Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Strategisk styrning Förbundsövergripande plan Dnr Beslutad av: Direktionen Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Erik Ramsell

2 Dnr Sid 2(13) Dokumenttyper för strategisk styrning Policy En policy redovisar förbundets viljeinriktning, förhållningssätt och etik. Den anger vilka principer som kan tjäna som vägledning inom ett aktuellt område, vilka allmänna mål som ska eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. En policy bör vara kortfattad och reglerar all verksamhet. Exempel på policys kan vara vår vision och vår värdegrund. En policy beslutas av direktionen. Delegeringsordning Direktionen delegerar möjligheten att fatta beslut inom verksamheten genom delegeringsordningen. Delegeringsordningen beslutas av direktionen. Strategi En strategi beskriver vad som ska göras på övergripande nivå för att verksamheten ska nå sina mål. Exempel: Kommunikationsstrategi. Beslutas av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och/eller samverkansgrupp och redovisas för ledamöterna i direktionen som information. Förbundsövergripande plan En förbundsövergripande plan anger syfte, mål och ekonomiska ramar för sådant som berör hela förbundet. Ett exempel är inriktning och budgetram. Beslutas av direktionen. Riktlinje Riktlinjer kan användas för att konkretisera en policy. En riktlinje är mer övergripande än en regel. Exempel på en riktlinje kan vara ett styrdokument som reglerar hur vi hanterar narkotika- och alkoholmissbruk. En riktlinje beslutas av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och eller samverkansgrupp, och redovisas för ledamöterna i direktionen som information.

3 Dnr Sid 3(13) Innehåll 1 Inledning Styrmodell med vision och övergripande mål Verksamhetsinriktning Mål: Färre olyckor Mål: Minskade skador Mål: Ökad trygghet Ekonomisk planering Finansiella mål Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel God ekonomisk hushållning - förhållningssätt Förbundets utgångsläge Bakgrund pensionsberäkningar Kommunbidrag Beräkningsförutsättningar Resultatbudget/-plan Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader per verksamhet Specifikation av kommunbidrag Investeringsbudget/-plan Avstämning av måluppfyllelse... 13

4 Dnr Sid 4(13) 1 Inledning Räddningstjänstförbundets högsta beslutande organ är direktionen som utifrån förbundsordningen beslutar om vision, mål och budget för verksamheten. Stora delar av verksamheten styrs av lagen om skydd mot olyckor. Lagen stipulerar bland annat att ett handlingsprogram med mål för förebyggande arbete och räddningstjänst ska tas fram. Den beslutas av direktionen varje mandatperiod. Vissa delar av verksamheten, till exempel internt säkerhetsarbete och trygghetsfrågor, styrs genom särskilda avtal med förbundsmedlemmarna. Det förekommer att dessa åtföljs av specifika åtaganden. Genom samverkansavtalet om gemensamt krisberedskapsarbete för Karlstadsregionen ges styrning i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt genom föreskrifter från MSB. Lagstadgade uppgifter kring brandfarliga och explosiva varor ingår också i förbundets verksamhet. Bilden av styrningen är således komplex. Därför har en styrmodell arbetats fram och som införts för mandatperioden. Ambitionen har varit att förenkla, tydliggöra och integrera styrningen i en enda modell. Antalet mål är färre och samlas i en enda verksamhetsplan. Målen följs upp med indikatorer. Styrmodellen ska stödja utveckling och genomförande av verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv.

5 Dnr Sid 5(13) 2 Styrmodell med vision och övergripande mål Räddningstjänstens vision är: Ett tryggt och säkert samhälle. Styrmodellen utgår från arbetet inom tre fokusområden. Vi förebygger och hanterar olyckor och samhällsstörningar samtidigt som vi arbetar trygghetsoch säkerhetsskapande. Målet med vårt arbete sammanfattas i tre enkla målformuleringar: Färre olyckor, Minskade skador och Ökad trygghet Ytterst är vår vision Ett tryggt och säkert samhälle. För att utföra uppdragen behövs verksamhetsstöd. Vi sammanfattar verksamhetsstödet i begreppen Kapital, Kompetens och Kommunikation. Kapital tar sikte på såväl pengar som fordon, fastigheter och utrustning av olika slag. Här ska god ekonomisk hushållning råda i hela verksamheten. För att säkerställa vår försörjning av Kompetens ska vi vara en attraktiv arbetsgivare. Inom området Kommunikation är målet hög tillgänglighet, vilket innebär att det är lätt att komma i kontakt med oss och att vi uttrycker oss på ett begripligt sätt. Sist men inte minst ska våra värdegrunder: Professionalitet, Lärande, Mod och Respekt genomsyra vårt agerande. För att mäta måluppfyllelsen finns det indikatorer. Dessa indikatorer är: Antal bostadsbränder och eldstadsrelaterade bränder ska minska (IDA). Mål färre olyckor. Kommunernas förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar ska förbättras (Intervjuer) Mål minskade skador. Antalet bränder som ökar i omfattning efter räddningstjänstens framkomst ska minska (IDA). Mål minskade skador. Antalet brand- och säkerhetsutbildade ska öka. Mål ökad trygghet. Aktivt delta i samhällets trygghetsarbete (Aktiviteter, KBU) Mål ökad trygghet.

6 Dnr Sid 6(13) Uppfylla finansiella mål. Mål för verksamhetsstöd. Förbättra medarbetarindex i LMU. Mål för verksamhetsstöd. Tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro ska minska. Mål för verksamhetsstöd. Tillgängligheten ska öka (Statistik från kontaktcenter). Mål för verksamhetsstöd. Direktionen fastställer mål för mandatperioden samt verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år. En ekonomisk treårsplan redovisas i anslutning till detta. Målen och verksamhetsinriktningen ska ligga till grund för avdelningarnas verksamhetsplanering. Under 2015 beslutades ett nytt handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst. Handlingsprogrammet utgår från genomförd riskanalys och från direktionens mål och innebär en precisering och nedbrytning av mål samt resurssättning. För ekonomin finns två finansiella mål som är lika som tidigare, d.v.s. att årets resultat ska uppgå till 0,5 % av kommunbidraget och att reinvesteringar skall ske med egna medel.

7 Dnr Sid 7(13) 3 Verksamhetsinriktning Direktionen fastställer i oktober varje år verksamhetsinriktning och budget för nästkommande verksamhetsår. Följande mål med tillhörande beskrivning av verksamhetsinriktning för 2017 kommer att ligga till grund för avdelningarnas verksamhetsplanering. 3.1 Mål: Färre olyckor Vi ska fortsätta det förebyggande brandskyddsarbetet med fokus på bostadsbränder. Vi ska verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Vi ska stödja kommunernas interna säkerhetsarbete. 3.2 Mål: Minskade skador Vi ska öka vår förmåga att genomföra räddningsinsatser genom att ta fram insatsstöd för de objekt och de moment som så kräver. Vidare ska kvalitén på vår övningsverksamhet förbättras till följd av tydligare inriktning och styrning. Vi ska utveckla en systematik kring uppföljning av räddningsinsatser samt lärande från olycksundersökningar. Vi ska utveckla samverkan med ambulanssjukvården med fokus på arbete på skadeplats. Vi ska stärka kommunernas krishanteringsförmåga. 3.3 Mål: Ökad trygghet Vi ska profilera räddningstjänstens breda uppdrag, externt och internt. Förbundets avtal om tilläggsuppdrag ska utvecklas i syfte att stärka det systematiska säkerhetsarbetet i kommunerna. Vi ska utveckla våra interna arbetsprocesser för att integrera förbundets breda uppdrag i allt från trygghetsarbete till hantering av samhällsstörningar. Vi ska fortsätta arbetet med att stödja trygghetsarbete i kommunerna med fokus på den enskildes ansvar och samverkan mellan kommun och polis.

8 Dnr Sid 8(13) 4 Ekonomisk planering 4.1 Finansiella mål Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, bidrar till investeringsutrymmet och skapar en marginal för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Investeringsmålet innebär att vi inte ska låna pengar för att ersätta gamla tillgångar. 4.2 God ekonomisk hushållning - förhållningssätt Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla resurser i förbundet. Personal, fordon, byggnader och pengar ska gemensamt bidra till kommunmedborgarnas bästa på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Räddningstjänstens insatser, såväl i det förebyggande som i det operativa arbetet, ska bidra till minskade kostnader för skador och mänskligt lidande i samhället i stort. Värdet av våra insatser kan sällan mätas i förbundet, det uppstår hos andra organisationer, företag och enskilda. Det är därför nödvändigt för oss att ha ett samhällsperspektiv på ekonomisk hushållning i verksamheten. Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en handlingsberedskap inför eventuella oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. Vi ska säkerställa det egna kapitalets värde med hänsyn till inflationen och se till så att vi med egna pengar kan ersätta våra anläggningstillgångar i takt med att de förslits. För detta krävs ett positivt ekonomiskt resultat i förbundet. Vi ska också ha en rimlig betalningsberedskap så att vi klarar att betala löner och andra utgifter i rätt tid. 4.3 Förbundets utgångsläge Förbundet har under många år haft en god ekonomi som bygger på god ekonomisk hushållning och en trygg finansiering genom att kommunbidraget räknats upp varje år. Det egna kapitalet är efter 8 månader 2016 på 39 mkr varav 4,6 mnkr är grundkapital från medlemskommunerna. Kassabehållningen var 60,5 mkr. Förbundet har klarat att uppfylla sina finansiella mål de senaste åren. Möjlighet finns även till att avsätta medel i en resultatutjämningsreserv för att ytterligare förbättra utgångsläget för framtiden. 4.4 Bakgrund pensionsberäkningar Förbundet följer regelverket Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Den särskilda avtalspensionen för heltidsanställd personal (utryckning) är förmånsbestämd vilket gör det svårt att prognostisera framtida pensionsutbetalningar. Den upptagna

9 Dnr Sid 9(13) pensionskostnaden är därför behäftad med betydande osäkerhet. Pensionsmedlen förvaltas sammanhållet med övrig likviditet i förbundets kassa. 4.5 Kommunbidrag Kommunbidragen uppgår till sammanlagt tkr för år Det innebär en ökning på 2 procent jämfört med Budgeten för bygger på årliga uppräkningar med 2 procent. 4.6 Beräkningsförutsättningar Grunden för generella kostnadsförändringar är SKL:s bedömningar enligt cirkulär 16:51. Personalomkostnadspålägget har beräknats till 39,33 %. Pensionskostnader har tagits upp enligt KPA:s prognos. Kända förändringar i intäkter och kostnader har beaktats. 4.7 Resultatbudget/-plan 1=tusen kronor Budget Plan Plan Ekonomisk plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader (pension) Årets resultat (Förändring av eget kapital) Finansiellt mål Diff mot finansiellt mål Resultatmålen uppnås under år Kostnader för pensioner ökar, enligt prognos från KPA, jämfört med tidigare år beroende på den arbetstidsförkortning som genomfördes inom räddningstjänsten 1 januari

10 Dnr Sid 10(13) 1982 och den då nyanställda personalen nu börjar går i pension. Finansiella kostnader för pensioner är även de prognostiserade att öka. Övrig intäktsoch kostnadsutveckling är baserad på SKL:s prognoser. Åren 2018 och 2019 uppnås varken resultatmålet eller balanskravet. Åtgärder kommer att bli nödvändiga och handlingsalternativ är under utredning. RiB-avtalet gäller till den 30 september Förhandlingar pågår i dagsläget. Ett nytt avtal kan då göra att RiB-ersättningarna ökar mer än det som är budgeterat. Arbetet med att utreda god ekonomisk hushållning kommer att fortsätta inom ramen för det nya handlingsprogrammet. Utveckling av verksamheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning kommer att fortsätta med att se över nya samarbetsmöjligheter och effektiviseringar. Investeringsplanen beräknas kunna genomföras med egna medel vilket gör att investeringsmålet uppfylls. Kommunbidraget höjs med två procent per år under budgetperioden.

11 Dnr Sid 11(13) 4.8 Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader per verksamhet Budget 2017 TOTALT Direktion Revision Ledning Kommu- Adm Förebygg Utb. Enh Räddning SÅP RiB Teknik Säkerhet Trygghets- Intern säk Fastighet Finans nikation heltid center Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader (pension, SOL Årets resultat (Förändring av eget kapital) Finansiellt mål Diff mot finansiellt mål

12 Dnr Sid 12(13) 4.9 Specifikation av kommunbidrag Kommunbidragen är angivna utifrån de belopp förbundet begärt från medlemskommunerna. Bidragen bygger på en generell uppräkning med två procent. Kommun % Forshaga ,0 Grums ,8 Hammarö ,6 Karlstad ,0 Kil ,5 Munkfors ,1 Summa , Investeringsbudget/-plan Med investering avses objekt som har en längre livslängd än 3 år och som kostar mer än ett basbelopp i inköp. Förbundet har som mål att egenfinansiera de reinvesteringar som görs, vilket innebär att vi inte lånar pengar till dem eller använder avsatta pensionsmedel. Summan av resultaten och avskrivningsbeloppen över tid skapar vårt investeringsutrymme. Tabellen visar nya objekt för perioden. Investeringar =tusen kronor Tankbil (från 2016) FIP-bil Grums (från 2016) 500 Båtmotorer (från 2016) 200 Kemenhet Karlstad 750 FIP-bil Hammarö 500 Fyrhjulig MC Deje 200 Räddningsmaterial 500 Andningsskydd/rökdykarradio 250 SIM-fire 100 Inventarier och reinvesteringar Investeringar 2018 Maskinstege Inventarier, reinvesteringar Investeringar 2019 Släck/räddningsbil Fip-bil 400 Transportbil 450 Inventarier, reinvesteringar

13 Dnr Sid 13(13) 5 Avstämning av måluppfyllelse Den nya styrmodellen ska ge förutsättningar för att styra verksamheten mot målen på ett tydligt sätt. Indikatorerna ska visa om målen uppfylls. Den positiva utvecklingen med det breda uppdraget för räddningstjänsten bedöms kunna fortsätta under nästa budgetperiod. Det första finansiella målet uppfylls under År 2018 och 2019 uppnås inte målet eller balanskravet i den ekonomiska plan som finns för tillfället. Det kommer att bli nödvändigt med en noggrann planering av verksamheten för att uppnå både balanskravet och det finansiella målet dessa år. Det andra finansiella målet innebär att förbundets reinvesteringar ska genomföras med egna medel. Trots relativt stora investeringsvolymer under åren 2017 till 2019 uppnås målet för samtliga år under planeringsperioden.

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budget Beslutad: Dnr:

Budget Beslutad: Dnr: Beslutad: 640 2015-10-28 Dnr: 2015-000999 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 2. Handlingsprogram och mål... 4 2.1 Nationella

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund sid 5 (6) DIREKTIONEN Protokoll 2013-04-25 2 Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens beslut Upprättat förslag

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Budget Beslutad: Dnr:

Budget Beslutad: Dnr: Beslutad: 708 2016-10-26 Dnr: 2016-001041 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 2. Handlingsprogram och mål... 4 2.1 Nationella

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Jämshögs Gästgivargård

Jämshögs Gästgivargård Sida 1 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare Jämshögs Gästgivargård Mats Lindstén Per-Olof Larsen Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Olle Olsson Gert Gustavsson Nelly Alvarsson Torsten Cairenius

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10

Verksamhetsplan 2010. Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 Verksamhetsplan 2010 Vi skapar trygghet! Fastställd av brandchefen 2009-12-22 Dnr. 201-16/10 1 Inledning... 3 2 Målbild 2015... 3 3 Förbundets uppdrag, vision och organisationsidé... 5 4 Värdegrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Budget Beslutad: Reviderad:

Budget Beslutad: Reviderad: Beslutad: 569 2014-10-29 Reviderad: 600 2015-02-04 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 1.3 Processorganisation... 4 2.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Sid 1(38) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Räddningstjänsten Karlstadsregionen Webbplats raddningkarlstad.se E-post raddningstjansten@karlstad.se

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter

Läs mer

201 3-06- 14. Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55. Hjo Falköping Karlsborg Skövde. T i bro

201 3-06- 14. Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55. Hjo Falköping Karlsborg Skövde. T i bro Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55 Deltagande ande Catrin HuJmarker (M) Pierre Ryden (S) Håkan Arnesson (M) Kjell Sjölund (C) Katarina Jonsson (M) Marie Ekman

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Innehållsförteckning Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun 3 Resultatutjämningsreserv (RUR) 4 Hantering

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

BUDGET 2012 FÖR. Räddningstjänsten Västra Blekinge Kommunalförbund Org nr Beslutad av direktionen:

BUDGET 2012 FÖR. Räddningstjänsten Västra Blekinge Kommunalförbund Org nr Beslutad av direktionen: BUDGET 2012 FÖR Räddningstjänsten Västra Blekinge Kommunalförbund Org nr 222000-0935 Beslutad av direktionen: 2011-10-26 394 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION OCH VERKSAMHET... 3 1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

2016 Verksamhetsplan och budget

2016 Verksamhetsplan och budget Ärende: Verksamhetsplan och budget 2016. Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2016-2017. Diarienummer: 2015-xxxxxx Beslutad: Direktionen 2015-11-25 XX 2016 Verksamhetsplan och budget Värends

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer