska policyn. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2013 att återremittera ärende för ytterligare beredning. Förslaget till ny ungdomspolitisk policy är nu reviderad och beredningen för medborgardialog har ställt sig bakom förslaget den 13 november sunderlag Ungdomspolitisk policy Protokollsutdrag KS 14 augusti 2013, 183 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 13 november 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad ungdomspolitisk policy för Ängelholms kommun et expedieras till: Kommunstyrelsen 15

16 KSAU 340 Dnr 2012/202 Motion från Eva Kullenberg(FP) och Sven Bergman(FP) om kostenhetens tillhörighet Motionen inkom den 26 april 2012 och Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) föreslår att kommunens kostenhet blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktion, egen budget och en politiskt styrd kostnämnd/utskott. Motionen har tidigare remitterats till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden för yttrande. Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden har inte lämnat synpunkter på kostenhetens tillhörighet. Tekniska nämnden föreslår att ett utskott om fem personer med representanter från politiker, BUF, SOC, TK-chef samt kostchef inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun. har den 12 december 2012 beslutat att remittera motionen till beredningen för ny politisk organisation för yttrande. Beredningen för ny politisk organisation har yttrat sig över motionen den 26 november sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 26 november 2013 Svar från beredningen för ny politisk organisation, daterat den 25 november 2013 Protokollsutdrag KSAU den 12 december 2012, 412 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 Motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (båda FP) om kostenhetens tillhörighet, daterad den 26 april Yrkanden BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Övrigt Eva Kullenberg (FP) avstår från att delta i beslutet. Fortsätt 16

17 KSAU 340, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera att kostenhetens tillhörighet inte kan bestämmas innan förslaget till ny tjänstemannaorganisation presenteras, samt att därmed anse motionen besvarad. et expedieras till: Kommunstyrelsen 17

18 KSAU 341 Dnr 2013/465 Uppföljning av det kvalitativa och kostnadsmässiga innehållet i nuvarande driftsform av färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunstyrelsen uppdrog 12 juni 2013 åt kommunledningskontoret att göra en uppföljning av det kvalitativa och kostnadsmässiga innehållet i nuvarande driftsform av färdtjänst och riksfärdtjänst samt att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december Kommunledningskontoret återkommer här med beskrivning av verksamheten, statistik m.m. som underlag för uppföljningen. Parallellt har ett projekt startats inom Skåne Nordväst i syfte att ta fram en gemensam handlingsplan för framtiden. Styrelsen för Skåne Nordväst tar upp ärendet vid sitt möte 29 november Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska avvakta resultatet av projektet inom Skåne nordväst innan beslut tas i ärendet. sunderlag Tjänsteutlåtande 28 november 2013 av kommunledningskontoret. Trafikanalys färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 (Statistik 2013:22). föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets uppföljning av det kvalitativa och kostnadsmässiga innehållet i nuvarande driftsform av färdtjänst och riksfärdtjänst, samt att avvakta resultatet av projektet inom Skåne nordväst innan vidare beslut tas i ärendet et expedieras till: Kommunstyrelsen 18

19 KSAU 342 Dnr 2013/446 Lokalförhyrning i John Bauerskolans tidigare lokaler Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärende rörande lokalförhyrning av JB:s tidigare lokaler och har då fattat följande beslut: att hyra JB:s lokaler av Melin förvaltnings AB under en period av tre år fr.o.m , att JB:s lokaler (Melin förvaltning) används som evakuering under byggnationen av Nyhemsskolan, (högstadet och Victoriaskolan), att Komvux verksamhet överflyttas till JB:s lokaler successivt, efterhand som evakueringen av Nyhemsskolans högstadium och Victoriaskolan upphör, att Competensum disponerar nuvarande lokaler till annan uppgörelse gjorts, att Åsboskolan återlämnas som hyresobjekt, att godkänna den ekonomiska konsekvensen, att uppdra åt kommunens fastighetsstrateg att skriva avtal med Melin förvaltnings AB, att konstatera att kostnadsneutralitet uppnås enligt den ekonomiska konsekvensanalysen och anhålla om tilläggsbidrag för kommande hyreskostnader hos kommunstyrelsen/ekonomienheten, att uppdra åt förvaltningen och fastighetsstrategen att ta fram en ekonomisk kalkyl och programhandlingar för en överflyttning och etablering av Victoriaskolan och H-byggnaden på Rönnegymnasiet, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för inriktningsbeslut. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad från barn- och utbildningsnämnden Utredning om ev förhyrning av John Bauers tidigare lokaler; barn- och utbildningsförvaltningen Fortsättning 19

20 KSAU 342, forts. Yrkanden BrittMarie Hansson (S) och Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till förslaget från barn- och utbildningsnämnden. föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana AB Ängelholmslokaler att teckna hyresavtal med Melin Förvaltnings AB avseende förhyrning av före detta JB:s lokaler fr.o.m , samt anpassa lokalerna för slöjd, hemkunskap samt Victoriaskolans behov och ombesörja flyttning av verksamheterna från Nyhemsskolan, att uppdra åt kommunledningskontoret att säga upp förhyrningen av lokaler på Nyhemsskolan från AB Ängelholmslokaler per samt att barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2014 samt budgetram för kommande år ska korrigeras utifrån denna minskade hyreskostnad, att före detta JB:s lokaler (Melin Förvaltnings AB) används som evakuering under byggnationen av Nyhemsskolan (högstadiet och Victoriaskolan), att inriktningen är att Komvux verksamhet överflyttas till JB:s lokaler successivt, efterhand som evakueringen av Nyhemsskolans högstadium och Victoriaskolan upphör, att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att ta fram förfrågningsunderlag och en ekonomisk kalkyl för renovering/ nybyggnation av Victoriaskolan på Rönnegymnasiet, att notera att Competensum disponerar nuvarande lokaler tills dess annan uppgörelse gjorts, att notera att Åsboskolan återlämnas av Barn- och utbildningsnämnden som hyresobjekt när överflyttning skett till före detta JB:s lokaler et expedieras till: Kommunstyrelsen 20

21 KSAU 343 Dnr 2013/358 Forsatt arbete för en attraktiv och levande stadskärna Ängelholms Näringsliv AB har, med instämmande av flera näringsidkare, lämnat en skrivelse till kommunen om att förbättra förutsättningarna för att stärka Ängelholm som handels- och mötesplats. Fyra konkreta förslag på åtgärder lämnas: Tydlig skyltning från centrala parkeringsplatser som talar om vart man som besökare ska gå för att komma till Storgatan och shoppingstråket Att den första halvtimmens eller timmens parkering är kostnadsfri Att det återinförs parkering på Stortorget under vinterhalvåret alternativt att kommunen investerar i ett torg som lever året runt. Satsningen skulle kunna göras med sikte på 500-årsjubileet och innehålla exempelvis en konstfrusen isbana, glaspaviljonger för åretruntöppna serveringar, mobil vinterträdgård etc. Lättillgängliga, rena och fräscha toaletter; att 5-10 aktörer inom området Åslingan- Klippanvägen samt handelsplatsen Brännhorn Center erbjuds att öppna sina kundtoaletter för allmänheten mot ersättning från Ängelholms kommun Tekniska kontoret har yttrat sig över skrivelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den Skrivelse från tekniska kontoret inkommen den Skrivelse från Ängelholms Näringsliv inkommen den Historik - Centrumprojektets etapper 1-3: Följande handlingar i kursiv stil finns att läsa i ärende 2013/358 i kommunstyrelsens diarier: Från KS ärende Uppdrag från kommunfullmäktige till tekniska nämnden att undersöka kommersiella lösningar avseende offentliga toaletter dnr 2012/636: Protokollsutdrag KF Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret Protokollsutdrag TN Tjänsteutlåtande från tekniska förvaltningen Uppdrag från kommunfullmäktige Från KS ärende Centrumprojektet dnr 2010/279: 1. Skrivelse från Benth Jensen Fortsättning 21

22 KSAU 343, forts. Från KS ärende Storgatan/Stortorgets utveckling, Centrumprojektet dnr 2010/86: 2. Protokollsutdrag KS , Minnesanteckningar från möten mellan Centrumgruppen, fastighetsägarna och referensgruppen för handelsstråket på Storgatan, den 11 november 2011 och 21 december Protokollsutdrag KS , Skiss över Stortorget daterad den 5 december 2011, reviderad den 12 december Protokollsutdrag TNAU , 45 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens besluta att som svar på förslag om skyltning hänvisa till pågående arbete med att anlägga kompletterande skyltar, att som svar på förslag om parkeringar och parkeringsavgifter hänvisa till framtagandet av en parkeringspolicy, att uppdra åt tekniska nämnden att vidare utreda ifall butiker och restauranger vill och kan upplåta sina toaletter för allmänheten under sina öppettider samt hur stor ersättningen från kommunen skulle vara. Uppdraget ska åtterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2014, samt att uppdra åt Centrumgruppen att, med en helhetssyn, utreda Stortorgets framtida användning och i utredningen ta hänsyn till tidigare beslut gällande Stortorgets användning. Uppdraget ska åtterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 april Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och bifalls att lämna en protokollsanteckning enligt följande.(s) uppfattning är att Stortorget även fortsättningsvis ska vara bilfritt. Eva Kullenberg (FP) instämmer. et expedieras till: Kommunstyrelsen 22

23 KSAU 344 Dnr 2013/228 Rapport om kommunens kundtjänstfunktion Kommunstyrelsen beslöt i oktober 2010 att tillskapa en utvecklad kundtjänstfunktion, som ska innebära en väg in till kommunen för medborgare, brukare och övriga intressenter och där samtliga förvaltningars verksamhet ska ingå. Kundtjänst startade 2 januari Målbilden är att 70 procent av inkomna ärenden ska avslutas i kundtjänst samt att andelen medborgare som får svar via kontakt per telefon uppgår till 90 %. Kommunledningskontoret har nu ställt samman en rapport t o m augusti 2013 som beskriver införandet och nuvarande läge. Antalet ärenden som avslutas i kundtjänst är betydligt lägre än 70 %. Däremot uppfylls målet om 90 % ska få svar via kontakt per telefon. Till rapporten hör en utvärdering som genomförts med personer som har ringt in till kundtjänst under vecka 43 och 45. Undersökningen omfattar 56 telefonintervjuer. Resultatet visar att Kundtjänst upplevs positivt, men att det finns en rad förbättringsmöjligheter. Kommunledningskontoret kommer att arbeta vidare med utvecklingen av Kundtjänstfunktionen. Det är viktigt att Kundtjänst upplevs som en gemensam angelägenhet för kommunen. T ex finns det ytterligare tjänster som bör överlämnas dit från förvaltningarna. sunderlag Tjänsteutlåtande 28 november Rapport Kundtjänst, t o m augusti 2013 Utvärdering av Kundtjänst, november 2013 föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna att uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta utveckla kundtjänstfunktionen i samverkan med övriga förvaltningar et expedieras till: Kommunstyrelsen 23

24 KSAU 345 Dnr 2013/456 Godkännande samt delegation att underteckna köpekontrakt för Sekatören 1-4 och 7 11 samt för Söndrebalj 7: Kommunledningskontoret har tillfrågat de lokala mäklarna angående ett uppdrag för kommunala stycketomter. Förfrågan gav 4 svar och uppdragsavtal har tecknats med HusmanHagberg för ett arvode om kronor per tomt inkl moms. Uppdragen gäller Sekatören 1-4 och 7 11 i Munka Ljungby samt Söndrebalj 7: i Hjärnarp. De 9 tomter som mäklaren fått uppdrag att sälja förmedlas inte längre enligt den vanliga delegationsordningen för tomtkön utan mäklaren skriver bindande avtal med kunden normalt sett då finansieringen av husbygget är klart. En kontraktsmall är utarbetad för tomterna i Munka Ljungby och en liknande för tomterna i Hjärnarp. I kontrakten finns samma byggnadsskyldighet som då kommunen säljer stycketomter. För att försäljningarna ska gå smidigt krävs en delegation att teckna kontrakten för kommunens räkning. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , köpekontraktsmallar samt karta för Munka Ljungby och Hjärnarp föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna modell för köpekontrakt avseende fastigheterna Ängelholm Sekatören 1-4 och 7-11 till priset av kr samt fastigheterna Ängelholm Söndrebalj 7: till priset kr, samt att exploateringschefen får i delegation att underteckna köpekontrakt för Sekatören 1-4 och 7 11 samt för Söndrebalj 7: et expedieras till: Kommunstyrelsen 24

25 KSAU 346 Dnr 2013/373 Ansökan om dispens från strandskyddet för fastighet Ängelholm 3:1 - Extra utskick Ari Erman ansöker om dispens från förordnande om strandskydd 7 kap 15 miljöbalken vid Skälderviken, för tillbyggnad av tak, ca 3,5 m 2, och luckor på sidorna av baren i Bunkern. Som särskilt skäl för ansökan har uppgivits att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Verksamheten är etablerad på platsen innan området omfattades av strandskyddsbestämmelserna, och har inte prövats tidigare. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret, sjätte december 2013 Miljökontorets utredning, 5 december 2013 Bilagda kartor föreslår kommunstyrelsen att besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för tillbyggnad av tak och luckor i befintlig bar i Bunkern, på fastigheten Ängelholm 3:1, att som villkor i beslutet gäller att trädäcket endast får vara monterat under tiden 1 maj till 15 september, och under övrig tid ska det lagras på annan plats, att endast den plats som byggnaden och trädäcket upptar får tas i anspråk, samt att översända beslutet till sökanden och Länsstyrelsen et expedieras till: Kommunstyrelsen 25

26 KSAU 347 Dnr 2013/431 Samråd - Detaljplan för Skolmästaren 1 och 2, Magistern 4 och 5 m.m., Ängelholms kommun Detaljplanenes huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att: Det äldre begreppet A-ändamål i befintliga äldre planer ändras till Skoländamål, Idrott och för mindre del även möjlighet till Kontor (i den Gamla Kungsgårdens mangårdsbyggnad). Allmän plats i form av befintlig parkmark och västra Kungsgådsgatan överförs till kvartersmark Skoländamål samt Idrott. Upphäva gällande tomtindelning. sunderlag Planbeskrivning Detaljplan Följebrev beslutar att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende detaljplan för fastigheterna Skolmästaren 1 och 2, Magistern 4 och 5 mm. et expedieras till: Byggnadsnämnden 26

27 KSAU 348 Dnr 2013/406 Anhållan om anstånd angående uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 oktober Med anledning av Skolinspektionens rapport Segregationens negativa effekter ska barn- och utbildningsnämnden ta ett starkare tag kring området särskilt stöd, och en kommunövergripande sammanställning ska redovisas i nämnden i augusti-september Barn- och utbildningsnämnden anhåller därför om att få avvakta med återrapporten av uppdraget till kommunstyrelsen till september sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 27 november 2013 Protokollsutdrag BUN den 24 oktober 2013, 109 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterat den 2 september 2013 Uppdrag Protokollsutdrag KF den 27 maj 2013, 128 beslutar att bevilja anstånd, samt att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 september et expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden 27

28 KSAU 349 Dnr 2013/434 Överenskommelse om samverkan - Polismyndigheten - Ängelholms kommun 2014 Sedan 2008 har det funnits ett avtal som reglerar samverkan mellan Polismyndigheten i närpolisområdet Kulla-Bjäre och Ängelholms kommun. Avtalet för år 2013 reglerade endast huvuddragen i samverkansarbetet och överlämnade detaljerna till den åtgärdssammanställning som är antagen för perioden Avtalet för 2014 följer samma rutin. Från och med 2015 kommer ett omtag att göras för att utveckla samverkan mellan Polisen och Ängelholms kommun. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 14 november 2013 Överenskommelse om samverkan Polismyndigheten och Ängelholms kommun beslutar att anta överenskommelsen för samverkan 2014 mellan Polismyndigheten och Ängelholms kommun. et expedieras till: Polismyndigheten, Närpolisområde Kulla-Bjäre 28

29 KSAU 350 Dnr 2013/424 Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relation Malmö Stad och Länsstyrelsen i Skåne har ställt en förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relation. Förslaget innebär att ett kompetenscentrum skapas som erbjuder kontinuerliga utbildningar för personal inom socialtjänst, skola, förskola, fritid samt vård- och omsorg. Kompetenscentret ska också kunna skräddarsy utbildningar efter kommunernas behov och ge riktade kurser beträffande särskilda målgrupper, till exempel personer utsatta för hedersproblematik, våldsutsatta äldre eller funktionsnedsatta. Kompetenscentret kommer att drivas i nära samarbete med Länsstyrelsen och med de kommuner som skriver avtal. Förfrågan om deltagande har remitterats till socialnämnden för yttrande. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 28 november 2013 Protokollsutdrag SN den 3 december 2013, 255 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat den 25 november 2013 Yrkanden Ola Carlsson (M) och Åsa Herbst (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut. BrittMarie Hansson (S), Eva Kullenberg (FP) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar att Ängelholms kommun deltar som avtalskommun. Proposition och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att delta som avtalskommun. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar delta som avtalskommun. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för avstå från deltagande som avtalskommun och nejröst för att delta som avtalskommun. Åsa Herbst (M) och Ola Carlsson (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S), Eva Kullenberg (FP) och Liss Böcker Sellgren (C) röstar nej. Fortsättning 29

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer