Dokumenthanteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan för Norrköpings Konstmuseum Dnr KFN 2015/0414 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 50. Fastställd av kultur och fritidsnämnden den 25 november Ersätter dokumenthanteringsplan för Norrköpings konstmuseum fastställd Enligt kommunens arkivreglemente ska det finnas dokumenthanteringsplaner som beskriver vilka handlingar som finns och hur de ska hanteras. Planen arbetas fram i samråd med stadsarkivet och beslutas av berörd nämnd/styrelse. I dokumenthanteringsplanen framgår det bland annat vilken information som ska sparas och hur den ska arkiveras samt vilken information som ska gallras och efter hur lång tid. Planen utgör både en hanteringsanvisning och ett gallringsbeslut. STADSARKIVET

2 Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Norrköpings Konstmuseum fastställd av KFN OSL = Offentlighets och sekretesslagen ändrad sid 1 (12 ) NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) Planens regler gäller oavsett om handlingarna har analog eller digital form. som enligt planen ska bevaras, ska skrivas ut på åldrings eller arkivbeständigt, och arkiveras på angivet sätt. som enligt planen ska gallras, behöver inte skrivas ut på, om de i digital form kan administreras enligt det offentligrättsliga regelverkets krav, samt hålla såväl fysiskt som logiskt tillgängliga under gallringsfristen. En stjärna* efter handlingens namn betyder att handlingarna ska hanteras som Diarieförda handlingar (ärendeakter). Allmänna och gemensamma handlingar Protokoll, minnes och mötesanteckningar, som enligt lag eller instruktion krävs, såsom arbetsplatsträffar (APT), möten enligt MBL, om arbetsmiljö och skyddsrond, ledningsgrupp med ev. bilagor arkivexemplar, undertecknat, Mötesanteckningar från övriga möten som samråds och verksamhetsmöten, med eventuella bilagor arkivexemplar, Diarium verksamhetssystem IT Public 360 (från januari 2015) Diarielista i diarienummerordning samt i diarieplansbeteckningsordning,, som inte är så väsentliga att de kräver att ett ärende skapas, men ändå ska kunna återsökas, kallas även 'fristående handlingar', eller epost / word Rutinkorrespondens, minnesanteckningar, cirkulär, inbjudningar till kurser och konferenser, handlingar för kännedom och annat Årsvis per möteskategori. När bilaga finns, ska den skannas till diariet och vara diarieförd. Enligt dhpl 113. Bör registreras i diariet. Hos registrator årsvis AÖ. Hos respektive handläggare. Sorteras efter verksamhet / sak, Förekommande bilagor, som diarieförs, ska arkiveras i ärendeakt. Till NSA efter. När handlingar arkiveras på annan plats än i ärendeakten, ska det antecknas i diariet. Till 2014 som manuell liggare. Läggs samman med sin årsomgång diarieförda handlingar. Till exempel förfrågningar om utlån, som får nej. Gallras direkt eller senast efter.

3 Norrköpings Konstmuseum sid 2 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) arbets eller informationsmaterial, som inkommer eller upprättas, och som är av endast tillfällig eller ringa betydelse, eller helt saknar samband med verksamheten. Diarieförda handlingar (ärendeakter) * Projekthandlingar * handlingar som ska bevaras i kronologisk eller nummerordning enligt intern rutin. Årsvis i diarienrordning. Ev. bilagor skannas till diariet. Sorteras enligt anvisning i 'Projektarkiv'. Avslutade ärendeakter flyttas efter till den gemensamma serien i NKMs Arkiv. Kopia av diarieplan som använts under året läggs främst i första volymen. Oavslutade ärenden levereras allt eftersom de avslutas. Till NSA efter 10 år. Diarieförs och hanteras som ärenden. Se 'Regler för arkivering' på interna hemsidan. Till NSA senast efter avslut. handlingar som ska gallras Avtal och kontrakt, undertecknade original, Som ovan. Senast efter projektavslut. som hör till ärende * (även i upphandling) Diarieförs, skannas och läggs till ärendet. Till NSA med ärendeakterna. som inte utgör ärende Verksamhetsplan, årsrapport och verksamhetsstatistik * digital version, pdf, word, xls Personaladministrativa handlingar Årsvis AÖ efter motpart / ev som verifikation. Diariesförs av Kultur och fritidskontoret Stab Gallring sker efter avtalets upphörande. Se även Economa. Sänds till Kultur och fritidskontoret Stab. Se även dhpl 03 Heroma. i ärenden om rekrytering, * i ärenden vid anställning, Ska diarieföras. Ska diarieföras System Reachme. Till NSA med ärendeakterna. Till NSA med personalakten

4 Norrköpings Konstmuseum sid 3 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) d v s påbörjad personalakt, * i ärenden om rehabilitering och annan individuell personalvård, * i ärenden om disciplinära åtgärder samt uppsägning, * Övriga personalhandlingar, och arkiveras i personalakten. Som ovan. Som ovan. från Lönecenter efter upphörd anställning. Som ovan. Sekretess kan gälla /gäller enligt OSL 39:13, 5, 5a. Som ovan. Enligt dhpl 03 för Heroma. Ekonomiadministrativa handlingar / Kansliet Se även dhpl 04. System Economa, Webbfokus. Ekonomiuppföljning med prognos, månadsvis* digital version, xls, word, pdf Fakturaunderlag för kundfakturering, Diarieförs av Kultur och fritidskontoret Stab. Årsvis i datumordning. Från Kultur och fritidskontoret Stab. Förutsatt att varje faktura blir specificerad, annars. Utbetalningar, kopior, egna utlägg, manuella utbetalningar, fakturor från leverantörer utan bankgiro, Kassaredovisning med originalslippar från receptionen, bokföringsorder, original, Årsvis i ver.nrordning med kvittenslista. Originalen sänds direkt till Kultur och fritidskontoret Stab (). Utgör bokföringsexemplar. Inventarieregister rörande inventarier exklusive konstsamlingen, Skrivs årsvis ut på. System Multitrace. Försäkringsbrev, tilläggsförsäkringar, Registreras och skannas till diariet. Eventuella bilagor till försäkringsbrev Lägges till respek tive utställning. Till serien Egna utställningar.

5 Norrköpings Konstmuseum sid 4 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) Receptionens och butikens handlingar Blå boken, digital, xls Blå boken, liggare, Besöksstatistik Förs årsvis i datumordning. Förs årsvis i datumordning. Per månad/år. Registreras i diariet. Loggregister för utställningar. program, besök, gruppbokningar, lokalbokningar och händelser. Som ovan, samt med uppgift om antal besökare. Löpande besök och bokade grupper från Blå boken. digital version Lokalbokningar, digital, First Class Schema, sommar och vinterbemanning, xls Inventering av butikens lager digital version, xls arkivexemplar, Verifikationer över inköp till butiken, I datumordning i NK Kommunikation. Per halvår. December registreras i diariet. Till KuFri. Original skannas till Economa. 3 år Se ovan under Blå boken. Utgör löneunderlag för icke fast anställda. Till kansliet. Per 30/6 och 31/12. Bokföringsexemplar. Economa, söks via Webbfokus. Se även dhpl 04. Kassaredovisning av butiksförsäljning, arkivexemplar, kopior, Till kansliet. Se kansliet, Utbetalningar. rörande kommunikation, med marknadsföring, program Avser NKMs verksamhet. Egna trycksaker och annat tryckt eller mångfaldigat informationsmaterial årsomgång, arkivexemplar Årsvis i datumordning i grupp A och B. Grupp A Utställningar: inbjudningar, vernissagekort, programblad, konst och utställningskataloger, affischer, egna vykort, vepor och publi

6 Norrköpings Konstmuseum sid 5 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) digital version, pdf m fl format Dokumentation av publika program på Konstmuseet, arkivexemplar, digital version, pdf m fl format Katalog över ISBNnummer, Presentationer om den egna verksamheten. digital version, power point m fl. och uppgifter på kommunens intranät och hemsida om Konstmuseets verksamhet Information om Konstmuseet på sociala medier, bl a Facebook, Instagram och Twitter Annonskoncept med beställning, tryckfärdigt original och korrekturgodkännande digital version, pdf arkivexemplar, Fotografier, pressfoto digital version, jpg * Pressreleaser, egna, digital version, pdf, word Årsvis per program, aktivitet. Förs löpande över tryckta kataloger i NKM:s nrserie. Enligt rutin för intranät och hemsida. I kronologisk ordning av medieägare. Annonsering av NKM:s verksamhet. Årsvis i pärm. Urval till Egna utställningar. kationer. Grupp B Övrigt i huset: programblad, allmän info, ej kopplat till enskild utställning. Till NSA efter. Används för nya dokument. Gäller konstföredrag, musikevenemang, inhyrda föreläsare, nationaldagen etc. Till NSA efter. NKM har tilldelats en nummerserie från ISBNcentralen vid Kungliga Bibl. T ex bildspel i power point. Senast enligt gällande driftinstruktion hos Kommunikation och ITenheten. Användarstatistik kan hämtas ur Facebook. Lagras på katalog Utgör beställningsunderlag. Betr fakturaunderlag, se Economa /Webbfokus. Används för nya dokument. Avbildar människor, händelser, konstverk, utställningar. Earkivering utreds. Till NSA med diarieförda handlingar. Sorteras i grupp A utställningar och grupp B Övrigt i NKM.

7 Norrköpings Konstmuseum sid 6 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) arkivexemplar, * Pressklipp (pressbevakning), se även nedan under Konstsamlingen. arkivexemplar, Register över press om NKM, utställningar och program rörande pedagogisk verksamhet Skrivs ut. Till Egna utställningar 'Publicerat' årsvis. Används bl a för statistik. Till NSA med diarieförda handlingar. Om NKM och dess publika verksamhet. Artiklar, notiser, recensioner eller med NKM omnämnd i artikel, tidningsklipp, kopierade klipp. Även utskrivna webbartiklar. I förekommande fall med länk till tidningsartikel. Skolprogram till kulturombuden i kommunens skolor, arkivexemplar, * digital version, pdf, word Dokumentation från pedagogisk verksamhet,* arkivexemplar, Fritidsbarnprojekt och skolprojekt* rörande utställningsverksamhet Årsvis med programpresentation. Registreras i diariet. Årsvis per kurs / visningskategori. Registreras i diariet. Enligt Projekt, sid. 2. Utskick per epost via Kulturoch fritidskontoret. Annonsering i pressen. Till NSA efter. Används för nya dokument. Gäller bl a Krumeluren och Omgången, bl a Öppen bildverkstad, Konstkurs med workshop, Skapande lovaktiviteter, Dropinkonst, Babyvisningar, Dramatiserade visningar, Familjevisningar, Tipspromenad. Samarbete med Regionens Kultur och Hälsa. Till NSA efter. Projekt ska diarieföras. Sekretess kan gälla enligt OSL 31:16 och 18. Egna utställningar, både tillfälliga och ur den egna konstsamlingen* aktuella ärenden, Årsvis per utställningsärende. Beslut om ny utställning ska diarie Ex: tillkomstdokumentation, beslutsdokument, budget, utställningsplan, inbjudningar, vernissagekort, programblad,

8 Norrköpings Konstmuseum sid 7 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) inaktuella ärenden, Register över utställningar, kortkatalog, föras. Avställs efter till ärendeakterna, då genomgång och rensning sker enligt separat instruktion. AÖ efter namn på konstnär / utställning. affischer, utställnings och konstkataloger, korrespondens, skisser, fotografier, utvärdering. recensioner. Till NSA efter. Digital version planeras. Inlån för egna tillfälliga utställningar, förfrågningar och svar, * Diarieförs. Årsvis per utställningsärende. Ebrev skrivs ut. Korrespondens med konstnärer, efterlevande och gallerier. Till serien Egna utställningar. Ekonomiskadministrativa handlingar rörande inlån till egna utställningar, Förfrågningar och förslag om kommande utställningar, ebrev / a) jasvar b) nejtacksvar Fotografier över egna utställningar digital version, jpg m fl format Årsvis per per utställning. Diarieförs. På katalog, se Anm Ex: rapporter och protokoll från syning av tillstånd, konservatorsbedömning, transportbeställning, tilläggsförsäkring, kopior på fakturor. Gallras tidigast efter datum för återlämnande. Förslag som godtas ska skrivas ut och diarieföras. Ev. mottagna bilagor returneras. Till serien Egna utställningar. * Egna pressreleaser om utställningar och program, arkivexemplar, * Urval skrivs ut. Skrivs ut. Till serien Egna utställningar. Till serien Egna utställningar.

9 Norrköpings Konstmuseum sid 8 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) rörande konstsamlingen, i arkiv och bibliotek Kortregister över konstverk, Förvärvsjournal över inköp av konstverk och gåvor, liggare, Ärenden angående förvärv av konstverk (inköp, gåvor och donationer), * Digitalt register över konstsamling NKM Sofie databas Indata Uppgifter per konstverk hämtas från kortregister över konstverk samt accessionskatalog och förvärvsjournal Digitala fotografier, format: jpg Databasen Sofie Konstsamlingsdatabasen Digitala fotolagret, tumnagelfotografier, jpg Säkerhetskopior (inte allmän handling), Utdata Registerposter 'katalogkort', per konstverk, digitala AÖ per delsamling och konstnärs namn. Förs löpande i nummerserier per delsamlingskategori. Se även beslutsprotokoll. Förvärv diarieförs. Epost skrivs ut. Manuell inmatning Hämtas i A5storlek från katalog L:/ Samlingar. Filbaserade tabeller. På katalog U:/NKM Bilder. Enligt ITenhetens rutin. Sökregisterposter som länkas till fotografier. Utgör grunden för registrering i databas Sofie NKM Konstsamling. Journalen är indelade i: måleri (olja, akvarell, gouache) A+B, collage Z, teckningar D, skulpturer Sk, konsthantverk K, miniatyrergrafikfotografi inkl videoverk E. Till NSA med ärendeakterna. Databas 4 D. Delas med Stadsmuseet och Stadsarkivet. Programägare: Västerbottens museum: http/sofie.vbm.se. Inaktuella uppgifter gallras löpande när ny information skapas. Se även Fotografier, digitala. U:/katalogen är gemensam för Sofieanvändare i kommunen. Databas 4D. Inaktuella uppgifter gallras löpande när ny information skapas. Skapas av Sofie utifrån import av digitala foton i A5storlek från katalog Gallras enligt ITenhetens rutin, som ska var känd för systemansvarig. Med länk till katalog U:/ NKM Bilder.

10 Norrköpings Konstmuseum sid 9 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) Konstmuseets egna utställnings och konstkataloger, tryckta arkivexemplar,, NKM Årsvis i datumordning i 5 ex. I svit sedan (Jmfr även under Kommunikation.) arkivexemplar,, NSA Konstnärskorrespondens Samlingen 'Konstnärsarkivet', Externa utlån ur egna konstsamlingen, Journal, liggare 1 ex sänds årsvis till NSA. Per konstnär AÖ, löpande i sviter. Uppstår ett konstärende ska detta diarieföras. I datumordning. I svit sedan 1946 hos NSA. T ex Otto G Carlsund, Bengt O Österblom m fl. Häri kan finnas konstnärers originalteckningar. Obs! Förfrågningar ang. konstnär, som är av ringa betydelse, se ovan, Gemensamma handlingar, sid 2. Till NSA efter. Till NSA efter sista notering. Externa utlån ur den egna och kommunens konstsamling Korrespondens med förfrågningar och svar, / epost rörande presentationer av verk ur den egna konstsamlingen* Dokumentation av vård och konservering av konstverk inkl räkningskopior, / epost Årsvis AÖ efter brevskrivare / adressat. Jasvar diarieförs. Beslut ska diarieföras. Årsvis per utställningspresentation. Korrespondens årsvis A Ö. efter datum för återlämnande av konstverk med återlämningskvitto. Om tvist uppstår, ska brevväxlingen också diarieföras. Till serien Egna utställningar. Med bl a. verksförteckning och fotodokumentation. Uppgifter om vårdinsatser registreras även per konstverk på kortregister och i Sofie. Pressklipp (pressbevakning) om egna konstsamlingen och egna utställningar arkivexemplar, Bibliotekets kortkatalog, Årsvis i 'Publicerat'. AÖ / författare / boktitel. Artiklar, notiser, recensioner, eller med NKM omnämnd i artikel. Se även under Kommnikation, sid 5. Till NSA efter.

11 Norrköpings Konstmuseum sid 10 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) Konstsamlingens fotografier Fotografier, analoga, som avbildar konstverken, foto AÖ per konstnär /konstverk. I mappar. Fotografier, negativ och dia / stordia, svartvitt / färg AÖ per konstnär / konstverk. Med etiketter för sökbegrepp. Fotografier, digitala, CD / DVD, beställda av externa fotografer, tiff / jpg Originalbilder förvaras med negativ i nrordning och år för fotoleverans. Alla fotografier kopieras över till L:/, se nästa post, Fotografier, digitala. Fotografier, digitala 'stora', tiff och jpg 1 ex: 'original', okomprimerad, tiff 1 ex: A4:storlek, jpg 1 ex: A5storlek, jpg 1 ex: A6storlek, jpg Katalog L:/ Samlingar. Tryckkvalitet. Påsiktsbild. Söks AÖ per konstnär. Earkivering utreds. Kopieras till Sofie, U:/katalog NKM Bilder. Earkivering utreds. rörande offentlig konst och kommunens konstsamling med depositioner Även benämnd 'depositionskonst'. Sekretess kan gälla enligt OSL 31:16 och 18. Digitalt konstverkregister för a) kommunens konstsamling b) offentlig platsspecifik konst Indata Uppgifter skrivs in i registret per konstverk från förvärvsjournal och utifrån avtal med konstnär (gäller platsspecifik konst) Dataregister i File Maker Pro File Maker Pro Verkens namn, nummer, upphovsman, låntagare och placering (i magasin eller hos mottagare). Som ovan. Gäller hantering av konstverk, såsom nyförvärv, placering, utlåning samt återhämtning, och konserveringsåtgärder. Inaktuella uppgifter gallras fortlöpande genom uppdatering. Säkerhetskopior till File Maker Pro, digitala, utgör inte allmän handling. Utdata Registerposter per konstverk Enligt ITenhetens rutin. Konstverkens Gallras enligt ITenhetens rutin, som ska vara känd för systemansvarig. Här noteras även låntagare,

12 Norrköpings Konstmuseum sid 11 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) Korrespondens gällande utlån inom kommunen (depositioner) och externa utlån av konstverk, med avtal, utlämningsdokument, kvitton (undertecknade) för utlämning och återhämtning vid kommunens arbetsplatser, / epost namn, nummer, upphovsman. AÖ per arbetsplats (låntagare). Avslutas årsvis efter datum för återlämnande. placering (i magasin eller hos låntagare) Gallras efter avslut (dvs återlämnande och godkännande). Noteringar görs löpande i Konstverksregistret. Om tvist uppstår ska brevväxlingen diarieföras. Ärenden (projekt) gällande förvärv av offentlig platsspecifik konst, * Ärenden ang donationer till kommunens konstsamling, * Förvärvsjournal för nyförvärv av konstverk till kommunens konstsamling, liggare Korrespondens med konstnärer och gallerier gällande inköp till kommunens konstsamling eller ebrev Fotografier av kommunens konstverk och offentlig platsspecifik konst digitala, jpg eller tiff Varje ärende / projekt ska diarieföras. Avtal diarieförs och skannas till diariet. I kronologisk ordning efter inköpsdatum och verksnummerordning per konstkategori. AÖ per namn på katalog L:/ eller i pärm. På katalog L:/ Offentlig konst. Skrivs ut. Med uppgift om beslut, val av plats, konstnär och verk, arbetsprocess och budget. Även skötselanvisning och handlingar betr skador, reparation och underhåll. Till NSA med diarieförda handlingar. Till NSA med diarieförda handlingar. Indelning som för Konstsamlingen: Måleri (olja, akvarell, gouache) A+B, collage Z, teckningar D, skulptur Sk, konsthantverk K, miniatyrergrafik fotografi inkl videoverk E. Utgör referensmaterial för inköp. Häri även bilagor från utställningar, recensioner, pressklipp mm. Rensas kontinuerligt. Söks genom registret i File Maker Pro med konstnär, verksnummer. Underkataloger: Dep., A, B, C, E, Grafik, K, Sk., Okat. Saml. Läggs till förvärvsärendet i diarieförda handlingar.

13 Norrköpings Konstmuseum sid 12 NSA bet. 50 ( = gallras vid inaktualitet) rörande fastighet, säkerhet och bil Gäller fastigheten Kristinaplatsen, som ägs av Samhällsoch eventfastigheter. Dokumentation om fastighetsdrift och tillsyn Dokumentation av fastigheten renovering, ombyggnation,, Enligt dhpl 111 C och fastighetsägarens rutiner. Per projekt i datumordning. i urval. Kommunikation och avrapportering sker via system hos fastighetsägaren. Med ritningsdokumentation. Till NSA efter. Lås och nyckelhantering, (dokumentation och kvittenslistor), Rapporter från larm och bevakning och felanmälan m m, 'Säkerhetspärmen', Brandlarmstillsyn, (noteringar om test, incidentrapporter och systemförändringar), liggare, Brandskyddsdokumentation med utrymningsplan, ang underhåll av NKM's bil, Körjournal, bil, Övriga fastighetshandlingar gäller Bråvallamagasinet Utryckningsrapporter samt sammandrag. Liggare i brandskåpet BV. Sköts av fastighetsägaren. Uppdateras vartannat år. Årsvis i datumordning.. Gallringsfrist räknas från år för sista notering. Fastighetsägaren ansvarar för bevakningsföretaget genom Kommunväktaren. Gäller brandskydd och skydd mot inbrott. Gallringsfrist räknas från år för sista notering. Äldre uppgifter gallras kontinuerligt. Fakturor sänds till ITenheten för skanning. Aktuell körjournal ska ligga i bilen. Se Stadsmuseets och fastighetsägarens rutiner.

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20130107 Dokumenthanteringsplan för ITenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, 23. Enligt arkivlagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2005-03-01 Dokumenthanteringsplan för SBK, Mark- och exploatering, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 B Diarienummer SPN 75/2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20130307 Dokumenthanteringsplan för Arbetsmarknadskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 48 Diarienummer AVN 113/2012 004 Fastställd av arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt:

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt: DOKUMENTHANTERINGSPLAN Datum 2013-01-22 Kulturförvaltningen Avser perioden 2013-01-01-2013-12-31 Inledning Dokumenthanteringsplanen syftar till att tydliggöra hur vi hanterar kulturnämndens dokument/handlingar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-6859/08 SID 1 (9) 2008-06-23 SSA 2008:1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Att: Kerstin Henningsson HANTERING AV ALLMÄNNA

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014 Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-453/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Juni 2014 Rekommendation

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna 2 (4) Dokumenthanteringplanen anger vilka allmänna handlingar som förekommer hos en myndighet, till hjälp för både myndigheten själv men även för allmänheten som därmed kan få en inblick i vilka handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Personalträff 2015-05-26 Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Vad är arkiv? - Förvaringslokal (fysiskt eller digitalt) Institution Arkivbildare Vård av arkiv Skydd mot: -Brand -Stöld -Vatten

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080311 Dokumenthanteringsplan för Norrköping Vatten AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 58 Fastställd av styrelsen den 11 mars 2008, 7. Enligt arkivlagen ska alla kommunens

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Version 1: 2008-11-13 Senast uppdaterad: 2012-11-22 1 (6) Innehållsförteckning HANDBOK ARKIV & DOKUMENTHANTERING SMRS KANSLI... 1 INLEDNING... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2045/14 Sida 1 (9) 2014-06-02 SSA 2014:07 Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Närvarande från bolaget: Anne Tawastman

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2008-07-17 DNR 9.3-6604/08 SSA 2008:2 Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun UPPSALA STADSARKIV Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun 1 INLEDNING... 1 1.1 ALLMÄN HANDLING... 1 1.2 FLER ANVISNINGAR OM E-HANDLINGAR...

Läs mer