#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN"

Transkript

1 #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år EN RAPPORT FRÅN

2 2 / TILLVÄXTVÄRK?

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN 6 3/ BRANSCHENS STORLEK ÅR / BRANSCHENS STRUKTUR / UTBUDET AV UTBILDAD ARBETSKRAFT 32 6/ UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH BRANSCHENS BEHOV 36 7/ SLUTSATSER 45 8/ OM PROJEKTET 47 TILLVÄXTVÄRK? / 3

4 FÖRORD Hotell'ochrestaurangbranschenstårinförbådestoramöjligheterochutmaningar. BesöksnäringenärenavdestörstanäringarnaiSverige.DenväxersnabbareänBNP ochskafördubblasinomsättningunderkommandetioårsperiod.samtidigtfinns storriskförattvistårinförenframtidakompetensbrist.enavdeviktigaste framtidsfrågornaärhurviskaattrahera,rekryteraochbehålladenbästa kompetensen. UHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensammayrkesråd),somägsav ArbetsgivareföreningenKFO,Visita,HRFochUnionen,tog2012initiativtill undersökningen Sverigesmestattraktivabransch (BFUF,rapport1/2013).Syftet varattfåfördjupadkunskapomdenframtidakompetensutmaningen.irapporten studeradestrenderomframtidensmedarbetare,ledarskap,rekryteringoch employerbranding,värderingarochuppfattningarbådeblanddesomjobbari branschenidagochblandungasomintegördet.analysenvisadeblandannatattvii branschenbehöverbliännubättrepåattutvecklaledarskapet,investeraivåra medarbetare,samarbetaochengageraosssamtarbetaförförbättradarbetsmiljö. RapportenTillväxtvärk?handlaromhurbranschenkommerattseutår2023.Denär enfortsättningpåarbetetmedattkartläggaframtidakompetensutmaningar.genom omvärldsanalysharviidentifierattrenderiomvärldensomsamverkarochsom kommeratthaavgörandepåverkanpåhotell'ochrestaurangbranschenframtillår 2023.Vårprognosäratthotell'ochrestaurangbranschenkommerattökakraftigt ochomfatta190000personeriabsolutatalår2023,jämförtmeddrygt140000år 2011,personalstyrkanbehöveralltsåökamedcirka50000personer.Men,behovet ärstörreänså.samtidigtsomtillväxtenibranschenkommerattvarakraftigde kommandetioårenharvienhögpersonalomsättning.detledertillattvikommer attbehövarekryteramellan40000och50000personerperårmellan2013och Gymnasieutbildningarnaärinteinärhetenavattutbildatillräckligtmångaföratt fyllabehovet,omdetskatäckasavpersonermedrelevantutbildning.ävenmed optimistiskaantagandentäckerdeutexamineradebaracirkaentiondelav personalbehovet.omintedebranschinriktadeutbildningarnablirmycketmer populäraoch/ellerpersonalomsättningenibranschensjunkerdrastiskt,kommer andelenpersonalmedrelevantutbildningförbranschenattvarafortsattlåg. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar.nästasteghandlaromkraftsamlingochgemensamtarbete. Vivilltillsammansmedföretagenarbetastrategisktochmedvetetförattattrahera ochbehållakompetenssamtmedverkatillattuppdaterabildenavbranschenochnå måletattbesöksnäringenskavarasverigesmestattraktivabransch. Stockholm,januari2014 MalinAckholt(HRF)ordförande,UHRochGöranAndersson(Visita),UHR 4 / TILLVÄXTVÄRK?

5 1/INLEDNING Basnäring)med)utmaningar) BesöksnäringenäridagenavSverigesbasnäringar.I Nationellstrategiförbesöks' näring strategi2020 harbranschenformuleratmåletattfördubblaturismens omsättningpåtioårssikttill500miljarderkronorochökaantalanställdatillöver Förattnåditkrävsblandannatattnäringenkanattraheraochbehålla kompetentarbetskraft Syfte)med)projektet) SyftetmedTillväxtvärk?ärattfåökadkunskapomhotell'ochrestaurangbranschen förattviskakunnamötaframtidautmaningar.medhjälpavtrendanalysoch prognoserutifrånoffentligstatistikvillvivisahurbranschenkommerattseutår 2023.Hurstorärden?Hurmångaarbetariden?Hurärdenstrukturerad?Hurstort ärpersonalbehovet?vilkakompetenserkommerattbehövas?hurkan kompetensbehovettillgodoses? Projektets)genomförande) ProjektetärinitieratavUHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensamma yrkesråd)ochfinansieratavvisitaochhrf.undersökningengenomfördesunder 2011'2013,förunderlagochanalysstårKairosFuture.Rapportenärfinansieradav BFUF(besöksnäringensforsknings'ochutvecklingsfond)somägsavVisitaochHRF. Kunskapsinhämtning)genom)analys)av)statistik,)enkäter)och)intervjuer) DatafrånStatistiskacentralbyrån,Tillväxtverket,SkolverketochSvensktNäringsliv liggertillgrundföruppskattningarna,denharbearbetatsavkairosfuture.föratt undersökaattitydertillochuppfattningaromkompetensutvecklinghosolika grupperknutnatillbranschengjordesenenkät.de925svaranderepresenterarfyra olikagrupper:anställdaibranschen(340),arbetsgivarrepresentanter(342),elever pågymnasietshotell'ochrestaurangprogram(199)samtlärarepåmotsvarade program(44). Dennarapportkanladdasnerisinhelhetpåbfuf.se.Därfinnsocksåen sammanfattning. TILLVÄXTVÄRK? / 5

6 2/BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN Närmanvilllärakännasinframtidhjälperdetattbetraktasinegenvärldfrån utsidan.attstigaursinvanligarollochsittvanligaperspektivkräverdockenaktiv handlingochverktygsomhjälpertillattnavigeraienovanmentalmiljö.kairos Futureanvänderenmodellsomkallasäggetsomhjälpertillattdrakopplingar mellandenstoraochlillavärlden. Omvärldsanalys och ägget Namnetäggetkommeravattmodellenäruppdeladitreskikt,därdeninredelen, invärlden,ärdenegnaorganisationen,mellanlagret,närvärlden,ärdenegna branschenochytterlagret,omvärlden,ärdetbredaresamhället.mellanlagrengår orsakssambandeninåtochutåt. Legalt Ekologi miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) Figur1.Äggetärenmodellsomdelarvärldenitredelar;denegnaorganisationen,denegnabranschen,det omgivandesamhälletochvisarsambandendäremellan. Omvärldsanalysförenhelbransch,somhotell'ochrestaurangbranschen,innebär attinvärldenochnärvärldenflytersammanochattdenviktigakontaktytanär mellanbranschenochomvärlden.fokusblirdåpåtrenderiomvärldensomdirekt ellerindirektpåverkarbranschen. Arenorna:)EPISTEL(M))) Modelleninnehållersexolikaarenorförtrender,somsammanfattasavEPISTEL(M). Ekonomiochmarknad Politik Institutioner Socialtochlivsstil Teknikochvetenskap Ekologi,miljöochhälsa Legalt Media 6 / TILLVÄXTVÄRK?

7 Förändringarinomdessaområdengerupphovtillmerkonkretaeffektersomvikan observera,detärdessavikallartrender.entrendskavaraenobserverbar,varaktig förändringmedenbestämdriktning meränbaranågotsomäriropet. Trenderiomvärldenpåverkarbranschenpåolikasätt;depåverkarhurstor efterfråganpåbranschenstjänsterblir,vilkatjänsterdetärsomefterfrågas,kraven pådessa,branschensattraktivitetförpersonal,kravenpådemsamtderasegna förväntningarochkrav. Tio avgörande trender som påverkar hotelloch restaurangbranschen mot år )Storurbanisering) Urbaniseringinnebärattflyttafrånlandsbygdtilltätort.Tätorterkanvaraväldigt små,ochdetärinteflytttillmindreortersommenasmedstorurbanisering.det handlarsnarareomflyttfrånmindreortertillstorastäderochderasomland. Utvecklingendrivsavökadspecialiseringochenlängtanefterenurbanlivsstil,som kräverstörrestäderänentypisksvensktätort.nästanallakommunersomväxer liggeristorstadsregionernaochderastillväxttaktharaccelereratunder2000'talet. 2)Kompakt)boende) Närstädernaväxerblirutrymmedyrareochmeravenlyxvara.Arkitektbyråersom exempelvisstudioweaveochshigerubanritarkompaktamikrolägenheter,ikea skyltarmed sålevervipå25kvadrat ochalltflerbyggersinlivsstilutifrånde förutsättningarsomgesavettkompaktboende. 3)Ökat)resande)och)turism) Detinternationellaresandetharökatkraftigtochmyckettyderpåattökningen fortsätter.denstörstarelativatillväxtenkommerfrånnyamarknader(kina,indien m.fl.)dåökatresandehängernäraihopmeddenekonomiskautvecklingen,till exempelandelenavbefolkningensomreserpåsemester. 4)Ökad)mångfald) Alltmindrekommerattvarahomogentiframtidenssamhälleochvaru'och tjänsteutbudetkommerattblialltmindrestandardiserat.denkulturellamångfalden isverigeökarpåmånganivåerochlängsmångadimensioner.förutomenkulturell ochetniskdiversifieringiochmedökadinvandringdesenasteårtiondena,harvisett alltstörreskillnaderilivsstilar,grupptillhörigheterochidentiteterävenpåandra plandäralltmerskildapreferenserinomdietochkosthållningspelarenviktigroll. 5)Kunskap)om)mat)och)dryck) )en)statussymbol) Urbanlivsstilinnebärinriktningpåkonsumtionsnarareänproduktion.Statusoch identitetbyggsgenomattkonsumerasakerochenavdeviktigastekategoriernaär matochdryck.attkännatillochutvärderamatochdryckvisarattmanärkunnig, harrådmedkvalitetochtidattodlaintresset. 6)Allt)blir)premium)) Medökandemateriellstandardochökandefokuspåupplevelserochkrävande konsumtionsomstatussymbolfinnsdetutrymmeförlyx'ochgourmetvarianterav enstormängdvaror.snabbmatharvidgatsinkundbastillmerpenningstarka TILLVÄXTVÄRK? / 7

8 kundermedlyxigareprodukter,utbudetavpremiumchokladharexploderatunder desenasteåren,liksomavpremiumvarianteravkaffe,öl,kött,glassmedmera. 7)Rurbanisering) Denfortsattaurbaniseringenpräglasavdetökadeintressetförochsträvanefter kontaktmednaturen.somettresultatväxerettintressefördetlantliga,viseren rurbaniseringavsamhället(sammanslagningavengelskans rural och urban ).Det betyderattboistadenmenlevasompålandet,attt.ex.värnadetlokala,odlabönor påbalkongenochbakasurdegsbröd.enstarklivsstilstrendsomväxerinternationellt ärs.k.urban1farming.odlingslotternablirflerochattodlapåbalkongblirallt trendigare.iettiallmänhetalltmerurbaniseratlivsökervipåledigastunderefter enkla,autentiska,lokalaochnaturligaupplevelser. 8)ZeroUfriction)life) Undersenareårharvihörtmycketomdetsåkalladelivspusslet.Viförsökerpassain alltmerivardagslivet,orkamerochhinnamer.enkonsekvensbliratttidochenergi bliralltmervärdefullaresurser.enkelhetochtillgänglighetärdärförtydligatrender inomdetaljhandelochandravardagsbranscher.viblirmindreochmindretoleranta motstörningarivardagenallteftersomvåradagligarutineralltmerliknarväloljade maskiner,liktstadstrafiksomkanlamslåsavenolyckaellerförseningärvåraliv beroendeavattalltgårsomdetska friktionsfritt.industrinsjustintime'begrepp ärpåväginiprivatlivet.alltfärrekonsumenterplanerarsinainköpmeden inköpslista,alltsombehövsskabarafinnas. 9)Allt)blir)en)upplevelse) Enalltstörredelavkonsumtionenläggsidagpåupplevelseriställetför konsumtions'ellerkapitalvaror.attvaramedomnågot,ellerhavaritmedom, värderasoftahögreänattägasaker.upplevelseindustrinväxersigstörrebåde nationelltochglobalt.menvivillintebarakonsumeraroligaupplevelser,vivill ocksåattupplevelsernaskavaralivsstilsförändrandeochhanågonverkligochäkta meningförosssomindivider. 10)Mer)flexibelt)arbetsliv)och)upplösning)mellan)arbete)och) fritid) Nio'till'fem'jobbetärintelängrenorm.Deteknologiskaredskapenmöjliggörjobbpå distans:hemifrån,fråncafé,påtågetetc.samtidigthararbetsmarknadenblivitmer flexibelnärdetgällervilkatimmarpådygnetviutförarbetet.imångabranscheroch verksamheterärmedarbetarnaintelängrelikabundnatillbestämdageografiska platserellerspecifikatimmarpådygnetförattutföraettbraarbete.påcofficei Stockholmkanmanarbetamedfulleffektivitetochprestandamedhjälpavtrådlöst nätverkochfildelningssystempåcafé.tilldettakanviävenkopplaenväxande cafékulturävenpåfritiden.kaffeochfikapauserharlängevaritenstapelvarai svenskkultur.menunderdesenasteårenharfikakulturen,itaktmedattenurban livsstilalltmerblivitnorm,flyttatuturhemmentillcaféerpåkontinentalt,eller möjligtvisamerikanskt,manér.caféetharblivitbådeensocialmötesplatsochen arbetsplats,etthemutanförhemmet,förframföralltungaistörrestäder.caféernas andelavbranschensomhelhetharocksåstadigtvuxitunderdesenasteåren. 8 / TILLVÄXTVÄRK?

9 TILLVÄXTVÄRK? / 9 Trenderna och branschen Mångaavdeuppräknadetrendernaärsammankopplade olikauttryckavsamma grundläggandemegatrender,ellerskildafenomensomdriverpåellermöjliggör varandra. Storurbaniseringen)till)grund) Storurbaniseringen,medskiftetfrånsmåorttillstorstadsnarareänfrånlandtill stad,liggeribottenochförmedsigenuppsättningförändringarilivsstiloch konsumtionsmönster. Medenalltmerurbanlivsstilharmanettstörrenöjesutbudisinnärhetoch kompaktleverneochplatsbristgörattmersocialtumgängeskerutanförhemmet.i taktmeddentilltagandestorurbaniseringenunder2000'taletharkonsumtionenav restaurangtjänsterökatimotsvarandegrad. Cafékulturen)här)för)att)stanna) Cafékulturenärettuttryckavsammamegatrend.Medanrestaurangerharfokuspå matochmåltiderochbarerochklubbaroftakretsarkringalkohol,fungerarcaféerna somett utehem medlitelägreintensitetochkostnad.därkanmanumgåsmer avslappnatänöverenfullständigmåltid.attcaféernakretsarkringkaffeochinte alkoholgörattde,förutomattvaraenmötesplatsframföralltpådagen,dessutom blirattraktivasomarbetsplatsförmångaavdenyaflexiblakunskapsarbetaresom barabehöversindatorochinternetförattkunnaarbeta.dettapekarpåatt caféernastillväxtärenlångsiktigtrendsompåverkarbranschensframtida sammansättning. Nollfriktionslivet)föder)snabbmatssegmentet) Närnollfriktionslivetblirettidealellerrentavnormidenurbanamiljönär snabbmatsbranschenennyckelspelare.snabbmat,förutomcaféerna,ärdendelav branschensomökatmestunderdesenasteåren.närtidblirmervärdefulltän pengarförmångaärmanvilligattbetalaextraförattfåsinmatmedettminimumav väntanochbesvär.snabbmatblirdärmedettalltmerkonkurrenskraftigtsubstitut förhemlagadmat,somtarmertid.processinnovationochautomationärviktiga konkurrensmedelförattuppnåallthögreeffektivitetochenkelhet,vilketärvadsom räknasinomsegmentetefterattgrundkravetpågodochfräschmatuppnåtts. Snabbmatenstillväxtärkomplementettillcaféernas.Därcaféernahandlarom njutning,långsamhetochattgörasighemmastadd,fyllersnabbmatensdetmotsatta behovet:någotattätapåsprångutanansträngningellerstörreengagemang. Hårdnande)konkurrens)och)högre)förväntningar) Storurbaniseringensframfartledertillattenalltstörredelavbranschenbefinnersig tättinpåochihårdkonkurrensmedandra.situationensomvarvanligareförr,att restaurangellerhotellvardetendaellerettavfåalternativinärområdet,blirallt mindretypisk.ikombinationmedattkännedomochvisskräsenhetnärdetgäller matochdryckärennystatussymbolhardettahöjtkvalitetskravenrejält.detärnu viktigareattstickautocherbjudanågotsomandraintehar,varesigdetärmiljö, smakellerservice.detgördetviktigaremedbraochkompetentpersonal(som gärnakanmatchaellerhelsttoppakundernasproduktkännedom)ienbranschsom traditionelltpräglatsavlågainträdeskravochkortakarriärer.iljusetavdetta präglasbranschensframtidmöjligtvisavhögrelönerfördenskickligaste

10 personalen,merlångsiktiginvesteringikompetensochetableringavtydligare karriärvägar. Naturromantiken)tar)sig)flera)uttryck) Medurbaniseringföljerromantiseringavlandet.Itaktmedenstorurbanlivsstildär viintelängreborinaturenochsällankommerikontaktmeddenöverhuvudtaget, blireffektenännukraftigare.närurbanitetenblirnormlängtarviefterlandetgenom atttittapåbonde'tv,campa,odlagrönsakerpåbalkongen,köpalokalproduceratoch ekologiskt. Turism)från)avlägsna)länder)och)kulturer)ställer)nya)krav) Turismenökarvärldenöver,framföralltökarantaletresandefråndestoraländerna medsnabbekonomisktillväxtsomkina,indien,brasilienm.fl.turismenisverige harhittillsmesthandlatombesökarefrångeografisktoch/ellerkulturellt närliggandeländer,mendenbörjarförändras.samtidigtökarmångfaldenocksåpå hemmaplan,ochförmåganatthanteraenstörreochbredareuppsättningkravoch förväntningarblirviktig. Branschen)specialiseras)och)spretar)i)olika)riktningar) Medstorurbaniseringföljerstorskalighetochmedmerstorskalighetföljerattdet finnsunderlagföralltsmalarespecialiseringar.vadhotell'ochrestaurangbranschen utsättsför detgemensammamönstretbakomcaféernasframryckningar, snabbmatsställenasrollsommöjliggörareavennollfriktionslivsstil,flergraderav exklusivitetfrångeneriskamärkenupptillpremiumochsåvidare ärattdeolika undergruppernainombranschenrörsigbortfrånvarandra.debliralltbättrepåatt fyllaalltmerolikabehov.ombranschenförrhandladeomatttillfredsställaflera olikabehovsamtidigt,handlardennuochiframtidenmeromatttillfredsställaett ellernågrafåbehovextremtväl. Tillväxt och förändring Fleratrenderiomvärldensamverkarförattgörahotell'ochrestaurangbranschen tillettsegmentsomväxerkraftigtochsomocksåförändrasinterntallteftersomvissa delaravbranschenväxermeränandra. Trenderpåverkarvarandraochorsakssambandenblirlättmycketkomplicerade(se figur2).nettoeffektenavförändringsprocessernavinustårinförärdockenkelt sammanfattad:branschenväxer,dendiversifierasialltmerseparataoch specialiseradedelarochpersonal91och1kompetensförsörjningenblirmercentral. Utvecklingendrivsavnågrafåbakgrundstrender.Framföralltstorurbaniseringen, sominnebärattenalltstörreandelavsverigesbefolkningkoncentrerasi storregionernaochidestörrestäderna,driverpåenomfattandestrukturförändring. Medalltstörreochtätarebefolkningskoncentrationerochstörremångfaldmellan kulturerochsubkulturerfinnsdetocksåutrymmeförmycketmerochsmalare specialiseringinombranschen. Detökandevälståndetgenerelltochframföralltidestörrestädernaärocksåen pådrivandetrend.merpengarochmindretidgörattdetimångafallblirmer attraktivtattköpamatänattlagaden.kundernablirmerkunnigaochmerkrävande 10 / TILLVÄXTVÄRK?

11 inommatochdrycksamtidigtsomdenökandetäthetengörattalternativenärfler. Resultatetblirökadkonkurrensochökadekvalitetskrav. Ökatglobaltvälståndlederäventillökadturism,vilkenärenviktigmarknadför branschen.framföralltturisterfrånländerutanföreuropaberäknasståförenstor delavtillväxteniresandetframöver. Digitaliseringenkanocksåansessomenbakgrundstrend,detärdensomgör arbetslivetmerflexibeltochickeplatsberoende.digitaliseringskaparden kommunikationskapacitetochinformationstillgångsomgörnollfriktionslivet möjligt.digitaliseringenharocksådeneffektinomhotell'ochrestaurangbranschen somdenhariandrabranscher,denminskarbehovetavvissakompetenserochökar behovetavandra.frånautomatiskabokningssystemtillmobilbetalningar, branschensbehovnärdetgällerkompetensochutbildningutvecklasitaktmed tekniken. Branschensframtidsutsikterärgoda,dettaunderstödsavfleratrender.Kraftig befolkningstillväxtistorregionernatillsammansmedvälståndsökninggeren omfattandeochihållandelivsstilsförändringmotmerumgängeochmatochdryck utanförhemmet.trendernaliggertillgrundförprognosenombranschens utvecklingdenärmastetioåren,därefterfråganbådefrånsverigeochutlandet förväntasfortsättaöka. Storurbanisering Större och tätare utbud Ökad restaurangkonsumtion Branschen växer Kompakt boende Flexibelt arbete Digitalisering Ökat välstånd Premiumversioner av allt Kunskap blir status Tid mer värdefull än pengar Man umgås mer ute Man arbetar mer ute Ökad konkurrens Kvalitetskraven blir hårdare Cafekulturen växer Mer och smalare specialisering Högkvalitetssnabbmat växande segment Nollfriktionsliv Snabbmaten ökar Ökad turism Ökad kulturell/ subkulturell mångfald Viktigt att hantera skilda önskemål Bra personal blir viktigare Allt blir en upplevelse Naturromantik Nya rutiner och kompetenser Camping ökar Personalförsörjningen kritisk fråga Figur2.Schematisköversiktövertrendersorsakssamband.Trendernasamverkarikomplexamönster,mynnar utiattbranschenväxer,specialiseras,ochpersonal'ochkompetensförsörjningenökaribetydelse. TILLVÄXTVÄRK? / 11

12 3/BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 Vikanmotbakgrundavdeninledandetrendkartläggningenochdesenasteårens utvecklingkonstateraatthotell'ochrestaurangbranschenmedstorsannolikhet kommerattfortsättavaraenväxandebranschunderdetkommandeårtiondet.men hur1mycketkommerdenattväxaochhurkommerdettaattpåverkabehovetav personal?idettaavsnittpresenterasenprognosöverbranschensframtida produktionsvolymochpersonalbehov. Om prognoser Detäralltidvanskligtattgöraprognoser,framtidenrymmeralltidettmåttav osäkerhetsomökarjulängreframitidenvispanar.menprognoserärändåett viktigtverktygförattkunnakonkretiseravåraantagandenomframtiden.en prognosärettstruktureratsättattdramöjligaochtroligakonsekvenseravden utvecklingviseridag.dentvingarossattblispecifikaivåraantagandenom framtidenochhjälperossattskiljadettroligafråndetönskvärda. Prognosenfördetframtidakompetensbehovetinomhotell'och restaurangbranschensompresenterashärärresultatetavensammanvägd framskrivningavutvecklingenhosettstortantalegentligenokändafaktorer. Resultatetblirenbeskrivningavenmöjligframtid dettroligastegivetattviinte vet. Prognosmodellen Efterfrågan)på)branschens)tjänster)i)tre)komponenter)) Prognosenärstruktureradsåattvimodellerardentotalaefterfråganpåbranschens tjänstersomkommandefråntreolikahåll:desvenskahushållenskonsumtion, svenskaföretagochmyndigheterskonsumtionsamtkonsumtionenfrånutländska besökare.datafrånstatistiskacentralbyrånochtillväxtverketliggertillgrundför uppskattningarna. 1 Försvenskahushållanvändsbefolkningsframskrivningar,siffroromtotal konsumtionsamthotell'ochrestaurangtjänstersandelavdenna.förföretagoch myndighetermodelleraskonsumtionenirelationtillhushållenskonsumtion,somen vissandelövertid.församtligaframskrivningaranvändslöpandepriser. Värdetavutländskabesökareskonsumtionharuppskattatsefterenkartläggningav Tillväxtverket.Vigörantagandetattinkvarteringssiffroridethärsammanhanget utgörettgodtagbartindexpådentotalavolymenavturistersombesökersverige ochdärmedhurmängdenkonsumtionpervolymförändrasövertid. 1 Framskrivningarnaanvänderdensenasteinformationsomfannstillgänglignärprognosen gjordes.detinnebäruppgifterförbådeår2011och / TILLVÄXTVÄRK?

13 Enslutligframskrivningöverproduktionenperanställdledertillenuppskattningav hurmångaanställdasomkommerattbehövasibranschen. Hushåll Befolkning Total konsumtion perperson H&R:sandelav konsumtionen Företag och myndighet Utländska turister Privat konsumtion Företagoch myndigheter somandelav privat Σ H&R' konsumtion pergästnatt Gästnätter Gästnätterper landgrupp Total efterfråge' volym Produktions' volymper anställd Antal anställda Figur3.Övergripandemodellförprognosen. Hushållens konsumtion Uppskattningenavhushållenskonsumtionärbaseradpåföljandemodell:Detfinns ettvisstantalmänniskorisverige,dekonsumerarförettvisstantalkronorper personochårochenvissandelavdepengarnagårtillhotelloch restaurangkonsumtion Figur4.BeräknatinvånarantaliSverigeframtillår2023.Källa:SCB:sbefolkningsprognos2012. Vidår2023beräknasSverigesbefolkningnärmasig10,5miljoner.Dentotala konsumtionenperpersonikronorsedanmillennieskiftethartrotskonjunktur' förändringarstigitmycketregelbundet.viantarattdenutvecklingenfortsätterpå sammasätt.siffrornaärresultatetavbehandlingavnationalräkenskapernadär siffrorpåsvenskahushållskonsumtioniutlandetochutländskabesökares konsumtionisverigeharräknatsbort. TILLVÄXTVÄRK? / 13

14 Figur5.HushållenstotalakonsumtioniSverigeperpersonochårilöpandepriser.Källa:SCBsamtKairosprognos Närstorurbaniseringentogfartkring2005följdekonsumtionenavhotell'och restaurangtjänstersomandelavdentotalakonsumtionenmed.deutgöridagen störreandelavhushållenskonsumtion.uppskattningenavsvenskahushålls konsumtionavdessatjänsterfåsgenomattdraborttillväxtverketsuppskattning överutländskaturisterskonsumtion 2 frånnationalräkenskapernasuppgifterom totalslutkonsumtionenavtjänsterna. 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% Figur6.Inkvarteringstjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtion. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. 2 Seavsnittetomutländskabesökareskonsumtion,sid / TILLVÄXTVÄRK?

15 ) 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% Figur7.RestaurangtjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtioniSverige. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. Närdetgällerinkvarteringarärtrendenintehelttydlig.Efterettfallfrån2000till 2004,undantagetkrisåren2009'2010,synsdockenökandetendensfrån2005och framåt.vigörantagandetattdennatrendfortsätter.pårestaurangsidanärtrenden tydligare,medettklartbrott2005precisnärstorurbaniseringenslogiöverväxeln. Omviantarattstorurbaniseringenochmedföljandeskifteiumgängeskulturoch livsstilliggerbakomåtminstoneenbetydandedelavtrendensåinnebärdetattden börfortsätta.storurbaniseringenvisaringateckenpåattavtaochalltpekarpå ytterligarebefolkningskoncentrationistorstadsområdena.viantardärfören fortsättningpådenobserveradetrenden,medenlitenavmattningav försiktighetsskäl. 4,5% ,0% Restaurang' konsumtion (%) Storurban befolkning 3,5% Figur8.Storurbanbefolkningsamtandelavhushållenskonsumtionsomutgörsavrestaurangtjänster.Storurban befolkningbetyderhärbefolkningiskl:skommungrupper Storstäder, Förortskommunertillstorstäder samt Störrestäder. 116)miljarder)kronor)år)2023?) Omtrendernafortsättersomvibeskrivitkommerdesvenskahushållens konsumtionavhotellochrestaurangtjänsterattväxafråncirka74miljarderidagtill cirka116miljarderår2023,enökningmed57%ilöpandepriser.konsumtionenav restaurangtjänsterberäknasökabetydligtmeränkonsumtionenavhotelltjänster,i enlighetmeddenkulturellaförändringensominnebärattdetblirenalltvanligare delavvardagenattätaochdrickaute. TILLVÄXTVÄRK? / 15

16 Restaurang' tjänster Inkvartering Figur9.Sammanlagdprognosavdesvenskahushållenskonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr. Utländska besökares konsumtion Utländskabesökareskonsumtionärsvårareattmodelleraänsvenskarnasegen.Dels pågrundavbristandeinformationomexakthurmångadeär,vemsomärbesökare, varifråndekommerochhurmycketpengardegöravmed,delspågrundavatt besökarnakommerifrånmångaolikaländermedolikaekonomiskaochkulturella förutsättningarvilketinnebärattdettotalaturistflödettillsverigeärsummanav mångaskildaochsinsemellanoberoendeocholikartadeflöden.sammasvårigheter finnsrörandehurmycketpengardegöravmedpåolikatjänster. Gästnätter)och)turismvolym) ViharanväntossavuppskattningarfrånTillväxtverketomhurmycketpengar utländskabesökaretotalthargjortavmedpåhotell'ochrestaurangtjänsterperår sedanmillennieskiftet.förattgörasjälvaprognosenharvitagitisärutvecklingenav dentotalapengasummaniengästnattskomponentochen spenderadepengarper gästnatts komponent.detsenareharvigjortgenomattdelatotalsummanpengar medantaletutländskagästnätterpåkommersiellaövernattningsställen. Detärviktigtattnoteraattdetta spenderadepengarpergästnatt 'måttären matematiskkonstruktioninomramenförprognosarbetetochinte1ettfaktisktmått påhurmycketpengarpernattoch/ellerdagengenomsnittligturistgöravmed. MångaturisterfrångrannländerärbaraiSverigeöverdagenochsynsintei gästnattsstatistiken.enstorandelutländskabesökarebordessutomhossläktoch vännerochintepåkommersiellaanläggningar 3.Slutligensaknas nationalitetsuppgifterpåmångabesökareiinkvarteringsstatistiken.ökningari spenderadepengarpergästnattkandärföriverkligheteninnebärabådemerpengar perturistochfleraturisterpergästnatt. Föratthanterasvårigheternaiattgöraprognoseröverentidsseriesomärsumman avmångaunderliggandeochväldigtolikaserierharvivaltattgöraenklaprognoser förinkommandeturismfrånettantallandgruppersomvisarinbördesliknande utvecklingsmönster.visummerarsenprognosernaförattfåenuppfattningomdet 3 Faktaomsvenskturism,Tillväxtverket / TILLVÄXTVÄRK?

17 troligaantaletutländskagästnätterisverigeår2023,vilketvisersomettindexpå hurstoraturistströmmarnaverkligenär. Prognoser)per)landgrupp) KällortillsamtligafigurerärSCB:sinkvarteringsstatistikmedKairosbearbetning ochprognos.siffrornainkluderargästnätterpåhotell,vandrarhem,campingoch stugby.avjämförbarhetsskälmedsiffrornaföre2008,ärprivatförmedladestugor ochlägenheterintemedräknade. Dengruppavländersomvisarallrastarkastutvecklingärdesåkallade) tillväxtmarknaderna:kina,)indien,)brasilienochäventurkiet.detärstoraländer medkraftigekonomisktillväxtdärdetfinnsutrymmeförenenormtillväxti utgåendeturism.viantarenfortsattstarktillväxthär Figur10.GästnätterfrånKina,Indien,BrasilienochTurkiet.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. AntaletbesökarefrånBaltikum)och)Östeuropaharocksåökatrejält,medetthack underkrisåret2009.befolkningsbasenhärärintelikahögsomidestora tillväxtmarknaderna,ochmarknadernaärmognare,såviantarenavtagandeökning Figur11.GästnätterfrånBaltikumochÖsteuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. SetttillabsolutatalärövrigaNordendenstörstamarknadenförturismtillSverige. Trotssicksackrörelserpåkortsiktsesenstadigtökandetrend.Viantaren fortsättningavdenrådandetrendenmedenlitenavmattningpågrundav marknadensmognad Figur12.Gästnätterfrånövriganorden.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 17

18 IkrisensspårharturismenfrånVästeuropaminskatnågotsedantoppnoteringen 2007.Viantarattminskningenfortsätteriminstettparårochbottnarkring2015, ochsedannärmasigsinökningstaktfrån2002' Figur13.GästnätterfrånVästeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningprognos. Sydeuropabefinnersigidjupekonomiskkris,ochantaletbesökaredärifrånhar sjunkitkraftigtsedan2009.kairosbästauppskattningärattvinårbotten åtminstonetill2015'2016, 4 varifrånenekonomiskåterhämtningkanskemedsvagt uppåtvändandevolymersomföljd Figur12.GästnätterfrånSydeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Rysslandharvisatkraftigtillväxtundersenasteårtiondet,meneninbromsning underkrisårenhargjortframtidenoklar.omviutesluterenframtidaekonomisk kollapskanvidockgöraettförsiktigtantagandeomenhalveradtillväxttaktjämfört med2000' Figur13.GästnätterfrånRyssland.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. 4 Ernst1&1Young1Eurozone1Forecast, / TILLVÄXTVÄRK?

19 Deanglosaxiskaländernaiandradelaravvärldenuppvisarettnågotodramatiskt utvecklingsmönsterinteheltoliktsiffrornaförnorden.krisenverkarintehalämnat storaspårochviantarenliknandefortsättning Figur14.GästnätterfrånUSA,Kanada,AustralienochNyaZeeland. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. ) FråndemognaöstasiatiskaekonomiernaJapan)och)Sydkoreakommer förhållandevissmåvolymersomdessutomharminskatsedanmillennieskiftet. Underdesenasteårenhardocktrendenväntuppåtigen.Enförsiktigprognoshåller antaletnågorlundakonstant,medenmycketlitenökningförattreflekterade senasteårenstrend ) Figur15.GästnätterfrånSydkoreaochJapan.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Gruppen övriga/ejangivet ärgivetvissvårattbehandla.delspågrundavattden ekonomiskasituationenihemlandetintekananvändas,delspågrundavbrottetår 2007'2008närfleraländerlyftesur övriga 'kategorinförattredovisasseparat. Tillväxtensomsynsunder2008'2011ärdockkraftigochvifårantaatttrenden fortsätterpåliknandesätt ) Figur16.Gästnätterfrånövrigaellerobestämdahemländer.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 19

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Förslag till beslut... 13

Förslag till beslut... 13 Vårt HRF 2024 Innehåll Vårt HRF strategiska vägval till 2024... 3 1. Inledning...3 2. Arbetsprocess...4 3. Sammanfattning...5 4. Arbetsmarknad...6 4.1 Utmaningar på svensk arbetsmarknad...6 Förslag till

Läs mer

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH #01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH EN RAPPORT FRÅN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1/INLEDNING 2/ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET - SAMMANFATTNING 3/TRENDSPANING: FRAMTIDENS MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen!

Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen! Sälj Sverige Framtiden finns i besöksnäringen! Besöksnäringens fantastiska möjligheter! En av de allra viktigaste frågorna i svensk politik just nu är sysselsättningen. Med oro konstaterar vi att trots

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer