REHABILITERINGS- POLICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHABILITERINGS- POLICY"

Transkript

1 EDA KOMMUN REHABILITERINGS- POLICY Reviderad

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING KOMMUNIKATION OCH AVSTÄMNING DOKUMENTATION KOSTNADER FÖR REHABILITERING INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA KONTAKT VID SJUKFRÅNVARO Inbjudan till arbetsplatsträffar Medverkan vid personalsociala aktiviteter Deltagande i kompetensutveckling REHABILITERINGSAKTÖRERNAS ROLLER Den enskildes roll Arbetsgivarens roll Försäkringskassans roll Företagshälsovårdens roll Fackets roll Personalavdelningens roll TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Tillbaka till arbetsplatsen Tillbaka till samma arbete fast vid annan arbetsplats inom verksamheten Omplacering till annat yrke inom samma verksamhet Omplacering av medarbetare till annan verksamhet i kommunen Uppsägning på grund av personliga skäl Avgångsvederlag Under uppsägningstiden SAMMANFATTNING

3 1. INLEDNING Inom Eda kommun är policyn att om en medarbetare blir långvarigt sjukskriven eller av andra skäl har svårigheter att ha kvar arbetsuppgifterna pga medicinska orsaker, måste medel sättas in för att få den anställde fullt arbetsför i den ursprungliga miljön. Syftet med rehabilitering är att den som drabbats av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan ska återvinna bästa möjliga funktionsförmåga. En rehabiliteringsåtgärd kan vara förändringar av individers arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets ålägger arbetsgivaren ansvaret för att en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. Detta innebär bla att arbetsgivaren ska uppmärksamma ohälsa bland sina anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Rehabilitering ska: Återföra medarbetare som drabbats av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan tillbaka till arbetslivet. Genomföras så att medarbetare som får sin arbetsförmåga nedsatt av ålder, sjukdom eller handikapp, så långt det är möjligt kan arbeta kvar på sin ursprungliga arbetsplats. Minska sjukfrånvaron och oönskad personalomsättning Stimulera till goda arbetsresultat Hur ska vi nå våra mål? Ansvaret ligger hos närmaste chef Ska göras efter fastlagd rehabpolicy Tidiga insatser för att undvika sjukskrivningar/hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete och ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Ska ske med hjälp av samverkan mellan berörda parter så som exempelvis - Den enskilde - Chef - Försäkringskassa - Företagshälsovård - Fackligt ombud - Personalavdelning 3

4 2. KOMMUNIKATION OCH AVSTÄMNING När många aktörer är inblandade i känsliga och för medarbetaren jobbiga ärenden, är det av yttersta vikt att kommunikationen är korrekt, samordnad och har rätt tidtabell. Det är därför viktigt att de involverade i ett rehabiliteringsärende träffas och stämmer av händelse och åtgärdsförlopp i form av rehabmöten. Detta tillvägagångssätt sörjer också för att vänsterhanden vet vad högerhanden gör, samtidigt som den enskilde inte upplever att kontakterna sker över huvudet på dem. (Man pratar med varandra, inte om varandra). Rehabiliteringsärenden är ofta en svår och ibland smärtsam process både för enskilda som berörs och chefer. Det är därför oerhört viktigt att denna process inte görs längre än nödvändigt, utan bedrivs skyndsamt. Av den anledningen måste olika typer av flaskhalsar i dessa ärenden undvikas, så inte denna process blir längre än nödvändigt. Detta betyder att man exempelvis bör vara restriktiv med att bevilja olika typer av ledighet för den berörde i anslutning till arbetsprövning. 3. DOKUMENTATION Det är av yttersta vikt att varje åtgärd som vidtas för att få den anställde tillbaka i arbete ska dokumenteras. Cheferna har det yttersta ansvaret för att anpassning och rehabiliteringsinsatser sker och ska dokumentera detta i form av minnesanteckningar och handlingsplaner. Dessa planer behöver inte skickas till någon, men kommer att behövas för att få tillbaka medarbetare i arbete och om det blir ett längre rehabiliteringsärende för att arbetsgivaren ska kunna påvisa vilka åtgärder som gjorts. 4. KOSTNADER FÖR REHABILITERING Det är i första hand arbetsplatsen, där den sjukskrivne har sin bottentjänst, som är ekonomiskt ansvarig för de rehabiliterande insatserna. Att verksamheten ska bära kostnaderna för rehabiliteringen beror på att det är dem som formellt är arbetsgivare beträffande anställningsförhållandet och ska därmed bära kostnaderna. Verksamheternas kostnadsansvar gäller även i det skede när ärendet överlämnats till personalavdelningen, i syfte att hitta en omplaceringsmöjlighet utanför det egna verksamhetsområdet, så länge den aktuella arbetstagaren har kvar sitt gamla anställningsförhållande. Personalavdelningen har dock ett mindre konto för kommunövergripande rehabiliteringsinsatser som kan användas för punktvisa åtgärder. 5. INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA Arbetsprövning innebär att en ny medarbetare ska få prova på arbetsuppgifter och smälta in i en främmande miljö och personalgrupp under en tid. Ev kan denna arbetsprövning resultera i att arbetstagaren erbjuds en ledig tjänst på arbetsstället. Av erfarenhet vet vi att detta kan tas emot med blandade känslor hos personalgruppen vid arbetsstället. Detta får dock anses vara en normal reaktion, eftersom denna helst vill påverka rekrytering av nya medarbetare, 4

5 samtidigt som den ordinarie personalen ser lediga tjänster som en potentiell möjlighet att få högre sysselsättningsgrad. Med anledning av detta är det ett absolut krav att cheferna informerar grundligt om vad syftet med arbetsprövningen är, bakgrunden till den, samt att omplaceringsärenden äger företräde vid lediga tjänster pga bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 6. KONTAKT VID SJUKFRÅNVARO Flertalet undersökningar visar att en stor del av korttidsfrånvaron inte enbart beror på medicinska orsaker, utan även till psykosociala bakgrundsfaktorer. Ett exempel på sådana bakgrundsfaktorer kan vara otrivsel. En förutsättning för att kunna minska all korttidsfrånvaro är självfallet att angripa dessa orsaker. För att detta ska vara möjligt förutsätts en god kommunikation mellan arbetsledning och berörda arbetstagare för att kunna kartlägga och ev åtgärda orsakerna, i synnerhet om de har med otrivsel i arbetsmiljön att göra. Ibland kan dock även en god och rätt genomförd kommunikation med en arbetstagare om t ex frånvaron leda fram till omständigheter och orsakssamband som chefen inte har förutsättningar eller kompetens att hantera. I så fall ska chefen verka för att arbetstagaren erbjuds hjälp från andra aktörer såsom exempelvis försäkringskassa eller företagshälsovård, vilka kan ha bättre förutsättningar att hjälpa till. För att markera arbetsgivaransvaret beträffande åtgärder i anslutning till korttidsfrånvaron ska arbetsledningen om möjlighet finns redan första sjukdagen, men senast den 3:e sjukdagen, efter sjukanmälan kontakta den sjukskrivne för att diskutera vad arbetsgivare kan biträda med i form av hjälp, stöd etc, i syfte att förkorta sjukdomsperioden, eftersom denna form av kommunikation faller in under chefens totala personalansvar. 6.1 Inbjudan till arbetsplatsträffar Vad beträffar beteendet hos långtidssjukskrivna, har det visat sig att det ibland är mentalt svårt för dessa att återgå i tjänst, efter en längre tids sjukdom, p g a att de successivt förlorat kontakten med arbetskamrater och arbetsledning eller att andra faktorer ändrats i arbetsmiljön under frånvarotiden. För att förebygga detta, skall arbetsledningen inbjuda in långtidssjukskrivna till arbetsplatsträffar, under förutsättning att deras närvaro kan kombineras med sjukdomen. Arbetsledningen bör vid sådana inbjudningar för säkerhets skull kontakta försäkringskassan, då de ytterst är ansvariga för huruvida sjukskrivningen kan kombineras med närvaron, utan att ersättningen bryts. Det är viktigt att påpeka att det självfallet är en rättighet för all personal att vara sjukskriven vid sjukdom, men samtidigt en skyldighet för arbetsgivaren att i samarbete med berörda vidta olika åtgärder i syfte att underlätta för arbetstagarna att så tidigt som möjligt återgå i tjänst. 5

6 6.2 Medverkan vid personalsociala aktiviteter Varje arbetsplats förfogar numera över den egna arbetsplatspengen. Syftet med denna är att personalgruppen ska kunna hitta på egna personalsociala aktiviteter för att främja trivseln och sammanhållningen inom personalgruppen. Vid sådana tillfällen är det oftast möjligt att också inbjuda de långtidssjuka, för att de ska få bättre förutsättningar att hålla kontakten med arbetskamraterna och arbetsledningen under sjukskrivningen. Med hänsyn till att dessa personalsociala åtgärder inte normalt är detsamma som vanliga arbetsuppgifter är det heller ingen risk att försäkringskassan ifrågasätter ersättningen vid deltagande. 6.3 Deltagande i kompetensutveckling Deltagande i kompetensutveckling är också en aktivitet som flertalet långtidssjukskrivna borde kunna omfattas av. Detta är inte bara ett sätt att hålla kontakten med personalgruppen, utan också en möjlighet att hålla kunskaperna vid liv. Uppdaterade yrkeskunskaper underlättar både mentalt och praktiskt för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Samtidigt ger också detta en signal från arbetsgivaren till den sjukskrivne att vi räknar med att du kommer tillbaka, vilket kan leda till bättre självkänsla. 7. REHABILITERINGSAKTÖRERNAS ROLLER För att rehabiliteringsarbetet ska fungera bra gäller det att de olika rehabiliteringsaktörerna gör rätt saker i rätt tid för att resultatet ska bli bra. En förutsättning för detta är att känna till varandras funktioner, d v s vem som gör vad. 7.1 Den enskildes roll I rehabiliteringsprocessen ligger även ansvaret hos den enskilde individen. Med detta menas att den som är sjukskriven aktivt måste delta i sin egen rehabilitering. Detta innebär bla att vara nåbar, lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering, försöka att komma med egna förslag till lösningar, komma på rehabmöten och ställa upp på överenskomna handlingsplaner. 7.2 Arbetsgivarens roll Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ge den anställde stöd och erbjuda de åtgärder som behövs för att återfå eller behålla arbetsförmågan. Vidare är arbetsgivaren ansvarig för att rehabiliteringen kommer igång när det behövs och att den fortlöpande ska pågå under hela processen. Rehabiliteringsmöjligheter ska erbjudas så som exempelvis anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter och arbetstider. När detta är gjort ska handlingsplaner upprättas. 7.3 Försäkringskassans roll Det är arbetsgivaren, och inte försäkringskassan, som är operativt ansvarig för de rehabiliterande insatserna. Däremot har försäkringskassan funktionen som: 6

7 Tillsynsmyndighet, d v s att arbetsgivaren fullgör sin del av arbetsgivaransvaret. Konsult och bollblank vad gäller möjligheten att ge hjälp till självhjälp. Beslut om ersättning dvs betalar ut sjukpenning. Försäkringskassan är också den instans som beviljar rehabiliteringsersättning när en arbetstagare, som är sjukskriven behöver arbetspröva på andra jobb för att få en provkarta på huruvida alternativa omplaceringar är möjligt. Mer information om försäkringskassan finns i bifogad bilaga och på hemsidan Företagshälsovårdens roll Avsikten med företagshälsovården är att den ska stödja och biträda kommunens verksamheter i olika medicinska kompetenser som vi inte har i egen regi. Exempel på vad företagshälsovården kan göra är: Förebyggande insatser och rehabilitering Medicinska bedömningar tex arbetsförmågebedömning Arbetsmiljörelaterade utvärderingar och tester Ergonomi Beteendevetenskap/psykologi Friskvård Tekniska insatser Ex på de personresurser vid företagshälsovården som kan erbjuda ovanstående service är: Arbetsmiljöingenjör Psykolog Beteendevetare Ergonom Sjukgymnast Hälsopedagog Företagssköterska Företagsläkare Alla anställda som har eller är på väg att få någon form av arbetsrelaterade besvär har rätt till en kontakt hos företagshälsovården. Kontakten går genom chefen eller via personalsekreteraren. Sjukvårdrelaterade frågor, som inte har med arbetet att göra, hänvisas till landstinget. 7.5 Fackets roll De fackliga företrädarna ska vara underrättade om de olika stegen som tas i ärendet, då det är naturligt att även arbetsplatsombuden vill vara informerade om processen. Dessutom kan de fackliga företrädarna vara med och stötta den enskilde, eftersom en förflyttningsprocess kan medföra både oro och ångest. Den anställde har också rätt att själv begära att få ha med sig en facklig företrädare vid exempelvis rehabmöten. 7

8 7.6 Personalavdelningens roll Personalavdelningens uppgifter i rehabprocessen är dels att stötta men också att biträda chefer i rehabiliteringsarbetet. Personalavdelningen är de som också har den djupaste kunskapen inom arbetsrättsområdet och kan på så vis medverka till att allt sker i enlighet med de lagar och regler som finns. 8. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT För att förebygga ohälsa, tillgång till bra analysunderlag och ge medarbetarna professionell sjukvårdsrådgivning finns en sjuk och friskanmälansservice via vår företagshälsovård Previa. Sjukanmälan för alla tillsvidareanställda och dem med vikariat överstigande 6 månader, ska göras direkt till vår företagshälsovård Previa. Sjukanmälan kan göras dygnet runt, alla dagar året runt på telefonnummer Övriga sjukanmäler sig direkt till sin närmaste chef. Redan vid sjukanmälan startar rehabiliteringsprocessen, men det är sjukdomens art som sedan avgör graden av rehabiliteringsinsatser. Uppföljningssamtal sker på tredje sjukfrånvarodagen då den anställde kontaktas av leg sjuksköterska för fortsatt rådgivning och vägledning. Gärna första sjukdagen, men senast den tredje sjukdagen ska även närmaste chef ha varit i kontakt med den anställde. Läkarintyg ska, om sjukfrånvaron överstiger sju dagar, lämnas till chefen. Vid långtidssjukskrivning är det mycket viktigt att fortlöpande och i tid lämna läkarintyg till chefen, för att på så vis styrka sin frånvaro. Sms påminnelse om att lämna in läkarintyg kommer till dem som uppgett sina mobiltelefonnummer till sina chefer. Genom stöd i de allmänna bestämmelserna har också chefen rätt att begära läkarintyg från första dag, s.k förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl att göra detta. Likaså finns rättigheten att begära att läkarintyg ska vara utfärdat av anvisad läkare. Friskanmälan för alla tillsvidareanställda och dem med vikariat överstigande 6 månader ska göras till samma nummer som sjukanmälan. Verksamhetens ansvar 8.1 Tillbaka till arbetsplatsen Det är viktigt att komma ihåg att det oftast finns en orsak till att medarbetaren sökt sig till ett visst yrke och en viss arbetsplats. Därför måste alla åtgärder aktiveras för att i första hand ordna så att medarbetaren kan återgå i tjänst på ursprungsstället och ursprungsbefattningen, innan andra åtgärder överhuvud taget föreslås. Exempel på åtgärder som bör prövas i syfte att underlätta en tillbakagång till yrket och arbetsplatsen kan vara: - Teknisk anpassning av arbetsplatsen till nya betingelser - Hjälpmedelanskaffning - Förebyggande insatser och träning för den enskilde vid kommunens företagshälsovård 8

9 - Riktade utbildningsinsatser Det är cheferna som har förstahandsansvaret att tillse ovanstående. Däremot kan naturligtvis chefen söka biträde från verksamhetschef eller personalavdelningen om så önskas. 8.2 Tillbaka till samma arbete vid annan arbetsplats inom verksamheten Om medarbetaren inte kan återgå i tjänst på den tidigare arbetsplatsen, trots åtgärder, ska ändå ambitionsnivån vara att den berörde, om möjligt, får vara kvar inom sitt yrke. Förutsättningar att förflytta medarbetaren till andra arbetsplatser, fast inom samma befattning, ska därför undersökas. Detta kan vara en framkomlig väg p g a att: - Ergonomiska förhållande kan skifta mellan olika arbetsplatser inom samma förvaltning - Nya och andra arbetskamrater kan innebära en ny start om vissa psykosociala orsaker finns i bakgrunden - Byggtekniska förutsättningar att installera hjälpmedel och anpassa arbetsplatserna kan variera inom verksamheterna. Även när möjlighet till förflyttningen finns är det fortfarande chefen, där den anställde är stationerad, som formellt äger ärendet. Hjälp och biträde kan dock erbjudas från personalavdelningen eller verksamhetschefen. 8.3 Omplacering till annat yrke inom samma verksamhet Om man dammsugit den egna verksamheten på möjligheter att förflytta medarbetaren till ett likartat arbete inom yrkesområdet, återstår omplacering eller utbildning till annat jobb, i första hand inom den egna verksamheten. Även här är det fortfarande, åtminstone formellt, chefen som är ägare av ärendet, trots att medarbetaren ännu inte kan återgå till sin ursprungliga arbetsplats, så länge denna har kvar sitt anställningsförhållande där. Trots att chefen alltjämt är ägare av ett arbetsanpassnings- och rehabiliteringsärende, även om ett nytt arbete inte kunnat ordnats inom den gamla arbetsplatsen, så övertar verksamhetschefen, i ett sådan skede det operativa arbetet med att hitta en lösning inom någon annans arbetsplats, fast inom den egna verksamheten. Däremot står det naturligtvis verksamhetsschefen fritt att helt eller delvis delegera denna procedur till personalavdelningen. Det är av yttersta vikt, när både verksamhetsschefen och personalavdelningen biträder med samma ärende, att man underrättar varandra om vad och när olika åtgärder vidtas, förbereds eller genomförs. I samband härmed måste även stå helt klart vem som sköter kontakten med tredje part ex. Försäkringskassan, företagshälsovården samt feedback till chefen. Innan verksamheterna själva vidtar några omplaceringsbeslut måste dock personalavdelningen alltid tillfrågas. Anledningen är att det kan föreligga omplaceringsbehov från andra verksamheter, vars arbetstagare har högre prioritet av företräde framför den egna verksamhetens arbetstagare. 9

10 Personalavdelningens ansvar 8.4 Omplacering av medarbetare till annan verksamhet När samtliga arbetsanpassnings och rehabiliteringsmöjligheter inom verksamheten är uttömda, övertar personalavdelningen den operativa delen av ärendet, i syfte att hitta en omplacerings- eller rehabiliteringsmöjlighet till nytt arbete inom hela förvaltningen, dvs alla lediga jobb i kommunen. Även om personalavdelningen härvid övertar ärendet är det fortfarande chefen, där vederbörande har kvar sin anställning, som alltjämt är ägare av ärendet. När personalavdelningen tar över det operativa arbetet med att hitta en omplacering, kallas medarbetaren till ett möte, där man tillsammans stämmer av tidigare insatser, överlämnar nödvändig dokumentation och drar slutsatser av den kvarvarande restarbetsförmågan. Normalt erbjuds bara arbetsprövning på lediga jobb inom kommunen. Är det däremot svårt att fastställa den kvarvarande restarbetsförmågan kan arbetsprövning ändå göras, trots att ingen ledig tjänst finns. Detta görs i syfte att undersöka vilka medicinska förutsättningar medarbetaren har att klara av ett visst jobb och i samarbete med försäkringskassan. Finns ett arbete på vilken en medarbetare som är föremål för rehabilitering kan arbeta, har denne företrädesrätt till den lediga anställningen. Verksamheterna äger alltså inte rätt att rekrytera någon annan på den befattningen. 8.5 Uppsägning på grund av personliga skäl Hittas ingen omplaceringsmöjlighet, trots att man har försökt rehabiliterat personen och sökt efter nytt arbete åt denne i hela kommunen, har arbetsgivaren rätt att säga upp den enskilde på grund av personliga skäl. Detta är ofta en smärtsam process för den enskilde, men saknas omplaceringsmöjlighet inom hela kommunens organisation, finns förmodligen framtiden för den enskilde någon annanstans Avgångsvederlag När kommunen tvingas säga upp medarbetare pga personliga skäl lämnar kommunen avgångsvederlag enligt nedan om inget annat avtalas mellan kommunen och den enskilde medarbetaren: De som har varit anställda 1-5 år De som har varit anställda 5-10 år De som har varit anställda 10 år - får 2 månadslöner får 4 månadslöner får 6 månadslöner Under uppsägningstiden Anställda som sägs upp och som under uppsägningstiden är helt sjukskrivna får avgångsvederlaget när anställningen upphör. Anställda som däremot är helt eller delvis friskskrivna mot annat arbete som inte kommunen kan erbjuda får istället lön under uppsägningstiden och anpassade arbetsuppgifter på den friska delen om inget annat avtalas. 10

11 SAMMANFATTNING CHEFEN ANSVARAR: 1. TILLBAKA TILL ARBETSPLATSEN - Teknisk anpassning - Hjälpmedelsanskaffning - FHV - Utbildning 2. TILLBAKA TILL SAMMA ARBETE VID ANNAN ARBETSPLATS INOM VERKSAMHETEN 3. OMPLACERING TILL ANNAT YRKE INOM VERKSAMHETEN PERSONALAVDELNINGEN Personalavdelningen övertar det operativa ansvaret, men det är fortfarande chefen som är ägare av ärendet. 4. OMPLACERING TILL ANNAT YRKE INOM KOMMUNEN 5. UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL Mer information: Försäkringskassan Personalavdelningen 11

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument 1(14) Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-04-03, 59 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av - 3(14) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 ARBETSGIVARENS

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Systema(skt rehabiliteringsarbete

Systema(skt rehabiliteringsarbete Systema(skt rehabiliteringsarbete Hur kan man arbeta proak.vt med sjukfrånvaron? Frukostmöte 160920 Rehabilitering och arbetsanpassning Definitioner Rehabilitering Är ett samlingsbegrepp för åtgärder

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN Bakgrund Riktlinjer för rehabiliteringsarbete och arbetsanpassningsverksamhet grundar sig på bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy 1 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Rehabiliteringspolicy och handlingsplan för Hällefors kommun Policy Vi vill med denna policy och genom fastställda rutiner, som är gemensamma

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster.

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-18 LS-LED07-382 95 Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland. Policy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer