Sida 1 av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 5 2014-01-20"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo Bodin, Martin Sundin, Niklas Grevfors, Madeleine Liljegren, Helena Bladh, Joanna Strömberg Johnson. 1. Mötet öppnas. 2. David Hellgren Svae väljs till mötesordförande. 3. Maria Farm väljs till mötessekreterare. 4. Årsmötet befinns stadgeenligt utlyst. 5. Dagordningen godkänns. 6. Annika Hammer och Niklas Grevfors väljs till justeringsmän. 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen. Tillägg 1: ledamöter i styrelsen var även även Jennifer Walton Bernstedt, Karin Littman, Wenjing Tao, Maria Farm, Theo Bodin, Lisa Hammarberg. Tillägg 2: Temagruppens aktiviteter under Verksamhetsberättelsen läggs därefter till handlingarna. 8. Räkenskapsberättelsen för 2013 presenteras av David Hellgren Svae då kassör Maya Klaff Dahl hade förhinder att närvara vi mötet. 9. a) Revisionsberättelsen presenteras. Förtoendemannarevisorer för 2013 var Kari Feldt och Klara Wiklander. b) Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av styrelse. Mötet beslutar att presidieposterna väljs av styrelsen själv. Valberedningen bestående av Kari Feldt och Harald Strömberg (frånvarande vid årsmötet) presenterar förslag till styrelse för Till ledamöter i Sylf Stockholms styrelse för 2014 väljs: 1. Madeleine Liljegren (Vik. Läkare Psykiatriska kliniken, St Göran) 2. Boel Gustavson (ST-läkare patologi, Södersjukhuset)

2 Sida 2 av 5 3. Pär Näverskog (ST-läkare internmedicin, Södersjukhuset) 4. Niklas Grevfors (ST-läkare anestesi, Karolinska Solna) 5. Maria Farm (ST-läkare, Klinisk Kemi, Karolinska Solna) 6. Theo Bodin (Doktorand, AT-läkare, Karolinska/SLSO) 7. Maja Weinryb (Leg. Läkare, Socialmedicin, SLL) 8. Annika Hammer (Leg läkare, Bagarmossens VC, SLSO) 11. Val av representanter samt ersättare till SYLF FUM 2014 (21-22/3). Mötet beslutar att styrelsen själva väljer 17 representanter + 17 ersättare senast Val av representanter samt ersättare till Repskapet 2014 (7-8/10). Mötet beslutar att styrelsen själva väljer 1 representant + 1 ersättare. 13. Val av revisor och revisorssuppleant. Kari Feldt väljs till revisor och Niklas Bark till revisorssuppleant. 14. Val av firmatecknare. Mötet beslutar att styrelsen får välja firmatecknare och hållare av föreningens kreditkort. 15. Val av valberedning. Linda Ängeby och David Hellgren Svae väljs till valberedning för Fastställande av årsavgift. Styrelsens förslag är att årsavgiften förblir oförändrad. Mötet beslutar att årsavgiften om 144 kr förblir oförändrad. 17. Motioner. Inga motioner har inkommit. 18. Revidering av stadgarna. Mötet beslutar att Sylf Stockholms stadgar skall revideras enligt det förslag som publicerades på föreningens hemsida i samband med årsmötets utlysande. (Se appendix Revidering av stadgar SYLF Stockholm). 19. En övrig fråga. Val av suppleanter till Sylf Stockholms styrelse för Fyra suppleanter väljs av mötet:

3 5. Karin Littman (ST-läkare, Klinisk Kemi, Karolinska Huddinge) 6. Martin Sundin (Vik. Läkare, Fruängens VC, SLSO) Sida 3 av 5 7. Joanna Strömberg Johnson (Leg. Läkare, Lungkliniken Karolinska Huddinge) 8. Desirée Lichtenstein (Vik.Läkare, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus) 20. Mötet avslutas. Justeras: Maria Farm, Sekreterare Annika Hammer, Justeringsman Niklas Grevfors, Justeringsman Appendix: Revidering av stadgar SYLF Stockholm STADGAR för SYLF STOCKHOLM erkänd såsom lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid årsmötet Ännu ej godkända av SYLFs styrelse. Allmänna bestämmelser 1. SYLF Stockholm är en lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och utgör en sammanslutning av medlemmar i SYLF verksamma inom Stockholms län. Lokalavdelningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde enligt 2 SYLFs stadgar upprätthålla en god och värdig anda bland medlemmarna, befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling samt tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, vetenskapliga och sociala intressen.

4 Sida 4 av 5 2. Lokalavdelningens styrelse ska inte utan bemyndigande av SYLF inleda förhandlingar eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller principiellt viktig natur. Lokalavdelningen ska även hålla SYLFs styrelse underrättad om uppkommande spörsmål av intresse för SYLF. Medlemskap 3. Medlem är skyldig att följa dessa, SYLFs och Sveriges läkarförbunds stadgar. 4. Medlem ska erlägga årsavgift till lokalavdelning med belopp jämt delbart med 12 som fastställs vid årsmöte. 5. Medlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot lokalavdelningen eller som åsidosätter vad som enligt SYLFs stadgar åligger medlemmen, ska av styrelsen anmälas till SYLFs styrelse för åtgärd. Organisation 6. Lokalavdelningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ordinarie ledamöter, till ett antal som bestäms vid årsmötet. Två funktioner inom styrelsen kan utföras av samma individ, dock ej vice ordförande och ordförande. Ledamöter kan även väljas som suppleanter, vilka endast är röstberättigade vid möten där styrelsen ej är fulltalig. Styrelsen har rätt att under verksamhetsåret adjungera personer och bestämma om dessa endast ska ha närvaro- eller yttranderätt. Styrelsen väljs för ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om 50 % av ledamöterna, varav ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut den mening som biträdes av ordförande. 7. Lokalavdelningens styrelse sammanträder på kallelse av sin ordförande, vice ordförande eller annan styrelseledamot. Kallelse till lokalavdelningsmöte ska ske skriftligen med minst en veckas varsel, om inte synnerliga skäl föreligger. Styrelsemöte bör avhållas i anslutning till varje repskapsmöte. 8. Det åligger styrelsen att i början av varje verksamhetsår besluta om attestordning och delegationsordning för kvitton och utlägg rörande styrelsens arbete. Kvitton bör attesteras av två personer ur styrelsen. Lokalavdelningens representation i SYLFs permanenta organ 9. Lokalavdelning representeras vid SYLFs fullmäktige enligt vad som stadgas i 13 SYLFs stadgar. 10. Lokalavdelning representeras vid SYLFs representantskap enligt vad som stadgas i 23 SYLFs stadgar. Årsmöte 11. Årsmötet ska avhållas under den tidpunkt som anges i 13 SYLFs Stadgar. Kallelse till årsmöte ska utgå minst tre veckor i förväg. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda i skriftlig form minst en vecka före årsmötet. 12. På lokalavdelningens årsmöte ska följande ärenden förekomma: 1. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret verksamhetsberättelse 2. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val av styrelse till nästa årsmöte 4. Val av delegater och ersättare till SYLFs fullmäktige 5. Val av ledamot och ersättare i SYLFs representantskap 6. Val av två revisorer och suppleanter 7. Val av valberedning 8. Fastställande av årsavgift

5 Sida 5 av Verksamhetsberättelsen samt protokoll från årsmötet ska tillställas SYLFs styrelse i enlighet med 13 SYLFs stadgar. Valberedning 14. Valberedningen ska bestå av minst två personer. Dessa utses av årsmötet. Valberedningen förbereder ej sitt eget val. Stadgar 15. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningens ordinarie årsmöte eller på ett extra årsmöte, på vars föredragningslista ärendet varit upptaget. Stadgeförändring kräver tvåtredjedels majoritet bland närvarande medlemmar. Beslut om ändring av stadgar ska för att erhålla bindande kraft godkännas av SYLFs styrelse.

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer