#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN"

Transkript

1 #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år EN RAPPORT FRÅN

2 2 / TILLVÄXTVÄRK?

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN 6 3/ BRANSCHENS STORLEK ÅR / BRANSCHENS STRUKTUR / UTBUDET AV UTBILDAD ARBETSKRAFT 32 6/ UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH BRANSCHENS BEHOV 36 7/ SLUTSATSER 45 8/ OM PROJEKTET 47 TILLVÄXTVÄRK? / 3

4 FÖRORD Hotell'ochrestaurangbranschenstårinförbådestoramöjligheterochutmaningar. BesöksnäringenärenavdestörstanäringarnaiSverige.DenväxersnabbareänBNP ochskafördubblasinomsättningunderkommandetioårsperiod.samtidigtfinns storriskförattvistårinförenframtidakompetensbrist.enavdeviktigaste framtidsfrågornaärhurviskaattrahera,rekryteraochbehålladenbästa kompetensen. UHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensammayrkesråd),somägsav ArbetsgivareföreningenKFO,Visita,HRFochUnionen,tog2012initiativtill undersökningen Sverigesmestattraktivabransch (BFUF,rapport1/2013).Syftet varattfåfördjupadkunskapomdenframtidakompetensutmaningen.irapporten studeradestrenderomframtidensmedarbetare,ledarskap,rekryteringoch employerbranding,värderingarochuppfattningarbådeblanddesomjobbari branschenidagochblandungasomintegördet.analysenvisadeblandannatattvii branschenbehöverbliännubättrepåattutvecklaledarskapet,investeraivåra medarbetare,samarbetaochengageraosssamtarbetaförförbättradarbetsmiljö. RapportenTillväxtvärk?handlaromhurbranschenkommerattseutår2023.Denär enfortsättningpåarbetetmedattkartläggaframtidakompetensutmaningar.genom omvärldsanalysharviidentifierattrenderiomvärldensomsamverkarochsom kommeratthaavgörandepåverkanpåhotell'ochrestaurangbranschenframtillår 2023.Vårprognosäratthotell'ochrestaurangbranschenkommerattökakraftigt ochomfatta190000personeriabsolutatalår2023,jämförtmeddrygt140000år 2011,personalstyrkanbehöveralltsåökamedcirka50000personer.Men,behovet ärstörreänså.samtidigtsomtillväxtenibranschenkommerattvarakraftigde kommandetioårenharvienhögpersonalomsättning.detledertillattvikommer attbehövarekryteramellan40000och50000personerperårmellan2013och Gymnasieutbildningarnaärinteinärhetenavattutbildatillräckligtmångaföratt fyllabehovet,omdetskatäckasavpersonermedrelevantutbildning.ävenmed optimistiskaantagandentäckerdeutexamineradebaracirkaentiondelav personalbehovet.omintedebranschinriktadeutbildningarnablirmycketmer populäraoch/ellerpersonalomsättningenibranschensjunkerdrastiskt,kommer andelenpersonalmedrelevantutbildningförbranschenattvarafortsattlåg. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar. Hotell'ochrestaurangbranschenbehöverblimerattraktiv.Vibehövertydligare karriärvägardärerfarenhet,utbildning,kompetensochlångsiktighetvärderasoch gerverkligabelöningar.nästasteghandlaromkraftsamlingochgemensamtarbete. Vivilltillsammansmedföretagenarbetastrategisktochmedvetetförattattrahera ochbehållakompetenssamtmedverkatillattuppdaterabildenavbranschenochnå måletattbesöksnäringenskavarasverigesmestattraktivabransch. Stockholm,januari2014 MalinAckholt(HRF)ordförande,UHRochGöranAndersson(Visita),UHR 4 / TILLVÄXTVÄRK?

5 1/INLEDNING Basnäring)med)utmaningar) BesöksnäringenäridagenavSverigesbasnäringar.I Nationellstrategiförbesöks' näring strategi2020 harbranschenformuleratmåletattfördubblaturismens omsättningpåtioårssikttill500miljarderkronorochökaantalanställdatillöver Förattnåditkrävsblandannatattnäringenkanattraheraochbehålla kompetentarbetskraft Syfte)med)projektet) SyftetmedTillväxtvärk?ärattfåökadkunskapomhotell'ochrestaurangbranschen förattviskakunnamötaframtidautmaningar.medhjälpavtrendanalysoch prognoserutifrånoffentligstatistikvillvivisahurbranschenkommerattseutår 2023.Hurstorärden?Hurmångaarbetariden?Hurärdenstrukturerad?Hurstort ärpersonalbehovet?vilkakompetenserkommerattbehövas?hurkan kompetensbehovettillgodoses? Projektets)genomförande) ProjektetärinitieratavUHR(hotell'ochrestaurangbranschensgemensamma yrkesråd)ochfinansieratavvisitaochhrf.undersökningengenomfördesunder 2011'2013,förunderlagochanalysstårKairosFuture.Rapportenärfinansieradav BFUF(besöksnäringensforsknings'ochutvecklingsfond)somägsavVisitaochHRF. Kunskapsinhämtning)genom)analys)av)statistik,)enkäter)och)intervjuer) DatafrånStatistiskacentralbyrån,Tillväxtverket,SkolverketochSvensktNäringsliv liggertillgrundföruppskattningarna,denharbearbetatsavkairosfuture.föratt undersökaattitydertillochuppfattningaromkompetensutvecklinghosolika grupperknutnatillbranschengjordesenenkät.de925svaranderepresenterarfyra olikagrupper:anställdaibranschen(340),arbetsgivarrepresentanter(342),elever pågymnasietshotell'ochrestaurangprogram(199)samtlärarepåmotsvarade program(44). Dennarapportkanladdasnerisinhelhetpåbfuf.se.Därfinnsocksåen sammanfattning. TILLVÄXTVÄRK? / 5

6 2/BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN Närmanvilllärakännasinframtidhjälperdetattbetraktasinegenvärldfrån utsidan.attstigaursinvanligarollochsittvanligaperspektivkräverdockenaktiv handlingochverktygsomhjälpertillattnavigeraienovanmentalmiljö.kairos Futureanvänderenmodellsomkallasäggetsomhjälpertillattdrakopplingar mellandenstoraochlillavärlden. Omvärldsanalys och ägget Namnetäggetkommeravattmodellenäruppdeladitreskikt,därdeninredelen, invärlden,ärdenegnaorganisationen,mellanlagret,närvärlden,ärdenegna branschenochytterlagret,omvärlden,ärdetbredaresamhället.mellanlagrengår orsakssambandeninåtochutåt. Legalt Ekologi miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) Figur1.Äggetärenmodellsomdelarvärldenitredelar;denegnaorganisationen,denegnabranschen,det omgivandesamhälletochvisarsambandendäremellan. Omvärldsanalysförenhelbransch,somhotell'ochrestaurangbranschen,innebär attinvärldenochnärvärldenflytersammanochattdenviktigakontaktytanär mellanbranschenochomvärlden.fokusblirdåpåtrenderiomvärldensomdirekt ellerindirektpåverkarbranschen. Arenorna:)EPISTEL(M))) Modelleninnehållersexolikaarenorförtrender,somsammanfattasavEPISTEL(M). Ekonomiochmarknad Politik Institutioner Socialtochlivsstil Teknikochvetenskap Ekologi,miljöochhälsa Legalt Media 6 / TILLVÄXTVÄRK?

7 Förändringarinomdessaområdengerupphovtillmerkonkretaeffektersomvikan observera,detärdessavikallartrender.entrendskavaraenobserverbar,varaktig förändringmedenbestämdriktning meränbaranågotsomäriropet. Trenderiomvärldenpåverkarbranschenpåolikasätt;depåverkarhurstor efterfråganpåbranschenstjänsterblir,vilkatjänsterdetärsomefterfrågas,kraven pådessa,branschensattraktivitetförpersonal,kravenpådemsamtderasegna förväntningarochkrav. Tio avgörande trender som påverkar hotelloch restaurangbranschen mot år )Storurbanisering) Urbaniseringinnebärattflyttafrånlandsbygdtilltätort.Tätorterkanvaraväldigt små,ochdetärinteflytttillmindreortersommenasmedstorurbanisering.det handlarsnarareomflyttfrånmindreortertillstorastäderochderasomland. Utvecklingendrivsavökadspecialiseringochenlängtanefterenurbanlivsstil,som kräverstörrestäderänentypisksvensktätort.nästanallakommunersomväxer liggeristorstadsregionernaochderastillväxttaktharaccelereratunder2000'talet. 2)Kompakt)boende) Närstädernaväxerblirutrymmedyrareochmeravenlyxvara.Arkitektbyråersom exempelvisstudioweaveochshigerubanritarkompaktamikrolägenheter,ikea skyltarmed sålevervipå25kvadrat ochalltflerbyggersinlivsstilutifrånde förutsättningarsomgesavettkompaktboende. 3)Ökat)resande)och)turism) Detinternationellaresandetharökatkraftigtochmyckettyderpåattökningen fortsätter.denstörstarelativatillväxtenkommerfrånnyamarknader(kina,indien m.fl.)dåökatresandehängernäraihopmeddenekonomiskautvecklingen,till exempelandelenavbefolkningensomreserpåsemester. 4)Ökad)mångfald) Alltmindrekommerattvarahomogentiframtidenssamhälleochvaru'och tjänsteutbudetkommerattblialltmindrestandardiserat.denkulturellamångfalden isverigeökarpåmånganivåerochlängsmångadimensioner.förutomenkulturell ochetniskdiversifieringiochmedökadinvandringdesenasteårtiondena,harvisett alltstörreskillnaderilivsstilar,grupptillhörigheterochidentiteterävenpåandra plandäralltmerskildapreferenserinomdietochkosthållningspelarenviktigroll. 5)Kunskap)om)mat)och)dryck) )en)statussymbol) Urbanlivsstilinnebärinriktningpåkonsumtionsnarareänproduktion.Statusoch identitetbyggsgenomattkonsumerasakerochenavdeviktigastekategoriernaär matochdryck.attkännatillochutvärderamatochdryckvisarattmanärkunnig, harrådmedkvalitetochtidattodlaintresset. 6)Allt)blir)premium)) Medökandemateriellstandardochökandefokuspåupplevelserochkrävande konsumtionsomstatussymbolfinnsdetutrymmeförlyx'ochgourmetvarianterav enstormängdvaror.snabbmatharvidgatsinkundbastillmerpenningstarka TILLVÄXTVÄRK? / 7

8 kundermedlyxigareprodukter,utbudetavpremiumchokladharexploderatunder desenasteåren,liksomavpremiumvarianteravkaffe,öl,kött,glassmedmera. 7)Rurbanisering) Denfortsattaurbaniseringenpräglasavdetökadeintressetförochsträvanefter kontaktmednaturen.somettresultatväxerettintressefördetlantliga,viseren rurbaniseringavsamhället(sammanslagningavengelskans rural och urban ).Det betyderattboistadenmenlevasompålandet,attt.ex.värnadetlokala,odlabönor påbalkongenochbakasurdegsbröd.enstarklivsstilstrendsomväxerinternationellt ärs.k.urban1farming.odlingslotternablirflerochattodlapåbalkongblirallt trendigare.iettiallmänhetalltmerurbaniseratlivsökervipåledigastunderefter enkla,autentiska,lokalaochnaturligaupplevelser. 8)ZeroUfriction)life) Undersenareårharvihörtmycketomdetsåkalladelivspusslet.Viförsökerpassain alltmerivardagslivet,orkamerochhinnamer.enkonsekvensbliratttidochenergi bliralltmervärdefullaresurser.enkelhetochtillgänglighetärdärförtydligatrender inomdetaljhandelochandravardagsbranscher.viblirmindreochmindretoleranta motstörningarivardagenallteftersomvåradagligarutineralltmerliknarväloljade maskiner,liktstadstrafiksomkanlamslåsavenolyckaellerförseningärvåraliv beroendeavattalltgårsomdetska friktionsfritt.industrinsjustintime'begrepp ärpåväginiprivatlivet.alltfärrekonsumenterplanerarsinainköpmeden inköpslista,alltsombehövsskabarafinnas. 9)Allt)blir)en)upplevelse) Enalltstörredelavkonsumtionenläggsidagpåupplevelseriställetför konsumtions'ellerkapitalvaror.attvaramedomnågot,ellerhavaritmedom, värderasoftahögreänattägasaker.upplevelseindustrinväxersigstörrebåde nationelltochglobalt.menvivillintebarakonsumeraroligaupplevelser,vivill ocksåattupplevelsernaskavaralivsstilsförändrandeochhanågonverkligochäkta meningförosssomindivider. 10)Mer)flexibelt)arbetsliv)och)upplösning)mellan)arbete)och) fritid) Nio'till'fem'jobbetärintelängrenorm.Deteknologiskaredskapenmöjliggörjobbpå distans:hemifrån,fråncafé,påtågetetc.samtidigthararbetsmarknadenblivitmer flexibelnärdetgällervilkatimmarpådygnetviutförarbetet.imångabranscheroch verksamheterärmedarbetarnaintelängrelikabundnatillbestämdageografiska platserellerspecifikatimmarpådygnetförattutföraettbraarbete.påcofficei Stockholmkanmanarbetamedfulleffektivitetochprestandamedhjälpavtrådlöst nätverkochfildelningssystempåcafé.tilldettakanviävenkopplaenväxande cafékulturävenpåfritiden.kaffeochfikapauserharlängevaritenstapelvarai svenskkultur.menunderdesenasteårenharfikakulturen,itaktmedattenurban livsstilalltmerblivitnorm,flyttatuturhemmentillcaféerpåkontinentalt,eller möjligtvisamerikanskt,manér.caféetharblivitbådeensocialmötesplatsochen arbetsplats,etthemutanförhemmet,förframföralltungaistörrestäder.caféernas andelavbranschensomhelhetharocksåstadigtvuxitunderdesenasteåren. 8 / TILLVÄXTVÄRK?

9 TILLVÄXTVÄRK? / 9 Trenderna och branschen Mångaavdeuppräknadetrendernaärsammankopplade olikauttryckavsamma grundläggandemegatrender,ellerskildafenomensomdriverpåellermöjliggör varandra. Storurbaniseringen)till)grund) Storurbaniseringen,medskiftetfrånsmåorttillstorstadsnarareänfrånlandtill stad,liggeribottenochförmedsigenuppsättningförändringarilivsstiloch konsumtionsmönster. Medenalltmerurbanlivsstilharmanettstörrenöjesutbudisinnärhetoch kompaktleverneochplatsbristgörattmersocialtumgängeskerutanförhemmet.i taktmeddentilltagandestorurbaniseringenunder2000'taletharkonsumtionenav restaurangtjänsterökatimotsvarandegrad. Cafékulturen)här)för)att)stanna) Cafékulturenärettuttryckavsammamegatrend.Medanrestaurangerharfokuspå matochmåltiderochbarerochklubbaroftakretsarkringalkohol,fungerarcaféerna somett utehem medlitelägreintensitetochkostnad.därkanmanumgåsmer avslappnatänöverenfullständigmåltid.attcaféernakretsarkringkaffeochinte alkoholgörattde,förutomattvaraenmötesplatsframföralltpådagen,dessutom blirattraktivasomarbetsplatsförmångaavdenyaflexiblakunskapsarbetaresom barabehöversindatorochinternetförattkunnaarbeta.dettapekarpåatt caféernastillväxtärenlångsiktigtrendsompåverkarbranschensframtida sammansättning. Nollfriktionslivet)föder)snabbmatssegmentet) Närnollfriktionslivetblirettidealellerrentavnormidenurbanamiljönär snabbmatsbranschenennyckelspelare.snabbmat,förutomcaféerna,ärdendelav branschensomökatmestunderdesenasteåren.närtidblirmervärdefulltän pengarförmångaärmanvilligattbetalaextraförattfåsinmatmedettminimumav väntanochbesvär.snabbmatblirdärmedettalltmerkonkurrenskraftigtsubstitut förhemlagadmat,somtarmertid.processinnovationochautomationärviktiga konkurrensmedelförattuppnåallthögreeffektivitetochenkelhet,vilketärvadsom räknasinomsegmentetefterattgrundkravetpågodochfräschmatuppnåtts. Snabbmatenstillväxtärkomplementettillcaféernas.Därcaféernahandlarom njutning,långsamhetochattgörasighemmastadd,fyllersnabbmatensdetmotsatta behovet:någotattätapåsprångutanansträngningellerstörreengagemang. Hårdnande)konkurrens)och)högre)förväntningar) Storurbaniseringensframfartledertillattenalltstörredelavbranschenbefinnersig tättinpåochihårdkonkurrensmedandra.situationensomvarvanligareförr,att restaurangellerhotellvardetendaellerettavfåalternativinärområdet,blirallt mindretypisk.ikombinationmedattkännedomochvisskräsenhetnärdetgäller matochdryckärennystatussymbolhardettahöjtkvalitetskravenrejält.detärnu viktigareattstickautocherbjudanågotsomandraintehar,varesigdetärmiljö, smakellerservice.detgördetviktigaremedbraochkompetentpersonal(som gärnakanmatchaellerhelsttoppakundernasproduktkännedom)ienbranschsom traditionelltpräglatsavlågainträdeskravochkortakarriärer.iljusetavdetta präglasbranschensframtidmöjligtvisavhögrelönerfördenskickligaste

10 personalen,merlångsiktiginvesteringikompetensochetableringavtydligare karriärvägar. Naturromantiken)tar)sig)flera)uttryck) Medurbaniseringföljerromantiseringavlandet.Itaktmedenstorurbanlivsstildär viintelängreborinaturenochsällankommerikontaktmeddenöverhuvudtaget, blireffektenännukraftigare.närurbanitetenblirnormlängtarviefterlandetgenom atttittapåbonde'tv,campa,odlagrönsakerpåbalkongen,köpalokalproduceratoch ekologiskt. Turism)från)avlägsna)länder)och)kulturer)ställer)nya)krav) Turismenökarvärldenöver,framföralltökarantaletresandefråndestoraländerna medsnabbekonomisktillväxtsomkina,indien,brasilienm.fl.turismenisverige harhittillsmesthandlatombesökarefrångeografisktoch/ellerkulturellt närliggandeländer,mendenbörjarförändras.samtidigtökarmångfaldenocksåpå hemmaplan,ochförmåganatthanteraenstörreochbredareuppsättningkravoch förväntningarblirviktig. Branschen)specialiseras)och)spretar)i)olika)riktningar) Medstorurbaniseringföljerstorskalighetochmedmerstorskalighetföljerattdet finnsunderlagföralltsmalarespecialiseringar.vadhotell'ochrestaurangbranschen utsättsför detgemensammamönstretbakomcaféernasframryckningar, snabbmatsställenasrollsommöjliggörareavennollfriktionslivsstil,flergraderav exklusivitetfrångeneriskamärkenupptillpremiumochsåvidare ärattdeolika undergruppernainombranschenrörsigbortfrånvarandra.debliralltbättrepåatt fyllaalltmerolikabehov.ombranschenförrhandladeomatttillfredsställaflera olikabehovsamtidigt,handlardennuochiframtidenmeromatttillfredsställaett ellernågrafåbehovextremtväl. Tillväxt och förändring Fleratrenderiomvärldensamverkarförattgörahotell'ochrestaurangbranschen tillettsegmentsomväxerkraftigtochsomocksåförändrasinterntallteftersomvissa delaravbranschenväxermeränandra. Trenderpåverkarvarandraochorsakssambandenblirlättmycketkomplicerade(se figur2).nettoeffektenavförändringsprocessernavinustårinförärdockenkelt sammanfattad:branschenväxer,dendiversifierasialltmerseparataoch specialiseradedelarochpersonal91och1kompetensförsörjningenblirmercentral. Utvecklingendrivsavnågrafåbakgrundstrender.Framföralltstorurbaniseringen, sominnebärattenalltstörreandelavsverigesbefolkningkoncentrerasi storregionernaochidestörrestäderna,driverpåenomfattandestrukturförändring. Medalltstörreochtätarebefolkningskoncentrationerochstörremångfaldmellan kulturerochsubkulturerfinnsdetocksåutrymmeförmycketmerochsmalare specialiseringinombranschen. Detökandevälståndetgenerelltochframföralltidestörrestädernaärocksåen pådrivandetrend.merpengarochmindretidgörattdetimångafallblirmer attraktivtattköpamatänattlagaden.kundernablirmerkunnigaochmerkrävande 10 / TILLVÄXTVÄRK?

11 inommatochdrycksamtidigtsomdenökandetäthetengörattalternativenärfler. Resultatetblirökadkonkurrensochökadekvalitetskrav. Ökatglobaltvälståndlederäventillökadturism,vilkenärenviktigmarknadför branschen.framföralltturisterfrånländerutanföreuropaberäknasståförenstor delavtillväxteniresandetframöver. Digitaliseringenkanocksåansessomenbakgrundstrend,detärdensomgör arbetslivetmerflexibeltochickeplatsberoende.digitaliseringskaparden kommunikationskapacitetochinformationstillgångsomgörnollfriktionslivet möjligt.digitaliseringenharocksådeneffektinomhotell'ochrestaurangbranschen somdenhariandrabranscher,denminskarbehovetavvissakompetenserochökar behovetavandra.frånautomatiskabokningssystemtillmobilbetalningar, branschensbehovnärdetgällerkompetensochutbildningutvecklasitaktmed tekniken. Branschensframtidsutsikterärgoda,dettaunderstödsavfleratrender.Kraftig befolkningstillväxtistorregionernatillsammansmedvälståndsökninggeren omfattandeochihållandelivsstilsförändringmotmerumgängeochmatochdryck utanförhemmet.trendernaliggertillgrundförprognosenombranschens utvecklingdenärmastetioåren,därefterfråganbådefrånsverigeochutlandet förväntasfortsättaöka. Storurbanisering Större och tätare utbud Ökad restaurangkonsumtion Branschen växer Kompakt boende Flexibelt arbete Digitalisering Ökat välstånd Premiumversioner av allt Kunskap blir status Tid mer värdefull än pengar Man umgås mer ute Man arbetar mer ute Ökad konkurrens Kvalitetskraven blir hårdare Cafekulturen växer Mer och smalare specialisering Högkvalitetssnabbmat växande segment Nollfriktionsliv Snabbmaten ökar Ökad turism Ökad kulturell/ subkulturell mångfald Viktigt att hantera skilda önskemål Bra personal blir viktigare Allt blir en upplevelse Naturromantik Nya rutiner och kompetenser Camping ökar Personalförsörjningen kritisk fråga Figur2.Schematisköversiktövertrendersorsakssamband.Trendernasamverkarikomplexamönster,mynnar utiattbranschenväxer,specialiseras,ochpersonal'ochkompetensförsörjningenökaribetydelse. TILLVÄXTVÄRK? / 11

12 3/BRANSCHENS STORLEK ÅR 2023 Vikanmotbakgrundavdeninledandetrendkartläggningenochdesenasteårens utvecklingkonstateraatthotell'ochrestaurangbranschenmedstorsannolikhet kommerattfortsättavaraenväxandebranschunderdetkommandeårtiondet.men hur1mycketkommerdenattväxaochhurkommerdettaattpåverkabehovetav personal?idettaavsnittpresenterasenprognosöverbranschensframtida produktionsvolymochpersonalbehov. Om prognoser Detäralltidvanskligtattgöraprognoser,framtidenrymmeralltidettmåttav osäkerhetsomökarjulängreframitidenvispanar.menprognoserärändåett viktigtverktygförattkunnakonkretiseravåraantagandenomframtiden.en prognosärettstruktureratsättattdramöjligaochtroligakonsekvenseravden utvecklingviseridag.dentvingarossattblispecifikaivåraantagandenom framtidenochhjälperossattskiljadettroligafråndetönskvärda. Prognosenfördetframtidakompetensbehovetinomhotell'och restaurangbranschensompresenterashärärresultatetavensammanvägd framskrivningavutvecklingenhosettstortantalegentligenokändafaktorer. Resultatetblirenbeskrivningavenmöjligframtid dettroligastegivetattviinte vet. Prognosmodellen Efterfrågan)på)branschens)tjänster)i)tre)komponenter)) Prognosenärstruktureradsåattvimodellerardentotalaefterfråganpåbranschens tjänstersomkommandefråntreolikahåll:desvenskahushållenskonsumtion, svenskaföretagochmyndigheterskonsumtionsamtkonsumtionenfrånutländska besökare.datafrånstatistiskacentralbyrånochtillväxtverketliggertillgrundför uppskattningarna. 1 Försvenskahushållanvändsbefolkningsframskrivningar,siffroromtotal konsumtionsamthotell'ochrestaurangtjänstersandelavdenna.förföretagoch myndighetermodelleraskonsumtionenirelationtillhushållenskonsumtion,somen vissandelövertid.församtligaframskrivningaranvändslöpandepriser. Värdetavutländskabesökareskonsumtionharuppskattatsefterenkartläggningav Tillväxtverket.Vigörantagandetattinkvarteringssiffroridethärsammanhanget utgörettgodtagbartindexpådentotalavolymenavturistersombesökersverige ochdärmedhurmängdenkonsumtionpervolymförändrasövertid. 1 Framskrivningarnaanvänderdensenasteinformationsomfannstillgänglignärprognosen gjordes.detinnebäruppgifterförbådeår2011och / TILLVÄXTVÄRK?

13 Enslutligframskrivningöverproduktionenperanställdledertillenuppskattningav hurmångaanställdasomkommerattbehövasibranschen. Hushåll Befolkning Total konsumtion perperson H&R:sandelav konsumtionen Företag och myndighet Utländska turister Privat konsumtion Företagoch myndigheter somandelav privat Σ H&R' konsumtion pergästnatt Gästnätter Gästnätterper landgrupp Total efterfråge' volym Produktions' volymper anställd Antal anställda Figur3.Övergripandemodellförprognosen. Hushållens konsumtion Uppskattningenavhushållenskonsumtionärbaseradpåföljandemodell:Detfinns ettvisstantalmänniskorisverige,dekonsumerarförettvisstantalkronorper personochårochenvissandelavdepengarnagårtillhotelloch restaurangkonsumtion Figur4.BeräknatinvånarantaliSverigeframtillår2023.Källa:SCB:sbefolkningsprognos2012. Vidår2023beräknasSverigesbefolkningnärmasig10,5miljoner.Dentotala konsumtionenperpersonikronorsedanmillennieskiftethartrotskonjunktur' förändringarstigitmycketregelbundet.viantarattdenutvecklingenfortsätterpå sammasätt.siffrornaärresultatetavbehandlingavnationalräkenskapernadär siffrorpåsvenskahushållskonsumtioniutlandetochutländskabesökares konsumtionisverigeharräknatsbort. TILLVÄXTVÄRK? / 13

14 Figur5.HushållenstotalakonsumtioniSverigeperpersonochårilöpandepriser.Källa:SCBsamtKairosprognos Närstorurbaniseringentogfartkring2005följdekonsumtionenavhotell'och restaurangtjänstersomandelavdentotalakonsumtionenmed.deutgöridagen störreandelavhushållenskonsumtion.uppskattningenavsvenskahushålls konsumtionavdessatjänsterfåsgenomattdraborttillväxtverketsuppskattning överutländskaturisterskonsumtion 2 frånnationalräkenskapernasuppgifterom totalslutkonsumtionenavtjänsterna. 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% Figur6.Inkvarteringstjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtion. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. 2 Seavsnittetomutländskabesökareskonsumtion,sid / TILLVÄXTVÄRK?

15 ) 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% Figur7.RestaurangtjänstersomandelavhushållenstotalakonsumtioniSverige. Källa:SCB,samtKairosbearbetningochprognos. Närdetgällerinkvarteringarärtrendenintehelttydlig.Efterettfallfrån2000till 2004,undantagetkrisåren2009'2010,synsdockenökandetendensfrån2005och framåt.vigörantagandetattdennatrendfortsätter.pårestaurangsidanärtrenden tydligare,medettklartbrott2005precisnärstorurbaniseringenslogiöverväxeln. Omviantarattstorurbaniseringenochmedföljandeskifteiumgängeskulturoch livsstilliggerbakomåtminstoneenbetydandedelavtrendensåinnebärdetattden börfortsätta.storurbaniseringenvisaringateckenpåattavtaochalltpekarpå ytterligarebefolkningskoncentrationistorstadsområdena.viantardärfören fortsättningpådenobserveradetrenden,medenlitenavmattningav försiktighetsskäl. 4,5% ,0% Restaurang' konsumtion (%) Storurban befolkning 3,5% Figur8.Storurbanbefolkningsamtandelavhushållenskonsumtionsomutgörsavrestaurangtjänster.Storurban befolkningbetyderhärbefolkningiskl:skommungrupper Storstäder, Förortskommunertillstorstäder samt Störrestäder. 116)miljarder)kronor)år)2023?) Omtrendernafortsättersomvibeskrivitkommerdesvenskahushållens konsumtionavhotellochrestaurangtjänsterattväxafråncirka74miljarderidagtill cirka116miljarderår2023,enökningmed57%ilöpandepriser.konsumtionenav restaurangtjänsterberäknasökabetydligtmeränkonsumtionenavhotelltjänster,i enlighetmeddenkulturellaförändringensominnebärattdetblirenalltvanligare delavvardagenattätaochdrickaute. TILLVÄXTVÄRK? / 15

16 Restaurang' tjänster Inkvartering Figur9.Sammanlagdprognosavdesvenskahushållenskonsumtionavhotell'ochrestaurangtjänster,Mkr. Utländska besökares konsumtion Utländskabesökareskonsumtionärsvårareattmodelleraänsvenskarnasegen.Dels pågrundavbristandeinformationomexakthurmångadeär,vemsomärbesökare, varifråndekommerochhurmycketpengardegöravmed,delspågrundavatt besökarnakommerifrånmångaolikaländermedolikaekonomiskaochkulturella förutsättningarvilketinnebärattdettotalaturistflödettillsverigeärsummanav mångaskildaochsinsemellanoberoendeocholikartadeflöden.sammasvårigheter finnsrörandehurmycketpengardegöravmedpåolikatjänster. Gästnätter)och)turismvolym) ViharanväntossavuppskattningarfrånTillväxtverketomhurmycketpengar utländskabesökaretotalthargjortavmedpåhotell'ochrestaurangtjänsterperår sedanmillennieskiftet.förattgörasjälvaprognosenharvitagitisärutvecklingenav dentotalapengasummaniengästnattskomponentochen spenderadepengarper gästnatts komponent.detsenareharvigjortgenomattdelatotalsummanpengar medantaletutländskagästnätterpåkommersiellaövernattningsställen. Detärviktigtattnoteraattdetta spenderadepengarpergästnatt 'måttären matematiskkonstruktioninomramenförprognosarbetetochinte1ettfaktisktmått påhurmycketpengarpernattoch/ellerdagengenomsnittligturistgöravmed. MångaturisterfrångrannländerärbaraiSverigeöverdagenochsynsintei gästnattsstatistiken.enstorandelutländskabesökarebordessutomhossläktoch vännerochintepåkommersiellaanläggningar 3.Slutligensaknas nationalitetsuppgifterpåmångabesökareiinkvarteringsstatistiken.ökningari spenderadepengarpergästnattkandärföriverkligheteninnebärabådemerpengar perturistochfleraturisterpergästnatt. Föratthanterasvårigheternaiattgöraprognoseröverentidsseriesomärsumman avmångaunderliggandeochväldigtolikaserierharvivaltattgöraenklaprognoser förinkommandeturismfrånettantallandgruppersomvisarinbördesliknande utvecklingsmönster.visummerarsenprognosernaförattfåenuppfattningomdet 3 Faktaomsvenskturism,Tillväxtverket / TILLVÄXTVÄRK?

17 troligaantaletutländskagästnätterisverigeår2023,vilketvisersomettindexpå hurstoraturistströmmarnaverkligenär. Prognoser)per)landgrupp) KällortillsamtligafigurerärSCB:sinkvarteringsstatistikmedKairosbearbetning ochprognos.siffrornainkluderargästnätterpåhotell,vandrarhem,campingoch stugby.avjämförbarhetsskälmedsiffrornaföre2008,ärprivatförmedladestugor ochlägenheterintemedräknade. Dengruppavländersomvisarallrastarkastutvecklingärdesåkallade) tillväxtmarknaderna:kina,)indien,)brasilienochäventurkiet.detärstoraländer medkraftigekonomisktillväxtdärdetfinnsutrymmeförenenormtillväxti utgåendeturism.viantarenfortsattstarktillväxthär Figur10.GästnätterfrånKina,Indien,BrasilienochTurkiet.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. AntaletbesökarefrånBaltikum)och)Östeuropaharocksåökatrejält,medetthack underkrisåret2009.befolkningsbasenhärärintelikahögsomidestora tillväxtmarknaderna,ochmarknadernaärmognare,såviantarenavtagandeökning Figur11.GästnätterfrånBaltikumochÖsteuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. SetttillabsolutatalärövrigaNordendenstörstamarknadenförturismtillSverige. Trotssicksackrörelserpåkortsiktsesenstadigtökandetrend.Viantaren fortsättningavdenrådandetrendenmedenlitenavmattningpågrundav marknadensmognad Figur12.Gästnätterfrånövriganorden.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 17

18 IkrisensspårharturismenfrånVästeuropaminskatnågotsedantoppnoteringen 2007.Viantarattminskningenfortsätteriminstettparårochbottnarkring2015, ochsedannärmasigsinökningstaktfrån2002' Figur13.GästnätterfrånVästeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningprognos. Sydeuropabefinnersigidjupekonomiskkris,ochantaletbesökaredärifrånhar sjunkitkraftigtsedan2009.kairosbästauppskattningärattvinårbotten åtminstonetill2015'2016, 4 varifrånenekonomiskåterhämtningkanskemedsvagt uppåtvändandevolymersomföljd Figur12.GästnätterfrånSydeuropa.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Rysslandharvisatkraftigtillväxtundersenasteårtiondet,meneninbromsning underkrisårenhargjortframtidenoklar.omviutesluterenframtidaekonomisk kollapskanvidockgöraettförsiktigtantagandeomenhalveradtillväxttaktjämfört med2000' Figur13.GästnätterfrånRyssland.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. 4 Ernst1&1Young1Eurozone1Forecast, / TILLVÄXTVÄRK?

19 Deanglosaxiskaländernaiandradelaravvärldenuppvisarettnågotodramatiskt utvecklingsmönsterinteheltoliktsiffrornaförnorden.krisenverkarintehalämnat storaspårochviantarenliknandefortsättning Figur14.GästnätterfrånUSA,Kanada,AustralienochNyaZeeland. Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. ) FråndemognaöstasiatiskaekonomiernaJapan)och)Sydkoreakommer förhållandevissmåvolymersomdessutomharminskatsedanmillennieskiftet. Underdesenasteårenhardocktrendenväntuppåtigen.Enförsiktigprognoshåller antaletnågorlundakonstant,medenmycketlitenökningförattreflekterade senasteårenstrend ) Figur15.GästnätterfrånSydkoreaochJapan.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. Gruppen övriga/ejangivet ärgivetvissvårattbehandla.delspågrundavattden ekonomiskasituationenihemlandetintekananvändas,delspågrundavbrottetår 2007'2008närfleraländerlyftesur övriga 'kategorinförattredovisasseparat. Tillväxtensomsynsunder2008'2011ärdockkraftigochvifårantaatttrenden fortsätterpåliknandesätt ) Figur16.Gästnätterfrånövrigaellerobestämdahemländer.Källa:Tillväxtverket,Kairosbearbetningochprognos. TILLVÄXTVÄRK? / 19

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 SAMMANFATTNING 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden

Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden Oktober 2008 Göran Krafft Kairos Future AB Hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden Future Strategy Action Forskningsbaserad Framsyn

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2011 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR)

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) Ämne: HOTELLKUNSKAP Blommor och dekorationer HOTKU200 Eleven arrangerar på ett personligt och konstnärligt sätt blomsteruppsättningar och andra dekorationer med anknytning

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer