Relationer på arbetet och hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relationer på arbetet och hälsa"

Transkript

1 Relationer på arbetet och hälsa Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Ulrich Stoetzer Medicine Doktor, Leg. Psykolog Arbets- och Miljömedicin Institutionen för Folkhälsovetenskap Karolinska Institutet

2 Delarbeten Interpersonal Relationships at Work: Organization, Working Conditions and Health Stoetzer U, Ahlberg G, Bergman P, Hallsten L, Lundberg I. Working conditions predicting interpersonal relationship problems at work. European Journal of Work and Organizational Psychology 2009; 16(4): Stoetzer U, Ahlberg G, Johansson G, Bergman P, Hallsten L, Forsell Y, Lundberg I. Problematic interpersonal relationships at work and depression: A Swedish prospective cohort study. Journal of Occupational Health, 2009; 51: Stoetzer U, Bergman P, Åborg C, Johansson G, Ahlberg G, Parmsund M, Svartengren M. Organizational factors and differences in sickness absence: A Swedish interview study. Submitted Stoetzer U, Åborg C, Johansson G, Svartengren M. Organization, relational justice and differences in sickness absence. Submitted Ulrich Stoetzer

3 Syfte Interpersonella relationer på arbetet: (i förhållande till) organisation, arbetsförhållanden och hälsa Interpersonella - mellanmänskliga Ulrich Stoetzer

4 Delsyften Syften i delarbetena: I: Påverkar psykosociala arbetsmiljövillkor interpersonella relationer? II: Påverkar interpersonella relationer risken för depression? III: Vilka organisationsfaktorer är relaterade till låg sjukfrånvaro och kan dessa vara relaterade till interpersonella relationer? IV: Kan organisatorisk rättvisa (relational justice) användas för att förstå varför olika organisationer har olika många sjukskrivna? Ulrich Stoetzer

5 Ett komplext tema belyst från olika håll orsaker konsekvenser kvalitativ metod individ organisation kvantitati v metod 5

6 Så här Ulrich Stoetzer

7 Eller så här Ulrich Stoetzer

8 Grundantagande De interpersonella relationerna är en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön Psykosocial, hur individen påverkas psykologisk i interaktionen med andra Erik Erikson De interpersonella relationerna är i sig en viktig del av arbetslivet inte bara något nödvändigt för att utföra uppgiften som påverkar vår mentala hälsa Ulrich Stoetzer

9 Bakgrund Freud, psykisk hälsa: att arbeta och älska à Arbetsgruppen, en förlängning av familjegruppen Ulrich Stoetzer

10 Relationer viktiga för psykisk utveckling och psykisk hälsa, Eric Ericson den psykosociala utvecklingen Psykologiska teorier om grupper och grupprocesser Populärkulturen, t.ex. böcker om konflikter på arbetet Konsulter som arbetar med konflikter på arbetet Ulrich Stoetzer

11 Bakgrund, fortsättning Forskning fallstudier av konflikter på arbetet Forskning inom gruppsykologi och management, optimera (prestation i Tayloristisk anda) Lite inom hälsoforskningen, väldigt lite inom arbetshälsoforskningen Ulrich Stoetzer

12 Definitioner av relationer på arbete Social support socialt stöd à Karasek & Theorell instrumentellt och emotionellt stöd, motvikt mot hög belastning och brist på inflytande the social interaction itself is obviously a major component of health and behavioural reactions. We must therefore expand our original demand/control model to include social support as a third dimension (Healthy Work, 1990) Ulrich Stoetzer

13 Socialt stöd Det är lugn och behaglig stämning på min arbetsplats Det är god sammanhållning Mina arbetskamrater ställer upp för mig Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag Jag kommer bra överens med mina överordnade Jag trivs bra med mina arbetskamrater Ulrich Stoetzer

14 Konflikter Har du varit med om en allvarlig konflikt på arbetet de senaste 12 månaderna - ja eller nej à Kanske vanligast när man vill beskriva negativa relationer på arbetet à Vid definition kan innebära brist på stöd eller att bli mobbad à Vi definierar som: En interaktion där båda eller fler parter är aktiva i verbala (eller i värsta fall fysiska) angrepp. Ulrich Stoetzer

15 Utfrysning Känner du dig utfrusen av vissa arbetskamrater t.ex. genom att de utesluter dig från information, inte hälsar eller inte svarar på frågor Känner du dig utfrusen av vissa chefer t.ex. genom att de utesluter dig från information, inte hälsar eller inte svarar på frågor à Inte en interaktion à En person blir utsatt utan att vara aktiv à Kan följa en konflikt Ulrich Stoetzer

16 DATA PART Psykisk hälsa, arbete och relationer Enkätstudie, två tillfällen 1998 och 2001 Svarat på båda enkäterna, (8614) Arbetat på samma jobb, (4100) Kvinnor, ca 2300 (56%) Män, ca 1800 (44%) Analys traditionell epidemiologisk statistisk riskanalys, jämföra exponerade med oexponerade Ulrich Stoetzer

17 Organisation Arbetsvillkor Interpersonella relationer Hälsa Ulrich Stoetzer

18 Delstudie 1: Working conditions predicting interpersonal relationship problems at work Exponering (T1) à Höga krav à Låg stimulans à Små påverkansmöjligheter Utfall (T2) à Allvarlig konflikt à Utfrusen av chefer à Utfrusen av arbetskamrater Tagit hänsyn till à à Kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation, konfliktfylld barndom, socioekonomisk klass Tidigare relationsproblem på jobbet. (T1) Alltså resultatet gäller de som inte hade konflikter eller var utfrusna vid tidpunkten för den första enkäten. Ulrich Stoetzer

19 Resultat Höga krav à Allvarlig konflikt OR 1,3 à Utfrusen av arbetskamrater OR 1,3 Låg stimulans à Utfrusen av arbetskamrater OR 1,4 Små påverkansmöjligheter à Ulrich Stoetzer

20 Organisation Arbetsvillkor Interpersonella relationer Hälsa Ulrich Stoetzer

21 Delstudie 2: Problematic interpersonal relationships at work and depression: A Swedish prospective cohort study Exponering (T1) à Lågt socialt stöd, allvarlig konflikt, utfrusen av arbetskamrater eller chefer Utfall (T2) à Depression, enligt klinisk definition (ICD 10, DSM IV), MDI Major Depression Inventory Tagit hänsyn till à Ålder, utbildning, ekonomisk situation, konfliktfylld barndom, saknar nära vän eller partner, svåra livshändelser, arbetsvillkor à Tidigare depression. (T1) Ulrich Stoetzer Alltså resultaten gäller för de som inte var deprimerade vid tidpunkten för första enkäten

22 Resultat, ökad risk för depression Lågt socialt stöd OR 1,5 Allvarlig konflikt OR 1,4 Utfrusen av chefer OR 1,6 Utfrusen av arbetskamrater OR 1,7 Ulrich Stoetzer

23 Organisation Arbetsvillkor Interpersonella relationer Hälsa Ulrich Stoetzer

24 Fyra delstudier 1. Registerstudie Möjlighet att studera arbetare och tjänstemän på samma företag. Ger en övergripande bakgrund. 2. Intervjustudie Semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på företag med låga respektive genomsnittliga siffror för långtidsfrånvaro. Identifierar systematiskt återkommande friskfaktorer.

25 Fyra delstudier 3. Enkätstudie Enkät baserad på fynd i delstudie 2 och 4. Bekräftar och identifierar de viktigaste friskfaktorerna. 5. Studie av rehabiliteringsprocessen Undersöker rehabiliteringens betydelse som friskfaktor. à à à högsta ledningen första linjens chefer långtidssjukskrivna

26 DELSTUDIE Registerstudie

27 Registerstudie Data från Alecta och AFA Försäkring Företag med fler än 74 anställda Antalet nyanmälda långtidssjuka i mer än 90 dagar Data för urval av företag till intervjustudien

28 Urval av företag utifrån långtidssjukfrånvaro uppdelat i kvartiler Låg Friska företag Genomsnittlig Hög

29 Stora könsskillnader Antal dagar Totalt sjuktal män Totalt sjuktal kvinnor Tot alt

30 Resultat registerstudie Friska företag finns i alla branscher. Friska företag är färre i tunga branscher som tillverkning och byggverksamhet. Även i branscher med känt hög frånvaro finns friska företag. à Fyra av 29 städföretag är friska.

31 Korttidsfrånvaron följer kvartiler för långtidsfrånvaro Antal dagar Sjuklö Sjuklön n M Sjuklön Kv Totalt 0 Kvart il 1 Kvart il 2 Kvart il 3 Kvart il 4

32 Kvinnor är friskare i mansdominerade branscher Antal dagar > 60 dagar män > 60 dagar kvinnor > 60 dagar totalt 0 Jämn könsfördel ning Kvinn o- domin erat Mansdomin erat Tot alt

33 Två av tre fall skulle kunna undvikas! Antal dagar Långtidssjukskri vna Fri sk Genomsnitt a

34 DELSTUDIE 3 Intervjustudie

35 Urval av företag 204 intervjuer vid 38 privata företag med mer än 74 anställda. à spridning över hela landet à representativa för alla branscher inom privat sektor Hälften av företagen hade påtagligt låg frånvaro, hälften hade genomsnittlig långtidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron var i genomsnitt tre gånger lägre i de friska företagen (1,2 respektive 4,3 procent).

36 Intervjuer fördelning VD 23 HR-chef 27 Övriga chefer 39 Första Linjens chef 37 Skyddsombud/facklig representant 36 Medarbetare 33 Övriga 9

37 Semistrukturerade intervjuer Organisation och ledningsstrategier à verksamhet, kommunikationsstrategier, personalpolitik och kompetensutveckling Förändringar Arbetsmiljöarbete à teori och praktik Hälsa och sjukfrånvaro à mönster och hantering

38 Resultat från intervjustudien Ledarskap Kompetensförsörjning Kommunikation/kännedom Delaktighet Hälsa och sjukfrånvaro Fokus på friskfaktorer

39 Ledarskap Uttalad och generell ledarskapsfilosofi: Vi har tre delar som vi lyfter fram i ledarrollen och det är drivkraft, eget initiativ och förmåga att leda sin grupp, och vi försöker titta på dom bitarna när vi hittar ledare.

40 Ledarskap Ledarna rekryteras i större utsträckning internt och kännedom om verksamheten och företagets värderingar betonas: Vi har bestämt att vi internrekryterar alla våra chefer, gruppchefer och högre upp. Dels har man kulturen och bakgrunden med sig och dels är det ett sätt att göra någon sorts karriär inom företaget, det är väldigt tydligt.

41 Ledarskap Ledaregenskaper som social kompetens, utöver den rent produktionsinriktade förmågan, framhålls oftare.

42 Kompetensförsörjning Medarbetarna betraktas som en resurs och utbildning styrs inte enbart av verksamhetens behov utan ses också som personligt utvecklande. Vid rekrytering beaktas inte bara yrkesmässig kompetens utan även förmågan att få fungerande arbetsgrupper. Rätt kompetens är viktigt men också att acceptera och dela företagets värderingar.

43 Kompetensförsörjning Rätt kompetens är viktigt men också att acceptera och dela företagets värderingar. Att sälja våra varor tror vi att man kan lära sig men vi har en stark kultur och vi vill hitta personer som passar in i den.

44 Kompetensförsörjning Uttryckligt långsiktigt perspektiv och tydliga karriärvägar Vi ska ju rekrytera långsiktigt, inte för att klara nästa vecka eller nästa månad, utan leta fram en person som vi bedömer är bra. Och behövs det så lägger vi ner lite tid på internutbildning och inskolning av den personen. Vi har en plan för det där hela tiden, vet hur många som går i pension och vilka som skall ersättas och vi försöker hålla upp kontinuiteten att anställa.

45 Kompetensutveckling Vi har ju en utbildningspolicy som säger att man skall kunna växa i företaget, till exempel att komma hit och göra karriär här. Om det är duktiga människor som vill börja plugga säger vi: Fortsätt att jobba under studierna och när du är färdig kan vi se om det finns någon utvecklingsmöjlighet för dig.

46 Kommunikation/kännedom Ledningen i företagen med låg sjukfrånvaro har i högre grad kännedom om de informella informationsvägarna. Tydlig och nära kommunikation uppåt, nedåt och i sidled. Möjlighet att uttrycka kritiska åsikter högt i tak.

47 Kommunikation/kännedom Tydlig och nära kommunikation uppåt, nedåt och i sidled. Finns det ett problem så är det ett gemensamt problem, då sätter man sig ner och diskuterar. Vi är inte så formella utan vi har en öppenhet. Egentligen är det ett dagligt arbete att hantera de här frågorna.

48 Kommunikation/kännedom Möjlighet att uttrycka kritiska åsikter högt i tak. Jag brukar säga det om min gamla chef, att vår största fördel var att vi var inte så jävla överens när vi började, men vi var det på slutet. Och det föder gärna lite nytt.

49 Kommunikation/kännedom Möjlighet att uttrycka kritiska åsikter lågt i tak. Hur tänker du kring om det kommer en kille och säger det här vill jag inte vara med på? Fine, då tar jag fram uppsägningspappren på en gång. Då får han säga upp sig helt enkelt? Ja, där är jag ganska krass, det kommer från min gamla bransch. Vill dom inte vara med så... Sen kan jag bli irriterad på folk som är här och är motstridiga bara för att jäklas

50 Delaktighet Genomarbetade strategier à Förankring av företagets värderingar à Medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbete

51 Delaktighet Vi har testat en modell med goda resultat. Man lägger alla arbetsuppgifter som finns i butiken på bordet, inklusive butikschefens, och sen bestämmer man det tar jag och det tar du osv. och sen ska alla ta ansvar och känna sig delaktiga och butikchefens roll ska mer bli coachande.

52 Delaktighet Personalen är ju vansinnigt duktig på att göra det här, även de som man inte tror skulle kunna stava till ordet vision. Det är busenkelt om du bara vågar ta steget. Jag känner massor av kollegor som säger Vi skulle aldrig våga släppa folket fritt på det sättet. Men vad är det att riskera? Det finns ingen som vill göra något destruktivt utan man vill höja ribban, det ligger i sakens natur.

53 Delaktighet Träning för delaktighet Vi har ett projekt som kallas Gruppåtaganden och försöker få ihop dom här grupperna att sitta ner och förutsättningslöst titta på hur kan vi förbättra vårt arbete? Dom skall producera lite protokoll och göra möten och ha dom här rutinerna och sen, och rendera i åtgärder och för det får man en bonus om man bedriver det här arbetet. / / vi säger inte att ni skall uppnå si eller så, utan det viktiga är att ni sätter er ner och resonerar med er arbetsledare

54 Hälsa och sjukfrånvaro En större kännedom om både korttids- och långtidssjukfrånvaron, omfattning och varför de anställda är sjuka. Strategier för hur man ska handskas med dessa frågor tillämpas i praktiken. En större medvetenhet om arbetets roll i förhållande till sjukfrånvaron.

55 Hälsa och sjukfrånvaro Tydliga och genomarbetade rutiner kring sjukfrånvaro Vi har kontakt, om inte varje vecka så i varje fall var fjortonde dag, beroende på vad de är sjuka med, och så brukar jag be dom komma hit och fika. Sen är det ju ofta telefonkontakt.

56 Hälsa och sjukfrånvaro Medvetenhet om arbetets roll i förhållande till sjukfrånvaron

57 Delstudie 3: Organizational factors and differences in sickness absence: A Swedish interview study Faktorer som utmärker friska företag, tydliga och genomsyrande strategier gällande: à Ledarskap, kompetensutveckling, kommunikation, delaktighet, värden och visioner, hälsa och frånvaro à T.ex. internrekrytering av ledare, genomgripande ledarutvecklingsprogram, system för delaktighet, direkt kommunikation och högt i tak, genomgripande arbete för att förankra värden, god kontroll på sjukfrånvaron Exempelcitat (delaktighet): Vi har testat något vi kallar M-modellen. Alla ska ta ansvar och göra det man är bra på man lägger alla arbetsuppgifter på bordet inkl butikschefens. Sedan bestämmer man den tar du, den tar jag. Sedan kan alla ta mer ansvar och känna sig delaktiga och chefens roll blir mer coachande (stödjande). Ulrich Stoetzer

58 Friska företag är bättre på att Se till att företagets värderingar är välkända för alla. Planera verksamheten långsiktigt, baserat på tidigare erfarenheter och på företagets historia. Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har, vad som krävs och förväntas av dem. Värdera social kompetens, utöver förmågan att producera, vid rekrytering av ledare.

59 Friska företag är bättre på att Rekrytera ledare och medarbetare internt och att ha tydliga karriärvägar inom företaget. Rekrytera personal efter var de passar in i organisationen och inte enbart efter kompetens. Se till att de anställda känner till sina befogenheter och begränsningar. Se medarbetaren som en resurs att inte låta kompetensutveckling styras enbart efter verksamhetens behov utan att den även ses som en utveckling för den anställda.

60 Friska företag är bättre på att Få medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet och att ta tillvara på deras idéer. Värdesätta informella informationsvägar och ha direkt kontakt med medarbetarna för att få veta vad som händer i organisationen. Vara öppna för diskussion och kritik och ha en positiv attityd till att lösa problem. Ha strategier och policies för sjukfrånvaron och att vara insatta i hur många som är korttids- respektive långtidssjukskrivna och varför.

61 Organisation Arbetsvillkor Interpersonella relationer Hälsa Ulrich Stoetzer

62 Delstudie IV, Organisatoriska aspekter Hur kan organisationen dvs policys, strategier eller vedertagna procedurer främja relationerna på arbetsplatsen Relational Justice Del av Organizational Justice à Rättvis behandling av de anställda, genom en organisation och dess representanter (chefer) à Att behandlas med vänlighet och hänsyn återspeglar kvaliteten på relationerna i hierarkier, alltså den interpersonella- och organisatoriska miljön (Head, Marmot m.fl.) à Rättvisa kan vara vilseledande, juste är mera korrekt Ulrich Stoetzer

63 Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt Ulrich Stoetzer

64 Resultat Fördelning Relational justice LS NS Personliga synpunkter beaktas Hålla tillbaka personliga uppfattningar 20 2 Info i rimlig tid 7 6 Vänlighet och omtänksamhet Rättigheter 13 5 Uppriktighet 16 1 Summa LS=Låg sjukfrånvaro NS=Normal sjukfrånvaro Ulrich Stoetzer

65 Illustrativa exempel Ulrich Stoetzer

66 Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter När vi behöver ändra något sätts en liten grupp samman där människor från avdelningen är representerade naturligtvis, och vi har seminarier för att producera idéer... inom ramen för våra mål., kan alla bidra med sina specialkunskaper... De lägger fram sina idéer, vi samlar vad de säger... vi reviderar, vi för tillbaka och så fram och tillbaka och efter ett tag kan vi säga "detta är vad vi beslutat om tillsammans" och det är hur de anställda kan vara en del i att fatta beslut om viktiga frågor... Ulrich Stoetzer

67 Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar Vi har ordnat individuella ledarskapsutveckling... det kan vara lättare om du inte agerar huvudsakligen på egen hand, efter dina egna spår måste få dem tänka annorlunda... du får verktyg att arbeta med dig själv, dina attityder och sådana saker Ulrich Stoetzer

68 Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid Jag satte upp tre brevlådor... där man kunde lägga sina frågor och inom tjugofyra timmar hade de svaren på allt. Så, VD och jag svarade på alla frågor oavsett vad... Du kunde se frågan sedan svaret, fråga, svara, fråga, svar och så vidare Ulrich Stoetzer

69 Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt Vi har en anställd som har signalerat att han har en mycket tuff tid hemma och att han har känt sig på gränsen till utbränd... det blev omedelbart så att vi förkortade hans arbetsdag med tjugo procent under en period för att kunna återfå balansen... vi är ett företag med ett gott hjärta... och vi förstår att det är proaktivt... vi får stöd ute i organisationen Ulrich Stoetzer

70 Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter Det är därför jag anser att vi har ett stort ansvar, de är unga och det är därför jag vill göra det rätta särskilt när det gäller arbetsmiljö och runt reglerna, det är något fostrande, eftersom de förmodas att gå ut i världen Ulrich Stoetzer

71 Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt Det finns ett stort förtroende för sin chef... vi kan vara raka... inte tvingas att gå runt het gröt, det du säger är vad du menar. Och antingen får du svaret att "du har fel" eller... Det är tydligt Ulrich Stoetzer

72 Kort sammanfattning Relationer på arbetet är viktiga för bland annat psykisk hälsa Stress och negativa arbetsvillkor kan påverka relationerna på arbetsplatsen på ett negativt sätt Det är möjligt att skapa organisationer som främjar relationerna, bland annat mellan medarbetare och chefer Ulrich Stoetzer

73 Tack för ordet Läs mer på: Ulrich Stoetzer

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Ulrich Stoetzer Medicine Doktor, Leg. Psykolog Centrum för Arbets- och Miljömedicin Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Relationer vore

Läs mer

Hur gör man på friska arbetsplatser?

Hur gör man på friska arbetsplatser? Hur gör man på friska arbetsplatser? Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin Uppsala Universitet De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag. Föreningen Svenskt

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-02-09

Läs mer

Ledarskap och hälsa eller Hemligheten bakom friska företag och organisationer. Eva Vingård Professor och överläkare i Arbetsoch miljömedicin, Uppsala

Ledarskap och hälsa eller Hemligheten bakom friska företag och organisationer. Eva Vingård Professor och överläkare i Arbetsoch miljömedicin, Uppsala Ledarskap och hälsa eller Hemligheten bakom friska företag och organisationer Eva Vingård Professor och överläkare i Arbetsoch miljömedicin, Uppsala Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-01-12

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Therese Hellman, med dr Institutionen Medicinska Vetenskaper, Med Forskningsstöd av AFA Försäkring Urval av privat

Läs mer

Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare

Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag. Föreningen Svenskt

Läs mer

hemligheten bakom friska företag Professor och överläkare i Arbets-

hemligheten bakom friska företag Professor och överläkare i Arbets- Hälsa och framtid eller hemligheten bakom friska företag Eva Vingård Professor och överläkare i Arbets- och miljömedicin, i Uppsala Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö?

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Sjöfartens Arbetsgivareförbund SAN-konferensen i Göteborg 22 oktober 2015 Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Stefan Blomberg, leg psykolog & organisationskonsult

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Malin Bolin, fil.dr sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Från sjukprevention till hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Sofia Norlund, PhD Folkhälsa och klinisk medicin Yrkes- och Miljömedicin HT14 Hälsa Psykosocial miljö Stress och burnout Min forskning Upplägg Användbara

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper Namn Efternamn 28 oktober 2015 2 1 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014 Malin Bolin, fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Angående arbetsmiljöfrågor.

Angående arbetsmiljöfrågor. Angående arbetsmiljöfrågor. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/11/hysteriskt-om-flytt-pa-karolinska/ Arbetsmiljö vid socioekonomiskt utsatta kliniker? Del av studie om arbetsmiljö i Folktandvården

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Kvalitet på arbetsmiljöarbetet. Ingela Bäckström

Kvalitet på arbetsmiljöarbetet. Ingela Bäckström Kvalitet på arbetsmiljöarbetet Ingela Bäckström Disposition av min presentation Vad är kvalitet? Hur definieras kvalitet? Kvalitet på arbetsmiljöarbete är det viktigt? Bakgrund till min forskning Syfte

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Chefer i skottlinjen! Mobbning ur ett chefssperspektiv

Chefer i skottlinjen! Mobbning ur ett chefssperspektiv Chefer i skottlinjen! Mobbning ur ett chefssperspektiv Docent Christina Björklund, forskare på enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Vad är mobbning? Konkreta beteenden

Läs mer

Malin Bolin, Fil.dr sociologi. Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127

Malin Bolin, Fil.dr sociologi. Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127 , Fil.dr sociologi Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127 Varför ska vi bry oss om arbetsplatser? 2 Strukturella skillnader Heterogen arbetsmarknad och arbetskraft

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Vad säger forskningen om ohälsosam arbetsbelastning?

Vad säger forskningen om ohälsosam arbetsbelastning? Vad säger forskningen om ohälsosam arbetsbelastning? Vad är det och hur kan det motverkas? Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus Maria Nordin,

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

För rehabilitering med hälsan i fokus

För rehabilitering med hälsan i fokus 22 juni 2015 a15-0494 Kommunal/YW Till Socialdepartementet För rehabilitering med hälsan i fokus Vägar till sjukskrivning Vid mötet med statsrådet Annika Strandhäll den 20 april 2015 lämnade Kommunal över

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Pe rs on al Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag

Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag Gunnel Ahlberg Peter Bergman Lena Ekenvall Marianne Parmsund

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Anna Nyberg, PhD Stressforskningsinstitutet Varför studera kvinnliga chefer? Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt Kvinnor

Läs mer

Chefer i skottlinjen! Mobbade chefer. Docent Christina Björklund, forskare på enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Chefer i skottlinjen! Mobbade chefer. Docent Christina Björklund, forskare på enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Chefer i skottlinjen! Mobbade chefer Docent Christina Björklund, forskare på enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Vad är mobbning? Konkreta beteenden och handlingar Aktiva

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Projektet Projektgrupp: Elisabeth Björk Brämberg Cecilia Åkerblom 3 års projekt Finaniserat

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont?

Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont? Slutrapport Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont? Sammanfattning Syfte 1. Studera mönster och kvalitet i kontakter mellan den sjukskrivne och arbetsplatsens olika aktörer: arbetsledaren,

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer