HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER"

Transkript

1 HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

2 Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Vi tror att ett fungerande samspel mellan förbundet och den lokala organisationen är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Den lokala verksamheten i det fackliga arbetet blir också allt viktigare eftersom tyngdpunkten i kollektivavtalen alltmer förskjuts till förhandlingar på det lokala planet. Denna broschyr redogör för hur ni ska gå tillväga om ni vill bilda en förening och vilka uppgifter föreningen har. Fördelar med att bilda en lokal förening Juseks medlemmar får mer inflytande på arbetsplatsen och det skapas en jämvikt mellan våra medlemmars intressen och andra fackliga organisationers Intresset för den lokala verksamheten ökar, fler medlemmar kan rekryteras och därmed ökar föreningens inflytande En ökad kontinuitet genom att det lokala fackliga arbetet bedrivs och utvecklas med stöd av en befintlig organisation Bildande av akademikerförening Inledningsvis bör antalet akademikermedlemmar (medlemmar i förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO) på arbetsplatsen kartläggas. Försök ta reda på hur många av dina kollegor som är organiserade. Jusek och de andra förbunden kan också hjälpa till med kartläggningen av antalet medlemmar på arbetsplatsen. Det krävs inget minsta antal medlemmar för att bilda en förening. En styrelse måste dock utses och denna bör bestå av åtminstone tre ledamöter. Föreningen bildas vid ett möte till vilket alla akademikermedlemmar kallats. Även oorganiserade akademiker och sådana som tillhör en annan huvudorganisation på arbetsplatsen bör ges möjlighet att delta. Det förutsätts att dessa har för avsikt att ansluta sig till något SACO-förbund. Kallelsen kan antingen anslås på arbetsplatsen eller skickas till medlemmarna. Det senare tillvägagångssättet ombesörjs av förbunden. Vid mötet skall stadgar för föreningen antas och styrelse utses. Som framgår av förslag till normalstadgar (se sid 7) kan styrelsen delegera förhandlingsrätten i vissa frågor till akademikerförening eller enskild individ. Sådan delegering blir framför allt aktuell vid stora företag som bedriver verksamhet på olika orter i landet. Om inget intresse av förhandlingsrätt finns, kan det vara bra att ändå ha en lokal informationsmottagare som kan fungera som kontakt mellan medlemmarna på arbetsplatsen och akademikerföreningen vid företaget. Såväl stadgar som förteckning över styrelseledamöter ska skickas till det förbund som är avtalsbärande förbund. 1

3 Föreningens arbete De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för föreningens arbete. Vidare reglerar en mängd lagar och avtal förhållandet mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen samt förutsättningarna för det fackliga arbetet. Föreningens grundläggande uppgifter framgår även av 2 i de föreslagna normalstadgarna. Företräda medlemmarna i fackliga frågor Föreningen kan företräda medlemmarna i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmarna, oftast sker detta i förhandlingarna enligt medbestämmandelagen (MBL). Av detta följer att dessa förhandlingar kan behandla allt från byte av lunchrum till driftsinskränkningar eller fusion av hela företag. Medbestämmandeförhandlingar kan påkallas av såväl arbetsgivaren som akademikerföreningen. Såsom lokal arbetstagarorganisation gentemot arbetsgivaren utöva uppgifter som framgår av gällande avtal En av de viktigaste uppgifterna för föreningen är att företräda, alternativt bistå, medlemmarna vid lönerevisioner. Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Förbunden har aktuell lönestatistik och annat material till stöd för det lokala förhandlingsarbetet. Utse/föreslå representanter i olika partsammansatta organ på arbetsplatsen Vid större arbetsplatser finns ett antal partssammansatta organ, exempelvis skyddskommitté och jämställdhetskommitté. Föreningen avgör i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter representation. Verka för medlemsrekrytering till förbunden Föreningen bör ha tillgång till rekryteringsmaterial för Jusek och andra akademikerförbund för att aktivt rekrytera nyanställda och andra intresserade. Fler medlemmar ger föreningen större inflytande på arbetsplatsen. Förmedla information mellan förbunden och medlemmarna vid arbetsplatsen och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor En kontinuerlig dialog med medlemmarna är av stor vikt för det lokala fackliga arbetet. För att vara en trovärdig företrädare för medlemmarna krävs en god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Att ge medlemmarna i föreningen information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna. Jusek hjälper gärna till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten etc. 2

4 Kontaktperson istället för akademikerförening Om förutsättningar saknas för att bilda en akademikerförening, t. ex. på grund av ett litet medlemsantal, kan i stället en kontaktperson utses på arbetsplatsen. Kontaktpersonens uppgift är i huvudsak att svara för kontakten mellan medlemmarna på arbetsplatsen och Juseks kansli. Detta består bland annat i att föra fram medlemmarnas åsikter inför lokala förhandlingar eller centrala lönerörelser, önskemål om service från förbundet eller information om viktiga förändringar på arbetsplatsen. Kontaktpersonen ska också sprida information från Jusek till medlemmarna samt aktivt rekrytera nya medlemmar på arbetsplatsen. Utbildning av fackliga förtroendemän Jusek utbildar kontinuerligt styrelseledamöter i akademikerföreningar samt kontaktpersoner. Om du har ett sådant förtroendeuppdrag får du en separat inbjudan till våra fackliga utbildningar. Aktuell information om facklig utbildning finns på Juseks hemsida. Medlemmarnas inflytande i Jusek Alla medlemmar i Jusek tillhör någon av våra 21 sektioner. Sektionerna är indelade efter branch-, sektor- eller yrkestillhörighet. Sektionens styrelse väljs direkt av medlemmarna och dess uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen. Frågor som sektionsstyrelsen diskuterar kan röra förbundets agerande gentemot arbetsgivarnas branschförbund eller att ge rekommendationer inför lokala löneförhandlingar. Akademikerföreningar och kontaktpersoner kan vända sig till sektionsstyrelsen om de vill ta upp en fråga som är viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Lättast är då att först kontakta sektionsansvarig ombudsman på Juseks kansli. Jusek och PTK Jusek är medlemmar i PTK (privattjänstemannakartellen) som representerar över privatanställda tjänstemän. Genom detta samarbete kan vi få större tyngd bakom våra förslag i avtalsförhandlingarna i frågor som rör pensioner, försäkringar och övriga trygghetsfrågor. Mer information om PTK och de avtal som gäller privatanställda tjänstemän finns på 3

5 Exempel på anmälan av akademikerförening eller kontaktperson Vi har bildat en akademikerförening vid/ Vi har utsett en kontaktperson vid Till Jusek Box Stockholm Fax: E-post: (företagets namn, alternativt namn på del av företaget, adress och telefonnummer) Föreningens styrelse har följande sammansättning: Ordförande:... Sekreterare:... Rekryteringsansvarig:... Övriga ledamöter:... Anmärkning: Ange dessa uppgifter för varje förtroendeman, alternativt kontaktperson. Namn Funktion i föreningen Hemadress Förbundstillhörighet E-post arbetet Telefon hem Telefon arbete Motsvarande uppgifter skall skickas in vid förändringar i den lokala föreningen. 4

6 Förslag till protokoll vid bildande av akademikerförening Protokoll fört vid konstituerande möte för akademikerföreningen vid...(företagets namn), den...(datum) Närvarande: Beslutar de närvarande att utse NN att leda mötet. 2 Beslutas att bilda en lokal akademikerförening vid...(företagets namn) 3 Stadgar för den lokala föreningen antas enligt bilaga. 4 Till lokalavdelningens styrelse väljs: Ordförande:... Övr. ledamöter: Till valberedning väljs: Mötet förklaras avslutat...(ort) den...(datum) Vid protokollet... 5

7 Normalstadgar för akademikerförening Stadgar för akademikerföreningen vid... 1 Akademikerförening omfattar vid...anställda medlemmar i de SACOförbund som är anslutna till Privattjänstemannakartellen, PTK. 2 Föreningen har till uppgift att: - företräda medlemmar i fackliga frågor - såsom lokal arbetstagarorganistation gentemot arbetsgivaren utöva de uppgifter som framgår av gällande avtal - utse/föreslå föreningens representanter i olika partssammansatta organ på arbetsplatsen - verka för medlemsrekrytering till förbunden - förmedla information mellan förbunden och medlemmarna vid arbetsplatsen och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor. 3 Medlemmarnas beslutanderätt utövas på årsmöte. Föreningen skall hålla ordinarie årsmöte senast under...månad varje år. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: - Mötets behöriga utlysande - Utseende av ordförande, sekreterare och justeringsman vid mötet - Styrelsens verksamhetsberättelse - Revisionsberättelse (vid uttagande av lokal avgift/förvaltning av föreningsbidrag) - Frågan om styrelsens ansvarsfrihet - Val av ordförande - Val av övriga ledamöter - Val av valberedning - Val av minst en revisor (vid uttagande av lokal avgift/förvaltning av föreningsbidrag) - Val av föreningens representanter - Eventuella stadgefrågor - Övriga frågor Vid årsmötet skall beslutas i vilken mån styrelsen till sig kan få delegerat rätten att utse föreningens representanter i olika organ. 4 Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna påfodrar det. 5 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall tillställas varje medlem senast sju dagar före mötet. Därvid skall anges vilka ärenden som skall behandlas. 6

8 6 Vid årsmöte och extra årsmöte fattas beslut genom öppen omröstning. Om någon begär det skall personval förrättas genom sluten omröstning. Röstning får ske med fullmakt. Fullmakt skall vara skriftlig och inlämnas senast vid mötets början. 7 Styrelsen betår av ordförande samt... övriga ledamöter. Styrelsen får för beredning av frågor till sig adjungera en eller flera medlemmar. Adjungerad ledamot av styrelsen har inte rösträtt. 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig en ledamot som är sekreterare, en som är ansvarig för medlemsrekrytering samt övriga funktionärer. Det åligger styrelsen eller av styrelsen utsedda att företräda föreningen och därvid fullgöra de i 2 angivna uppgifterna. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser. 9 Vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsesammanträde skall protokoll föras. Kopia av protokoll från årsmöte och extra årsmöte skall insändas till avtalsslutande förbunds kansli. 10 Valberedningen, som förbereder val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt av representanter som skall utses vid förningsmöte enligt 3, består av...ledamöter, varav en sammankallande. 11 Eventuell medlemsavgift till föreningen fastställs under årsmötet. 12 Föreningen kan till en grupp medlemmar delegera rätten att under viss tid företräda föreningens medlemmar såsom lokalt organ i en viss del av landet, region, del av region, ett kontor, visst antal kontor eller del av kontor. Sådan delegation kan återkallas av styrelsen. Föreningen eller lokalt organ kan på enskild medlems begäran överlåta förhandlingsrätten i lönefrågor på den enskilde medlemmen. 13 Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av denna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Beslutet skall biträdas av mer än två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid respektive möte. Sådant beslut skall för att vara giltigt godkännas av avtalsslutande förbund. 7

9 Anteckningar Vill du veta mer? Besök jusek.se eller ptk.se! 8

10 I L J Ö MÄ R K T Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax Org.nr E-post Webbtjänst Licensnummer M

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer