ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN"

Transkript

1 Sid 1(38) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Räddningstjänsten Karlstadsregionen Webbplats raddningkarlstad.se E-post Organisationsnr Postadress Karlstad Besöksadress Räddningscenter Sandbäcken Telefon Fax Säte Karlstad Bankgiro

2 Sid 2(38) Sammanfattning Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för år De av direktionen uppsatta övergripande målen för verksamheten stäms av med hjälp av verksamhetsmål och finansiella mål. Förbundets resultat på tkr (justerat för reavinster) år 2015 gör att de finansiella målen uppfyllts. Det egna kapitalet ökar och den finansiella ställningen stärks därmed. Egna medel för reinvesteringar finns och säkerställer att den materiella standarden kan upprätthållas. God ekonomisk hushållning är också att de övergripande målen uppfylls. Måluppfyllnaden anses som god vilket visar att verksamheten går i rätt riktning. Årets resultat visar att verksamheten är i balans då den har förhållandevis små avvikelser på de olika verksamhetsområdena.

3 Sid 3(38) Innehåll 1 Direktionens ordförande har ordet En vind av förändring Förbundsdirektörens kommentarer Uppdrag och vision Mål och verksamhet Styrmodell Viktiga händelser Uppföljning av verksamhetens fokusområden med tillhörande mål och indikatorer Förebygga olyckor och samhällsstörningar färre olyckor Hantera olyckor och samhällsstörningar minskade skador Arbeta trygghets- och säkerhetsskapande ökad trygghet Måluppfyllelse Reflektion måluppfyllelse Indikatorer Verksamhetsstatistik Statistik från verksamheten i urval Personalstatistik Policydokument Antal anställda Personalomsättning Åldersstruktur Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Ekonomi Resultat Intäkter Kostnader Finansnetto Pensionskostnader Investeringar Likviditet och kassaförvaltning Eget kapital Resultatutjämningsreserv Driftredovisning Investeringar Måluppfyllelse finansiella mål Framtid Redovisningsprinciper Ord och begreppsförklaringar Anläggningstillgångar Avskrivningar... 35

4 Sid 4(38) Avsättning Eget kapital Interimsposter Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Omsättningstillgångar Personalomsättning Rörelsekapital Soliditet Bilaga Direktionen Direktionen Direktionens arbetsutskott Revisorer... 38

5 Sid 5(38) 1 Direktionens ordförande har ordet 1.1 En vind av förändring En ny mandatperiod, en ny direktion, mycket som ska planeras och styras upp. I de få orden kan man sammanfatta det politiska arbetet första året på en ny mandatperiod. Vårt första år som ny direktion handlar mycket om att lära sig hur förbundet ser ut, vilka mål och visioner finns. För att få en inblick i var våra stationer finns och vilka utmaningar de har gjorde vi en rundresa i förbundet under två dagar. Det blev två intensiva dagar där vi fick titta på stationerna och deras utrustning, men framförallt möjligheten att träffa och prata med respektive kårchef. En resa som är uppskattad av så väl gamla som nya direktionsmedlemmar. Så stort tack till er alla som gjorde våra två dagar! En annan stor politisk fråga under mandatperiodens första år är att få vårt handlingsprogram beslutat och fastställt. För den här perioden tog vi flera nya grepp och resultatet är ett handlingsprogram som tydligt beskriver riskerna inom varje stationsområde och vad respektive station ska kunna och behöver öva på. En annan viktig skillnad är att handlingsprogrammet nu överlappar mandatperioderna med ett år. Det ger en mjukare övergång mellan mandatperioderna och direktionen får tid på sig i det politiska förankringsarbetet. Men tyvärr har vi inte bara fått planera och lära oss hur förbundet fungerar under året. Året som gått har också ett antal olyckor skett. Vi har fått uppleva bränder på Herrhagen, Bergvik köpcenter, en lastbilscentral och Götetorpsskolan. Stora händelser som kunnat sluta mycket illa men som tack och lov gått bra. Men under våren fick vi uppleva en radhusbrand och under sommaren inträffade ett antal villabränder. Bränder som kanske inte är så spektakulära men som är en oerhörd tragedi för dem som drabbas. Alla de här händelserna visar hur bra vi som förbund kan agera när olyckan väl är framme. Vi har resurser i form av våra olika styrkor som snabbt kan rycka in och hjälpas åt. Det handlar inte bara om teknisk utrustning utan det är kanske främst samspelet mellan våra olika brandmän som tillsammans löser de svåra situationerna. En viktig del i vårt arbete som direktion handlar om att vara proaktiv att lära från det som hänt och fundera över hur vi kan förhindra att det händer igen. Utifrån det som händer i vårt förbund ger vi politiska uppdrag till våra tjänstemän. Ett sådant uppdrag som vi gett i år är att riskinventera vindarna på de bostadslängor/radhus som finns i våra medlemskommuner. Både så att vi vet vilka vindar som är farligare än andra men också för att kunna uppmärksamma fastighetsägarna så de kan vidta åtgärder innan olyckan är framme. Men allt handlar inte om olyckor. Vi arbetar hela tiden med vårt breda uppdrag. Från de små vardagshändelserna till de stora komplexa samhällsolyckorna. En viktig del i det arbetet är att hjälpa våra kommuner med de risk- och sårbarhetsanalyser som ska uppdateras vart fjärde år. Ett

6 Sid 6(38) arbete som tagit mycket resurser, tid, kraft och tålamod av våra säkerhetskoordinatorer. En annan del är krisledningsorganisationen där vi nu får hälsa Munkfors kommun välkommen. Vi har nu fått en krisledningsnämnd som omfattar hela vårt förbund. Så till sist eller som jag började En vind av förändring Jag vill avsluta med att tacka vår Förbundsdirektör Åsa Bergsten. Du har gjort ett fantastiskt arbete under dina år här hos oss på räddningstjänsten, i olika roller. Men för mig som direktionsordförande tänker jag främst på åren som Förbundsdirektör. Du fick ett mycket tufft uppdrag av oss politiker när du tillträdde. Lite slarvigt så uttryckte vi det som att du skulle verka uppåt och utåt, med det menade vi att du skulle skapa samarbets- och kontaktytor med våra medlemskommuner för att underlätta arbetet med det breda uppdraget. Du har hjälpt till och banat väg för det förebyggande och säkerhetsarbete vi nu bedriver i alla våra medlemskommuner. Vi är dig skyldiga ett stor TACK och Lycka till! För oss som blir kvar kommer en ny vind att blåsa. Vart 2016 kommer att leda oss är för tidigt att sia om men med fortsatt god politisk samverkan och ett tryggt och säkert förbund ser jag med tillförsikt framåt. Malin Hedberg (L) Direktionsordförande

7 Sid 7(38) 2 Förbundsdirektörens kommentarer Första året i en ny mandatperiod är alltid intensiv. Vi skall hälsa en ny direktion välkommen och samtidigt ge dem en bra information och utbildning i vår verksamhet. Med Malin Hedberg som ordförande och Maria Norell som vice ordförande så behölls även rutinen med 10 respektive 15 år erfarenhet av direktionsarbetet. Nytt handlingsprogram för LSO samt nya risk och sårbarhetsanalyser för våra medlemskommuner skall också jobbas fram. Under året har satsningar gjorts i arbetet med jämställdhet -mångfald samt mänskliga rättigheter, för att Karlstadsregionen skall kunna möta framtiden och vara en naturlig del i vårt lands samhällsutveckling. Jag vill också påtala det positiva i att våra ungdomar för trygghet numera utgår från Räddningscenter Sandbäcken och finns med på våra morgonsamlingar. Under året fick brandingenjör Björn Johansson uppdraget att se över organisationen på räddningstjänstavdelningen samt revidera våra riktlinjer för ledning. Detta kommer att ge en modern och för framtiden väl anpassad organisation som tas i drift under Under året genomfördes två större konferenser där vi var delaktiga som medarrangörer, dessa var skadeplatskonferensen samt nätverkskonferensen KIR (kvinnor i räddningstjänsten). Detta är positivt och visar att vi är en organisation man vill samverka med. Två större bränder fick stor uppmärksamhet under året, dels branden i radhuslänga på Herrhagen samt branden på Götetorpsskolan på nyårsaftonen. Bägge insatserna genomfördes med gott resultat och bra ledning och som tydligt visar slagkraften i ett förbund har varit ett år då vi har levererat bra räddningsinsatser samt fortsatt skapat trygghet i våra medlemskommuner. Detta hade inte kunnat genomföras utan kompetent och duktig personal och god dialog i vår direktion vilket jag vill tacka för och ser fram mot Nils Weslien Tf. förbundsdirektör/räddningschef

8 Sid 8(38) 3 Uppdrag och vision Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Visionen är liksom tidigare Ett tryggt och säkert samhälle.

9 Sid 9(38) 4 Mål och verksamhet Direktionen har fastställt uppdrag, vision och övergripande mål som anger inriktningen för verksamheten. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre gånger per år - i delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i samband med årsbokslutet. En ny styrmodell har införts i samband med den nya mandatperioden. Den nya styrmodellen utgår från arbetet inom tre fokusområden. Vi förebygger och hanterar olyckor och samhällsstörningar samtidigt som vi arbetar trygghets- och säkerhetsskapande. Målet med vårt arbete sammanfattas i tre enkla målformuleringar: Färre olyckor, Minskade skador och Ökad trygghet. Vår vision är Ett tryggt och säkert samhälle. För att utföra uppdragen behövs verksamhetsstöd. Vi sammanfattar verksamhetsstödet i begreppen Kapital, Kompetens och Kommunikation. Kapital tar sikte på såväl pengar som fordon, fastigheter och utrustning av olika slag. Här ska god ekonomisk hushållning råda i hela verksamheten. För att säkerställa vår försörjning av kompetens ska vi vara en attraktiv arbetsgivare. Inom området kommunikation är målet hög tillgänglighet, vilket innebär att det är lätt att komma i kontakt med oss och att vi uttrycker oss på ett begripligt sätt. Sist men inte minst ska våra värdegrunder: Professionalitet, Lärande, Mod och Respekt genomsyra vårt agerande. Under 2015 har ett nytt handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst tagits fram för perioden Handlingsprogrammet utgår från genomförd riskanalys och från direktionens mål, vilket innebär en precisering och nedbrytning av mål samt resurssättning. I samband med detta så har indikatorer för måluppföljning tagits fram som kommer att börja användas från år Under 2016 kommer indikatorerna för kompetensutveckling att tas fram. För ekonomin finns två finansiella mål. De är att årets resultat ska uppgå till 0,5 % av kommunbidraget och att reinvesteringar skall ske med egna medel.

10 Sid 10(38) 4.1 Styrmodell Indikatorer: Antal bostads-bränder och eldstadsrelaterade bränder ska minska (IDA). Mål färre olyckor. Kommunernas förmåga att förebygga och hantera samhällstörningar ska förbättras (Intervjuer) Mål minskade skador. Antalet bränder som ökar i omfattning efter räddningstjänstens framkomst ska minska (IDA). Mål minskade skador. Antalet brand- och säkerhetsutbildade ska öka. Mål ökad trygghet. Aktivt delta i samhällets trygghetsarbete (Aktiviteter, KBU) Mål ökad trygghet. Uppfylla finansiella mål. Mål för verksamhetsstöd. Förbättra medarbetarindex i LMU. Mål för verksamhetsstöd. Tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro ska minska. Mål för verksamhetsstöd. Tillgängligheten ska öka (Statistik från kontaktcenter). Mål för verksamhetsstöd.

11 Sid 11(38) 5 Viktiga händelser Utbildning i mångfald och jämställdhet har genomförts för all heltidspersonal. Utbildningsdag i mänskliga rättigheter och diskriminering har genomförts för all heltidspersonal. Kontaktcenter i Karlstad svarar på samtal till räddningstjänsten Karlstadsregionen Större brand i radhuslänga på Herrhagen. Avslutad suicidutbildning för heltidspersonalen. Större brand i en lagerlokal på Örsholmen. Införande av FIP-bil (Första insatsperson) på Hammarö. Sista omflyttningen i fordonsparken enligt utredning God ekonomisk hushållning 2015 är genomförd. Identifiering av samhällsviktiga elanvändare som underlag till STYREL II är avslutat. Utbildning för POSOM-gruppens stödpersoner med temat modernt krisstöd har genomförts. POSOM-gruppen är numera gemensam för hela förbundet i och med att Kil har anslutit. Trygghetscenter i Grums har invigts. Arbetsmarknadskonflikt mellan SKL/Pacta och BRF (brandmännens riksförbund) pågick mellan 15 juni och 21 juli. Nytt RiB-avtal nu klart. Ett nytt handlingsprogram har antagits för perioden För första gången har direktionen beslutat att förena tillsynsföreläggande med vite. Större brand på Obs Bergvik i samband med nybygge. Brandorsaken var heta arbeten. Tre villabränder i Deje under sommaren. Omvärldresa med direktionen med besök på förbundets samtliga stationer. Nytt avtal med Brandskyddsföreningen i Värmland avseende utbildningar.

12 Sid 12(38) Flera kommunövergripande projekt pågår i Karlstads kommun för att motverka extremism, t ex toleransprojekt. Skadeplatskonferensen genomfördes för tredje gången i Karlstad med ca 600 deltagare. Nätverkskonferens KIR (kvinnor i räddningstjänsten) genomfördes i Karlstad. Nerikes Brandkår övar på vårt övningsfält med samtliga sina skiftlag på sina heltidsstationer. Större brand på Götetorpsskolan Hammarö. Den stora mängden asylsökande har medfört mycket arbete med frågorna om brandskydd i asylboenden. Nytt rökövningshus för varm rökdykning har byggts med hjälp av övningscontainers från Hammarö utbildningscenter. Risk- och sårbarhetsanalyser, plan för hantering av extraordinära händelser samt styrdokument för krisberedskap för mandatperioden har utarbetats och beslutats i respektive kommun. Nytt samverkansavtal för förbundets gemensamma krisledningsnämnd har beslutats. Nämnden är från 2016 gemensam för förbundets samtliga kommuner. Projektet för att ta fram en beredskapsplan vid dammbrott i Klarälven är slutfört. Projektet Tryggt och säkert län pågår i förbundets kommuner. Karlstads kommun är nu certifierad i Purple Flag, ett koncept för samverkan när det gäller trygghet i centrumkärnan. Karlstad vann Security Awards inom kategorin "Årets säkerhetsarbete i kommun 2015". Ungdomar för trygghet blev utsedda till Vardagshjältar 2015 i Karlstad. Vår medarbetare Morgan Michel blev utsedd till Värmlands vänligaste man för sitt arbete med utbildning i brandsäkerhet.

13 Sid 13(38) 6 Uppföljning av verksamhetens fokusområden med tillhörande mål och indikatorer 6.1 Förebygga olyckor och samhällsstörningar färre olyckor Den förebyggande verksamheten har bedrivits enligt plan. Arbetet med nytt handlingsprogram enligt LSO för perioden har genomförts. Bred information och förankring och insamling av underlag har skett genom diskussioner på förbundets samtliga stationer. Direktionen har beslutat om handlingsprogrammet som har skickats ut till berörda. Vi har deltagit i enkätundersökningen Insikt 2015 där privata företagare bedömer olika delar av verksamheten som handlar om myndighetsutövning. Resultatet blir ett nöjd kund-index och var för vår del mycket glädjande med höga betyg i alla delar av undersökningen. Tillsynsverksamheten har under perioden fokuserat på hotell och skolor. Vi har även medverkat på MSB:s förebyggandekonferens och i deras tillsynsutbildning. För första gången har direktionen beslutat att förena tillsynsföreläggande med vite. Det gäller tre stycken objekt med samma fastighetsägare i centrala Karlstad samt asylboenden i Molkom och Deje. Det stora antalet asylsökande har medfört mycket arbete med frågor om brandskydd på asylboenden. Direktionen gav i uppdrag att inventera radhusvindar och inriktning och plan för det arbetet har tagits fram. Arbetet med identifiering av särskilt riskutsatta och åtgärder för att förbättra brandskyddet i dessa miljöer har fortsatt. Information har bland annat lämnats till flera kommunfullmäktige och räddningstjänsterna i Oslo och Skara-Götene. Uppföljningen av eldstadsrelaterade bränder har fortsatt enligt samma rutiner som tidigare. Prova-på-dag och öppet hus för ungdomar genomfördes under sportlovet. Detta för att sprida kunskap inom vårt verksamhetsområde och väcka intresse för brandmannayrket. Räddningstjänstavdelningen har i samverkan med ungdomar för trygghet besökt olika bostadsområden där oroligheter förekommit inför skolstart. Projektet Tryggt och Säkert län pågår i både Kil och Karlstads kommun. Inom Kils kommun fokuseras arbetet mot trygga miljöer och i Karlstads kommun mot område suicidprevention. Även Munkfors, Grums och Forshaga har påbörjat projektet.

14 Sid 14(38) Konceptet SBA (systematiskt brandskyddsarbete) genomförs i många kommunala verksamheter sedan många år. I syfte att bredda arbetet till att även omfatta säkerhet håller konceptet på att komplettas till ett SBSAarbete (Systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete) i kommunen. Försöksverksamhet har genomförts i Kil och Hammarö kommun. Utbildningsverksamheten fortgår med samma intensitet som tidigare. Vår förhoppning är att våra utbildningar förebygger många bränder och olyckor i samhället då de som genomgått en utbildning har fått ökad kunskap om risker i vardagen och på så kan sätt eliminera riskerna i större utsträckning än tidigare. 6.2 Hantera olyckor och samhällsstörningar minskade skador Ett verktyg för att utveckla metoder för räddningsinsatser och förebyggande arbete generellt är olycksutredningar. Därför har ett arbete påbörjats för att utveckla genomförandet och tillämpningen av olycksundersökningar. En rad kompetenshöjande insatser har genomförts, bland annat ett omfattande projekt inom hjärt- och lungräddning (HLR) och en längre lednings- och taktikövning för brandmästare/räddningschef i beredskap. Ett flertal fyrhjuliga motorcyklar har införskaffats för att öka förmågan när det gäller räddningsinsats i svår terräng. I samband med det har förarutbildning genomförts. Arbetet med att ta fram en gemensam insatsplan gällande skogsbrandsbekämpning för Värmland/Örebro län har påbörjats. Nerikes brandkår övar sina styrkor på vårt övningsfält. Det ger ett erfarenhetsutbyte som gynnar båda organisationerna. Lednings- och taktikövningar har genomförts för vår operativa personal. Arbetet med mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalyser för respektive kommun har avslutats och beslutats i respektive kommuns fullmäktige. En plan för hantering av extraordinära händelser som beskriver organisation, roll och ansvar för krisledningsorganisationen för mandatperioden har beslutats. Ett samlande styrdokument för krisberedskap för förbundets kommuner har utarbetats och beslutats av respektive kommun. Under året har planering av en samverkansövning SAMÖ 2016 genomförts under ledning av MSB. På grund av arbetet med flyktingsituationen beslutade MSB i november 2015 att övningen skulle ställas in. En regional övning med liknande upplägg och scenario planeras av länsstyrelsen till Projektet för att utarbeta en beredskapsplan vid dammbrott i Klarälven har avslutats. Kommunikationsaktiviteter till allmänheten kommer att genomföras. Arbetet med att utveckla krisberedskapsförmågan i förbundet pågår genom att bland annat vissa anpassningar har gjort i den nya krisledningslokalen i Räddningscenter Sandbäcken, ett inledande möte med mandatperiodens

15 Sid 15(38) krisledningsnämnd har genomförts och möte med regionens krisberedskapsråd har hållits. Arbetet med Energimyndighetens arbete för att kunna styra elanvändning vid effektbrist, STYREL II, har slutförts och redovisats till länsstyrelsen. Under arbetet har samhällsviktiga elanvändare i kommunerna inventerats och prioriterats och underlag har sedan skickats till berörda elnätsbolag för komplettering innan slutlig bearbetning inför inlämning till länsstyrelsen. Civilförsvarsförbunden i Karlstads och Kils kommuner har inlett arbetet i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknades hösten Rekryteringskampanjer av nya medlemmar till frivilliga resursgruppen (FRG) pågår. POSOM-gruppen har tagit fram riktlinjer och värdegrund för gruppens arbete som numera omfattar samtliga förbundskommuner i och med att även Kil numera ingår i den gemensamma gruppen. 6.3 Arbeta trygghets- och säkerhetsskapande ökad trygghet För att öka tryggheten i hela förbundet har samverkansövningar mellan heltidsstyrkan i Karlstad och våra RiB-stationer påbörjats. Trygghetscenter i Grums har invigts och numera är det samlingsplats för kommunen, polisen och räddningstjänsten. Rutiner, utbildning och stöd inom området personssäkerhet (hot och våld) har genomförts för både nytillträdda politiker i kommunerna, särskilt utsatta personalgrupper samt kommunala bolag utifrån respektive kommuns behov. Stöd ges vid uppkomna situationer till chefer och medarbetare. Stöd till kommunernas systematiska brandskyddsarbete lämnas utifrån respektive kommuns behov. Arbete med kommunernas interna skydd (lås, larm, bevakning, skadegörelse) pågår utifrån behov och händelser. Särskild uppmärksamhet har riktats mot t ex skolor och vissa boenden i kommunerna. Flyktingströmmen har också medfört en hel del jobb med larm, bevakning och personsäkerhet. Ett arbete, i samverkan med Förebyggandeavdelningen och kommunerna, pågår för att identifiera särskilt riskutsatta i eget boende med aktiva åtgärder för t ex bostadsanpassning, brandskydd. Verksamheten vid Trygghetscenter i Karlstad fokuserar på samverkan mellan aktörer och den nya polismyndigheten. En intern nulägeskartläggning av verksamheten vid Trygghetscenter har genomförts under ledning av kommunledningskontoret. Ungdomar för trygghet (UFT) arbetar systematiskt med stöd till barn och unga i skolor, bostadsområden och i stadsmiljö under kvällar och helger. UFT gjorde uppskattade insatser i samband med Valborgsmässofirandet i både Deje och Karlstad, alternativt julfirande på UNO och på nyårsafton. UFT utgår numera från Räddningscenter Sandbäcken för att skapa goda möjligheter till samplanering av aktiviteter tillsammans med utryckningsstyrkan.

16 Sid 16(38) Trygghetscenter har varit delaktiga i säkerhetsarbetet vid många stora arrangemang under sommaren, t ex Putte i Parken där vi även byggde upp ett trygghetscenter. I maj deltog medarbetare från Trygghetscenter i Karlstad samt Ungdomar för trygghet i en resa till Polen i förintelsens spår, totalt 5 personer. Dessutom har 3 av UFT att lånats ut till kultur- och fritidsförvaltningen för motsvarande resa inom UNO:s verksamhet som genomfördes i oktober. Certifieringsarbetet med Purple Flag är avslutat. Området har fastställts (från Sandgrundsparken i norr, till Hamngatan i söder, från Fredsgatan i väst, till Östra Torggatan i öst) och nulägesanalysen är färdigställd. Intern utvärdering, tillsammans med polisen, samt extern utvärdering har genomförts. Arbetet med det politiska uppdraget toleransprojektet pågår inom barnoch ungdomsförvaltningen i Karlstad. Trygghetscenter samordnar arbetet. Den nationella utredaren för våldsbejakande extremism har besökt Karlstads kommun för runda bordssamtal. Åtagandet att HBT-certifiera Trygghetscenter kommer inte att genomföras i enlighet med RFSL-koncept. Andra åtgärder för att utveckla området planeras. Ett uppdrag för gemensamt arbete med trygga bostadsområden, huskurage, har påbörjats i samverkan med KBAB. Ny tjänstereseförsäkring för Karlstads kommun har tecknats. Verksamhetsbeskrivning från säkerhetsarbetet har lämnats till Karlstads kommuns försäkringsbolag med uppföljning från 2015 och planering för Uppdatering av förnyelseuppgifter skickas kontinuerligt till berörda försäkringsbolag (avser bilar, fastigheter m m). Riskanalyser av större skolor i kommunen har genomförts. Antalet skadeanmälningar har varit stort under året vilket har inneburit en hög belastning på försäkringshandläggning. Under året har en nulägesbeskrivning av Karlstads kommuns uppdrag om internt skydd, trygghet och försäkringssamordning genomförts. Resultatet har redovisats för berörda inom förbundet, kommunledningen och kommunledningsutskottet. I rapporten lämnas ett antal förslag till utveckling av både uppdrag, avtal och verksamhet som planeras genomföras under Höstens flyktingsituation har ställt krav på utökad bevakning och stöd vid utarbetande av rutiner vid HVB-hem och ankomstboenden. Under året har ett arbete med jämställdhet och mångfald, diskriminering och mänskliga rättigheter genomförts. Syftet är att skapa ökad trygghet genom ett likvärdigt bemötande av människor i vårt arbete. Medarbetarna (heltid) har genomgått utbildning vid två tillfällen under året. Arbetet kommer att fortgå med diskussioner under t.ex. APT där normer, värderingar, bemötande mm diskuteras fortlöpande. För att öka tryggheten har kommunikationen både internt och externt genomförts. Exempel på det är nytt rekryteringsmaterial för räddningstjänstpersonal, det interna nyhetsbrevet Förbundsnytt, öppet hus i

17 Sid 17(38) samband med Tjurruset, medverkan vid mässan Fastighet, brandskyddsinformation med rådgivning i samband med första advent. Karlstad vann Security Awards inom kategorin "Årets säkerhetsarbete i kommun 2015" med motiveringen: Årets vinnare har under en längre period aktivt arbetat med att samordna sitt trygghetsarbete. Med sina insatser och viljan att förändra har vår vinnare bevisat att det går att göra staden till en tryggare plats att vistas i.

18 Sid 18(38) 7 Måluppfyllelse 7.1 Reflektion måluppfyllelse Genom de aktiviteter och utbildningar som genomförs är intentionen att våra mål och vår vision ska uppfyllas. När det gäller mål för det förebyggande arbetet för att förhindra olyckor liksom arbetet med att öka tryggheten är dessa svåra att mäta på kort sikt. Exempelvis kan arbetet med olycksfallsutredningar på lång sikt ge kunskap som gör att arbetsmetoder, produkter, byggnadsteknik etcetera blir mer säkra och bättre. Detta i sin tur gör att färre olyckor eller bränder inträffar. På kort sikt är det svårt att se dessa förändringar och förbättringar. Vår ambition är att våra utbildningar som vi genomför förebygger många bränder och olyckor i samhället p.g.a. att de som genomgått en utbildning har fått ökad kunskap om risker i vardagen och kan på så sätt eliminera riskerna i större utsträckning än tidigare. Vi tror även att vid en eventuell olyckshändelse så kommer den kunskap man erhållit vid en utbildning göra att man agerar rätt vid olyckstillfället och därmed begränsas skadorna. Vi är övertygade om att man med sin nya kunskap kommer att ändra tanke- och förhållningssätt i vardagen och på så sätt känna sig tryggare och även sprida trygghet med sin ökade kunskap. Förmågan att hantera olyckor förbättras med god organisation, övning och en hög teknisk standard på våra fordon och utrustning. Arbetet med det nya handlingsprogrammet och översyn av organisationen på räddningstjänstavdelningen är ett led i att nå en god måluppfyllelse. Investeringarna har fortgått och vi upplever att förbundet har en mycket hög standard när det gäller vår teknik. Måluppfyllelsen anses som god utifrån det. Ökad trygghet mäts genom MSB:s undersökningar. Där är även tidsperspektivet viktigt då enskilda händelser kan påverka upplevd trygghet på kort sikt. De indikatorer som tagits fram till 2016 ska visa om verksamheten uppfyller målen. Ett bra betyg i enkätundersökningen Insikt ses som en del i måluppfyllelsen då det indikerar att samspelet mellan myndighet och företagare fungerar bra i hänseende att skapa ett bra brandskydd. Utmärkelsen Security Award och Certifieringen Purple Flag är ett mått på god måluppfyllnad. 7.2 Indikatorer Indikatorer har tagits fram under 2015 och kommer att användas fullt ut i bokslutet De indikatorer som varit möjliga att redovisa redan i bokslutet 2015 redovisas nedan. Indikator: Antal bostads-bränder och eldstads-relaterade bränder ska minska (Core/IDA)

19 Sid 19(38) Antalet larm om brand i bostad var, 2015, 63 stycken jämfört med 77 stycken Genomsnittet för åren var 76. Om denna tydliga minskning 2015 är början på en nedåtgående trend eller om den är tillfällig går inte att säga förrän vi ser statistiken för ytterligare minst fem år framåt. Antalet eldstadsrelaterade bränder var, 2015, 11 stycken jämfört med 15 stycken Genomsnittet för åren var 19 st. Även här ser vi en minskning Antalet har minskat för varje år sedan 2012 men även här behövs statistik för minst fem kommande år för att kunna se om det är en nedåtgående trend. Prioriterade områden i verksamheten är åtgärder mot bostads- och eldstadsrelaterade bränder och minskningarna i båda fallen är naturligtvis glädjande även om det behövs statistik för en längre tidsperiod för att se om minskningarna är stabila. Indikatorer mål för verksamhetsstöd: Uppfylla finansiella mål Målet uppfyllt Förbättra medarbetarindex i LMU Nästa LMU genomförs Tillbud, arbetsskador och sjuk-frånvaro ska minska Tillbud och arbetsskador har minskat samt att ingen allvarligt tillbud/arbetsskada skett. Mål uppfyllt. Sjukfrånvaron har ökat, dock beroende på en ej arbetsrelaterad långtidssjukskrivning. Målet ej uppfyllt. Tillgängligheten ska öka Kontaktcenter svarar på samtal till räddningstjänsten från och med maj Jämförelse på helår möjligt först år 2017.

20 Sid 20(38) 8 Verksamhetsstatistik 8.1 Statistik från verksamheten i urval Operativ räddningstjänst Larm, totalt antal Forshaga Grums Hammarö Karlstad Kil Munkfors Fördelning på objekt - brand i byggnad brand ej i byggnad trafikolycka automatlarm, ej brand utsläpp farligt ämne drunkningstillbud i väntan på ambulans övrigt Dimensionering, räddningsstyrkan 2015 Karlstad 2+5 Heltidsstyrka Vålberg 1+4 Räddningspersonal i beredskap Molkom 1+4 Räddningspersonal i beredskap Väse 1+4 Räddningspersonal i beredskap Hammarö 1+4 Räddningspersonal i beredskap Kil 1+4 Räddningspersonal i beredskap Grums 1+5 Räddningspersonal i beredskap Forshaga 1+4 Räddningspersonal i beredskap Deje 1+4 Räddningspersonal i beredskap Munkfors 1+4 Räddningspersonal i beredskap Högboda 0+1, 1+2 * Räddningspersonal i beredskap Värmskog 15 man Räddningsvärn Kommentarer: * 0+1 gäller vardagar , 1+2 gäller övrig tid. På stationen i Karlstad finns räddningschef i beredskap, brandmästare (tillgängliga 90 sekunder från larm) samt brandman i beredskap.

21 Sid 21(38) Förebyggande Tillsyner, totalt enligt LSO* enligt LBE* bostadstillsyn kvällstillsyn jultillsyn tillsyn hamnar, camping- och badplatser tillsyn fyrverkeriförsäljning Ärenden, LBE, totalt tillstånd brandfarlig vara tillstånd explosiv vara anmälan tillf. innehav brandfarlig vara ** 0** - anmälan föreståndare brandfarlig vara Godkännande föreståndare explosiv vara Ansökningar, egensotning Remisser/yttranden, totalt polistillstånd serveringstillstånd alkohol planärenden byggärenden sakkunnigutlåtande övriga remisser Kommentar: * är tillsyner med formell dokumentation i form av föreläggande eller tjänsteanteckning. Bostadstillsyner 2015 är tillsyn av trapphus i flerbostadshus. Kvällstillsyner genomförs i första hand på restauranger och hotell. Jultillsyn genomförs i detaljhandeln under december månad. Tillsyn av fyrverkeriförsäljning sker främst mellan jul och nyår. Tillsynen av hamnar, camping- och badplatser avser främst utrustning för livräddning. **Anmälan om tillfälligt innehav borttaget ur LBE. Förkortningar: LSO= Lagen om skydd mot olyckor LBE= Lagen om brandfarliga och explosiva varor Utbildningsverksamheten* Antal utbildade personer Antal utbildningstillfällen Kommentar: Kommentar: * Avser utbildningar genomförda av utbildningsenheten. Till detta ska läggas säkerhetsavdelningens och flexstyrkans utbildningar som omfattat följande antal utbildade: Personsäkerhetsutbildning 459, förskolor/lågstadiet 500, barnlägret 172 samt utbildning i samband med utrymnings- och FOTH-övningar 200. Totalt antal utbildade blir därmed st.

22 Sid 22(38) Utbildningstillfällen fördelade på kurstyp Grundläggande brand + HOF/Brandsäkert hem Heta arbeten LABC-HLR Brandskyddsansvarig/SBA Brandskyddsombud/Brandskyddskontrollant Anläggningsskötare automatlarm Hjälp på väg Brandfarlig vara Praktik Arbetsplatsbesök/rådgivning Övriga Kommentar: I ovanstående ingår inte personsäkerhetsutbildningar, barnlägret samt utbildningar som flexstyrkan genomfört i samband med utrymnings- och FOTH-övningar och besök i skolor/förskolor. Förklaring: HOF = Hem och fritid. LABC-HLR = Utbildning i första hjälpen och hjärt-/lungräddning SBA = Systematiskt brandskyddsarbete Praktik = Enbart praktisk utbildning, främst handbrandsläckare och brand i kläder. 8.2 Personalstatistik Personalen utgör den enskilt största och viktigaste resursen i verksamheten. Närmare tre fjärdedelar av förbundets budget används till personal, det vill säga löner och omkostnader. Personalredovisningen är ett viktigt instrument för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamheten i stort Policydokument Inom det arbetsrättsliga området åligger det en arbetsgivare att arbeta fram policydokument inom en rad områden, t.ex. arbetsmiljö och jämställdhet. Det finns också i de centrala kollektivavtalen rekommendationer om ytterligare arbetsgivarfrågor som ska lösas av varje arbetsgivare. Genom avtal använder sig förbundet av Karlstads kommuns policydokument, om inte det finns särskilda skäl att arbeta fram egna dokument för vår specifika verksamhet. Under 2013 togs en egen lönepolicy fram och började gälla från och med år Arbetet med en ny antidrogpolicy har påbörjats.

23 antal personer Sid 23(38) 8.3 Antal anställda Personalstruktur Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Antal anställda - dagtid timavlönade heltid, utryckning RiB, utryckning Summa totalt TOTALT, kv. o män - varav kvinnor, % 12,0 11,8 10,6 11,4 - varav män, % 88,0 88,2 89,4 88,6 Vid mättillfället den 1 november hade förbundet 315 anställda, vilket är tre personer mer än året innan. Andelen kvinnor är 11,4 % vilket är något högre andel jämfört med föregående år. 8.4 Personalomsättning Personalomsättningen har under året har varit 16,2 % (7,3 % f g år) för personalen som har heltidsanställning. Två personer har avgått med pension en har avlidit och två har slutat. En person har rekryterats externt under året, två personer har tidigare varit vikarier men har under 2015 övergått till fastanställda varför de i personalstatistiken betraktas som nytillkomna in i förbundet. Det är främst antalet visstidsanställda (vikarier) som driver personalomsättningen uppåt. Personalomsättningen för RIB är 8,1 %. 19 har slutat och 18 har börjat. 8.5 Åldersstruktur Åldersfördelning år Heltid RiB Genomsnittsåldern 2015 är för den heltidsanställda (semestertjänst heltid) personalen 45,5 år. Medelåldern för kvinnor är 44,4 år och 45,7 år för män. Medelåldern för heltidsanställda brandmän är 45 år och för räddningstjänstpersonal i beredskap är genomsnittsåldern 41,9 år.

24 Sid 24(38) 8.6 Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud K M K M K M K M Sjukfrånvaro - antal dagar, totalt dagar/ heltidsanställd 2,3 3,5 13,4 5,9 17,7 4,3 20,7 3,6 TOTALT antal dagar, kvinnor och män Arbetsskador, tillbud - antal rapporterade Sjukfrånvaron har under 2015 varit något högre än föregående år. Orsaken är att det under 2015 förekommit en längre sjukskrivning. Snittet per heltidsanställd ökar från 5,9 till 6,0 dagar har det rapporterats 10 arbetsskador/tillbud. Den längre sjukskrivningen har inte varit arbetsrelaterad. Ingen arbetsskada/tillbud har varit så allvarlig att den rapporterats till arbetsmiljöverket. Det är halk- och belastningsskador samt skador vid fysisk träning som är mest vanligt förekommande. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen så att förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen. Fördelningen mellan de olika sjukperioderna och kön framgår närmare av diagrammet nedan. Antal sjukdagar fördelade efter sjukperiod Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Antalet sjukdagar över 91 dagar gör att sjukfrånvaron ökat totalt jämfört med året innan.

25 Sid 25(38) Antal sjukdagar dagar dagar/anställd Serie2 Serie3 Att erbjuda goda möjligheter till fysisk träning är en viktig del i arbetet med att förebygga såväl sjukdom som arbetsskador. För brandmän med heltidsanställning ingår fysisk träning i den schemalagda arbetstiden. Övrig heltidspersonal har möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid. Träningslokaler med utrustning finns på samtliga stationer i förbundet. Fri träning erbjuds också genom förbundets företagshälsovård. Enligt kommunal redovisningslag ska räkenskapsårets sjukfrånvaro också redovisas i procent av ordinarie arbetstid, totalt samt uppdelat på kön och olika ålderskategorier. Dessutom ska andelen sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar särskilt anges. Månadsavlönade 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Andel sjukfrånvaro av ordinarie 1,82 1,73 1,99 arbetstid Andel > 60 dagar 35,66 19,18 29,38 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 2,83 5,71 7,41 Andel sjukfrånvaro, män 1,64 1,22 1,35 Andel sjukfrånvaro, -29 år 0,35 2,93 4,25 Andel sjukfrånvaro, år 2,91 2,29 2,11 Andel sjukfrånvaro, 50- år 1,8 0,58 1,37

26 Sid 26(38) 9 Ekonomi 9.1 Resultat För förbundets resultat gäller följande finansiella mål: Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, till investeringsutrymmet och skapar en marginal för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall. Resultat Tkr Årets resultat Avgår realisationsvinst vid försäljning Justerat resultat Årets resultat, efter justering för reavinster, uppgår till 3 618,8 tkr, vilket är 1 461,8 tkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,6 % av kommunbidraget. Förbundets resultatmål har därmed uppfyllts under året. Årets resultat innebär att förbundets egna kapital ökar till ,7 tkr. 9.2 Intäkter Andel av totala intäkter % Kommunbidrag 81,3 81,8 83,6 84,4 Tilläggsuppdrag 9,1 9,0 8,6 8,4 Utbildning 2,3 1,9 2,3 2,3 Tillsyn 0,2 0,1 0,1 0,1 Automatlarm, ej brand 0,8 0,6 0,5 0,6 Övriga sålda tjänster 6,3 6,6 4,9 4,2 När den finansiella kapaciteten för förbundet bedöms är det intressant att analysera vilken möjlighet förbundet har att påverka sina inkomstkällor. Förbundets omsättning år 2015 uppgick till 118,9 mnkr exklusive finansiella intäkter. Den procentuella fördelningen mellan intäktsslagen redovisas i ovanstående tabell. Förbundets huvudintäkt är kommunbidraget som säkerställer att uppdragen räddningstjänst och förebyggande arbete enligt LSO kan utföras. Tilläggsuppdragen (krisberedskap, internt skydd och trygghetsarbete) är kontrakterade intäkter och är stabila över tid vilket bidrar till en stabil finansiell kapacitet. Det är en viktig inkomstkälla. De övriga intäkterna är

27 Sid 27(38) mer osäkra. De är var för sig marginella men bidrar till måluppfyllelsen vilket gör att de är viktiga och därmed värda att vårda och utveckla. 9.3 Kostnader Andel av verksamhetens kostnader % Personalkostnader 72,8 70,0 70,6 70,9 Lokaler 11,5 11,7 12,3 12,1 Fordon 2,7 2,9 2,7 2,4 Material och tjänster 13,0 15,4 14,4 14,6 Huvuddelen av kostnaderna i verksamheten avser personalkostnader. Under 2015 har inga större förändringar skett när det gäller fördelningen mellan kostnadsslagen. 9.4 Finansnetto Tkr Finansnetto ,9-582,4 Jämförelsestörande post Finansnetto exkl. jämförelsestörande post ,9-582,4 Finansnettot (skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor) har under 2015 försämrats jämfört med föregående år. Det beror det på att ränteintäkterna inte uppnår budgeterad nivå, dels pga. det extremt låga ränteläget men även pga. att några placeringar av överskottsmedel inte har varit möjliga under 2015 som planerats. Dock matchas en lägre ränteintäkt med en lägre räntekostnad på pensionsskulden än budgeterat. Den finansiella kostnaden på pensionsskulden består av basbeloppsuppräkning (inflation) och ränteuppräkning (diskonteringsräntan). 9.5 Pensionskostnader Tkr Pensionskostnad inkl. löneskatt Jämförelsestörande post Pensionskostnad exkl. jämförelsestörande post Upptagna pensionskostnader baseras på prognoser från KPA. I den totala pensionskostnaden ingår kostnader för avgiftsbestämd ålderspension (samtliga anställda), förmånsbestämd ålderspension (anställda som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år), särskild avtalspension för utryckningspersonal, pensionsutbetalningar samt löneskatt. Särskild

28 Sid 28(38) avtalspension för personal inom räddningstjänsten innebär att anställda i utryckningstjänst har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder om de varit anställda i 30 år, varav 25 år i utryckningstjänst och är i utryckande tjänst vid pensionstillfället. Den särskilda avtalspensionen är förmånsbestämd och gör att räddningstjänsten är särskilt sårbar när det gäller pensionskostnader. Förbundets pensionskostnad för 2015 uppgår till tkr. Minskningen av pensionskostnaden härrör i allt väsentligt från minskad kostnad för särskild avtalspension. Det är resultatet av att utryckande personal under året ej utnyttjat sin rätt att gå i pension vid 58 års ålder. En pensionsavgång som berör den särskilda avtalspensionen har skett under året. Då det skedde vid 62 års ålder innebär det en lägre kostnad än budgeterat. Pensionsmedlen förvaltas sammanhållet med övrig likviditet i förbundets kassa. 9.6 Investeringar För investeringar gäller följande finansiella mål: Reinvesteringar ska ske med egna medel. Förbundets investeringsutrymme består av ackumulerade avskrivningar samt de resultat som genererats under åren. Investeringsutrymme som inte nyttjas ett enskilt år kan nyttjas senare, eftersom pengarna då finns kvar i förbundets kassa. En dokumenterad analys över investeringsutrymmet och hur det nyttjats finns från och med förbundsbildningen år Nedan redovisas de senaste fyra årens utfall. I investeringsutrymmet har vi inte räknat in insats i grundkapital. Mnkr Återstående inv. utrymme från tidigare år Årets resultat Årets avskrivningar Investeringsutrymme Årets investeringar avgår särskilda inv. Hammarö Årets reinvesteringar Differens Tabellen visar att 2015 års reinvesteringar ryms inom investeringsutrymmet, vilket gör att förbundets reinvesteringsmål är uppfyllt. Det finns också ett återstående investeringsutrymme till kommande år.

29 Sid 29(38) 9.7 Likviditet och kassaförvaltning Tkr Likvida medel Förbundets kassa uppgick per den 31 december till 61,3 mnkr vilket är ca mnkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Resultatet för 2015 påverkar de likvida medlen och ökningen speglar resultatet. Inga placeringar har gjorts under året då ränteläget har gjort att det inte varit möjligt enligt den finanspolicy som direktionen antagit. Räntesatsen på förbundets likviditet på koncernkontot var 0,00 procent per den 31 december Eget kapital Tkr Eget kapital Den långsiktiga ekonomiska styrkan byggs upp av det egna kapitalet. Förbundets grundkapital är tkr. Det egna kapitalet är nu tkr. Två nyckeltal som speglar den långsiktiga finansiella styrkan är soliditet och skuldsättningsgrad, vilka kan sägas spegla två sidor av samma mynt. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital (lånade pengar) brukar benämnas skuldsättningsgrad. % Soliditet 27,5 31,4 25,5 27,2 Soliditeten har legat på en jämn nivå under de senaste åren. % Total skuldsättningsgrad 72,2 68,4 74,5 72,8 - varav avsättningar 38 42,9 40,4 40,9 - varav kortfristiga skulder 34,2 25,5 45,5 48,9 Eftersom soliditeten ökar minskar skuldsättningsgraden.

30 Sid 30(38) 9.9 Resultatutjämningsreserv ÅR 1 Kr Medlemsbidrag % av medlemsbidrag Årets resultat Realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till RUR (1 minus 3,6 Mkr) Medel från RUR (max 80 %) 0 Årets balanskravsresultat Balanskravsunderskott från tidigare år 0 Summa Balanskravsresultat att reglera 0 Direktionen har antagit policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv. I enighet med dessa har i bokslutet tkr avsats till resultatutjämningsreserven.

31 Sid 31(38) 9.10 Driftredovisning 2015 Enhet Utfall Utfall Utfall Budget Budget Budget Avvikelse intäkter kostnader netto intäkter kostnader netto netto Direktion Revision Förbundsledning Information Administration Förebyggandeavd Utbildningsenheten Räddningstjänstavd Teknik därav realisationsvinst försäljning Säkerhetsavd Fastigheter Summa verksamhet Kommunbidrag Kapitaltjänst Totalt resultat Justerat resultat exkl. reavinst Informationsavdelningen har ett underskott pga. kostnader i samband med pensionering och rekrytering av ny medarbetare. Administrativa avdelningen har ökade kostnader för IT på grund av plattformsbyte och för företagshälsovård då fler enskilda besök gjorts än vad avtalet med leverantören innehåller. Ökade kostnader för verksamhetssystem då en statistikmodul köpts in i samband med framtagning av nytt handlingsprogram. Tekniken i några av våra konferenslokaler har bytts ut då den blivit gammalmodig och fungerade dåligt. Förebyggandeavdelningen har lägre kostnader då en brandingenjör har anställts som tillförordnad avdelningschef för räddningstjänstavdelningen under hösten. Räddningstjänstavdelningens ökade intäkter kommer sig av att AFAs styrelse har tagit ett beslut om återbetalning av 2004 års premie för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring, vilket har givit en ökad intäkt för verksamheten uppgående till ca 720 tkr. Läge kostnader beror på ingen kostnad för avdelningschef under de första sju månaderna, lägre kostnad för särskild ålderspension samt lägre utbildningskostnader. Teknik har ökade intäkter beroende på att några äldre fordon har sålts med reavinst. Den ökade kostnaden för säkerhetsavdelningen avser förlängning av en visstidsanställning räkenskapsåret året ut, uppskattad kostnad om ca 260 tkr.

32 Sid 32(38) Delar av kommunernas statsbidrag för krisberedskap har omfördelats till respektive kommun redan under 2015 för att täcka del av deras kostnader för deltagande i SAMÖ med planering, resor, hotell m m till utbildning för lokala övningsledare i respektive kommun. I stället för att varje kommun behåller en s.k. dörröppnare på kr har det beloppet utökats till kronor för kranskommunerna och kronor för Karlstads kommun. Detta har genomförts efter samverkan internt och med beredningsgruppen (kommuncheferna) i maj Totalt innebär det minskade intäkter för säkerhetsavdelningen på kronor. Avdelningen har haft lägre kostnader för personal och köpta tjänster. På säkerhetsavdelningen har en visstidsanställd säkerhetskoordinator anställts under hösten för att täcka en föräldraledighet. Lägre fastighetskostnader beror främst på lägre elkostnader. Ett lägre finansnetto sammanfaller med det allmänna låga ränteläget. Ränteintäkterna har blivit lägre då räntan på konton är 0 % samt att inga placeringar varit möjliga Investeringar Objekt (tkr) Investerat Budget Avvikelse 2015 tom prognos/ budget Andningsskydd (från 2014) Släckbil/räddningsbil Transportbil Båtmotor Väse Inventarier, reinvesteringar Summa Den största investeringen som planerats under året är släckbil/räddningsbil. Den levererades och togs i bruk efter årsskiftet 2015 vilket medför att den aktiveras först Investeringen förs därmed över till Det samma gäller andningsskydden som är beställda men ej levererade. Transportbilen blev någon billigare än planerat likaså båtmotorn. Övriga investeringar är enligt budget. Där ingår kemdräkter, fordonslyft och kompressor till verkstaden samt ett nytt löpband för tester Måluppfyllelse finansiella mål Förbundet har under flera år haft en stabil ekonomi. Förutsägbara intäkter över tid (främst kommunbidragen) har gjort att den ekonomiska planeringen kunnat göras med god precision och med en marginal som gynnat verksamhetens utveckling och stärkt det egna kapitalet. Resultatet och finansieringen av reinvesteringarna uppfyller de finansiella målen med god marginal.

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för 2018-2019 För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Strategisk styrning Förbundsövergripande plan Dnr 50-2016-00622 Beslutad av: Direktionen Beslutsdatum:

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161 Årsredovisning 2014 Diarienummer 720.2015.00161 Ordföranden har ordet Vilket år, med blicken i backspegeln är det nu dags att summera 2014. Detta sista år på mandatperioden när handlingsprogram och verksamhetsplaner

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

Ny mandatperiod kräver nya grepp?!

Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ökad samverkan för mindre och färre bränder i Karlstadsregionen jörn Johansson och Ulf Hjälmerhag Grums Munkfors Forshaga Kil Karlstad Hammarö 6 kommuner ett räddningstjänstförbund

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser

Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Säkerhetsavdelning Karlstad 2012-01-23 Patrik Vikström Enhetschef Trygghetscenter 054-5402844 patrik.vikstrom@karlstad.se Ungdomsrelaterade trygghets- och säkerhetsinsatser

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2014-08- Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2014 visar ett översskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

för färre bränder i Karlstadsregionen

för färre bränder i Karlstadsregionen Ökad samverkan mellan sotar n och räddningstjänsten för färre bränder i Karlstadsregionen U Ulf Hjälmerhag och Björn Johansson - RTJ Karlstadsregionen Vårt förbund en blandning av nytt och gammalt! Munkfors

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund sid 5 (6) DIREKTIONEN Protokoll 2013-04-25 2 Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens beslut Upprättat förslag

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Fredag den 23 september :00-15:52 Anttila. Tid och plats

ANSLAG/BEVIS. DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Fredag den 23 september :00-15:52 Anttila. Tid och plats sid l (8) DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Fredag den 23 september 2016 14:00-15:52 Anttila ledamöter Malin Hedberg (L) ordförande Maria Norell (S) vice ordförande Gunnar OrdeH (M) Jan Fal!ström

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer