Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari februari

2 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som ny ordförande tillika kommunombud, samt två nya kommunombud, Anders Andersson och Anna Ström där Anna arbetar 50% för Saco och 50% för sitt förbund FSA. Budget för verksamheten begränsades 2013 ytterligare från föregående år, vilket inneburit såväl besparingar som omdisponering av medel. Vi har prioriterat förbundsgemensamma aktiviteter, lokalfackligt arbete, stöd till lokala fackliga företrädare för Saco och kursverksamhet. Lokalfrågorna har varit aktuella så tillvida att en arbetsgrupp arbetat med att ta fram principer för förbund som önskar få kontorsplats på Sacorådets kansli på Stampgatan. Flera förbund, utöver de sju som redan har kontorsplats, har haft önskemål om rum I januari 2014 erhöll Sacorådet ytterligare ett kontorsrum från Visions del av våningsplanet. Vi har således möjlighet till utlåning av delat arbetsrum framöver. Grundfackligt Möten av olika slag är självklart ryggraden i vår verksamhet och de redovisas enklast så här Internt (inom Saco) Antal möten Externt (med ag eller tvärfackligt) Antal möten Styrelsemöten 11 CSG 17 AU 11 CSG temamöten 1 SDN-möten 5 HR-gruppen 10 Arbetsmiljöträffar 4 Avtalsrådet 10 Möten med fackförvaltningar 5 Politikermöten 2 Tvärfackliga möten* 1 *Korta tvärfackliga avstämningar möten äger rum före varje CSG. Kursnamn Antal kurser Omfattning i tid/tillfälle Totalt ant. deltagare Facklig grundutbildning 2 4 dag 44 Arbetsmiljöutbildning 2 heldag 45 Mötes-& förhandlingsteknik 1 halvdag 15 Mycket viktiga är de utbildningar och de informationstillfällen vi erbjudit under verksamhetsåret. Våra kurser på grundnivå ges numer under 2x4 heldagar per år. Årets kurser har som vanligt varit välbesökta och utvärderingarna visar överlag positiva omdömen. Kursledarna kommer under kommande verksamhetsår att utveckla kursutbudet för att möta de önskemål vi fått om fler kortare (endagskurser) för nya fackliga företrädare i samverkansgrupper och för nya skyddsombud. 2

3 Kommunikations- och informationsarbete Sacorådets hemsida har uppdaterats och flyttats till Sacos gemensamma portal saco.se/goteborg. Förändringen medför en ökad säkerhet mot dataintrång och ökade möjligheter för att utveckla grafik och design. Inför WestPride togs en affisch fram där Sacos syn på HBTQ-frågorna i arbetslivet presenterades. Affischen skickades ut till samtliga fackliga förtroendevalda med uppmaning att sätta upp den på sina arbetsplatser. Skyddsombudens dag den 23 oktober uppmärksammades på samma sätt och för att få ökad uppmärksamhet fanns även möjligheter för skyddsombuden att vinna fruktlådor till sina arbetsplatser. Löpande information Rapporter från CSG-sammanträden har skickats ut i form av rapport från CSG till Sacorådets styrelse och samtliga lokalfackliga. Rapporterna har övergripande redovisat de ärenden som tagits upp till behandling och med lite extra fokus på ärenden som är intressanta för just Saco. Aktuellt och Angeläget, Sacos nyhetsbrev, har kommit ut med 5 nr och har distribuerats till samtliga Sacoföreträdare och via hemsidan. Vi har fått positiv respons på att viktig information förmedlas till våra lokalfackliga företrädare och att ärenden som behandlats på CSG och i Avtalsrådet samt i HRstrategiska referensgruppen har gjorts kända inför lokala samverkansmöten. Antalet medlemmar har ökat, och antalet lokala föreningar har ökat något, men fortfarande finns inte lokala Sacoföreningar i alla förvaltningar. Kommunombuden har därför arbetat med förstärkt kontakt med Sacoföreträdare och därmed underlättat för dem att skapa nätverk och kontakter mellan sig. Träffar med förvaltningslokala fackliga företrädare Nytt och uppdaterat broschyrer och informationsmaterial Ett stort antal möten har ägt rum med anledning av aktuella arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågorna lokalt har i huvudsak handlat om 3

4 strukturella och/eller organisatoriska problem, oftast härrörande till kompetensbrist och/eller resursbrist. Omfattande stöd har också getts i enskilda ärenden, främst till de många nya lokala företrädarna, men även mer erfarna har ställts inför stora utmaningar under året. Omorganisationen på stadsledningskontoret har varit i fokus i flera sammanhang och Saco har, bl.a. i fråga om överföring av verksamheter, t.ex. Center för skolutveckling, förklarat oss oeniga med arbetsgivaren. Omorganisationen har som förväntat genererat en mängd problem. Bland dessa kan nämnas arbetsgivarens regelmässigt bristfälliga eller obefintliga riskbedömningar. Sacos inställning har generellt handlat om att centrala kommunövergripande strategiska frågor skall finnas nära den strategiska ledningen. Vi har nått ett visst gehör för den uppfattningen hos arbetsgivaren. Under hösten har 10 träffar med Sacostyrelser eller företrädare i stadsdelarna och fackförvaltningarna genomförts. Under träffarna har arbets- och samverkansfrågor varit i fokus men även stöd för det lokalfackliga arbetet har diskuterats. I stort sett alla förvaltningar har varit representerade. Sacorådets ombudsmän har medverkat på träffarna. Bland frågor som engagerat Saco särskilt under året märks: Särskilda satsningar Efter önskemål från Sacostyrelsens förbund har fler gemensamma aktiviteter genomförts och fler planeras inför våren West Pride I maj deltog Sacorådet och sju förbund på West Pride Under fyra dagar och kvällar var vårt tält bemannat i Bältesspännarparken. I utvärderingsrapporten konstateras att minst 1000 möten registrerades, 600 koppar espresso serverades, 500 deltog i en frågesport samt att 27 engagerade funktionärer deltog. 82 procent av alla funktionärer svarade i utvärderingsenkäten att det är viktigt att Saco och förbunden syns på West Pride och liknande evenemang. 100 % upplevde att Saco uppnått målen mycket bra eller bra med sin medverkan på West Pride. Skyddsombud med rätt att göra skillnad Under styrelsens upptaktsdag i slutet av augusti arrangerades en föreläsning för skyddsombud med Karin Fristedt. Under föreläsningen redovisade Karin Fristedt de resultat från en enkätundersökning av skyddsombudens 4

5 arbetssituation som Saco genomfört. Förutom styrelserepresentanter deltog 54 skyddsombud på föreläsningen och i efterföljande gruppdiskussioner. En sammanställning av framkomna synpunkter har redovisats i styrelsen. Göteborg samverkar för framtiden Sacorådets styrelse tog i våras initiativet till att arrangera ett seminarium för att uppmärksamma behovet av att fler ungdomar väljer högre studier och även har de kunskaper som krävs för att fullfölja studierna. En styrgrupp, med styrelserepresentanter samt kommunombuden har under hösten träffats regelbundet. Seminariet kommer att genomföras den 3 mars 2014 med medverkan av bland andra Göran Arrius och Johannes Danielsson, ordförande i Saco respektive Sacos studentråd. Träff med Saco-S I oktober träffades Sacorådet och Saco-S styrelse på Göteborgs Universitet för att diskutera eventuella framtida samarbeten i Göteborg. Aktuella frågor är bland andra utbildningar och deltagande på olika former av evenemang. Mötet har ännu inte gett oss några konkreta planer för samarbete men vi hoppas att ett sådant kan växa fram under hand och vid behov. Andra Sacofrågor Ett stort antal framställningar enligt AML 6 6 a har tillsänts arbetsgivaren med anledning av den höga arbetsbelastningen inom skolans område. Liknande förhållande är uppmärksammat sedan länge inom Individ- och familjeomsorgen. I de krav som ställts har särskilt angetts krav på att komma till rätta med brister i arbetsmiljön, främst då den höga arbetsbelastningen. Bland frågor som översiktligt följts av CSG, men framför allt hanterats i referensgrupper eller i enstaka fall i FÖS, märks: Översyn av bolagssektorn, är ett stort och angeläget arbete i vilket Saco varit representerat under Arbetet fortsätter i en ny referensgrupp under kommande verksamhetsår då facklig representation i bolagsstyrelser och moderkoncernen är några av frågorna som skall behandlas. Fler prioriterade frågor framöver Vi bör driva en dämpad entusiasm för omorganisationer och ökat intresse för basverksamheterna. Vi bör fortsatt ställa krav på att också arbetsgivaren bör öka kunskaper om gällande regelverk, avtal och lagar, inte minst Samverkan 5

6 Göteborg och Arbetsmiljölagen. Visst hopp kan ställas till den nya arbetsmiljöutbildningen som tagits fram av arbetsgivaren centralt tillsammans med de fackliga organisationerna. En liknande översyn bör göras vad gäller utbildning om avtalet Samverkan Göteborg. Det finns fortsatt stort behov av att arbetsgivaren snabbar upp den konkreta hanteringen av vissa frågor. Det finns en risk att kraften rinner ur såväl arbetsgivaren som oss förtroendevalda, i spåren av alltför långa och komplicerat upplagda arbetssätt, segdragna processer och viss otydlighet kring var ärende ligger vid en given tidpunkt. Avtalsrådet, vars uppgift bl.a. är att följa tillämpningen av samverkansavtalet Samverkan Göteborg, har arbetat med att ta fram olika typer av stöddokument och checklistor för att få en liknande hantering av formalia i partssamverkansgrupperna FSG och LSG, oavsett förvaltning, har lanserats och tillsänts HR-chefer och samtliga fackliga organisationer för spridning och tillämpning. (Mallar för sammanträden LSG/FSG, checklistor inom samverkansarbetet samt en förklaring av begreppsapparaten Samverkan). Tvärfackligt samarbete i några frågor De fackliga ledamöterna i CSG har regelbundet haft förmöten inför CSG, främst för att enas om gemensamma ställningstaganden och för att öka förståelsen för varandras synsätt. Dessa möten har kompletterats med längre sittningar då huvudorganisationerna haft anledning att samordna protokollsbilagor och skrivelser. Exempel på sådana tvärfackliga skrivelser har gällt överföring av verksamheter från stadsledningskontoret till andra förvaltningar. I huvudsak kritiserar vi där att strategiska frågor som uppdragits åt Stadsledningskontoret att utreda eller ansvara för, däribland Center för skolutveckling och HR-strategiska funktioner, nu kommer längre ifrån central strategisk ledning och styrning och därmed också längre ifrån samverkan i CSG. Dessa skrivelser har i de flesta fall initierats och formulerats av Saco och samtliga fackliga organisationer har ställt sig bakom. Saco har i CSG också begärt att arbetsgivaren redovisar kostnader för köpta konsulttjänster. Bakgrund till begäran är i huvudsak att Saco vill att användningen av konsulter begränsas, i första hand av ekonomiska skäl, men också för att behålla utvecklingsmöjligheter och intressanta uppdrag för Sacoförbundens medlemmar med uppdrag inom nämnda sektorer. Vid arbetsgivarens redovisning framkom att det köpts tjänster inom marknadsföring, IT, HR och organisations- och verksamhetsstyrning för drygt 700 mkr 2012, vilket är exklusive ramavtalat, bemanningstjänster och entreprenader inom teknik- och byggområdet. Under kommande verksamhetsår bör vi följa upp och utreda frågan ytterligare. Politikermöten Under våren tillsändes KS-politikerna två, av Saco initierade, skrivelser om arbetsmiljöläget i staden. Det föranledde oppositionen att kalla alla fackliga organisationer till samtal. Ett uppföljande samtal hölls också under hösten. Tyvärr har ännu ingen inbjudan kommit från majoriteten. 6

7 Fortsatt problematiskt Fortsatt besvärligt är den fortsatt höga omsättningen bland våra förvaltningslokala företrädare, mest förstås de som slutar för att det känns hopplöst, man kommer ingen vart, det ges inte tillräckligt med tid för uppdraget och bemötandet är trist. Under verksamhetsåret har vi med olika metoder försökt uppmuntra och stödja våra lokala Sacoföreträdare. Ett annat bekymmer är bristen på information utifrån och in, från lokal till central nivå. Vi behöver en levande bild av hur det fungerar ute i förvaltningar och bolag och skulle därför önska mer kontakt, inte bara när det brinner i knutarna, utan i form av lite mer löpande exempel på både bra och dåligt. Vi bör förstärka kontakten med våra förvaltningslokala företrädare ytterligare. Sacosamarbetet Samarbetet mellan Sacos tre kommunombud har detta första år tillsammans avlöpt i stor arbetsglädje. Något som är helt avgörande för vad som kan åstadkommas. Arbetet har resulterat i många utvecklande idéer, vilka också omsatts konkret handling. Bland flera åtgärder finns bl.a. framtagande och förtydligande av stödmaterial för fackliga företrädare i samverkansgrupper och ett uppdaterat stödmaterial för skyddsombud. Riktigt positivt har styrelsearbetet varit, med hög närvaro, god anda och många engagerade diskussioner. Tyvärr har några förbund svårt att få fram företrädare som kan avsätta tid för Sacosamarbetet, men vi hoppas de lyckas och ansluter sig vartefter. Jag hoppas att styrelsen fortsätter prioritera koncensusanda och håller i minnet varför vi en gång konstituerat oss. Stadgarna samt vår verksamhetsidé är de dokument vi beslutat om och de är alltjämt de som vägleder oss i vårt arbete för att stärka Sacogemenskapen i Göteborgs stad. Vi är starka tillsammans. Våra förbund representerar ca 7000 medlemmar tillsammans i Göteborgs stad, vi är vid våra möten med arbetsgivare och fackliga kollegor i Samverkansorganisationen en tungt medspelande motpart. Till sist riktar jag ett varmt tack till alla kloka, oegennyttiga och uthålliga Sacoföreträdare runt omkring i Göteborgs Stad! Göteborg Eva Stockfelt, ordförande 7

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer