Representantskapsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representantskapsmöte"

Transkript

1 Kallelse Representantskapsmöte Datum Tisdag 18 mars 2014 Tid Kl 17:00 19:00 Plats T-centralen, Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Anmäl dig till senast tisdag 11 mars Alla medlemmar är välkomna! Rösträtt har sektionernas ombud (ett ombud per 100 medlemmar); revisorerna; avdelningsstyrelsen. Ett av många viktiga val vid årsmötet är val av valutskott. Om du har förslag på någon ledamot i valutskottet diskutera det så att ditt ombud på årsmötet kan föreslå namnet. Vad valutskottet gör, se Enklare förtäring serveras mellan kl 16:30-17:00. Glöm inte att ange ev allergier eller specialkost. Förslag till dagordning: 1) Mötet öppnas. 2) Fråga om behörigt utlysande (minst två veckor före mötet) 3) Fastställande av dagordningen 4) Val av mötesordförande 5) Val av mötessekreterare 6) Val av två justerare tillika rösträknare 7) Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013, bilaga 1 8) Resultaträkning för 2013, bilaga 2 9) Revisorernas berättelse, bilaga 3 10) Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsens verksamhet och förvaltning

2 11) Val av kassör till avdelningsstyrelsen för två år, bilaga 4 12) Val av tre ledamöter till avdelningsstyrelsen för två år, bilaga 4 13) Val av tre revisorer för ett år varav en sammankallande, bilaga 4 14) Val av tre valutskottsledamöter för ett år varav en sammankallande 15) Inkomna skrivelser och motioner, se hemsidan a) Motion om stadgeändringar, bilaga 5 b) Motion om förtroendevaldas arvoden, bilaga 6 16) Övriga frågor 17) Mötet avslutas. Varmt välkomna till årsmötet önskar Landstingsavdelningen Stockholms styrelse! Bilagor: Verksamhetsberättelse, bilaga 1 Resultaträkning 2013, bilaga 2 Revisorernas berättelse, bilaga 3 Valutskottets förslag, bilaga 4 Motion om stadgeändring, bilaga 5 Motion om förtroendevaldas arvoden, bilaga 6

3 bilaga 1 Landstingsavdelningens 2013 Visions framtidsidé Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling

4 AVDELNINGSSTYRELSEN ORDFÖRANDE Anna Lund KASSÖR Pia Åberg LEDAMÖTER Andreas Falk Jill Gradin Tommy Mäntynen Karen Navarro Yevenes Solveig Persson Gunnar Sandell Heléne Söderholm VID KONSTITUERANDE MÖTE VALDES 1:e vice ordförande Gunnar Sandell 2:e vice ordförande Pia Åberg sekreterare Andreas Falk vice kassör Jill Gradin utbildningssamordnare Pia Åberg rekryteringssamordnare Jill Gradin kommunikationsansvarig Jill Gradin ordinarie ledamöter i beställarens samverkansgrupp (BESP) Anna Lund och Solveig Persson ersättare i beställarens samverkansgrupp (BESP) Jill Gradin och Pia Åberg ordinarie ledamöter i centrala samverkansgruppen (CSG) Anna Lund och Gunnar Sandell ersättare i centrala samverkansgruppen (CSG) Heléne Söderholm och Pia Åberg ordinarie ledamöter i personalstrategiska träffar Anna Lund och Heléne Söderholm ersättare i personalstrategiska träffar Gunnar Sandell och Pia Åberg ordinarie representant i Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS)Anna Lund ordinarie representant vid politikermöten Andreas Falk ersättare vid politikermöten Anna Lund representanter tvärfackliga möten Anna Lund, Gunnar Sandell, Heléne Söderholm, Pia Åberg, jurymedlem i Gyllene Äpplet Pia Åberg VALBEREDNING Marie Hammarström, sammankallande Göran Bergkrantz Arne Grundberg REVISORER Liselotte Lundgren, sammankallande

5 Monika Bruhn Cecilia Lundholm SEKTIONERNAS SAMMANSÄTTNING INOM LANDSTINGSAVDELNINGEN Kulturförvaltningen (KUN sektion 12) Trafikförvaltningen (TF sektion 14) Landstingsstyrelsens förvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Revisionskontoret och Patientnämndens förvaltning (LSF, HSF samt PAN sektion 15) Karolinska Universitetssjukhuset (K sektion 20) Stockholms läns sjukvårdsområde och Danderyds sjukhus AB (SLSO och DSAB sektion 69) VÄRDEGRUNDEN Vision är en demokratisk organisation och varje medlem har därför rätt till inflytande över och stöd av organisationen. Vision tror på individens vilja och kraft att utvecklas och att själv och gemensamt med andra ta ansvar. Vision är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är opolitiska. Vision tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetslivet, men också frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna. Vision tror på gemenskap såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort. Genom att gå samman kan vi åstadkomma mer och vi blir starkare tillsammans än var och en för sig. Gemenskapen och sammanhållningen är viktig och arbetsplatsens gemenskap är grunden för hur vi organiserar oss i Vision. Vision tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som ger ökade möjligheter till framgång och styrka. Mångfald höjer kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god medlemsservice och ett effektivt företrädarskap. Vision har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering och godtycke måste motverkas. För Vision handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra. VERKSAMHETEN 2013

6 Visionshjärtefrågor är: Din lön ska vara individuell och sättas i bra lönesamtal med din chef Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkurrenskraftiga villkor Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet Du ska utvecklas i din yrkeskarriär Du tjänar på ett schyst arbetsliv REKRYTERING Rekrytering är en viktig och avgörande aktivitet för att stärka det fackliga arbetet. Avdelningens uppdrag är att stödja sektionerna på en övergripande nivå i rekryteringsarbetet. Under 2013 har detta skett genom bildandet av ett särskilt rekryteringsnätverk som letts av rekryteringssamordnaren Jill Gradin. Nätverkets uppdrag var att tillsammans med representanter från sektionerna ta fram en övergripande rekryteringsstrategi. UTBILDNING Avdelningsstyrelsens utbildningsnätverk som leds av utbildningssamordnare Pia Åberg har träffats ca 4-5 gånger under Utbildningsnätverket har ansvarat för att tillsammans med representanter från sektionerna inventera behovet av utbildningar och att sprida information om utbildningar. På uppdrag av avdelningsstyrelsen har utbildningsnätverket ansvarat för arrangerandet av sektionsgemensamma dagar under våren och hösten Dagarna på våren ägnades åt diskrimineringsfrågor, förebyggande av sjukskrivningar och en dag var styrelseutbildning. Dagen på hösten ägnades åt lön och värdegrund. Under verksamhetsåret har vi genomfört två skyddsombudsutbildningar, fyra lag- och avtalsutbildningar, en ledarutveckling och två sektionsgemensamma tillfällen. Tillsammans med Vision Stockholms stad arrangerade vi en ombudsdag YRKESNÄTVERK Under året har Andreas Falk, Gunnar Sandell och Helene Söderholm från avdelningsstyrelsen tillsammans med representanter från Stockholms stad inlett arbetet med att bygga upp ett yrkesnätverk för politiska sekreterare. En enkät skickades ut under våren till alla politiska sekreterare med frågor om arbetstids- och arbetsmiljöfrågor. Enkäten följdes upp med ett lunchmöte där enkätens resultat presenterades. Vid lunchmötet deltog landstingsavdelningens ordförande Anna Lund. Anna Lund deltar från avdelningen i det nationella medicinska sekreterarnätverket. De träffas ett par gånger om året. KOMMUNIKATION Kommunikationen har utvecklats genom avdelningens hemsida, där det mest aktuella finns att läsa. ARBETSMILJÖ

7 Avdelningen har arbetat för att utbilda skyddsombuden genom att erbjuda skyddsombudsutbildningar. Även sektionerna har stärkt arbetsmiljön genom att erbjuda skyddsombudsträffar. REPRESENTATION Avdelningens ledamöter har representerats i olika centrala fackliga uppdrag under det gångna året såsom landstingskonferens och regionkonferens. Avdelningen har även haft representation i TCO-rådet i region Stockholm samt i en regional samordningsgrupp på centret i Stockholm. All representation ska leda till att avdelningens medlemmar företräds på bästa sätt. För mer information om representationerna se hemsidan, I år hade Vision Landstingsavdelningen Stockholm äran att anordna den årliga landstingskonferensen. Uppslutningen var stor, vi var 109 deltagare från landstingsavdelningarna i Sverige. Vi bjöd in landstingsdirektören Toivo Hensoo och personaldirektören Maria Englund för att lyssna till hur de ser på framtidens hälso-och sjukvård. Avdelningens representation i BESP har inneburit många MBL- och avtalsförhandlingar. Vi har vid flertalet tillfällen hyst farhågor för bl a arbetsmiljön och kompetensutvecklingen för våra medlemmar och då reserverat oss. Avdelningen har även deltagit vid möten om framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Det är av yttersta vikt att våra yrkesgrupper får rätt kompetensutveckling samt en god arbetsmiljö. Avdelningens representation i CSG har inneburit frågor av övergripande, principiell samt strategisk natur inom koncernledningens ansvarsområde. Även här har många viktiga frågor samverkats såsom bl a budgeten, IT-frågor, olika policydokument och upphandlingar av olika slag. Vi har framfört både muntliga och skriftliga synpunkter. Avdelningens representation i personalstrategiska träffarna har inneburit kontinuerligt arbete med arbetsmiljö- och personalfrågor på övergripande nivå. Det har t ex handlat om anställningsförmåner, förändringsarbete, kompetensutveckling och rekrytering för olika personalgrupper. Vi har även varit med i arbetet kring utformningen av nya basenkäten för ICQs medarbetarundersökning. Avdelningen har lyft flertalet frågor som berör våra anställningsformer. Avdelningen har varit representerad i politikermöten med alliansen för att diskutera övergripande frågor. Avdelningen har varit representerad i det årliga juryarbetet gällande Gyllene Äpplet där bästa möjliga inspiratör inom SLL utnämns. FACKLIG TID Under år 2013 har avdelningsstyrelsen fördelat facklig tid, 119 tim/v. STYRELSEMÖTEN Under året har avdelningsstyrelsen haft 10 protokollförda sammanträden och 4 planeringsdagar. Avdelningen har haft 2 Representantskap, vår och höst.

8 EKONOMI Budgeten för 2013 beslutades på representantskapsmötet 26 november Resultatet för år 2013 uppgår till 83 tkr. Budgeterat var ett underskott med 348 tkr. Medlemsintäkterna 2013 uppgick till 715 tkr vilket innebär en ökning med 96 tkr jämfört med år Det beror bl a på att SL, numera Trafikförvaltningen och Inera, som ingår i 1177 Vårdguiden, deras medlemmar ingår i vår avdelning sedan Ränteintäkter 3 tkr från penningmarknadskontot, samt utdelningar på fonderna 75 tkr. Årets värdeminskning gällande fonderna är 29 tkr. Trafikförvaltningen hade 6 tkr med sig från Vision SL:s avdelning. Intäkterna totalt uppgår till 770 tkr. Kostnaderna uppgick till 687 tkr. Representantskapets två möten uppgick till 8 tkr, 2 tkr lägre än budget. Styrelsens kostnader uppgick till 89 tkr, 51 tkr lägre än budget. I kostnaden ingår arvoden till styrelseledamöterna 45 tkr, planeringskonferens för verksamhetsåret, budgetplanering för nästkommande verksamhetsår samt övriga möteskostnader. Sektionernas kostnader uppgick till 205 tkr, 125 tkr lägre än budget. Varje sektion får 5 tkr i ett grundbidrag samt 100 kr/medlem och verksamhetsår. I verksamhet enligt aktivitetsplan uppgick kostnaderna till 320 tkr, 45 tkr över budget. Här ingår kostnader för utbildning, medlemsaktiviteter och medlemsrekrytering. Avdelningen ser positivt på att budgeten överskreds med 45tkr. Det är ett tecken på att pengarna gjort nytta för medlemmarna. Regiongemensam verksamhet är bl a då alla landstingsavdelningar inom Vision i hela Sverige träffas och diskuterar gemensamma frågor var det Landstingsavdelningen Stockholm som anordnade konferensen. Avdelningen deltog i Regionkonferensen som Vision anordnar för avdelningar och klubbar i Stockholmsregionen. Kostnaden uppgick till 34 tkr. Expeditionskostnaderna uppgick till 13 tkr. Här ingår revisionskostnader, valberedningens kostnader, IT, bankkostnader samt övriga löpande kostnader. Den debiterade preliminärskatten (skatt på tillgångarna) var under året 125 tkr och den slutliga skatten enligt 2013 års taxering blev 15 tkr. Avskrivningen blev 3 tkr (2st läsplattor inköpta 2012). Övriga kostnader hade vi inga. Avdelningsstyrelsen tackar alla som på olika sätt arbetat och utvecklat vår viktiga verksamhet.

9 Stockholm 3 mars 2014 Anna Lund Gunnar Sandell Pia Åberg Jill Gradin Andreas Falk Tommy Mäntynen Karen Navarro Yevenes Solveig Persson Heléne Söderholm

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer