#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN"

Transkript

1 #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år EN RAPPORT FRÅN

2 2 / TILLVÄXTVÄRK?

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN 6 3/ BRANSCHENS STORLEK ÅR / BRANSCHENS STRUKTUR / UTBUDET AV UTBILDAD ARBETSKRAFT 32 6/ UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH BRANSCHENS BEHOV 36 7/ SLUTSATSER 45 8/ OM PROJEKTET 47 TILLVÄXTVÄRK? / 3

4 FÖRORD Hotell'ochrestaurangbranschenstårinförbådestoramöjligheterochutmaningar. BesöksnäringenärenavdestörstanäringarnaiSverige.DenväxersnabbareänBNP ochskafördubblasinomsättningunderkommandetioårsperiod.samtidigtfinns storriskförattvistårinförenframtidakompetensbrist.enavdeviktigaste framtidsfrågornaärhurviskaattrahera,rekryteraochbehålladenbästa kompetensen. UHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensammayrkesråd),somägsav ArbetsgivareföreningenKFO,Visita,HRFochUnionen,tog2012initiativtill undersökningen Sverigesmestattraktivabransch (BFUF,rapport1/2013).Syftet varattfåfördjupadkunskapomdenframtidakompetensutmaningen.irapporten studeradestrenderomframtidensmedarbetare,ledarskap,rekryteringoch employerbranding,värderingarochuppfattningarbådeblanddesomjobbari branschenidagochblandungasomintegördet.analysenvisadeblandannatattvii branschenbehöverbliännubättrepåattutvecklaledarskapet,investeraivåra medarbetare,samarbetaochengageraosssamtarbetaförförbättradarbetsmiljö. RapportenTillväxtvärk?handlaromhurbranschenkommerattseutår2023.Denär enfortsättningpåarbetetmedattkartläggaframtidakompetensutmaningar.genom omvärldsanalysharviidentifierattrenderiomvärldensomsamverkarochsom kommeratthaavgörandepåverkanpåhotell'ochrestaurangbranschenframtillår 2023.Vårprognosäratthotell'ochrestaurangbranschenkommerattökakraftigt ochomfatta190000personeriabsolutatalår2023,jämförtmeddrygt140000år 2011,personalstyrkanbehöveralltsåökamedcirka50000personer.Men,behovet ärstörreänså.samtidigtsomtillväxtenibranschenkommerattvarakraftigde kommandetioårenharvienhögpersonalomsättning.detledertillattvikommer attbehövarekryteramellan40000och50000personerperårmellan2013och Gymnasieutbildningarnaärinteinärhetenavattutbildatillräckligtmångaföratt fyllabehovet,omdetskatäckasavpersonermedrelevantutbildning.ävenmed optimistiskaantagandentäckerdeutexamineradebaracirkaentiondelav personalbehovet.omintedebranschinriktadeutbildningarnablirmycketmer populäraoch/ellerpersonalomsättningenibranschensjunkerdrastiskt,kommer andelenpersonalmedrelevantutbildningförbranschenattvarafortsattlåg. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar.nästasteghandlaromkraftsamlingochgemensamtarbete. Vivilltillsammansmedföretagenarbetastrategisktochmedvetetförattattrahera ochbehållakompetenssamtmedverkatillattuppdaterabildenavbranschenochnå måletattbesöksnäringenskavarasverigesmestattraktivabransch. Stockholm,januari2014 MalinAckholt(HRF)ordförande,UHRochGöranAndersson(Visita),UHR 4 / TILLVÄXTVÄRK?

5 1/INLEDNING Basnäring)med)utmaningar) BesöksnäringenäridagenavSverigesbasnäringar.I Nationellstrategiförbesöks' näring strategi2020 harbranschenformuleratmåletattfördubblaturismens omsättningpåtioårssikttill500miljarderkronorochökaantalanställdatillöver Förattnåditkrävsblandannatattnäringenkanattraheraochbehålla kompetentarbetskraft Syfte)med)projektet) SyftetmedTillväxtvärk?ärattfåökadkunskapomhotell'ochrestaurangbranschen förattviskakunnamötaframtidautmaningar.medhjälpavtrendanalysoch prognoserutifrånoffentligstatistikvillvivisahurbranschenkommerattseutår 2023.Hurstorärden?Hurmångaarbetariden?Hurärdenstrukturerad?Hurstort ärpersonalbehovet?vilkakompetenserkommerattbehövas?hurkan kompetensbehovettillgodoses? Projektets)genomförande) ProjektetärinitieratavUHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensamma yrkesråd)ochfinansieratavvisitaochhrf.undersökningengenomfördesunder 2011'2013,förunderlagochanalysstårKairosFuture.Rapportenärfinansieradav BFUF(besöksnäringensforsknings'ochutvecklingsfond)somägsavVisitaochHRF. Kunskapsinhämtning)genom)analys)av)statistik,)enkäter)och)intervjuer) DatafrånStatistiskacentralbyrån,Tillväxtverket,SkolverketochSvensktNäringsliv liggertillgrundföruppskattningarna,denharbearbetatsavkairosfuture.föratt undersökaattitydertillochuppfattningaromkompetensutvecklinghosolika grupperknutnatillbranschengjordesenenkät.de925svaranderepresenterarfyra olikagrupper:anställdaibranschen(340),arbetsgivarrepresentanter(342),elever pågymnasietshotell'ochrestaurangprogram(199)samtlärarepåmotsvarade program(44). Dennarapportkanladdasnerisinhelhetpåbfuf.se.Därfinnsocksåen sammanfattning. TILLVÄXTVÄRK? / 5

6 2/BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN Närmanvilllärakännasinframtidhjälperdetattbetraktasinegenvärldfrån utsidan.attstigaursinvanligarollochsittvanligaperspektivkräverdockenaktiv handlingochverktygsomhjälpertillattnavigeraienovanmentalmiljö.kairos Futureanvänderenmodellsomkallasäggetsomhjälpertillattdrakopplingar mellandenstoraochlillavärlden. Omvärldsanalys och ägget Namnetäggetkommeravattmodellenäruppdeladitreskikt,därdeninredelen, invärlden,ärdenegnaorganisationen,mellanlagret,närvärlden,ärdenegna branschenochytterlagret,omvärlden,ärdetbredaresamhället.mellanlagrengår orsakssambandeninåtochutåt. Legalt Ekologi miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) Figur1.Äggetärenmodellsomdelarvärldenitredelar;denegnaorganisationen,denegnabranschen,det omgivandesamhälletochvisarsambandendäremellan. Omvärldsanalysförenhelbransch,somhotell'ochrestaurangbranschen,innebär attinvärldenochnärvärldenflytersammanochattdenviktigakontaktytanär mellanbranschenochomvärlden.fokusblirdåpåtrenderiomvärldensomdirekt ellerindirektpåverkarbranschen. Arenorna:)EPISTEL(M))) Modelleninnehållersexolikaarenorförtrender,somsammanfattasavEPISTEL(M). Ekonomiochmarknad Politik Institutioner Socialtochlivsstil Teknikochvetenskap Ekologi,miljöochhälsa Legalt Media 6 / TILLVÄXTVÄRK?

7 Förändringarinomdessaområdengerupphovtillmerkonkretaeffektersomvikan observera,detärdessavikallartrender.entrendskavaraenobserverbar,varaktig förändringmedenbestämdriktning meränbaranågotsomäriropet. Trenderiomvärldenpåverkarbranschenpåolikasätt;depåverkarhurstor efterfråganpåbranschenstjänsterblir,vilkatjänsterdetärsomefterfrågas,kraven pådessa,branschensattraktivitetförpersonal,kravenpådemsamtderasegna förväntningarochkrav. Tio avgörande trender som påverkar hotelloch restaurangbranschen mot år )Storurbanisering) Urbaniseringinnebärattflyttafrånlandsbygdtilltätort.Tätorterkanvaraväldigt små,ochdetärinteflytttillmindreortersommenasmedstorurbanisering.det handlarsnarareomflyttfrånmindreortertillstorastäderochderasomland. Utvecklingendrivsavökadspecialiseringochenlängtanefterenurbanlivsstil,som kräverstörrestäderänentypisksvensktätort.nästanallakommunersomväxer liggeristorstadsregionernaochderastillväxttaktharaccelereratunder2000'talet. 2)Kompakt)boende) Närstädernaväxerblirutrymmedyrareochmeravenlyxvara.Arkitektbyråersom exempelvisstudioweaveochshigerubanritarkompaktamikrolägenheter,ikea skyltarmed sålevervipå25kvadrat ochalltflerbyggersinlivsstilutifrånde förutsättningarsomgesavettkompaktboende. 3)Ökat)resande)och)turism) Detinternationellaresandetharökatkraftigtochmyckettyderpåattökningen fortsätter.denstörstarelativatillväxtenkommerfrånnyamarknader(kina,indien m.fl.)dåökatresandehängernäraihopmeddenekonomiskautvecklingen,till exempelandelenavbefolkningensomreserpåsemester. 4)Ökad)mångfald) Alltmindrekommerattvarahomogentiframtidenssamhälleochvaru'och tjänsteutbudetkommerattblialltmindrestandardiserat.denkulturellamångfalden isverigeökarpåmånganivåerochlängsmångadimensioner.förutomenkulturell ochetniskdiversifieringiochmedökadinvandringdesenasteårtiondena,harvisett alltstörreskillnaderilivsstilar,grupptillhörigheterochidentiteterävenpåandra plandäralltmerskildapreferenserinomdietochkosthållningspelarenviktigroll. 5)Kunskap)om)mat)och)dryck) )en)statussymbol) Urbanlivsstilinnebärinriktningpåkonsumtionsnarareänproduktion.Statusoch identitetbyggsgenomattkonsumerasakerochenavdeviktigastekategoriernaär matochdryck.attkännatillochutvärderamatochdryckvisarattmanärkunnig, harrådmedkvalitetochtidattodlaintresset. 6)Allt)blir)premium)) Medökandemateriellstandardochökandefokuspåupplevelserochkrävande konsumtionsomstatussymbolfinnsdetutrymmeförlyx'ochgourmetvarianterav enstormängdvaror.snabbmatharvidgatsinkundbastillmerpenningstarka TILLVÄXTVÄRK? / 7

8 kundermedlyxigareprodukter,utbudetavpremiumchokladharexploderatunder desenasteåren,liksomavpremiumvarianteravkaffe,öl,kött,glassmedmera. 7)Rurbanisering) Denfortsattaurbaniseringenpräglasavdetökadeintressetförochsträvanefter kontaktmednaturen.somettresultatväxerettintressefördetlantliga,viseren rurbaniseringavsamhället(sammanslagningavengelskans rural och urban ).Det betyderattboistadenmenlevasompålandet,attt.ex.värnadetlokala,odlabönor påbalkongenochbakasurdegsbröd.enstarklivsstilstrendsomväxerinternationellt ärs.k.urban1farming.odlingslotternablirflerochattodlapåbalkongblirallt trendigare.iettiallmänhetalltmerurbaniseratlivsökervipåledigastunderefter enkla,autentiska,lokalaochnaturligaupplevelser. 8)ZeroUfriction)life) Undersenareårharvihörtmycketomdetsåkalladelivspusslet.Viförsökerpassain alltmerivardagslivet,orkamerochhinnamer.enkonsekvensbliratttidochenergi bliralltmervärdefullaresurser.enkelhetochtillgänglighetärdärförtydligatrender inomdetaljhandelochandravardagsbranscher.viblirmindreochmindretoleranta motstörningarivardagenallteftersomvåradagligarutineralltmerliknarväloljade maskiner,liktstadstrafiksomkanlamslåsavenolyckaellerförseningärvåraliv beroendeavattalltgårsomdetska friktionsfritt.industrinsjustintime'begrepp ärpåväginiprivatlivet.alltfärrekonsumenterplanerarsinainköpmeden inköpslista,alltsombehövsskabarafinnas. 9)Allt)blir)en)upplevelse) Enalltstörredelavkonsumtionenläggsidagpåupplevelseriställetför konsumtions'ellerkapitalvaror.attvaramedomnågot,ellerhavaritmedom, värderasoftahögreänattägasaker.upplevelseindustrinväxersigstörrebåde nationelltochglobalt.menvivillintebarakonsumeraroligaupplevelser,vivill ocksåattupplevelsernaskavaralivsstilsförändrandeochhanågonverkligochäkta meningförosssomindivider. 10)Mer)flexibelt)arbetsliv)och)upplösning)mellan)arbete)och) fritid) Nio'till'fem'jobbetärintelängrenorm.Deteknologiskaredskapenmöjliggörjobbpå distans:hemifrån,fråncafé,påtågetetc.samtidigthararbetsmarknadenblivitmer flexibelnärdetgällervilkatimmarpådygnetviutförarbetet.imångabranscheroch verksamheterärmedarbetarnaintelängrelikabundnatillbestämdageografiska platserellerspecifikatimmarpådygnetförattutföraettbraarbete.påcofficei Stockholmkanmanarbetamedfulleffektivitetochprestandamedhjälpavtrådlöst nätverkochfildelningssystempåcafé.tilldettakanviävenkopplaenväxande cafékulturävenpåfritiden.kaffeochfikapauserharlängevaritenstapelvarai svenskkultur.menunderdesenasteårenharfikakulturen,itaktmedattenurban livsstilalltmerblivitnorm,flyttatuturhemmentillcaféerpåkontinentalt,eller möjligtvisamerikanskt,manér.caféetharblivitbådeensocialmötesplatsochen arbetsplats,etthemutanförhemmet,förframföralltungaistörrestäder.caféernas andelavbranschensomhelhetharocksåstadigtvuxitunderdesenasteåren. 8 / TILLVÄXTVÄRK?

9 TILLVÄXTVÄRK? / 9 Trenderna och branschen Mångaavdeuppräknadetrendernaärsammankopplade olikauttryckavsamma grundläggandemegatrender,ellerskildafenomensomdriverpåellermöjliggör varandra. Storurbaniseringen)till)grund) Storurbaniseringen,medskiftetfrånsmåorttillstorstadsnarareänfrånlandtill stad,liggeribottenochförmedsigenuppsättningförändringarilivsstiloch konsumtionsmönster. Medenalltmerurbanlivsstilharmanettstörrenöjesutbudisinnärhetoch kompaktleverneochplatsbristgörattmersocialtumgängeskerutanförhemmet.i taktmeddentilltagandestorurbaniseringenunder2000'taletharkonsumtionenav restaurangtjänsterökatimotsvarandegrad. Cafékulturen)här)för)att)stanna) Cafékulturenärettuttryckavsammamegatrend.Medanrestaurangerharfokuspå matochmåltiderochbarerochklubbaroftakretsarkringalkohol,fungerarcaféerna somett utehem medlitelägreintensitetochkostnad.därkanmanumgåsmer avslappnatänöverenfullständigmåltid.attcaféernakretsarkringkaffeochinte alkoholgörattde,förutomattvaraenmötesplatsframföralltpådagen,dessutom blirattraktivasomarbetsplatsförmångaavdenyaflexiblakunskapsarbetaresom barabehöversindatorochinternetförattkunnaarbeta.dettapekarpåatt caféernastillväxtärenlångsiktigtrendsompåverkarbranschensframtida sammansättning. Nollfriktionslivet)föder)snabbmatssegmentet) Närnollfriktionslivetblirettidealellerrentavnormidenurbanamiljönär snabbmatsbranschenennyckelspelare.snabbmat,förutomcaféerna,ärdendelav branschensomökatmestunderdesenasteåren.närtidblirmervärdefulltän pengarförmångaärmanvilligattbetalaextraförattfåsinmatmedettminimumav väntanochbesvär.snabbmatblirdärmedettalltmerkonkurrenskraftigtsubstitut förhemlagadmat,somtarmertid.processinnovationochautomationärviktiga konkurrensmedelförattuppnåallthögreeffektivitetochenkelhet,vilketärvadsom räknasinomsegmentetefterattgrundkravetpågodochfräschmatuppnåtts. Snabbmatenstillväxtärkomplementettillcaféernas.Därcaféernahandlarom njutning,långsamhetochattgörasighemmastadd,fyllersnabbmatensdetmotsatta behovet:någotattätapåsprångutanansträngningellerstörreengagemang. Hårdnande)konkurrens)och)högre)förväntningar) Storurbaniseringensframfartledertillattenalltstörredelavbranschenbefinnersig tättinpåochihårdkonkurrensmedandra.situationensomvarvanligareförr,att restaurangellerhotellvardetendaellerettavfåalternativinärområdet,blirallt mindretypisk.ikombinationmedattkännedomochvisskräsenhetnärdetgäller matochdryckärennystatussymbolhardettahöjtkvalitetskravenrejält.detärnu viktigareattstickautocherbjudanågotsomandraintehar,varesigdetärmiljö, smakellerservice.detgördetviktigaremedbraochkompetentpersonal(som gärnakanmatchaellerhelsttoppakundernasproduktkännedom)ienbranschsom traditionelltpräglatsavlågainträdeskravochkortakarriärer.iljusetavdetta präglasbranschensframtidmöjligtvisavhögrelönerfördenskickligaste

10 personalen,merlångsiktiginvesteringikompetensochetableringavtydligare karriärvägar. Naturromantiken)tar)sig)flera)uttryck) Medurbaniseringföljerromantiseringavlandet.Itaktmedenstorurbanlivsstildär viintelängreborinaturenochsällankommerikontaktmeddenöverhuvudtaget, blireffektenännukraftigare.närurbanitetenblirnormlängtarviefterlandetgenom atttittapåbonde'tv,campa,odlagrönsakerpåbalkongen,köpalokalproduceratoch ekologiskt. Turism)från)avlägsna)länder)och)kulturer)ställer)nya)krav) Turismenökarvärldenöver,framföralltökarantaletresandefråndestoraländerna medsnabbekonomisktillväxtsomkina,indien,brasilienm.fl.turismenisverige harhittillsmesthandlatombesökarefrångeografisktoch/ellerkulturellt närliggandeländer,mendenbörjarförändras.samtidigtökarmångfaldenocksåpå hemmaplan,ochförmåganatthanteraenstörreochbredareuppsättningkravoch förväntningarblirviktig. Branschen)specialiseras)och)spretar)i)olika)riktningar) Medstorurbaniseringföljerstorskalighetochmedmerstorskalighetföljerattdet finnsunderlagföralltsmalarespecialiseringar.vadhotell'ochrestaurangbranschen utsättsför detgemensammamönstretbakomcaféernasframryckningar, snabbmatsställenasrollsommöjliggörareavennollfriktionslivsstil,flergraderav exklusivitetfrångeneriskamärkenupptillpremiumochsåvidare ärattdeolika undergruppernainombranschenrörsigbortfrånvarandra.debliralltbättrepåatt fyllaalltmerolikabehov.ombranschenförrhandladeomatttillfredsställaflera olikabehovsamtidigt,handlardennuochiframtidenmeromatttillfredsställaett ellernågrafåbehovextremtväl. Tillväxt och förändring Fleratrenderiomvärldensamverkarförattgörahotell'ochrestaurangbranschen tillettsegmentsomväxerkraftigtochsomocksåförändrasinterntallteftersomvissa delaravbranschenväxermeränandra. Trenderpåverkarvarandraochorsakssambandenblirlättmycketkomplicerade(se figur2).nettoeffektenavförändringsprocessernavinustårinförärdockenkelt sammanfattad:branschenväxer,dendiversifierasialltmerseparataoch specialiseradedelarochpersonal91och1kompetensförsörjningenblirmercentral. Utvecklingendrivsavnågrafåbakgrundstrender.Framföralltstorurbaniseringen, sominnebärattenalltstörreandelavsverigesbefolkningkoncentrerasi storregionernaochidestörrestäderna,driverpåenomfattandestrukturförändring. Medalltstörreochtätarebefolkningskoncentrationerochstörremångfaldmellan kulturerochsubkulturerfinnsdetocksåutrymmeförmycketmerochsmalare specialiseringinombranschen. Detökandevälståndetgenerelltochframföralltidestörrestädernaärocksåen pådrivandetrend.merpengarochmindretidgörattdetimångafallblirmer attraktivtattköpamatänattlagaden.kundernablirmerkunnigaochmerkrävande 10 / TILLVÄXTVÄRK?

11 inommatochdrycksamtidigtsomdenökandetäthetengörattalternativenärfler. Resultatetblirökadkonkurrensochökadekvalitetskrav. Ökatglobaltvälståndlederäventillökadturism,vilkenärenviktigmarknadför branschen.framföralltturisterfrånländerutanföreuropaberäknasståförenstor delavtillväxteniresandetframöver. Digitaliseringenkanocksåansessomenbakgrundstrend,detärdensomgör arbetslivetmerflexibeltochickeplatsberoende.digitaliseringskaparden kommunikationskapacitetochinformationstillgångsomgörnollfriktionslivet möjligt.digitaliseringenharocksådeneffektinomhotell'ochrestaurangbranschen somdenhariandrabranscher,denminskarbehovetavvissakompetenserochökar behovetavandra.frånautomatiskabokningssystemtillmobilbetalningar, branschensbehovnärdetgällerkompetensochutbildningutvecklasitaktmed tekniken. Branschensframtidsutsikterärgoda,dettaunderstödsavfleratrender.Kraftig befolkningstillväxtistorregionernatillsammansmedvälståndsökninggeren omfattandeochihållandelivsstilsförändringmotmerumgängeochmatochdryck utanförhemmet.trendernaliggertillgrundförprognosenombranschens utvecklingdenärmastetioåren,därefterfråganbådefrånsverigeochutlandet förväntasfortsättaöka. Storurbanisering Större och tätare utbud Ökad restaurangkonsumtion Branschen växer Kompakt boende Flexibelt arbete Digitalisering Ökat välstånd Premiumversioner av allt Kunskap blir status Tid mer värdefull än pengar Man umgås mer ute Man arbetar mer ute Ökad konkurrens Kvalitetskraven blir hårdare Cafekulturen växer Mer och smalare specialisering Högkvalitetssnabbmat växande segment Nollfriktionsliv Snabbmaten ökar Ökad turism Ökad kulturell/ subkulturell mångfald Viktigt att hantera skilda önskemål Bra personal blir viktigare Allt blir en upplevelse Naturromantik Nya rutiner och kompetenser Camping ökar Personalförsörjningen kritisk fråga Figur2.Schematisköversiktövertrendersorsakssamband.Trendernasamverkarikomplexamönster,mynnar utiattbranschenväxer,specialiseras,ochpersonal'ochkompetensförsörjningenökaribetydelse. TILLVÄXTVÄRK? / 11

12 3/BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 Vikanmotbakgrundavdeninledandetrendkartläggningenochdesenasteårens utvecklingkonstateraatthotell'ochrestaurangbranschenmedstorsannolikhet kommerattfortsättavaraenväxandebranschunderdetkommandeårtiondet.men hur1mycketkommerdenattväxaochhurkommerdettaattpåverkabehovetav personal?idettaavsnittpresenterasenprognosöverbranschensframtida produktionsvolymochpersonalbehov. Om prognoser Detäralltidvanskligtattgöraprognoser,framtidenrymmeralltidettmåttav osäkerhetsomökarjulängreframitidenvispanar.menprognoserärändåett viktigtverktygförattkunnakonkretiseravåraantagandenomframtiden.en prognosärettstruktureratsättattdramöjligaochtroligakonsekvenseravden utvecklingviseridag.dentvingarossattblispecifikaivåraantagandenom framtidenochhjälperossattskiljadettroligafråndetönskvärda. Prognosenfördetframtidakompetensbehovetinomhotell'och restaurangbranschensompresenterashärärresultatetavensammanvägd framskrivningavutvecklingenhosettstortantalegentligenokändafaktorer. Resultatetblirenbeskrivningavenmöjligframtid dettroligastegivetattviinte vet. Prognosmodellen Efterfrågan)på)branschens)tjänster)i)tre)komponenter)) Prognosenärstruktureradsåattvimodellerardentotalaefterfråganpåbranschens tjänstersomkommandefråntreolikahåll:desvenskahushållenskonsumtion, svenskaföretagochmyndigheterskonsumtionsamtkonsumtionenfrånutländska besökare.datafrånstatistiskacentralbyrånochtillväxtverketliggertillgrundför uppskattningarna. 1 Försvenskahushållanvändsbefolkningsframskrivningar,siffroromtotal konsumtionsamthotell'ochrestaurangtjänstersandelavdenna.förföretagoch myndighetermodelleraskonsumtionenirelationtillhushållenskonsumtion,somen vissandelövertid.församtligaframskrivningaranvändslöpandepriser. Värdetavutländskabesökareskonsumtionharuppskattatsefterenkartläggningav Tillväxtverket.Vigörantagandetattinkvarteringssiffroridethärsammanhanget utgörettgodtagbartindexpådentotalavolymenavturistersombesökersverige ochdärmedhurmängdenkonsumtionpervolymförändrasövertid. 1 Framskrivningarnaanvänderdensenasteinformationsomfannstillgänglignärprognosen gjordes.detinnebäruppgifterförbådeår2011och / TILLVÄXTVÄRK?

13 Enslutligframskrivningöverproduktionenperanställdledertillenuppskattningav hurmångaanställdasomkommerattbehövasibranschen. Hushåll Befolkning Total konsumtion perperson H&R:sandelav konsumtionen Företag och myndighet Utländska turister Privat konsumtion Företagoch myndigheter somandelav privat Σ H&R' konsumtion pergästnatt Gästnätter Gästnätterper landgrupp Total efterfråge' volym Produktions' volymper anställd Antal anställda Figur3.Övergripandemodellförprognosen. Hushållens konsumtion Uppskattningenavhushållenskonsumtionärbaseradpåföljandemodell:Detfinns ettvisstantalmänniskorisverige,dekonsumerarförettvisstantalkronorper personochårochenvissandelavdepengarnagårtillhotelloch restaurangkonsumtion Figur4.BeräknatinvånarantaliSverigeframtillår2023.Källa:SCB:sbefolkningsprognos2012. Vidår2023beräknasSverigesbefolkningnärmasig10,5miljoner.Dentotala konsumtionenperpersonikronorsedanmillennieskiftethartrotskonjunktur' förändringarstigitmycketregelbundet.viantarattdenutvecklingenfortsätterpå sammasätt.siffrornaärresultatetavbehandlingavnationalräkenskapernadär siffrorpåsvenskahushållskonsumtioniutlandetochutländskabesökares konsumtionisverigeharräknatsbort. TILLVÄXTVÄRK? / 13

14 Figur5.HushållenstotalakonsumtioniSverigeperpersonochårilöpandepriser.Källa:SCBsamtKairosprognos Närstorurbaniseringentogfartkring2005följdekonsumtionenavhotell'och restaurangtjänstersomandelavdentotalakonsumtionenmed.deutgöridagen störreandelavhushållenskonsumtion.uppskattningenavsvenskahushålls konsumtionavdessatjänsterfåsgenomattdraborttillväxtverketsuppskattning överutländskaturisterskonsumtion 2 frånnationalräkenskapernasuppgifterom totalslutkonsumtionenavtjänsterna. 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% Figur6.Inkvarteringstjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtion. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. 2 Seavsnittetomutländskabesökareskonsumtion,sid / TILLVÄXTVÄRK?

15 ) 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% Figur7.RestaurangtjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtioniSverige. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. Närdetgällerinkvarteringarärtrendenintehelttydlig.Efterettfallfrån2000till 2004,undantagetkrisåren2009'2010,synsdockenökandetendensfrån2005och framåt.vigörantagandetattdennatrendfortsätter.pårestaurangsidanärtrenden tydligare,medettklartbrott2005precisnärstorurbaniseringenslogiöverväxeln. Omviantarattstorurbaniseringenochmedföljandeskifteiumgängeskulturoch livsstilliggerbakomåtminstoneenbetydandedelavtrendensåinnebärdetattden börfortsätta.storurbaniseringenvisaringateckenpåattavtaochalltpekarpå ytterligarebefolkningskoncentrationistorstadsområdena.viantardärfören fortsättningpådenobserveradetrenden,medenlitenavmattningav försiktighetsskäl. 4,5% ,0% Restaurang' konsumtion (%) Storurban befolkning 3,5% Figur8.Storurbanbefolkningsamtandelavhushållenskonsumtionsomutgörsavrestaurangtjänster.Storurban befolkningbetyderhärbefolkningiskl:skommungrupper Storstäder, Förortskommunertillstorstäder samt Störrestäder. 116)miljarder)kronor)år)2023?) Omtrendernafortsättersomvibeskrivitkommerdesvenskahushållens konsumtionavhotellochrestaurangtjänsterattväxafråncirka74miljarderidagtill cirka116miljarderår2023,enökningmed57%ilöpandepriser.konsumtionenav restaurangtjänsterberäknasökabetydligtmeränkonsumtionenavhotelltjänster,i enlighetmeddenkulturellaförändringensominnebärattdetblirenalltvanligare delavvardagenattätaochdrickaute. TILLVÄXTVÄRK? / 15

16 Restaurang' tjänster Inkvartering Figur9.Sammanlagdprognosavdesvenskahushållenskonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr. Utländska besökares konsumtion Utländskabesökareskonsumtionärsvårareattmodelleraänsvenskarnasegen.Dels pågrundavbristandeinformationomexakthurmångadeär,vemsomärbesökare, varifråndekommerochhurmycketpengardegöravmed,delspågrundavatt besökarnakommerifrånmångaolikaländermedolikaekonomiskaochkulturella förutsättningarvilketinnebärattdettotalaturistflödettillsverigeärsummanav mångaskildaochsinsemellanoberoendeocholikartadeflöden.sammasvårigheter finnsrörandehurmycketpengardegöravmedpåolikatjänster. Gästnätter)och)turismvolym) ViharanväntossavuppskattningarfrånTillväxtverketomhurmycketpengar utländskabesökaretotalthargjortavmedpåhotell'ochrestaurangtjänsterperår sedanmillennieskiftet.förattgörasjälvaprognosenharvitagitisärutvecklingenav dentotalapengasummaniengästnattskomponentochen spenderadepengarper gästnatts komponent.detsenareharvigjortgenomattdelatotalsummanpengar medantaletutländskagästnätterpåkommersiellaövernattningsställen. Detärviktigtattnoteraattdetta spenderadepengarpergästnatt 'måttären matematiskkonstruktioninomramenförprognosarbetetochinte1ettfaktisktmått påhurmycketpengarpernattoch/ellerdagengenomsnittligturistgöravmed. MångaturisterfrångrannländerärbaraiSverigeöverdagenochsynsintei gästnattsstatistiken.enstorandelutländskabesökarebordessutomhossläktoch vännerochintepåkommersiellaanläggningar 3.Slutligensaknas nationalitetsuppgifterpåmångabesökareiinkvarteringsstatistiken.ökningari spenderadepengarpergästnattkandärföriverkligheteninnebärabådemerpengar perturistochfleraturisterpergästnatt. Föratthanterasvårigheternaiattgöraprognoseröverentidsseriesomärsumman avmångaunderliggandeochväldigtolikaserierharvivaltattgöraenklaprognoser förinkommandeturismfrånettantallandgruppersomvisarinbördesliknande utvecklingsmönster.visummerarsenprognosernaförattfåenuppfattningomdet 3 Faktaomsvenskturism,Tillväxtverket / TILLVÄXTVÄRK?

17 troligaantaletutländskagästnätterisverigeår2023,vilketvisersomettindexpå hurstoraturistströmmarnaverkligenär. Prognoser)per)landgrupp) KällortillsamtligafigurerärSCB:sinkvarteringsstatistikmedKairosbearbetning ochprognos.siffrornainkluderargästnätterpåhotell,vandrarhem,campingoch stugby.avjämförbarhetsskälmedsiffrornaföre2008,ärprivatförmedladestugor ochlägenheterintemedräknade. Dengruppavländersomvisarallrastarkastutvecklingärdesåkallade) tillväxtmarknaderna:kina,)indien,)brasilienochäventurkiet.detärstoraländer medkraftigekonomisktillväxtdärdetfinnsutrymmeförenenormtillväxti utgåendeturism.viantarenfortsattstarktillväxthär Figur10.GästnätterfrånKina,Indien,BrasilienochTurkiet.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. AntaletbesökarefrånBaltikum)och)Östeuropaharocksåökatrejält,medetthack underkrisåret2009.befolkningsbasenhärärintelikahögsomidestora tillväxtmarknaderna,ochmarknadernaärmognare,såviantarenavtagandeökning Figur11.GästnätterfrånBaltikumochÖsteuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. SetttillabsolutatalärövrigaNordendenstörstamarknadenförturismtillSverige. Trotssicksackrörelserpåkortsiktsesenstadigtökandetrend.Viantaren fortsättningavdenrådandetrendenmedenlitenavmattningpågrundav marknadensmognad Figur12.Gästnätterfrånövriganorden.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 17

18 IkrisensspårharturismenfrånVästeuropaminskatnågotsedantoppnoteringen 2007.Viantarattminskningenfortsätteriminstettparårochbottnarkring2015, ochsedannärmasigsinökningstaktfrån2002' Figur13.GästnätterfrånVästeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningprognos. Sydeuropabefinnersigidjupekonomiskkris,ochantaletbesökaredärifrånhar sjunkitkraftigtsedan2009.kairosbästauppskattningärattvinårbotten åtminstonetill2015'2016, 4 varifrånenekonomiskåterhämtningkanskemedsvagt uppåtvändandevolymersomföljd Figur12.GästnätterfrånSydeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Rysslandharvisatkraftigtillväxtundersenasteårtiondet,meneninbromsning underkrisårenhargjortframtidenoklar.omviutesluterenframtidaekonomisk kollapskanvidockgöraettförsiktigtantagandeomenhalveradtillväxttaktjämfört med2000' Figur13.GästnätterfrånRyssland.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. 4 Ernst1&1Young1Eurozone1Forecast, / TILLVÄXTVÄRK?

19 Deanglosaxiskaländernaiandradelaravvärldenuppvisarettnågotodramatiskt utvecklingsmönsterinteheltoliktsiffrornaförnorden.krisenverkarintehalämnat storaspårochviantarenliknandefortsättning Figur14.GästnätterfrånUSA,Kanada,AustralienochNyaZeeland. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. ) FråndemognaöstasiatiskaekonomiernaJapan)och)Sydkoreakommer förhållandevissmåvolymersomdessutomharminskatsedanmillennieskiftet. Underdesenasteårenhardocktrendenväntuppåtigen.Enförsiktigprognoshåller antaletnågorlundakonstant,medenmycketlitenökningförattreflekterade senasteårenstrend ) Figur15.GästnätterfrånSydkoreaochJapan.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Gruppen övriga/ejangivet ärgivetvissvårattbehandla.delspågrundavattden ekonomiskasituationenihemlandetintekananvändas,delspågrundavbrottetår 2007'2008närfleraländerlyftesur övriga 'kategorinförattredovisasseparat. Tillväxtensomsynsunder2008'2011ärdockkraftigochvifårantaatttrenden fortsätterpåliknandesätt ) Figur16.Gästnätterfrånövrigaellerobestämdahemländer.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 19

20 Prognos)för)utländska)gästnätter)pekar)på)13,5)miljoner) Summanförallautländskagästnätterpåhotell,vandrarhem,campingochstugby blirutifrånprognosernanärmare13,5miljonerår2023,attjämföramedcirka11 miljoner2011,dvs.enökningpåcirka23%.dettaärbetydligtförsiktigareän prognosenpå80%volymtillväxtfrån2010till2020somladesframirts:srapport Trendanalys:Vision2020 (dennaprognosticeradedockantalutländskabesökare ochinte,somhär,antalgästnätter).anledningentilldettaärdelsattkairosprognos harettannatsyfte,atthittadentroligasteutvecklingen medanrts:srapport arbetarmed80%tillväxtsomenvisionochambition.viharocksåräknatmeden betydandeavmattningiankomsternafrånframföralltväst'ochsydeuropaunderde närmasteårentillföljdavdenekonomiskakrisen,vilketfördröjertillväxtkurvan fleraår BICT'Brasilien,Indien, Kina,Turkiet Baltikumochösteuropa Norden Västeuropa Sydeuropa Ryssland USA/Kanada/ Australien/NyaZeeland Japan/Sydkorea 0 Övriga/Ejangivet Figur17.Sammanlagdprognosförgästnätterfrånsamtligalandgrupper. Konsumtionen)per)gästnatt )ökar)kraftigt) Tillväxtverkethartagitframuppgifter 5 omhurmycketpengarutländskaturister totaltberäknashalagtnerpåolikaändamålisverigeperår Restaurang Inkvartering Figur18.UppskattningöverdentotalasummautländskaturisterspenderatiSverigepåinkvarteringoch restaurangtjänster,mkr,löpandepriser.källa:tillväxtverket. 5 UppgifternakommerblandannatfrångränsundersökningenIbis.SeFaktaomsvenskturism, Tillväxtverket,2012,förmerinformation. 20 / TILLVÄXTVÄRK?

21 Viserentydligstegringavkonsumtionenavframföralltmåltiderunder2000'talets andrahälft,betydligthögreänökningenavantaletgästnätterundersammaperiod. Figur19.Inkvarteringskonsumtionavutländskaturisterdelatmedantalgästnätter,kr.Källa:Tillväxtverket,Kairos bearbetningochprognos. Förinkvarteringskonsumtion pergästnatt 6 serviefterenbotten2003en tvåstegsökning,försttill2008ochsenigentilltagandeefterkrisen.viantaren långsamtavtagandefortsättningpåökningen Figur20.Utemåltidskonsumtionavutländskaturisterdelatmedantalgästnätter,kr. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Konsumtionenavutemat pergästnatt harökatmycketkraftigtsedan2003(även efterattmantagithänsyntillattdethandlaromlöpandepriser),undantaget krisåren2009'2010.enmöjligdelförklaringtillökningenkanvarasjunkande flygpriserunderperioden,vilketletttillattenstörredelavreskassanspenderaspå självaresmålet. 7 Enannanmöjlighetärattenalltstörredelavdeutländska besökarnaärendagsbesökarefrångrannländersomkommerförattdeltaidenallt meromfattandegränshandeln vilketskullegeenstörreökningi turistkonsumtionenavrestaurang äninkvarteringstjänster. 6 Måttetkonsumtionpergästnattärenkonstruktionsomenbartinnebärtotalakonsumtionen delatmedantaletgästnätter.denvisarintekonsumtionenhosenverklig,genomsnittligutländsk turist. 7 Trendanalys:Vision2030,Rese'ochTuristnäringeniSverige,2011. TILLVÄXTVÄRK? / 21

22 Viantardockattdennakraftigastegringintekanfortsättamedoförminskadstyrka, delsföratt lågprisflygrevolutionen tillstoradelarärgenomfördochinteärnågot vikanantafortsätterisammatakt,ochdelsföratttillväxttaktenigränshandeln toppade2006' )miljarder)kronor)från)utländska)turister)2023?) Hållerdessaantagandenkanviprognosticeraenökningiutländskaturistershotell' ochrestaurangkonsumtionfråncirka22miljarder2011tillnärmare39miljarder 2023,ilöpandepriser,alltsåenökningpå77% Restaurang Inkvartering Figur21.Totalkonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänsteravutländskaturister,Mkr,löpandepriser. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Företags och myndigheters konsumtion Företagsochmyndigheterskonsumtionfårviifrånin'ochutflödestabellersom publicerasavscb,därkonsumtionenavenvissvaraellertjänstuppdelasi slutkonsumtion(avprivataindivider)ellersominflödetillnågonannanekonomisk verksamhet.dessasiffrorärinteuppdeladepåhotell'ochrestaurangtjänster separatutanbådabehandlassomenenhet. Mellanåren2000och2004varföretagensochmyndigheternaskonsumtionav hotell'ochrestaurangtjänsterungefär57%såstorsomdenprivatakonsumtionen, mellan2005och2010cirka54%.orsakentillbrottetår2004'2005ärintefastställt, enligtscbkandetintesäkertsägasvaravarkenenverkligeffektellerenstatistisk artefakt. 8 NordiskGränshandel2012,HandelnsUtredningsinstitut, / TILLVÄXTVÄRK?

23 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Figur22.Företagsochmyndighetershotell'ochrestaurangtjänstkonsumtionsomandelavdenprivata slutkonsumtionen.källa:scb,samtkairosbearbetning. Viantarattförhållandetmellandenprivataochföretagens/myndigheters konsumtionkommerattliggakvarungefärvidnuvarande(2005')lägeunderde kommandetioåren,meddenmöjligatolkningenavskiftet2004'2005attdetberor påattutländskaturisterskonsumtion,somtidigarediskuterats,ökadeovanligtfort. 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Figur23.Prognosöverföretagochmyndigheterskonsumtionavtjänsternarelativthushållens. Hållerantagandetinnebärdetenökningiföretagsochmyndighetershotell'och restaurangkonsumtionfråndrygt50miljardertillcirka85miljarderår2023,i löpandepriser,enökningmed70%. Den totala konsumtionen 2023:)240)miljarder)kronor?) Närviläggerihopdetrekällornatillefterfråganochderasprognoserlandar resultatetpåenstegringtill240miljarderkronorikonsumtiontillår2023,en ökningmedcirka65%.dettaärbetydligtmindreändensiffrapå500miljarder kronor2020somläggsframidokumentetnationellstrategiförsvensk besöksnäring,(svenskturismab,2010).skillnadenliggeri(förutomde grundläggandeskillnadernamellanprognosochvision)attdennaprognosinte sträckersigöverallabranschersomkanbetraktassombesöksnäring.viutesluter t.ex.handelochupplevelseindustriochbehandlarbarahotell'ochrestaurang. TILLVÄXTVÄRK? / 23

24 Hushåll Företagoch myndigheter Utländskturism 0 Figur24.Sammanlagdprognosövertotalkonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr,löpandepriser. Hur många behöver sysselsättas för att möta efterfrågan? Förattöversättaprognosenöverkonsumtionsvolym)av)tjänstertillantalet) anställda)i)branschenärtvåstegnödvändiga.förstmåstedeträknasuthurstor volymavtjänsternasomfaktiskttillhandahållsavföretagsomräknastillhotell'och restaurangbranschen;enligtscb:sin'ochutflödestabellerstårdessaföretagför cirka80%avinkvarterings'ochmåltidstjänsternaunderperioden2000'2010, medanaktörerinomfrämsttransport,handelochoffentligverksamhetstårför resten.förattfåframdenvolymtjänstersomdeanställdaiföretagsomräknastill branschenproducerarmultiplicerasdentotalakonsumtionsvolymenmed0,8. Underperioden2000'2011harantaletanställdaibranschengåttfråndrygt tilldrygt konsumtionenharsamtidigtökatfortare,branschenproducerade tjänsterförcirka640000kronorperanställdår2000ochförcirka825000kronor peranställd2011,enökningmed29%. Vadliggerbakomdenhärökningen?Förattkunnagörakvalificerade framskrivningaravdenhärtrendenbörvihanågonteoriomvadsomharhäntför attkunnaspekulerakringomdetkommerfortsättaellerinte.möjligaförklaringar tillenökningivärdetavproduktionenperanställdinkluderarbåderealaökningari produktivitetochvärdesamtinflation. Prisökningarnaharvarithöga,konsumentprisindexförrestaurangerochlogihar ökat40%underperioden2000'2010,medantotaltkpibaraharökat20%. Ökningeniproduktionsvärdetperpersonliggeralltsåemellandengenerella inflationenochbranschensprisökning.möjligtvisharbranschensprisökningutöver inflationenmatchatsavenmotsvarandekvalitetsökningitermeravdenestetiska ochupplevelsemässigaaspektenavtjänsternasomärsvårmättaochsvårjämförbara. Alternativtärökningen,liktprisökningarpåfastigheter,ettindirektteckenpå växandevälstånddärmanheltenkeltharmerpengarattläggapåvissasakeroch dennalägrepriskänslighetledertillhögrepriser.andramöjligheterärattökat säljfokusoch/ellerbättrekapacitetsutnyttjandeharbidragittillökningen. Relationenmellanproduktivitet,eventuellakvalitetsförbättringar,inflationoch branschspecifikaprisökningarärkompliceradochviseringateckenpåetttydligt 24 / TILLVÄXTVÄRK?

25 trendbrottinågonellerallaavdessafaktorer.detsäkraalternativetärattdravidare denändåganskatydligatrendsomsynsimåttet nominelltproduktionsvärdeper anställd,nämligenenrelativtstadigprocentuellökningperår,vilketgerensvagt exponentiellkurva.år2023beräknasvarjeanställdproduceraförcirka kronor,enökningmedcirka25% Figur25.Totalproduktionsvärdehosbranschenperanställdibranschen,kr,löpandepriser. Källa:SCB,Kairosbearbetningochprognos. Givetenprognosavtotalkonsumtionochenprognosavkonsumtionperanställdfår vienprognosförantaletanställdaibranschengenomattdeladetenameddet andra Figur26.Antalanställdaibranschen.Källa:SCB,Kairosprognos. Resultatetärenfortsattökningavantaletanställdaibranschen,sommattasavnågot framåt2018.antaletberäknasnärmasig190000tillår2023,enökningmedcirka 26%jämförtmed2011. Osäkerheter och alternativa scenarier Prognosenbyggerpåattdenobserveradeutvecklingenfortskriderutannågrastörre överraskningar.oförutseddahändelserochosäkerhetsfaktorerkanhastor betydelseförbranschensframtidochärviktigaatthållaunderbevakning.möjliga faktoreratthållaögonenpåärutvecklingenavtransportkostnader(både bränslepriserochkonkurrensenmellantransportaktörer),klimathotetochdess effektpåresandetochdenturbulentaekonomiskasituationenisverige,europaoch världendärenförsämringellerkollapskanförändraförutsättningarnadrastiskt. TILLVÄXTVÄRK? / 25

26 Påettnationelltplankanviktigafaktorervaraeventuellaändringarav restaurangmomsenellerosäkerhetöverominvesteringarnaidetturistiskautbudet ärtillräckligafördenrejältutökadeefterfrågansomväntas. Viktigastefaktornärutvecklingeniefterfråganhossvenskahushåll.Iettscenario därandelenavhushållens(ochdärmedocksåföretagsochmyndigheterseftersom derörsigitakt)konsumtionsomärhotell'ochrestaurangtjänsterinteökarilinje meddentrendvisettutanliggerpåsammanivåsomidag,såblirtotalproduktion 225iställetför240miljarderkronorochantalanställdacirka172000iställetför Omandelensjunkertillbotten,somnåddes2004,blirsiffrorna210miljarderkronor och160000anställda.denökningenfråndagensnivåskulleberouteslutandepå befolkningstillväxtochgenerellökningavkonsumtionen. OmbefolkningstillväxtenharöverskattatsavSCBochbarablirhälftensåstorsom prognosensägerhardetinteenlikastoreffektpåresultatet,somskulleblidrygt 230miljarderkronoroch182000anställda. Enmöjlighetärattdeninkommandeturismenharunderskattats,omantaletturister fråntillväxtmarknadernaväxerfortareänviantagitochåterhämtningenieuropa gårfortaretilldengradattantaletgästnätterväxerdubbeltsåmycket,dvs.cirka50 %,blirresultatet255miljarderkronorochuppemot200000anställda. Helaprognosenantaremellertidattdenmycketstadigaökningenigenerell konsumtionperinvånareisverigekommerattfortsätta.omdentrendenskulle brytaskommerfleraantagandeniprognosen(somettökandeproduktionsvärdeper anställdellerökandeandelhotell'ochrestaurangkonsumtion),samtidigtatt påverkastillensådangradattspekulationerbliralltförsvåra. 26 / TILLVÄXTVÄRK?

27 4/BRANSCHENS STRUKTUR 2023 Förhållandet mellan olika delbranscher Enligtsvensknäringsgrensindelning(SNI)delashotell'ochrestaurangbranschen uppifyrahuvudgrupper:hotell,restauranger,campingplatser/vandrarhem/ stugbyarsamtpersonalmatsalar/cateringföretag/centralkök.närbranschensom helhetvuxitunderdetsenastedecenniethardeolikadelbranschernautvecklats olika Restaurang Hotell Vandrarhem/ Camping/Stugby etc. Personalmatsal/ Cateringföretag/ Centralköketc Figur27.Antalanställdaperdelbransch2000'2011.Källa:SCB Restaurangerutgörstörstandelochharökatmed51%,från63000anställdatill Utvecklingenharvaritmindredramatiskförhotellen,antaletanställdahar ökatmed14%,från29000till33000.personalmatsalar,cateringföretagoch storkökharsamtidigtminskatmed12%,från9300till8200anställda.denstora stjärnannärdetgällerprocentuellökningärdockcampingplatser,vandrarhemoch stugbyar,därantaletanställdaökat135%,från1700personerår2000tillnärmare 4000år2011.Dettaärsamtidigtsomantaletgästnätterpådessaanläggningarinte harökatnämnvärt.enmöjligförklaringärenutvecklingmotmerkringverksamhet, handelochupplevelseindustripåcampingplatserochstugbyar. Trenderna)bakom)delbranschernas)utveckling) Delbranschernaharalltsåutvecklatspåolikasätt,utvecklingsspårenförklarasdelvis avdebakomliggandetrendervidiskuterattidigare.restaurangernaökarmesti personalstyrkafrämstpågrundavenökadinhemskvardagskonsumtion,och svårighetenattgörastoraeffektiviseringargörattmycketavkonsumtionsökningen omsättsipersonalökning.hotellensprocentuellaomsättningsökningärlikartadsom restaurangerna,menverksamhetenärmindrearbetsintensivochmedmer automatiseringavt.ex.bokningssystemomsättsdetienmindrepersonalökning. Campingplatser,vandrarhemochstugbyarärfortfarandesmåisammanhangetmen harutvecklingenmedsig.längtantilllandetochromantiseringavnaturenären tydligtrendnäralltflerleverisoleradefrånnaturenisittdagligaliv. TILLVÄXTVÄRK? / 27

28 28 / TILLVÄXTVÄRK? Camping/vandrarhem/stugby'segmentetharkommitlångtunderdesenasteåren menharfortfarandemycketutrymmekvarförprofessionalisering,specialisering ochutvidgattjänsteutbud 9. Allautvecklingidelsegmentenärnaturligakonsekvenseravstorurbaniseringenå enasidanochvälståndshöjningenförenstordelavbefolkningenåandrasidan;det gerossskälattantaattderasutvecklingintekommerattplötsligtbrytasellervända. Delbranscherna)2023) Omvigörliknandeframskrivningarfördelbranschernasomförbranschenihelhet fårvienbilddärdeuppskattade190000anställdafördelaspådelbranscherna. )))))Hotell) Restauranger) Camping) Centralkök) År) Totalt) Andel) 28% 24% 211%1 Totalt) Andel) 61% 68% 711%1 Totalt) Andel) 1,6% 2,8% 3,21%1 Totalt) Andel) 9,0% 5,8% 4,2% Tabell1.Väntadungefärligfördelningavanställdapådeolikadelbranscherna. ) Figur28.Anställdaperdelbransch.Källa:SCB,Kairosprognos. Snabbmat)och)caféer)framåt)inom)restaurangsegmentet) Inomdetstoraochvarierandesegmentetsominkluderasunderrestaurangetiketten finnstvåundergruppersomvisatpåspecielltstarktutvecklingdesenasteåren.som tidigarenämnts,harcaféerochsnabbmatsställenvuxitbetydligtmeränrestenav restaurangsegmentet enutvecklingsomkanspårastillbakatillomvärldstrender. Restaurangindex,sompublicerasavSCBvarjemånad,germöjlighetattfölja utvecklingenfrån2007ochframåt.detvisarattsnabbmatochcaféerökatmestav allaundersegmentochbetydligtmeränbranschenihelhet. 9 Set.ex.SvenskCamping2020,1SverigesCampingochStugföretagaresRiksorganisation, Restaurang Hotell Vandrarhem/ Camping/Stugby etc. Personalmatsal/ Cateringföretag/ Centralköketc

29 Figur29.Försäljningsutvecklingförsnabbtmatssegmentetjämförtmedrestaurangbranschenihelhet.Källa:Visita Figur30.Försäljningsutvecklingförcaféerjämförtmedrestaurangbranschenihelhet.Källa:Visita Vadsägerdettaomrestaurangsegmentetår2023?Ilinjemedvadvitidigaresaom enmerspretigochspecialiseradbranschsomfokuserarpåsmalarenischersåpekar trendernapåattviår2023serettrestaurangsegmentdärdeidagförhållandevis smågruppernasnabbmatochcaféerutgörenstörredel lunch'och kvällsrestaurangenkommeralltsåattpåettmindreentydigtsättvaraprototypför helabranschen. Enskilda yrkesgrupper SCB:syrkesstatistikpåbranschnivåräckertyvärrinteförattgöranågraavancerade prognoser.ihotell'ochrestaurangbranschenförekommermycketsäsongsarbete, personalomsättningenärhögochmångaserintesinpositionsometthuvudyrke. Somettresultatfinnsyrkesuppgifterkopplattillbranschpåbaracirkahälftenavde anställda,ochdådetärlångtifråntroligtattgruppendärdetfinnsyrkesuppgifterär representativförbranschensomhelhetärdetalltförvanskligtattanvändadessa uppgifterförattdraslutsatseromyrkesfördelning. IställetanvänderviihuvudsakuppgifterfrånVisitasochHRF:slönestatistik.Med hjälpavdennafårvienuppskattningomhurmångainomvarjeyrkesomfinnsi branschen.observeraattstatistikenärsammanställdenbartfråndesomfinnsmedi lönestatistikenochintenödvändigtvisutgörenrepresentativbildförhela branschen.prognosenbördärförtolkasmedförsiktighet. Istatistikenför2011finns100125personerrepresenterade,dvs.drygttvå tredjedelarsåmångasomibranschenihelhet. TILLVÄXTVÄRK? / 29

30 Yrke) Antal) Andel) Receptionister ,9% Kockarochkokerskor ,3% Kallskänkor 941 0,9% Servitörer ,6% Hotellstädare ,3% Köks'ochrestaurangbiträden ,4% Tjänstemän ,7% Övriga ,8% Tabell2.Antalanställdainomolikayrkeskategorier.Källa:Visita,HRF Detvorevanskligtattidetaljextrapoleratrenderisammansättningenav arbetskraftenutifråndennabegränsadedata,menintehellerpassandeattantaatt fördelningenmellanolikayrkenblirdensammaefterettdrygtdecennium.somen kompromissharvitagitframdetydligastetrendernaunderdenperiod informationentäckerochgjortenförsiktig,schablonartadframskrivningavdem. ) Yrke) ) 2004U 2005) 2010U 2011) Skillnad) ) Justering) ) 2023) ) Receptionister 7,9% 6,1% '1,8% '2 4,1% Kockarochkokerskor 7,3% 8,0% 0,8% 1 9,0% Kallskänkor 1,4% 1,0% '0,4% 0 1,0% Servitörer 15,1% 14,5% '0,5% 0 14,5% Hotellstädare 9,3% 8,3% '1,0% '1 7,3% Köks'ochrestaurangbiträden 38,4% 40,1% 1,8% 2 42,1% Tjänstemän 13,1% 11,2% '1,9% '2 9,2% Övriga 7,7% 10,7% 3,0% 3 13,7% Tabell3.Förändringariyrkesgruppernasandelaravbranschensamtframskrivning. Vijämfördeolikayrkesgruppernasandelarundertvåperioder,genomsnittetav åren2004'2005(detidigasteuppgifterna)samtsammasnittavåren2010'2011.de tydligaförändringarsomviävenskriverfram(iminskadgrad)till2023ären minskningavkategoriernareceptionister,tjänstemänsamtimindregrad Hotellstädare,ochenmotsvarandeökningavandelarnaförÖvriga,Köks'och restaurangbiträden,samtkockarochkokerskor.dettaärväntat,givetattdenstörsta personaltillväxtenförväntasskeinomrestaurangbranschen,attreceptionistersoch vissatjänstemänsuppgifterkanautomatiserasihögregrad,samt närdetgäller denökandeandelen övriga enstörrespecialiseringmednyayrkesrollerdär klassificeringenännuintehunnitmed. 30 / TILLVÄXTVÄRK?

31 ) Yrke) ))))Andel)2023) )))))Antal)2023) ))))Förändring) Receptionister 4,1% 7832 '404 Kockarochkokerskor 9,0% Kallskänkor 1,0% Servitörer 14,5% Hotellstädare 7,3% Köks'ochrestaurangbiträden 42,1% Tjänstemän 9,2% Övriga 13,7% Tabell4.Andelochantalperyrkesgrupp2023,samtförändring. Framskrivningengerenbransch2023därallayrkesgrupperökariantalutom receptionister,somförmodasvaraungefärlikamånga.mestbetydelsefulltärkanske behovetav6000flerkockar,kokerskorochkallskänkorsamt7000flerservitörer. Dockbörresultatettolkasmedförsiktighetäveniljusetavattyrkeskategorierna somfinnsintealltidspeglarverklighetenpåettoptimaltsätt.inomdenstora gruppenköks'ochrestaurangbiträdenrymsmångaskildayrkesroller,ochatt anställdainomdennakategoriutförvarierandeuppgiftersomindividuelltkanfalla underandrakategoriermaskerartillvissdelvilkayrkeskompetensersombehövs. TILLVÄXTVÄRK? / 31

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy&

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy& Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen UMEÅ KOMMUN, 31 mars 2014 - Daniel Lindén FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy& enforcement&!

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

Rapport. Den svenska besöksnäringen kompetensförsörjning och kompetensbehov

Rapport. Den svenska besöksnäringen kompetensförsörjning och kompetensbehov Rapport 0197 Den svenska besöksnäringen kompetensförsörjning och kompetensbehov Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 30 mars 2015 I workshop 1 fann vi 36 betydelsefulla trender till 2025 Betydelsen av bilaterala avtal ökar Bönder uppmärksammas

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 2 22 november. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 2 22 november. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 2 22 november FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 22 nov Kommunalrådet och kommunchefen hälsar välkommen Presentation

Läs mer

Välkommen. in till svensk besöksnäring

Välkommen. in till svensk besöksnäring Välkommen in till svensk besöksnäring SVERIGES ROLIGASTE BRANSCH Besöksnäring blir basnäring Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Minicards - Din leverantör av turistinformation Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Varför är Sverige ett så populärt resmål idag för turister och besökare? Shoppingupplevelser, naturen

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Medlemsbranscher 2011. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

Medlemsbranscher 2011. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Medlemsbranscher 2011 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare S t a t i s t i k i k o r t h e t Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, shr, är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt TMALL 0142 Presentation stående v 1.0

Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt TMALL 0142 Presentation stående v 1.0 TMALL 0142 Presentation stående v 1.0 Prognoser för sysselsättningsfrämjande åtgärder och krav i Trafikverkets kontrakt 2017-2020 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Vad är en plats 4 Långsiktig prognos

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning av utländska gästnätter Under januari-april ökade de utländska besökarnas gästnätter med 1 i. Ökningen i var större än i hela Stockholm- Mälarregionen och

Läs mer

ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSLÖSHETEN (S.67-83)

ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSLÖSHETEN (S.67-83) ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSLÖSHETEN (S.67-83) ARBETSMARKNADEN Är en av faktormarknaderna (arbete, kapital och naturresurser) Arbetstagarna bjuder ut sina tjänster mot kapital och företagen efterfrågar dem

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Aug Över 7. gästnätter i augusti Gästnätterna i summerade till över 7. i augusti (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 37 jämfört med

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 HUI Research Åsa Widmark April 2013 Innehåll Bakgrund s. 3 Metod s. 5 Turistekonomisk omsättning s. 6 Besöksvolymer Elmia 2012 s. 7 Elmias turistekonomiska omsättning

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Hotell- och restaurangfacket

Hotell- och restaurangfacket Hotell- och restaurangfacket Härmed överlämnar Hotell-och restaurangfacket yrkanden med förslag till ändringar och tillägg i de kollektivavtal som träffas med arbetsgivarorganisationen Visita. Stockholm

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2009

Gränsintervjuundersökning 2009 Transport och turism 2010 Gränsintervjuundersökning 2009 Sommar (1-1102009) Turism från utlandet minskade under sommarperioden 2009 Sommaren 2009 besökte, miljoner utländska turister Finland, vilket var

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2011

Gränsintervjuundersökning 2011 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 011 Sommar 011 (15 110011) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 011 Sommaren 011, mellan maj och oktober, besökte, miljoner utländska turister

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2011

Gränsintervjuundersökning 2011 Transport och turism 011 Gränsintervjuundersökning 011 Vinter 010 011 (111010 04011) Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 010 011 Under vintersäsongen 010 011, dvs från november till

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Hotellen ökade med 18 i juli Gästnätterna för hotellen ökade med 18 i Uppsala län i juli. Stugbyarna ökade med 37. Men vandrarhemmen minskade kraftigt, vilket gav

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning med 7 år Ökningen av gästnätterna i fortsatte i december och gav ett totalresultat för hela året på plus 7 i. Totalt gjordes i länet år drygt 71. övernattningar

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 Invandringen och arbetsmarknaden Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 1 Uppläggning Invandrades situation på arbetsmarknaden Mer eller mindre kända mönster Förklaringar och policyalternativ Diskriminering

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spetsa Visit Swedens

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden

Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden Oktober 2008 Göran Krafft Kairos Future AB Hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden Future Strategy Action Forskningsbaserad Framsyn

Läs mer