Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar är anställda av SLL eller av SLL del- eller helägda bolag. Antalet medlemmar i de anslutna Saco förbunden är ca Under verksamhetsåret har 15 ledamöter från 7 förbund bildat Centrala Sacorådet. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande: Thomas Flodin Stockholms Läkarförening Vice Ordförande: Kjell Lindqvist Sveriges Psykologförbund 2 vice Ordförande: Eva Thimgren Varenius Sveriges ingenjörer Sekreterare/kassör: Kristina Ullskog Jusek Övriga Ledamöter: Bertil Spångberg Akademikerförbundet SSR (t.o.m juni) Aina Blom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Gunnar Berglund Stockholms Läkarförening Bengt Sparrelid Stockholms Läkarförening Gunilla Häll Naturvetarna Liisa Holtay (Sveriges psykologförbund) och Klara Strömberg (Stockholms läkarförening) och Susan Karlqvist (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter) har varit adjungerade till styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio protokollförda styrelsemöten, en planeringsdag under våren samt en planeringskonferens på en dag under hösten. Protokollen från styrelsens möten har distribuerats via e-post till övriga rådsledamöter efter justering. Styrelsen har mellan styrelsemötena haft kontakt via e-post och telefon i olika frågor. Presidiet (ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och sekreterare/kassör) har träffats regelbundet (ca en gång per månad) för planering av det löpande arbetet. 1

2 Ett kombinerat råds- och ordförandemöte ägde rum i november. Inbjuden gäst var Henrik Gaunitz ansvarig tjänsteman för Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård. Aktiviteter under året. Utöver förhandlingsarbete som har varit av större omfattning än tidigare år (se bil a1) har styrelsen bl.a arbetat med följande: Grundutbildning för representanter i samverkansgrupper. En utbildning har arrangerats som innehöll lagstiftning inom området, samverkansavtal, arbetsmiljö. Tjugo personer från olika verksamheter deltog. Grundutbildning för skyddsombud. Under våren arrangerades en utbildning med utgångspunkt från lagstiftningen. Arbetsmiljöverket och ett huvudskyddsombud från SLSO föreläste. 22 skyddsombud från olika verksamheter deltog. Tvärfackliga träffar med landstingsrådet Anna Starbrink. Ordförande i de fackliga organisationerna har med oregelbundna intervall träffat personallandstingsrådet Anna Starbrink. Mötena har varit av informell karaktär och olika aktuella frågor har diskuterats. Central samverkan (Csg) med koncernledningen. Under verksamhetsåret har Landstingets centrala samverkansgrupp mötts ungefär en gång per månad. Protokoll har förts och finns tillgängliga för intresserade. Frågor som diskuterats är bl a landstingets budget, olika aspekter av Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS), IT-strategi och säkerhet samt upphandlingar av stategisk art. Saco har tillsammans med övriga fackliga organisationer varit kritiska till att underlag till de frågor som diskuterats vanligen ej skickats ut före mötet. Facklig referensgrupp för samverkan kring strategiska IT-frågor. De strategiska IT-frågorna har hänvisats till en separat referensgrupp under ledning av SLSOs direktör Mikael Ohrling. Gruppen har haft sporadiska möten och någon ny IT-strategi har inte tagits fram av ansvariga. IT säkerhetsfrågor har diskuterats med anledning av upprepade haverier och säkerhetsbrister i journalsystemet TakeCare. Facklig referensgrupp Framtidens hälso-och sjukvård (FHS). Under året har enstaka möten mellan Henrik Gaunitz och Lolita Lekander och ordförande i de olika fackliga organisationerna ordnats för att diskutera FHS.

3 Tyvärr har mötena inte alltid dokumenterats med minnesantckningar. Frågor som berörs har bl a varit de planerade sk specialistsjukhusen, framtida personalrörlighet och kompetensförsörjning. Personalrörlighet Saco har, med start i mars 2013 fram till slutet av september, deltagit i beredningen av en hanteringsordning vad gäller den framtida personalrörligheten inom systemet landstingsfinansierad vård. Syftet från arbetsgivarens sida är att på så vis underlätta den kommande personalrörlighet som sjösättandet av FHS kommer att nödvändiggöra. Man ser även detta som nödvändigt ur kompetensförsörjningssynpunkt, dvs man vill skapa förutsättningar för att behålla och utveckla personalen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Saco har framfört ett antal synpunkter kring frågeställningar som vi menat återstår att lösa. Bland dessa kan nämnas omplaceringsområdens storlek, villkor kring företrädesrätt, ansvarsfördelning och pensionsvillkor i samband med eventuella delade tjänster/tjänstgöringsställen, verksamhetsövergång vs vårdval m.m. I det fortsatta arbetet fram till avrapporterering/förhandling i CSG kommer arbetsgivaren bl.a. söka reglera några av de ovannämnda frågorna i avtal med de kollektivavtalsslutande parterna. NKS Sacorådet på Karolinska har aktivt påtalat de missförhållanden som finns i byggprojektet NKS. Ledningen för NKS lyssnar tyvärr inte på professionen vilket kommer leda till en dålig arbetsmiljö och patientosäker vård i en dyr byggnad. Saco är oroad över den kompetensflykt som finns på sjukhuset som riskerar sjukhusets möjligheter att erbjuda högspecialiserad sjukvård av god kvalitet. Ordförandeträff Sacoråd i kommuner och landsting I slutet av oktober hölls en ordförande träff på Djurönäsets konferansanläggning. Vid mötet diskuteades bl a kommunikations strategi och FAS 05. Mötet gav en utmärkt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksskapande mellan olika Saco ordföranden i kommuner och landsting i olika delar av landet. Tema-träffar arrangerade av Sll Personal. Saco har deltagit i månadsvisa möten med Personaldirektör Maria Englund och 3

4 hennes kollegor på Sll Personal. Dessa möten syftar till att diskutera/bereda ärenden och informationsutbyte mellan SLL Personal och företrädare för arbetstagarorganisationerna. Samverkan med Hsn-f om dess beställaruppdrag (Besp). Samverkansgruppen har träffats månadsvis. Alla förhandlingar finns förtecknade i bilaga a1. Saco har drivit krav på att justering för pris- och löneökningar skall ges i vårdval. Vidare har Saco drivit frågan om att HSF skall analysera besparingskravens effekter på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Samverkan med andra regioner. Saco i Stockholm arrangerade ett heldagsmöte med representanter från Region Skåne och Västra Götaland i oktober. Deltagarna fick information om arbetet med vårdval inom den somatiska vården och arbetet med e-hälsa och strategisk IT på Karolinska Universitetssjukhuset. Stor del av dagen ägnades åt diskussioner kring olika frågeställningar i de tre regionerna. Tvärfackligt samarbete. Saco har deltagit aktivt i det tvärfackliga samarbetet inom landstinget på central nivå som resulterat i olika skrivelser. Information för nyrekrytering till Centrala Saco-rådet. Utökad information har givits till några av de förbund som deltar i Saco samverkan i SLL men ej hittat representanter till Centrala Sacorådet. På sikt är förhoppningen att alla förbund i samverkan skall vara representerade i Centrala Sacorådet. Representation i olika organ Styrelsen har under året arbetat i följande organ för central samverkan inom SLL. Central samverkansgrupp (Csg): Ordinarie: Thomas Flodin, Kjell Lindqvist, Eva Thimgren Varenius. Suppleant: Kristina Ullskog. Beställarsamverkan (Besp): Ordinarie: Kjell Lindqvist,Thomas Flodin, Kristina Ullskog

5 Thomas Flodin Bengt Sparrelid Aina Blom Ordf Kjell Lindqvist Eva Thimgren Varenius Gunnar Berglund Vice Ordf Kristina Ullskog Kassör/sekr. Gunilla Häll 5

Representantskapsmöte

Representantskapsmöte Kallelse Representantskapsmöte Datum Tisdag 18 mars 2014 Tid Kl 17:00 19:00 Plats T-centralen, Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Anmäl dig till andreas.falk@sll.se senast tisdag 11 mars 2014. Alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 2004-03-31 LS 0402-0269 Förhandling enligt 11 MBL angående förslag till Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret 2014 1. Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2013 Kontakt Läkarförbundets kansli Villagatan 5 Box 5610, 114 86 Stockholm 08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se Läkartidningen

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. ÅRSMÖTET 2013 Årsmötet hölls måndagen den 28 januari kl. 16.00

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte KALLELSE Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014 kl 16.00 Plats: CE04 på Pedagogen, Hus C, Läroverksgatan 5 Kallelsen är utsänd till

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor PROJEKTRAPPORT NR 10/2013 N Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer