Riskbedömning genom friskfaktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbedömning genom friskfaktorer"

Transkript

1 Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete

2 Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva, innebär att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor och skapa en bra arbetsmiljö. Dessutom är ett bra arbetsmiljöarbete en förutsättning för en fungerande och kvalitetsmedveten verksamhet. Som stöd för arbetsmiljöarbetet finns verktyg och checklistor. Arbetsgivaren måste till exempel ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, göra arbetsmiljöundersökningar, skyddsronder och riskbedömningar med handlingsplaner och följa upp arbetsmiljön varje år. Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljölagen och i föreskriften AFS 2001:01. Riskbedömningar i det vardagliga arbetet Riskbedömningar ska göras kontinuerligt som en naturlig del av verksamheten. Ansvaret för att de genomförs och följs upp ligger alltid hos arbetsgivaren. Riskbedömningar handlar om att åtgärda risker för skador och ohälsa som finns i det vardagliga arbetet. Det kan till exempel vara vilka åtgärder som krävs på arbetsplatsen om arbetsstyrkan blir tillfälligt mindre på grund av sjukdom, kopplat till rutiner angående rehabilitering och arbetsanpassning för individen. Gränsvärden för vad som är tillåtet, främst när det gäller den fysiska arbetsmiljön, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, men bedömningar måste även göras utifrån varje arbetsplats unika förutsättningar. Bedömningarna ska göras i samverkan med medarbetarna, till exempel på arbetsplatsträffen. Handlingsplaner ska upprättas där det bestäms vad som ska göras, inom vilken tid, och det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning om vem som ska göra det. Riskbedömningar före förändringar Vid en förändring i verksamheten ändras förutsättningarna och därför måste det göras en särskild riskbedömning utifrån förslaget till förändring, för att sedan kunna ta ett välgrundat beslut vid MBLförhandlingen. Riskbedömningen ska beskriva hur det kommer att bli när förändringen är genomförd och precisera vad den innebär vilken är förändringen? Var? Vilka berörs av den? Finns det risk att omorganisationen i sig kan leda till ohälsa? Det ska göras en analys av den planerade verksamhetens konsekvenser och vad man kan göra för att förebygga eventuell ohälsa. Analysen kan också medföra att själva förslaget behöver ändras. Friskfaktorer I Vision vill vi fokusera på det som gör att det är bra på jobbet, och främja det. Vi brukar prata om friskfaktorer. Att arbeta med friskfaktorer i samband med riskbedömningar är att höja nivån ytterligare jämfört med den mer traditionella riskbedömningen, där man enbart fokuserar på att åtgärda riskerna. Arbetsgruppens friskfaktorer handlar i många fall om att diskutera gruppens värderingar och de informella vardagsrutinerna. Exempel på friskfaktorer kan vara en regelbunden gemensam fikapaus, att det ges tid för reflektion och utvärdering eller att de tekniska hjälpmedlen fungerar som de ska. Att få uppmärksamhet och uppmuntran av chef och kolleger kan också höra till friskfrämjande faktorer som man kan hjälpas åt att värna om. I slutet av det här dokumentet finns en lista med friskfaktorer, som kan användas vid riskbedömningar. Sida 2

3 4. Protokoll Riskbedömning hur går det till? Riskbedömning med hjälp av friskfaktorerna Ett sätt att göra riskbedömning är att titta på friskfaktorerna och se i vilken utsträckning de fungerar på arbetsplatsen. En friskfaktor som inte finns eller fungerar dåligt är en riskfaktor, och den måste åtgärdas. Att titta på friskfaktorerna är att gå ett steg längre än att bara titta på det som inte fungerar på arbetsplatsen. Gör så här! 1. Bestäm vilken/vilka aspekter av arbetsmiljön som riskbedömningen avser, och vilka olika friskfaktorer som ni ska bedöma. 2. Gå igenom friskfaktorerna och bedöm dem en i taget. a. Uppfylls friskfaktorn? Bra. Fundera över på vilket sätt ni kan främja friskfaktorn så att den fortsätter att främja hälsan på arbetsplatsen b. Uppfylls friskfaktorn nu, men finns det en risk att den inte kommer att uppfyllas framöver? Det kan till exempel vara vid en omorganisation eller en flytt. För att det inte ska bli en risk, måste ni förebygga. c. Uppfylls inte friskfaktorn? Då är det istället en riskfaktor, som måste åtgärdas. 3. Gör en handlingsplan om ni behöver förebygga eller åtgärda. Handlingsplanen ska innehålla hur det ska förebyggas/åtgärdas, vem som är ansvarig för vad och när det ska vara åtgärdat. 4. Var noga med protokoll för de friskfaktorer som bedömts och att det godkänns och skrivs under av både chef och skyddsombud/fackligt förtroendevald. Protokollet visar att riskbedömningen skett i samverkan. 5. Utvärdera efter en bestämd tid. Bedöm friskfaktorn på nytt. a. Uppfylls friskfaktorn? Bra. Bestäm en tid då en ny bedömning ska göras i samverkan. b. Uppfylls friskfaktorn inte? Då behövs en ny åtgärd och handlingsplan. Riskbedömning 2. Bedömning Åtgärd 5. Utvärdering 1. Friskfaktor Uppfylls Uppfylls, men riskerar att inte uppfyllas, t ex vid förändring Uppfylls inte = risk 2a Främja 2b Förebygg 2c Åtgärda 3. Handlingsplan - Hur? - Vem? - När? Bedömning av resultat OK! Inte OK Sida 3

4 Tips! Gör en arbetsmiljöundersökning som utgår från friskfaktorerna (se nedanstående tabell). Resultatet är bra att utgå ifrån under riskbedömningen. Man måste inte gå igenom alla friskfaktorer på en gång. Börja gärna med den fysiska arbetsmiljön, titta sedan på de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna för organisation och arbetsgrupp. När det gäller de individuella faktorerna behöver varje medarbetare tänka igenom friskfaktorerna själv. Samma lösning gäller inte för alla. Friskfaktorer Vid en del friskfaktorer finns lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter nämnda. Där finns gränsvärden och föreskrifter om hur arbetsgivaren ska lösa specifika arbetsmiljöfrågor, och det är till stor hjälp vid riskbedömningen. Några av föreskrifterna gäller alla arbetsplatser medan andra enbart gäller specifika branscher eller arbetsuppgifter (tandvård, omsorg i hemmet med mera). Ta reda på om det finns specifika föreskrifter som gäller er arbetsplats! Fysisk arbetsmiljö Lagar och föreskrifter Bra ventilation AFS 2005:17 AFS 1997:7 Ändamålsenligt utformad arbetsplats Vi förebygger hot och våld genom arbetsplatsens utformning AFS 1993:2 Arbetsmiljön anpassas efter individuella behov AmL kap 2 1 AFS 1994:32 AFS 1994:1 Säker förvaring och hantering av farliga ämnen AFS 1995:1 AFS 1997:7 AFS 1998:6 AFS 2000:4 AFS 2001:04 AFS 2001:10 Alla anställda har en god arbetsställning AFS 1998:1 AFS 1998:5 Bra belysning AFS 1998:1 AFS 1998:5 Bra ljudnivå AFS 1998:5 AFS 2005:16 Bra temperatur AFS 1998:5 Fungerande och ändamålsenlig utrustning (IT-stöd, verktyg, mätinstrument m.m.) Sida 4

5 Psykosocial arbetsmiljö Organisationen Lagar och föreskrifter Chefen har resurser, kompetens och befogenhet för sitt arbetsmiljöansvar Korta beslutsvägar Tydliga riktlinjer och budskap kring verksamheten Tydlig struktur med tydliga mål för verksamheten Tydlig kommunikation av personalpolitiken till alla Balans mellan krav och resurser (tid, ekonomiska och kompetens) Chefen har förutsättningar att se anställdas behov Möjlighet till utbildning och utveckling enligt gällande avtal Friskvård i arbetet Gemensam kommunicerad värdegrund Tydlig delegationsordning för arbetsgivaransvaret Tillgång till behovsanpassad företagshälsovård AFS 2001:01 Skyddsombudet får uppdaterad arbetsmiljöutbildning Chefen får uppdaterad arbetsmiljöutbildning Tydliga rutiner för att förebygga kränkande särbehandling AFS 1993:17 Vid kris och behov av första hjälpen vet alla vad de ska göra AFS 1999:7 Tydliga rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering AFS1994:1 Tydlig och kommunicerad arbetsmiljöpolicy, som används AFS?? De policys och handlingsplaner som diskrimineringslagarna föreskriver Lagarna finns och används Arbetsgruppen Vi tillgodoser föreskriften om allmänna råd om psykiska och sociala aspekter Närvarande chef i det dagliga arbetet Konstruktiv feedback från chefen Konstruktiv feedback från kollegerna Tillåtande atmosfär: Man kan säga sin åsikt, olika åsikter tas tillvara. Alla hjälps åt mot gemensamt mål Trivsel, regelbundna fikapauser med mera. Alla bidrar till verksamheten efter bästa förmåga Social empati: Arbetskamraterna bryr sig om varandra Solidaritet och gemenskap: arbetskamrater ställer upp för varandra Gemensam värdegrund i hur vi bemöter varandra. Individen Inflytande: möjlighet till delaktighet och påverkan Varierande arbetsuppgifter Meningsfulla arbetsuppgifter Tydliga arbetsuppgifter Kontinuerlig utveckling Rimlig arbetsmängd Balans mellan krav och tillgängliga resurser Tillräcklig kompetens för uppgiften Arbetstider följer lagar och avtal Inflytande över arbetstidens förläggning, t ex schema och flextid Lagar och föreskrifter AFS 1980:14 Lagar och föreskrifter Arbetstidslagen, Arbetstidslagen, Sida 5

6 AFS 1982:17 Undvikande av ensamarbete AFS 1982:3, AFS 1990:18 Låg risk för hot och våld AFS 1993:2 Läs mer: Arbetsmiljöverkets broschyr Undersökning och riksbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Publikationsnummer H375, kan beställas och laddas ned på Om ingen riskbedömning görs? Om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar och gör en riskbedömning i samverkan bryter arbetsgivaren mot Arbetsmiljölagen. Då måste skyddsombudet träda in och genom framställan kräva att lagen följs och att riskbedömning ska göras och att den ska göras i samverkan med arbetstagarna/skyddsombudet. Arbetsgivaren ska då snabbt lämna besked i frågan. Görs inte det inom skälig tid får skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och lägga ett föreläggande om åtgärd enligt kap. 6 6a AmL, vilket medför att Arbetsmiljöverket kopplas in i ärendet och gör en särskild bedömning med skriftligt beslut som kan leda till tillsyn med skadestånd eller förbud. Framställan lämnas för underskrift till närmaste chef innan en kopia skickas till Arbetsmiljöverket. Framställan ska innehålla följande: Tydlig rubrik; Det ska framgå att det är en framställan enligt kap 6 6a AML Beskriv händelseförlopp och varför du kräver denna åtgärd ev protokoll från skyddsronder Vad är bristen? Är till exempel ventilationen i rum xx är under de värden som anses acceptabla på en arbetsplats? Är arbetsytan för liten, vilket orsakar felaktiga rörelser för arbetstagaren? Beskriv rörelsen samt frekvens. Personalneddragning innebär att färre ska göra mer en arbetstagare sjukskriven Beskriv riskerna om inget görs eller om bristen redan orsakar huvudvärk, onormal trötthet, andningsbesvär med mera. Belastningsskador i nacke och axlar visar sig Psykisk påfrestning av för stor arbetsmängd Vad vill du ska ske? Vision kräver att arbetsgivaren omedelbart utreder eller åtgärdar ovanstående brist. Skyddsombudet vill ha en handlingsplan på när det ska vara åtgärdat, hur detta ska ske och vem som är ansvarig för att det sker. Kopia skickas till Arbetsmiljöverket samt eventuellt högre upp i hierarkin kommunstyrelse, miljökontor eller andra. Sida 6

7 Riskbedömning och handlingsplan med åtgärder Arbetsplats: Tidsperiod: Riskbedömning och handlingsplan har gjorts i samverkan med arbetstagare och deras skyddsombud: Ja / Nej Händelse/orsak Konsekvens Allvarlighetsgrad Frekvens Risknivå Åtgärd /ansvarig Hög Låg Ofta Sällan LS LO HS HO

8 Friskbedömning och handlingsplan med åtgärder Arbetsplats: Tidsperiod: Riskbedömning och handlingsplan har gjorts i samverkan med arbetstagare och deras skyddsombud: Ja / Nej Klassifikation (tema, t ex gemensam fikarast, eller delaktiga arbetsplatsträffar): Förbättringsbehov Konsekvens Förbättringsgrad Frekvens Friskeffekt Förbättringsinsats /ansvarig Hög Låg Ofta Sällan LS LO HS HO

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer