Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011"

Transkript

1 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal Utmärkande för det andra kvartalet var att antalet flygresenärer ökade med hela 21 procent. Den kraftiga ökningen berodde främst på vulkanutbrottet på Island under det andra kvartalet 2010 som i hög grad hindrade resenärer att välja flyg som transportmedel. Störningen i flygtrafiken ledde även till förändrade val av transportmedel för ett stort antal resenärer, exempelvis var efterfrågan på tågresor ovanligt stor på vissa sträckor under det andra kvartalet Under det andra kvartalet, när flyget åter konkurrerade om resenärerna, minskade däremot antalet tågresenärer markant (-8 procent 1 ) jämfört med Det totala antalet gästnätter i Sverige ökade jämfört med motsvarande period 2010 (+7 procent). De svenska gästnätterna ökade med 6 procent, samtidigt som antalet internationella gästnätter ökade med hela10 procent. Även det totala antalet resenärer som reste med rederierna ökade under det andra kvartalet (+3 procent). Prognos för helåret jämfört med Prognosen visar en total ökning om 2 procent för helåret jämfört med 2010, vilket innebär att prognosen för helåret är oförändrad sedan det första kvartalet. En start tillväxtprognos tillsammans med ett ökat antal internationella gästnätter gör att det finns fortsatt goda förutsättningar för en stark resandeutveckling under. OM TURISTNÄRINGENS RESINDEX Utfall, juli Turistnäringens Resindex visar hur transportinfrastrukturen och Sveriges tillgänglighet utnyttjas idag och hur den kommer att utnyttjas i framtiden i form av antalet personresor och gästnätter. Genom att sammanställa resevolymer från alla trafikslag samt gästnätter ur befintliga statistikunderlag kan RTS se trendutvecklingar, göra prognoser och rekommendera möjliga insatser för utveckling. Tendenser inom infrastruktur och ekonomi Tabellen till höger visar de senast uppdaterade uppgifterna inom infrastruktur och ekonomi. Variablerna ger en fingervisning om resultatet i nästkommande Resindex. Infrastruktur Flygpassagerare, juli, jmf juli % Passagerare, rederier, juli, jmf juli % Ekonomi BNP, Q2, jmf Q ,3 Sysselsatta, Sverige Q2, jmf Q ,5 Valuta (TWC-Index 2 ) juli, jmf juli % 1 Enligt RTS beräkningar 2 TCW-index (Total Competitiveness Weights) är ett sätt att mäta kronans värde mot en korg av andra valutor. Ett högt värde på index betyder att kronan har försvagats och ett lågt värde att kronan har förstärkts. Källa: Riksbanken

2 UTFALL FÖR Q2 JÄMFÖRT MED Q % Sjöfart och rederier till och från våra kuster Sammanlagt transporterade rederierna 11,4 miljoner passagerare till, från och inom Sverige under det andra kvartalet, inkl. resenärer över Öresundsbron. Rederiernas passagerare ökade med totalt 3 procent under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period 2010 (11,1 miljoner). Antalet resenärer över Öresundsbron uppgick till 3,9 miljoner under det andra kvartalet, vilket innebär att antalet resenärer ökade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 (3,8). Trafiken till och från Danmark ökade med sammantaget 4 procent under det andra kvartalet ( ) jämfört med det andra kvartalet 2010 ( ). Källa: ShipPax Antal passagerare till och från våra kuster (milj.) Q1 Q2 Q3 Q Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige (milj.) 3 +21% Flygtrafik till, från och inom Sverige Det sammanlagda flygresandet under det andra kvartalet ökade med hela 21 procent jämfört med motsvarande period Det totala antalet resor till, från och inom Sverige uppgick till 8 miljoner under det andra kvartalet, jämfört med 6,7 miljoner Det internationella resandet ökade med 20 procent (6,2 miljoner Q2, 5,2 miljoner Q2 2010), medan inrikesflyget ökade med 27 procent (1,8 miljoner Q2, 1,5 miljoner Q2 2010). Källa: Transportstyrelsen, Swedavia Q1 Q2 Q3 Q % Gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige Det totala antalet gästnätter ökade med 7 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period De uppgick till 12,6 miljoner, jämfört med 11,8 miljoner Antalet internationella gästnätter ökade med 10 procent (3 miljoner Q2, 2,7 miljoner Q2 2010), medan antalet svenska gästnätter ökade med 6 procent (9,6 miljoner Q2, 9,1 miljoner Q2 2010). 1 Källa: Tillväxtverket Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (milj.) Q1 Q2 Q3 Q4 3 Streckad linje visar prognoser för kommande kvartal Tåg RTS uppskattar att SJ:s passagerarantal minskade med totalt 8 procent under det andra kvartalet jämfört med det motsvarande kvartal Sammanlagt hade SJ -8% 8,2 miljoner resor. Källa: SJ kvartalsrapport Biltrafik Det totala trafikarbetet 2 för personbilar under det andra kvartalet ökade med +0,2% 0,2 procent jämfört med samma period Antalet registrerade bilar fortsatte att stiga. Källa: Trafikverket Utfall jämfört med 2010 Tåg och Personbilar 4 Procentuell skillnad jämfört med samma period 2010 Tåg Trafikarbete för personbilar Q1-13 procent + 3,6 procent Q2-8 procent + 0,2 procent Q3 Q4 +3% Totalt utfall för Q2, jämfört med Q Sammantaget ökade resandet och boendet till, från och inom Sverige under det andra kvartalet med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal Från och med andra kvartalet ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i Turistnäringens Resindex. 2 Trafikarbete: Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period. 4 Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid.

3 RTS Index Prognos för helåret jämfört med 2010 Faktorer som påverkar utfallet för RTS prognos för helåret För att ta fram en prognos för helåret analyseras ett antal långa och korta faktorer som alla påverkar resandet och efterfrågan på olika transportsätt och boenden. Nedanstående trender är internationella och inte bara svenska. Våra grannländer och viktigaste europeiska marknader har nämligen samma trendutveckling för resandet utomlands. Långa faktorer Långa faktorer påverkas endast om något exceptionellt händer i världen (krig, naturkatastrofer mm), i övrigt är denna typ av faktorer mer eller mindre konstanta. De långa faktorerna kommenteras därför inte på djupet i denna rapport. Långa faktorer - Arbetsresor Idag reser vi allt längre till och från våra arbeten, i genomsnitt 40 km per resväg. - Fritidsresor På vår fritid reser vi allt längre bort, och dessutom i högre grad utanför vårt eget hemland. - Globalisering Den ökande globaliseringen har lett till att vi gör affärer med marknader allt längre bort. Både importen och exporten, såväl som det utländska ägandet i företagen ökar alltmer. Korta faktorer Korta faktorer är betydligt mer föränderliga jämfört med de långa faktorerna. De korta faktorerna påverkas framförallt av hur den privata ekonomin ser ut för tillfället. Då de korta faktorerna är mer föränderliga, analyseras dessa faktorer mer ingående senare i rapporten. Korta faktorer Ekonomiska faktorer - Valuta När andra valutor försvagas gentemot kronan blir Sverige dyrare för utländska besökare, och på motsvarande sätt blir det billigare att besöka Sverige när det är den svenska kronan som försvagas. - Hushåll Hur stor den disponibla inkomsten är, påverkar i hög grad resandet och efterfrågan på olika transportsätt och boenden. - Avreglering Den första januari 2012 börjar en ny kollektivtrafiklag att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att kommersiella aktörer kan köra på sträckor som tidigare endast läns- och lokaltrafikbolagen trafikerat. Korta faktorer Kapacitet - Kapacitet Kapacitet, eller utbud, av olika trafikslag och boendeformer påverkar hur vi väljer att resa och bo. Fler, alternativt färre, aktörer på exempelvis flyg- eller tågmarknaden påverkar hur och till vilken utsträckning vi väljer att utnyttja denna typ av trafikslag.

4 RTS Index Prognos för helåret jämfört med 2010 KORTA FAKTORER - Ekonomiska faktorer Valutaeffekter Kronans utveckling mot viktiga valutor i augusti. Marknad Valuta Den svenska kronan i jämförelse med andra viktiga valutor. Procentuell skillnad, augusti Norge NOK Ingen skillnad Danmark DKK -2 procent Europa EURO -3 procent Storbritannien GBP -9 procent USA USD - 15 procent Viktiga valutor, förutom den norska, har försvagats gentemot den svenska kronan. Relativt sätt har Sverige därmed blivit dyrare för utländska besökare. Valutaförändringar kommer att bidra till ett ökat utrikesresande för svenskar under, samtidigt som det blir dyrare för besökare att konsumera i Sverige. Källa: Forex Disponibel inkomst Hushållens disponibla inkomster beräknas öka med 4,5 procent under (1,4 procent 2010). Svenskarna förväntas dessutom öka konsumtionen med 3,9 procent (3,5 procent 2010). Under 2010 minskade hushållens sparande, och hushållens konsumtion ökade starkt trots en relativt svag utveckling av den disponibla inkomsten. Konsumtionen bedöms öka relativt starkt de närmaste åren. Källa: SCB KORTA FAKTORER - Kapacitet Tågmarknaden: Nya banor, nya tåg och avreglering Den påbörjade avregleringen har fortsatt begränsad effekt även under det andra kvartalet. Tidigast från och med december, då det blir fri och öppen konkurrens att bedriva persontrafik på de svenska spåren, kommer effekter av avregleringen att bli synliga. Källa: Trafikverket, Sundsvallståg Flygmarknaden: Nya flygbolag och linjer Ett flertal aktörer i norden positionerar sig just nu för att öppna flera linjer till, från och mellan nordiska städer. Detta kommer att innebära ökad konkurrens och mer kapacitet på flygmarknaden, vilket i sin tur kommer att leda till ett ökat antal flygresor. Källa: Transportstyrelsen Hotellmarknaden: Nya hotell I höst öppnar två nya hotell med över 100 rum i Stockholm, Scandic Grand Central och Scandic Victoria Tower de sista stora hotellen som öppnar inom överskådlig tid. Tiden mellan ett beslut om hotellbygge och innan det öppnar är mellan tre till fyra år och de senaste besluten togs innan finanskrisen 2008.

5 RTS Index Prognos för helåret jämfört med 2010 Sjöfart och rederier Totalt gjordes det turer till och från Sverige under det andra kvartalet, en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period 2010 (26 335). Utrikestrafiken ökade med 1 procent medan inrikestrafiken endast ökade marginellt, med 0,3 procent. Källa: ShipPax Bil och väg Svenska folket ägde 2 procent fler bilar under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period I juni fanns det personbilar i trafik, en ökning med 4 procent sedan årsskiftet 2010/. Över hälften (56 procent) av svenskar som har bil använder den till längre resor som exempelvis semesterresor. Källa: SCB, Bil Sweden TURISTNÄRINGENS RESINDEX: PROGNOS FÖR HELÅRET RTS prognos för helåret visar en total ökning om 2 procent. En sammanvägd ökning om 2 procent innebär att efterfrågan på resor och boende kommer att fortsätta öka under. Tillväxtprognosen för Sverige är den starkaste i Europa, och tillsammans med ett ökat antal internationella gästnätter finns det fortsatt goda förutsättningar för en stark resandeutveckling under. Det sammanlagda resandet med rederier vändes under till svag tillväxt, och på flygmarknaden fortsätter kapaciteten på utrikeslinjer att öka. Prognosen för helåret visar en total ökning om 2 procent, och är därmed oförändrad sedan det första kvartalet. Trafikslag / Boende Prognos helår (jmf 2010) Sjöfart och rederier + 2% Flyg + 11% Tåg - 4% Bil + 1% Gästnätter + 5% Turistnäringens Index + 2%

6 Bilaga: Uträkning RTS Index exempel Prognos för helåret jämfört med 2010 Steg 1 I detta exempel har det första och andra kvartalet under redan passerat. Då det redan finns ett utfall för respektive kvartal behöver vi inte väva in de långa och de korta faktorerna (se sid 4). 1 I detta exempel har däremot inte det tredje och det fjärde kvartalet ännu passerat, och vi gör därför prognoser för respektive kvartal. Prognoserna baseras på utfallet för trafikslaget, alternativt gästnätterna, under det motsvarande kvartalet 2010, som multipliceras med de långa och de korta faktorerna. Genom att addera kvartalen får vi sedan fram en prognos för respektive trafikslag, samt för gästnätter. Steg 2 Genom att addera prognoserna för respektive trafikslag, samt gästnätter, så får vi fram en total prognos för. 2 Steg 3 Genom att dividera prognosen för respektive trafikslag, samt gästnätter, med utfallet för motsvarande trafikslag och gästnätter år 2010, får vi en procentuell skillnad som utgör prognosen för trafikslaget och gästnätter för helåret. 3 Turistnäringens Resindex för helåret räknas fram genom att dividera den totala prognosen för med det totala utfallet för Resultat Turistnäringens Resindex: Prognos för helåret jämfört med 2010 Resultatet från steg 3 utgör Turistnäringens Resindex. För varje kvartal justeras prognosen fram till årets slut. Efter kvartal fyra jämförs prognosen för utfallet av helåret, med utfallet för 2010.* *Biltrafik viktas som 7 ggr tågets volym, vilket är föhållandet för resor över 10 mil. Gästnätter viktas 3 ggr mot trafikslagen. Gästnätter utgör därmed procent av trafik- och boendekorgen.

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007 TEM 28 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-27 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 28 5 Utveckling

Läs mer

TEM 2011 HAPARANDA HAPARANDA 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011. Inklusive åren 2003-2010

TEM 2011 HAPARANDA HAPARANDA 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011. Inklusive åren 2003-2010 TEM 2011 HAPARANDA Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011 Inklusive åren 2003-2010 RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Haparanda 2011 3 RESULTAT TURISMEN

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

1. Godkänna förfrågningsunderlaget som ryms inom kommunstyrelsens budgetram

1. Godkänna förfrågningsunderlaget som ryms inom kommunstyrelsens budgetram 0 Öster Tjänsteutlåtande * Tillväxt- och marknadsenheten Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2014-09-30 Dnr KS 2014/0280 Antagande av förfrågningsunderlag Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor har

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos 2012-2020

Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos 2012-2020 Turistnäringens Trendanalys 2013 Prognos 2012-2020 Trendanalys 2013 Prognos 2012-2020 Sammanfa&ning: Dämpad prognos mot 2020 Tillväx9akten i turistnäringen har dämpats y9erligare och prognosen för den

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015 Ur innehållet: Stark exportuppgång...sid 3 Svensk export visar åter tecken på styrka efter flera svaga år och bidrog till att bredda uppgången i Sveriges ekonomi fjärde kvartalet. Vid sidan om tjänsteexporten

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Smakar det så kostar det

Smakar det så kostar det Smakar det så kostar det En utredning med fokus på flygbonusprogram Konkurrensverkets rapportserie 2003:1 Konkurrensverket mars 2003 ISSN-nr 1401-8438 AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 Foto: Barrie Rokeach/Getty

Läs mer

3 Den svenska flygmarknaden

3 Den svenska flygmarknaden 12 13 3 Den svenska flygmarknaden 3.1 Historik År 1944 fick det privatägda företaget SILA, som än idag är det svenska moderbolaget till SAS, tillstånd att bedriva luftburen linjetrafik - huvudsakligen

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011

Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011 Utveckling av TURISMNÄRINGEN i Malmö 2011 Innehåll 3 Turismen i Malmö en växande miljardindustri! 5 Definition av turism 7 Malmö Turisms uppdrag 11 Turismen i Malmö omsätter 6,8 miljarder kronor 16 Var

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer