4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113"

Transkript

1 Ärende 4 RS Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna för läkemedel har en fortsatt negativ prognos och utnyttjandet av vårdgaranti fortsätter öka med en prognos på minus 30 miljoner kronor. Psykiatrin har under 2014 anpassat sin verksamhet till den gällande ekonomiska situationen och till de förändringar som har krävts i samband med införandet av vårdvalet inom specialiserad vård. Det har bidragit till stora utmaningar inom förvaltningen. Bemanningssvårigheter kvarstår inom flera hälso- och sjukvårdsförvaltningar vilket innebär konsekvenser för såväl produktion och kvalitet som arbetsmiljö. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga driftnämnder att avsätta resurser för att säkerställa genomförandet av åtgärdsarbetet samt att fortsätta driva det egna arbetet som ligger i linje med det regionövergripande åtgärdsarbetet för att säkerställa en budget i balans att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionstyrelsen ( )

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer RS Cathrin Nordander Tovstedt Avdelningen för styrning och uppföljning Tel Regionfullmäktige Uppföljningsrapport Region Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga driftnämnder att avsätta resurser för att säkerställa genomförandet av åtgärdsarbetet samt att fortsätta driva det egna arbetet som ligger i linje med det regionövergripande åtgärdsarbetet att med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Sammanfattning Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna för läkemedel har en fortsatt negativ prognos och utnyttjandet av vårdgaranti fortsätter öka med en prognos på minus 30 miljoner kronor. Psykiatrin har under 2014 anpassat sin verksamhet till den gällande ekonomiska situationen och till de förändringar som har krävts i samband med införandet av vårdvalet inom specialiserad vård. Det har bidragit till stora utmaningar inom förvaltningen. Bemanningssvårigheter kvarstår inom flera hälso- och sjukvårdsförvaltningar vilket innebär konsekvenser för såväl produktion och kvalitet som arbetsmiljö. EKONOMISKT RESULTAT Region Hallands resultat efter tre månader uppgår till minus 11 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än budget för motsvarande period. Resultatet för Hallands Sjukhus uppgår till minus 51 mnkr, vilket är 45 mnkr sämre än den periodiserade budgeten för Hallands sjukhus. Resultatet för regionstyrelsen uppgår till 42 mnkr, vilket är 29 mnkr bättre än periodens budget. Prognos 2015 Region Hallands resultat prognostiseras till -172 mnkr, vilket innebär en

3 2(2) budgetavvikelse med -223 mnkr då regionens årsbudget uppgår till 51 mnkr. Det prognostiserade resultatet för Driftnämnden Hallands Sjukhus som uppgår till -182 mnkr, vilket skulle innebära en resultatförsämring med 26 mnkr jämfört med 2014 års resultat. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 7,6 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret 2015 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 6,8 procent. Nettokostnaderna har under samma period ökat med 1,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 5,4 procent, vilket är 0,8 procentenheter högre än den budgeterade nivån som uppgår till 4,6 procent för Prognosen påverkas bland annat av en negativ prognos för kostnaderna för läkemedel. INVESTERINGAR Periodens investeringar uppgår till 49 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 389 mnkr innebär ett utfall som är 2 mnkr lägre än årsbudgeten. MEDARBETARE Den 31 mars 2015 hade Region Halland 7706 anställda personer. Antalet snittanställda (omräknat till heltid) har under perioden januari-mars 2015 ökat med 117 jämfört med samma period föregående år. Ökningen av antalet snittaanställda förklaras till viss del av organisatoriska förändringar samt att sjukfrånvaro och annan frånvaro har ökat. Sjukfrånvaron för perioden var 5,4 procent, vilket är 0,5 procentenhet högre än samma period Av regionens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Av de anställda arbetar 76,4 procent heltid, vilket är en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år, motsvarande 100 anställda. Regionstyrelsen Mats Eriksson Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

4 Utkast 7/05/15 1

5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Fortsatt tufft läge med stora utmaningar... 3 Sammanfattning av årets tre första månader... 4 Hälso- och sjukvård... 5 Regional utveckling... 8 Kultur och kunskap... 8 Ekonomi... 9 Finansiell analys... 9 Driftredovisning Investeringsredovisning Resultaträkning månader Balansräkning Medarbetare Bilaga - Verksamhetsuppföljning

6 Inledning Region Halland är en skattefinansierad och politiskt styrd organisation, som verkar för utveckling och tillväxt och ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor och vistas i Halland. Ansvaret för att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet i Halland omfattar bland annat planering och upphandling av kollektivtrafik och kommunal samverkan inom olika områden. Region Hallands vision är Halland bästa livsplatsen. Utifrån beslutet om Mål och strategier för Region Halland fattar regionfullmäktige varje år det lagstadgade beslutet om budget och ekonomisk plan, det vill säga de ekonomiska ramarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård. I uppföljningsrapport 1 redovisas resultat som omfattar perioden januari mars 2015 med fokus på det ekonomiska resultatet och avvikelser ur ett verksamhetsperspektiv samt en prognos över det ekonomiska resultatet för helåret. Fortsatt tufft läge med stora utmaningar Efter årets första tre månader kvarstår de utmaningar som konstaterades i årsredovisningen från Problematiskt ekonomiskt läge Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna för läkemedel har en fortsatt negativ prognos och utnyttjandet av vårdgaranti fortsätter öka med en prognos på minus 30 miljoner kronor. Psykiatrin har under 2014 anpassat sin verksamhet till den gällande ekonomiska situationen och till de förändringar som har krävts i samband med införandet av vårdvalet inom specialiserad vård. Det har bidragit till stora utmaningar inom förvaltningen. Bemanningsproblematik Bemanningssvårigheter kvarstår inom flera hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Sjukfrånvaron är högst inom psykiatrin som också har minskad produktion, minskad arbetad tid och försämrad tillgänglighet. Även Hallands sjukhus har svårt med bemanningen framför allt vad gäller sjuksköterskor. Detta innebär konsekvenser för såväl produktion och kvalitet som arbetsmiljö. 3

7 Sammanfattning av årets tre första månader Ekonomiskt resultat Region Hallands resultat efter tre månader uppgår till minus 11 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än budget för motsvarande period. Resultatet för Hallands Sjukhus uppgår till minus 51 mnkr, vilket är 45 mnkr sämre än den periodiserade budgeten för Hallands sjukhus. Resultatet för regionstyrelsen uppgår till 42 mnkr, vilket är 29 mnkr bättre än periodens budget. Prognos 2015 Region Hallands resultat prognostiseras till -172 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse med -223 mnkr då regionens årsbudget uppgår till 51 mnkr. Det prognostiserade resultatet för Driftnämnden Hallands Sjukhus som uppgår till -182 mnkr, vilket skulle innebära en resultatförsämring med 26 mnkr jämfört med 2014 års resultat. Jämfört med 2014 års resultat innebär prognosen en resultatförbättring med 22 mnkr. I 2015 års prognostiserade resultat ingår en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avser återbetalning från AFA Försäkring. Exkluderas denna post vid jämförelsen med 2014, så innebär 2015 års prognos en resultatförsämring med 16 mnkr. Regionens balanskravsresultat för 2015 prognostiseras bli lika med årets resultat, det vill säga -172 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat måste regionen kompensera detta med ett motsvarande överskott inom tre år. Verksamheten Produktionen vid Hallands sjukhus ligger efter årets tre första månader i nivå med budgeterad beställning vad gäller slutenvården. På grund av eftersläpning i registrering ligger den prestationsersatta öppenvården något under budget. Kostnaden för cytostatikabehandling ligger över budget. Inom Närsjukvården Halland har det utförts ungefär lika många besök som motsvarande period föregående år vilket innebär drygt Marknadsandelen mätt som vårdpoäng ligger oförandrat på strax under 57 procent. Inom psykiatrin har det totala antalet besök minskat jämfört med motsvarande period föregående år, främst som följd av minskad dagsjukvård då öppenvården har rekryteringsproblem. Vuxenpsykiatrin har arbetat med hemtagning av vissa kategorier av vårdtunga patienter vilket har ökat antalet vårddagar inom heldygnsvården med 9 procent. Som en följd av organisatoriska förändringar men också att sjukfrånvaro och annan frånvaro har ökat har det skett en ökning av antalet anställda inom yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på Hallands sjukhus och inom ambulans, 4

8 diagnostik och hälsa jämfört med motsvarande period föregående år. Inom administration och ledning har antalet anställda totalt minskat. Den arbetade tiden har totalt minskat med drygt timmar motsvararande 2,5 procent, jämfört med samma period Detta är delvis en effekt av att sjukfrånvaron under samma period har ökat med 0,5 procentenheter och uppgår till 5,4 procent samt att även annan frånvaro som föräldraledighet och annan lagstadgad ledighet har ökat. Region Halland har generellt sett en stabilt god tillgänglighet vilken bland annat möjliggjorts genom att ett stort antal patienter har åberopat vårdgarantin och fått vård hos externa vårdgivare. Under 2014 sågs en ökning av antalet patienter som åberopade vårdgarantin och trenden har fortsatt under 2015 års första kvartal. Antalet patienter som åberopat vårdgarantin har ökat med nästan 30 procent. Flera av de brister och problem som framkommer i uppföljningsrapporten behandlas i åtgärdsarbetet. Ett av arbetets prioriterade områden är arbetet med produktionsstyrning vilket bland annat innebär en tydlighet och struktur i planeringen, en bättre samordning mellan yrkesgrupper, effektivare resursutnyttjande samt att patienter får rätt vård i rätt tid. Fokus ändras från problemfokusering till lösningsorientering utifrån patientens perspektiv. Planen förutsätter att de kompetenser som krävs för uppdraget schemaläggs gemensamt vilket kommer att leda till ett bättre resursutnyttjande. Även kunskapsstyrning och målstyrning är prioriterade områden inom åtgärdsarbetet som tillsammans med produktionsstyrning är framtida bärande principer i Region Hallands samlade styrning. Sammanfattningsvis är resultatet av åtgärdsarbetet en förutsättning för att klara de utmaningar som Region Halland står inför både på kort och lång sikt. Det handlar inte minst om att se hälso- och sjukvården inom Region Halland som ett system där en av de viktigaste uppgifterna är att skapa är ett bättre flöde för patienten. Åtgärdsarbetet omfattar hela Region Halland. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt och Region Halland behöver långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt ur såväl ekonomiska, sociala som ur miljömässiga perspektiv. Hälso- och sjukvård Utmaningen för Region Hallands hälso- och sjukvård beskrivs i Mål och budget 2015 som att med bibehållen tillgänglighet och hög kvalitet tillgodose hallänningarnas ökade vårdbehov inom ramen för tillgängliga resurser. För att svara upp mot utmaningen pågår en rad åtgärder och aktiviteter. Uppföljningsrapport 1 visar inte resultatet av dessa, men ger en fingervisning om vartåt vi är på väg. 5

9 Tillgänglighet Tillgänglighet är ett av Region Hallands prioriterade områden. Med patienten i centrum behöver vi hitta arbetssätt för att ta tillvara alla tillgängliga vårdresurser, både egna och privata. Tillgängligheten och följsamheten till den lagstadgade vårdgarantin är generellt sett fortsatt god. Områden som avviker är privata verksamheter som bedriver kardiologi, dessa når inte målen för vårdgarantins gränser fullt ut. Tillgängligheten hos ambulanssjukvårdens prioritet 1-uppdrag visar sig vara något försämrad jämfört med samma period förra året, liksom andelen besvarade samtal till 1177 sjukvårdsrådgivningen. Andelen samtal som besvarats inom målsatta tider är betydligt lägre, där bemanningsproblematik och inskolning av nya medarbetare anges vara förklaringen till de sjunkande siffrorna. Den samlade specialiserade vården når vårdgarantins mål om vård inom 90 dagar, men inte Region Hallands egna mål om tid till nybesök och behandling inom 60 dagar, för 80 procent av patienterna. Vuxenpsykiatrin avviker (med resultat både från öppen och specialiserad vård) genom att 13 procent av de patienter som väntat på nybesök under perioden inte fått tid inom vårdgarantins 90 dagar. Man når inte heller Region Hallands mål, då 28 procent inte fått tid inom 60 dagar. Vad gäller tid till behandling har 18 procent fått vänta mer än 90 dagar och 24 procent mer än 60 dagar. Psykiatrin påtalar bemanningsproblem och vakanser för flertalet personalkategorier, inom både öppen- och heldygnsvård. Något som naturligtvis påverkar möjligheterna att uppnå tillgänglighetsmålen. Vårdvalet tycks i sammanhanget ännu inte ha fått den effekt som önskats. Den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa (Psykiatriöverenskommelsen), där nybesök liksom fördjupad utredning/behandling ska erbjudas inom 30 dagar, nås inte under januari. Psykiatriöverenskommelsens resultat Måluppfyllelse Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 minst 90 % av väntande till nybesök ska ha erbjudits tid inom 30 dagar Andel genomförda Andel genomförda Andel genomförda minst 80 % av väntande till fördjupad utredning/ inom 0-30 dagar inom 0-30 dagar inom 0-30 dagar behandling ska ha erbjudits tid inom 30 dagar Nybesök 92 procent 99 procent Uppgift saknas Fördjupad utredning/behandling 77 procent 80 procent Uppgift saknas Källa: SKL databas SiGne Vårdgaranti Region Hallands stabilt goda tillgänglighet har bland annat möjliggjorts genom att ett stort antal patienter har åberopat vårdgarantin och fått vård hos externa vårdgivare. Under 2014 sågs en ökning av antalet patienter som åberopade vårdgarantin. Antalet patienter som hänvisats från Hallands sjukhus och fått vård hos annan vårdgivare har fortsatt att öka under 2015 års första kvartal patienter har hänvisats för nybesök jämfört med patienter under samma period föregående år. 6

10 Patientupplevd tillgänglighet på akutmottagningarna Hallands sjukhus Under hösten 2014 genomfördes ännu en nationell mätning genom Nationell Patientenkät, för akutmottagningar. Enkäten gick ut till patienter som besökt en deltagande akutmottagning under oktober månad. Resultatet av patienternas upplevelse offentliggjordes nyligen. Tillgänglighet var ett av de områden som undersöktes. Region Halland hamnade på 18:e plats, bland våra 21 landsting, på frågan om tillgänglighet ( hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen? ). Nedan ses upplevd tillgänglighet utifrån specialitet och ort. Två specialiteter sticker ut med sämre resultat än övriga; kirurgi i Halmstad (PUK 46) och medicin i Varberg (PUK 52). *PUK-värde 60 ses normalt som lägstanivå Akutmottagningen har kommenterat resultatet med att ett ökat inflöde och brist på vårdplatser, främst på medicinkliniken i Varberg, gjort det svårt att klara tillgänglighetsmålet. Vidare har Varberg specialister på akut omhändertagande anställda, vilket gör att fler patienter färdigbehandlas direkt på akuten, men med längre vårdtid som följd. Vad gäller kirurgin i Halmstad är orsaken inte så tydlig. Akutmottagningen i Varberg kommer under 2015, som en av fyra akutmottagningar i landet, att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete kring orsakerna till väntetider i akutsjukvården. Arbetet ska leda till förbättringar. Vårdens kvalitet utifrån medicinska resultat Driftnämnden för Hallands sjukhus, driftnämnden för ambulans, diagnostik och hälsa och driftnämnden för psykiatri följer upp specifika vård- och behandlingsresultat inom utvalda områden. Psykiatrin har inte kunnat redovisa sin kvalitetsuppföljning, men för övriga två driftnämnder ser första kvartalets resultat ut att ligga inom väntade ramar. På Hallands sjukhus mäter man bland annat andelen patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar. Resultatet ser något bättre ut för första kvartalet 2015 (65,5 procent) jämfört med helåret 2014 då resultatet visade sig ha sjunkit med 15 procentenheter sedan Andelen framfallsoperationer som utförs i dagkirurgi sjönk under 2014 till 27,3 procent. Under första kvartalet 2015 har man i Varberg och Halmstad utfört tre av totalt 34 operationer i dagkirurgi, d.v.s. 8,8 procent. I 7

11 Kungsbacka har man utfört 61 procent av operationerna i dagkirurgi. De enklare operationerna har styrts till Kungsbacka medan man utfört de mer komplicerade operationerna i Varberg och Halmstad. Man anger att minskad operationskapacitet genererar kö vad gäller framfallsoperationer. Strukturerade former för en samlad kvalitetsuppföljning på regional nivå kommer att formas utifrån de ramar som åtgärdsarbetet sätter. Innan en sådan är på plats är slutsatser gjorda utifrån kvartalsvis kvalitetsuppföljning mycket osäkra. Regional utveckling Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Under 2014 togs beslut om en ny tillväxtstrategi för Halland som pekar ut strategiska val och prioriterade område för att vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Inför 2015 har det genomförts en fördjupad analys av Hallands förutsättningar, som stöd för prioriteringar inom regional tillväxt. Utifrån denna analys har Kommunberedningen (KB) prioriterat fem temaområden för Halland under 2015: Infrastruktur, Bredband, Destinationsutveckling, Innovationssystem samt Integration. Kommunberedningen har även har tagit fram en gemensam verksamhetsplan för Region Halland och de halländska kommunerna. Inom Region Halland bedrivs ett aktivt arbete tillsammans med kommuner, länsstyrelse samt andra nationella och även internationella aktörer för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt ur såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Kultur och kunskap Statsbidraget från Statens kulturråd har minskat med 0,4 mnkr (1,5 %) jämfört med 2014, vilket har inneburit att både externa och interna verksamheter har fått minskade ramar. Dock har i regeringens vårbudget regional kultur fått totalt 15 miljoner vilket innebär att omfattningen på verksamheten åter kan justeras uppåt så snart Kulturrådet fattat beslut om hur medlen fördelas mellan regionerna. Inom regionenes egna skolor pågår arbetet med samlokalisering inom naturbruksverksamheten. Preliminära antagningssiffror för nya elever till naturbruksverksamheten innebär att nya åtgärdsplaner har arbetats fram. Positivt för såväl Region Hallands tillväxtstrategi inom den gröna näringen som för skolförvaltningen som helhet är utvecklingen inom vuxenutbildningen. Region Halland har vunnit en upphandling från Arbetsförmedlingen och en etableringskurs för nyanlända invandrare har startats vid folkhögskoleverksamheten. 8

12 Mnkr Ekonomi Finansiell analys Resultat Prog 2015 Resultat Balanskravsresultat RESULTAT - Region Hallands resultat för 2015 prognostiseras till -172 mnkr vid årets slut, vilket är 223 mnkr sämre än årsbudgeten 1). Jämfört med 2014 års resultat innebär prognosen en resultatförbättring med 22 mnkr. I 2015 års prognostiserade resultat ingår en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avser återbetalning av premier från AFA Försäkring. Exkluderas denna post vid jämförelsen med 2014, så innebär 2015 års prognos en resultatförsämring med 16 mnkr. - Driftnämnden Hallands sjukhus har fortfarande stora obalanser, prognostiserad budgetavvikelse är samma som efter februari månad och uppgår till -182,0 mnkr. 1) Notera att regionens årsbudget vid årets ingång uppgick till +52,3 mnkr. Därefter har följande nämnder/förvaltningar beslutat att ianspråkta medel ur nämndens eget fonderade egna kapital, Kulturförvaltningen -1,2 mnkr. Sammantaget innebär detta att regionens årsbudget idag uppgår till +51,1 mnkr. ÅRETS RESULTAT 3 mån 3 mån 3 mån Progn (mnkr) Årets resultat -46,8-254,3-105,2-194,5-11,2-172,3 Resultat i förhållande till verksamhetens -2,4% -5,2% -0,6% nettokostnad -3,4% -2,5% -2,1% Regionens resultat efter tre månader uppgår till -11 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 94 mnkr. Det är främst inom Regionstyrelsens områden, där det har skett en resultatförbättring med 108 mnkr, medan Hallands sjukhus har försämrat sitt resultat med 21 mnkr. 9

13 I tabellen som följer ser vi att tremånadersresultatet exklusive jämförelsestörande poster ligger i nivå med 2013 års tremånadersresultat. Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster, beräknas bli sämre än de två föregående årens utfall. Tabell resultat inklusive respektive exklusive jämförelsestörande poster Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos (mnkr) Resultat Jämförelsestörande intäkt AFA Försäkring Jämförelsestörande finansiell kostnad sänkt diskonteringränta RESULTAT exkl jämförelsestörande poster Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Region Hallands balanskravsresultat för 2013 uppgick till -45 mnkr. I regionfullmäktiges beslut om Mål och budget 2015 och ekonomisk plan , ingår en planerad återställning under 2015 av 2013 års balanskravsresultat, detta verkar dock inte vara möjligt enligt denna prognos. Balanskravsresultatet för 2014 uppgick till -194,5 mnkr, hur detta resultat ska återställas, kommer att behandlas i samband med arbetet med budget och ekonomisk plan för Regionens balanskravsresultat 2015 prognostiseras bli lika med årets resultat, det vill säga -172 mnkr 2). Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga kostnaderna, bedöms inte klaras av under I avsnittet Kommentarer till driftredovisningen kommenteras de förvaltningar vilka prognostiserar större underskott I övrigt hänvisas till respektive styrelse/nämnds egen uppföljningsrapport. 2) Regionfastigheter har av Regionstyrelsen fått i uppdrag att sälja vissa specifika fastigheter och mark. Om dessa försäljningar genomförs under 2015 och om försäljningarna ger upphov till realisationsvinster, ska dessa värden reducera regionens balanskravsresultat. Skatt, statsbidrag, finansnetto Utfallet för regionens skatteintäkter efter tre månader uppgår till mnkr vilket innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas skatteintäkterna till mnkr, vilket är 35 mnkr mer än årets budget. Jämfört med 2014 beräknas skatteintäkterna öka med 9,4 procent. Skatteprognosen grundas på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Den stora ökningen av skatteintäkterna beror på regionens skattehöjning med 40 öre från Höjningen beräknas öka skatteintäkterna med 247 mnkr. Av höjningen är cirka 10

14 25 öre, avsedda att täcka upp regionens ökade kostnader, med anledning av förändringarna i kostnadsutjämningssystemet. Riksdagens beslut 2013 om förändringar i kostnadsutjämningssystemet, innebär successivt ökade kostnader för Region Halland under 2014 och I och med detta har Region Hallands avgift för kostnadsutjämningen, ökat med 139 mkr fram till och med år Efter tre månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 336 mnkr vilket innebär en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till mnkr, vilket är 50 mnkr högre än budgeterat och beror på högre utfall i statsbidraget för läkemedel. Jämfört med föregående år innebär prognosen en minskning med 5,0 procent. Prognostiserat finansnetto beräknas bli -15 mnkr, vilket är i enlighet med budget. Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 7,6 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret 2015 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 6,8 procent. Var för sig prognostiseras skatteintäkterna öka med 9,4 procent, medan generella statsbidrag och utjämning minskar med 5,0 procent beroende på förändringarna i kostnadsutjämningssystemet. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 3 mån 3 mån 3 mån Progn Skatt och statsbidrag 3,7% 3,4% 0,8% 1,4% 7,6% 6,8% Nettokostnader 6,2% 5,3% 5,2% 4,3% 1,6% 5,4% Under årets tre första månader har nettokostnaderna ökat med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 5,4 procent, vilket är 0,8 procentenheter högre än den budgeterade nivån som uppgår till 4,6 procent för Prognosen påverkas bland annat av en negativ prognos för kostnaderna för läkemedel. Exklusive återbetalningen från AFA Försäkring, skulle den prognostiserade nettokostnadsökningen varit 3,5 procent efter tre månader och 5,9 procent vid årets slut. 11

15 % Skatte- och nettokostnadsutveckling Prog 2015 Skatt statsbidrag Nettokostnader Riksdagens beslut 2013 om förändringar i kostnadsutjämningssystemet, innebär successivt ökade kostnader för Region Halland under 2014 och Detta tillsammans med årets prognos gör det fortsatt viktigt att fokusera på kostnadernas och intäkternas utveckling, så att regionen kan uppfylla målet om en stark ekonomi. Det är därför angeläget att nämnder och styrelser håller sig inom tilldelade budgetramar. Det är viktigt att den negativa resultatutvecklingen för Driftnämnden Hallands sjukhus kan vändas. Nettokostnadsandelen och dess utveckling Mål och budget 2015: För perioden ska nettokostnadsandelen i genomsnitt vara högst 99,5 procent. Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto, tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. Vid en andel under 100 procent finns en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 100,5 procent, vilket är en förbättring med 5,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Återbetalningen från AFA Försäkring står för 1,9 procentenheter av denna förbättring. Prognosen för 2015 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, vilket ligger över periodens genomsnittliga mål om högst 99,5 procent. Utan återbetalningen från AFA Försäkring skulle den prognostiserade nettokostnadsandelen ha uppgått till 102,6 procent, vilket är i nivå med nyckeltalets andelen i 2014 års bokslut. 12

16 Om inte förändringarna i kostnadsutjämningssystemet hade genomförts, så skulle regionens prognostiserade resultat uppgått till -33 mnkr istället för -172 mnkr. Den prognostiserade nettokostnadsandelen skulle istället uppgått till 100,4 procent, det vill säga varit 1,7 procentenheter bättre än dagens prognos på 102,1 procent. NETTOKOSTNADSANDEL 3 mån 3 mån 3 mån Progn Verksamhetens 98,5 96,6 102,8 99,6 97,1 98,3 andel 1) Avskrivningar 1) 3,5 3,8 3,7 3,8 3,5 3,6 Finansnetto 1) 2) 0,4 2,9-1,0-0,8-0,1 0,2 Nettokostnadsandel 102,5 103,4 105,5 102,6 100,5 102,1 1) I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning. 2) De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen. Målet för är att nettokostnadsandelen i genomsnitt ska vara högst 99,5 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 100,8 procent ( ). Investeringar redovisas utförligare under avsnitt investeringsredovisning. INVESTERINGAR (MNKR) 3 mån 3 mån 3 mån Progn (mnkr) Investeringar Periodens investeringar uppgår till 49 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 389 mnkr innebär ett utfall som är 2 mnkr lägre än årsbudgeten. Detta innebär att alla nämnder och styrelser förutom Psykiatrin, säger att de kommer att förbruka hela investeringsanslaget för utrustning och fastigheter. Soliditet Mål och budget 2015: Långsiktigt bör soliditeten vara positiv även när pensioner inklusive löneskatt intjänade före 1998 inkluderas. Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. En hög soliditet visar att en stor del av tillgångarna är finansierade med skatteintäkter (eget kapital) och att en mindre del har lånefinansierats. En hög soliditet ger större ekonomiskt handlingsutrymme. 13

17 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick efter tre månader till -16,7 procent, vilket är en försämring med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Regionen uppfyller inte soliditetsmålet. SOLIDITET Inklusive ansvarsförbindelse 3 mån 3 mån 3 mån ,7% -15,9% -15,3% -16,4% -16,7% Likviditet LIKVIDAMEDEL 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Likvida medel Likvida medel i för- 131,0% 129,2% 124,0% hållande till verksam- 34,3% 34,7% hetens nettokostnad Regionens likvida medel efter tre månader uppgår till mnkr, vilket är en minskning med 63 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Genom att sätta de likvida medlen i förhållande till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har försvagats något jämfört med motsvarande tidpunkt de två föregående åren. En stor del av de likvida medlen är reserverade för pensioner genom politiska beslut. KASSALIKVIDITET 3 mån 3 mån 3 mån Kassalikviditet 253% 223% 186% 201% 217% Kassalikviditeten har stärkts jämfört med motsvarande period föregående år. Pensionsåtagande Regionens totala pensionsåtagande, inklusive löneskatt, uppgick den 31 mars 2015 till mnkr, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent eller 90 mnkr jämfört med samma period Av pensionsåtagandet avser mnkr pensioner som är äldre än 1998 och mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 64 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen och 36 procent beaktas i balansräkningen. 14

18 PENSIONSÅTAGANDE INKL LÖNESKATT 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Avsättning Ansvarsförbindelse Summa åtagande Känslighetsanalys Regionen påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. För att tydliggöra effekter av några sådana förändringar kan en känslighetsanalys upprättas, som visar hur olika händelser påverkar regionens finansiella situation. KÄNSLIGHETSANALYS (mnkr) Löneökning med 1 procent inklusive arbetsgivaravgift -41 Arbetsgivaravgiften höjs med 1 procentenhet -29 Läkemedelskostnaderna ökar med 1 procent -9 Patientavgifterna höjs med 10 procent 1) + 18 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 62 1) Inom sjukvård och tandvård exklusive ökade kostnader för högkostnadsskyddet. Enligt Mål och budget

19 Driftredovisning ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar apr resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse mar Halmstadsnämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5 0,5 0,0 0,0 Varbergsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 Falkenbergsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 Hyltenämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 DN Hallands sjukhus -30,2-51,4-6,4-45,0-156,0-177,0-182,0-182,0 Ambulanssjukvård medicinsk diagnostik -1,3-0,2-4,3 4,1 5,2 6,3 0,0 0,0 Hälsa och funktionsstöd -1,9 1,1 0,0 1,1 0,0 4,4-0,2-0,2 DN ambulans diagnostik hälsa -3,2 0,9-4,3 5,2 5,1 10,7-0,2-0,2 DN Närsjukvården -1,2-4,1-4,3 0,2-10,8-13,6-4,7-4,7 DN Psykiatri -8,4-6,6-2,7-3,8-15,9-13,9-7,0-7,0 DN Regionservice 4,1 6,0 0,1 5,9 0,1 2,0 0,0 0,0 Kultur i Halland 0,4 0,5-0,3 0,8-0,9-0,8-1,2 0,0 A Skolförvaltningen -1,6-1,0 0,8-1,9 1,0 1,6-3,1-3,1 DN Kultur och skola -1,2-0,5 0,6-1,1 0,1 0,8-4,3-3,1 Nämnden för hemsjukvård o hjälpmedel -0,7 1,0 0,2 0,8 0,3 0,4 1,5 1,5 Summa verksamhet exkl RS -40,1-53,8-16,9-36,9-175,6-189,2-196,7-195,5 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 Revision 0,9 1,0 0,0 1,0 0,1 0,2 0,0 0,0 Regionstyrelsens verksamheter 19,1 18,3-0,2 18,5 28,7 27,9 3,1 3,1 RS Hälso- och sjukvård -9,3-1,7 0,0-1,7-1,2 6,4-104,0-104,0 Regiongem.kostnader, finansiering -75,9 25,0 13,1 11,8-46,6 130,3 125,3 73,0 B Regionstyrelsen -66,1 41,6 12,9 28,7-19,1 164,6 24,4-27,9 RESULTAT -105,2-11,2-4,0-7,2-194,5-24,2-172,3-223,4 N o t Noter: A) Kompl.budget -1,15 mnkr B) Årsbudget regionen 52,28 mnkr. Mptyp alla. Kommentarer av det ekonomiska resultatet De lokala nämnderna redovisar totalt efter tre månader ett positivt resultat med 0,9 mnkr. Prognosen beräknas bli i enlighet med budget. Driftnämnden Hallands sjukhus har under flera års tid redovisat ett negativt resultat. I samband med framtagandet av budget 2014 erhöll nämnden ett extra tillskott med 100 mnkr, utöver pris- och löneuppräkningen. Trots detta extra tillskott 2014, uppgick resultatet för de tre sjukhusen till -156 mnkr. Den negativa trenden fortsätter under 2015 och det går ännu inte att se någon ekonomisk vändning för nämnden. Driftnämnden har vid tre tillfällen i år beslutat om åtgärder för att nå en ekonomi i balans med en effekt på 11 mnkr under Driftnämnden Hallands sjukhus redovisar efter tre månader ett negativt ekonomiskt resultat med -51 mnkr, vilket är 45 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Tremånadersresultatet är 21 mnkr sämre än motsvarande resultat föregående år. Den ekonomiska obalansen för Driftnämnden Hallands sjukhus kvarstår. Resultatet 16

20 och budgetavvikelsen prognostiseras till -182 mnkr, vilket är samma som efter februari månad. Nämndens prognos är 26 mnkr sämre än 2014 års utfall. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa redovisar efter tre månader ett positivt resultat med 1 mnkr, vilket är drygt 5 mnkr bättre än periodens budget. Tremånadersresultatet är cirka 4 mnkr bättre än resultatet motsvarande period föregående år. Nämndens prognostiserade helårsresultat är ett marginellt underskott, -0,2 mnkr. Nämndens två ingående förvaltningar redovisar enligt följande. Prognosen för förvaltningen Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik beräknas bli i enlighet med budget. Förvaltningen Hälsa och funktionsstöd beräknar prognosen till -0,2 mnkr. Driftnämnden Närsjukvården Halland redovisar efter tre månader ett negativt resultat med -4 mnkr, vilket är i nivå med periodens budget. Närsjukvårdens prognos för 2015 uppgår till -4,7 mnkr, exklusive tillkommande kostnader för införande av VAS i tandvården. Prognosen överensstämmer med den bedömning som gjordes i samband med budgetarbetet. Driftsnämnden har därför begärt av Regionstyrelsen att få disponera eget kapital om 2,7 mnkr för den nyöppnade vårdcentralen Kolla i Kungsbacka, samt ytterligare 2 mnkr i finansiering för den allmänpalliativa slutenvårdsavdelningen i Falkenberg. Sedan hösten 2014 pågår införandet av VAS i Folktandvården Halland. I samband med införandet uppstår dels kostnader för själva införandet, men även intäktsbortfall i samband med utbildning och inkörning. Driftnämnden Psykiatri har under flera års tid redovisat ett negativt resultat och resultatet för 2014 slutade på -16 mnkr. Driftnämnden redovisar efter tre månader ett negativt resultat uppgående till -7 mnkr, vilket är 4 mnkr sämre än periodens budget. Nämnden prognostiserar 2015 års resultat till -7 mnkr. I beräkningen finns förväntade ramtillskott för satsningarna inom psykosvård, missbruksvård och PRIO-pengar. Prognosen beror bland annat på ett intäktsunderskott inom vårdvalsverksamheten -7 mnkr. Kostnaderna för köpt rättspsykiatrisk vård är lägre än föregående år, vilket beror på att vårdtunga patienter har tagits hem och nu vårdas i egen regi +7 mnkr. Hemtagningen av dessa patienter har istället orsakat ett underskott inom nämndens egen heldygnsvård -7 mnkr. Ekonomiskt sett så blir det ingen nettoeffekt av att dessa patienter nu vårdas i egen regi. För att möta det befarade underskottet finns en åtgärdsplan. Driftnämnden Regionservice redovisar efter tre månader ett resultat uppgående till 6 mnkr. Resultatet har till största del uppkommit inom Regionfastigheters verksamhet och beror på lägre kostnader för bland annat el och värme, beroende på den milda vintern. Prognos för 2015 är ett nollresultat, eventuella överskott återbetalas till Regionstyrelsen. 17

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ärende 29 RS 2012-10-17

Ärende 29 RS 2012-10-17 1 Ärende 29 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Sammanfattning av måluppfyllelse... 3 Omvärld... 7 Uppföljning av mål och delmål 2012... 9 Hälsa... 9 Vård... 9 Kommunikationer... 14 Kultur... 14 Arbete...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 35 RS 2012-05-30. Framsida

Ärende 35 RS 2012-05-30. Framsida Framsida 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av måluppfyllelse... 3 Omvärld... 3 Mål och delmål 2012... 5 Hälsa... 5 Vård... 5 Kommunikationer...10 Kultur...11 Arbete...12 Boende...13 Kunskap...14 Miljö...15

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Lokalresurs plan (LRP) maj

Lokalresurs plan (LRP) maj 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-21 RS130095 Lokalresurs plan (LRP)

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

På väg mot Bästa livsplatsen

På väg mot Bästa livsplatsen På väg mot Bästa livsplatsen Kortversion av Region Hallands årsredovisning 2012 Har regionen uppfyllt sina mål? Så användes dina skattepengar 2012 Viktiga händelser i regionen Halland bästa livsplatsen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 MÅNADSRAPPORT 1(11) Datum 141209 slutversion Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) 01054 Datum -06-09 01054 Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer